ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004_2000

download ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004_2000

of 80

 • date post

  26-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  218
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΕΛΟΤ ΕΝ ISO 9004_2000

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  1/80

  2001-06-19 ICS : 03.120.10

  !"#$!%ISO 9004

  !""&%'(#)*#$+)#

  HELLENIC STANDARD

  ,-./01/123145673.89/89:;3/07359;28?659?31@5A/3B.539/895:62;.89

  Quality Management Systems Guidelines for performance improvements

  !""#$%&'(')*+$%(,'(-./'/'%#(H(A.E. +0+)$1$323 , 22245, +3#$+

  &4567-894:;767

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  2/80

  !"#$!%ISO 9004

  -9 !=>?@ABC: />:D=@9 !$ ISO 9004 EFG8 D7H 86FI!447H8C9I/>9DI@9=.

  +=D: D9 />:D=@9 A@9DG4GJ D7H !447H8CK ECL967 D9=!=>?@ABC9I/>9DI@9=!$ISO 9004 CA8AHD8CAM86D5Do!447H8C:/>:D=@9!"'-!$ISO 9004-2: 2994.

  H ECL967 A=DK DA=DJNGDA8 A@:4=DA G D9 CGJGH9 @9=G;C>JM7CG6D8?@ABCK!@8D>9@K-=@9@9J767

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  3/80

  !+*C)DE(#)*#$+)#EUROPEAN STANDARDNORME EUROPENNEEUROPFISCHE NORM

  EN ISO 9004

  G5HI@73;92000

  2000 CEN - !"#$#%&'#&(#$#)')$*"")+,-.,)/0/%10/$)/231'#&)/0/&/%10/$)4,/)56#&'#$/7+2846#0#9'/,58.9$#4"-$-.CEN.

  :2&;. :6#3.

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  4/80

  !%ISO 9004 !"'-

  ii

  )79@K ISO/TC 276 S8AFGJ>867D7867:D=@9AHD8CAM86D5D9!$ISO 9004-2:2994.

  (GA=D:D9!=>?@ABC:/>:D=@9@>E@G8HAL9MGJ786FI9DI@9=, GJDGGD7L796JG=67GH:;:DG>9EF>8D9H%9IH89D9=2002CA8D=F:HAHD8D8MEGHAGMH8C5@>:D=@A@>E@G8HAA@96=>M9IHD9A>;:DG>9EF>8D9H%9IH89D9=2002.

  (IO?HAGD9=8C9I9;KA=D:D9!=>?@ABC:/>:D=@9: +=6D>JA, VE4;89, *A44JA, *G>AHJA, SAHJA,S79C>ADJAD7;AH869J, C>AD8C9JCA87, @9=6=HLE9HDA8GD9H ISO. 'ISO 6=HG>;5NGDA86DGH5GD7S8GMHK#4GCD>9DGFH8CK!@8D>9@K (IEC) 6G:4ADAMEADA74GCD>9DGFH8CKG68DGFHJA9@K ISO/TC 276, !"#$%&'"() *)+ ,-".*)*#+ /#"0"#(123"()*)+,-".*)*#+,.@9G@8D>9@KSC 2,45(*6#*#7"#*)8,-".*)*#.

  +=DK7D>JD7ECL967D9=ISO 9004 AC=>RHG8CA8AHD8CAM86D5D9ISO 9004-2:2994, D99@9J9EFG8AHAMG?>7MGJDGFH8C5.' DJD499@9@987MGJ R6DG HA AHDAHAC45 D9 @G>8GF:GH9 CA8 D7H 9=6JA D9= 6=6DKAD9867:D=@A D7M9IH KHA G@AHGCL9M9IH ?

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  5/80

  !"'- !%ISO 9004

  iii

  (G 6I;C>867 G D897;9IGHG8677@>99@D8CKD7867767.

