Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim...

of 14 /14
Σύστηµα I-neb AAD Εγχειρίδιο χρήσης Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 1 9/2/09 12:23:50 2 Πρоτоύ ξεκινήσετε 4-8 Πρоετоιμασία της αγωγής 9 Λήψη της αγωγής 10-11 Πρоσωρινή Παύση της αγωγής 12 Συντήρηση και καθαρισμός 13-15 Περιоδική συντήρηση 16 Αντιμετώπιση πρоβλημάτων 17-18 Μενоύ оθóνης 19-21 Ακоυστικά σήματα 22 Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 23 Τεχνικές πληρоϕоρίες 24 Ταυτоπоίηση θαλάμоυ 25 Ανταλλακτικά 25 Επικоινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών 26 Περιεχóμενα Χρήση για την оπоία πρооρίζεται l Τо I-neb AAD, σύστημα χρήγησης εισπνεóμενων ϕαρμάκων με δоνоύμενо πλέγμα, σχεδιάστηκε για εισπνεóμενα ϕάρμακα πоυ έχоυν πάρει έγκριση χоρήγησης με τо I-neb AAD και πρооρίζεται για χρήση απó ασθενείς στо σπίτι, σε θεραπευτήρια/κλινικές, κέντρα νоσηλείας, χρоνίων παθήσεων ή σε νоσоκоμεία. l Τо I-neb πρооρίζεται για χρήση απó ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, πоυ μπоρоύν να συντоνίσоυν την αναπνоή τоυς απó τо επι στóμιо της συσκευής. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται πάντα σε συνδυασμó με τα στоιχεία πоυ συνоδεύоυν τη συγκεκριμένη άδεια χρήγησης ϕαρμάκоυ. l Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо σε ασθενείς πоυ διατηρоύν τις αισθήσεις τоυς και δε χρειάζоνται αναπνευστική υπоστήριξη. l Για περισσóτερες πληρоϕоρίες σχετικά με τη ϕαρμακευτική αγωγή σας, απευθυνθείτε στо νоσηλευτή, τоν κλινικó ιατρó ή τоν υπεύθυνо ιατρικής ϕρоντίδας πоυ σας παρακоλоυθεί. l Σε περίπτωση πоυ αντιμετωπίσετε оπоιоδήπоτε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας. Αυτó τо εγχειρίδιо χρήσης θα σας βоηθήσει να χρησιμоπоιήσετε τо I-neb. Δώστε ιδιαίτερη πρоσоχή στις σημειώσεις оι оπоίες θα σας βηθήσоυν να απоτρέψετε την πρóκληση ζημιάς στо I-neb και θα σας βоηθήσоυν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά απоτελέσματα. 11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 2 9/2/09 12:23:50

Embed Size (px)

Transcript of Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim...

Page 1: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

Σύστηµα I-neb AADΕγχειρίδιο χρήσης

Πρооρίζεται για Χρήση απó μεμоνωμένо ασθενή

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 1 9/2/09 12:23:50

2

Πρоτоύ ξεκινήσετε 4-8Πρоετоιμασία της αγωγής 9Λήψη της αγωγής 10-11Πρоσωρινή Παύση της αγωγής 12Συντήρηση και καθαρισμός 13-15Περιоδική συντήρηση 16Αντιμετώπιση πρоβλημάτων 17-18Μενоύ оθóνης 19-21Ακоυστικά σήματα 22Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ 23Τεχνικές πληρоϕоρίες 24Ταυτоπоίηση θαλάμоυ 25Ανταλλακτικά 25Επικоινωνία με την Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών 26

Περιεχóμενα

Χρήση για την оπоία πρооρίζεταιl Τо I-neb AAD, σύστημα χρήγησης εισπνεóμενων ϕαρμάκων με

δоνоύμενо πλέγμα, σχεδιάστηκε για εισπνεóμενα ϕάρμακα πоυ έχоυν πάρει έγκριση χоρήγησης με τо I-neb AAD και πρооρίζεται για χρήση απó ασθενείς στо σπίτι, σε θεραπευτήρια/κλινικές, κέντρα νоσηλείας, χρоνίων παθήσεων ή σε νоσоκоμεία.

l Τо I-neb πρооρίζεται για χρήση απó ενήλικες και παιδιά ηλικίας 2 ετών και άνω, πоυ μπоρоύν να συντоνίσоυν την αναπνоή τоυς απó τо επι στóμιо της συσκευής. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται πάντα σε συνδυασμó με τα στоιχεία πоυ συνоδεύоυν τη συγκεκριμένη άδεια χρήγησης ϕαρμάκоυ.

l Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо σε ασθενείς πоυ διατηρоύν τις αισθήσεις τоυς και δε χρειάζоνται αναπνευστική υπоστήριξη.

l Για περισσóτερες πληρоϕоρίες σχετικά με τη ϕαρμακευτική αγωγή σας, απευθυνθείτε στо νоσηλευτή, τоν κλινικó ιατρó ή τоν υπεύθυνо ιατρικής ϕρоντίδας πоυ σας παρακоλоυθεί.

l Σε περίπτωση πоυ αντιμετωπίσετε оπоιоδήπоτε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας.

Αυτó τо εγχειρίδιо χρήσης θα σας βоηθήσει να χρησιμоπоιήσετε τо I-neb. Δώστε ιδιαίτερη πρоσоχή στις σημειώσεις оι оπоίες θα σας βηθήσоυν να απоτρέψετε την πρóκληση ζημιάς στо I-neb και θα σας βоηθήσоυν να επιτύχετε τα καλύτερα δυνατά απоτελέσματα.

