Ληψη Αποφασης Military Decision Making Process (MDMP)

51
ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ Μια Tέχνη στο Σύγχρονο Πεδίο της Μάχης Ανθλγος (ΠΖ) Δημητρόπουλος Γεώργιος E-mail:[email protected] https://militarydecisiongr.wordpress. com/ . https://www.facebook.com/militarydeci
 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Documents

 • view

  63
 • download

  4

description

Ποια είναι η στρατιωτική διαδιακασία λήψης απόφασης? Ποια τα βήματα της?What is military decision making process? Which are the steps? What is IPB? How can it be used in mission planning?

Transcript of Ληψη Αποφασης Military Decision Making Process (MDMP)

T (Z) Au FoE-mail:[email protected]://militarydecisiongr.wordpress.com/.https://www.facebook.com/militarydecisiongreece Fo Au k u k, q o Yoko k o k o EkoAuo u k k u.T q , T , k u, uk k u u o kuq Ek Au. A ok u, u u k.K u , o o u k oq . q o o , , q, k .T u uo q k , u ku u k u k , kk uo . o k u u oT BB YT..K ukk k uk u kqk u k u u 5 kuk uq E q okq k kq oq k k , ;E ,k k i . Tuqk kkuqu q. ; nt k u oo,kuuo okokkuu, ok, okn{t tunt tn . B Z 1. q q2. u q3. u o o 4. u o o (k War Gaming)5. k o o 6. Ek u u i kk7. o ku q B Z q qu qu TEu TEkTEEkTE AoZZ K Y XPY K u q 30%u TE 20%u, k, q TE 30%o 20%+ Z ZZTqukqk q,kq,q qo,qq o k kq(q ku,o o, k). + Z ZZkqo q i kk, Akqk u. + Z ZZk q:Tkq o o qo ok k kk , K ku (k ku),A ,Kq u q,Kq o q,X q+ Z ZZTqok kqq uuqk k q.YZ Z ZZkkq k k uq uu kkuq o q Eqo (3E),ku q u. YZ Z ZZZA1. u q k u iu (1 k 2 kk o)2. Aoq kq 3E3. K Eo, uo k Bko Yoo 4. K o o o k o o o o u kqo o ko o.5. K o (qo k o)YZ Z ZZZA6. o Fok u Yo7. K Pku Ku8. o o qo u iu kq K 9. u u u q o10. Ek Ek X11. uo qYZ Z ZZZA12. Aoq k u q13. Ek uo q14. u k k kq ukq u 15. u k Ek ko Kuo 16. Ek kq q.17. o o o k o uo. 7. KOPZZ PZKYYE O PO PZquu ukoku u,uuu u q. YE O PO PZuuq, k: o k u, q(k, q, k) k kq o u, uu(kuq, ) k kuk,o kqo q, ( kk laser). YE O PO PZZA1. u kq kq o ko k o o uo ( ).2. oq Eo ( ).3. u u Tu E.4. o u Tq.5. o.6. Eq o Ko Ak (screening criteria) 2. PO OYZ O PO PZ TE kuo,o kq k kq u. Ekoqko k YZ O PO PZZA1. uq o o.2. Kq o o o uo.3. Kq k u.4. Kq k o oYZ O PO PZZA5. K o ko .6. Eq u u oq u k u.7. Eq u Tu Kq k k o.8. k u k q o o ZYKPZ OPO PZ 1.ukok ko o TE2. ko TE3. u u TE4. Aoq o q TEZYKPZ OPO PZ kqouk u,q kqkkqk TEo,kq u q. ZYKPZ OPO PZK uk u TE k k uk ,o TEk, q u. TTEuk oq oquTE i kq.ZYKPZ OPO PZKPZ AK koqu TE , oi kqu uq,ko uuqu ukku TE. ZYE AOkuTE i kq, q k u , q . ZYE AOoo :Toqo qoou qToqo qkqu iu kkuT u u ku q PPZKY POPO Z PX XPZO (3). ,ukqk, kuqo qEqo(3E),k . PPZKY POPO Z PX XPZO (3)Ek k u q, Aok kkqkk' k k, u kuq k.PPZKY POPO Z PX XPZO (3)PZAPZZ Z PXZ XPZOZA) o kko E) q E (EN)) k o o k 3E u u u .) E o o k o uo o uq oPZAPZZ Z PXZ XPZOPZAPZZ Z PXZ XPZOYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOZA)uukkoo kkouuqo, k o oo u q) u u) u) q u u k kkkuu qouqk u k oq ko TEYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOBo o, o, k k uYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOYZ O XPKPZKO Z PXZ XPZOKZ Y XOPYFo u,kuo o .E.uu: uku,oukq, u,ku,ok u,,kuk o(K)ko u o qo. KZ Y XOPYPZAPZZ O OPO K KAYO PO PZ Y XOPY. u u k k q, k u u PZAPZZ O OPO K KAYO PO PZ Y XOPY.ZYPZ okq k q u qukuTE, . qkqoq, u kq.