Ομηρικοί Ύμνοι - http://www.projethomere.com

download Ομηρικοί Ύμνοι - http://www.projethomere.com

of 77

 • date post

  14-Apr-2017
 • Category

  Education

 • view

  39
 • download

  1

Embed Size (px)

Transcript of Ομηρικοί Ύμνοι - http://www.projethomere.com

 • .

 • .

  ^ $ ,), ',\,", ^ ,{ \ ) , 5) '

  ',, ' ,,'^ ' $' $ ,) .

  , , ) ,\ )' , 15', 06 ) ,~^'. ) ,'., ., ;~\ ,, ,, .' '$ ),. II. 1

  20

 • 322 . $., '^,, --.( , ,- \ ),

  ;,^ -.& ,~-~,~ , ,,- ,

  ) ,, *1 -,) ) ,' ,- , ,), - ^,

  ) ,

 • . . 323^ ,^'~ ~ \,% 9 -,' ) . 6,' , ~", ,--^' --' % --. 65,, ', < ~'\ -,~~~, ") - .^, , 7, 9-~, ,--)-' ~ )\ ~~.'--' ^ , , 75%~ ) ~,'),-,'.' , , '-,, 8,' -.

  1 ' ' ~~',) ',^, '- 85' -') ^^- )3 ),- - .

  '~ ,~ ',2

 • 324 . 2.')-. ) ,

  ~~ -, , '* ,~,, .\~ .^

 • . 2. 325'^ '.,, ,' ,,' , , ,,, ''

  130

  , ,.., ),'' 1 35, ',, ,

  , \,\ , .

  ,,,', 140) ,

  $ '$, . 1 45,, '\ ,,'

  -, . 150),

  \ , ',^ ,, ,. 155, , ',, '

 • 326 . 2.) ,

  ) ','3, 3 ,-~' 3^' 3.

  '\ '3 %, 165' 3 )\\ ^ '9 , \33, )

  ; 170'',\ '3.,' 175) 3, ) ) .

  % "^, .\, ) )) , '

  3" . 18' ,' . 185

  3 ' , ,3 3 ,'3" ) 3., ),

 • . 5. 8279 , 190-, -~), .

  ) ,6\' , , 1 95

  , ) -'\ -, ,, ),' , ".^ - )~ ' 2

  ' ,/ -' ,,)%~.

  ^ ,,- ) , 205- -.

 • 328 . 2.,' , ' ,,- )~'3, ''),

  \~) 3,' ." 3 ,'''- , -'3 ,/) 3' 33, * 3~, .3 ,~ ,- 33,, 3

 • . 2. 329,' ' 26^' , " )) '- ) ,', ./, ) , 265) '.' ),,, < ' .9 , .

  '- ., , 275) ),'.

  ' , '- ,

  ))1\, . 280'\ ,,, ' ,' ^ 285' , * ,, )' ,, 290, ) ,' ',. .

 • 330 . 5., ) \,*,,$ ,) ' 295'^ ,, -') $ ~~~^~, .

  , 30^, , ,,, ,- ) ), ,$ ^' ) ^,^, 3, (9

  ' ,~ ),^^' '~',' 3

 • . . 331~- , /'

  )$ -,,! ~- ~, /-. . 331' , - , .% ,% , '

  ,, , ,, ) ) 335/), ^ ',-, '" ', ~ 7..

  ' , ' 34,-' --- ,' .~,, 345, -'' ~

 • 332 . 2., '', ^, &) '.$ * '.'

  ', .) \ )) ',^'

  ) ,' ^ '', ', ^,, ^.

  -~, ., ) ) ^, ,, ,) ^,',\.) ",,., )' ' ) ),',, ),, ,.

 • . 2. 333^' ~\^, , 4

  , ^ .' - ,~~,- '.

  ^ ) ^' ^ 45[*1! -~,'. 7 ' ?\,, $ / , , 4 10^ 3 ) ' ?\,, )

  . , .' -,, ~ ~, 4 ! 5-,$ .! ,-

  ^' $ '%, , 4 2'' $-' ,), ,

 • 334 . 2., 45) ,',, ,,' . 435' ' ',, , ,',,'
 • . 5. 335) , ) ,.~, '

  %, ; ) ;& ,,,\ , ' 47,, , '.~, )~ -() 475, ,' !, ^., ' " 4^

  6^ 6,

 • 336 . 2.- ), ) ^, 5 00'-, ' .' , ., -,~ '~ -\-, ') )/ (-. 55

  / \^, ,- )/*, (,, , . 5 10\ ,,

  )~~~~, .)~ 3' \ ' < ?, ,,' --, , $$) ''6, ^,, -

  ~(~- 6 $.~),' 5 2- ) , *- . 6-.

