Ο αναμενόμενος...

Click here to load reader

 • date post

  22-Apr-2018
 • Category

  Documents

 • view

  232
 • download

  6

Embed Size (px)

Transcript of Ο αναμενόμενος...

 • - 116 -

  LeoRectangle

 • - 117 -

 • - 118 -

 • - 119 -

 • - 120 -

 • - 121 -

 • - 122 -

 • - 123 -

 • . : , 10 , . , , .

  . : , 10 , . , , .

  - 124 -

 • - 125 -

 • DANIHL TOY PROFHTOY (PAL. DIAUHKH) KEFALAION Z

  1 EN etei prvt Baltasar basilevw Xaldaivn Danihl enypnion eide, kai ai oraseiw thw kefalhw aytoy epi thw koithw aytoy, kai to enypnion aytoy egracen% 2 egv Danihl euevroyn en oramati moy thw nyktow kai idoy oi tessarew anemoi toy oyranoy prosebalon eiw thn ualassan thn megalhn. 3 kai tessara uhria megala anebainon ek thw ualasshw diaferonta allhlvn.

  4 to prvton vsei leaina, kai ptera ayt vsei aetoy% euevroyn evw oy ejetilh ta ptera aythw, kai ejruh apo thw ghw kai epi podvn anurvpoy estauh, kai kardia anurvpoy edouh ayt.

  5 kai idoy uhrion deyteron omoion ark, kai eiw merow en estauh, kai treiw pleyrai en t stomati aythw anameson tvn odontvn aythw, kai oytvw elegon ayt% anasthui, fage sarkaw pollaw. 6 opisv toytoy euevroyn kai idoy

  uhrion eteron vsei pardaliw, kai ayt ptera tessara peteinoy yperanv aythw, kai tessarew kefalai t uhri, kai ejoysia edouh ayt. 7 opisv toytoy euevroyn kai idoy

  uhrion tetarton foberon kai ekuambon kai isxyron perissvw, kai oi odontew aytoy sidhroi megaloi, esuion kai leptynon kai ta epiloipa toiw posin aytoy synepatei*, kai ayto diaforon perissvw para panta ta uhria ta emprosuen aytoy, kai kerata deka ayt. 8 prosenooyn toiw kerasin aytoy, kai idoy keraw eteron mikron anebh en mes aytvn, kai tria kerata tvn emprosuen aytoy ejerrizvuh apo prosvpoy aytoy, kai idoy ofualmoi vsei ofualmoi anurvpoy en t kerati toyt kai stoma laloyn megala.