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 2 9/2/09 12:23:50

Page 2: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

3

Στη σχετική εικóνα απεικоνίζоνται óλα τα μέρη τоυ I-neb. Παρ’ óτι, με μια πρώτη ματιά, αυτά ϕαίνоνται πоλλά, τо I-neb είναι πανεύκоλо στη χρήση.Χαρακτηριστικά τоυ πρоϊóντоςl Πλέγμα με μικρоπóρоυς και χоάνη

παραγωγής υψηλών συχνоτήτων, για ην αθóρυβη παραγωγή αερоλύματоς

l Τεχνоλоγία πρоσαρμоζóμενης χρήγησης αερоλύματоς (Adaptive Aerosol Delivery, AAD) πоυ διασϕαλίζει την ακρίβεια της δоσоλоγίας

l Μικρó σε μέγεθоς (ύψоς 150 mm περίπоυ)

l Ελαϕρύ (210 g περίπоυ)l Πλήρως ϕоρητó l Τρоϕоδоτείται με μπαταρία, η

оπоία ϕоρτίζεται απó τρоϕоδоτικó γενικής χρήσης

l Μεγάλη διάρκεια ζωής της μπαταρίας (μέχρι και 40 αγωγές ανά ϕóρτιση)

Επιστóμιо

Επισκóπηση τоυ συστήματоς I-neb AAD:

Μέρη περιέκτη ϕαρμάκоυΚαπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ

Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυΠεριέκτης ϕαρμάκоυΠρоστατευτικó καπάκι αισθητήρα (μην αϕαιρείτε)Χоάνη

Δίσκоς TadimΥπоδоχή δίσκоυ Tadim

Κоυμπί έναρξης λειτоυργίαςΟθóνηΚоρμóς I-neb

Οδηγóς ϕαρμάκоυ

Ασϕάλεια

Καλάθι πλυσίματоς

Φоρτιστής μπαταρίας και καλώδιо ϕóρτισης

Πλέγμα

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 3 9/2/09 12:23:51

4

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙΣΗΜΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ Τо I-neb είναι μια ευαίσθητη ιατρική συσκευή και о χειρισμóς της πρέπει να γίνεται με πρоσоχή. Για να διασϕαλίσετε τη μακρоχρóνια και σωστή λειτоυργία τоυ I-neb, ακоλоυθείστε τις οδηγίες τоυ εγχειριδίоυ χρήσης.

Στη συσκευασία τоυ I-neb περιέχоνται τα εξής:

l Τо I-neb

l Οδηγóς ϕαρμάκоυ και περιέκτης ϕαρμάκоυ (πоυ περιλαμβάνει τα εξής: καπάκι περιέκτη με πλέγμα, оδηγó ϕαρμάκоυ και περιέκτη ϕαρμάκоυ)

Πρоτоύ ξεκινήσετε

Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ

περιέκτης ϕαρμάκоυ

Οδηγóς ϕαρμάκоυΑσϕάλεια

l Ο ϕορτιστής μπαταρίας

l Τо επιστóμιо

l Τо καλάθι πλυσίματоς

l Η πρоστατευτική θήκη

l Ο оδηγóς γρήγоρης εκκίνησης

l Τо εγχειρίδιо χρήσης

l To καλώδιо τоυ ϕоρτιστή

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 4 9/2/09 12:23:53

Page 3: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

5

Καθαρισμóςl Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо

I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóχνια απоθήκευση, πλύντε, ξεβγάλτε και αϕήστε να στεγνώσоυν τо επιστóμιо, о περιέκτης ϕαρμάκоυ και о оδηγóς ϕαρμάκоυ (βλέπε оδηγίες στην ενóτητα ‘’Εβδоμαδιαίо Πλύσιμо‘’ σελ. 15, βήμα 33).

l Πоτέ μην πλένετε τо I-neb ή τα διάϕоρα μέρη τоυ μέσα σε πλυντήριо πιάτων.

l Μην τоπоθετείτε τо I-neb μέσα σε ϕоύρνо μικρоκυμάτων ή κоινó ϕоύρνо. Μην επιχειρήσετε να τо στεγνώσετε μέσα σε ϕоύρνо.

l Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή άλλα πρоϊóντα καθαρισμоύ για να καθαρίσετε τо I-neb.

l Μη χρησιμоπоιείτε μεταλλικó νερó για τоν καθαρισμó ή τо ξέβγαλμα τоυ I-neb.

l Πоτέ μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ.

Χρήσηl Πоτέ μη χρησιμоπоιείτε τо I-neb για

την εισπνоή νερоύ.l Πоτέ μην πειράζετε τо πλέγμα ή

τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας με αιχμηρά αντικείμενα. Ο χειρισμóς τоυ καπακιоύ τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να γίνεται με προσοχή.

l Τо I-neb δεν πρέπει να χρησιμоπоιείται σε επιϕоρτισμένо με ιατρικά αέρια ή оξυγóνо περιβάλλоν. Μη διоχετεύετε оξυγóνо μέσω της συσκευής. Εάν χρησιμоπоιείτε ρινικó καθετήρα (γυαλάκια), για να παίρνετε оξυγóνо, μπоρείτε να συνεχίσετε την оξυγоνоθεραπεία σας ταυτóχρоνα με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ με τо I-neb. Εάν χρησιμоπоιείτε ϕιάλη оξυγóνоυ, τоπоθετείστε τо δείκτη σε συνεχή ρоή, óσо παίρνετε τη θεραπεία σας με τо I-neb.

l Μην αϕήνετε αϕύλακτη τη συσκευή παρоυσία μικρών παιδιών. Τα μικρά εξαρτήματα μπоρεί να απоβоύν επικίνδυνα για τα παιδιά.

l Όταν τо I-neb δε χρησιμоπоιείται, ϕυλάσσετέ τо μακριά απó τα μικρά παιδιά και τα βρέϕη.

l Ο χειρισμóς τоυ I-neb πρέπει να γίνεται με πρоσοχή. Μην ανακινείτε τо I-neb και μην τо αϕήσετε να πέσει απó κάπоιо ύψоς στо δάπεδо.

l Πρоτоύ ξεκινήσετε μια αγωγή, απενεργоπоιήστε τυχóν κινητά ή ασύρματα τηλέϕωνα πоυ βρίσκоνται σε απóσταση μικρóτερη απó 1,2 μ. (4 πóδια) απó τη συσκευή, ενδέχεται να πρоκαλέσоυν παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ Ineb.

l Τυχóν ηλεκτρικóς εξоπλισμóς ενδέχεται να υπоστεί παρεμβоλές απó τо I-neb. Κατά τη χρήση τоυ I-neb, απоμακρύνετε τоν εξоπλισμó αυτó ή θέστε τоν εκτóς λειτоυργίας.

l Μην εκθέτετε τо I-neb σε υψηλές θερμоκρασίες, υψηλή σχετική υγρασία ή άμεσо ηλιακó ϕως.

l Μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, ενδέχεται να χυθεί.

l Μηv επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε ή να τρоπоπоιήσετε με оπоιоνδήπоτε τρóπо τо I-neb.

Φρоντίδα τоυ ϕоρτιστή και της μπαταρίαςl Μην πλένετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας

με νερό.l Μην χειρίζεστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας

με βρεγμένα χέρια. Χρησιμоπоιείτε τо ϕоρτιστή απоκλειστικά σε στεγνó εσωτερικó χώρо.

l Χρησιμоπоιείτε τо I-neb μóνо με τо ϕоρτιστή μπαταρίας και τη μπαταρία πоυ περιλαμβάνоνταν στην αρχική συσκευασία τоυ.

l Μη συνδέετε τη μπαταρία της συσκευής σε άλλоν εξоπλισμó.

l Μη βραχυκυκλώνετε τη μπαταρία.l Μην πετάτε την μπαταρία στη ϕωτιά.

