ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...

65
ΜΟΥΣΙΚΟ ΜΟΥΣΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ : : « « ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣ » » Τετάρτη Τετάρτη 16 16 Μαΐου Μαΐου 2012 2012 Βιβλιοθήκη Βιβλιοθήκη Μ Μ . . Σ Σ . . Θ Θ ., 5 ., 5 η η 6 6 η η ώρα ώρα

Transcript of ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ...

Page 1: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΜΟΥΣΙΚΟΜΟΥΣΙΚΟ

ΣΧΟΛΕΙΟΣΧΟΛΕΙΟ

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΠΡΟΓΡΑΜΜΑ::

««ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙΕΛΛΗΝΕΣΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣΠΟΙΗΤΕΣ»»

ΤετάρτηΤετάρτη

16 16 ΜαΐουΜαΐου

20122012ΒιβλιοθήκηΒιβλιοθήκη

ΜΜ..ΣΣ..ΘΘ., 5., 5ηη

––

66ηη

ώραώρα

Page 2: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 3: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΑνοιχτόΑνοιχτό μάθημαμάθημα

ΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣ ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

ΑΦΙΕΡΩΜΑΑΦΙΕΡΩΜΑ

Page 4: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΟΟ ΝίκοςΝίκος ΚαββαδίαςΚαββαδίας

διαβάζειδιαβάζει τοτο Mal du dMal du déépartpart

Ο Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv

Page 5: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 6: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΟΟ

ΚαββαδίαςΚαββαδίαςστονστον

ασύρματοασύρματοτουτουπλοίουπλοίου

Page 7: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 8: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΟΟ ΚαββαδίαςΚαββαδίαςστονστον

ασύρματοασύρματο

Page 9: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 10: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 11: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

A bord de lA bord de l’’AspasiaAspasiaΑπάνωΑπάνω

μουμου

έχωέχω

πάντοτεπάντοτε

στηστη

ζώνηζώνη

μουμου

σφιγμένοσφιγμένο

έναένα

παλιόπαλιό

αφρικάνικοαφρικάνικο

ατσάλινοατσάλινο

μαχαίριμαχαίρι--όπωςόπως

αυτάαυτά

πουπου

συνηθούνσυνηθούν

καικαι

παίζουνπαίζουν

οιοι

αραπάδεςαραπάδες--

πουπου

απόαπό

ένανέναν

γέρογέρο

έμποροέμπορο

αγόρασααγόρασα

στστ’’

ΑλγέριΑλγέρι. .

ΘυμάμαιΘυμάμαι, , ωςως

τώρατώρα

νανα

’’τανετανε, , τοτο

γέρογέρο

παλαιοπώληπαλαιοπώλη,,όπουόπου

έμοιαζεέμοιαζε

μεμε

μιαμια

παλιάπαλιά

ελαιγραφίαελαιγραφία

τουτου

ΓκόγιαΓκόγια,,

ορθόνορθόν

πλάιπλάι

σεσε

μακριάμακριά

σπαθιάσπαθιά

καικαι

σεσε

στολέςστολές

σχισμένεςσχισμένες,,νανα

λέειλέει

μεμε

μιαμια

βραχνήβραχνή

φωνήφωνή

τατα

παρακάτουπαρακάτου

λόγιαλόγια::

««ΕτούτοΕτούτο

τοτο

μαχαίριμαχαίρι, , εδώεδώ, , πουπου

θέλειςθέλεις

νν’’

αγοράσειςαγοράσειςμεμε

ιστορίεςιστορίες

αλλόκοτεςαλλόκοτες

οο

θρύλοςθρύλος

τοτο

’’χειχει

ζώσειζώσει,,

κικι

όλοιόλοι

τοτο

ξέρουνξέρουν

πωςπως

αυτοίαυτοί

πουπου

κάποιακάποια

φοράφορά

τοτο

’’χανχαν, , καθέναςκαθένας

κάποιονκάποιον

άνθρωποάνθρωπο

δικόδικό

τουτου

έχειέχει

σκοτώσεισκοτώσει. .

Page 12: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΟΟ

ΔονΔον

ΜπαζίλιοΜπαζίλιο

σκότωσεσκότωσε

μμ’’

αυτόαυτό

τητη

ΔόναΔόνα

ΤζούλιαΤζούλια, , τηντην

όμορφηόμορφη

γυναίκαγυναίκα

τουτου

γιατίγιατί

τοντον

απατούσεαπατούσε. .

