ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ · ix Συνοπτικό διάγραμμα...

of 33 /33
ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ Πρόλογος............................................................................................................................................ V Συνοπτικό Διάγραμμα................................................................................................................. VII Πίνακας περιεχομένων ................................................................................................................ ΧΙ Συντομογραφίες ...........................................................................................................................ΧLI Γενική βιβλιογραφία ............................................................................................................... XLVII ΕΙΣΑΓΩΓΗ § 1. Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του Ειδικού Ενοχικού ...................................... 1 § 2. Ρυθμισμένες και αρρύθμιστες συμβάσεις .................................................................. 8 § 3. Μεικτές συμβάσεις............................................................................................................ 16 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ Η ΔΩΡΕΑ § 4. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της δωρεάς ....................................................... 27 § 5. Η ανάκληση της δωρεάς ................................................................................................ 36 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ Η ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ § 6. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της πώλησης..................................................... 43 § 7. Υποχρεώσεις των μερών από την πώληση .............................................................. 53 § 8. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης .............................................................. 65 § 9. Ο κίνδυνος στην πώληση ............................................................................................... 71 § 10. Η ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος ...................................... 81 § 11. Ζητήματα της πώλησης κατά τον ν. 2251/1994 για την προστασία των καταναλωτών .......................................................................................................... 124 § 12. Η ανταλλαγή..................................................................................................................... 144 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ Η ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ § 13. Έννοια, στοιχεία και σύναψη της σύμβασης......................................................... 149 § 14. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών .............................................................. 158 § 15. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης............................................................................... 181

Embed Size (px)

Transcript of ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟ · ix Συνοπτικό διάγραμμα...

 • ΣΥΝΟΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΡΑΜΜΑ

  Πρόλογος ............................................................................................................................................ VΣυνοπτικό Διάγραμμα .................................................................................................................VIIΠίνακας περιεχομένων ................................................................................................................ΧΙΣυντομογραφίες ...........................................................................................................................ΧLIΓενική βιβλιογραφία ...............................................................................................................XLVII

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ§ 1. Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του Ειδικού Ενοχικού ...................................... 1§ 2. Ρυθμισμένες και αρρύθμιστες συμβάσεις .................................................................. 8§ 3. Μεικτές συμβάσεις ............................................................................................................16

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΗ ΔΩΡΕΑ

  § 4. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της δωρεάς .......................................................27§ 5. Η ανάκληση της δωρεάς ................................................................................................36

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

  § 6. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της πώλησης .....................................................43§ 7. Υποχρεώσεις των μερών από την πώληση ..............................................................53§ 8. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης ..............................................................65§ 9. Ο κίνδυνος στην πώληση ...............................................................................................71§ 10. Η ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος ......................................81§ 11. Ζητήματα της πώλησης κατά τον ν. 2251/1994 για την προστασία

  των καταναλωτών .......................................................................................................... 124§ 12. Η ανταλλαγή ..................................................................................................................... 144

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

  § 13. Έννοια, στοιχεία και σύναψη της σύμβασης ......................................................... 149§ 14. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών .............................................................. 158§ 15. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης ............................................................................... 181

  GEORG PROTA EID ENOX.indd IIIGEORG PROTA EID ENOX i dd III 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • VIII

  Συνοπτικό διάγραμμα

  § 16. Η εκποίηση του μισθίου ............................................................................................... 200§ 17. Η λήξη της μίσθωσης .................................................................................................... 213§ 18. Παράταση της μίσθωσης και αναμίσθωση ........................................................... 227§ 19. Ειδικές μορφές μίσθωσης ........................................................................................... 231

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

  § 20. Έννοια, σύναψη και λήξη ............................................................................................. 243§ 21. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών .............................................................. 264

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

  § 22. Το δάνειο ........................................................................................................................... 301§ 23. Το χρησιδάνειο ................................................................................................................ 321

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  § 24. Η εντολή ............................................................................................................................ 333§ 25. Η παρακαταθήκη ............................................................................................................ 365§ 26. Η μεσιτεία .......................................................................................................................... 390§ 27. Η προκήρυξη ................................................................................................................... 406§ 28. Η σύμβαση ξενίας .......................................................................................................... 416

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟΠΑΡΕΠΟΜΕΝΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  § 29. Η εγγύηση ......................................................................................................................... 427§ 30. Ο συμβιβασμός ............................................................................................................... 475§ 31. Η αφηρημένη υπόσχεση ή αναγνώριση χρέους ................................................. 492

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΤΥΧΗΡΕΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ

  § 32. Η ισόβια πρόσοδος ........................................................................................................ 501§ 33. Το παίγνιο ......................................................................................................................... 510§ 34. Το στοίχημα ...................................................................................................................... 515§ 35. Το λαχείο ........................................................................................................................... 518

  GEORG PROTA EID ENOX.indd IVGEORG PROTA EID ENOX i dd IV 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • IX

  Συνοπτικό διάγραμμα

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΑΤΟΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ

  § 36. Έννοια, έννομη σχέση των κοινωνών και διοίκηση του κοινού αντι-κειμένου ............................................................................................................................. 521

  § 37. Λύση της κοινωνίας και διανομή του κοινού αντικειμένου ............................ 543

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΑΛΛΟΤΡΙΩΝ

  § 38. Γενικά χαρακτηριστικά του θεσμού ......................................................................... 559§ 39. Οι υποχρεώσεις των μερών ........................................................................................ 571

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΔΕΚΑΤΟΑΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΟΣ ΠΛΟΥΤΙΣΜΟΣ

  § 40. Η αξίωση του αδικαιολόγητου πλουτισμού .......................................................... 591§ 41. Προϋποθέσεις της αξίωσης αδικαιολόγητου πλουτισμού .............................. 599§ 42. Η αξίωση αδικαιολόγητου πλουτισμού σε περίπτωση παρεμβολής

  τρίτου προσώπου ........................................................................................................... 614§ 43. Η ευθύνη του λήπτη ...................................................................................................... 618§ 44. Η ευθύνη του τρίτου ...................................................................................................... 628

