Επαλ απο mathematica

of 38 /38
1 ΘΕΜΑ 1 Σε ένα δείγμα 5 παρατηρήσεων με μέση τιμή x 11 , οι τέσσερις παρατηρήσεις είναι οι 8,12,14 και 11 . Ε1. Να αποδείξετε ότι η παρατήρηση που λείπει είναι ο αριθμός 10 Ε2. Να βρείτε την επικρατούσα τιμή του δείγματος. Ε3. Να αποδείξετε ότι το δείγμα έχει τυπική απόκλιση S 2 . Ε4. Να εξετάσετε εάν το δείγμα είναι ομοιογενές. ΘΕΜΑ 2 Ο βαθμός πρόσβασης του απολυτηρίου 50 μαθητών της Γ΄λυκείου αναγράψεται στον παρακάτω ελλιπή πίνακα. Αν i x το κέντρο κλάσης και 2 5 ν , τότε: Ε1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα Ε2. Να βρεθεί η μέση τιμή Ε3. Το πλήθος των μαθητών που πήραν τουλάχιστον 16 Ε4. Το ποσοστό των μαθητών που είχαν βαθμό μικρότερο από 14 ΘΕΜΑ 3 Δίνονται οι παρατηρήσεις 2,6,7,3,7,x με μέση τιμή 6 Ε1. Να αποδείξετε ότι x 11 Ε2. Να βρείτε την διάμεσο δ , την επικρατούσα τιμή 0 M και το εύρος R του δείγματος. Ε3. Να αποδείξετε ότι ισχύει 0 0 3R 2 δ M M για τα παραπάνω μεγέθη. Ε4. Αν όλες οι τιμές που είναι μικρότερες της μέσης τιμής αυξηθούν και γίνουν ίσες με την μέση τιμή, να υπολογίσετε την μέση τιμή του νέου δείγματος.

Embed Size (px)

Transcript of Επαλ απο mathematica

Page 1: Επαλ απο mathematica

1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 11

Σε ένα δείγμα 5 παρατηρήσεων με μέση τιμή x 11 , οι τέσσερις παρατηρήσεις

είναι οι 8,12,14 και 11.

Ε1. Να αποδείξετε ότι η παρατήρηση που λείπει είναι ο αριθμός 10

Ε2. Να βρείτε την επικρατούσα τιμή του δείγματος.

Ε3. Να αποδείξετε ότι το δείγμα έχει τυπική απόκλιση S 2 .

Ε4. Να εξετάσετε εάν το δείγμα είναι ομοιογενές.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 22

Ο βαθμός πρόσβασης του απολυτηρίου 50 μαθητών της Γ΄λυκείου αναγράψεται

στον παρακάτω ελλιπή πίνακα. Αν i

x το κέντρο κλάσης και 2 5

ν 4ν , τότε:

Ε1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα

Ε2. Να βρεθεί η μέση τιμή

Ε3. Το πλήθος των μαθητών που πήραν τουλάχιστον 16

Ε4. Το ποσοστό των μαθητών που είχαν βαθμό μικρότερο από 14

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 33

Δίνονται οι παρατηρήσεις 2,6,7,3,7,x με μέση τιμή 6

Ε1. Να αποδείξετε ότι x 11

Ε2. Να βρείτε την διάμεσο δ , την επικρατούσα τιμή 0

M και το εύρος R

του δείγματος.

Ε3. Να αποδείξετε ότι ισχύει 0 0

3R 2δ M M για τα παραπάνω μεγέθη.

Ε4. Αν όλες οι τιμές που είναι μικρότερες της μέσης τιμής αυξηθούν και

γίνουν ίσες με την μέση τιμή, να υπολογίσετε την μέση τιμή του νέου

δείγματος.

Page 2: Επαλ απο mathematica

2

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 44

Δίνονται οι αριθμοί: 4,5,7,9,8,5,4

Ε1. Βρείτε τη διάμεσό τους.

Ε2. Ποιον αριθμό α πρέπει να προσθέσουμε σε καθέναν από τους

παραπάνω , ώστε η μέση τιμή τους να γίνει 9

Ε3. Αποδείξτε ότι όποιον (ίδιο) αριθμό α και αν προσθέσουμε σε καθέναν

από τους αριθμούς αυτούς, η διακύμανσή τους παραμένει σταθερή.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 55

Οι αριθμοί, 6,7,12,8,α,β (μεα β ) έχουν μέση τιμή 8. Γνωρίζουμε ότι υπάρχουν

δύο επικρατούσες τιμές.

Ε1. Αποδείξτε ότι: α 7,β 8

Για α 7,β 8

Ε2. Υπολογίστε τη διάμεσο των αριθμών.

Ε3. Βρείτε τη διακύμανσή τους.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 66

Σε μια επιχείρηση εργάζονται 50 υπάλλοιλοι, οι οποίοι έχουν μέσο μηνιαίο μισθό

1.120€. Από τους 50 εργαζόμενους, οι 20 είναι γυναίκες και οι30 αντρές.

Ε1. Αν ο μέσος μηνιαίος μισθός των γυναικών είναι 1.000€, να βρείτε τον

μέσο μηνιαίο μισθό των αντρών.

Η ίδια επιχείρηση, τους καλοκαιρινούς μήνες προσελάβε εποχιακό προσωπικό, με

μέσο μισθό αυτών800 €

Ε2. Αν ο μέσος μισθός της επιχείρησης είναι πλεόν 1.000€, να βρεθούν

πόσα άτομα πρεσέλαβε η επιχείρηση για την καλοκαιρινή περίοδο;

Page 3: Επαλ απο mathematica

3

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 77

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας κατονομής συχνοτήτων

Ε1. Να συμπληρώσετε τον πίνακα

Ε2. Να βρεθεί η διάμεσος

Ε3. Να βρεθεί η μέση τιμή

Ε4. Να βρεθεί το ποσοστό των παρατηρήσεων που οι τιμές τους είναι το

πολύ ίσες με 2

Ε5. Να βρεθεί η διακύμανση

Ε6. Να κρίνεται αν το δείγμα είναι ομοιογενές.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 88

Οι βαθμόι των50 μαθητών της Γ τάξης ενός ΕΠΑΛ παρουσιάζονται στον παρακάτω

πίνακα.