οο

ΚόντεΚόντε

ΑντόνιοΑντόνιο, , μιαμια

βραδιάβραδιά, , τοντον

δύστυχοδύστυχο

αδελφόαδελφό τουτου

μεμε

τοτο

μαχαίριμαχαίρι

τούτοτούτο

εδώεδώ

κρυφάκρυφά

δολοφονούσεδολοφονούσε. .

ΈναςΈνας

αράπηςαράπης

τητη

μικρήμικρή

ερωμένηερωμένη

τουτου

απόαπό

ζήλειαζήλειακαικαι

κάποιοςκάποιος

ναύτηςναύτης

ΙταλόςΙταλός

έναένα

ΓραικόΓραικό

λοστρόμολοστρόμο. .

ΧέριΧέρι

μεμε

χέριχέρι

ξέπεσεξέπεσε

καικαι

σταστα

δικάδικά

μουμου

χέριαχέρια..ΠολλάΠολλά

έχουνέχουν

δειδει

τατα

μάτιαμάτια

μουμου, , μαμα

αυτόαυτό

μουμου

φέρνειφέρνει

τρόμοτρόμο. .

Page 13: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΣκύψεΣκύψε

καικαι

δεςδες

τοτο, , μιαμια

άγκυραάγκυρα

κικι

έναένα

οικόσημοοικόσημο

έχειέχει,,είναιείναι

αλαφρύαλαφρύ

γιαγια

πιάσεπιάσε

τοτο

δενδεν

πάειπάει

ούτεούτε

έναένα

κουάρτοκουάρτο,,μαμα

εγώεγώ

θαθα

σεσε

συμβούλευασυμβούλευα

κάτικάτι

άλλοάλλο

νν’’

αγοράσειςαγοράσεις..»»--ΠόσοΠόσο

έχειέχει; ; --ΜόνοΜόνο

φράγκαφράγκα

επτάεπτά. . ΑφούΑφού

τοτο

θέλειςθέλεις

πάρπάρ’’

τοτο..

ΈναΈνα

στιλέτοστιλέτο

έχωέχω

μικρόμικρό

στηστη

ζώνηζώνη

μουμου

σφιγμένοσφιγμένο,,πουπου

ηη

ιδιοτροπίαιδιοτροπία

μμ’’

έκαμεέκαμε

καικαι

τοτο

’’καμακαμα

δικόδικό

μουμου, ,

κικι

αφούαφού

κανένακανένα

δεδε

μισώμισώ

στονστον

κόσμοκόσμο

νανα

σκοτώσωσκοτώσω, , φοβάμαιφοβάμαι

μημη

καμιάκαμιά

φοράφορά

τοτο

στρέψωστρέψω

στονστον

εαυτόεαυτό

μουμου……

Page 14: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 15: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΓέννησηΓέννηση: 1910 : 1910 ––

ΑποδημίαΑποδημία: 1975: 1975

Page 16: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 17: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΓέννησηΓέννηση(11 (11 ΙανΙαν.1910).1910)

στηστη ΜαντζουρίαΜαντζουρία

((ΒΑΒΑ

ΚίναΚίνα) ) απόαπό

γονείςγονείς

ΚεφαλλονίτεςΚεφαλλονίτες

Page 18: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 19: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 20: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 21: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΜΑΡΑΜΠΟΥΜΑΡΑΜΠΟΥ (1933)(1933)

ΝοσταλγίαΝοσταλγίαΠροδοσίαΠροδοσίαΕνοχέςΕνοχέςΕρωτικήΕρωτική

νοσηρότητανοσηρότηταΘάνατοςΘάνατος

Page 22: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΓράμμαΓράμμα ΕνόςΕνός

ΑρρώστουΑρρώστου

ΦίλεΦίλε

μουμου

ΑλέξηΑλέξη, , τοτο

''λαβαλαβα

τοτο

γράμμαγράμμα

σουσου καικαι

μεμε

ρωτάςρωτάς

τιτι

γίνομαιγίνομαι, , τιτι

κάνωκάνω

ΜάθεΜάθε, , οο

γιατρόςγιατρός

πωςπως

είπεείπε

στηστη

μητέραμητέρα

μουμου ότιότι

σεσε

λίγεςλίγες

μέρεςμέρες

θαθα

πεθάνωπεθάνω......