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΩΔΕΚΑΤΟΑΔΙΚΟΠΡΑΞΙΑ

  § 45. Η αδικοπρακτική ευθύνη ............................................................................................. 633§ 46. Προϋποθέσεις της αδικοπρακτικής ευθύνης ....................................................... 639§ 47. Περιεχόμενο της αδικοπρακτικής ευθύνης .......................................................... 656§ 48. Θέματα της αδικοπρακτικής ευθύνης ..................................................................... 668§ 49. Αστικά αδικήματα βάσει ειδικών νόμων ................................................................ 703§ 50. Ευθύνη περισσοτέρων ................................................................................................. 715

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΡΙΤΟΕΥΘΥΝΗ ΑΠΟ ΔΙΑΚΙΝΔΥΝΕΥΣΗ

  § 51. Η ευθύνη από διακινδύνευση γενικά ..................................................................... 723§ 52. Περιπτώσεις ευθύνης από διακινδύνευση ............................................................ 726

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ ΤΕΤΑΡΤΟΚΑΤΑΔΟΛΙΕΥΣΗ ΔΑΝΕΙΣΤΩΝ

  § 53. Η αγωγή διάρρηξης ....................................................................................................... 745

  GEORG PROTA EID ENOX.indd VGEORG PROTA EID ENOX i dd V 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • X

  Συνοπτικό διάγραμμα

  § 54. Τα αποτελέσματα της διάρρηξης ............................................................................. 758

  ΑΛΦΑΒΗΤΙΚΟ ΕΥΡΕΤΗΡΙΟ ........................................................................................................ 765

  GEORG PROTA EID ENOX.indd VIGEORG PROTA EID ENOX i dd VI 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  Πρόλογος .............................................................................................................................................VΔιάγραμμα περιεχομένων ......................................................................................................... VIIΠίνακας περιεχομένων ................................................................................................................ XIΣυντομογραφίες ........................................................................................................................... XLIΓενική βιβλιογραφία ................................................................................................................XLVII

  ΕΙΣΑΓΩΓΗ§ 1. Περιεχόμενο και χαρακτηριστικά του Ειδικού Ενοχικού ..................................1 I. Έννοια και περιεχόμενο ..............................................................................................1 1. Έννοια ...........................................................................................................................1 2. Περιεχόμενο ...............................................................................................................2 II. Διάκριση από το Γενικό Ενοχικό ..............................................................................3 III. Κατηγορίες ενοχικών σχέσεων του Ειδικού Ενοχικού ......................................3 1. Συμβατικές ενοχές ....................................................................................................4 2. Ενοχές εκ του νόμου ................................................................................................4 IV. Χαρακτηριστικά και βασικές αρχές ........................................................................5 1. Ουσιώδη γνωρίσματα .............................................................................................5 2. Οι βασικές αρχές του δικαίου ...............................................................................5 V. Πηγές και καταγωγή .....................................................................................................6 1. Πηγές .............................................................................................................................6 2. Καταγωγή ....................................................................................................................6§ 2. Ρυθμισμένες και αρρύθμιστες συμβάσεις ...............................................................8 I. «Επώνυμες» ή «ρυθμισμένες» συμβάσεις .............................................................8 II. «Ανώνυμες» ή «μη ρυθμισμένες» συμβάσεις ......................................................9 1. Εισαγωγικά ..................................................................................................................9 2. Η ελευθερία των συμβάσεων ως πηγή συμβατικών τύπων ......................9 3. Έννοια «ανώνυμων» συμβάσεων ..................................................................... 10 4. Τυποποιημένες στις συναλλαγές συμβάσεις ................................................ 12 5. Νέες μορφές συμβάσεων της σύγχρονης οικονομίας .............................. 13 III. Η αντιμετώπιση των νέων συμβατικών τύπων ................................................ 14§ 3. Μεικτές συμβάσεις ......................................................................................................... 16 I. Έννοια και οριοθέτηση............................................................................................. 16 1. Έννοια ........................................................................................................................ 16

  GEORG PROTA EID ENOX.indd VIIGEORG PROTA EID ENOX i dd VII 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XII

  Πίνακας περιεχομένων

  2. Διάκριση από τις συνδεμένες συμβάσεις ...................................................... 17 3. Διάκριση από τις «συμβάσεις-πλαίσιο» ......................................................... 18 II. Κατηγορίες μεικτών συμβάσεων .......................................................................... 18 1. Μεικτοτυπική σύμβαση ....................................................................................... 19 2. Μεικτομορφική σύμβαση ................................................................................... 19 III. Αιτιολογία του φαινομένου των μεικτών συμβάσεων .................................. 20 IV. Ρύθμιση των μεικτών συμβάσεων ....................................................................... 21 1. Η θεωρία της απορρόφησης ............................................................................. 21 2. Η θεωρία του συνδυασμού ................................................................................ 22 3. Η θεωρία της ανάλογης εφαρμογής ............................................................... 24 4. Η δημιουργική θεωρία ......................................................................................... 25 V. Συμπέρασμα ................................................................................................................ 25

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΡΩΤΟΗ ΔΩΡΕΑ

  § 4. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της δωρεάς ................................................... 27 I. Έννοια και νομική φύση........................................................................................... 27 1. Έννοια……………………………. .................................................................. 27 2. Νομική φύση ........................................................................................................... 28 II. Μορφές εμφάνισης της δωρεάς ........................................................................... 28 1. Δωρεά άμεσης εκπλήρωσης (ή άμεσης εκποίησης) ................................. 28 2. Υποσχετική δωρεά ................................................................................................ 29 3. Επίδοση προηγούμενη της συμφωνίας ......................................................... 29 III. Προϋποθέσεις σύναψης .......................................................................................... 29 1. Περιουσιακή επίδοση .......................................................................................... 29 2. Έλλειψη ανταλλάγματος ..................................................................................... 31 3. Συμφωνία των μερών ........................................................................................... 31 4. Συστατικός τύπος .................................................................................................. 31 5. Έλλειψη προϋποθέσεων ..................................................................................... 33 IV. Έννομες συνέπειες ..................................................................................................... 33 1. Υποχρεώσεις του δωρητή – Ευεργέτημα ευπορίας .................................. 33 2. Μέτρο ευθύνης ...................................................................................................... 34 3. Τόκοι υπερημερίας ................................................................................................ 35 4. Η ευθύνη του δωρητή για ελαττώματα του αντικειμένου της