  .) ~6--'

  ) ' 5 2 5\ \ \ ) ' ~ 6) ,- ; < .

  ', ,~ ) ~. 533?-- ', ,-\ )~.

  '^ , , ) )) -.

 • 2. 2. 337^' ) 535)' ,~ ',^ '', ," , , 54& \' ,< ,' ) .) , ' 545.

  .

  12.,, ,

  ' ,, ,, ,' * ', 5' ' ,*> ', , .' ^,

  ' ) '| , '^,,*, , ,,, 1

  5

  ', ... .

 • 888 . 2., ,- ,, .',

  )''' -

  , ,'

  ' ,,( ., ) '' ., ,, ,' ,,,;' ," ., ) .^' , .

  1

  1 ' , , ,' ,\ .~, ,[ ' ),^! .,

 • 2. 2 . 339''- - -,, ' 5~~.,'' ' ,

  ^ 55

  ,

  ,(' , 6, ,, .)'~ , 65

  ~)9\.

  ''~' ',-, 7~,- -,,, -,." ", 75--' ' .,, ' .' )"~,

  , 82

 • ,'340 . 2.-" ~$.- ,

  -~)~,~~, , 85', ~.

  -, -,".', ~ , 9, ., , ,,, , ., .

 • 2. 2. 341$ )' ^~~ .$ -, 115

  ^ ' .^ ) ) -

  ^^, ' -^ ,, ' 120'~ ~ 9( - ,-- )'^ ~ ),

  ' ~~ ~, 125).~~

  ), ) ^' ~-.&' ~~ , 130, ) ,' * ,!, ,.

  ^,) ' , 135- , ) ,

  , .~,~ ^,, 140' .', -,,. 145

 • '> . ^.,, .~9

  ~)' , .* 150~ ,, \~ -, ., '

 • 2. . 343' ,) .' 185^ ,'', .'

  ',' , 1 9^,,, ,$,' ,') 3

  , ,' , 195, ) , ,, ., ,, )\. 200', , ' ^,' $ ,, ~6,' $\ . 205' \ '

  ',, ,,\,, '^ ^. 2[ ,

 • 344 . 2.' -, '

  ! , ~'' ~ , 2207 -", ,, , .~ ,~ ~)' 225, .1, ^, , ,~,- ' 230~(, ~'^ ^ $.

  \_ .^

 • 2. . 345, ) ', 250' ) -.' ),- '\ 7, ,' ) ' ~. 255' ~ ,

  )' ~} ,-,! \, .- ' 260, ,

  ) ^;

  ), , ''

  , .[ , ), .^ 265) ' '>' ) ,' , ),., '& ^, 270) ' ' ,( ) , $ ., , ,,- , 275,

  \ ' .1 , ) ~,-, ^ ) %&\-, . 280',,, ~',' ^,' ", '. 285,. II.

 • 34 . 2.$'

  -,, ) .!, ~ -,, .) ^,~ ., , )

  -

 • 2. 2. 347' < , ', ',', 3 2 5, ) .~ ' ^-, ', $, 33, ;$ & .^, ,, . 335^
 • 348 . 2.) \~, &, 3 ,\),'

  $ --',,3(,.6 ', , ~'$ , .*( ,^ , -',, ^', ) \3'^.^ 3

  ~\, ,, '^ ",, 3 ) , ),.), * , ,.3' )^,

  ) ~, ) ' ~ ),' ^ ,&~.- ,) ' ~ .

  *, ') - , .^-, 3\3,~ ,)~.~, ', 3,

 • 2. . 349)3 \-,\ ) .

  3 13, '' 395\'3 .

  3' (, ,\ ',3'^ ) ^,

  \. 4 ',^ '

  3' 3-, 3' 3'*3,, \~, 45) ;~ ~' 3-,,3 .

  1 , ) ) 3

 • 350 . .,, ~.- , ,,~' \, ,^' 43,- , -,,,, ,~~ ,- -^' 435,,, ,, ,,.< ,^- ', ,~ ~ , 44

  \, -.,', ,^ ,, " ~, 445- (,, ^ .*5% ; -

  ;

  ; ,~,- , ~.[~ ^, 45- - ) ,^,, ) *' < ,.[, ,\ . 455

  ) , ,, ,,, --'-,( ' ') ,, \ ~

 • 2. . 351% ) ,, .