ΕίναιΕίναι

καιρόςκαιρός

όπουόπου

έπληξαέπληξα

διαβάζονταςδιαβάζοντας

όλοόλο

τατα

ίδιαίδια

πουπου

έχωέχω

εδώεδώ

βιβλίαβιβλία κικι

όλοόλο

εποθούσαεποθούσα

κάτικάτι

νέονέο

νανα

μάθαιναμάθαινα

πουπου

νανα

μουμου

φέρειφέρει

λίγηλίγη

ποικιλίαποικιλία

ΚιΚι

ήρθενήρθεν

εχθέςεχθές

τοτο

νέονέο

έτσιέτσι

απροσδόκητααπροσδόκητα σιγάσιγά

οο

γιατρόςγιατρός

στοστο

διάδρομοδιάδρομο

εμιλούσεεμιλούσε

καικαι

ττ' ' άκουσαάκουσα, , στηνστην

κάμαρακάμαρα

σκοτείνιαζεσκοτείνιαζε κικι

οο

θόρυβοςθόρυβος

τουτου

δρόμουδρόμου

σταματούσεσταματούσε

Page 23: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΈκλαψαΈκλαψα

βέβαιαβέβαια, , κάτωκάτω

απαπ' ' τηντην

κουβέρτακουβέρτα

μουμου ΛυπήθηκαΛυπήθηκα. . ΓιαΓια

σκέψουσκέψου, , τόσοτόσο

νέοςνέος

μαμα

στονστον

εαυτόεαυτό

μουμου

αμέσωςαμέσως

υποσχέθηκαυποσχέθηκα πωςπως

θαθα

φανώφανώ, , σανσαν

πάντοτεπάντοτε, , γενναίοςγενναίος

ΘυμάσαιΘυμάσαι, , πουπου

ταξίδιαταξίδια

ονειρευόμουναονειρευόμουνα

κικι

είχαείχα

έναένα

διαβήτηδιαβήτη

κικι

έναένα

χάρτηχάρτη καικαι

πάνταπάντα

γιαγια

νανα

φύγωφύγω

ετοιμαζόμουναετοιμαζόμουνα

κικι

όλοόλο

ηη

μητέραμητέρα

μουμου

''λεγελεγε: : ΤοΤο

ΜάρτηΜάρτη......

ΤώραΤώρα

στοστο

τζάμιτζάμι

έναένα

καράβικαράβι

εσκάρωσαεσκάρωσα κικι

έναένα

τουτου

ΜαγκρΜαγκρ

στιχάκιστιχάκι

έχωέχω

σκαλίσεισκαλίσει::

««ΤιΤι

θλίψηθλίψη

σταστα

ταξίδιαταξίδια

κρύβεταικρύβεται

άπειρηάπειρη!!»» κικι

εγώεγώ

γιαγια

έναένα

ταξίδιταξίδι

έχωέχω

κινήσεικινήσει

Page 24: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΝαΝα

πειςπεις

σσ' ' όλουςόλους

τουςτους

φίλουςφίλους

χαιρετίσματαχαιρετίσματα κικι

αναν

τύχειτύχει

νν' ' απαντήσειςαπαντήσεις

τηντην

ΕλένηΕλένη

πωςπως

μμ' ' έναένα

φορτηγόφορτηγό

πεςπες

τηςτης

μπαρκάρισαμπαρκάρισα καικαι

τώρατώρα

πιαπια

νανα

μημη

μεμε

περιμένειπεριμένει

ΑλήθειαΑλήθεια, , οο

ΧάροςΧάρος

ήθελαήθελα

νανα

''ρχότανερχότανε

σανσαν

έναςένας

καπετάνιοςκαπετάνιος

νανα

μεμε

πάρειπάρει χτυπώνταςχτυπώντας

τιςτις

βαριέςβαριές

πέτσινεςπέτσινες

μπότεςμπότες

τουτου

κικι

έναένα

μακρύμακρύ

τσιμπούκιτσιμπούκι

νανα

φουμάρειφουμάρει

ΑλέξηΑλέξη, , νιώθωνιώθω

τώρατώρα

πωςπως

σεσε

κούρασακούρασα μπορείμπορεί

κιόλαςκιόλας

νανα

σσ' ' έκαμαέκαμα

νανα

κλάψειςκλάψεις

δεδε

θαθα

''βρειςβρεις, , βέβαιαβέβαια, , λόγιαλόγια

γιαγια

μιαμια

απάντησηαπάντηση μαμα

δεδε

θαθα

λάβειςλάβεις

κόποκόπο

νανα

μουμου

γράψειςγράψεις......