Ε1. Να συμπληρωθεί ο πίνακας

Ε2. Να φτίαξετε το πολύγωνο των αθροιστικών σχετικών συχνοτήτων

Ε3. Να βρεθεί η διάμεσος

Ε4. Να βρεθεί το ποσοστό των μαθητών που είχε βαθμό τουλάχιστον 12

Ε5. Να βρεθεί η μέση τιμή

Page 4: Επαλ απο mathematica

4

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 99

Κατά την αρχή της σχολικής χρονιάς οι 50 μαθητές της τρίτης τάξης ενός Λυκείου

ρωτήθηκαν σχετικά με τον αριθμό των βιβλίων που διάβασαν την περίοδο των

θερινών διακοπών. Σύμφωνα με τις απαντήσεις που δόθηκαν, συντάχθηκε ο

παρακάτω πίνακας:

Ε1. Να υπολογίσετε την τιμή του α .

Στη συνέχεια για α 3 να βρείτε:

Ε2. Τη μέση τιμή του αριθμού των βιβλίων που διάβασαν οι μαθητές.

Ε3. Τη διάμεσο του αριθμού των βιβλίων που διάβασαν οι μαθητές.

Ε4. Πόσοι μαθητές διάβασαν τουλάχιστον 3 βιβλία

Ε5. Τι ποσοστό των μαθητών διάβασε το πολύ 1 βιβλίο

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1100

Δίνεται ο παρακάτω πίνακας κατανομής συχνοτήτων σε κλάσεις ίσου πλάτους (όπου

ix το κέντρο κάθε κλάσης )

Ε1. Να αποδείξετε ότι οι κλάσεις έχουν πλάτος c 4

Ε2. Να αποδείξετε ότι το δείγμα έχει μέγεθος ν 40

Ε3. Να συμπληρώσετε τον πίνακα

Ε4. Να βρείτε την διάμεσο

Ε5. Να βρείτε την επικρατούσα τιμή

Page 5: Επαλ απο mathematica

5

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1111

Ο παρακάτω πίνακας δίνει την διάρκεια ζωής δύο τύπων λυχνίων Α και Β, σε

χιλιάδες ώρες

Μια λύχνιά τύπου Α κοστίζει67,5 €

Ε1. Ποιό τύπο λυχνίας θα προτιμήσετε να αγοράσετε, να μια λύχνιά τύπου Β

κοστίζει: α. 52,8€ , β. 55,72€, γ. 58,7€. Να αιτιολογήσετε την απάντηση σας

σε κάθε περίπτωση

Ε2. Ποιού τύπου λυχνίες παρουσιάζουν μεγαλύτερη ομοιογένεια ως προς

την διάρκεια λειτουργίας του.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1122

Το παρακάτω δείγμα μαθητών έχει μέσο όρο απουσιών x 4 απουσίες σε διάστημα

μιας εβδομάδας.

Ε1. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α

Για α 2 , να βρείτε:

Ε2. Τη επικρατούσα τιμή του δείγματος

Ε3. Τη διάμεσο του δείγματος

Ε4. Τον μέσο όρο απουσιών αν στο δείγμα προστεθεί ο Μάκης ,που δεν

απουσιάζει ποτέ από τα μαθήματα

Page 6: Επαλ απο mathematica

6

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1133

Στο διπλανό σχήμα φαίνεται το

πολύγωνο των αθροιστικών

συχνοτήτων των ετών εργασίας ,των

εργαζομένων σε μια εταιρεία. Απο τα

δεδομένα το πολυγώνου να βρεθούν:

Ε1. Πόσους εργάζομενους απασχολεί η εταιρεία.

Ε2. Να κατασκευάσετε πίνακα κατανομής με τις στήλες των i i i i

ν ,N ,f ,F%

Ε3. Να βρεθεί ο μέσος χρόνος εργασίας, των εργαζόμενων στην εταιρεία.

Ε4. Να κατασκευάσετε το ιστογραμμα και το πολύγωνο των σχετικών

αθροιστικών συχνοτήτων της %

Ε5. Να υπολογίσετε την διάμεσο.

Ε6. Να βρεθεί το ποσοστό των εργαζομένων του εργάζονται 6 ή

περισσότερα χρονια στην εταιρεία.

Ε7. Να βρεθεί ο μέσος μισθός των εργαζομένων, αν γνωρίζετε οτι:

• Οι εργαζόμενοι με λιγότερα απο 4 έτη εργασίας έχουν μέσο μηνιαίο μισθό 1.300€

• Οι εργαζόμενoi που εργάζονται 4 ή περισσότερα χρόνια, αλλά λιγότερα απο

8χρονια έχουν μέσο μηνιαίο μισθό 1.600€.

• Οι εργαζόμενοι με 8ή περισσότερα χρόνια έχουν μέσο μηνιαίο μισθό 1.800€

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1144

Εξετάσαμε τους πελάτες μιας καφετέριας σχετικά με το χρόνο (σε λεπτά) παραμονής

τους σε αυτή.Τα αποτελέσματα ομαδοποιήθηκαν σε 5 κλάσεις ίσου πλάτους και το

πολύγωνο των συχνοτήτων φαίνεται στο παρακάτω σχήμα.

Page 7: Επαλ απο mathematica

7

Ε1. Να προσδιορίσετε τις κλάσεις και να κατασκευάσετε το ιστόγραμμα

συχνότητων

Ε2. Να κατασκευάσετε πινακά κατανομής συχνοτήτων με τις στήλες

i i i iν ,N ,f ,F%

Ε3. Να βρεθεί η μέση τιμή.

Ε4. Να βρεθεί το ποσοστό των πελατών που μένουν στην καφετέρια χρόνο

λιγότερο των 30 λεπτών.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1155

Δίνεται στον παρακάτω πίνακα ένα ομαδοποιημένο δείγμα τιμών.

Ε1. Να υπολογίσετε την διάμεσο δ

Ε2. Να αποδείξετε ότι έχει μέση τιμή x 5

Ε3. Να αποδείξετε ότι έχει διακύμανση 2S x

Ε4. Να εξετάσετε εαν το δείγμα είναι ομοιογενές. Δίνεται ότι 2

2,24 5

Page 8: Επαλ απο mathematica

8

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1166

Στον παρακάτω πίνακα δίνεται η κατανομή συχνοτήτων των βαθμών εξετάσεων

φοιτητών στο μάθημα της Στατιστικής σε μια σχολή ΤΕΙ.

Ε1. Να αποδείξετε ότι o

M δ όπου o

M ,δ η επικρατούσα τιμή και η

διάμεσος του δείγματος αντίστοιχα

Ε2. Να αποδείξετε ότι 2 x

S2

όπου 2S ,x η διασπορά και η μέση τιμή του

δείγματος αντίστοιχα

Ε3. Να εξετάσετε εαν το παραπάνω δείγμα είναι ομοιογενές

Ε4. Αν ο καθηγητής για να βοηθήσει κάποιους φοιτητές κάνει τους βαθμούς

από 4 έως 5 ίσους με 5 , να βρείτε το πλήθος των μαθητών που πέρασαν το

μάθημα

Δίνεται ότι 2

1,41 2 και πως στις σχολές βάση θεωρείται το 5 και άριστα το 10 .