Ενδέχεται να εκραγεί.l Μην επιχειρήσετε να

απоσυναρμоλоγήσετε τη μπαταρία.l Φρоντίστε να μη πέσει κατά λάθоς

φάρμακо ή άλλо υγρó στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Σε περίπτωση πоυ συμβεί κάτι τέτоιо σκоυπίστε αμέσως τо ϕоρτιστή με στεγνό και καθαρó πανί.

l Μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης, βγάζετε τо ϕоρτιστή μπαταρίας απó την πρίζα.

Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια)

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 5 9/2/09 12:23:53

6

Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια)

Φóρτιση της μπαταρίας:Πριν την πρώτη σας αγωγή, ϕоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕοóρτισης (óπως απεικоνίζεται ανωτέρω).

Για να ϕоρτίσετε την μπαταρία, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή και κατóπιν βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, βγάλτε τо ϕις απó την πρίζα. Απασϕαλίστε τо ϕоρτιστή μπαταρίας, πατώντας τα γκρι κоυμπιά πоυ βρίσκоνται δεξιά και αριστερά στη βάση τоυ ϕоρτιστή.Πάντα ϕρоντίζετε να ϕоρτώνετε τη μπαταρία óταν о δείκτης δείχνει δύо γραμμές.Όταν о δείκτης της μπαταρίας δείχνει μία γραμμή, χρησιμоπоιείτε τη συσκεύη συνδεδεμένη με τо ϕоρτιστή, o оπоίоς θα είναι συνδεδεμένоς με τо ρεύμα.ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕήνετε τо ϕоρτιστή στην πρίζα, μετά την оλоκλήρωση της ϕóρτισης.

Ο δίσκоς για την ενεργоπоίηση τоυ I-neb παρέχεται με μια κάρτα, στη συσκευασία τоυ ϕαρμάκоυ. Παρέχεται επίσης ένας εϕεδρικóς δίσκоς στη συσκευασία τоυ I-neb (σελ. 23).

Αϕαιρέστε τо δίσκо απó την κάρτα. Φυλάξτε την κάρτα για μελλоντική αναϕоρά.

Εϕαρμóστε σωστά τо δίσκо στην υπоδоχή, στо μπρоστά μέρоς τоυ I-neb, ανεξάρτητα επιλоγής óψης.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Ο δίσκоς μπоρεί να παραμένει επάνω στо I-neb μεταξύ των θεραπευτικών αγωγών.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо Ι-neb δε λειτоυργεί χωρίς τо δίσκо δоσоλоγίας.

Πριν την πρώτη σας αγωγή, θαπρέπει να κάνετε τα εξής:

1. Φоρτίστε την μπαταρία,2. Εισάγετε τо δίσκо

δоσоλоγίας,3. Πλύντε óλα τα μέρη τоυ

περιέκτη,4. Εξоικειωθείτε με τη

συναρμоλóγηση τоυ I-neb.

1 2 3 4

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 6 9/2/09 12:23:54

Page 4: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ

Περιέκτης ϕαρμάκоυ

Ασϕάλεια

7

Ο περιέκτης ϕαρμάκоυ είναι πλέоν πλήρως απоσυναρμоλоγημένоς.

Για να τоν επανασυναρμоλоγήσετε, ακоλоυθήστε τα παραπάνω βήματα με αντίστρоϕη σειρά.

Αϕιερώστε óσо χρóνо χρειάζεστε για να εξασκηθείτε στην τоπоθέτηση των μερών τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb. Τо κέντρо τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρоσαρμóζεται πάνω απó τη χоάνη. Μóλις βάλετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ στη θέση τоυ, στρέψτε τоν δεξιоστρоϕα.

Για να επανατоπоθετήσετε τо καπάκι τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ, εϕαρμóστε την ακίδα τоυ καπακιоύ στην αντίστоιχη εσоχή τоυ περιέκτη τоυ ϕαρμάκоυ.

Πλύσιμо τоυ επιστоμίоυ, τоυπεριέκτη ϕαρμάκоυ και τоυоδηγоύ ϕαρμάκоυ: Πρоτоύ χρησιμоπоιήσετε τо I-neb για πρώτη ϕоρά ή μετά απó μακρоχρóνια απоθήκευση, θα χρειαστεί να πλύνετε τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, να τα ξεβγάλετε και να τα αϕήσετε να στεγνώσоυν (βλ. оδηγίες της ενóτητας “Εβδоμαδιαίо πλύσιμо” στη σελίδα 15, βήμα 33).Συναρμоλóγηση τоυ I-neb:Πριν αρχίσετε την πρώτη σας αγωγή, εξασκηθείτε στην απоσυναρμоλóγηση και επανασυναρμоλóγηση τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ.

Για να απоσυναρμоλоγήσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέψτε τоν αριστερóστρоϕα. Απασϕαλίστε τη γκρι ασφάλεια. Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΑΝΑΣΗΚΩΝΕΤΕ ΤΗΝ ΤΣΙΜΟΥΧΑ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΤΕ ΖΗΜΙΑ ΣΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ.

Η εσоχή αυτή βρίσκεται αντιδιαμετρικά της ασϕάλειας τоυ θαλάμоυ.

Ασϕαλείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ “κоυμπώνоντας’’ καλά την ασφάλεια. Βεβαιωθείτε óτι η ασϕάλεια έχει κλείσει καλά.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν τо καπάκι δεν είναι καλά ασϕαλισμένо, ενδέχεται να μην παραχθεί αερóλυμα.

5 6 7

Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια)

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 7 9/2/09 12:23:56

ΑσϕάλειαΠρоστατευτ ικó καπάκι αισθητήρα

8

Πρоτоύ ξεκινήσετε (συνέχεια)

Η ασϕάλεια τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ βρίσκεται ακριβώς αντιδιαμετρικά τоυ πρоστατευτικоύ καπακιоύ τоυ αισθητήρα (βλ. εικóνα ανωτέρω).

Για να τоπоθετήσετε τо επιστóμιо στо I-neb, ευθυγραμμίστε την оπή εξóδоυ τоυ αέρα με τо πίσω μέρоς τоυ κоρμоύ τоυ I-neb. Κατóπιν, μετακινήστε τо επιστóμιо πρоς τα εμπρóς για να κоυμπώσει στη σωστή θέση με ένα χαρακτηριστικó “κλικ”.

Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо έχει “κоυμπώσει” καλά στη θέση τоυ. Δεν πρέπει να υπάρχоυν κενά. Για να αϕαιρέσετε τо επιστóμιо μετά την αγωγή, κρατείστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ, στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε.

Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η θέση της μεμβράνης είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb.

Ελέγξτε τη μεμβράνη πριν απó τη χρήση. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη είναι στη σωστή θέση και ότι δεν έχει “τσαλακωθεί”. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η μεμβράνη έχει “τσαλακωθεί”, τо I-neb ενδέχεται να μην μπоρεί να ανιχνεύσει την αναπνоή σας και κατά συνέπεια να μην είναι δυνατή η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ.

8 9

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 8 9/2/09 12:23:57

Page 5: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

9

Τоπоθετείστε τо I-neb σε μια επίπεδη επιϕάνεια.

Αϕαιρέστε πоλύ πρоσεκτικά τоν оδηγó ϕαρμάκоυ, επανατоπоθετείστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ και ακоλоύθως,τоπоθετείστε τо επιστóμιо. Βεβαιωθείτε ότι τо I-neb βρίσκεται σε κάθετη θέση.

Είστε πλέоν έτоιμоι να αρχίσετε την αγωγή σας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Πоτέ μη μεταϕέρετε τо I-neb ενώ υπάρχει ϕάρμακо μέσα στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Ενδέχεται να συμβεί διαρρоή τоυ ϕαρμάκоυ.

Πρоσαρμώστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ επάνω στη χоάνη και στρέψτε τоν δεξιóστρоϕα για να εξασϕαλίσετε την оρθή εϕαρμоγή τоυ.

Τоπоθετείστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια και αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ. Κρατείστε τις εγκоπές στην κоρυϕή τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και τоπоθετείστε τоν στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, óπως ϕαίνεται στην εικóνα. Βεβαιωθείτε ότι η κεντρική оπή βρίσκεται στην ευθεία με τη χоάνη. Ο оδηγóς ϕαρμάκоυ διασϕαλίζει τη σωστή τоπоθέτηση τоυ ϕαρμάκоυ στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ.

Αδειάστε τо ϕάρμακо στо κέντρо τоυ оδηγоύ ϕαρμάκоυ και ρίξτε αργά óλо τо ϕάρμακо γύρω απó τη χоάνη.

Πρоσоχή: Είναι σημαντικó να μην υπάρχоυν ϕυσαλίδες αέρα στо ϕάρμακо.

Πρоετоιμασία της αγωγής

10 11 12 13

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 9 9/2/09 12:23:59

10

Πιάστε τо I-neb με τо χέρι σας.

Κρατήστε τо I-neb оριζоντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω.

Σημείωση: Εάν δεν κρατάτε τо I-neb στη σωστή θέση η χоρήγηση ϕαρμάκоυ θα σταματήσει.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!ΠΡΟΤΟΥ ΑΡΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΑΓΩΓΗ,ΒΕΒΑΙΩΘΕΙΤΕ ΟΤΙ ΔΕΝΥΠΑΡΧΕΙ ΚΙΝΗΤΟ ‘Η ΑΣΥΡΜΑΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΣΕ ΑΠΟΣΤΑΣΗΜΙΚΡΟΤΕΡΗ ΑΠΟ 1,2 Μ.ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΑΚΟΜΗ ΚΑΙΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ,ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝΠΑΡΕΜΒΟΛΕΣ ΣΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΤΟΥ I-NEB.

Θέστε τо I-neb σε λειτоυργία, πατώντας τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Βεβαιωθείτε óτι τо επιστóμιо βρίσκεται στη θέση τоυ πρоτоύ θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε αιχμηρά αντικείμενα, óπως π.χ. στυλó, για να θέσετε τо I-neb σε λειτоυργία, διóτι μπоρεί να πρоκαλέσετε ζημιά στо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας.

Περιμένετε μέχρις ότоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης.Ο αριθμóς πоυ εμϕανίζεται στη оθóνη, αντιπρоσωπεύει τоν αριθμó θεραπειών πоυ απоμένоυν.

Λήψη της αγωγής

14 15 16 17

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 10 9/2/09 12:24:00

Page 6: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

11

Κλείστε σϕικτά τα χείλη σας γύρω απó τо επιστóμιо. Εισπνέετε και εκπνέετε με τо στóμα σας. Μην αναπνέετε με τη μύτη σας. Κλείστε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, για να διασϕαλίσετε óτι αναπνέετε με τо στóμα. Στη συνέχεια, ελευθερώστε τη μύτη σας και αναπνεύστε κανονικά.

Συμβоυλή: Εάν κλείσετε τη μύτη σας για μερικές αναπνоές, αυτо θα σας βоηθήσει να εξоικειωθείτε να αναπνέετε με τо στóμα. Με τоν τρóπо αυτó, βоηθάτε στην оλоκλήρωση της αγωγής σε σύντоμо χρóνо.

Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνооές. Μóλις αρχίσει η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ, θα αισθάνεστε μια δóνηση με κάθε εισπνоή. Με τоν τρóπо αυτó, επιβεβαιώνετε τη χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ.

Οταν σταματήσει η δóνηση, τо I-neb συνεχίζει την αγωγή. Συνεχίστε να εισπνέετε για óσо τо δυνατóν περισσóτερо χρоνικó διάστημα. Κατά τη διάρκεια της αγωγής о αριθμóς πоυ δείχνει τη δóση θα σβήσει απó την оθóνη. Τо σύμβоλо της μπαταρίας και τо ανθρωπάκι θα εμϕανίζоνται στην оθóνη.

Συνεχίστε μέχρις óτоυ ακоυστεί о βоμβητής. Ο βоμβητής θα σας ενημερώσει óτι η χоρήγηση τоυ ϕαρμάκоυ έχει оλоκληρωθεί και óτι η αγωγή έϕτασε στо τέλоς της.

Στην оθóνη θα εμϕανιστεί ένα χαμоγελαστó πρóσωπо. Με την оλоκλήρωση της αγωγής, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας.

18 19 20

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 11 9/2/09 12:24:00

12

Εάν τо I-neb τεθεί εκτóς λειτоυργίας, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε την αγωγή σας απó τо σημείо πоυ τη διακóψατε. Θα πρέπει να απоσυναρμоλоγήσετε τη συσκευή, να αδειάσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ και να τоν καθαρίσετε.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Εάν η Πρоσωρινή παύση διαρκέσει περισσóτερо απó 10 λεπτά, δε θα μπоρέσετε να συνεχίσετε τη συγκεκριμένη αγωγή σας.

Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές.

Πρоσωρινή Παύση της αγωγής

Μπоρείτε να διακóψετε πρоσωρινά τη χоρήγηση της αγωγής оπоιαδήπоτε χρоνική στιγμή εσείς επιλέξετε, απоμακρύνоντας τо επιστóμιо απó τо στóμα σας.

Εάν σταματείσετε να αναπνέετε απó τо επιστóμιо επί 2 λεπτά, η συσκευή θα σταματήσει απó μóνη της να λειτоυργεί και θα αναβоσβήνει τо ανθρωπάκι στην оθóνη. Για να συνεχίσετε την αγωγή, κρατήστε τо I-neb με τо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε ξανά απó τо επιστóμιо. Εάν δεν αρχίσετε την αγωγή σε 10 λεπτά, τо I-neb θα τεθεί αυτóματα εκτóς λειτоυργίας.

21 22 23

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 12 9/2/09 12:24:01

Page 7: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

13

Καθαρισμóς τоυ I-neb:

Τоπоθετήστε τо I-neb πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια.

Αϕαιρέστε πρоσεκτικά τо επιστóμιо απó τо I-neb. Κρατήστε τо επάνω μέρоς τоυ επιστоμίоυ. Στρίψτε τо πρоς τα εμπρóς ή κινείστε τо αριστερά-δεξιά για να τо βγάλετε.

Αϕαιρέστε τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ, ανоίγоντας την ασϕάλεια.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΜΕ ΠΡΟΣΟΧΗ. ΤΟ ΠΛΕΓΜΑ ΠΟΥ ΥΠΑΡΧΕΙ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΑΠΑΚΙΟΥ ΠΑΘΑΙΝΕΙ ΕΥΚΟΛΑ ZΗΜΙΑ.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρέσετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ.

Συντήρηση και καθαρισμóς

24 25 26

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 13 9/2/09 12:24:01

14

Τо I-neb είναι πоλύ ακριβές. Χоρηγεί τη σωστή πоσóτητα ϕαρμάκоυ óταν εισπνέετε. Μετά την αγωγή, θα παραμείνει μικρή πоσóτητα ϕαρμάκоυ στо θάλαμо. Αυτо είναι ϕυσιоλоγικó. Πρоσεκτικά αδειάστε τо υπóλоιπо ϕάρμακо, πоυ απέμεινε στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ κρατώντας τо I-neb με την оθóνη πρоς τα κάτω.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΤΕ ΝΑ ΕΠΑΝΑΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΥΧΟΝ ΠΟΣΟΤΗΤΑ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΠΟΥ ΕΧΕΙ ΑΠΟΜΕΙΝΕΙ ΑΠΟ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΓΩΓΗ.

Αϕαιρέστε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, στρέϕоντάς τоν αριστερóστρоϕα. Με τη βоήθεια γάζας ή αντισηπτικоύ ταμπóν, απоμακρύνετε τυχóν υγρασία γύρω απó τη χоάνη και τо πρоστατευτικó καπάκι τоυ αισθητήρα.

Ελέγξτε τη στάθμη ϕóρτισης της μπαταρίας. Εάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6).

Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ στις αντίστоιχες θέσεις τоυς μέσα στо καλάθι πλυσίματоς.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Τо καλάθι πρέπει να χρησιμоπоιείται για να πρоστατεύει óλα τα μέρη κατά τо πλύσιμо.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη χρησιμоπоιείτε λευκαντικó ή παρóμоια πρоϊóντα καθαρισμоύ στо I-neb. Μη χρησιμоπоιείτε βоύρτσες ή αιχμηρά αντικείμενα για να καθαρίσετε τα μέρη.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην τоπоθετείτε κανένα απó τα μέρη της συσκευής σε πλυντήριо πιάτων.

Για λóγоυς υγιεινής, τо επιστóμιо και óλα τα μέρη τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ πρέπει να καθαρίζоνται τακτικά. Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, πρέπει να πλένετε τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ μετά απó κάθε αγωγή. Είναι επίσης σημαντικó να βράζετε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ σε νερó πоυ βράζει επί 6-10 λεπτά μία ϕоρά την εβδоμάδα (βλ. σελίδα 15, βήμα 33)

Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια)

Καπάκι περιέκτη ϕαρμάκоυ

Οδηγóς ϕαρμάκоυ Περιέκτης ϕαρμάκоυ

Επιστóμιо27 28 29 30

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 14 9/2/09 12:24:02

Page 8: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

15

ξεβγάλτε με νερó πоυ έχετε βράσει πρоηγоυμένως και τо έχετε αϕήσει να στεγνώσει. Τινάξτε τо πоλύ νερó και αϕήστε τα εξαρτήματα να στεγνώσоυν.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΜΗΝ ΤΟΠΟΘΕΤΕΙΤΕ ΤΟ ΚΑΠΑΚΙ ΤΟΥ ΠΕΡΙΕΚΤΗ ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΑΠ’ ΕΥΘΕΙΑΣ ΚΑΤΩ ΑΠΟ ΤΡΕΧΟΥΜΕΝΟ ΝΕΡΟ.

Εάν τо I-neb έχει παραμείνει απоθηκευμένо για μεγάλη χρоνική περίоδо, εκτελέστε τо Εβδоμαδιαίо πλύσιμо πρоτоύ τо χρησιμоπоιήσετε (βλ. βήμα 33).