Page 25: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 26: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΠΟΥΣΙΠΟΥΣΙ (1947)(1947)

ΠαραισθήσειςΠαραισθήσειςΕρωτικέςΕρωτικές

φαντασιώσειςφαντασιώσειςΓυναίκαΓυναίκα

((--

γοργόναγοργόνα))

Page 27: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 28: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΧαρακτικόΧαρακτικό τουτου ΓΓ. . ΜόσχουΜόσχου

(1944)(1944)

Page 29: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 30: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 31: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΉτανΉταν

εκείνηεκείνη

τητη

νυχτιάνυχτιά

πουπου

φύσαγεφύσαγε

οο

ΒαρδάρηςΒαρδάρης τοτο

κύμακύμα

ηη

πλώρηπλώρη

εκέρδιζενεκέρδιζεν

οργιάοργιά

μεμε

τηντην

οργιάοργιά

σσ' ' έστειλεέστειλε

οο

πρώτοςπρώτος

τατα

νεράνερά

νανα

παςπας

γιαγια

νανα γραδάρειςγραδάρεις

μαμα

εσύεσύ

θυμάσαιθυμάσαι

τητη

ΣμαρώΣμαρώ

καικαι

τηντην

ΚαλαμαριάΚαλαμαριά

ΞέχασεςΞέχασες

κείνοκείνο

τοτο

σκοπόσκοπό

πουπου

λέγανελέγανε

οιοι

ΧιλιάνοιΧιλιάνοι άγιεάγιε

ΝικόλαΝικόλα

φύλαγεφύλαγε

κικι

αγιάαγιά

θαλασσινήθαλασσινή

τυφλότυφλό

κορίτσικορίτσι

σσ' ' οδηγάειοδηγάει

παιδίπαιδί

τουτου

ΜοντιλιάνιΜοντιλιάνι πουπου

ττ' ' αγαπούσεαγαπούσε

οο

δόκιμοςδόκιμος

κικι

οιοι

δυοδυο

ΜαρμαρινοίΜαρμαρινοί

Page 32: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΝερόΝερό

καλάρεικαλάρει

τοτο

Fore PeakFore Peak, , νερόνερό

καικαι

τατα πανιόλαπανιόλα, ,

μαμα

εσέναεσένα

μιαμια

παράξενηπαράξενη

ζαλάδαζαλάδα

σεσε

κινείκινεί. . ΜεΜε

στάμπαστάμπα

πουπου

δεδε

φαίνεταιφαίνεται

σεσε

κέντησεκέντησε

ηη

ΣπανιόλαΣπανιόλαήή

τοτο

κορίτσικορίτσι

πουπου

χορεύειχορεύει

απάνωαπάνω

στοστο

σκοινίσκοινί;;

ΑπάνωΑπάνω

στοστο

γιατάκιγιατάκι

σουσου

φίδιφίδι

νωθρόνωθρό

κοιμάταικοιμάται καικαι

φέρνειφέρνει

βόλτεςβόλτες

ψάχνονταςψάχνοντας

τατα

ρούχαρούχα

σουσου

ηη

μαϊμούμαϊμού εκτόςεκτός

απόαπό

τητη

μάναμάνα

σουσου

κανείςκανείς

δεδε

σεσε

θυμάταιθυμάται

σεσε

τούτοτούτο

τοτο

τρομακτικότρομακτικό

ταξίδιταξίδι

τουτου

χαμούχαμού

Page 33: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΟΟ

ναύτηςναύτης

ρίχνειρίχνει

τατα

χαρτιάχαρτιά

κικι

οο

θερμαστήςθερμαστής

τοτο

ζάριζάρικικι

αυτόςαυτός

πουπου

φταίειφταίει

καικαι

δεδε

νογάεινογάει, , παραπατάειπαραπατάει

λοξάλοξά..

ΘυμήσουΘυμήσου

κείνοκείνο

τοτο

στενόστενό

κινέζικοκινέζικο

παζάριπαζάρικαικαι

τοτο

κορίτσικορίτσι

πουπου

’’κλαιγεκλαιγε

πνιχτάπνιχτά

μέσμέσ’’

στοστο

ρικσάρικσά..