  δωρεάς ...................................................................................................................... 35§ 5. Η ανάκληση της δωρεάς .............................................................................................. 36 I. Έννοια της ανάκλησης.............................................................................................. 36 1. Το δικαίωμα της ανάκλησης .............................................................................. 36 2. Άσκηση του δικαιώματος .................................................................................... 36

  GEORG PROTA EID ENOX.indd VIIIGEORG PROTA EID ENOX i dd VIII 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XIII

  Πίνακας περιεχομένων

  II. Λόγοι ανάκλησης ....................................................................................................... 37 1. Αχαριστία δωρεοδόχου ....................................................................................... 37 2. Αθέτηση υποχρέωσης διατροφής ................................................................... 39 3. Θανάτωση του δωρητή ή παρεμπόδισή του να ανακαλέσει τη

  δωρεά ........................................................................................................................ 39 4. Υπαίτια παράλειψη εκτέλεσης τρόπου .......................................................... 39 5. Επιγέννηση τέκνου ................................................................................................ 40 ΙΙΙ. Συνέπειες της ανάκλησης ........................................................................................ 40 1. Ενέργεια για το μέλλον ........................................................................................ 40 2. Ενέργεια ενοχική .................................................................................................... 41 IV. Απόσβεση του δικαιώματος ανάκλησης ........................................................... 41 1. Παραίτηση δικαιούχου ........................................................................................ 41 2. Συγγνώμη δωρητή ................................................................................................ 41 3. Πάροδος χρόνου ................................................................................................... 41 4. Θάνατος δωρεοδόχου ......................................................................................... 42

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟΗ ΠΩΛΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΝΤΑΛΛΑΓΗ

  § 6. Έννοια, νομική φύση και σύναψη της πώλησης ................................................ 43 I. Έννοια και ουσιώδη στοιχεία ................................................................................. 43 1. Έννοια ........................................................................................................................ 43 2. Ουσιώδη στοιχεία .................................................................................................. 43 II. Νομική φύση ................................................................................................................ 47 1. Σύμβαση ενοχική ................................................................................................... 47 2. Σύμβαση υποσχετική ........................................................................................... 48 3. Σύμβαση αμφοτεροβαρής ................................................................................. 50 III. Σύναψη .......................................................................................................................... 50 IV. Κοινωνική και οικονομική σπουδαιότητα ......................................................... 51 V. Η διεθνής και ευρωπαϊκή κίνηση για εναρμόνιση του δικαίου

  της πώλησης ................................................................................................................ 51§ 7. Υποχρεώσεις των μερών από την πώληση .......................................................... 53 I. Εισαγωγικά ................................................................................................................... 53 II. Οι κύριες υποχρεώσεις του πωλητή .................................................................... 54 1. Μεταβίβαση της κυριότητας ή του δικαιώματος ....................................... 54 2. Παράδοση του πράγματος ................................................................................. 54 3. Πράγμα ή δικαίωμα απαλλαγμένο νομικού ελαττώματος ...................... 55 4. Πράγμα με τις συνομολογημένες ιδιότητες και χωρίς πραγμα-

  τικά ελαττώματα .................................................................................................... 59 III. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του πωλητή ...................................................... 59

  GEORG PROTA EID ENOX.indd IXGEORG PROTA EID ENOX i dd IX 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XIV

  Πίνακας περιεχομένων

  1. Υποχρεώσεις από τον νόμο ............................................................................... 59 2. Υποχρεώσεις από συμφωνία των μερών ...................................................... 60 3. Υποχρεώσεις από την αρχή της καλής πίστης ............................................ 61 IV. Οι κύριες υποχρεώσεις του αγοραστή ............................................................... 61 1. Καταβολή τιμήματος ............................................................................................ 61 2. Παραλαβή του πράγματος ................................................................................. 62 V. Οι παρεπόμενες υποχρεώσεις του αγοραστή.................................................. 63 1. Υποχρεώσεις από τον νόμο ............................................................................... 63 2. Υποχρεώσεις από συμφωνία των μερών ...................................................... 63 3. Υποχρεώσεις από την αρχή της καλής πίστης (ΑΚ 288) ........................... 64§ 8. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης πώλησης ........................................................... 65 I. Εισαγωγή ....................................................................................................................... 65 II. Παράβαση κύριων υποχρεώσεων του πωλητή ............................................... 66 1. Μη εκπλήρωση ....................................................................................................... 66 2. Υπερημερία .............................................................................................................. 66 3. Ανυπαίτια καθυστέρηση ..................................................................................... 67 4. Αδυναμία .................................................................................................................. 67 5. Ευθύνη για νομικά ελαττώματα ........................................................................ 68 6. Ευθύνη για πραγματικά ελαττώματα ή έλλειψη συνομολογη-

  μένων ιδιοτήτων .................................................................................................... 68 III. Παράβαση παρεπόμενων υποχρεώσεων του πωλητή ................................. 69 1. Πλημμελής εκπλήρωση ....................................................................................... 69 2. Αδυναμία .................................................................................................................. 69 3. Υπερημερία .............................................................................................................. 69 IV. Προστασία του αγοραστή με άλλες διατάξεις και παραγραφή................. 69 1. Προστασία αγοραστή με βάση άλλες διατάξεις ......................................... 69 2. Παραγραφή ............................................................................................................. 70 V. Παράβαση κύριων υποχρεώσεων του αγοραστή .......................................... 70 VI. Παράβαση παρεπόμενων υποχρεώσεων του αγοραστή ............................ 70§ 9. Ο κίνδυνος στην πώληση ............................................................................................. 71 I. Έννοια και γενικοί κανόνες ..................................................................................... 71 1. Κίνδυνος του πράγματος .................................................................................... 72 2. Κίνδυνος της παροχής ......................................................................................... 72 3. Κίνδυνος της αντιπαροχής ................................................................................. 73 II. Οι κανόνες για τον κίνδυνο του τιμήματος ....................................................... 73 1. Εισαγωγικά ............................................................................................................... 73 2. Μετάθεση του κινδύνου με την παράδοση του πράγματος .................. 74 3. Μετάθεση του κινδύνου με τη μεταγραφή της σύμβασης ..................... 75 4. Μετάθεση του κινδύνου στην πώληση με συμφωνία αποστολής ....... 76 5. Στην πώληση δικαιώματος ................................................................................ 79