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1177

Στον παρακάτω πίνακα δίνονται οι ταχύτητες 400 οδηγών αυτοκινήτων

ομαδοποιημένες σε κλάσεις που κατέγραψε ένα περιπολικό της τροχαίας σε

διάστημα ενός μηνά σε σημείο του δρόμου με ανώτατο επιτρεπόμενο όριο ταχύτητας

τα 110 χιλιόμετρα την ώρα.

Ε1. Να αποδείξετε ότι α 3 .

Ε2. Να βρείτε το ποσοστό των οδηγών που έκαναν παράβαση.

Η τροχαία συμπεριφέρεται στους παραβάτες έως εξής:

Page 9: Επαλ απο mathematica

9

• Όσοι καταγράφονται να κινούνται με ταχύτητα από 110 έως 120 χιλιόμετρα την

ώρα με παρατήρηση,

• Όσοι κινούνται με ταχύτητα από 120 έως 140 χιλιόμετρα την ώρα με πρόστιμο

100 ευρώ,

•Όσοι κινούνται με ταχύτητα από 140 έως 160 χιλιόμετρα την ώρα με πρόστιμο

200 ευρώ

• Όσοι κινούνται με ταχύτητα από 160 έως 180 χιλιόμετρα την ώρα με αφαίρεση

πινακίδων και πρόστιμο 500 ευρώ.

Ε3. Αν στους παραπάνω παραβάτες, 3 οδηγοί κινούμενοι με ταχύτητες

157,144 και 166 χιλιόμετρα την ώρα απαλλαγούν για διαφόρους λόγους, να

βρείτε τα έσοδα από τις εισπράξεις των προστίμων, θεωρώντας ότι όλα τα

υπόλοιπα πρόστιμα θα πληρωθούν κανονικά.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1188

Εξετάσαμε ένα δείγμα συνδρομητών κινητής τηλεφωνίας σχετικά με τον αριθμό των

κλήσεων που πραγματοποίησαν κατά τη διάρκεια μιας ημέρας και προέκυψαν τα

παρακάτω:

• Oι συνδρομητές πραγματοποίησαν 0,1,2,3,η 4 κλήσεις.

• 10 συνδρομητές πραγματοποίησαν 1 μόνο κλήση.

• Οι συνδρομητές που πραγματοποίησαν 2 κλήσεις είναι τετραπλάσιοι από εκείνους

που δεν πραγματοποίησαν κλήση.

• Το πολύ 2 κλήσεις πραγματοποίησαν 30 συνδρομητές.

• Η γωνία του κυκλικού διαγράμματος που αντιστοιχεί στην τιμή 1

x 0 , είναι 036

• Το ποσοστό των συνδρομητών που πραγματοποίησαν 4 κλήσεις είναι 10%

Ε1. Να βρείτε το μέγεθος του δείγματος v και να κατασκευάσετε πίνακα

κατανομής συχνοτήτων,σχετικών συχνοτήτων i

f καθώς και όλων των

αντίστοιχων αθροιστικών συχνοτήτων.

Ε2. Να βρείτε τη διάμεσο και την επικρατούσα τιμή του δείγματος των

κλήσεων.

Ε3. Να βρείτε τον μέσο αριθμό κλήσεων που πραγματοποίησαν οι

συνδρομητές.

Page 10: Επαλ απο mathematica

10

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 1199

Η κατανομή του βάρους (σε κιλά) των 270 μαθητών ενός σχολείου παρουσιάζεται

στον παρακάτω πίνακα:

Ε1. Να βρεθεί το α

Ε2. Να αποδείξετε ότι το μέσο βάρος των μαθητών είναι 72κιλά

Ε3. Πόσοι μαθητές είχαν βάρος τουλάχιστον 72κιλά

Ε4. Τι ποσοστό των μαθητών είχε βάρος μικρότερο από 66 κιλά;

Ε5. Αν καθένα από τα 150 κορίτσια του σχολείου χάσει 3 κιλά και

καθένα από τα αγόρια του σχολείου πάρει 1,5 κιλό , ποιό αναμένετε να είναι

το νέο μέσο βάρος των μαθητών;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2200

Οι ώρες μελέτης 60 φοιτητών στη βιβλιοθήκη

ανά εβδομάδα δίνονται από το διπλανό κυκλικό

διάγραμμα.

Ε1. Να συμπληρώσετε τον παρακάτω πίνακα κατανομής συχνοτήτων.

Page 11: Επαλ απο mathematica

11

Ε2. Να υπολογίσετε την διάμεσο και την μέση τιμή του δείγματος.

Ε3. Στην περίοδο των εξετάσεων, κάθε μαθητής που διάβαζε μέχρι και 10

ώρες αυξάνει το εβδομαδιαίο διάβασμά του κατά 3 ώρες, ενώ οι υπόλοιποι

κατά 2 ώρες. Ποία θα είναι τότε η διάμεσος και ποια η μέση τιμή;

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2211

Να υπολογιστεί ο πραγματικός αριθμός α στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ε1. f x 2x 3α όταν f (0) f(1) f( 1)

Ε2. 2x α

g x ,x 24x 8

όταν x 1 x 1

2limg x 3 lim g x 5

Ε3. 3x α 1, x 0

h x3 2lnx , x 0

όταν 3h( 2) 2h(e) 4α 5

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2222

Να υπολογίσετε τα όρια:

3

3 2x 1

x 3x 2A lim

x x x 1

2x 2

x 2 xB lim

3 x 5

Page 12: Επαλ απο mathematica

12

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2233

Να υπολογίσετε τα όρια:

3x 2

3 x 2 2 5x 1A lim

4x 15x 2

2 x x x

2x 1

2x e 3xe eB lim

x f x xf x

όπου f συνάρτηση συνεχής της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το

σημείο M(1,2012)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2244

Δίνονται οι συνάρτήσεις f (x) x 1 1 και g(x) x 1 3

Ε1. Να βρείτε τα πεδία ορισμού των συναρτήσεων f και g

Ε2. Να υπολογίσετε το όριο 2

x 3

f (x) 1lim

x 5x 6

Ε3. Να υπολογίσετε το όριο 3

x 2

2g(x) 4xlim

8 x

Ε4. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης A f(3) 2g(5) f(0)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2255

Δίνεται η συνάρτηση

2

3 2

2

x αx 3α, x 2

x 2x 4x 8

x γ, x 2f (x)