ΚάτωΚάτω

απόαπό

φώταφώτα

κόκκινακόκκινα

κοιμάταικοιμάται

ηη

ΣαλονίκηΣαλονίκη πρινπριν

δέκαδέκα

χρόνιαχρόνια

μεθυσμένημεθυσμένη

μουμου

είπεςείπες

σσ' ' αγαπώαγαπώ

αύριοαύριο

σανσαν

τότετότε

καικαι

χωρίςχωρίς

χρυσάφιχρυσάφι

στοστο

μανίκιμανίκι μάταιαμάταια

θαθα

ψάχνειςψάχνεις

τοτο

στρατίστρατί

πουπου

πάειπάει

γιαγια

τοτο

ΝτεπόΝτεπό

Page 34: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 35: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΒΑΡΔΙΑΒΑΡΔΙΑ (1954)(1954)

ΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑΠΕΖΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΈρωταςΈρωτας

-- ΘάνατοςΘάνατος

ΖωήΖωή

--

ΌνειροΌνειροΑπουσίαΑπουσία

γυναίκαςγυναίκας

ΤρυφερότηταΤρυφερότητα

-- ΜίσοςΜίσος

ΑγάπηΑγάπη

--

ΠροδοσίαΠροδοσία

Page 36: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 37: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 38: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΤΡΑΒΕΡΣΟΤΡΑΒΕΡΣΟ (1975)(1975)

ΦωςΦως

& & ΕρωτισμόςΕρωτισμός

ΤαξίδιΤαξίδι

= = ηη

άπιαστηάπιαστη

κατάκτησηκατάκτησητηςτης

γυναίκαςγυναίκας

--

θάλασσαςθάλασσας

Page 39: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 40: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΤΟΤΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ ΕΝΟΣΕΝΟΣ

ΤΙΜΟΝΙΕΡΗΤΙΜΟΝΙΕΡΗ (2005)(2005)

ΑθησαύρισταΑθησαύριστα πεζογραφήματαπεζογραφήματα

καικαι

ποιήματαποιήματα

ΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑΜΕΤΑΘΑΝΑΤΙΑ

ΕΚΔΟΣΗΕΚΔΟΣΗμεμε

τητη

φιλολογικήφιλολογική

επιμέλειαεπιμέλειατουτου

Guy Saunier.Guy Saunier.

Page 41: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 42: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΦΑΤΑΦΑΤΑ ΜΟΡΓΚΑΝΑΜΟΡΓΚΑΝΑ

ΘαΘα

μεταλάβωμεταλάβω

μεμε

νερόνερό

θαλασσινόθαλασσινό στάλαστάλα

τητη

στάλαστάλα

συναγμένοσυναγμένο

απαπ' ' τοτο

κορμίκορμί

σουσου

σεσε

τάσιτάσι

αρχαίοαρχαίο, , μπακιρένιομπακιρένιο

αλγερινόαλγερινό,, πουπου

κοινωνούσανκοινωνούσαν

πειρατέςπειρατές

πρινπριν

πολεμήσουνπολεμήσουν..

ΠούθΠούθ' ' έρχεσαιέρχεσαι; ; ΑπΑπ' ' τητη

ΒαβυλώναΒαβυλώνα.. ΠούΠού

παςπας; ; ΣτοΣτο

μάτιμάτι

τουτου

κυκλώνακυκλώνα..

ΠοιανΠοιαν

αγαπάςαγαπάς; ; ΚάποιαΚάποια

τσιγγάνατσιγγάνα.. ΠώςΠώς

τητη

λένελένε; ; ΦάταΦάτα

ΜοργκάναΜοργκάνα..

Page 43: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΠανίΠανί

δερμάτινοδερμάτινο, , αλειμμένοαλειμμένο

μεμε

κερίκερί,, οσμήοσμή

απόαπό

κέδροκέδρο, , απόαπό

λιβάνιλιβάνι, , απόαπό

βερνίκιβερνίκι,,

όπωςόπως

μυρίζειμυρίζει

αμπάριαμπάρι

σεσε

παλιόπαλιό

σκαρίσκαρί χτισμένοχτισμένο

τότετότε

στονστον

ΕυφράτηΕυφράτη

στηστη

ΦοινίκηΦοινίκη..

