ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION...

72
MU1H-0438GE51 R0308 Ελεγκτής θέρμανσης / ελεγκτής τηλεθέρμανσης SDC Heating Controller / District Heating Controller SDC ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONS Ελληνικά 3 English 18

Transcript of ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION...

Page 1: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

MU1H-0438GE51 R0308

Ελεγκτής θέρμανσης / ελεγκτής τηλεθέρμανσης SDC

Heating Controller / District Heating Controller SDC

ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONS

Ελληνικά 3 English 18

Page 2: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

MU1H-0438GE51 R0308

Page 3: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Περιεχόμενα

MU1H-0438GE51 R0308 3

Περιεχόμενα

1 Έκδοση λογισμικού........................................................................................................ 5

2 Υποδείξεις ασφαλείας .................................................................................................... 5

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση ............................................................................................ 5

2.2 Προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας........................................................... 5

2.2.1 Παροχή ρεύματος.................................................................................... 6

2.2.2 Προϋποθέσεις σύνδεσης......................................................................... 6

2.2.3 Διατομές αγωγών .................................................................................... 6

2.2.4 Μέγιστα μήκη καλωδίων ......................................................................... 6

2.2.5 Εγκατάσταση καλωδίων.......................................................................... 7

2.2.6 Γείωση και μηδενισμός............................................................................ 7

2.3 Θερμοκρασία ζεστού νερού άνω από 60 °C........................................................ 7

2.4 Σύνδεση αξεσουάρ............................................................................................... 8

2.5 Συντήρηση και καθαρισμός.................................................................................. 8

3 Εγκατάσταση................................................................................................................... 9

4 Διάταξη σύνδεσης........................................................................................................... 9

4.1 Σε επίτοιχες εφαρμογές θέρμανσης / τηλεθέρμανσης ....................................... 11

5 Επιλογή προρυθμίσεων παραμέτρων για ένα υδραυλικό σύστημα ...................... 14

6 Εφαρμογές ..................................................................................................................... 14

7 Τεχνικά στοιχεία............................................................................................................ 15

7.1 Γενικά ................................................................................................................. 15

7.2 Τιμές αντίστασης αισθητήρα .............................................................................. 16

7.2.1 NTC 20 .................................................................................................. 16

7.2.2 PT 1000................................................................................................. 16

7.3 Περιοχές μέτρησης αισθητήρα ........................................................................... 17

7.4 Ψηφιακές είσοδοι ............................................................................................... 17

Page 4: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Περιεχόμενα SDC

4 MU1H-0438GE51 R0308

Page 5: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Έκδοση λογισμικού

MU1H-0438GE51 R0308 5

Pos: 1 /156-Honeywell/Softwareversion/Softwareversion @ 0\mod_1207134342657_258.doc @ 9088

1 Έκδοση λογισμικού

Αυτά τα έγγραφα ισχύουν για την έκδοση λογισμικού V 3.0 της συσκευής ελέγχου. Η έκδοση λογισμικού εμφανίζεται στην οθόνη μετά την ενεργοποίηση για περίπου 8 s. Αν χρησιμοποιείτε μία παλαιότερη έκδοση λογισμικού, παρακαλούμε επικοινωνήστε με τον τεχνικό θέρμανσης.

Pos: 2 /156-Honeywell/Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweise @ 0\mod_1207134414454_258.doc @ 9103

2 Υποδείξεις ασφαλείας

2.1 Ενδεδειγμένη χρήση

Η οικογένεια ελεγκτών Smile SDC / DHC προορίζεται αποκλειστικά για ρύθμιση και έλεγχο συστημάτων ζεστού νερού, θέρμανσης και τηλεθέρμανσης (συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ζεστού νερού), τα οποία δεν υπερβαίνουν τη μέγιστη θερμοκρασία παροχής των 120 °C.

2.2 Προϋποθέσεις για την έναρξη λειτουργίας

ΠΡΟΣΟΧΗ

Το σύστημα θέρμανσης πρέπει να είναι ολοκληρομένο , τοποθετημένο και γεμάτο με νερό, ώστε οι αντλίες να μην λειτουργούν χωρίς υγρό και ο λέβητας να μην υποστεί βλάβη.

Το σύστημα ελέγχου πρέπει να εγκατασταθεί σύμφωνα με τις οδηγίες συναρμολόγησης.

Όλες οι ηλεκτρικές συνδέσεις (παροχή τάσης, καυστήρας, κινητήρας αναμικτικής βάνας, αντλίες, καλωδίωση αισθητήρων, κλπ.) πρέπει να έχουν διενεργηθεί από τον εγκαταστάτη σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές VDE και να ανταποκρίνονται στα κυκλωματικά διαγράμματα.

Αν συνδέεται μία ενδοδαπέδια θέρμανση, πρέπει επιπλέον να εγκατασταθεί από πλευράς εγκατάστασης ένας θερμοστάτης περιορισμού στον αγωγό παροχής μετά την αντλία κυκλώματος θέρμανσης, ο οποίος απενεργοποιεί τις αντλίες σε περίπτωση πολύ υψηλών θερμοκρασιών παροχής.

Page 6: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Υποδείξεις ασφαλείας SDC

6 MU1H-0438GE51 R0308

Πριν από την έναρξη λειτουργίας του ελεγκτή, όλες οι παραπάνω προϋποθέσεις πρέπει να ελεγχθούν από τον τεχνικό θέρμανσης.

Η τρέχουσα ώρα και ημερομηνία είναι ήδη ρυθμισμένες από το εργοστάσιο και διασφαλίζονται μέσω μίας μπαταρίας.

Ο χρονοδιακόπτης λειτουργεί με βάση ένα βασικό πρόγραμμα και οι λειτουργίες ελέγχου έχουν προρυθμιστεί για συνήθη συστήματα θέρμανσης με λέβητες χαμηλής θερμοκρασίας.

2.2.1 Παροχή ρεύματος

Μην αποσυνδέετε το ελεγκτή από το ηλεκτρικό δίκτυο!

Διαφορετικά, η μπαταρία για τη διασφάλιση όλων των εξατομικευμένων στοιχείων καταπονείται άσκοπα. Η αντιπαγετική λειτουργία προστασίας του ελεγκτή απενεργοποιείται.

2.2.2 Προϋποθέσεις σύνδεσης

Όλες οι εργασίες ηλεκτρικών συνδέσεων πρέπει να διενεργούνται μόνο από ειδικευμένο προσωπικό!

2.2.3 Διατομές αγωγών

1,5 mm2 για όλους τους αγωγούς που φέρουν 230 V (σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο, καυστήρας, αντλίες, κινητήρας ελέγχου).

0,6 mm2 για αγωγούς bus (συνιστώμενη έκδοση J-Y(St)Y 2 x 0,6).

0,5 mm2 για αγωγούς αισθητήρων, επιλογέων και αναλογικού σήματος.

2.2.4 Μέγιστα μήκη καλωδίων

Είσοδοι αισθητήρων, επιλογέων και αναλογικές είσοδοι

Συνιστάται μέγιστο μήκος καλωδίου 200 m. Δυνατότητα για μακρύτερους αγωγούς σύνδεσης υπάρχει, ωστόσο αυξάνει τον κίνδυνο παρεμβολών.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ

Page 7: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Υποδείξεις ασφαλείας

MU1H-0438GE51 R0308 7

Έξοδοι ρελέ

Απεριόριστο μήκος καλωδίου.

Συνδέσεις bus

Μέγιστο μήκος 50 m, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο συνδρομητή bus (συμπεριλαμβανομένου των επίτοιχων συσκευών).

2.2.5 Εγκατάσταση καλωδίων

Τοποθετήστε τους αγωγούς για τους αισθητήρες χωριστά από τους αγωγούς που φέρουν 230 V! Αποφύγετε οπωσδήποτε τα κουτιά διακλάδωσης σε αγωγό αισθητήρα!

2.2.6 Γείωση και μηδενισμός

Προσέξτε οπωσδήποτε τις τοπικές προδιαγραφές για τη σύνδεση των συσκευών!

2.3 Θερμοκρασία ζεστού νερού άνω από 60 °C

ΠΡΟΣΟΧΗ

Προσέξτε ότι σε όλα τα σημεία λήψης ζεστού νερού (κουζίνα, μπάνιο, κλπ.) υπάρχει κίνδυνος ζεματίσματος στις ακόλουθες περιπτώσεις. Σε αυτές τις περιπτώσεις προσθέστε επαρκές κρύο νερό.

Όταν είναι ενεργός ο αυτόματος μηχανισμός προστασίας από λεγιονέλλα, το ζεστό νερό θερμαίνεται αυτόματα στη θερμοκρασία καταπολέμησης λεγιονέλλας (εργοστασιακή ρύθμιση 65 °C), για την εξάλειψη ενδεχόμενων βακτηρίων λεγιονέλλας στη δεξαμενή ζεστού νερού.