  '" *\ * ). 4^5' () ) ., , ,

  ' , 47)' $6\, , .* .

  ) ' ,,.* ) , 475

  (), , &' ,, ., ,) '^, 4^

  ) , & ,).,,, 4^5('

  ' ',' .\) ,,., . 49)

 • 352 . .~),,-.^,~-,

  )~' ~,^ , ~.^' ^ '.

  ^ ,'^ -' -,^ ,*~' ^ .,) ,' ) , ,, ' ,' ^ ,

 • 2. . 3536 ) **- ,,,, ~, 53-, ,, ~ .

  ,,, ',~ -,' ' 535-, )- ',

  \ -' --6 .)

 • 354 . 2.--- ,^ ,.' ~ ' ',

  - * ) \,, -/\.',^ , ,) ,") ), ~ ,~

 • 3. 15. 355,'', ," ',, .

  .^, ) . 15: ,,,., ,

  } ),% , .\ ,, ,,\ ,, \*] , , 25

  ', ,- ,, ."? ,,, " 3,) ., 1'- ' , ',, " 35,,, , '

  ,' ,,, , 4' \.

  2

 • 856 . 2.^- , ,

  '' \.\ ,,* ,\ ~,-,, ,-^ ,,-^ .-

 • 3. 12. 357'-, .-)' - , ,

  ),-. 8< ' , ,$\ ) ,- - -.- ^ , ,) -. 85~ ,

  ' , .

 • 358 . 1>.& ) \3.' ~ , .\^ -( ) .~\,^') ),) ~'

  *

  ,

  ^,^ ), $6~ ') ~'$ -)~~6, ~) ~., ), ''

 • 3. 5. 359, ^ '9 150,

  ~~, ~' ~., -,

  ~ ,^^ -. 155, '-, ,-, & ,- ~'^,() , 16|

  \~.) ~,,- ,

  , 6', )'- , 165, )-' ', 6 ~,(), ~.

  ' ', 170

  ,- ), ^ .-- 31,' ' 175, -'^, , '

  ~,' \, ,6(

 • 360 . 2.- -', , '~,, -' ,~ ,-,!' ) ,, ' -.*-,- ,

  -, - ., ,' --) ~.'~ , ~.

  -,'-, '-.) ' ., ,, ,,~~ -,- .~ , ,&'~ ,, ,~, .' ,,, ,,,, '

  ' .

 • 3. 2. 361 - ,), -. 220

  3 < -- ,) ,

  ? $ , '>, -\-,- . 225" * ,-,,' ) .) ), , 230 ' ,, )-,

  , ) .' ,~ , , 235', ' ',, ,

  240

  ) ,',', ,.) < '\ 245, , ,,, , .. ) ,) ), ' 250,' \> ' ) ,. II. 3

 • 362 . 2.-, ~, ,\, ~., ,\~-,^,

  ,' , ~,~.

  ,- ) \ '- -.'~~ ) ,),&~ 9 ~--.' --, ~ -.* % -,

  ) ,',- '' " ,

  ) '- ~ ~,,), .

  ( ^, ,~ ~,~, -) -~.

  $ ~ ^,6,$ ~ ^-^,, ~'-6 ,-, .

 • 4. . 363 ^ ^,,

  / ,< ".

  \\ , 9 ) -,-, 290~,', < .'\< , ' ., , ^-'^- '*

  .

  2.', , ,',, \ , ^^, $ ,,,"-

 • 864 . 5.,, '' ,

  ,

  ^,' ,,' $' ) ,, .,

 • 4. 2 . 30, ," ;" / ,

  , ''' ,!, 6%, .

  ', ),, ) ',^ ,

  ) ) '' 65, , , ',, . 3 ) )3 7, , ,, ) .' 3'' ', , 75* 3) 3)' 3, ,3 | ,' 8' .

  \, , ' 3'^/ ' %

  ',),) 85', ', .", ' 3'

  , .,

  ) . 93 ,

 • 866 . 2.--- ,

  3 ,( ' ^-, , 95" ,- ~-\ .", ,

  3, ,

 • 4. 2. 307." ,

  *- 3.1 , 130-,- .

 • 868 . 2.)-,,-- ., ) ',

  ~~-' ~ ,1, ' ~' ) ,.\ ' , 06, ' \ '- ~6.