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XGEORG PROTA EID ENOX i dd X 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XV

  Πίνακας περιεχομένων

  III. Άλλες συνέπειες της μετάθεσης του κινδύνου ................................................ 79 1. Κατανομή ωφελημάτων και βαρών ................................................................ 79 2. Δαπάνες επί του πράγματος .............................................................................. 80 3. Τόκος του τιμήματος ............................................................................................ 80§ 10. Η ευθύνη του πωλητή για ελαττώματα του πράγματος ................................. 81 I. Η ευθύνη του πωλητή για πραγματικά ελαττώματα και έλλειψη

  συνομολογημένων ιδιοτήτων................................................................................ 82 1. Η ρύθμιση του νόμου ........................................................................................... 82 2. Νομική φύση της ευθύνης .................................................................................. 84 II. Προϋποθέσεις της ευθύνης .................................................................................... 86 1. Έγκυρη σύμβαση πώλησης................................................................................ 86 2. Έλλειψη ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση ............................ 87 3. Πραγματικό ελάττωμα ......................................................................................... 87 4. Συνομολογημένη ιδιότητα ................................................................................. 91 5. Κριτήρια έλλειψης ανταπόκρισης του πράγματος στη σύμβαση ........ 94 6. Πλημμελής εγκατάσταση .................................................................................... 95 7. Κρίσιμος χρόνος .................................................................................................... 95 8. Βάρος απόδειξης ................................................................................................... 97 III. Αποκλεισμός ευθύνης .............................................................................................. 97 1. Γνώση του αγοραστή ........................................................................................... 97 2. Υλικά που χορήγησε ο αγοραστής .................................................................. 98 3. Άγνοια πωλητή για τις τυχόν γενόμενες δηλώσεις σχετικά με

  την ποιότητα και την απόδοση του πράγματος .......................................... 98 4. Πταίσμα ή υπερημερία του αγοραστή ........................................................... 99 5. Συμφωνία των μερών ........................................................................................... 99 6. Ανεπιφύλακτη παραλαβή .................................................................................101 IV. Τα δικαιώματα του αγοραστή..............................................................................101 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................101 2. Δικαίωμα για διόρθωση ή αντικατάσταση .................................................101 3. Δικαίωμα του πωλητή για αντικατάσταση .................................................105 4. Δικαίωμα υπαναχώρησης από την πώληση ..............................................107 5. Δικαίωμα μείωσης του τιμήματος..................................................................111 6. Δικαίωμα αποζημίωσης.....................................................................................113 7. Συρροή δικαιωμάτων .........................................................................................115 8. Η παραγραφή ή απόσβεση των δικαιωμάτων ..........................................116 9. Παροχή εγγύησης ................................................................................................120 10. Δικαίωμα αναγωγής του πωλητή ...............................................................121 V. Η σχέση της ρύθμισης των ΑΚ 534 επ. προς τις γενικές διατάξεις..........122 1. Μη εκπλήρωση της παροχής ..........................................................................122 2. Πλάνη .......................................................................................................................122

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XIGEORG PROTA EID ENOX i dd XI 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XVI

  Πίνακας περιεχομένων

  3. Απάτη .......................................................................................................................123 4. Αδικοπραξία ..........................................................................................................123 5. Ευθύνη από διαπραγματεύσεις ......................................................................123§ 11. Ζητήματα της πώλησης κατά τον ν. 2251/1994 για την προστα-

  σία των καταναλωτών .................................................................................................124 I. Εισαγωγή .....................................................................................................................124 II. Η πώληση εκτός εμπορικού καταστήματος (άρθρο 3 του ν.

  2251/1994) .................................................................................................................125 1. Έννοια ......................................................................................................................125 2. Εξαιρέσεις ...............................................................................................................126 3. Υποχρέωση τήρησης έγγραφου τύπου .......................................................128 4. Δικαίωμα υπαναχώρησης .................................................................................129 III. Η πώληση από απόσταση (άρθρο 4 του ν. 2251/1994) ..............................133 1. Έννοια και πεδίο εφαρμογής ...........................................................................133 2. Εξαιρέσεις ...............................................................................................................135 3. Υποχρέωση τήρησης τύπου ............................................................................135 4. Υπαναχώρηση ......................................................................................................137 5. Λοιπές ρυθμίσεις ..................................................................................................139 IV. Πώληση καταναλωτικών αγαθών και εγγυήσεις (άρθρο 5 του ν.

  2251/1994) .................................................................................................................140 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................140 2. Παροχή ενημερωτικών οδηγιών ....................................................................140 3. Παροχή εγγύησης (άρθρο 5 §§ 4 επ. του ν. 2251/1994) ........................141§ 12. Η ανταλλαγή ....................................................................................................................144 I. Έννοια, νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση .............................................144 1. Έννοια ......................................................................................................................144 2. Νομική φύση .........................................................................................................144 3. Ρύθμιση ...................................................................................................................145 II. Σύγκριση μεταξύ πώλησης και ανταλλαγής ...................................................145 1. Αντικείμενο ............................................................................................................145 2. Αντιπαροχή ............................................................................................................145 3. Εφαρμοστέες διατάξεις .....................................................................................145 III. Ιδιαίτερες μορφές ανταλλαγής ............................................................................146 1. Μεικτή σύμβαση ..................................................................................................146 2. Ανταλλαγή και διπλή πώληση .........................................................................146 IV. Άλλες ανταλλακτικές συμβάσεις.........................................................................147

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XIIGEORG PROTA EID ENOX i dd XII 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XVII