β( x 12 4), x 2

x 2

Ε1. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο M( 1,1) , να

δείξετε οτι α 4

Page 13: Επαλ απο mathematica

13

Για α 4

Ε2. Να υπολογίσετε το x 2lim f(x)

Ε3. Να βρεθεί το x 2lim f(x)

Ε4. Να προσδιορίσετε τις τιμές των β,γ R ώστε η συνάρτηση f να είναι

συνεχής στο 0

x 2

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2266

Να υπολογίσετε τα παρακάτω όρια

Ε1. •2

2x 3

x 9lim

2x 9x 9

Ε2. •3 2

2x 2

x 3x 4lim

x 4x 4

Ε3. •2

x 1

x 3 2lim

x 1

Ε4. •2

x 1

x 2 3lim

x 1 x x

Ε5. •x 2

x 1 3 xlim

x 2 2

Ε6. •3

2x 2

x 8lim

x 5 3

Ε7. •4 3 2

2x 1

x 5x 3x 1lim

x x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2277

Δίνεται η συνάρτηση 2

2

x 5x 6f(x)

x x

Ε1. Να βρείτε το πεδίο ορισμού της

Ε2. Να βρείτε το όριο x 1lim x 5 2 f(x)

Ε3. Να βρείτε το όριο 2

x 2

f (x)lim

x 4

Δίνεται η συνάρτηση

f (x) f (1),x (1, )

x 1g(x)

α, ,x 1

Page 14: Επαλ απο mathematica

14

Ε4. Να προσδιορίσετε την τιμή του α R ώστε η συνάρτηση g να είναι

συνεχής στο 0

x 1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2288

Να υπολογιστούν οι πραγματικοί αριθμοί α,β στις παρακάτω περιπτώσεις:

Ε1. f x αlnx 2β με x 0 όταν η γραφική παράσταση της f (x)

διέρχεται από τα σημεία (1,6) και (e, 3)

Ε2. 2

αx 2 ,x 3g x

β 2α ,x

1 3

όταν g(3) 2g( 1) 4

Ε3. x 2 3α , 2 x 8

h xβ x 2 ,

x 9

όταν η γραφική παράσταση της

h(x) διέρχεται από τα σημεία 2(2,α 2) και (9,11α)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 2299

Δινεται η συνάρτηση

2

2

2x 2x 1 1,x 0

x

α β ,x 0f (x)

x αx β ,x 0

Ε1. Να βρεθεί το x 0lim f(x)

Ε2. Να βρεθεί το x 0lim f(x)

Ε3. Να βρεθούν οι τιμές των α,β R για τις οποιες η f είναι συνεχής στο

0x 0

Page 15: Επαλ απο mathematica

15

Ε4. Για τις τιμές των α,β R που βρήκατε στο προηγούμενο ερώτημα, να

βρεθεί η αριθμητική τιμή της παράστασης A 2f(0) f(1) f( 1)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3300

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο:

2

3 2

2

x 1,x 1

x 1

f (x) κx 2μ , 1 x 1

x 6x 7x,x 1

x x

όπου κ,μ R .Υπολογίστε:

Ε1. Τα όρια x 1 x 1lim f(x), lim f(x)

Ε2. Τα όρια x 1 x 1limf(x), limf(x)

Ε3. Τα κ,μ αν η συνάρτηση f είναι συνεχής στο R

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3311

Ε1. Συμπληρώστε τα παρακάτω κενά:

Page 16: Επαλ απο mathematica

16

α) x 4lim f(x)

β) x 2lim f(x)

γ) x 2lim f(x)

δ) x 0lim f(x)

ε) x 0lim f(x)

στ) x 2lim f(x)

ζ) x 2lim f(x)

η) x 4lim f(x)

Ε2. Βρείτε τα σημεία που η γραφική παράσταση της συνάρτησης f είναι

ασυνεχής

Ε3. Βρείτε τα διαστήματα που η γραφική παράσταση της συνάρτησης f

είναι συνεχής

Ε4. Βρείτε το πεδίο ορισμού και το σύνολο τιμών της συνάρτησης f

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3322

Έστω η συνάρτηση

2

2

αx βx 3 ,x 1

3α 6

,

,x 1f x

x β

2 x

x 1

με α,β R

Ε1. Να υπολογίσετε το όριο x 1lim f x

Ε2. Να υπολογίσετε το όριο x 1lim f x

Ε3. Να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό α ώστε να υπάρχει το

x 1lim f x

Ε4. Για α 2 , να υπολογίσετε τον πραγματικό αριθμό β ώστε η

συνάρτηση f να είναι συνεχής στο o

x 1

Page 17: Επαλ απο mathematica

17

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3333

Έστω συνάρτηση

2

2

α x 3 2, 3 x 1

2x 2

5αf x 2β , x 18

2x 3x 1,x 1

x x

με α,β .

Ε1. Να υπολογίσετε το όριο x 1limf x

.

Ε2. Να υπολογίσετε το όριο x 1limf x

.

Ε3. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α ώστε να υπάρχει το όριο x 1limf x

.

Ε4. Για α 8 , να βρείτε τον πραγματικό αριθμό β ώστε η συνάρτηση f

να είναι συνεχής στο 0

x 1 .

Ε5. Για α 8 , να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης 2K f( 2) f (2)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3344

Έστω οι συναρτήσεις 2x 3 ,x κ

f x4x 1 ,x κ

και

2

3

f x κ ,x 2g x

4κ 3κ ,x

2

με

κ .

Ε1. Να υπολογίσετε το όριο x κlim f x

Ε2. Να υπολογίσετε το όριο x κlim f x

Ε3. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό κ ώστε η συνάρτηση f να είναι

συνεχής στο 1

x κ .

Για κ 1 :

Ε4. να υπολογίσετε το όριο x 2limg x

Ε5. να εξετάσετε εαν η συνάρτηση g είναι συνεχής στο 2

x 2

Page 18: Επαλ απο mathematica

18

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3355

Έστω οι συναρτήσεις

x 53αe 2x ,x 5

f x2ln x 4 3β 2α,x 5

και

2 x

αln x e 2011 ,x 0g x

3 β ,x 0

με α,β R .

Ε1. Να υπολογίσετε το όριο x 5lim f x

.

Ε2. Να υπολογίσετε το όριο x 5lim f x

.

Ε3. Να υπολογίσετε το όριο x 0limg x

.

Ε4. Να βρείτε τους πραγματικούς αριθμούς α και β ώστε να είναι συνεχείς

η συνάρτηση f στο 1

x 5 και η συνάρτηση g στο 2

x 0 .