Στον χειροκίνητο τρόπο λειτουργίας / μέτρηση εκπομπής ρύπων, το ζεστό νερό μπορεί να ζεσταίνεται έως τη μέγιστη δυνατή θερμοκρασία λέβητα, γιατί ενεργοποιείται ο καυστήρας και όλες οι αντλίες ενώ το κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ανοίγει εντελώς. Υπάρχει μεγάλος κίνδυνος ζεματίσματος σε όλα τα συνδεδεμένα σημεία λήψης ζεστού νερού! Ανακατέψτε επαρκές κρύο νερό ή απενεργοποιήστε την αντλία - κυκλοφορητή ζεστού νερού (στο

Αυτόματος μηχανισμός

προστασίας από λεγιονέλλα

Χειροκίνητη λειτουργία / Μέτρηση

εκπομπής ρύπων

Page 8: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Υποδείξεις ασφαλείας SDC

8 MU1H-0438GE51 R0308

διακόπτη της αντλία, αν υπάρχει). Η θέρμανση και το ζεστό νερό βρίσκονται σε μη ρυθμισμένη συνεχή λειτουργία. Αυτός ο τρόπος λειτουργίας χρησιμοποιείται ειδικά από καπνοδοκαθαριστές για τη μέτρηση εκπομπής ρύπων ή σε περίπτωση βλάβης του ελεγκτή. Ωστόσο, οι υψηλές θερμοκρασίες ζεστού νερού μπορούν να αποφευχθούν με ρύθμιση του θερμοστάτη του λέβητα σε μέγιστη θερμοκρασία λέβητα περίπου 60 °C.

2.4 Σύνδεση αξεσουάρ

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ

Σύμφωνα με το VDE 0730, ένας διαχωριστής πρέπει να παρέχεται στην τάση του δικτύου για τον έλεγχο των εξαρτημάτων. Προσέξτε τις τοπικές προδιαγραφές σχετικά με τη γείωση και το μηδενισμό.

Μόλις εφαρμοστεί ηλεκτρική τάση στις επαφές 21, 22, 2, 6, 12 και 18, μπορεί να φέρουν ηλεκτρική τάση και οι κλεμμοσειρές X3 και X4.

Αν η αντλία – κυκλοφορητή κυκλώματος θέρμανσης και ζεστού νερού δεν διαθέτει διακόπτη On / Off αλλά είναι επιθυμητή η δυνατότητα χειροκίνητης ενεργοποίησης / απενεργοποίησης, πρέπει να εγκατασταθούν οι σχετικοί διακόπτες. Όλα τα αξεσουάρ (αισθητήρες, επιλογείς, κλπ.) πρέπει να συνδεθούν σύμφωνα με το εκάστοτε κυκλωματικό διάγραμμα.

2.5 Συντήρηση και καθαρισμός

Ο ελεγκτής δεν έχει ανάγκη συντήρησης. Η συσκευή μπορεί να καθαρίζεται εξωτερικά με ένα νωπό (όχι υγρό) πανί.

Page 9: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εγκατάσταση

MU1H-0438GE51 R0308 9

3 Εγκατάσταση Pos: 3 /156-Honeywell/Montage/Montage @ 1\mod_1208507648076_258.doc @ 11068

Βλέπε 8 Συναρμολόγηση / Installation, σελ. 31.

Pos: 4 /156-Honeywell/Montage/Anschlussbelegung @ 1\mod_1207648415963_258.doc @ 10034

4 Διάταξη σύνδεσης

Pos: 5 /156-Honeywell/Montage/Netzseitiger_Anschluss @ 1\mod_1207648423572_258.doc @ 10066

Αρ. Σύνδεση

1 Ρελέ εξόδου λέβητα (T2), βαθμίδα 1, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης η βαλβίδα τηλεθέρμανσης ΚΛΕΙΣΤΗ

2 Ρελέ εισόδου λέβητα (T1), βαθμίδα 1, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης L1

3 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης χωρίς ανάμιξη

4 Μη κατειλημμένο

5 Αντλία – κυκλοφορητής ζεστού νερού

6 L1 / 230 V

7 Κινητήρας αναμικτικής βάνας 1 ΑΝΟΙΚΤΟΣ

8 Κινητήρας αναμικτικής βάνας 1 ΚΛΕΙΣΤΟΣ

9 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 1

10 Μεταβλητή έξοδος 1

11 Μεταβλητή έξοδος 2

12 L1 / 230 V

13 Κινητήρας αναμικτικής βάνας 2 ΑΝΟΙΚΤΟΣ

14 Κινητήρας αναμικτικής βάνας 2 ΚΛΕΙΣΤΟΣ

15 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 2

16 Βαθμίδα 2 (T7), σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης η βαλβίδα τηλεθέρμανσης ΑΝΟΙΧΤΗ*

Σύνδεση από την πλευρά του δικτύου

Page 10: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Διάταξη σύνδεσης SDC

10 MU1H-0438GE51 R0308

Αρ. Σύνδεση

17 Ρελέ εξόδου λέβητα (T8), βαθμίδα 2

18 Ρελέ εισόδου λέβητα (T6), βαθμίδα 2, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης L1

19 Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα, βαθμίδα 2

20 Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα, βαθμίδα 1

21 N / 230 V

22 L 1 / 230 V σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

* σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης

Pos: 6 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-/Datenbus-Anschluss @ 1\mod_1207648419728_258.doc @ 10050

Αρ. Σύνδεση

23 Κοινή γείωση αισθητήρα

24 Από την πλευρά bus A

25 Από την πλευρά bus B

26 Εξωτερικός αισθητήρας

27 Αισθητήρας λέβητα / αισθητήρας μπόιλερ

28 Αισθητήρας ζεστού νερού

29 Αισθητήρας παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 1

30 Μεταβλητή είσοδος 1

31 Μεταβλητή είσοδος 2

32 Μεταβλητή είσοδος 3

33 Αισθητήρας παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 2

34 Αισθητήρας παροχής συλλέκτη (ηλιακή εφαρμογή, PT 1000)

35 Αισθητήρας επιστροφής συλλέκτη (ηλιακή εφαρμογή)

36 Είσοδος παλμού

37 OpenTherm A

38 OpenTherm B Pos: 7 /156-Honeywell/Montage/Wandsockel_fuer_Heizungs-Fernheizungsanwendungen @ 1\mod_1207648426072_258.doc @ 10082

Σύνδεση αισθητήρα / bus δεδομένων

Page 11: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Διάταξη σύνδεσης

MU1H-0438GE51 R0308 11

4.1 Σε επίτοιχες εφαρμογές θέρμανσης / τηλεθέρμανσης

1 T1 1 T2/V1 1 N 1 PE1 Bus B 1 Bus A2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 WF/KF 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF1 5 L1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 VA1 7 N 7 PE8 GND 8 VE3 8 8 VA2 8 N 8 PE9 GND 9 VF 2 9 T6 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 T8 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 T7/V1 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 IMP 12 N 12 PE

13 N 13 PE

X6 X7 X8 X9 X10X5

Γέφυρα σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης

ΑΝΟΙΧΤΟ

ΚΛΕΙΣΤΟ

Σύντομος χαρακτηρισμός

Έννοια

T2B A, Bus A Bus δεδομένων, σύνδεση A

T2B B, Bus B Bus δεδομένων, σύνδεση B

AF Εξωτερικός αισθητήρας, σύνδεση GND στο X5

WF / KF Αισθητήρας λέβητα, σύνδεση GND στο X5

SF Αισθητήρας συσσωρευτή, σύνδεση GND στο X5

VF1 Αισθητήρας παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 1, σύνδεση GND στο X5

VE1 Μεταβλητή είσοδος 1, σύνδεση GND στο X5

VE2 Μεταβλητή είσοδος 2, σύνδεση GND στο X5

VE3 Μεταβλητή είσοδος 3, σύνδεση GND στο X5

VF2 Αισθητήρας παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 2, σύνδεση GND στο X5

KVLF Αισθητήρας παροχής συλλέκτη, σύνδεση GND στο X5

KSPF Αισθητήρας συλλέκτη / δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας (buffer), σύνδεση GND στο X5

IMP Είσοδος παλμού, σύνδεση GND στο X5

Page 12: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Διάταξη σύνδεσης SDC

12 MU1H-0438GE51 R0308

Σύντομος χαρακτηρισμός

Έννοια

T1 Σύνδεση καυστήρα (T1), βαθμίδα 1, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης L1

T2 Σύνδεση καυστήρα (T2), βαθμίδα 1, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης βαλβίδα τηλεθέρμανσης V1 ΚΛΕΙΣΤΗ, N στο X9, PE στο X10

T6 Σύνδεση καυστήρα (T6), βαθμίδα 2, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης L1

T7 Σύνδεση καυστήρα (T7), βαθμίδα 2, σε ελεγκτές τηλεθέρμανσης βαλβίδα τηλεθέρμανσης V1 ΑΝΟΙΧΤΗ

T8 Σύνδεση καυστήρα (T8), βαθμίδα 2

DKP Αντλία κυκλώματος θέρμανσης χωρίς ανάμιξη, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

SLP Αντλία – κυκλοφορητής δεξαμενών, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

MKP1 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 1, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

MK1 Ανοικτή Αναμικτική βάνα ανοιχτή στο κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη 1, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

MK1 Κλειστή Αναμικτική βάνα κλειστή στο κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη 1, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

VA1 Μεταβλητή έξοδος 1, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

VA2 Μεταβλητή έξοδος 2, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

MKP 2 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 2, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

MK2 Ανοικτή Αναμικτική βάνα ανοιχτή στο κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη 2, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

Page 13: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Διάταξη σύνδεσης

MU1H-0438GE51 R0308 13

Σύντομος χαρακτηρισμός

Έννοια

MK2 Κλειστή Αναμικτική βάνα κλειστή στο κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη 2, συνδέσεις N και PE στο X9 / X10

GND Επαφές γείωσης γεφυρωμένες για εισόδους αισθητήρα

N Ουδέτερος αγωγός γεφυρωμένος για συνδεδεμένες αντλίες / αναμικτικές βάνες

L1 230 V σύνδεση με το ηλεκτρικό δίκτυο

PE Αγωγός γείωσης PE γεφυρωμένος για συνδεδεμένες αντλίες / αναμικτικές βάνες

Pos: 8 /156-Honeywell/Montage/Auswahl_von_Parameter-Voreinstellungen_ fuer_eine_Hydraulik @ 1\mod_1207648506291_258.doc @ 10098

Page 14: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Επιλογή προρυθμίσεων παραμέτρων για ένα υδραυλικό σύστημα SDC

14 MU1H-0438GE51 R0308

5 Επιλογή προρυθμίσεων παραμέτρων για ένα υδραυλικό σύστημα

Στην κατάσταση παράδοσης κάθε τύπος ελεγκτή καλύπτει διάφορα υδραυλικά συστήματα. Κάθε υδραυλικό σύστημα μπορεί να αλλάξει ή να επεκταθεί αλλάζοντας ή προσθέτοντας παραμέτρους.