ΠούθΠούθ' ' έρχεσαιέρχεσαι; ; ΑπΑπ' ' τητη

ΒαβυλώναΒαβυλώνα.. ΠούΠού

παςπας; ; ΣτοΣτο

μάτιμάτι

τουτου

κυκλώνακυκλώνα..

ΠοιανΠοιαν

αγαπάςαγαπάς; ; ΚάποιαΚάποια

τσιγγάνατσιγγάνα.. ΠώςΠώς

τητη

λένελένε; ; ΦάταΦάτα

ΜοργκάναΜοργκάνα..

Page 44: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΣκουριάΣκουριά

πυρόχρωμηπυρόχρωμη

στιςστις

μίνεςμίνες

τουτου

ΣινάΣινά.. ΟιΟι

κάβεςκάβες

τηςτης

ΓερακινήςΓερακινής

καικαι

τοτο

ΣτρατόνιΣτρατόνι..

ΤοΤο

επίχρισμαεπίχρισμα. . ΗΗ

άγιαάγια

σκουριάσκουριά

πουπου

μαςμας γεννάγεννά,,

ΜαςΜας

τρέφειτρέφει, , τρέφεταιτρέφεται

απόαπό

μαςμας, , καικαι

μαςμας σκοτώνεισκοτώνει. .

ΠούθΠούθ' ' έρχεσαιέρχεσαι; ; ΑπΑπ' ' τητη

ΒαβυλώναΒαβυλώνα.. ΠούΠού

παςπας; ; ΣτοΣτο

μάτιμάτι

τουτου

κυκλώνακυκλώνα..

ΠοιανΠοιαν

αγαπάςαγαπάς; ; ΚάποιαΚάποια

τσιγγάνατσιγγάνα.. ΠώςΠώς

τητη

λένελένε; ; ΦάταΦάτα

ΜοργκάναΜοργκάνα..

Page 45: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 46: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 47: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 48: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 49: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 50: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 51: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 52: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 53: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 54: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 55: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 56: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΝΙΚΟΣΝΙΚΟΣ

ΚΑΒΒΑΔΙΑΣΚΑΒΒΑΔΙΑΣ

19101910--19751975

Page 57: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 58: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΦΕΝΤΕΡΙΚΟΦΕΝΤΕΡΙΚΟ ΓΚΑΡΘΙΑΓΚΑΡΘΙΑ ΛΟΡΚΑΛΟΡΚΑΑνέμισεςΑνέμισες

γιαγια

μιαμια

στιγμήστιγμή

τοτο

μπολερόμπολερό

καικαι

τοτο

βαθύβαθύ

πορτοκαλίπορτοκαλί

σουσου

μεσοφόριμεσοφόρι..ΑύγουστοςΑύγουστος

ήτανεήτανε

δενδεν

ήτανεήτανε

θαρρώθαρρώ,,

τότετότε

πουπου

φεύγανεφεύγανε

μπουλούκιαμπουλούκια

οιοι ΣταυροφόροιΣταυροφόροι..

ΠαντιέρεςΠαντιέρες

πάγαινανπάγαιναν

τουτου

ανέμουανέμου

συνοδιάσυνοδιάκαικαι

ξεκινούσανξεκινούσαν

οιοι

γαλέρεςγαλέρες

τουτου

θανάτουθανάτου..

ΣτοΣτο

ρωγοβύζιρωγοβύζι

ανατριχιάζανανατριχιάζαν

τατα

παιδιάπαιδιάκικι

οο

γέροςγέρος

έλιαζεέλιαζε

ακαμάτηςακαμάτης

ττ’’

αχαμνάαχαμνά

τουτου..

Page 59: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΤουΤου

ταύρουταύρου

οο

ΠικάσσοΠικάσσο

ρουθούνιζερουθούνιζε

βαριάβαριάκαικαι

σταστα

κουβέλιακουβέλια

τότετότε

σάπιζεσάπιζε

τοτο

μέλιμέλι

ΤραβέρσοΤραβέρσο

ανάποδοανάποδο

––

πορείαπορεία

προςπρος

τοτο

ΒοριάΒοριά. . ΤράβαΤράβα

μπροστάμπροστά

––

ξοπίσωξοπίσω

εμείςεμείς

––

καικαι

μημη

σεσε

μέλειμέλει. .