Ε5. Για α 4 και β 2 , να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

2K 2f 0 3f e 4 g 0 2012 .

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3366

Δίνεται η συνάρτηση

3 2

2

2

x 5x 6x, x 3

x 3x

f (x)

λ x 11 ,x 3

Ε1. Να βρεθούν τα x 3lim f(x)

και

x 3lim f(x)

Ε2. Να προσδιορίσετε τις τιμές του λ R για τις οπόιες η συνάρτηση f

είναι συνεχής στο 0

x 3

Ε3. Για τις τιμές του λ που βρήκατε στο (Ε2) ,να υπόλογίσετε το 2 2

x 5

x (λ 2)x 5lim

x 5

Page 19: Επαλ απο mathematica

19

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3377

Δίνεται η συνάρτηση 2

5x 10,x 2

x 1 x 7

f (x)

αx 5x 4α ,x 2

Ε1. Να βρεθούν τα x 2lim f(x)

και

x 2lim f(x)

Ε2. Να προσδιορίσετε την τιμή του α R για την οποία η συνάρτηση f

είναι συνεχής στο R

Ε3. Για α 2 να υπολογίσετε το x 1

f (x) f (1)lim

x 1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3388

Δίνονται οι συναρτήσεις 2f (x) 9 x και

x 2g(x)

x 3

Ε1. Να προσδιορίσετε τα πεδία ορισμού των f και g

Ε2. Να προσδιορίσετε το πεδίο ορισμού και τον τύπο για την συνάρτηση 2

h(x) f (x)·g(x)

Ε3. Να υπολογίσετε το x 3lim h(x)

Ε4. Να υπολογίσετε το x 5

f (x) 2lim

x 5

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 3399

Δίνεται η συνάρτηση

2

2

3 αx , αν x 1

5x , αν x 1 η x 1f (x)

β, αν x 1

x

Page 20: Επαλ απο mathematica

20

Ε1. Να βρεθούν τα όρια x 1lim f(x)

και

x 1lim f(x)

Ε2. Να βρεθούν τα όρια x 1limf(x)

και

x 1limf(x)

Ε3. Να προσδιορίσετε τις τιμές των α,β R για τις οποίες η συνάρτηση f

είναι συνεχής στο R

Ε4. Για α 2 και β 5 , να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

1A f(0) f (2) 4f ( )

2

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4400

Θεωρούμε τις συναρτήσεις f x 5x 10,x 2 και 2g x x 3

Να αποδείξετε ότι f 3 h 5h 25,h 5 και 2g 3 h h 6h 12

Ε1. Να υπολογίσετε τα όρια

h 0

f 3 h f 3A lim

h

h 0

g 3 h g 3B lim

h

h 0

f 3 h f 3C lim

g 3 h g 3

h 1

f 3 h f 2D lim

3h g(0)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4411

Να υπολογίσετε το πεδίο ορισμού και την παράγωγο των συναρτήσεων:

Ε1. 2 x 3x 3f(x) x e ημx x lnx 2012

3 x

Ε2. 2 2 4g(x) 4x 3x 2 2x 5x 2 e

Ε3. 2

2

x 3xh(x) xln5

5x 20

Ε4. 2

x

x 3xk(x) 3

e

Page 21: Επαλ απο mathematica

21

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4422

Να εξετάσετε τις παρακάτω συναρτήσεις ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα

Ε1. 3 2

x 5xf(x) 6x 2

3 2

Ε2. 2 xg(x) x e ln3

Ε3. lnx

h(x)x

Ε4. xs(x) e x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4433

Δίνεται η συνάρτηση 3 2f (x) 2x 3x 12x 3,x R

Ε1. Να βρεθούν f και f

Ε2. Να βρεθούν τα x 2

f (x)lim

x 2 2

και

x 1

f (x) f (1)lim

x 1

Ε3. Να βρεθούν τα διαστήματα μονοτονίας και τα τοπικά ακρότατα της f

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4444

Δίνεται η συνάρτηση 3 2f (x) 2x αx 12x 1,α R,x R

Ε1. Αν f ( 2) f (1) , να δείξετε οτι α 3

Για α 3

Ε2. Nα μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τοπικά ακρότατα.

Θεωρούμε την συνάρτηση

f (x), x 1

6

g(x)

κx λ ,x 1

Ε3. Να προσδιορίσετε τις τιμές των κ,λ R για τις οποίες η συνάρτηση g

είναι παραγωγίσιμη στη θέση 0

x 1

Page 22: Επαλ απο mathematica

22

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4455

Δίνεται η συνάρτηση 2f (x) αlnx x με f (4) 6

Ε1. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

Ε2. Να υπολογίσετε την τιμή του α R

Ε3. Για α 8 , να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα

ακρότατα.

Ε4. Για α 8 , να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης A f(1) f(e)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4466

Δίνεται η συνάρτηση 3 2f (x) x αx 3βx 2,x R

Ε1. Να βρεθούν οι τιμές των α,β R ,αν η γραφική παράσταση της f

διέρχεται απο το σημείο M(1,1) και παρουσιάζει ακρότατο στη θέση x 3

Ε2. Για α 5 και β 1 , να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα

ακρότατα.

Ε3. Για α 5 και β 1 ,να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης

B f(0) 2f(2) f(3)

Ε4. Για α 5 και β 1 , να υπολογίσετε τo όριο x 1

f (x) 1lim

x 1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4477

Δίνεται η συνάρτηση xf (x) αe βx 5,x R και α,β R .Αν η γραφική

παράσταση διέρχεται της f διέρχεται από το σημείο A(0,7) και f (0) 1

Ε1. Nα βρείτε τους α,β R

Ε2. Για α 2 και β 1 , να αποδείξετε ότι για κάθε x R ισχύει

f (x) f (x) 1

Ε3. Να μελετήσετε την f ως προς τη μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Ε4. Να προσδιορίσετε τις τιμές του κ R για τις οποίες ισχύει 2

κ f (x) 3κf (x) 2f (x) 3κ

Page 23: Επαλ απο mathematica

23

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4488

Να υπολογίσετε την παράγωγο των συναρτήσεων:

Ε1. 2f (x) ln(x x 1) log2012 με x

Ε2. 3 4g(x) ημ x lnx με x 0

Ε3. xh(x) 2e 3x με x 0

Ε4. 2

2 x 3x 5x 1k(x) x e e

με x

Ε5. x 1006 el(x) (2e 1) 5 με x

Ε6. x 3m(x) e συν3x 2 με x 0

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 4499

Δίνεται η συνάρτηση 2 2 π

f (x) αημ x βσυν x,x (0, )2

και α,β R . Αν η γραφική

παράσταση της f διερχεται από το σημείο π 1

A( , )6 2 και

πf ( ) 3

6 , τότε:

Ε1. Να προσδιορίσετε τις τιμές των α,β R

Ε2. Για α 1 και β 1 , να δείξετε οτι η συνάρτηση f είναι γνησίως

αύξουσα στο π

(0, )2

Ε3. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης π π π

A f ( ) f ( ) f ( )4 4 3

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5500

Δίνεται η συνάρτηση lnx

f (x) ln( )x

Ε1. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

Ε2. Να μελετήθεί η συνάρτηση ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα.