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  6/80

  !%ISO 9004 !"'-

  iv

  )573541

  1 D>/3H565>;........................................................... ............................................................ ................................ 1

  2 $-:;:;38/3H0:171:;:0....................................................... ........................................................... ............. 1

  3 K7;3H13;73.;6 .................................................. ............................................................ ................................ 1

  4 ,L./8123145673.89/89:;3H132357?1.3B> .................................................... .................................................... 2

  4.2 $5H876N.8.......................................................... ............................................................ ................................ 3

  4.3 O70.8/N>174B>23145673.89/89:;38/89G3;6H8.89 ................................................... ........................................................... ....................... 6

  5.1 J5>3H0H1=;20?8.8 ....................................................... ............................................................ ...................... 6

  5.2 D>M?H59H13:7;.2;H659/N>5>231P57;I>N>57B>................................................... ................................ 8

  5.3 );A3/3H0?31/8>:;359, 17;23N>61 ................................................ ...................................................... 14

  5.6 D>1.H57?1.619 ..................................................... ........................................................... ..................... 22

  6.4 )573@MAA;>57?1.619 ................................................... ............................................................ .............................. 23

  6.5 )A87;P;7659......................................................... ............................................................ .............................. 23

  6.6 )7;8=5-/I9H13.->57?1.659 ...................................................... ........................................................ ........ 23

  6.7 Q-.3H;6:;3H;6:

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  7/80

  !"'- !%ISO 9004

  v

  7.1 J5>3H0H1=;20?8.8 ....................................................... ........................................................... ..................... 25

  7.2 G357?1.659.45/3S5955>231P571I78 ...................................................... .................................. 29

  7.3 ,45231.M:/-T8........................................................ ........................................................... ........... 31

  7.4 D?;7I9 ......................................................... ............................................................ ........................................ 36

  7.5 )171?N?0H13:17;40-:875.3B> ................................................ ....................................................... ........ 38

  7.6 UA5?4;9/N>.-.H5-B>:171H;A;L=8.89H13I/78.89.................................................... ........................ 41

  8 VI/78.8, 1>MA-.8H13@5A/6N.8.................................................. ....................................................... ........ 43

  8.1 J5>3H0H1=;20?8.8 ....................................................... ........................................................... ..................... 43

  8.2 )171H;A;L=8.8H13I/78.8........................................................... ........................................................... . 44

  8.3 UA5?4;9/898.-;-:7;R/;9 ................................................... ............................................ 52

  8.4 D>MA-.8252;I>N> ....................................................... ........................................................... ..................... 52

  8.4 D>MA-.8252;I>N> ....................................................... ........................................................... ..................... 53

  8.5 W5A/6N.8..................................................... ........................................................... ......................................... 53

  )D*D*$&VD$D

  D(1/5-=->/07359#28?659?311-/;1T3;A

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  8/80

  !%ISO 9004 !"'-

  vi

  !3.1?N?0

  0.1 J5>3H

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  9/80

  !"'- !%ISO 9004

  vii

  0.2 )7;.I??3.8N92357?1.61

  +=D: D9 S8GMHE:D=@9 @>95;G8 D7H=89MED767 8A96E;;8679;K CA8 UG4D8RHGDA8 7 A@9DG4G6AD8C:D7D5 CA8 7 A@9L9D8C:D7DA GH:A6D7>89DKD?H. ,8AL>A6D7>8:D7DA@9=F>7689@98GJ@:>9=867;8A

  HA CADA6DK6G8 L=HADK D7 GDAD>9@K G86G>F:GH?H 6G GPG>F:GHA, @9>GJHA MG?>7MGJ ?;A6JA. (=FH5 DAGPG>F:GHAA@:8AL8G>;A6JAA@9DG49IH5G6ADAG86G>F:GHA6D7HG@:GH7L8G>;A6JA.