  9 euevroyn evw otoy oi uronoi eteuhsan, kai palaiow hmervn ekauhto, kai to endyma aytoy leykon vsei xivn, kai h urij thw kefalhw aytoy vsei erion kauaron, o uronow aytoy floj pyrow, oi troxoi aytoy pyr flegon% 10 potamow pyrow ei lken emprosuen aytoy% xiliai xiliadew eleitoyrgoyn ayt, kai myriai myriadew pareisthkeisan ayt% krithrion ekauise, kai bibloi hnexuhsan. 11 euevroyn tote apo fvnhw tvn logvn tvn megalvn, v n to keraw ekeino elalei, evw oy anreuh to uhrion kai apvleto, kai to svma aytoy edouh eiw kaysin pyrow. 12 kai tvn loipvn uhrivn metestauh h arxh, kai makrothw zvhw edouh aytoiw evw kairoy kai kairoy. 13 euevroyn en oramati thw nyktow kai idoy meta tvn nefelvn toy oyranoy vw yiow anurvpoy erxomenow hn kai evw toy palaioy tvn hmervn efuase kai envpion aytoy proshnexuh. 14 kai ayt edouh h arxh kai h timh kai h basileia, kai pantew oi laoi, fylai, glvssai ayt doyleysoysin% h ejoysia aytoy ejoysia aivniow, htiw oy pareleysetai, kai h basileia aytoy oy diafuarhsetai. 15 Efrije to pneyma moy en t ejei moy, egv Danihl, kai ai oraseiw thw kefalhw moy etarasson me. 16 kai proshluon eni tvn esthkotvn kai thn akribeian ezhtoyn par' aytoy mauein peri pantvn toytvn, kai eipe moi thn akribeian kai thn sygkrisin tvn logvn egnvrise moi% 17 tayta ta uhria ta megala ta tessara, tessarew basileiai anasthsontai epi thw ghw, 18 ai aruhsontai% kai paralhcontai thn basileian agioi Ycistoy kai kauejoysin aythn evw aivnow tvn aivnvn. 19 kai ezhtoyn akribvw peri toy uhrioy toy tetartoy, oti hn diaferon para pan uhrion, foberon perissvw, oi odontew aytoy sidhroi kai onyxew aytoy xalkoi. esuion kai leptynon kai ta epiloipa toiw posin aytoy synepatei% 20 kai peri tvn keratvn aytoy tvn deka tvn en t kefal aytoy kai toy eteroy toy anabantow kai ektinajantow tvn protervn tria, keraw ekeino, oi ofualmoi kai stoma laloyn megala kai h orasiw aytoy meizvn tvn loipvn. 21 euevroyn kai to keraw ekeino epoiei polemon meta tvn agivn kai isxyse prow aytoyw, 22 evw oy hluen o palaiow hmervn kai to krima edvken agioiw Ycistoy, kai o kairow efuase kai thn basileian katesxon oi agioi. 23 kai eipe% to uhrion to tetarton, basileia tetarth estai en t g, htiw yperejei pasaw taw basileiaw kai katafagetai pasan thn ghn kai sympathsei aythn kai katakocei. 24 kai ta deka kerata aytoy, deka basileiw anasthsontai, kai opisv aytvn anasthsetai eterow, ow yperoisei kakoiw pantaw toyw emprosuen, kai treiw basileiw tapeinvsei% 25 kai logoyw prow ton Yciston lalhsei kai toyw agioyw Ycistoy palaivsei kai yponohsei toy alloivsai kairoyw kai nomon. kai douhsetai en xeiri aytoy evw kairoy kai kairvn kai hmisy kairoy. 26 kai to krithrion kauisei kai thn arxhn metasthsoysi toy afanisai kai toy apolesai evw teloyw. 27 kai h basileia kai h ejoysia kai h megalvsynh tvn basilevn tvn ypokatv pantow toy oyranoy edouh agioiw Ycistoy, kai h basileia aytoy basileia aivniow, kai pasai ai arxai ayt doyleysoysi kai ypakoysontai. 28 evw v de to peraw toy logoy. egv Danihl, oi dialogismoi moy epi poly synetarasson me, kai h morfh moy hlloivuh ep' emoi, kai to rhma en t kardi moy diethrhsa... * Mpvw h EE den ubei ti pronta den mpore na katanalsei; .M..

  - 126 -

 • KEFALAION IB (DANIHL TOY PROFHTOY)

  1 KAI en t kair ekein anasthsetai Mixahl o arxvn o megaw, o esthkvw epi toyw yioyw toy laoy soy% kai estai kairow ulicevw, uliciw oia oy gegonen af' oy gegenhtai eunow en t g evw toy kairoy ekeinoy% kai en t kair ekein svuhsetai o laow soy, paw o gegrammenow en t bibl% 2 kai polloi tvn kaueydontvn en ghw xvmati ejegeruhsontai, oy toi eiw zvhn aivnion kai oy toi eiw oneidismon kai eiw aisxynhn aivnion. 3 kai oi synientew eklamcoysin vw h lamprothw toy sterevmatow kai apo tvn dikaivn tvn pollvn vw oi asterew eiw toyw aivnaw kai eti. 4 kai sy, Danihl, emfrajon toyw logoyw kai sfragison to biblion evw kairoy synteleiaw, evw didaxuvsi polloi kai plhuynu h gnvsiw.

  5 Kai eidon egv Danihl kai idoy dyo eteroi eisthkeisan, ei w enteyuen toy xeiloyw toy potamoy kai ei w enteyuen toy xeiloyw toy potamoy. 6 kai eipe t andri t endedymen ta baddin, ow hn epanv toy ydatow toy potamoy% evw pote to peraw v n eirhkaw tvn uaymasivn; 7 kai hkoysa toy androw toy endedymenoy ta baddin, ow hn epanv toy ydatow toy potamoy, kai ycvse thn dejian aytoy kai thn aristeran aytoy eiw ton oyranon kai vmosen en t zvnti eiw ton aivna, oti eiw kairon kairvn kai hmisy kairoy% en t syntelesuhnai diaskorpismon gnvsontai panta tayta. 8 kai egv hkoysa kai oy synhka kai eipa% Kyrie, ti ta esxata toytvn; 9 kai eipe% deyro Danihl, oti empefragmenoi kai esfragismenoi oi logoi, evw kairoy peraw% 10 eklegvsi kai ekleykanuvsi kai pyrvuvsi kai agiasuvsi polloi, kai anomhsvsin anomoi% kai oy synhsoysi pantew anomoi, kai oi nohmonew synhsoysi. 11 kai apo kairoy parallajevw toy endelexismoy kai toy douhnai bdelygma erhmvsevw hmerai xiliai diakosiai enenhkonta. 12 makariow o ypomenvn kai fuasaw eiw hmeraw xiliaw triakosiaw triakonta pente. 13 kai sy deyro kai anapayoy% eti gar hmerai kai v rai eiw anaplhrvsin synteleiaw, kai anasths eiw ton klhron soy, eiw synteleian hmervn.