Ε3. Αν α β e να δείξετε οτι β αα β

Ε4. Να συγκρίνετε τους αριθμούς 32 και 3

Page 24: Επαλ απο mathematica

24

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5511

Να μελετήσετε ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα την

συνάρτηση 3

2 3xf x 2x e

3 στις παρακάτω περιπτώσεις

Ε1. x R

Ε2. *x R

Ε3. x 0

Ε4. x 2

Ε5. x 6

Ε6. 1 x 6

Ε7. 4 x 5

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5522

Δίνεται η συνάρτηση f : με παράγωγο ημxf x e .

Ε1. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα η συνάρτηση

f x

Ε2. Να λυθεί η ανίσωση f 2x 3 f 3x 2

Ε3. Να αποδείξετε ότι 2f x 2x f 3x 1

Ε4. Να αποδείξετε ότι f x συνxf x 0

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5533

Δίνεται η συνάρτηση lnx

f xx

Ε1. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα η συνάρτηση

f x

Ε2. Να αποδείξετε ότι ln3 1

f x3 e

όταν x e,3

Ε3. Να αποδείξετε ότι 2x f x xf x 1 όταν x 0

Page 25: Επαλ απο mathematica

25

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5544

Έστω η συνάρτηση xf x e 3x

Ε1. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα η συνάρτηση

Ε2. Να συγκρίνετε τις τιμές f 5 και f 2

Ε3. Να λυθεί η ανίσωση 2

x 2 xe 3x e 3x

Ε4. Να αποδείξετε ότι 3000 4000e 9000 e 12000

Ε5. Να λυθεί η ανίσωση xe 3x e 3

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5555

Η συνάρτηση f x xlnx αx με α R παρουσιάζει ακρότατο για x 1 .

Ε1. Να αποδείξετε ότι α 1

Ε2. Να μελετηθεί η f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα

Ε3. Να αποδείξετε ότι xlnx x 1 όταν x 0

Ε4. Να αποδείξετε ότι 2010ln2010 2010 2011ln2011 2011

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5566

Θεωρούμε την συνάρτηση 3 2

x xf x 2011

3 2 με α R

Ε1. Να μελετηθεί η f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα

Ε2. Να αποδείξετε ότι f x 2011 όταν x ,1

Ε3. Να αποδείξετε ότι f 2008 f 2009

Ε4. Να συγκρίνετε τις τιμές f e και f π

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5577

Δίνεται ορθή γωνία xOy και το ευθύγραμμο τμήμα AB μήκους 10μ . Τα άκρα

του οποίου A και B ολισθαίνουν πάνω στις πλευρές Oy και Ox αντίστοιχα.

Page 26: Επαλ απο mathematica

26

Το σημείο B κινείται με ταχύτητα u 2m / s και η θέση του πάνω στον άξονα Ox

δίνεται από την συνάρτηση s(t) ut,t [0,5] , όπου t ο χρόνος σε sec

Ε1. Να βρεθεί το εμβαδόν E(t) του τριγώνου OAB ως συνάρτηση του t

Ε2. Να βρεθεί ο ρυθμός μεταβολής του E(t) , τη χρονική στιγμή που το

μήκος του OA είναι 6m

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5588

Ε1. Να αποδείξετε οτι από όλα τα ορθογώνια με περίμετρο 50m , το

μεγαλύτερο εμβαδόν έχει το τετράγωνο.

Ε2. Να αποδείξετε οτι από όλα τα ορθογώνια με εμβαδόν 2400m , τη

μικρότερη περίμετρο έχει το τετράγωνο.

Ε3. Αν ένα ορθογώνιο τρίγωνο έχει υποτείνουσα 10cm , να υπολογίσετε τις

κάθετες πλευρές του ώστε να έχει το μέγιστο εμβαδόν.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 5599

Η θερμοκρασία μιας περιοχής σε βαθμούς κελσίου, ως συνάρτηση του χρόνου t σε

ώρες δίνεται από την σχέση 3 2θ(t) t 9t 10t c,0 t 8

Ε1. Να προσδιορίσετε την τιμή της σταθεράς c , αν γνωρίζετε οτι την

χρονική στιγμή t 0 η θερμοκρασία ήταν 016C

Ε2. Να βρείτε το ρυθμό μεταβολής της θερμοκρασίας στο τέλος της

τέταρτης ώρας

Ε3. Να βρείτε την ώρα με το μέγιστο ρυθμό μεταβολής.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6600

Δίνεται η συνάρτηση

2

3

2x β ,x 2

f (x)

2αx 11α ,x 2

με α,β R

Page 27: Επαλ απο mathematica

27

Ε1. Να βρείτε τη σχέση που συνδέει τα α,β R ώστε η f να είναι συνεχής

στο 0

x 2

Ε2. Να προσδιορίσετε τις τιμές των α,β R για τις οποίες η f είναι

παραγωγίσιμη στο 0

x 2

Ε3. Για 1

α3

και β 1 να υπολογίσετε το h 0

f (1 h) f (1)lim

h

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6611

Δινεται η συνάρτηση 3 21 5

f(x) x x 6x,x R3 2

Ε1. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Ε2. Δινεται επίσης η συνάρτηση 2g(x) αlnx x βx,x 0 με α,β R

Ε3. Να προσδιορίσετε τις τιμές των α,β R , ώστε η συνάρτηση g να

παρουσιάζει τοπικά ακρότατα στις ίδιες θέσεις με την συνάρτηση f

Ε4. Για α 12 και β 10 , να μελετήσετε την συνάρτηση g ως προς την

μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Ε5. Για α 12 και β 10 , να υπολογίσετε το x 3

xg (x)lim

x 6 3

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6622

Δίνεται η συνάρτηση 3 2f (x) x αx 9x β , όπου α,β R

Ε1. Αν η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το σημείο Μ(2,5) και ο

ρυθμός μεταβολής της στο σημείο αυτό είναι ίσος με 15 , να αποδείξετε ότι

α β 3 .