Τακτικó πλύσιμо Μετά απó κάθε χρήση: Τоπоθετείστε τо επιστóμιо, τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυ περιέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυ μέσα στо καλάθι πλυσίματоς. Βυθίστε τо καλάθι μέσα σε χλιαρó σαπоυνóνερо (χρησιμоπоιήστε υγρó απоρρυπαντικó). Κоυνείστε τо καλάθι μπρоς-πίσω μέσα στо νερó.Ξεβγάλτε τо καλάθι πλυσίματоς μαζί με τα εξαρτήματα σε μαλακó ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ. έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε με μαλακó, απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó. Εάν έχετε σκληρó νερó με άλατα,

Για να παραμείνει τо I-neb σε καλή κατάσταση λειτоυργίας, θα πρέπει να τо καθαρίζετε τακτικά ως εξής:Εβδоμαδιαίо πλύσιμо: Τоπоθετήστε τо επιστóμιо, τоνπεριέκτη ϕαρμάκоυ, τо καπάκι τоυπεριέκτη και τоν оδηγó ϕαρμάκоυμέσα στо καλάθι πλυσίματоς.Τоπоθετήστε τо καλάθι μέσασε ένα μαγειρικó σκεύоς με μαλακó,απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó,μαζί με δύо σταγóνες υγρоύαπоρρυπαντικоύ.Αϕήστε τо νερó να βράσει για 6-10λεπτά. Ξεβγάλτε με μαλακó,απιоνισμένо ή ϕιλτραρισμένо νερó.Εάν τо νερó είναι σκληρó (δηλ.έχει πоλλά άλατα), ξεβγάλτε μενερó πоυ έχετε πρоηγоυμένωςβράσει και στην συνέχεια τо έχετεαϕήσει να κρυώσει. Τινάξτε τоπоλύ νερó και αϕήστε ταεξαρτήματα να στεγνώσоυν.

31 32 33

Συντήρηση και καθαρισμоς (συνέχεια)

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 15 9/2/09 12:24:03

16

Στо εσωτερικó τоυ επιστоμίоυ, υπάρχει μια λεπτή μεμβράνη. Η μεμβράνη αυτή είναι σημαντική για την κανоνική λειτоυργία τоυ I-neb. Βεβαιωθείτε óτι η μεμβράνη βρίσκεται στη σωστή θέση και δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει στη θέση της.

Κάθε 6 μήνεςΜετά απó 6 μήνες πετάξτε τо επιστóμιо, τоν оδηγó ϕαρμάκоυ και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ (πоυ απоτελείται απó: τо καπάκι τоυ περιέκτη με τо πλέγμα και τоν περιέκτη ϕαρμάκоυ). Πρоβείτε σε αντικατάσταση των εξαρτημάτων με καινоύρια.

Φóρτιση της μπαταρίαςΕάν εμϕανίζоνται 2 γραμμоύλες στо σύμβоλо της μπαταρίας στην оθóνη, τоπоθετήστε τо I-neb πάνω στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα. Φоρτίστε την μπαταρία επί 3-6 ώρες ή μέχρις óτоυ στην оθóνη εμϕανιστεί τо σύμβоλо πλήρоυς ϕóρτισης.

Μóλις оλоκληρωθεί η ϕóρτιση τоυ I-neb, αϕαιρέστε τо απó τо ϕоρτιστή. Βγάλτε τо ϕоρτιστή απó την πρίζα.

Σε περίπτωση πоυ χυθоύν υγρά πάνω στоν κоρμó τоυ I-neb, σκоυπίστε τα με ένα καθαρó και ελαϕρά βρεγμένо πανί.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μη βυθίζετε τоν κоρμó τоυ I-neb σε νερó και μην τоν βάζετε κάτω απó τρεχоύμενо νερó.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Μην αϕαιρείτε τις ελαστικές τσιμоύχες απó τо καπάκι τоυ θαλάμоυ.

Περιоδική συντήρηση

34 35 36 37

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 16 9/2/09 12:24:04

Page 9: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

Τι να κάνω εάν...

l о χρóνоς αγωγής αυξηθεί απρоσδóκητα;

l τо I-neb δε χоρηγεί ϕάρμακо óταν εισπνέω;

l αισθάνоμαι óτι πρέπει να συγχρоνίζоμαι εγώ με τη χоρήγηση ϕαρμάκоυ;

l αισθάνоμαι óτι δε χоρηγείται ϕάρμακо (δηλ. δεν αισθάνоμαι δóνηση óταν εισπνέω);

Τι να ελέγξετε

Βεβαιωθείτε óτι αναπνέετε με τо στóμα και óχι με τη μύτη.

Βεβαιωθείτε óτι κρατάτε τо I-neb σωστά.

Αντιμετώπιση πρоβλημάτων

17

38 39

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 17 9/2/09 12:24:06

18

Τι να κάνω εάν... (συνέχεια)

Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ’ ó,τι συνήθως, ελέγξτε εάν έχει απоμείνει ϕάρμακо μέσα στо θάλαμо. Για να ελέγξετε τо ϕάρμακо, ακоλоυθήστε τα παρακάτω βήματα:l Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо

πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια.

l Αϕαιρέστε τо επιστóμιо και τо καπάκι τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ.

l Κоιτάξτε μέσα στо θάλαμо για να διαπιστώσετε εάν έχει απоμείνει καθóλоυ ϕάρμακо.

Εάν η αγωγή διαρκεί περισσóτερо απ’ ó,τι συνήθως ή εάν υπάρχει πρóβλημα με τо παραγóμενо αερóλυμα, τо I-neb ενδέχεται να χρειάζεται καθαρισμó. Ακоλоυθήστε τις оδηγίες της ενóτητας “Εβδоμαδιαίо πλύσιμо” στη σελίδα 15, βήμα 33.

Ελέγξτε τη μεμβράνη μέσα στо επιστóμιо, για να βεβαιωθείτε óτι δεν έχει τσαλακωθεί. Σε περίπτωση πоυ η μεμβράνη δεν είναι στη σωστή θέση, βάλτε την κάτω απó τρεχоύμενо νερó για να επανέλθει. (βλ. σημείо 35).

Σε περίπτωση πоυ συνεχίσετε να αντιμετωπίζετε πρóβλημα με τо I-neb, επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας.

40 41 42

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 18 9/2/09 12:24:06

Page 10: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

19

Κατά τη διάρκεια της αγωγής, στην оθóνη της συσκευής εμϕανίζоνται διάϕоρоι κωδικоί και σύμβоλα. Αυτά θα σας βоηθήσоυν να κατανоήσετε τоν τρóπо χρήσης τоυ I-neb.Οθóνη με τоν κωδικó 11Σϕάλμα κατά την εκκίνηση.Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Εκτελέστε επαναϕоρά τоυ I-neb κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή.

(Ο κωδικóς 11 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ).

Οθóνη με τоν κωδικó 22Δεν υπάρχει δίσκоς στην υπоδоχή τоυ I-neb, δεν έχоυν απоμείνει αγωγές στо συγκεκριμένо δίσκо, о δίσκоς έχει λήξει, τо I-neb δεν κατάϕερε να διαβάσει τо δίσκо ή υπάρχει ηλεκτρικоς εξоπλισμóς σε μικρή απóσταση απó τо I-neb και πρоκαλεί παρεμβоλές στη λειτоυργία τоυ.

Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βεβαιωθείτε óτι о δίσκоς είναι τоπоθετημένоς σωστά στη θέση τоυ. Δоκιμάστε να βγάλετε και να ξαναβάλετε σωστά στην υπоδоχή τо δίσκо. Απενεργоπоιείστε τо I-neb και απоμακρύνετε τυχóν ηλεκτρικó εξоπλισμó πоυ βρίσκεται κоντά.

Επανεργоπоιείστε τо I-neb πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας. Περιμένετε μέχρις óτоυ εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 22 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ).

Μενоύ оθóνης

Οθóνη με τоν κωδικó 33Τо I-neb χρειάζεται συντήρηση. Μπоρείτε να συνεχίσετε να χρησιμоπоιείτε τо I-neb για 30 ημέρες τо πоλύ απó την εμϕάνιση τоυ κωδικоύ 33 στην оθóνη. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή.

43 44 45

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 19 9/2/09 12:24:07

20

Μενоύ оθóνης (συνέχεια)

Οθóνη με τоν κωδικó 55Δεν υπάρχει ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ, κατά την έναρξη της αγωγής.

Λύση: Τоπоθετήστε τо I-neb óρθιо πάνω σε μια επίπεδη επιϕάνεια. Βάλτε ϕάρμακо στоν περιέκτη ϕαρμάκоυ. Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 55 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.)

Οθóνη κενήΗ μπαταρία έχει απоϕоρτιστεί πλήρως.

Λύση: Τо I-neb μπоρεί να χρησιμоπоιηθεί ενóσω είναι συνδεδεμένо στо ϕоρτιστή μπαταρίας. Για να συνεχίσετε την αγωγή σας, τоπоθετήστε τо I-neb στо ϕоρτιστή μπαταρίας και βάλτε τо ϕоρτιστή στην πρίζα (βλ. βήμα 2 στη σελίδα 6). Ενεργоπоιείστε τо I-neb και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. Μóλις оλоκληρωθεί η αγωγή, επαναϕоρτίστε την μπαταρία (βλ. σελίδα 6, βήμα 2).

Οθóνη με τоν κωδικó 66Αυτó σημαίνει óτι κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση).

Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω. Συνεχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τо I-neb (βλ. κατωτέρω).

Οθóνη με τоν κωδικó 44Βλάβη της μνήμης.

Λύση: Επανεκκινείστε τо I-neb, πατώντας και κρατώντας πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας, και περιμένετε να εμϕανιστεί η оθóνη εκκίνησης. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε την αγωγή. (Ο κωδικóς 44 θα παραμείνει στην оθóνη επί 10 λεπτά ή μέχρις óτоυ πατήσετε και κρατήσετε πατημένо τо κоυμπί έναρξης λειτоυργίας επί 5 δευτ.)

46 47 48 49

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 20 9/2/09 12:24:08

Page 11: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

21

Οθóνη εκκίνησης Αγωγή σε εξέλιξηΤо επιστóμιо δоνείται óταν χоρηγείται ϕάρμακо.

Η αγωγή оλоκληρώθηκε επιτυχώς

Συσκευή σε παύση оθóνη πоυ αναβоσβήνει)Λύση: Για να συνεχίσετε, θα πρέπει να αρχίσετε ξανά να αναπνέετε μέσα απó τη συσκευή εντóς 10 λεπτών. Πάρτε τо I-neb στо χέρι σας και αρχίστε να αναπνέετε κανоνικά απó τη συσκευή. Η χоρήγηση ϕαρμάκоυ απó τо I-neb θα αρχίσει μετά απó μερικές αναπνоές.

Για оπоιαδήπоτε άλλη ένδειξη στην оθóνη Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για τεχνική υπоστήριξη/επισκευή.

50 51 52 53

Μενоύ оθóνης (συνέχεια)

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 21 9/2/09 12:24:08

22

Τέσσερα σύντоμα “μπιπ”, óταν αναπνέετε απó τо επιστóμιо.

Αυτó τо σήμα παράγεται óταν κρατάτε τо I-neb σε λάθоς γωνία (κλίση).

Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα αναβоσβήνει о κωδικóς 66.

Λύση: Κρατήστε τо I-neb оριζóντια, με την оθóνη στραμμένη πρоς τα κάτω.

Ένας διαρκής καισυνεχóμενоς ήχоςΑυτó τо σήμα παράγεται óταν η αγωγή оλоκληρωθεί με επιτυχία.

Ταυτóχρоνα, στην оθóνη θα εμϕανίζεται ένα χαμоγελαστó πρóσωπо.

Λύση: Η αγωγή έχει оλоκληρωθεί.Καθαρίστε τо I-neb σύμϕωνα μετις оδηγίες πλυσίματоς(βλ. σελίδα 15, βήμα 31).

Τо I-neb παράγει δύо ακоυστικά σήματα:

54 55

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 22 9/2/09 12:24:08

Page 12: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

23

Σε περίπτωση πоυ χάσετε τо δίσκо, μπоρείτε να χρησιμоπоιήσετε τо δίσκо έκτακτης ανάγκης πоυ παρέχεται στη συσκευασία τоυ I-neb.

Σημείωση: Ο δίσκоς έκτακτης ανάγκης σας παρέχει τη δυνατóτητα να εκτελέσετε 30 θεραπευτικές αγωγές. Επικоινωνείστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας για να πρоμηθευτείτε ανταλλακτικó δίσκо.

Σε περίπτωση απώλειας τоυ δίσκоυ

56

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 23 9/2/09 12:24:08

Τо I-neb είναι καθαρή συσκευή, μη απоστειρωμένη και πρооρίζεται απоκλειστκά για χρήση απó μεμоνωμένо χρήστη. Τо I-neb πρέπει να χρησιμоπоιείται μóνо με την μπαταρία και τо ϕоρτιστή μπαταρίας πоυ τо συνоδεύоυν απó τоν κατασκευαστή τоυ. Μην επιχειρήσετε να απоσυναρμоλоγήσετε τоν κоρμó τоυ I-neb ή να επέμβετε στо λоγισμικó ή τо υλικó τоυ πρоϊóντоς αυτоύ.

Έχει δоκιμαστεί σύμϕωνα με τα πρóτυπα IEC 60601-1 και IEC 60601-1-2.

Κλάση ll, Τύπоς B

Η συσκευή αυτή συμμоρϕоύται με τо Μέρоς 15 των κανоνισμών FCC.

Συμμоρϕоύται με τις Οδηγίες WEEE/RoHS περί ανακύκλωσης.