Η επιλογή ενός υδραυλικού συστήματος γίνεται με την παράμετρο 01 στο μενού "Υδραυλικό σύστημα". Οι σχετικές είσοδοι και έξοδοι ταξινομούνται αυτόματα σύμφωνα με το σχέδιο υδραυλικού συστήματος.

Αυτή η λειτουργία απλοποιεί σημαντικά τη ρύθμιση ενός τεκμηριωμένου υδραυλικού συστήματος.

Περαιτέρω εφαρμογές καλύπτονται με ρύθμιση των εξατομικευμένων παραμέτρων. Όπου χρειάζεται, διευκρινίζονται και οι παράμετροι για τις οδηγίες συναρμολόγησης. Στη Λίστα παραμέτρων θα βρείτε την περιγραφή για την πρόσβαση στη ρύθμιση παραμέτρων.

Υπόδειξη χειρισμού

Μενού Παράμετρος Εισαγωγή διαγράμματος, π.χ.

Προεπιλογή υδραυλικού συστήματος

"Υδραυλικό σύστημα"

01 0201

Pos: 9 /156-Honeywell/Montage/Applikationen @ 1\mod_1208507778701_258.doc @ 11083

6 Εφαρμογές

Βλ. κεφάλαιο 9 Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications σελ. 35 και κεφάλαιο 10 Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications σελ. 56. Pos: 10 /156-Honeywell/Montage/Technische_Daten_Allgemein @ 1\mod_1207651393978_258.doc @ 10114

Χειρισμός

Page 15: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Τεχνικά στοιχεία

MU1H-0438GE51 R0308 15

7 Τεχνικά στοιχεία

7.1 Γενικά

Τάση σύνδεσης με το ηλεκτρικό δίκτυο

230 V +6 % / –10 %

Ονομαστική συχνότητα 50 ... 60 Hz

Κατανάλωση ισχύος μέγ. 5,8 VA

Ασφάλεια σειράς μέγ. 6,3 A βραδείας τήξεως

Φορτίο επαφής των ρελέ εξόδου

2 (2) A

Διεπαφή bus για σύνδεση εξωτερικών συσκευών (επίτοιχη συσκευή, PC, μόντεμ ή gateway)

Μέγ. μήκος bus 50 m

Παροχή ρεύματος μέσω bus

12 V/150 mA

Θερμοκρασία περιβάλλοντος

0 ... +50 °C

Θερμοκρασία αποθήκευσης

–25 ... +60 °C

Είδος προστασίας IP 30

Κατηγορία προστασίας σύμφωνα με το EN 60730

II

Κατηγορία προστασίας σύμφωνα με το EN 60529

III

Προστασία από ραδιοεκπομπές

EN 55014 (1993)

Αντοχή σε παρεμβολές EN 55104 (1995)

Συμμόρφωση ΕΕ 89/336/ΕΟΚ

Διαστάσεις περιβλήματος

144 x 96 x 75 mm (Π x Υ x Β)

Υλικό περιβλήματος ABS με αντιστατικό υλικό

Τεχνική σύνδεσης Εμβυσματώσιμες συνδέσεις βιδωτών επαφών Pos: 11 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Widerstandswerte (1) @ 1\mod_1207651435572_258.doc @ 10162

Page 16: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Τεχνικά στοιχεία SDC

16 MU1H-0438GE51 R0308

7.2 Τιμές αντίστασης αισθητήρα

7.2.1 NTC 20

Για εξωτερικό αισθητήρα (ΕΑ), αισθητήρα λέβητα (WF / KF), αισθητήρα συσσωρευτή (SF), αισθητήρα παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 1 (VF1), αισθητήρα παροχής κυκλώματος θέρμανσης με ανάμιξη 2 (VF2), μεταβλητή είσοδο 1 (VE1) (όχι ρύθμιση αισθητήρα καυσαερίων), μεταβλητή είσοδο 2 (VE2), μεταβλητή είσοδο 3 (VE3), αισθητήρα συλλέκτη / δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας (buffer) (KSPF)

°C kΩ °C kΩ °C kΩ °C kΩ –20 220,6 0 70,20 20 25,34 70 3,100 –18 195,4 2 63,04 25 20,00 75 2,587 –16 173,5 4 56,69 30 15,88 80 2,168 –14 154,2 6 51,05 35 12,69 85 1,824 –12 137,3 8 46,03 40 10,21 90 1,542 –10 122,4 10 41,56 45 8,258 95 1,308 –8 109,2 12 37,55 50 6,718 100 1,114 –6 97,56 14 33,97 55 5,495 – – –4 87,30 16 30,77 60 4,518 – – –2 78,23 18 27,90 65 3,734 – –

Pos: 12 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Widerstandswerte (2) @ 1\mod_1207651438666_258.doc @ 10178

7.2.2 PT 1000

Για μεταβλητή είσοδο 1 (VE 1) (ρύθμιση αισθητήρα καυσαερίων), αισθητήρα παροχής συλλέκτη (KVLF)

°C kΩ °C kΩ °C kΩ °C kΩ 0 1000,00 80 1308,93 140 1535,75 280 2048,76 10 1039,02 85 1327,99 150 1573,15 300 2120,19 20 1077,93 90 1347,02 160 1610,43 320 2191,15 25 1093,46 95 1366,03 170 1647,60 340 2261,66 30 1116,72 100 1385,00 180 1684,65 360 2331,69 40 1155,39 105 1403,95 190 1721,58 380 2401,27 50 1193,95 110 1422,86 200 1758,40 400 2470,38 60 1232,39 115 1441,75 220 1831,68 450 2641,12 70 1270,72 120 1460,61 240 1904,51 500 2811,00 75 1289,84 130 1498,24 260 1976,86 – –

Page 17: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Τεχνικά στοιχεία

MU1H-0438GE51 R0308 17

Pos: 13 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Messbereiche @ 1\mod_1207651432947_258.doc @ 10146

7.3 Περιοχές μέτρησης αισθητήρα

Χαρακτηρισμός Σύντομος χαρακτηρισμός

Τύπος αισθητήρα Περιοχή μέτρησης

Εξωτερικός αισθητήρας ΕΑ NTC 20 –50 °C ... 90 °C

Αισθητήρας λέβητα KF NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Αισθητήρας παροχής 1 VF1 NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Αισθητήρας παροχής 2 VF2 NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Αισθητήρας δεξαμενής SF NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Αισθητήρας παροχής συλλέκτη

KVLF PT 1000 –50 °C ... 210 °C

Αισθητήρας συλλέκτη / δεξαμενή αποθήκευσης ενέργειας (buffer)

KSPF NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Μεταβλητη είσοδος ΜΕΙ1*)

VE1 NTC 20

PT 1000

–50 °C ... 120 °C

–50 °C … 500 °C

Μεταβλητη είσοδος ΜΕΙ2 VE2 NTC 20 –50 °C ... 120 °C

Μεταβλητη είσοδος ΜΕΙ3 VE3 NTC 20 –50 °C ... 120 °C

*) Ανάλογα με την επιλογή της ταξινομημένης λειτουργίας. PT 1000 π.χ. για σύνδεση αισθητήρα καυσαερίων.

Pos: 14 /156-Honeywell/Montage/Digitaleingaenge @ 1\mod_1207651398760_258.doc @ 10130

7.4 Ψηφιακές είσοδοι

Χαρακτηρισμός Σύντομος χαρακτηρισμός

Τύπος εισόδου Περιοχή μέτρησης

Μετρητής παλμών Imp Χαμηλή τάση ≤ 10 Hz

Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα βαθμίδα 1

BZ1 230 V AUS, EIN

Μετρητής ωρών λειτουργίας καυστήρα βαθμίδα 2

BZ2 230 V AUS, EIN

Page 18: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Τεχνικά στοιχεία SDC

18 MU1H-0438GE51 R0308

Contents

1 Software version ........................................................................................................... 19

2 Safety instructions........................................................................................................ 19

2.1 Intended use ...................................................................................................... 19

2.2 Requirements for start-up .................................................................................. 19

2.2.1 Power supply......................................................................................... 20

2.2.2 Connection conditions........................................................................... 20

2.2.3 Cable cross-sections............................................................................. 20

2.2.4 Maximum cable lengths ........................................................................ 20

2.2.5 Cable installation................................................................................... 20

2.2.6 Grounding and zeroing.......................................................................... 21

2.3 Hot-water temperature greater than 60 °C ........................................................ 21

2.4 Connection of accessory parts .......................................................................... 22

2.5 Maintenance and cleaning ................................................................................. 22

3 Installation ..................................................................................................................... 22

4 Connection assignment ............................................................................................... 23

4.1 With wall base for heating / district heating applications ................................... 25

5 Selection of parameter presettings for a hydraulic unit........................................... 27

6 Applications................................................................................................................... 27

7 Technical data ............................................................................................................... 28

7.1 General .............................................................................................................. 28

7.2 Sensor resistance values................................................................................... 29

7.2.1 NTC 20 .................................................................................................. 29

7.2.2 PT 1000................................................................................................. 29

7.3 Sensor measurement ranges............................................................................. 30

7.4 Digital inputs....................................................................................................... 30

Page 19: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Software version

MU1H-0438GE51 R0308 19

Pos: 15 /156-Honeywell/Montage/Wandmontage @ 0\mod_1205908505416_258.doc @ 4809

1 Software version

This documentation is valid for software version V 3.0 of your control device. The software version is displayed after switch-on for approx. 8 s. If you are using an older software version, please contact your heating technician.