  , < \, ,-' ^' .,'' \ -(), \\ \,, $6 --.- 3() ,-, ~~ \\ - ,~, ('. \ \6\,, (-.

 • 4. 2. 869^', ^ , 200, .*-,,-,- , ) -,) 205

  ? 3, ''' )'^ . $~ , 2'^ 3* .

 • 370 . 2.] ,\ ,. ^ ~,( $, ~-, -) ,$-, ) -'

  $- , ,,-,- $ .,

  \ ,,

  ('' , ) ^,), )~ ', ^', ~), ) $ ) .1. ' (,-, )-,-,- ^,^-, -'''' )- , ') ~ ^- .

 • 4. . 87}) .) , ~. 270,' ),, ,, \ .&-, ,, -,. 275

  1 -, ) ',\-, '--^,\, ^) , 280 ~() , ', ,,.- -.- ~ , 285,' \' , '' ,', .. , 290' '[', .,,' ')\ , 295'$" , ., - ,' ) .' , , 3

  \ ' ' \.' , )-,3 2

 • 372 . 2.' '^ -' ^-,. 35

  )), ,~ ' .

  $ '$ . 3 (,

  )-- ' $,, -~.& ~-( 3 1 ., ~.' )', )~~ ~~.' '- --,' , 3 2-*, < ,., .

  ' ~~ % \ . 3 2^

 • 4. 5, 373^, ,()~ . 34' , !6,-~, . ~,~ < ,' 345() .~ ', ,0-,, 1~^-,-, 35~-()-' ^,~' ,~ ~,, 355-,!

  ~, -.'- 3-, ^- ~.- ^' -'',-, ,

  ~^~~ )6-,-( -,- ~,' \~, 3^5--,~ ), --- &-.~~- ,-- ~,,-$. 57

  1 '~ -," "$ ^,^

 • 374 . 2.,. 375~~.}

  ~),( -. $8)

 • 4. 2. 375', -,- ' 4,, ,' --~.~.

  ! ^, , , 4 5|, , .~ ,, ,

  ' , ,, 4 2 |~' ,[ ', '---,, ,^ ,[ ,, ' .~^, ^ . 4 2 5, ,

  ', -,(

  ,-( ', , , .' ^'-, . 43[

 • 876 4. 2.,

  3 " &.' ^ 6 ,.,' ' ^,, -,' '',,,

 • 5. . 377, ,', , .' ^,

  3 ^, & .) 485\$ . ,',', .'\- $\, 49) , ' ,;^ 9, ,%, , -,' '-' %. 495

  ..,-, ^, ~

 • 378 6. 2^.' ' ,~ ^, )--, )'-,-.^',,' ^-, ' '

  ) ( ) -.-.., ,~, ,\ ,\),

  $\') -- ^,,, ~< )>& ,' '- , ^' ^)-,\.~\, )- .

  ^ - -, ^ \~,' ,'-,~ ',

 • (). 5 020. 379' ' ) ,,\\ ) .' ' 25

  , , ,' ., , ,

 • 380 8. 2., ^' ,( ~..

  2 .^,,^,,, --,,,,~, ',,--,, ,(, ~)~, ~', , -,-~'' ^-- ,' ' ,^,,

  ,, -,, ...

  ,,-',, ",'-,

 • 11. 2. 381,, ',^ 5,, ./ " , ,~ 3\

  ,, () &,, > ., , [,7~, ' 5

  13 ) < < ^..' ^,, \ ~ [ ,, ,

  ' - - ., 6' ' ^ .

  .2., ,/^-, ^,

 • 382 14. 2 .~ ,, ,- ..

  .', )>, &,, , -., , ~,' .

  . .] , ,, , '\ ,, , ,, .) , 6' , ,.

  ..,9, 1', ',, 9

 • 17 2. 888, '^, '
 • 384 18. 2., ,, ,',~'~ ,''& , .

  ) - , '<

 • 18. 2. 385,,

  )\^ 2' ) , ,' & ),^

  3 \ 2$\.''

  ", ' ,' , , 3^ \ '

  $ , ,'\. ,' ' 35, ~,,^,,\ %^, ^ ', ^/ }.\ $" 4' $ .,') ) ,& ' ^ 45, '~, ' \^.

  < ,' $ '~ .

  ,. II. 3

 • 386 21. ..

  ., ,$ ,~ } \'