ùûù˛ˆÿˆ ˇ INFORMATICS DEVELOPMEN T · PDF file...

Click here to load reader

 • date post

  04-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ùûù˛ˆÿˆ ˇ INFORMATICS DEVELOPMEN T · PDF file...

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ταμείο Συνοχής

  Σελίδα 1

  ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ Ε.Π.

  ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ

  ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ Ταμείο Συνοχής

  Ταχ. Δ/νση: Τέρμα Ερυθρού Σταυρού, Τρίπολη

  Ταχ. Κώδικας: 22100 Πληροφορίες: Παναγιώτης Κούτρης Τουρλούκη Κυριακή Τηλέφωνο: 2713601378, 2713601349

  Fax: 27102347111

  Email: [email protected], [email protected]

  Ημερομηνία: 7-03-2017

  Α.Π.: 566

  Κωδικός Πρόσκλησης: ΤΣ1

  Α/Α ΟΠΣ:1865

  Προς:

  1. Περιφέρεια Πελοποννήσου

  ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

  ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  ΣΤΟ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΥΠΟΔΟΜΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΑΕΙΦΟΡΟΣ

  ΑΝΑΠΤΥΞΗ»

  ΑΞΟΝΑ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 14: «ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ – ΠΡΟΑΓΩΓΗ ΤΗΣ ΑΠΟΔΟΤΙΚΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΠΟΡΩΝ (ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ)»

  Ο ΟΠΟΙΟΣ ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΣΥΝΟΧΗΣ

  ΜΕ ΤΙΤΛΟ

  «Ολοκληρωμένη Διαχείριση Αστικών Αποβλήτων στην Περιφέρεια Πελοποννήσου»

  Ο Περιφερειάρχης Πελοποννήσου

  Έχοντας υπόψη:

  1. Το άρθρο 90 του «Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα Κυβερνητικά Όργανα» που κυρώθηκε με το

  άρθρο πρώτο του Π.Δ . 63/2005 (ΦΕΚ 98 / Α / 22-04-2005),

  2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τΑ/07.06.2010) «νέα αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της

  Αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης»

  3. Το ΠΔ 131/10 «Οργανισμός Περιφέρειας Πελοποννήσου» που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 224Α/27-12-10,

  ΑΔΑ: 7ΝΙΣ7Λ1-ΣΛ6 INFORMATICS DEVELOPMEN T AGENCY

  Digitally signed by INFORMATICS DEVELOPMENT AGENCY Date: 2017.03.07 13:39:37 EET Reason: Location: Athens

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

  Ταμείο Συνοχής

  Σελίδα 2

  4. Την υπ. αριθμ. 30/2014 απόφαση του Πολυμελούς Πρωτοδικείου Τρίπολης με την οποία ανακηρύχτηκαν ο

  Περιφερειάρχης, οι Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών Ενοτήτων και οι Περιφερειακοί Σύμβουλοι της

  Περιφέρειας Πελοποννήσου για την περίοδο 2014−2019,

  5. Τον Κανονισμό (ΕΕ) με αριθ. 1303/2013 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 17ης Δεκεμβρίου

  2013 «περί καθορισμού κοινών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό

  Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής, το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης και το Ευρωπαϊκό

  Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας και περί καθορισμού γενικών διατάξεων για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής

  Ανάπτυξης, το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο, το Ταμείο Συνοχής και το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας

  και για την κατάργηση του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1083/2006»,

  6. Το Νόμο 4314/2014 για τη διαχείριση, τον έλεγχο και την εφαρμογή αναπτυξιακών παρεμβάσεων για την

  Προγραμματική Περίοδο 2014-2020 (ΦΕΚ 265 / Α / 23-12-2014), όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει,

  7. Την Υπουργική Απόφαση με αριθ. 32672/ΕΥΘΥ 329 (2) (ΦΕΚ715/Β/24.04.2015) με την οποία συστάθηκε /

  αναδιαρθρώθηκε η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Ε.Π. Περιφέρειας Πελοποννήσου.

  8. Την Απόφαση Περιφερειάρχη με αρ. πρωτ. 5560/20-01-2015 για την Τοποθέτηση Προϊσταμένου στην Ειδική

  Υπηρεσία Διαχείρισης του ΕΠ Πελοποννήσου

  9. Την Απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής με αριθμό C (2014) 10160 final / 18-12-2014 (CCI 2014GR16M1OP001)

  που αφορά στην έγκριση του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος

  Ανάπτυξη» 2014-2020,

  10. Την Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) με αρ. 173729/12-12-2014 για την έγκριση της Στρατηγικής Μελέτης

  Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων για το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και

  Αειφόρος Ανάπτυξη» 2014 – 2020 (ΑΔΑ: 6ΨΣΗ0-ΑΨ9),

  11. Την με αρ. πρωτ. 110427/EΥΘΥ/1020/20-10-2016 (ΦΕΚ 3521Β/2016) Υπουργική Απόφαση τροποποίησης και

  αντικατάστασης της 81986/EYΘY712/31-07-2015 Υπουργικής Απόφασης «Εθνικοί Κανόνες επιλεξιμότητας

  δαπανών για τα προγράμματα του ΕΣΠΑ 2014-2020 – Έλεγχοι νομιμότητας δημοσίων συμβάσεων

  συγχρηματοδοτούμενων πράξεων ΕΣΠΑ 2014-2020 από Αρχές Διαχείρισης και Ενδιάμεσους Φορείς – Διαδικασία

  ενστάσεων επί των αποτελεσμάτων αξιολόγησης πράξεων».

  12. Τη με αρ.πρωτ.οικ.3848/2015 (ΦΕΚ Β’805/6-5-2015) ΥΑ περί Εκχώρησης αρμοδιοτήτων διαχείρισης για πράξεις

  του Τομέα Περιβάλλοντος που συγχρηματοδοτούνται από το Ταμείο Συνοχής του Επιχειρησιακού Προγράμματος

  «Υποδομές Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη» στις Ειδικές Υπηρεσίες Διαχείρισης των

  Περιφερειακών Επιχειρησιακών Προγραμμάτων, όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. οικ. 10383/2016 Απόφαση

  (ΦΕΚ Β’ 2891/12-9-2016).

  13. Την από 3-7-2015 απόφαση της 1ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές

  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με την οποία εγκρίθηκε η μεθοδολογία, η διαδικασία, το

  περιεχόμενο της 1ης εξειδίκευσης του ΕΠ, ο προγραμματισμός των προσκλήσεων και των εντάξεων, οι τεθέντες

  κατ’ έτος στόχοι, καθώς και η μεθοδολογία και τα κριτήρια επιλογής των πράξεων της εν λόγω δράσης, όπως

  περιγράφονται και εξειδικεύονται στο συνημμένο στην πρόσκληση έγγραφο, όπως τροποποιήθηκαν και ισχύουν,

  14. Την από 24/10/2016 απόφαση της 2ης συνεδρίασης της Επιτροπής Παρακολούθησης του Ε.Π. «Υποδομές

  Μεταφορών, Περιβάλλον και Αειφόρος Ανάπτυξη», με την οποία εγκρίθηκε η 5η εξειδίκευση του ΕΠ,

  15. Το Ν.4042/2012 (ΦΕΚ Α’24). Ποινική προστασία του περιβάλλοντος – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2008/98/ΕΚ –

  Πλαίσιο παραγωγής και διαχείρισης αποβλήτων – Εναρμόνιση με Οδηγία 2008/98/ΕΚ