  Πίνακας περιεχομένων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΣ

  § 13. Έννοια, στοιχεία και σύναψη της σύμβασης .....................................................149 I. Έννοια, νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση .............................................149 1. Έννοια ......................................................................................................................149 2. Νομική φύση .........................................................................................................149 3. Νομοθετική ρύθμιση ..........................................................................................150 II. Στοιχεία της σύμβασης ...........................................................................................151 1. Ουσιώδη στοιχεία ................................................................................................151 2. Λοιπά στοιχεία ......................................................................................................154 III. Κατάρτιση της σύμβασης ......................................................................................155 IV. Εκμίσθωση κοινού πράγματος ............................................................................156§ 14. Δικαιώματα και υποχρεώσεις των μερών ...........................................................158 I. Κύριες υποχρεώσεις του εκμισθωτή .................................................................159 1. Υποχρέωση παράδοσης του μισθίου ...........................................................159 2. Υποχρέωση κατάλειψης του μισθίου στον μισθωτή ...............................159 3. Υποχρέωση διατήρησης του μισθίου κατάλληλου για τη συμ-

  φωνημένη χρήση καθόλη τη διάρκεια της μίσθωσης ............................160 II. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του εκμισθωτή ...................................................160 1. Καταβολή βαρών και φόρων ...........................................................................160 2. Απόδοση δαπανών .............................................................................................161 3. Υποχρεώσεις από την καλή πίστη .................................................................162 III. Δικαιώματα του μισθωτή ......................................................................................162 1. Δικαίωμα κατοχής και χρήσης του μισθίου ................................................162 2. Δικαίωμα παραχώρησης της χρήσης σε τρίτον ........................................162 3. Δικαίωμα αφαίρεσης των κατασκευασμάτων ...........................................165 IV. Κύρια υποχρέωση του μισθωτή ..........................................................................166 1. Χρόνος καταβολής μισθώματος ....................................................................166 2. Τόπος καταβολής μισθώματος .......................................................................166 3. Απαλλαγή μισθωτή .............................................................................................166 4. Παραγραφή αξίωσης μισθώματος ................................................................168 V. Παρεπόμενες υποχρεώσεις του μισθωτή ........................................................168 1. Υποχρέωση παραλαβής και πραγματικής χρήσης ..................................169 2. Υποχρέωση καλής χρήσης ...............................................................................169 3. Υποχρέωση ειδοποίησης ..................................................................................171 4. Απαγόρευση υπομίσθωσης .............................................................................171 5. Υποχρέωση απόδοσης μισθίου ......................................................................171 6. Υποχρέωση ανοχής .............................................................................................173 VI. Δικαιώματα εκμισθωτή ..........................................................................................173

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XIIIGEORG PROTA EID ENOX i dd XIII 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XVIII

  Πίνακας περιεχομένων

  1. Αξίωση απόδοσης μισθίου επί δυστροπίας ...............................................173 2. Δικαίωμα νόμιμου ενεχύρου ...........................................................................175 3. Εγγυοδοσία ............................................................................................................178 VII. Προστασία του μισθωτή κατά τις γενικές διατάξεις ...................................179 1. Προστασία του μισθωτή ως κατόχου ...........................................................179 2. Προστασία του μισθωτή έναντι του κυρίου ..............................................180§ 15. Ανώμαλη εξέλιξη της σύμβασης .............................................................................181 I. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του εκμισθωτή ....................................181 1. Μη παραχώρηση της χρήσης..........................................................................182 2. Αδυναμία παροχής ..............................................................................................182 3. Υπερημερία ............................................................................................................182 4. Πλημμελής εκπλήρωση .....................................................................................183 II. Ευθύνη του εκμισθωτή για ελαττώματα του μισθίου .................................183 1. Έννοια πραγματικών ελαττωμάτων ..............................................................183 2. Έννοια ιδιοτήτων .................................................................................................184 3. Έννοια νομικών ελαττωμάτων ........................................................................184 4. Ευθύνη εκμισθωτή ..............................................................................................185 5. Κρίσιμος χρόνος ...................................................................................................185 III. Δικαιώματα του μισθωτή ......................................................................................186 1. Αξίωση για άρση του ελαττώματος ..............................................................186 2. Δικαίωμα για μείωση ή μη καταβολή του μισθώματος ..........................187 3. Αξίωση αποζημίωσης.........................................................................................187 4. Δικαίωμα καταγγελίας της μίσθωσης ...........................................................188 5. Συρροή δικαιωμάτων .........................................................................................191 IV. Αποκλεισμός της ευθύνης του εκμισθωτή .....................................................191 1. Γνώση του μισθωτή ............................................................................................191 2. Άγνοια του μισθωτή από βαριά αμέλεια .....................................................192 3. Ανεπιφύλακτη παραλαβή .................................................................................192 4. Υπαιτιότητα του μισθωτή .................................................................................193 5. Ρήτρα απαλλαγής ή περιορισμού της ευθύνης ........................................193 6. Έκταση αποκλεισμού ευθύνης .......................................................................194 V. Μη εκπλήρωση των υποχρεώσεων του μισθωτή .........................................194 1. Μη εκπλήρωση .....................................................................................................194 2. Υπερημερία ............................................................................................................194 3. Πλημμελής εκπλήρωση .....................................................................................195 VI. Δικαίωμα καταγγελίας από τον εκμισθωτή ....................................................195 1. Καθυστέρηση μισθώματος ..............................................................................195 2. Κακή χρήση του μισθίου ...................................................................................198§ 16. Η εκποίηση του μισθίου .............................................................................................200 I. Εισαγωγικά .................................................................................................................200

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XIVGEORG PROTA EID ENOX i dd XIV 11/20/13 3:39:50 PM11/20/13 3 39 50 PM

 • XIX

  Πίνακας περιεχομένων

  II. Εκποίηση του μίσθιου κινητού ............................................................................201 1. Εκποίηση πριν από την παραχώρηση της χρήσης ..................................201 2. Εκποίηση μετά την παραχώρηση της χρήσης ..........................................201 III. Εκποίηση του ακινήτου όταν η μίσθωση αποδεικνύεται με έγ-

  γραφο βέβαιης χρονολογίας ................................................................................202 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................202 2. Η ρύθμιση της ΑΚ 614 ........................................................................................202 3. Προϋποθέσεις εφαρμογής ...............................................................................203 4. Αποτελέσματα εφαρμογής ...............................................................................205 IV. Εκποίηση του ακινήτου όταν η μίσθωση δεν αποδεικνύεται με