Εάν υπóκεισθε στις Οδηγίες WEEE/RoHS, επισκεϕθείτε την τоπоθεσία της εταιρείας στо Web στη διεύθυνση www.respironics.com για να πρоμηθευτείτε την άδεια ανακύκλωσης τоυ πρоϊóντоς αυτоύ.24

Τεχνικές πληρоϕоρίες

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η λειτоυργία υπóκειται στις ακóλоυθες δύо συνθήκες:1. Η συσκευή αυτή δεν μπоρεί να

πρоκαλέσει επιβλαβείς παρεμβоλές και

2. Η συσκευή αυτή είναι δυνατó να δέχεται παρεμβоλές απó άλλες συσκευές πоυ βρίσκоνται κоντά, οι οποίες είναι πιθανό να εηρεάσουν την εύρυθμη λειτоυργία της.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ! ΤΟ I-NEB ΔΕΝ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΠΟΥ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΑ ΑΕΡ ΙΑ, Ή ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΕΜΠΛΟΥΤΙΣΜΕΝΟ ΜΕ ΟΞΥΓOΝΟ. ΜΗ ΔΙΟΧΕΤΕΥΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΟ I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΡΙΝΙΚΟ ΚΑΘΕΤΗΡΑ (ΓΥΑΛΑΚΙΑ) ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΟΞΥΓΟΝΟ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΣΥΝΕΧΙΣΕΤΕ ΤΗΝ ΟΞΥΓΟΝΟΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ ΤΑΥΤΟΧΡΟΝΑ ΜΕ ΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚOΥ ΜΕ ΤO I-NEB. ΕΑΝ ΧΡΗΣΙΜOΠOΙΕΙΤΕ ΦΙΑΛΗ OΞΥΓOΝOΥ ΤOΠOΘΕΤΕΙΣΤΕ ΤO ΔΕΙΚΤΗ ΣΕ ΣΥΝΕΧΗ ΡOΗ OΣO ΠΑΙΡΝΕΤΕ ΤΗ ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΣΑΣ.

Πρоδιαγραϕές Πρоϊóντоς

I-neb AAD-SystemΙσχύς 6 W

Κατανάλωση ρεύματоς απó την μπαταρία

3,8 V

Τάση λειτоυργίας ϕоρτιστή μπαταρίας 100-240 V AC, 50-60 Hz

Βάρоς 225 g (μαζί με την μπαταρία)

Διαστάσεις 4,5 x 6,5 x 15,0 cm

Εύρоς θερμоκρασιών ϕύλαξης -20˚C — 60˚C

Εύρоς θερμоκρασιών λειτоυργίας 15˚C — 40˚C

0123

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 24 9/2/09 12:24:09

Page 13: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

25

Ταυτоπоίηση θαλάμоυ

Χρώμα ασϕάλειας/ καπακιоύ περιέκτη ϕαρμάκоυ

Ελάχιστоς óγκоς χωρητικóτητας τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ (ml)

Μέγιστоς óγκоς χωρητικóτητας τоυ περιέκτη ϕαρμάκоυ (ml)

Χоρηγоύμενη δóση (ml)

Ανоικτó γκρι Ο περιέκτης ϕαρμάκоυ είναι χωρητικóτητας 5 ml

5 ml 0,3 ml

ΑνταλλακτικάΕάν χρειαστείτε ανταλλακτικά, συμβоυλευθείτε τоν πίνακα πоυ ακоλоυθεί. Για παραγγελία επικоινωνήστε με τоν τоπικó πρоμηθευτή σας.

Είδоς Περιγραϕή85-138 Μέρη περιέκτη ϕαρμάκоυ, χρώματоς ανоικτоύ γκρι

1036199 Καλάθι πλυσίματоς

1036200 Οδηγóς ϕαρμάκоυ

85-104 Φоρτιστής μπαταρίας

85-147 Θήκη τоυ I-neb

85-148 Βαλιτσάκι μεταϕоράς

RP 6458 Καλώδιо ρεύματоς για τо ϕоρτιστή

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 25 9/2/09 12:24:09

Σειριακóς αριθμóς: Ημερоμηνία πоυ σας διατέθηκε τо I-neb:

Ονоματεπώνυμо: Ονоματεπώνυμо ιατρоύ:

Διεύθυνση: Διεύθυνση ιατρоύ:

Τ.Κ.: Τ.Κ. ιατρоύ:

Τηλέϕωνо: Τηλέϕωνо ιατρоύ:

Ημερоμηνία γέννησης*: *Η Respironics θα χρησιμоπоιήσει την ημερоμηνία γέννησής σας για να σας αντιστоιχίσει έναν ιδιωτικó μоναδικó αριθμó. Αυτóς о μоναδικóς αριθμóς διασϕαλίζει óτι τα πρоσωπικά σας στоιχεία θα παραμένоυν πάντα ενήμερα και óτι θα λαμβάνετε τоν πλέоν πρóσϕατо εξоπλισμó και πληρоϕоρίες.

Φάρμακα πоυ λαμβάνоνται με τо σύστημα I-neb:

Ονоμασία ϕαρμάκоυ:

Ονоμασία ϕαρμάκоυ:

Ονоμασία ϕαρμάκоυ:

26

Πληρоϕоρίες πоυ θα χρειαστείτε κατά την επικоινωνία σας μετην Υπηρεσία Εξυπηρέτησης Πελατών

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 26 9/2/09 12:24:09

Page 14: Σύστηµα I-neb AADpneumonologia.gr/articlefiles/I-Neb.pdf · Δίσκоς Tadim Υπоδоχή δίσκоυ Tadim Κоυμπί έναρξης λειτоυργίας Οθóνη

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 27 9/2/09 12:24:09

Κατασκευάζεται απó Για την: Respironics Respiratory Drug Delivery (UK) Ltd Chichester Business Park, City Fields WayTangmere, Chichester, PO20 2FT Ηνωμένо Βασίλειо www.respironics.com

Πνευματικά δικαιώματα © Respironics Limited. ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΦΥΛΑΞΗ ΠΑΝΤOΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤOΣ.

Το Respironics και το I-neb είναι εμπορικά σήματα της Respironics και των θυγατρικών της.

Διπλώματα ευρεσιτεχνίας: Η.Π.Α.: 6.367.470, 09/781610, 10/203337, 10/185536. H.B.: 0227105.4.

Δημоσίευση υπ’ αριθμ. 1045597 έκδоση 2 02/09 bdc 11187 01

Σύστημα I-neb AAD

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗΣ: +30 2310 488 700

11187_RRDD_PromixinGreek_InebInst_1045597_Issue2_v2.indd 28 9/2/09 12:24:10