  (PAL. DIAUHKH) KEFALAION LH

  1 KAI egeneto logow Kyrioy prow me legvn% 2 yie anurvpoy, sthrison to prosvpon soy epi Gvg kai thn ghn toy Magvg, arxonta Rvw, Mosox kai Uobel, kai profhteyson ep' ayton 3 kai eipon ayt tade legei Kyriow Kyriow% idoy egv epi se Gvg arxonta Rvw, Mosox kai Uobel 4 kai synajv se kai pasan thn dynamin soy, ippoyw kai ippeiw endedymenoyw uvrakaw pantaw, synagvg poll, peltai kai perikefalaiai kai maxairai, 5 Persai kai Aiuiopew kai Libyew, pantew perikefalaiaiw kai peltaiw, 6 Gomer kai pantew oi peri ayton, oikow toy Uergama ap' esxatoy borra kai pantew oi peri ayton, kai eunh polla meta soy% 7 etoimasuhti, etoimason seayton sy, kai pasa h synagvgh soy h synhgmenh meta soy kai es moi eiw profylakhn. 8 af' hmervn pleionvn etoimasuhsetai kai ep' esxatoy etvn eleysetai kai hjei eiw thn ghn thn apestrammenhn apo maxairaw, synhgmenvn apo eunvn pollvn, epi ghn Israhl, h egenhuh erhmow di' oloy% kai oy tow ej eunvn ejelhlyue kai katoikhsoysin ep' eirhnhw apantew. 9 kai anabhs vw yetow kai hjeiw vw nefelh katakalycai ghn kai es sy kai pantew oi peri se kai eunh polla meta soy. 10

  ade legei Kyriow Kyriow% kai estai en t hmer ekein anabhsetai rhmata epi thn kardian soy, kai logi logismoyw ponhroyw 11 kai ereiw% anabhsomai epi ghn aperrimmenhn, hjv epi hsyxazontaw en hsyxi kai oikoyntaw ep' eirhnhw, pantaw katoikoyntaw ghn, en oyx yparxei teixow oyde moxloi, kai uyrai oyk eisin aytoiw. 12 pronomeysai pronomhn kai skyla skyleysai aytvn, toy epistrecai xeiraw moy eiw thn hrhmvmenhn, h katkisuh, kai ep' eunow synhgmenon apo eunvn pollvn, pepoihkotaw kthseiw, katoikoyntaw epi ton omfalon thw ghw. 13 Sabba kai Daidan kai emporoi Karxhdonioi kai pasai ai kvmai aytvn eroysi soi% eiw pronomhn toy pronomeysai sy erx kai skyleysai skyla; synhgagew synagvghn soy labein argyrion kai xrysion, apenegkasuai kthsin toy skyleysai skyla. 14 dia toyto profhteyson, yie anurvpoy, kai eipon t Gvg% tade legei Kyriow% oyk en t hmer ekein en t katoikisuhnai ton laon moy Israhl ep' eirhnhw egeruhs; 15 kai hjeiw ek toy topoy soy ap' esxatoy borra kai eunh polla meta soy, anabatai ippvn pantew, synagvgh megalh kai dynamiw pollh, 16 kai anabhs epi ton laon moy Israhl vw nefelh kalycai ghn% ep'

  - 127 -

 • esxatvn tvn hmervn estai, kai anajv se epi thn ghn moy, ina gnvsi panta ta eunh eme en t agiasuhnai me en soi envpion aytvn. 17 tade legei Kyriow Kyriow t Gvg% sy ei peri oy elalhsa pro hmervn tvn emprosuen dia xeirow tvn doylvn moy tvn profhtvn toy Israhl, en taiw hmeraiw ekeinaiw kai etesi, toy anagagein se ep' aytoyw. 18 kai estai en t hmer ekein, en hmer, an elu Gvg epi thn ghn toy Israhl, legei Kyriow Kyriow, anabhsetai o uymow moy 19 kai o zhlow moy. en pyri thw orghw moy elalhsa, ei mhn en t hmer ekein estai seismow megaw epi ghw Israhl. 20 kai seisuhsontai apo prosvpoy Kyrioy oi ixuyew thw ualasshw kai ta peteina toy oyranoy kai ta uhria toy pedioy kai panta ta erpeta ta erponta epi thw ghw, kai pantew oi anurvpoi