  έγγραφο βέβαιης χρονολογίας ...........................................................................206 1. Η ρύθμιση της ΑΚ 615 ........................................................................................206 2. Προϋποθέσεις εφαρμογής ...............................................................................207 3. Αποτελέσματα εφαρμογής ...............................................................................207 V. Διάθεση μισθωμάτων .............................................................................................208 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................208 2. Η ρύθμιση της ΑΚ 616 ........................................................................................209 3. Η ρύθμιση της ΑΚ 617 ........................................................................................210 VI. Μισθώσεις με διάρκεια πάνω από εννέα έτη .................................................211 1. Η ρύθμιση ...............................................................................................................211 2. Πεδίο εφαρμογής ................................................................................................211 3. Συνέπεια μη εφαρμογής της ΑΚ 618 .............................................................212§ 17. Η λήξη της μίσθωσης ...................................................................................................213 I. Λόγοι λήξης της μίσθωσης ...................................................................................213 II. Πάροδος του ορισμένου χρόνου .......................................................................214 III. Η καταγγελία γενικά ................................................................................................214 1. Έννοια ......................................................................................................................214 2. Προϋποθέσεις .......................................................................................................215 3. Είδη ...........................................................................................................................216 4. Συνέπειες ................................................................................................................216 IV. Τακτική και έκτακτη καταγγελία .........................................................................217 1. Τακτική καταγγελία .............................................................................................217 2. Έκτακτη καταγγελία από τον μισθωτή .........................................................218 3. Έκτακτη καταγγελία από τον εκμισθωτή ....................................................219 V. Ειδικές περιπτώσεις καταγγελίας .......................................................................219 1. Μίσθωση διάρκειας άνω των τριάντα ετών ...............................................219 2. Καταγγελία κληρονόμων ..................................................................................220 3. Καταγγελία για σπουδαίο λόγο .......................................................................221 4. Παράβαση όρου της μισθωτικής σύμβασης .............................................222 VI. Συνέπειες λήξης της μίσθωσης ...........................................................................223

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XVGEORG PROTA EID ENOX i dd XV 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XX

  Πίνακας περιεχομένων

  1. Απόσβεση της ενοχής ........................................................................................223 2. Σχέση εκκαθάρισης .............................................................................................223 § 18. Παράταση της μίσθωσης και αναμίσθωση ........................................................227 I. Παράταση της μίσθωσης .......................................................................................227 1. Συμφωνία των μερών .........................................................................................227 2. Άσκηση δικαιώματος προαιρέσεως ..............................................................227 3. Ρήτρα παρατάσεως .............................................................................................227 4. Νομοθετική ρύθμιση ..........................................................................................228 II. Αναμίσθωση ...............................................................................................................228 1. Έννοια ......................................................................................................................228 2. Τρόποι κατάρτισης ..............................................................................................228 3. Όροι – Διάρκεια ....................................................................................................229 4. Σιωπηρή αναμίσθωση κατά την ΑΚ 611 ......................................................229§ 19. Ειδικές μορφές μίσθωσης ..........................................................................................231 I. Η μίσθωση αγροτικού κτήματος ........................................................................231 1. Έννοια, νομική φύση και διάρκεια .................................................................231 2. Νομοθετική ρύθμιση ..........................................................................................232 3. Υποχρεώσεις του εκμισθωτή ...........................................................................233 4. Υποχρεώσεις του μισθωτή ...............................................................................234 5. Λύση και παράταση της μίσθωσης ...............................................................237 II. Η επίμορτη αγροληψία ..........................................................................................238 1. Έννοια-Μίσθωμα..................................................................................................238 2. Νομοθετικό πλαίσιο ............................................................................................238 3. Διεύθυνση εκμετάλλευσης-Εποπτεία ...........................................................239 4. Βάρη-Φόροι-Έξοδα .............................................................................................239 5. Καταγγελία της σύμβασης ................................................................................239 III. Η μίσθωση προσοδοφόρου αντικειμένου ......................................................240 1. Έννοια ......................................................................................................................240 2. Αντικείμενο ............................................................................................................240 3. Νομοθετική ρύθμιση ..........................................................................................241

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟΗ ΣΥΜΒΑΣΗ ΕΡΓΟΥ

  § 20. Έννοια, σύναψη και λήξη ...........................................................................................243 I. Έννοια, νομική φύση και νομοθετική ρύθμιση .............................................244 1. Έννοια ......................................................................................................................244 2. Σημασία ...................................................................................................................245 3. Νομική φύση .........................................................................................................245 4. Νομοθετική ρύθμιση ..........................................................................................246

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XVIGEORG PROTA EID ENOX i dd XVI 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXI

  Πίνακας περιεχομένων

  II. Ουσιώδη στοιχεία της σύμβασης .......................................................................246 1. Έργο..........................................................................................................................247 2. Αμοιβή .....................................................................................................................248 III. Η σύναψη της σύμβασης .......................................................................................250 1. Τρόπος και τύπος κατάρτισης .........................................................................250 2. Συμβαλλόμενοι.....................................................................................................251 3. Ειδικές προϋποθέσεις κύρους της σύμβασης έργου ..............................251 4. Κατάρτιση της σύμβασης κατά την ΑΚ 682 § 2 .........................................252 IV. Διάκριση από άλλες συμβάσεις ..........................................................................253 1. Διάκριση από σύμβαση εργασίας..................................................................253 2. Διάκριση από σύμβαση πώλησης .................................................................253 3. Διάκριση από σύμβαση μίσθωσης πράγματος .........................................254 4. Διάκριση από σύμβαση εντολής ....................................................................256 V. Ειδικές μορφές σύμβασης έργου .......................................................................257 1. Ιδιαίτερα είδη σύμβασης έργου στον χώρο της κατασκευής

  ακινήτων .................................................................................................................257 2. Η σύμβαση εκτέλεσης δημόσιων έργων .....................................................258 3. Η σύμβαση έντυπης έκδοσης .........................................................................258 4. Η σύμβαση διαφήμισης .....................................................................................259 5. Η σύμβαση δημόσιων θεαμάτων ή παιγνίων ............................................259 6. Η σύμβαση μεταφοράς .....................................................................................260 VI. Λήξη της σύμβασης έργου ...................................................................................260 1. Γενικοί λόγοι ..........................................................................................................260 2. Θάνατος του εργολάβου ...................................................................................260 3. Καταγγελία εκ μέρους του εργοδότη ...........................................................261 4. Υπαναχώρηση ......................................................................................................263§ 21. Υποχρεώσεις και δικαιώματα των μερών ...........................................................264 I. Υποχρεώσεις του εργολάβου κατά την εκτέλεση του έργου ...................265 1. Υποχρέωση προσήκουσας εκτέλεσης του έργου ....................................265 2. Υποχρέωση αυτοπρόσωπης εκτέλεσης ......................................................266 3. Υποχρέωση έγκαιρης έναρξης και παράλειψης επιβράδυνσης