Pos: 2 /156-Honeywell/Sicherheitshinweise/Sicherheitshinweise @ 0\mod_1207134414454_6.doc @ 9105

2 Safety instructions

2.1 Intended use

The SDC / DHC Smile family of controllers was designed for the sole purpose of regulating and controlling hot-water, heating and district heating systems (including hot-water production) that do not exceed a maximum flow temperature of 120 °C.

2.2 Requirements for start-up

ATTENTION

The heating system must be complete and filled with water so that the pumps do not run dry and the heating boiler is not damaged.

The control equipment must be installed in accordance with the installation instructions.

All electrical connections (voltage supply, burner, mixer motor, pumps, sensor wiring etc.) must be carried out by the technician in accordance with the applicable VDE regulations and correspond with the circuit diagrams.

If floor heating is connected, a limiting thermostat must also be installed in the flow line after the heating circuit pump. This switches off the pumps at excessive flow temperatures.

Before starting up the controller, have the heating technician check all requirements listed above.

The current time and date are already set at the factory and are backed up by a battery.

The time switch functions based on a basic program and the control functions are preset for common heating systems with low-temperature boilers.

NOTE

Page 20: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Safety instructions SDC

20 MU1H-0438GE51 R0308

2.2.1 Power supply

Do not disconnect the controller from the mains supply!

The battery for saving all individualised data is otherwise unnecessarily strained. The frost-protection function of the controller is deactivated.

2.2.2 Connection conditions

All electrical connection work may only be carried out by qualified personnel!

2.2.3 Cable cross-sections

1.5 mm2 for all cables carrying 230 V (power supply, burner, pumps, actuator).

0.6 mm2 for bus cables (recommended type J-Y(St)Y 2 x 0.6).

0.5 mm2 for sensors, selectors and analog signal cables.

2.2.4 Maximum cable lengths

Sensor, selector and analog inputs

We recommend using cables no longer than 200 m. Longer connection lines could be used, but increase the risk of interference.

Relay outputs

Unlimited cable length.

Bus connections

Max. length of 100 m from the first bus subscriber to the last one (incl. wall modules).

2.2.5 Cable installation

Install cables for sensors apart from the cables carrying 230 V! Branch boxes in the sensor cable must be avoided!

Page 21: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Safety instructions

MU1H-0438GE51 R0308 21

2.2.6 Grounding and zeroing

Local regulations on the connection of equipment must be observed!

2.3 Hot-water temperature greater than 60 °C

ATTENTION

Note that there is a danger of scalding at all hot-water draw-off points (kitchen, bathroom etc.) in the following cases. Add sufficient cold water in these cases.

When the automatic anti-legionella mechanism is activated, the hot water is automatically heated to the anti-legionella temperature (65 °C at the factory) on the selected day and at the selected time to kill any legionella bacteria found in the hot-water tank.

In the manual mode / emission measurement operating mode, the hot water is heated up to the highest possible boiler temperature, as the burner and all pumps are switched on and the mixer is opened fully. There is an acute danger of scalding at all connected hot-water draw-off points! Add sufficient cold water or switch off the hot-water loading pump (at the switch of the pump, if present). Heating and hot water are in unregulated continuous operation. This operating mode is for special use by the chimney sweep for emission measurement or if the controller is defective. The high hot-water temperatures can be prevented, however, by setting the boiler thermostat to a max. boiler temperature of approx. 60 °C.

Automatic anti-legionella mechanism

Manual mode /Emission

measurement

Page 22: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Installation SDC

22 MU1H-0438GE51 R0308

2.4 Connection of accessory parts

WARNING

According to VDE 0730, a separator for each mains terminal is to be provided in the voltage supply to the control equipment. Observe the local regulations regarding grounding and zeroing.

As soon as the mains voltage is applied to terminals 21, 22, 2, 6, 12 and 18, headers X3 and X4 can also carry mains voltage.

If the heating circuit and hot-water loading pumps do not have an On / Off switch, but manual switch-on and switch-off capability is still desired, the appropriate switches must be installed by the customer. All accessory parts (sensors, selectors etc.) are to be connected to the respective circuit diagram.

2.5 Maintenance and cleaning

The controller is maintenance-free. The device can be cleaned externally with a moist (not wet) cloth.

os: 3 /156-Honeywell/Montage/Montage @ 1\mod_1076_6.doc @ 11070 Fehler ! Ungültiger Eigenverweis auf Textmarke.

3 Installation

See 8 Συναρμολόγηση / Installation, pg. 31.

Pos: 4 /156-Honeywell/Montage/Anschlussbelegung @ 1\mod_1207648415963_6.doc @ 10035

Page 23: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Connection assignment

MU1H-0438GE51 R0308 23

4 Connection assignment

Pos: 5 /156-Honeywell/Montage/Netzseitiger_Anschluss @ 1\mod_1207648423572_6.doc @ 10067

No. Connection

1 Heat generator relay output (T2), stage 1; for district heating controllers, district heating valve CLOSED

2 Heat generator relay input (T1), stage 1; for district heating controllers L1

3 Direct heating circuit pump

4 Not occupied

5 Hot-water loading pump

6 L1 / 230 V

7 Mixer motor 1 OPEN

8 Mixer motor 1 CLOSED

9 Mixed heating circuit pump 1

10 Variable output 1

11 Variable output 2

12 L1 / 230 V

13 Mixer motor 2 OPEN

14 Mixer motor 2 CLOSED

15 Mixed heating circuit pump 2

16 Stage 2 (T7); for district heating controllers, district heating valve OPEN*

17 Heat generator relay output (T8), stage 2

18 Heat generator relay input (T6), stage 2; for district heating controllers L1

19 Burner operating hour counter, stage 2

Mains-side connection

Page 24: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Connection assignment SDC

24 MU1H-0438GE51 R0308

No. Connection

20 Burner operating hour counter, stage 1

21 N / 230 V

22 L1 / 230 V mains connection

* with district heating controllers

Pos: 6 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-/Datenbus-Anschluss @ 1\mod_1207648419728_6.doc @ 10051

No. Connection

23 Common sensor ground

24 Bus side A

25 Bus side B

26 Outside sensor

27 Heat generator sensor/Boiler sensor

28 Hot-water sensor

29 Mixed heating circuit 1 flow sensor

30 Variable input 1

31 Variable input 2

32 Variable input 3

33 Mixed heating circuit 2 flow sensor

34 Collector flow sensor (solar application, PT 1000)

35 Collector return sensor (solar application)

36 Pulse input

37 OpenTherm A

38 OpenTherm B Pos: 7 /156-Honeywell/Montage/Wandsockel_fuer_Heizungs-Fernheizungsanwendungen @ 1\mod_1207648426072_6.doc @ 10083

Sensor / data bus connection

Page 25: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Connection assignment

MU1H-0438GE51 R0308 25

4.1 With wall base for heating / district heating applications

1 T1 1 T2/V1 1 N 1 PE1 Bus B 1 Bus A2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 WF/KF 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF1 5 L1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 VA1 7 N 7 PE8 GND 8 VE3 8 8 VA2 8 N 8 PE9 GND 9 VF 2 9 T6 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 T8 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 T7/V1 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 IMP 12 N 12 PE

13 N 13 PE

X6 X7 X8 X9 X10X5

Bridge for district heating controllers

OPEN

CLOSED

Brief description

Meaning

T2B A, Bus A Data bus connection A

T2B B, Bus B Data bus connection B

AF Outside sensor, GND connection on X5

WF / KF Heat generator sensor, GND connection on X5

SF Tank sensor, GND connection on X5

VF1 Mixed heating circuit 1 flow sensor, GND connection on X5

VE1 Variable input 1, GND connection on X5

VE2 Variable input 2, GND connection on X5

VE3 Variable input 3, GND connection on X5

VF2 Mixed heating circuit 2 flow sensor, GND connection on X5

KVLF Collector flow sensor, GND connection on X5

KSPF Collector tank/buffer sensor, GND connection on X5

IMP Pulse input, GND connection on X5

T1 Burner connection (T1), stage 1; for district heating controllers L1

Page 26: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Connection assignment SDC

26 MU1H-0438GE51 R0308

Brief description

Meaning

T2 Burner connection (T2), stage 1; for district heating controllers, district heating valve V1 CLOSED, N on X9, PE on X10

T6 Burner connection (T6), stage 2; for district heating controllers L1

T7 Burner connection (T7), stage 2; for district heating controllers, district heating valve V1 OPEN

T8 Burner connection (T8), stage 2

DKP Direct heating circuit pump, connections N and PE on X9 / X10

SLP Tank loading pump, connections N and PE on X9 / X10

MKP1 Mixed heating circuit 1 pump, connections N and PE on X9 / X10

MK1 OPEN Mixer open - mixed heating circuit 1, connections N and PE on X9 / X10

MK1 CLOSED

Mixer closed - mixed heating circuit 1, connections N and PE on X9 / X10

VA1 Variable output 1, connections N and PE on X9 / X10

VA2 Variable output 2, connections N and PE on X9 / X10

MKP 2 Mixed heating circuit 2 pump, connections N and PE on X9 / X10

MK2 OPEN Mixer open - mixed heating circuit 2, connections N and PE on X9 / X10

MK2 CLOSED

Mixer closed - mixed heating circuit 2, connections N and PE on X9 / X10

GND Ground terminals bridged for sensor inputs

N Neutral wire bridged for connected pumps / mixers

L1 230 V mains connection

PE PE conductor bridged for connected pumps / mixers

Page 27: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Selection of parameter presettings for a hydraulic unit

MU1H-0438GE51 R0308 27

Pos: 8 /156-Honeywell/Montage/Auswahl_von_Parameter-Voreinstellungen_ fuer_eine_Hydraulik @ 1\mod_1207648506291_6.doc @ 10099

5 Selection of parameter presettings for a hydraulic unit

In the state of delivery, each controller type covers multiple hydraulic units. Each hydraulic unit can be changed or expanded by changing and/or adding parameters.