Ε2. Για α β 3 , να βρείτε τα ακρότατα της συνάρτησης g(x) f (x) 10

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6633

Δίνεται η συνάρτηση f : ώστε : 2f (x) (x 1) (x 2)

Ε1. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Ε2. Να βρεθεί μία παράγουσα της συνάρτησης f .

Page 28: Επαλ απο mathematica

28

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6644

Δίνεται η συνάρτηση f με τύπο αx

3 2 1

1 1 1f x e

x x x

, α R .

Αν η γραφική παράσταση της συνάρτησης διέρχεται από το σημείο A(1,4)

Ε1. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της.

Ε2. Να βρεθεί η τιμή του πραγματικού αριθμού α

Ε3. Να μελετήσετε τη συνάρτηση ως προς τη μονοτονία στο 0,

Ε4. Να λύσετε την εξίσωση f x f x f x f x 2

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6655

Ε1. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό α ώστε η συνάρτηση

2

31 αxf x x 4x 2012

3 2 να είναι γνησίως μονότονη στο R

Ε2. Να βρείτε το σημείο της γραφικής παράστασης της

συνάρτησης 3 2

x xf x 2012

3 2 ,στο όποιο ο ρυθμός μεταβολής της

γίνεται μέγιστος

Ε3. Να βρείτε τον πραγματικό αριθμό λ ώστε το ελάχιστο της

2f x x 2λx 2λ 2012 να γίνεται μέγιστο

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6666

Θεωρούμε την δυο φορές παραγωγίσιμη συνάρτηση f στο R που παρουσιάζει

ακρότατο στο σημείο (1,2012) , την παραγωγίσιμη στο R συνάρτηση g(x) της

οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται από το σημείο (2012,51) καθώς και τις

συναρτήσεις h(x) g(f(x)) με x R και k(x) f(x)lnx με x 0 .

Να υπολογίσετε τις τιμές

Ε1. f (1) και f (1) Ε2. h(1) και k(1)

Page 29: Επαλ απο mathematica

29

Ε3. h (1) και k (1) Ε4. k (1)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6677

Θεωρούμε τις συναρτήσεις 2 xf x ημx,g x f x ,h x e f 3x

Ε1. Να υπολογίσετε το όριο

x 0

g x f xlim

f x

Ε2. Να αποδείξετε ότι g x 4g x 2 για κάθε x R

Ε3. Να αποδείξετε ότι h x 2h x 10h x 0 για κάθε x R

Ε4. Να βρείτε την παράγουσα της f που διέρχεται από την αρχή των

αξόνων.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6688

Δίνεται η συνάρτηση αxf (x) e β με α,β R .

Ε1. Να προσδιορίσετε τις τιμές των α,β R , αν γνωρίζεται οτι f (0) 1

και f (0) 1

Για α 1 και β 0

Ε2. Να λύθεί η εξίσωση 2κ f (x) 2κf (x) f(x) 0

Ε3. Από σημείο M(x,y) της γραφικής παράστασης της f , με x 0 ,

φέρνουμε ευθείες παράλληλες προς τους άξονες x x και y y , οι οποίες

σχηματίζουν με τους θετικούς ημιάξονες ορθογώνιο παραλληλόγραμμο. Να

προσδιορίσετε τις συντεταγμένες του σημείου M , ώστε το εμβαδόν του

ορθογωνίου να γίνεται μέγιστο.

Ε4. Να βρεθεί η παράγουσα F της f που διέρχεται από το σημείο

K(0,2012)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 6699

Δίνεται η συνάρτηση 3

2x 1f(x) αx βx

3 3 , με α,β R .

Page 30: Επαλ απο mathematica

30

Ε1. Αν η συνάρτηση f παρουσιάζει ακρότατα στις θέσεις 1

x 2 και

2x 3 , να δείξετε οτι

2 και β 6 .

Για 5

α2

και β 6

Ε2. Να μελετήσετε την f ως προς την μονοτονία και τα τοπικά ακρότατα.

Ε3. Να υπολογιστεί το όριο x 2

f (x)lim

x 2 2

Ε4. Να βρεθεί η παράγουσα F της f ,που διέρχεται από την αρχή των

αξόνων.

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7700

Θεωρούμε την συνάρτηση αxf x e x 3 με α R .Αν ισχύει ότι αx

e x 3 4

για κάθε x R :

Ε1. Να αποδείξετε ότι η γραφική παράσταση της f διέρχεται από το

σημείο (0,4)

Ε2. Να αποδείξετε ότι α 1

Ε3. Να μελετηθεί ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα η συνάρτηση f

Ε4. Να αποδείξετε ότι xe x 1

Ε5. Να συγκριθούν οι τιμές της f για 1

8x

9 και

2

7x

8

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7711

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1. 1

3

0

x ημx συνx dx

Ε2. e 2

1

x x 1dx

x

Ε3. 2

1

3x xdx

Ε4. 1 3

0

x 8dx

x 2

Ε5. e

x

1

3e συν2x dx

x

Page 31: Επαλ απο mathematica

31

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7722

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1.

π

3

2 2

π

4

1 1dx

συν x ημ x

Ε2. 1

0

x 3dx

x 1

Ε3. 1

x

0

x·e dx

Ε4. 1

0

x·ημxdx

Ε5. 1

x

0

e ·ημxdx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7733

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1. e

2 x

0

x ·e dx

Ε2. 2

20

xdx

x 1

Ε3.

π

3

π

4

ημxdx

συνx

Ε4.

π

3

π

4

ημxdx

συνx

Ε5.

π

2

0

συνxdx

1 ημx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7744

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1. π

2

π

2

1ημ( )

x dxx Ε2.

π

2

0

x·ημ2xdx

Page 32: Επαλ απο mathematica

32

Ε3. 1

x

0

e ·συνxdx Ε4.

π

2

0

ημ3xdx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7755

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1. 1

2

0

3xdx

x 1 Ε2. e

1

dnx

1x

xl Ε3. 1 x

x

0

edx

e 2012

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7766

Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα

Ε1. 2

1

3x 2 5x 1 dx

Ε2. 2 2

2

3

3x 2x 6dx

3x

Ε3. e

1

lnxdx Ε4. 2

3

1

x lnxdx

Ε5.

π

2

0

xσυνxdx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7777

Θεωρούμε την δυο φορές παραγφωγίσιμη συνάρτηση f (x) με συνεχή δεύτερη

παράγωγο στο R με xf x 2e ,για την οποία ισχύει πως f 0 5 και

1

0

f x dx 3 .

