Ανοξείδωτο μπουκάλι Imperial με φίλτρο της Camelot

download Ανοξείδωτο μπουκάλι Imperial με φίλτρο της Camelot

of 2

 • date post

  17-Aug-2015
 • Category

  Healthcare

 • view

  48
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Ανοξείδωτο μπουκάλι Imperial με φίλτρο της Camelot

 1. 1. c319 n i;J_ 33:11.; (QV Aocbaorspo notuo vep ue avoeiwroV Eva cbirpo Gvst 400 rpa Kaeap,uyLsLv, V Eivm navKoouiwq r0 mo ssvuvo cbirpoImperiaI(Made in USA)Aocbakq,oLKovouLK ATEOQCTE aocbac,rtotuo vep us Kaeap,dnrpaptcuvo urtspoxn vsuon / ;+ 9vspo onounnora,Tu cbopnr npotvra dmroapiouarocvepoo Uh?onotannors orwpn.Imperial Boneov r0 nspLBMov Km sivm h r T."pia KaArepn svaMaKuKn on oro oLKpLBeutahwuvo vep.= + ,1-., l Eivm ettKd oxetaouva vta va suodaaioouv rL ro vsp nou nivers XSL urtpoxn vson,sivm dapoKo Km Kaeap aveidprnra 01m) rnv nnyn - an rn Bponn 0m) cbpoKo vep rwv rtorauthv, an iuveq,puKLa n uLKpc,rtnyq. Wpnvopnc-ponc @0000 T0 vorvopnc non:drpo uatoeii ' -3 aucwq uxpt Km ro 99,99% cur rLq r9;_;1 aKousc Zubvsc uhuvonc: "aventeunrn vson, T;oouq,donn,xcburzt,naeovva .9 ,n" r r V uTKpoBLu 0mm:engrdna,mavm ma men uepw xpon:i T I _[_): |i,9 KDUTTCOHODLLG Km 0M;KUOTEIC 0rnv KaraoKnvwon,ornv nelortopia,Mia!mnihw mi fmpuy mm mm Xnmm" arnv noanxaoiu,ornv rodvra oaq, .4 g.x moto,090cm,ajtoppvnavtma:0m Vuuvampto 0m oxoxeio v 77/svrouoKrova Km QG.smBaBn9xmo vpasio Km vu Va Btounxavmd Km vsmpvLKd artBnra,siate 0a sroturnra 0E rtepinrwon A ' Bapa ama 6m Ammvtq mmnc avdvKnq l auiuvto,xaK,ukuo, T0 pucmK rou lmperial sivm n uovatKn Updpvupo KM narvra Navorexvoxoyiaq ouvuaouvn u:CEXVOOVQ LovnKnc rtpoopdpnonq Micron cbikrpou,Km Biosafe Q,m onoiu acbmpov wq Km r0 99,99% rwv LIOUVV Km rwv pnwv nou urtopsi vo:Bpseov oro notpo vep,evu) acbnvetra suspvsuKd Lxvoorotxeia Km usraMLKd aru. Mrtopeire v0: r0 enavaxpnotuonotnoare.Adampei ra nacsnKd anoppiuuara,rouq xnutKoc Km utKpotaKoq prtouq,. t,eEQAsierrnv avdvKn avopdcw"" " " J-rv?EHLQQJLIVOU vapo nou 65v unpxetKauia evvnon notrnraq.KdGe drpo x sotKovopei ndvw an 800 aOtlKdunouKdma rwv 500 ml ue reporto dJeoqyLoL r0 naptMov Km suda;npoowrttKd. p k x x u "w," w 1 gaugzbhulu 714142114, 121-14, Lv r"m 7 . =("I1 T0 rtptbro orov Kouo pnouKt art avoisiwro arodu u:l5lK cbirpo. (Drppet auowq evdo rtivere xpnotuonotwvtaq ro KoLaudKL.fautore ro cur pia Bpon n Bueiore r0 ce pia nnvn vta va anohaoere' "n-v m1.- u. Karunn KnKnq veong,xbpoKo vep xwpig to 0030 uxuvcnq.arcadia avubratnc notrntaq T304 Km xwplq todmwkn A Km dMwv TIQOTLKOTIOLnTGJVrtwq OTUDVLO Km GQLK._ _ _ Camelot Internatlonal Health Orgamzatlon (Greece)HpaKAoug 97, 17672 Katuea,Aenva ...1 .x Tnk:210-9574709, Fax:210-9587994fig/0:o/ viKn:2310-536915, Knpoq:(00357)25-350716E-mail:bottle@came| ot. gr,www. camelot. grcbpoKo vep. spyaornptaKd Km oe npavpomKq ouvenxec.EKurouupra (birpa nwovraL nayKocuiwq. V Ero (IDTDO XEI.viva n6n KHUOT], sivm rotuo vu:xpnon.n KATAEKEYAZETE {Tl HNQMENE HOAITEIE AMEPIKHI. xo/wI/ K/ w
 2. 2. wwr" JT 47 h":4."4 X I (IJJJ JJ