A hydraulic unit is selected with parameter 01 in the "Hydraulics" menu. The corresponding inputs and outputs are assigned automatically based on the hydraulics schematic.

This function simplifies the setting of a documented hydraulic unit considerably.

Additional applications can be covered by setting the individual parameters. Where necessary, the parameters are also specified in these mounting instructions. A description of how to access parameter settings can be found in the parameter list.

Operating in-formation

Menu Parameter Enter schematic, e.g.

Hydraulics preselection

"Hydraulics" 01 0201

Pos: 9 /156-Honeywell/Montage/Applikationen @ 1\mod_1208507778701_6.doc @ 11085

6 Applications

See chapter 9 Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications pg. 35 and chapter 10 Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications pg. 56. Pos: 10 /156-Honeywell/Montage/Technische_Daten_Allgemein @ 1\mod_1207651393978_6.doc @ 10115

Operation

Page 28: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Technical data SDC

28 MU1H-0438GE51 R0308

7 Technical data

7.1 General

Mains connection voltage

230 V +6 % / –10 %

Rated frequency 50 ... 60 Hz

Power consumption max. 5.8 VA

Pre-fuse max. 6.3 A slow-blowing

Contact load of the output relays

2 (2) A

Bus interface For the connection of external devices (wall device, PC, modem or gateway)

Max. bus length 50 m

Power supply via bus 12 V/150 mA

Ambient temperature 0 ... +50°C

Storage temperature –25 ... +60°C

Degree of protection IP 30

Protection class as per EN 60730

II

Protection class as per EN 60529

III

Radio protection EN 55014 (1993)

Interference resistance EN 55104 (1995)

EC conformity 89/336/EEC

Housing dimensions 144 x 96 x 75 mm (W x H x D)

Housing material ABS with static inhibitor

Connection technology Plug-in screw terminal connections Pos: 11 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Widerstandswerte (1) @ 1\mod_1207651435572_6.doc @ 10163

Page 29: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Technical data

MU1H-0438GE51 R0308 29

7.2 Sensor resistance values

7.2.1 NTC 20

For outside sensor (OT), heat generator sensor (BLRS/BS), tank sensor (DHWS), mixed heating circuit 1 flow sensor (VF1), mixed heating circuit 2 flow sensor (VF2), variable input 1 (VI-1) (setting not for exhaust gas sensor), variable input 2 (VI-2), variable input 3 (VI-3), collector tank/buffer sensor (SBUS).

°C kΩ °C kΩ °C kΩ °C kΩ –20 220.6 0 70.20 20 25.34 70 3.100 –18 195.4 2 63.04 25 20.00 75 2.587 –16 173.5 4 56.69 30 15.88 80 2.168 –14 154.2 6 51.05 35 12.69 85 1.824 –12 137.3 8 46.03 40 10.21 90 1.542 –10 122.4 10 41.56 45 8.258 95 1.308 –8 109.2 12 37.55 50 6.718 100 1.114 –6 97.56 14 33.97 55 5.495 – – –4 87.30 16 30.77 60 4.518 – – –2 78.23 18 27.90 65 3.734 – –

Pos: 12 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Widerstandswerte (2) @ 1\mod_1207651438666_6.doc @ 10179

7.2.2 PT 1000

For variable input 1 (VI-1) (setting of exhaust gas sensor), collector flow sensor (SPFS)

°C kΩ °C kΩ °C kΩ °C kΩ 0 1000.00 80 1308.93 140 1535.75 280 2048.76 10 1039.02 85 1327.99 150 1573.15 300 2120.19 20 1077.93 90 1347.02 160 1610.43 320 2191.15 25 1093.46 95 1366.03 170 1647.60 340 2261.66 30 1116.72 100 1385.00 180 1684.65 360 2331.69 40 1155.39 105 1403.95 190 1721.58 380 2401.27 50 1193.95 110 1422.86 200 1758.40 400 2470.38 60 1232.39 115 1441.75 220 1831.68 450 2641.12 70 1270.72 120 1460.61 240 1904.51 500 2811.00 75 1289.84 130 1498.24 260 1976.86 – –

Pos: 13 /156-Honeywell/Montage/Fuehler-Messbereiche @ 1\mod_1207651432947_6.doc @ 10147

Page 30: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Technical data SDC

30 MU1H-0438GE51 R0308

7.3 Sensor measurement ranges

Designation Brief description Sensor type Measurement range

Outside sensor AF NTC 20 –50 °C to 90 °C

Heat generator sensor KF NTC 20 –50 °C to 120 °C

Flow sensor 1 VF1 NTC 20 –50 °C to 120 °C

Flow sensor 2 VF2 NTC 20 –50 °C to 120 °C

Tank sensor SF NTC 20 –50 °C to 120 °C

Collector flow sensor KVLF PT 1000 –50 °C to 210 °C

Collector tank / buffer sensor

KSPF NTC 20 –50 °C to 120 °C

Variable input VI-1*) VE1 NTC 20

PT 1000

–50 °C to 120 °C

–50 °C to 500 °C

Variable input VI-2 VE2 NTC 20 –50 °C to 120 °C

Variable input VI-3 VE3 NTC 20 –50 °C to 120 °C

*) Depending on the selection of the assigned function. PT 1000 e.g. for exhaust gas sensor connection.

Pos: 14 /156-Honeywell/Montage/Digitaleingaenge @ 1\mod_1207651398760_6.doc @ 10131

7.4 Digital inputs

Designation Brief description Input type Measurement range

Impulse metering unit Imp Extra-low voltage ≤ 10 Hz

Burner stage 1 operating hour counter

BZ1 230 V OFF, ON

Burner stage 2 operating hour counter

BZ2 230 V OFF, ON

Pos: 15 /156-Honeywell/Montage/Wandmontage @ 0\mod_1205908505416_6.doc @ 4811

Page 31: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Συναρμολόγηση / Installation

MU1H-0438GE51 R0308 31

8 Συναρμολόγηση / Installation

8.1 Επίτοιχη συναρμολόγηση / Wall installation

1

2 3

Page 32: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Συναρμολόγηση / Installation SDC

32 MU1H-0438GE51 R0308

4

5

6

Pos: 16 /156-Honeywell/Montage/Schaltschrankeinbau @ 0\mod_1205908625447_258.doc @ 4818

Page 33: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Συναρμολόγηση / Installation

MU1H-0438GE51 R0308 33

8.2 Τοποθέτηση πίνακα ελέγχου / Panel mounted installation

1

2 3

Page 34: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Συναρμολόγηση / Installation SDC

34 MU1H-0438GE51 R0308

4 5

6

Pos: 17 /156-Honeywell/Montage/Heizungs-Applikationen @ 1\mod_1207652042056_258.doc @ 10210

Page 35: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 35

9 Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications Pos: 18 /156-Honeywell/Montage/Uebersicht_Heizungs-Applikationen @ 1\mod_1207652275338_258.doc @ 10226

9.1 Επισκόπηση / Overview

Υδραυλικό σύστημα Hydraulics

Τύπος Type

Σελίδα Page

0101 SDC 3-10 36

0201 SDC 7-21 37

0202 SDC 7-21 38

0302 SDC 12-31 39

0303 SDC 12-31 40

0305

Σειρά μπόιλερ με κυκλώματα θέρμανσης και κύκλωμα ζεστού νερού / Boiler sequence with heating circuits and hot-water circuit

2 x SDC 12-31

1 x SDC 3-40

42

0401 SDC 3-40 49

0403 SDC 9-21 50

0404 SDC 9-21 52

0405 SDC 12-31 54

Pos: 19 /156-Honeywell/Montage/0101/SDC3-10 @ 1\mod_1207652435353_258.doc @ 10242

Page 36: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

36 MU1H-0438GE51 R0308

9.2 Υδραυλικό σύστημα 0101 (SDC 3-10) Hydraulics 0101 (SDC 3-10)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 1024 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 1226 AF 22 L1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 7 1630 8 1731 9 1832333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 5 L 1 5 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 20 /156-Honeywell/Montage/0201/SDC9-21 @ 1\mod_1207652467791_258.doc @ 10258

X1X2

X4X3

Page 37: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 37

9.3 Υδραυλικό σύστημα 0201 (SDC 7-21) Hydraulics 0201 (SDC 7-21)