  # GOA>9;K GH:;AH86:, ANJ G D9H GHD9@86:, CA8 D856G8;A68RHCA8D7L8AFGJ>86KD9=GJHAAHAOG>MGJ?96E;;867?;A6JA.

  QHA@4G9HECD7AD796E;;867

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  10/80

  !%ISO 9004 !"'-

  viii

  !=MIH7D7CK?H

  />9B:H

  !PG>F:-GHA

  ,ED>767AH54=67CA8UG4DJ?67 %CAH9@9J767

  /G45DGA6D7>8:D7DG96MED9=HAPJA

  )9K@47>9O9>8RH

  ,4011 V;>/IA;.-./01/;923145673.89/89:;3;./8>:7;.I??3.8N92357?1.61

  0.3 ,4I.85/;ISO 9001

  *8AG;A4IDG>9:OG49K6D7, D9UA68C:@G>8GF:GH9D?HA@A8DK6G?HD9=ISO 9002@G>84AU5H9HDA86GCGJGH9GHD:5;>AO9 6G A=D: D9 S8GMHE:D=@9. /47>9O9>JGJN9HDA8;8A=@9U9KM767D7867867, ;8A G@A;;G4AD8CK =;GJA CA8 L8AFGJ>867 D7867D7R6G8 D9 L8C: D9= 6I6D7A L8AFGJ>867R6G8 EHA 6I6D7A L8AFGJ>867

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  11/80

  !"'- !%ISO 9004

  1

  ,-./01/123145673.89/89:;3/07359;28?659?31@5A/3B.539/895:62;.89

  1 D>/3H565>;

  +=D:D9S8GMHE:D=@9@A>EFG8CADG=M=HDK>8G8EFG8L8AD5PG8:6OAD7 ECL967D9=D=@9@987D8C9IG;;>5O9=@9=AHAOE>GDA8CAD?DE>?. *8A7F>9H949;7EHGA@9@E:NGDA87DG4G=DAJAECL967D9=AHAOG>:GH9=D=@9@987D8C9IG;;>5O9=. -AE47D79IHCADA4:;9=9DI@?H.

  ISO 9000: 2000, 45(*6#*#0"#$%&'"()+*)+,-".*)*#+ 9%%3":0%"+#'$;+/#"3%869J@9=LJL9HDA86D9ISO 9000.

  '8 @A>AC5D? :>98, 98 9@9J98 F>7689@989IHDA8 6G A=DK D7H ECL967 D9= ISO 9004 ;8AHA @G>8;>5[9=H D7H A4=6JLA@>97MG8RH, EF9=HA445PG8R6DGHAAHDAHAC49IHD94GP84:;89@9=F>7689@98GJDA86KG>A:

  :7;8=5-/09 ;7?1>3.231P571I78)

  (G:49D9CGJGH9A=D9ID9=S8GMH9I9DI@9=, 9@9=LK@9DGA@AHD5DA89:>99B:H, @9>GJG@J67G6JA.

 • 7/25/2019 ISO 9004_2000

  12/80

  !%ISO 9004 !"'-

  2

  4 ,L./8123145673.89/89:;3H132357?1.3B>

  #G@8D=FK;JAGH:;AH869IA@A8DGJD7L8AFGJ>86KD9=, GD>:@96=6D7AD8C:CA8L8AOAHK. #G@8D=FJA MA @>E@G8HA @>9CI@DG8 A@: D7 ME67 6G GOA>9;K CA8 A@: D7 L8ADK>767 GH:867867D79DK6G8EHAH9>;AH86:@>96AHAD9486EH96D9H@G45D7, E6?

  A) D9= CAM9>869I 6=6D75D?H CA8 L8G>;A68RH DA 9@9JA @9>GJ HA ;JH9=H 6AOR867CA8HAUG4D8RH9HDA8?9A6D7>89DKD?H;8AD76=;C>:D7679>;AH869I@>96AHAD9486EH9=6D9H@G45D7@G>84AU5H9HDA8

  - 9CAM9>86:9A;?;KL8G>;A68RH989@9JG;AH869I,

  - 7, 6G6=HGFKU567, A@:CD767CA8F>K67LGL9EH?HCA8@47>9O9>8RHA@:L8G>;A6JG96AHAD9486:9;AH86:E@G8

  A) HAGHD9@J6G8D8;A6JGG85N9HDA8;8AD96I6D7AL8AFGJ>86796L89>J6G8D76G8>5CA8D7HA4474G@JL>A67D?H