ΕΟΠΥΥ: Kοινοποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών...

of 12 /12
ΔΛΛΗΝΙΚΗ ΓΗΜΟΚΡΑΣΙΑ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΔΡΓΑΙΑ & ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΦΑΛΙΗ ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ &ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΔΓΓΤΗ Δζληθόο Οξγαληζκόο Παξνρήο Τπεξεζηώλ Τγείαο Γ Ι Ο Ι Κ Η Η ΓΔΝΙΚΗ Γ/ΝΗ: ΥΔΓΙΑΜΟΤ ΚΑΙ ΑΝΑΠΣΤΞΗ ΤΠΗΡΔΙΩΝ ΤΓΔΙΑ ΓΙΔΤΘΤΝΗ: ΦΑΡΜΑΚΟΤ ΣΜΗΜΑ: Παξαθνινχζεζεο θαη Αμηνπνίεζεο Διέγρσλ Πιεξνθνξίεο: Γ.Σζαληέο Σει.: 210 6871718-755 FAX: 210 6871792 Σαρ.Γ/λζε: Κεθηζίαο 39,151 23 E-mail: [email protected] Αζήλα: 27/4/2012 Αξηζ.Πξση.:20768 ΠΡΟ 1.Πεξηθεξεηαθά θαη Σνπηθά Τπνθαηαζηήκαηα ΙΚΑ-ΔΣΑΜ 2.Πεξηθεξεηαθέο Γηεπζύλζεηο ΔΟΠΤΤ 3.Μνλάδεο Τγείαο ΔΟΠΤΤ 4.Γ/λζε Οξγάλσζεο & Δθπαίδεπζεο ΟΑΔΔ Αθαδεκίαο 22 5.ΟΠΑΓ Γ/λζε Τγεηνλνκηθήο Πεξίζαιςεο 6.ΟΓΑ Γ/λζε Παξνρώλ Παηεζίσλ 30 Αζήλα 7.Οίθνο Ναύηνπ Κ.Παιαηνιόγνπ 15 Πεηξαηάο. ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΗ 1.Γξαθείν Πξνέδξνπ 2.Γηνηθεηή ΙΚΑ-ΔΣΑΜ θ.Ρ.ππξόπνπιν 3.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.νπιηώηε 4.Γξαθείν Αληηπξνέδξνπ θ.Νηθόιε 5.Γ/λζεηο Γηνίθεζεο ΔΟΠΤΤ 6. Κεληξηθή Μνλάδα Δπεμεξγαζίαο πληαγώλ 7. Παλειιήληνο Φαξκαθεπηηθόο ύιινγνο 8. Σνπηθνί Φαξκαθεπηηθνί ύιινγνη ΘΔΜΑ: Σξνπνπνίεζε ηεο ππ’ αξηζκ. Φ.90380/25916/3294/3.11.2011(Β΄ 2456) θνηλήο ππνπξγηθήο απφθαζεο Δληαίνο Καλνληζκφο Παξνρψλ Τγείαο (Δ.Κ.Π.Τ.) ηνπ Δζληθνχ Οξγαληζκνχ Παξνρψλ Τπεξεζηψλ Τγείαο (Δ.Ο.Π.Τ.Τ.). ρεηηθά:1.Σν ππ’αξηζκ.πξση.Γ55/888/28-11-12 έγγξαθν καο 2. Σν ππ’αξηζκ.πξση.221 /13-1-12 έγγξαθν καο 3. Η ππ’αξηζ. Φ.90380/5383/738 Αξ. Φύιινπ 1233/11 Απξηιίνπ 2012 Κνηλή Τπνπξγηθή Απόθαζε ησλ Τπνπξγείσλ Οηθνλνκηθώλ-Δξγαζίαο θαη Κνηλσληθήο Αζθάιηζεο-Τγείαο θαη Κνηλσληθήο Αιιειεγγύεο. ε ζπλέρεηα ησλ αλσηέξσ ζρεηηθώλ εγγξάθσλ, ζαο επηζεκαίλνπκε ηηο ηξνπνπνηήζεηο ηνπ Δληαίνπ Καλνληζκνύ Παξνρώλ Τγείαο πνπ άπηνληαη ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο Γ/λζεο καο θαη ρξήδνπλ ηδηαίηεξεο πξνζνρήο.(Άξζξν 9) «Η θαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε πεξηιακβάλεη ηα αλαγθαία θάξκαθα γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηεο ηθαλόηεηαο πξνο εξγαζία ησλ αζζελώλ ή γηα αλαθνύθηζε από ηε λνζεξή ηνπο θαηάζηαζε, ηηο αλαγθαίεο γηα ηε δηάγλσζε ησλ λόζσλ νπζίεο, θαζώο θαη ινηπά δόθηκα ζεξαπεπηηθά κέζα, δειαδή ζθεπάζκαηα εηδηθήο δηαηξνθήο θαη αλαιώζηκα πγεηνλνκηθά πιηθά. Σα θάξκαθα παξέρνληαη κόλν εθόζνλ θπθινθνξνύλ λόκηκα, ππάξρεη έγθξηζε λα ρνξεγνύληαη κόλν κε ηαηξηθή ΑΔΑ: Β464ΟΞ7Μ-Γ5Α