Hy

02

01

-6_0

6

MK SLP

DKP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 1024 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 1226 AF 22 L1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 1630 RLF1 8 MK1 1731 9 P1 1832333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 21 /156-Honeywell/Montage/0202/SDC9-21 @ 1\mod_1207652468275_258.doc @ 10274

X1X2

X4X3

Page 38: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

38 MU1H-0438GE51 R0308

9.4 Υδραυλικό σύστημα 0202 (SDC 7-21) Hydraulics 0202 (SDC 7-21)

DKP

Hy

02

02

-6_

06

MK SLP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 10 P624 BUS A 20 2 T1 11 P525 BUS B 21 N 3 DKP 12 L126 AF 22 L1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 16 T730 RLF1 8 MK1 17 T831 9 P1 18 T632333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 T6 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 T8 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 T7 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 22 /156-Honeywell/Montage/0302/SDC12-31 @ 1\mod_1207652468775_258.doc @ 10290

X1X2

X4X3

Page 39: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 39

9.5 Υδραυλικό σύστημα 0302 (SDC 12-31) Hydraulics 0302 (SDC 12-31)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 1024 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 12 L126 AF 22 L1 4 13 MK227 W F 5 SLP 14 MK228 SF 6 L 1 15 P229 VF1 7 MK1 16 T730 RLF1 8 MK1 17 T831 RLF2 9 P1 18 T63233 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 RLF2 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 T6 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 10 T8 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 11 T7 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 23 /156-Honeywell/Montage/0303/SDC12-31 @ 1\mod_1207652469385_258.doc @ 10306

X1X2

X4X3

Page 40: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

40 MU1H-0438GE51 R0308

9.6 Υδραυλικό σύστημα 0303 (SDC 12-31) Hydraulics 0303 (SDC 12-31)

An 3

03-7

_06

m

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 10 VA124 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 12 L126 AF 22 L1 4 13 MK227 WF 5 SLP 14 MK228 SF 6 L 1 15 P229 VF1 7 MK1 16 T730 RLF1 8 MK1 17 T831 RLF2 9 P1 18 T63233 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 WF 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 RLF2 7 7 VA1 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 T6 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 10 T8 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 11 T7 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 9.6.1 σελ. 41. For parameter entry, see 9.6.1 pg. 41.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 41: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 41

9.6.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0303 (SDC 12-31) Parameter entry for hydraulics 0303 (SDC 12-31)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0302 Βάση για 0303 Basis for 0303

Μενού "Λέβητας" / "Heat generator" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 4 Διαμορφώσιμος καυστήρας

Modulating burner

Pos: 24 /156-Honeywell/Montage/0305.1/SDC12-31 @ 1\mod_1207652470010_258.doc @ 10322

Page 42: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

42 MU1H-0438GE51 R0308

9.7 Υδραυλικά συστήματα 0305 (2 x SDC 12-31, 1 x SDC 3-40) Hydraulics 0305 (2 x SDC 12-31, 1 x SDC 3-40)

9.7.1 Υδραυλικό σύστημα 0305.1 (SDC 12-31) Hydraulics 0305.1 (SDC 12-31)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)

SDC 12-31 SDC 12-31 SDC 3-40

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 1024 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 ZKP 12 L126 AF 22 L1 4 13 R127 WF1 5 SLP 14 R128 SF 6 L 1 15 KP129 VF1 7 MK1 16 T730 VFLS 8 MK1 17 T831 9 P1 18 T63233 RLF13435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 ZKP 2 N 2 PE3 GND 3 WF 1 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VFLS 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 RLF1 9 T6 9 R1 9 N 9 PE10 GND 10 10 T8 10 R1 10 N 10 PE11 GND 11 11 T7 11 KP1 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ 9.7.1.1 σελ. 43 For parameter entry, see 9.7.1.1 pg. 43

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 43: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 43

9.7.1.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0305.1 (SDC 12-31, ρυθμιστής 10) Parameter entry for hydraulics 0305.1 (SDC 12-31, controller 10)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 1 Αντλία πλήρωσης ζεστού νερού

Hot-water charging pump

03 3 Κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ρυθμιζόμενο από τις καιρικές συνθήκες

Mixed heating circuit controlled by weather conditions

04 8 Διατήρηση επιστροφής Return maintenance

05 4 Κυκλοφορητής Circulating pump

06 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

07 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

08 13 Αισθητήρας κύριας παροχής

Total flow sensor

09 … 11 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

Μενού "Λέβητας" / "Heat generator" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 2 Πετρέλαιο / αέριο, δύο βαθμίδες

Oil / gas - two stages

02 1 Απεριόριστη προστασία εκκίνησης

Unlimited start-up protection

29 2 Αποφόρτιση στα κυκλώματα θέρμανσης

Discharge to heating circuits

Page 44: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

44 MU1H-0438GE51 R0308

Μενού "Cascade" / "Cascading" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

02 10 Καθυστέρηση σύνδεσης Connection delay

03 10 Καθυστέρηση απενεργοποίησης

Deactivation delay

05 200 Αντιστροφή βαθμίδων Stage reversal Pos: 25 /156-Honeywell/Montage/0305.2/SDC12-31 @ 1\mod_1207652470431_258.doc @ 10338

Page 45: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 45

9.7.2 Υδραυλικό σύστημα 0305.2 (SDC 12-31) Hydraulics 0305.2 (SDC 12-31)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)

SDC 12-31 SDC 12-31 SDC 3-40

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 1024 BUS A 20 2 T1 1125 BUS B 21 N 3 12 L126 22 L1 4 13 R227 WF2 5 14 R228 6 L 1 15 KP229 VF2 7 MK2 16 T730 8 MK2 17 T831 9 P2 18 T63233 RLF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 WF 2 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 MK2 4 N 4 PE5 GND 5 VF 2 5 L 1 5 MK2 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 P 2 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 RLF2 9 T6 9 R2 9 N 9 PE10 GND 10 10 T8 10 R2 10 N 10 PE11 GND 11 11 T7 11 KP2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων β 9.7.2.1 σελ. 46 For parameter entry, see 9.7.2.1 pg. 46.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 46: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

46 MU1H-0438GE51 R0308

9.7.2.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0305.2 (SDC 12-31, ρυθμιστής 20) Parameter entry of hydraulics 0305.2 (SDC 12-31, controller 20)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

03 3 Κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ρυθμιζόμενο από τις καιρικές συνθήκες

Mixed heating circuit controlled by weather conditions

04 8 Διατήρηση επιστροφής Return maintenance

05 … 11 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

Μενού "Λέβητας" / "Heat generator" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 2 Πετρέλαιο / αέριο, δύο βαθμίδες

Oil / gas - two stages

02 1 Απεριόριστη προστασία εκκίνησης

Unlimited start-up protection

29 2 Αποφόρτιση στα κυκλώματα θέρμανσης

Discharge to heating circuits

Pos: 26 /156-Honeywell/Montage/0305.3/SDC12-31 @ 1\mod_1207652471525_258.doc @ 10354

Page 47: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 47

9.7.3 Υδραυλικό σύστημα 0305.3 (SDC 3-40) Hydraulics 0305.3 (SDC 3-40)

SDW30(SDW10)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)

SDC 12-31 SDC 12-31 SDC 3-40

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 1024 BUS A 20 2 1125 BUS B 21 N 3 1226 22 L1 4 1327 5 1428 6 L 1 1529 VF3 7 MK3 1630 8 MK3 1731 9 P3 1832333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 1 N 1 PE2 GND 2 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 MK3 4 N 4 PE5 GND 5 VF 3 5 L 1 5 MK3 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 P 3 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 9.7.3.1 σελ. 48. For parameter entry, see 9.7.3.1 pg. 48.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 48: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

48 MU1H-0438GE51 R0308

9.7.3.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0305.3 (SDC 3-40, ρυθμιστής 30) Parameter entry of hydraulics 0305.3 (SDC 3-40, controller 30)

Στάνταρ ρυθμίσεις Default settings

Pos: 27 /156-Honeywell/Montage/0401/SDC3-40 @ 1\mod_1207652472150_258.doc @ 10370

Page 49: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 49

9.8 Υδραυλικό σύστημα 0305.3 (SDC 3-40) Hydraulics 0401 (SDC 3-40)

Hy

04

01

-1-6

_06

MK

Tmax

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 1024 BUS A 20 2 1125 BUS B 21 N 3 1226 AF 22 L1 4 1327 5 1428 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 1630 RLF1 8 MK1 1731 9 P1 1832333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE Pos: 28 /156-Honeywell/Montage/0403/SDC9-21 @ 1\mod_1207652472619_258.doc @ 10386

X1X2

X4X3

Page 50: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

50 MU1H-0438GE51 R0308

9.9 Υδραυλικό σύστημα 0403 (SDC 9-21) Hydraulics 0403 (SDC 9-21)

SDW 30(SDW 10)SDC 9-21

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 10 VA124 BUS A 20 2 T1 11 VA225 BUS B 21 N 3 ZKP 12 L126 AF 22 L1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 1630 VE1 8 MK1 1731 9 P1 18323334 KVLF35 KSPF363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 ZKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 VA1 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 VA2 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 9.9.1 σελ. 51. For parameter entry, see 9.9.1 pg. 51.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 51: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 51

9.9.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0403 (SDC 9-21) Parameter entry of hydraulics 0403 (SDC 9-21)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 1 Αντλία πλήρωσης ζεστού νερού

Hot-water charging pump

03 3 Κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ρυθμιζόμενο από τις καιρικές συνθήκες