  εκτέλεσης του συμφωνηθέντος έργου ........................................................268 4. Υποχρέωση διόρθωσης ελλείψεων κατά την εκτέλεση του έργου ...269 5. Υποχρέωση ειδοποίησης ..................................................................................271 6. Υποχρεώσεις ως προς τη χορηγηθείσα ύλη ...............................................272 II. Δικαίωμα υπαναχώρησης του εργοδότη ........................................................272 1. Προϋποθέσεις του δικαιώματος υπαναχώρησης ....................................272 2. Η άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης .............................................275 3. Συνέπειες από την άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης ............276 4. Υπερημερία του εργολάβου ............................................................................277

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XVIIGEORG PROTA EID ENOX i dd XVII 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXII

  Πίνακας περιεχομένων

  III. Υποχρεώσεις του εργολάβου μετά την αποπεράτωση του έργου .........277 1. Υποχρέωση εργολάβου για παράδοση του έργου ..................................277 2. Παράδοση του έργου χωρίς ελάττωμα .......................................................278 3. Δυνατότητες εργοδότη .....................................................................................278 IV. Υποχρεώσεις του εργοδότη .................................................................................278 1. Υποχρέωση καταβολής αμοιβής ....................................................................278 2. Υποχρέωση καταβολής μισθού εργατών....................................................282 3. Η υποχρέωση σύμπραξης του εργοδότη ....................................................282 4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις ..............................................................................284 5. Νόμιμο ενέχυρο του εργολάβου ....................................................................284 V. Κίνδυνος του έργου .................................................................................................285 1. Έννοια ......................................................................................................................285 2. Κρίσιμος χρόνος ...................................................................................................286 3. Πρόωρη μετάθεση του κινδύνου...................................................................286 4. Συνέπειες μετάθεσης του κινδύνου κατά την ΑΚ 698 .............................288 5. Κίνδυνος της ύλης ...............................................................................................289 VI. Ευθύνη του εργολάβου λόγω ελλείψεων του έργου ...................................289 1. Χαρακτηριστικά γνωρίσματα της ευθύνης ................................................289 2. Δικαιώματα του εργοδότη από την ύπαρξη επουσιωδών

  ελαττωμάτων ........................................................................................................291 3. Δικαιώματα του εργοδότη από την ύπαρξη ουσιωδών ελατ-

  τωμάτων ή την έλλειψη συμφωνημένων ιδιοτήτων ...............................292 4. Αξίωση αποζημίωσης λόγω ελλείψεων από υπαιτιότητα του

  εργολάβου .............................................................................................................294 5. Συρροές ..................................................................................................................295 6. Παραγραφή ...........................................................................................................295 7. Απαλλαγή του εργολάβου από την ευθύνη ...............................................296

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟΔΑΝΕΙΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΙΔΑΝΕΙΟ

  § 22. Το δάνειο...........................................................................................................................301 I. Έννοια ...........................................................................................................................302 II. Σύσταση και νομική φύση ....................................................................................303 1. Σύσταση ..................................................................................................................303 2. Νομική φύση .........................................................................................................303 III. Ουσιώδη στοιχεία ....................................................................................................304 1. Αντικαταστατά πράγματα .................................................................................304 2. Μεταβίβαση της κυριότητας του δανείσματος .........................................305 3. Σκοπός χρησιμοποίησης του δανείσματος ................................................306

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XVIIIGEORG PROTA EID ENOX i dd XVIII 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXIII

  Πίνακας περιεχομένων

  4. Συμφωνία απόδοσης του δανείου .................................................................307 IV. Είδη δανείων ..............................................................................................................307 V. Δάνειο και άνοιγμα πίστωσης ..............................................................................308 1. Η σύμβαση ανοίγματος πίστωσης .................................................................308 2. Πλεονεκτήματα της σύμβασης ανοίγματος πίστωσης ...........................309 VΙ. Υποχρεώσεις του δανειοδότη .............................................................................311 1. Στο παραδοτικό δάνειο .....................................................................................311 2. Στο συναινετικό δάνειο .....................................................................................311 3. Άρνηση εκπλήρωσης σε αφερέγγυο πρόσωπο ........................................311 VIΙ. Υποχρεώσεις του δανειολήπτη ..........................................................................314 1. Απόδοση δανείσματος ......................................................................................314 2. Καταβολή τόκων ..................................................................................................317 3. Παρεπόμενες υποχρεώσεις ..............................................................................319 VIΙΙ. Λήξη της σύμβασης ..............................................................................................319 1. Δάνειο ορισμένου χρόνου ................................................................................319 2. Δάνειο αορίστου χρόνου ..................................................................................319 3. Γενικοί λόγοι λήξης του δανείου.....................................................................319 4. Αποτελέσματα ......................................................................................................319§ 23. Το χρησιδάνειο ...............................................................................................................321 I. Έννοια και βασικά στοιχεία ...................................................................................321 1. Έννοια ......................................................................................................................321 2. Βασικά στοιχεία ....................................................................................................322 II. Σύσταση και νομική φύση ....................................................................................323 1. Σύσταση ..................................................................................................................323 2. Νομική φύση .........................................................................................................323 III. Υποχρεώσεις του χρήστη ......................................................................................324 1. Υποχρέωση παραχώρησης χρήσης πράγματος .......................................324 2. Υποχρέωση αποζημίωσης εξαιτίας ελαττωμάτων ..................................325 3. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών ...................................................................326 IV. Υποχρεώσεις του χρησαμένου ............................................................................326 1. Υποχρέωση χρήσης του πράγματος σύμφωνα με τη σύμβαση .........326 2. Υποχρέωση επιβάρυνσης με τις συνήθεις δαπάνες ................................327 3. Υποχρέωση απόδοσης του πράγματος .......................................................327 4. Παρεπόμενες υποχρεώσεις ..............................................................................329 V. Λήξη της σύμβασης.................................................................................................329 1. Σύμβαση ορισμένου χρόνου ...........................................................................329 2. Σύμβαση αορίστου χρόνου .............................................................................329 3. Πρόωρη λήξη σύμβασης ορισμένου ή αορίστου χρόνου ....................330 4. Λοιποί λόγοι λήξης του χρησιδανείου .........................................................331