ΚάτουΚάτου

απαπ’’

τοντον

ήλιοήλιο

αναγαλλιάζαναναγαλλιάζαν

οιοι

ελιέςελιέςκαικαι

φύτρωνανφύτρωναν

μικροίμικροί

σταυροίσταυροί

σταστα

περιβόλιαπεριβόλια. .

ΤιςΤις

νύχτεςνύχτες

στέρφεςστέρφες

απομέναναπομέναν

οιοι

αγκαλιέςαγκαλιές,,τότεςτότες

πουπου

σσ’’

έφερανέφεραν

κατσίβελεκατσίβελε

στηστη

μπόλιαμπόλια..

ΑτσίγγανεΑτσίγγανε

κικι

ΑφέντηΑφέντη

μουμου, , μεμε

τιτι

νανα

σεσε

στολίσωστολίσω;;ΦέρτεΦέρτε

τοτο

μαυριτάνικομαυριτάνικο

σκουτίσκουτί

τοτο

πορφυρόπορφυρό..

ΣτονΣτον

τοίχοτοίχο

τηςτης

ΚαισαριανήςΚαισαριανής

μάςμάς

φέρανφέραν

απόαπό

πίσωπίσωκικι

ίσαμείσαμε

ένέν’’

αντρίκειοαντρίκειο

ανάστημαανάστημα

ψηλώσανψηλώσαν

τοτο

σωρόσωρό. .

Page 60: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΤαΤα τατουάζτατουάζ

Page 61: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.
Page 62: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΣυμμετείχανΣυμμετείχαν οιοι μαθητέςμαθητές::

ΑντώνηςΑντώνης

ΑκριβόπουλοςΑκριβόπουλος

((ΑΑ1): 1): φλάουτοφλάουτοΜόναΜόνα

ΑκριτοπούλουΑκριτοπούλου

((ΑΑ1): 1): βιολίβιολί

ΑναστασίαΑναστασία

ΒούρκαΒούρκα--ΦτάκαΦτάκα

((ΑΑ1): 1): φλάουτοφλάουτοΛυδίαΛυδία

ΚαραγκεζίδουΚαραγκεζίδου

((ΑΑ1): 1): πιάνοπιάνο

ΧρήστοςΧρήστος

ΘεολόγοςΘεολόγος

((ΑΑ1): 1): κλαρινέτοκλαρινέτοΜαρίαΜαρία

ΤσόγιαΤσόγια--ΡαζάκοβαΡαζάκοβα

((ΑΑ3): 3): βιολίβιολί

ΣτέφανοςΣτέφανος

ΝικολαΐδηςΝικολαΐδης

((ΑΑ3): 3): πιάνοπιάνο

Page 63: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΣυμμετοχήςΣυμμετοχής συνέχειασυνέχεια……

ΓεύσηΓεύση

ΒαφειάδουΒαφειάδου

((ΒΒ1): 1): απαγγελίααπαγγελίαΧρήστοςΧρήστος

ΦώτηςΦώτης

((ΓΓ2): 2): τραγούδιτραγούδι

ΕλένηΕλένη

ΚαλαΚαλαϊϊδοπούλουδοπούλου

((ΛΒΛΒ1): 1): τραγούδιτραγούδι

–– κιθάρακιθάρα

ΆνναΆννα

ΜπακαλάκηΜπακαλάκη

((ΛΒΛΒ1): 1): απαγγελίααπαγγελία

--

αφήγησηαφήγηση

Page 64: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.

ΥπεύθυνεςΥπεύθυνες καθηγήτριεςκαθηγήτριες::

ΜέμαΜέμα

ΠαπανδρίκουΠαπανδρίκουΛευκήΛευκή

ΕφραιμίδουΕφραιμίδου

ΠαναγιώταΠαναγιώτα

ΑντωνίουΑντωνίουΑναστασίαΑναστασία

ΑρζόγλουΑρζόγλου

ΣυνεργασίαΣυνεργασία::ΒασίληςΒασίλης

ΒέτσοςΒέτσος

Page 65: ΜΕΛΟΠΟΙΗΜΕΝΟΙ ΕΛΛΗΝΕΣ ΠΟΙΗΤΕΣmsth.gr/attachments/article/433/Parousiasi-N.KAVVADIAS.pdfΟ Νίκος Καββαδίας διαβάζει τo ''Mal du depart''.flv.