Embed Size (px)

Transcript of ΕΟΠΥΥ: Kοινοποίηση του Ενιαίου Κανονισμού Παροχών...

: 4647-5

: 27/4/2012 & & /: : : : . .: 210 6871718-755 FAX: 210 6871792 ./: 39,151 23 E-mail: [email protected] ..:20768

1. - 2. 3. 4./ & 22 5. / 6. / 30 7. . 15 . 1. 2. - .. 3. . 4. . 5./ 6. 7. 8.

: . .90380/25916/3294/3.11.2011( 2456) (....) (.....). :1. ..55/888/28-11-12 2. ..221 /13-1-12 3. . .90380/5383/738 . 1233/11 2012 - - . , / .( 9) , , , . ,

: 4647-5

. 3816/2010, . , , . , . , . .3892/2010 . , ..121/2008, . , . (5) ( (8) ), , . . , , , , . , , , . . . . . 1 ( 121/2008) , . ....., , .

: 4647-5

, , .. 121/2008, . , . . ( ) .. ..... , , ..... , , . . . , . , , .., . (5) . , , , 45 .3965/2011. , , , .

: 4647-5

, . , . , 15 , , . , . . , .. (191/20905) .. . .. 1846/51 31 .8 , , ..... . , , . . , . ..... , , . ..... , . : , , , , . ,

: 4647-5

. , . . 25%. : . , ..... . , , , , IV . . : , , , , , , , , ( ) , , , . . ( , , ) : ( ), 200 / , 150 , 100 50 . ( ), 100 /, 50 100 , 50 30 . , 50 / 200 / . , 150 /, 150 / 150 / . , 50 / , 50 / 100 . , 200 /, 200 , 100

: 4647-5

/ ( ). , , . . : ) 100%, . . ) 90% , . ) 5 100%. ) 10 (), 100%. . ) , , , , , , , , : 1. , 200 , 10 . 2. , , 400 15 . ) : 1. , 300 60 . 2. , , 300 60 10 . 3. , , 300 1 , 30 , 30 . 4. , 250 30 . 5. , , 250 30 10 . 6. , 250 35 . 7. , , 250 35 10 . 8. (, , ), 250 .

: 4647-5

: , , , . ) 150 , . ) : 1. 45 1 10 . 2. , 300 , 90 90 . ( ), 640 , ( ) , . ) : 1. , 3 2. , 50 3. , ) , 30. . ) , 1 , 150, 15 220. ) : (1 ./). : 1 . () . 30 , 25 . ) 1 2 200 . , 2 . , . , ,

: 4647-5

... , , 24 . 3846/2010 ( , 66) .. ..... 32 . 4 . IV. () . , , . V. : : ) , , ) . . , . . VI. : , : 1. (.. , ), 2. , 3. : ) , ) , ,) (Billroth II), ) ( 3 ), ) ) , 4. ( ABDEK), 5. / 6. 2 , 2 RAST TEST, 7. 6 .

: 4647-5

8. , Parkinson, , Down ( COQ10). , ... , , , , ..... (1) . .. ..... . 32 . 4 . 3846/2010, , ... , .. ..... , , , ..... 1/1/2012. , , .... . , - - - ( 10) - ( , 13)

: 4647-5

: 4647-5

: 4647-5