Mixed heating circuit controlled by weather conditions

04 – Δεν υπάρχει Not available

05 4 Κυκλοφορητής Circulating pump

06 16 Αντλία πλήρωσης μπάφερ

Buffer loading pump

07 15 Ηλιακή αντλία πλήρωσης

Solar loading pump

08 4 Αισθητήρας μπάφερ 2 Buffer sensor 2

09 …11 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function

Μενού "Μπάφερ" / "Buffer" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

05 2 Αναγκαστική αποφόρτιση σε κύκλωμα θέρμανσης

Forced discharge in heating circuit

10 4 Ρύθμιση αποφόρτισης κυκλώματος θέρμανσης χωρίς κύκλωμα ζεστού νερού

Heating circuit discharge regulation without hot-water circuit

Pos: 29 /156-Honeywell/Montage/0404/SDC9-21 @ 1\mod_1207652473275_258.doc @ 10402

Page 52: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

52 MU1H-0438GE51 R0308

9.10 Υδραυλικό σύστημα 0404 (SDC 9-21) Hydraulics 0404 (SDC 9-21)

SDW 30(SDW 10)SDC 9-21

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 10 PK24 BUS A 20 2 T1 11 U125 BUS B 21 N 3 SOP 12 L126 AF 22 L1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 1630 VE1 8 MK1 1731 VE2 9 P1 1832 KRLF3334 KVLF35 KSPF363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 SOP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 PK 7 N 7 PE8 GND 8 KRLF 8 8 U1 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 9.10.1 σελ. 53. For parameter entry, see 9.10.1 pg. 53.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 53: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 53

9.10.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0404 (SDC 9-21) Parameter entry of hydraulics 0404 (SDC 9-21)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 1 Αντλία πλήρωσης ζεστού νερού

Hot-water loading pump

03 3 Κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ρυθμιζόμενο από τις καιρικές συνθήκες

Mixed heating circuit controlled by weather conditions

04 – Δεν υπάρχει Not available

05 15 Ηλιακή αντλία πλήρωσης

Solar loading pump

06 16 Αντλία πλήρωσης μπάφερ

Buffer loading pump

07 19 Εναλλαγή ηλιακής πλήρωσης U1

Solar loading switchover U1

08 – Δεν υπάρχει, καθορίζεται από τη μεταβλητή έξοδο 1

Not available, defined via variable output 1

09 – Δεν υπάρχει, καθορίζεται από τη μεταβλητή έξοδο 2

Not available, defined via variable output 2

10 14 Αισθητήρας επιστροφής συλλέκτη

Collector return sensor

11 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function Pos: 30 /156-Honeywell/Montage/0405/SDC12-31 @ 1\mod_1207652477666_258.doc @ 10418

Page 54: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications SDC

54 MU1H-0438GE51 R0308

9.11 Υδραυλικό σύστημα 0405 (SDC 12-31) Hydraulics 0405 (SDC 12-31)

SDW 30(SDW 10)SDC 12-31

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 T2 10 P224 BUS A 20 2 T1 11 U125 BUS B 21 N 3 SOP 12 L126 AF 22 L1 4 13 MK227 5 SLP 14 MK228 SF 6 L 1 1529 VF1 7 MK1 1630 WF2 8 MK1 1731 VE2 9 P1 1832 PF33 RLF234 KVLF35 KSPF363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 T1 1 T2 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 SOP 2 N 2 PE3 GND 3 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 WF2 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 P2 7 N 7 PE8 GND 8 PF 8 8 U1 8 N 8 PE9 GND 9 RLF2 9 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 9.11.1 σελ. 55. For parameter entry, see 9.11.1 pg. 55.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 55: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές θέρμανσης / Heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 55

9.11.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0405 (SDC 12-31) Parameter entry of hydraulics 0405 (SDC 12-31)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 1 Αντλία πλήρωσης ζεστού νερού

Hot-water loading pump

03 3 Κύκλωμα θέρμανσης με ανάμιξη ρυθμιζόμενο από τις καιρικές συνθήκες

Mixed heating circuit controlled by weather conditions

04 8 Διατήρηση επιστροφής Return maintenance

05 15 Ηλιακή αντλία πλήρωσης

Solar loading pump

06 17 Αντλία πλήρωσης στερεών καυσίμων

Solid fuel loading pump

07 19 Εναλλαγή ηλιακής πλήρωσης U1

Solar loading switchover U1

08 – Δεν υπάρχει, καθορίζεται από τη μεταβλητή έξοδο 1

Not available, defined via variable output 1

09 – Δεν υπάρχει, καθορίζεται από τη μεταβλητή έξοδο 2

Not available, defined via variable output 2

10 18 Αισθητήρας μπάφερ στερεών καυσίμων

Solid buffer sensor

11 ΚΛ / OFF Καμία λειτουργία No function Pos: 31 /156-Honeywell/Montage/Fernheizungs-Applikationen @ 1\mod_1207653223760_258.doc @ 10658

Page 56: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

56 MU1H-0438GE51 R0308

10 Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications Pos: 32 /156-Honeywell/Montage/Uebersicht_Fernheizungs-Applikationen @ 1\mod_1207653318322_258.doc @ 10673

10.1 Επισκόπηση / Overview

Υδραυλικό σύστημα Hydraulics

Τύπος Type

Σελίδα Page

0501 SDC 7-21* SDC 9-21*

57

0502 SDC 7-21* SDC 9-21*

58

0503 SDC 7-21* SDC 9-21*

59

0504 SDC 9-21* 60

0505 SDC 7-21* SDC 9-21*

61

0506 SDC 7-21* SDC 9-21*

62

0507 SDC 7-21* SDC 9-21*

63

0508 SDC 9-21* 64

0509 SDC 12-31* 65

0510 SDC 12-31* 66

0511 SDC 12-31* 67

0512 SDC 12-31* 68

0513 SDC 12-31* 69

0514 SDC 9-21* 70

* Τρόπος λειτουργίας DHC / DHC mode

STW = Συσκευή ασφαλείας παρακολούθησης θερμοκρασίας STM = Safety temperature monitor Pos: 33 /156-Honeywell/Montage/0501/SDC7-21 @ 1\mod_1207653214900_258.doc @ 10434

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 57: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 57

10.2 Υδραυλικό σύστημα 0501 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0501 (SDC 7-21, DHC mode)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 1428 6 L 1 1529 7 16 V 1 30 8 1731 9 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 5 L 1 5 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 34 /156-Honeywell/Montage/0502/SDC7-21 @ 1\mod_1207653215525_258.doc @ 10450

X1X2

X4X3

Page 58: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

58 MU1H-0438GE51 R0308

10.3 Υδραυλικό σύστημα 0502 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0502 (SDC 7-21, DHC mode)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 ZKP 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 7 16 V 130 8 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 ZKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 5 L1 5 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 35 /156-Honeywell/Montage/0503/SDC7-21 @ 1\mod_1207653216010_258.doc @ 10466

X1X2

X4X3

Page 59: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 59

10.4 Υδραυλικό σύστημα 0503 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0503 (SDC 7-21, DHC mode)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 ZKP 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 7 16 V 1 30 8 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 ZKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 5 L1 5 5 N 5 PE6 GND 6 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

X 9 X10X 5 X 6 X 7 X 8

Pos: 36 /156-Honeywell/Montage/0504/SDC7-21 @ 1\mod_1207653216494_258.doc @ 10482

X1X2

X4X3

Page 60: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

60 MU1H-0438GE51 R0308

10.5 Υδραυλικό σύστημα 0504 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0504 (SDC 7-21, DHC mode)

DKP

SLP

Hy

0504

-6_0

6

ZKP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 P 624 BUS A 20 2 L 1 11 ZKP25 BUS B 21 N 3 DKP 12 L 126 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 7 16 V 130 VE 2 8 1731 VE 1 9 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 WF 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 5 L 1 5 5 N 5 PE6 GND 6 VE 2 6 6 6 N 6 PE7 GND 7 VE 1 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 P 6 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 37 /156-Honeywell/Montage/0505/SDC7-21 @ 1\mod_1207653217041_258.doc @ 10498

X1X2

X4X3

Page 61: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 61

10.6 Υδραυλικό σύστημα 0505 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0505 (SDC 7-21, DHC mode)

Tmax

MK

Hy

05

05

-6_

06

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 1428 6 L 1 1529 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 RLF 1 8 MK1 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF 1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 38 /156-Honeywell/Montage/0506/SDC7-21 @ 1\mod_1207653217478_258.doc @ 10514

X1X2

X4X3

Page 62: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

62 MU1H-0438GE51 R0308

10.7 Υδραυλικό σύστημα 0506 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0506 (SDC 7-21, DHC mode)

MK

Hy

05

06

-6_

06

Tmax

DKP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 1428 6 L 1 1529 VF 1 7 MK1 16 V 130 RLF 1 8 MK1 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 3 N 3 PE4 GND 4 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF 1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 39 /156-Honeywell/Montage/0507/SDC7-21 @ 1\mod_1207653218025_258.doc @ 10530

X1X2

X4X3

Page 63: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 63

10.8 Υδραυλικό σύστημα 0507 (SDC 7-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0507 (SDC 7-21, DHC mode)

MKSLP

Hy

0507

-6_0

6

ZKP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 1024 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 ZKP 1226 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 RLF 1 8 MK1 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X 10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 ZKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF 1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 40 /156-Honeywell/Montage/0508/SDC9-21 @ 1\mod_1207653218556_258.doc @ 10546

X1X2

X4X3

Page 64: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

64 MU1H-0438GE51 R0308

10.9 Υδραυλικό σύστημα 0508 (SDC 9-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0508 (SDC 9-21, DHC mode)