Ε1. Να αποδείξετε ότι 1

0

f 0 f 0 f x dx

Ε2. Να βρείτε την συνάρτηση f x

Ε3. Να βρείτε την συνάρτηση f x

Page 33: Επαλ απο mathematica

33

Ε4. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 1

0

xf x dx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7788

Θεωρούμε τις συναρτήσεις 2

x 4xg x e 3

και 2

x 4xf x 2 x 2 e

Ε1. Να αποδείξετε ότι η συνάρτηση g x είναι παράγουσα της f x

Ε2. Να βρείτε την παράγουσα της f x που διέρχεται από το σημείο

A(0,1 e)

Ε3. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 0

1

2f x dx

Ε4. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 2

2

3 g x dx

Ε5. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 2

x

0

e g x dx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 7799

Αν για την f (x) με συνεχή πρώτη παράγωγο στο R ισχύει ότι 4

1

f x dx 2 και

4

0

f x dx 1

Ε1. Να υπολογίσετε τα ολοκληρώματα 1

0

I f x dx και

1

x

0

J 3f x e dx

Ε2. Να αποδείξετε ότι 1

0

xf x dx f 1 3

Θεωρούμε την παράγουσα g της f , της οποίας η γραφική παράσταση διέρχεται

από την αρχή των αξόνων.

Page 34: Επαλ απο mathematica

34

Ε3. Να υπολογίσετε την τιμή της παράστασης g(4)

g(1)

K 2g(4) 3g(1) 2dx 201

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8800

Αν οι συναρτήσεις f ,g είναι συνεχής στο R και ισχύουν

4 5 5

1 1 4

f (x)dx 1, f (x)dx 2, g(x)dx 1, να υπολογίσετε την τιμή των ορισμένων

ολοκληρωμάτων

Ε1. 1

4

f (x)dx

Ε2. 5

4

f (x)dx

Ε3. 5

4

3g(x)dx

Ε4. 5

4

2f (x) 3g(x) dx

Ε5. 5

4

2f (x) 2x dx

Ε6. 5

4

1g(x) dx

x

Ε7. 5

x

4

g(x) e 1 dx

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8811

Ε1. Να βρείτε τον τύπο της συνάρτησης f : R R , για την οποία

γνωρίζουμε f (x) 6x,x R και

2

1

f (x)dx 12

Ε2. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα 2

2

1

3x f(x) 5f (x) dx

Ε3. Να υπολογίσετε τα όρια 2

x 0

f (x)lim

x x και

3x 1

f (x) f (1)lim

x x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8822

Page 35: Επαλ απο mathematica

35

Ε1. Αν η γραφική παράσταση της h που έχει συνεχή πρώτη παράγωγο στο

R διέρχεται από τα σημεία A(1,20 e) και B(2,e 3) , να υπολογίσετε το

ολοκλήρωμα 2

1

h x dx

Ε2. Αν η συνάρτηση g με συνεχή δεύτερη παράγωγο στο R παρουσιάζει

τοπικό ακρότατο για x 2 και ισχύει ότι 2

1

4g x 2x 3 dx 4

, να

υπολογίσετε το ρυθμό μεταβολής της g(x) για x 1

Ε3. Αν η συνάρτηση f με συνεχή δεύτερη παράγωγο στο R παρουσιάζει

τοπικό ακρότατο για x 1 με τιμή 3 ,ισχύει πως

1

x

0

5f x 2f x 3e dx 2012 και η γραφική παράσταση της f (x) διέρχεται

την αρχή των αξόνων,να υπολογίσετε την τιμή της f (x) για x 0 .

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8833

Δίνεται η συνάρτηση x

f (x)lnx

Ε1. Να βρεθεί το πεδίο ορισμού της συνάρτησης f

Ε2. Να μελετηθεί η συνάρτηση f ως προς την μονοτονία και τα ακρότατα

Ε3. Να συγκριθούν οι αριθμοί 1

fe

και 2

fe

Ε4. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

2e

2

e

1 1dx

lnx ln x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8844

Να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται από τον άξονα x'x ,τη γραφική

παράσταση f

C της:

Ε1. 2f (x) 3x 2x 1 και τις ευθείες x 0 και x 1

Page 36: Επαλ απο mathematica

36

Ε2. x 1

f (x)x 1

και τις ευθείες x 1 και x 2

Ε3. lnx

f (x)x

και τις ευθείες x 1 και x 2

Ε4. xf (x) xe

και τις ευθείες x 0 και x 1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8855

Να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται από τον άξονα x'x ,την γραφική

παράσταση f

C της:

Ε1. 2f (x) x 4

Ε2. 3f (x) x x

Ε3. xf (x) x(e e)

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8866

Να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται από τον άξονα x'x ,την γραφική

παράσταση f

C της:

Ε1. 3f (x) x 1 και την ευθεία x 0

Ε2. f (x) lnx και την ευθεία 1

xe

Ε3. 2f (x) x 1 και την ευθεία x 2

Ε4. 2f (x) x x και την ευθεία x 1

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8877

Να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται από τη γραφική παράσταση f

C της:

Ε1. 2f (x) x και την ευθεία y 1

Ε2. 2

f (x)x

και την ευθεία y x 3

Page 37: Επαλ απο mathematica

37

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8888

Να υπολογιστεί το εμβαδόν που περικλείεται από την γραφική παράσταση f

C και

gC των συναρτήσεων :

Ε1. 3f (x) x και 2

g(x) x

Ε2. 2f (x) x και g(x) x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 8899

Δίνονται οι συναρτήσεις 3 2f x 12x 12x και 3

g x 12x 12x . Να υπολογίσετε

το εμβαδόν του χωριου που περικλείεται μεταξύ:

Ε1. Της f

C και του άξονα x΄x

Ε2. Της f

C και του άξονα x΄x ,του άξονα y΄y και της ευθείας x 2

Ε3. Της g

C και του άξονα x΄x

Ε4. Της f

C και της g

C

Ε5. Της f

C , της g

C , της ευθείας x 1 και της ευθείας x 2.

Ε6. Όπου f

C είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης f x και g

C

είναι η γραφική παράσταση της συνάρτησης g x

ΘΘΕΕΜΜΑΑ 9900

Δίνεται η συνάρτηση x

2x 2 ,x 0f x

2e ,x 0

Ε1. Να αποδείξετε οτι f είναι συνεχής στο o

x 0

Ε2. Να υπολογίσετε το ολοκλήρωμα

1

2

f (x)dx

Ε3. Να υπολογίσετε το εμβαδόν του χωρίου που περικλείεται από την

γραφική παράσταση της f , τον άξονα x x και τις ευθείες x 2 και x 1

Ε4. Να βρείτε την μέση τιμή και την διάμεσο των τιμών

f( 1),f (0),f (1),f ( 1),f (1)

Page 38: Επαλ απο mathematica

38