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XIXGEORG PROTA EID ENOX i dd XIX 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXIV

  Πίνακας περιεχομένων

  ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

  § 24. Η εντολή ............................................................................................................................333 I. Έννοια και σημασία .................................................................................................334 1. Έννοια ......................................................................................................................334 2. Σημασία ...................................................................................................................335 II. Νομική φύση ..............................................................................................................336 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................336 2. Ο άμισθος χαρακτήρας της εντολής .............................................................337 3. Ο προσωπικός και εμπιστευτικός χαρακτήρας της εντολής ................338 III. Διάκριση από συγγενείς έννοιες .........................................................................339 1. Διάκριση από τη σχέση φιλοφροσύνης ......................................................339 2. Διάκριση από την πληρεξουσιότητα ............................................................339 3. Διάκριση από τη σύμβαση διεξαγωγής ξένων υποθέσεων ..................341 4. Διάκριση από τη σύμβαση παραγγελίας .....................................................342 5. Διάκριση από τη σύμβαση εμπορικής αντιπροσωπείας .......................343 6. Διάκριση από τη σύμβαση μεταφοράς........................................................343 7. Διάκριση από τη συμβουλή ή σύσταση (ΑΚ 729) ....................................344 IV. Τύπος ............................................................................................................................345 V. Η κύρια υποχρέωση του εντολοδόχου .............................................................347 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................347 2. Υποκατάσταση .....................................................................................................347 3. Παρέκκλιση από τα όρια της εντολής ..........................................................350 VI. Νόμιμες υποχρεώσεις .............................................................................................352 1. Υποχρέωση πληροφόρησης και λογοδοσίας ............................................352 2. Υποχρέωση απόδοσης «ληφθέντων» και «αποκτηθέντων»

  από τη σύμβαση εντολής .................................................................................353 3. Υποχρέωση τοκοδοσίας ....................................................................................355 VII. Ευθύνη εντολοδόχου .............................................................................................355 VIII. Υποχρεώσεις του εντολέα ..................................................................................356 1. Υποχρέωση προκαταβολής δαπανών ..........................................................356 2. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών ...................................................................357 3. Υποχρέωση ανόρθωσης ζημιών ....................................................................358 IX. Λύση της σύμβασης εντολής ...............................................................................358 1. Ανάκληση ...............................................................................................................359 2. Καταγγελία .............................................................................................................360 3. Άλλοι λόγοι λύσης της εντολής .......................................................................361 4. Συνέχιση της υπόθεσης .....................................................................................363 5. Ευθύνη του εντολέα μετά τη λύση της εντολής .......................................363

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XXGEORG PROTA EID ENOX i dd XX 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXV

  Πίνακας περιεχομένων

  § 25. Η παρακαταθήκη ...........................................................................................................365 I. Έννοια και σημασία .................................................................................................366 1. Έννοια ......................................................................................................................366 2. Σημασία ...................................................................................................................366 II. Αντικείμενο της παρακαταθήκης .......................................................................367 1. Μόνο κινητό πράγμα ..........................................................................................367 2. Πράγματα αντικαταστατά και μη ...................................................................368 3. Ασώματα αγαθά ...................................................................................................368 4. Ομάδα πραγμάτων ..............................................................................................368 5. Πρόσωπα ................................................................................................................368 6. Χρυσά ή ξένα νομίσματα ..................................................................................369 III. Είδη παρακαταθήκης ..............................................................................................369 1. Ομαλή και ανώμαλη παρακαταθήκη ............................................................369 2. Μεσεγγύηση ..........................................................................................................369 3. Δημόσια κατάθεση ..............................................................................................370 4. Μορφές παρακαταθήκης που ρυθμίζονται από τον νόμο ...................370 IV. Νομική φύση ..............................................................................................................371 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................371 2. Ο παραδοτικός χαρακτήρας της σύμβασης ..............................................371 V. Κατάρτιση της σύμβασης ....................................................................................373 1. Συμφωνία για φύλαξη του πράγματος .........................................................373 2. Παράδοση του πράγματος ...............................................................................374 3. Κυριότητα επί του πράγματος .........................................................................374 4. Τύπος ........................................................................................................................375 VI. Παροχές των μερών ................................................................................................375 1. Η φύλαξη του πράγματος .................................................................................378 2. Αξίωση αμοιβής ...................................................................................................379 VII. Δικαιώματα και υποχρεώσεις του θεματοφύλακα ......................................379 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................379 2. Απαγόρευση χρήσης του παρακαταθέντος ...............................................381 3. Δικαίωμα υποκατάστασης ................................................................................382 4. Υποχρέωση απόδοσης ......................................................................................385 VIII. Υποχρεώσεις του παρακαταθέτη .....................................................................385 1. Εισαγωγικά .............................................................................................................385 2. Υποχρέωση απόδοσης δαπανών ...................................................................385 3. Υποχρέωση αποζημίωσης ................................................................................385 IX. Η ανώμαλη παρακαταθήκη ..................................................................................386 1. Έννοια ......................................................................................................................386 2. Σημασία ...................................................................................................................387 3. Ανώμαλη παρακαταθήκη και δάνειο ............................................................387

  GEORG PROTA EID ENOX.indd XXIGEORG PROTA EID ENOX i dd XXI 11/20/13 3:39:51 PM11/20/13 3 39 51 PM

 • XXVI

  Πίνακας περιεχομένων

  4. Ρύθμιση ...................................................................................................................388 5. Παρακαταθήκη χρεογράφων ..........................................................................389§ 26. Η μεσιτεία .........................................................................................................................390 I. Έννοια, σημασία και ρύθμιση της σύμβασης .................................................390 1. Έννοια ......................................................................................................................390 2. Νομοθετική ρ