SLP

DKP

MK

Hy

0508

-6_0

6

ZKP

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 ZKP24 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 12 L 126 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 RLF 1 8 MK1 1731 9 P 1 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 RLF 1 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 41 /156-Honeywell/Montage/0509/SDC12-31 @ 1\mod_1207653219666_258.doc @ 10562

X1X2

X4X3

Page 65: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 65

10.10 Υδραυλικό σύστημα 0509 (SDC 12-31, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0509 (SDC 12-31, DHC mode)

SDC 12-31 SDW 30(SDW 10)

V1

WFMK1 MK2

SLP

ZKPVF2P2

SF

VE2

STW

VFB2VFB

Hy

05

09

-6_

06

P1

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 ZKP24 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 12 L 126 AF 22 L 1 4 13 MK2 27 W F 5 SLP 14 MK2 28 SF 6 L 1 15 P 229 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 VFB2 8 MK1 1731 VE2 9 P 1 18 L 132 VFB33 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VFB2 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 P 2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 42 /156-Honeywell/Montage/0510/SDC12-31 @ 1\mod_1207653220166_258.doc @ 10578

X1X2

X4X3

Page 66: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

66 MU1H-0438GE51 R0308

10.11 Υδραυλικό σύστημα 0510 (SDC 12-31, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0510 (SDC 12-31, DHC mode)

SDC 12-31 (SDW 10)

VF1

P2

P1

SLP

ZKP

WF

VFB

VF2

SF

VE2

MK2

VFB2

MK1

V1

SDW 30

STW

STW

Hy

0510

-6_0

6

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 ZKP24 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 12 L 126 AF 22 L 1 4 13 MK2 27 W F 5 SLP 14 MK2 28 SF 6 L 1 15 P2 29 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 VFB2 8 MK1 1731 VE2 9 P 1 18 L 132 VFB33 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VFB2 6 6 P 1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 43 /156-Honeywell/Montage/0511/SDC12-31 @ 1\mod_1207653220760_258.doc @ 10594

X1X2

X4X3

Page 67: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 67

10.12 Υδραυλικό σύστημα 0511 (SDC 12-31, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0511 (SDC 12-31, DHC mode)

SDW 30(SDW 10)

SDW 30(SDW 10)SDC 12-31

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 ZKP24 BUS A 20 2 L 1 11 SLP25 BUS B 21 N 3 12 L 126 AF 22 L 1 4 13 MK2 27 W F 5 P4 14 MK2 28 SF 6 L 1 15 P229 VF 1 7 MK1 16 V 1 30 VE1 8 MK1 1731 VE2 9 P 1 18 L 132 VFB33 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 P4 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 MK1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 MK1 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 SLP 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 9 MK2 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 MK2 10 N 10 PE11 GND 11 11 V 1 11 P 2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 44 /156-Honeywell/Montage/0512/SDC12-31 @ 1\mod_1207653221228_258.doc @ 10610

X1X2

X4X3

Page 68: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

68 MU1H-0438GE51 R0308

10.13 Υδραυλικό σύστημα 0512 (SDC 12-31, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0512 (SDC 12-31, DHC mode)

SDC 12-31

VFB

MK1

VFB2 SLP

STW

STW

ZKP

SF

VE2

Hy

05

12

-6_

06

DKP

SDW 30(SDW 10)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V1 10 ZKP24 BUS A 20 2 L 1 1125 BUS B 21 N 3 DKP 12 L 126 AF 22 L 1 4 1327 VF1 5 SLP 1428 SF 6 L 1 1529 VF 2 7 MK1 16 V1 30 VFB2 8 MK1 1731 VE2 9 18 L 132 VFB333435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 DKP 2 N 2 PE3 GND 3 VF1 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 M K1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 2 5 L 1 5 M K1 5 N 5 PE6 GND 6 VFB2 6 6 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 11 V1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 45 /156-Honeywell/Montage/0513/SDC12-31 @ 1\mod_1207653221822_258.doc @ 10626

X1X2

X4X3

Page 69: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 69

10.14 Υδραυλικό σύστημα 0513 (SDC 12-31, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0513 (SDC 12-31, DHC mode)

SDC 12-31 SDW 30(SDW10)

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 10 ZKP24 BUS A 20 2 1125 BUS B 21 N 3 12 L 126 AF 22 L 1 4 13 MK2 27 5 SLP 14 MK2 28 SF 6 L 1 15 P229 VF 1 7 MK1 1630 VFB2 8 MK1 1731 VE2 9 P1 183233 VF23435363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 2 N 2 PE3 GND 3 3 3 SLP 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 M K1 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 M K1 5 N 5 PE6 GND 6 VFB2 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 ZKP 7 N 7 PE8 GND 8 8 8 8 N 8 PE9 GND 9 VF2 9 9 M K2 9 N 9 PE10 GND 10 10 10 M K2 10 N 10 PE11 GND 11 11 11 P2 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Pos: 46 /156-Honeywell/Montage/0514/SDC9-21 @ 1\mod_1207653222463_258.doc @ 10642

X1X2

X4X3

Page 70: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications SDC

70 MU1H-0438GE51 R0308

10.15 Υδραυλικό σύστημα 0514 (SDC 9-21, τρόπος λειτουργίας DHC) Hydraulics 0514 (SDC 9-21, DHC mode)

*

SDW 30(SDW 10)SDC 9-21

* ως διπλός αισθητήρας / as dual-sensor

X 1 X 2 X 3 X 4

23 GND 19 1 V 1 10 SLP24 BUS A 20 2 L 1 11 ZKP25 BUS B 21 N 3 SOP 12 L 126 AF 22 L 1 4 1327 W F 5 P2 1428 SF 6 L 1 1529 VF 1 7 16 V 130 VE1 8 1731 VE2 9 P1 18 L 132 VFB3334 KVLF35 KSPF363738

X 5 X 6 X 7 X 8 X 9 X10

1 Bus B 1 Bus A 1 1 V 1 1 N 1 PE2 GND 2 AF 2 2 SOP 2 N 2 PE3 GND 3 W F 3 3 P2 3 N 3 PE4 GND 4 SF 4 4 4 N 4 PE5 GND 5 VF 1 5 L 1 5 5 N 5 PE6 GND 6 VE1 6 6 P1 6 N 6 PE7 GND 7 VE2 7 7 SLP 7 N 7 PE8 GND 8 VFB 8 8 ZKP 8 N 8 PE9 GND 9 9 9 9 N 9 PE10 GND 10 KVLF 10 10 10 N 10 PE11 GND 11 KSPF 11 V 1 11 11 N 11 PE12 GND 12 12 N 12 PE

13 N 13 PE

Εισαγωγή παραμέτρων βλ. 10.15.1 σελ. 71. For parameter entry, see 10.15.1 pg. 71.

X1X2

X4X3

ΥΠΟΔΕΙΞΗNOTE

Page 71: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

SDC Εφαρμογές τηλεθέρμανσης District heating applications

MU1H-0438GE51 R0308 71

10.15.1 Εισαγωγή παραμέτρων υδραυλικού συστήματος 0514 (SDC 9-21) Parameter entry of hydraulics 0514 (SDC 9-21)

Μενού "Υδραυλικό σύστημα" / "Hydraulics" menu

Παράμετρος Parameter

Τιμή ρύθμισης Set value

Παρατήρηση Remark

01 0000 Καμία ρύθμιση No setting

02 1 Αντλία πλήρωσης νερού χρήσης

Process water loading pump

03 2 Αντλία κυκλώματος θέρμανσης χωρίς ανάμιξη

Direct heating circuit pump

04 – Δεν υπάρχει Not available

05 15 Ηλιακή αντλία πλήρωσης

Solar loading pump

06 18 Αντλία πλήρωσης στρωσιγενούς συσσωρευτή (DHC)

Layered tank loading pump (DHC)

07 4 Κυκλοφορητής Circulating pump

08 15 1. Αισθητήρας στρωσιγενούς συσσωρευτή (πάνω)

1. Layered tank sensor (top)

09 3 2. Αισθητήρας στρωσιγενούς συσσωρευτή (κάτω)

2. Layered tank sensor (bottom)

10 – Δεν υπάρχει, με αισθητήρα ορίου τηλεθέρμανσης VFB κατειλημμένο

Not present, occupied by limit sensor of district heating VFB

11 – Δεν υπάρχει Not available ===== Ende der Stückliste =====

Page 72: ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ / INSTALLATION INSTRUCTIONShoneywell.gr/gr/dyn/userfiles/files/SDC3.0_ installation.pdf · τοποθετημένο και γεμάτο με

Manufactured for and on behalf of the Environmental and Combustion Controls Division of Honeywell Technologies Sàrl, Ecublens, Route du Bois 37, Switzerland by its Authorized Representative:

Automation and Control Solutions Honeywell Hellas Πολυτεχνείου 25 14122, Ν. Ηράκλειο, Αθήνα, Ελλάδα Phone (30) 210 2848049 Fax (30) 210 2848055 http://www.honeywell.gr Τυπωμένο στην Ελλάδα Κατωχυρωμένα δικαιώματα. Αντικέιμενο αλλαγών χωρίς προειδιποίηση.

Automation and Control Solutions Honeywell House Arlington Business Park Bracknell, Berks, RG12 1EB Phone (44) 1344 656000 Fax (44) 1344 656644 http://honeywell.com/uk

Printed in Germany All rights reserved. Subject to change without notice.

MU1H-0438GE51 R0308 Art. 045 930 5509 – 0812 – 30