Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

of 64 /64
Κ.Π. Καβάφη Κ.Π. Καβάφη ς ς 1863-1933 1863-1933

Embed Size (px)

Transcript of Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Page 1: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Κ.Π. ΚαβάφηΚ.Π. Καβάφηςς1863-19331863-1933

Page 2: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Την δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνωΤην δύσκολη ζωή μου ασφαλή να κάνωεγώ στην Τράπεζα του Μέλλοντος επάνωεγώ στην Τράπεζα του Μέλλοντος επάνωπολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλλω…πολύ ολίγα συναλλάγματα θα βγάλλω…

Page 3: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

150 150 χρόνια από τη χρόνια από τη γέννησή του γέννησή του

Page 4: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Σαν έτοιμος Σαν έτοιμος από από καιρό…καιρό…Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια…Αποχαιρέτα την, την Αλεξάνδρεια…Καινούργιους τόπους δε θα βρεις...Καινούργιους τόπους δε θα βρεις...ΔεΔενν έχει πλοίο για σε... έχει πλοίο για σε...Εδώ που έφθασες, λίγο δεν είναιΕδώ που έφθασες, λίγο δεν είναιΤι θα γένουμε δίχως βαρβάρους;Τι θα γένουμε δίχως βαρβάρους;

Page 5: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Γεννήθηκε στην Γεννήθηκε στην Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου το 1863. 1863. Ήταν το ένατο και τελευταίο Ήταν το ένατο και τελευταίο παιδί παιδί του του ΠέτροΠέτρουυ και και της της ΧαρίκλειαΧαρίκλειαςς Καβάφη Καβάφη (από την (από την Κωνσταντινούπολη). Κωνσταντινούπολη).

Page 6: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

O μικρός Kωνσταντίνος O μικρός Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε ηλικία 2 ετών, με Kαβάφης, σε ηλικία 2 ετών, με τους αδελφούς του Tζτους αδελφούς του Tζοον και ν και Παύλο. H χρονολογία στη Παύλο. H χρονολογία στη φωτογραφία γραμμένη με το φωτογραφία γραμμένη με το χέρι του ποιητή.χέρι του ποιητή.

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 7: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Ο πατέρας τουΟ πατέρας του ποιητήποιητή..

Page 8: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Hβρισκόταν κορνιζαρισμένη στο σαλόνι Hβρισκόταν κορνιζαρισμένη στο σαλόνι το Kαβάφη.το Kαβάφη. Xαρίκλεια Kαβάφη, μητέρα Xαρίκλεια Kαβάφη, μητέρα του ποιητή, στα πρώτα χρόνια του του ποιητή, στα πρώτα χρόνια του γάμου της, στην Aγγλία. H φωτογραφία γάμου της, στην Aγγλία. H φωτογραφία υυ

Page 9: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Μια οικογενειακή φωτογραφίαΜια οικογενειακή φωτογραφία..

Page 10: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Η οικογένεια είχε εγκατασταθεί στην Αλεξάνδρεια το 1850 (13 χρόνια Αλεξάνδρεια το 1850 (13 χρόνια πριν τη γέννηση του ποιητή), σε μια πριν τη γέννηση του ποιητή), σε μια εποχή, κατά την οποία η ελληνική εποχή, κατά την οποία η ελληνική παροικία περνούσε την περίοδο της παροικία περνούσε την περίοδο της μεγάλης οικονομικής ακμής της.μεγάλης οικονομικής ακμής της.

Page 11: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Η οικογένεια του Καβάφη ήταν Η οικογένεια του Καβάφη ήταν ανάμεσα στις πιο σημαντικές ανάμεσα στις πιο σημαντικές

οικονομικά και κοινωνικά οικονομικά και κοινωνικά οικογένειες της παροικίας. Έτσι, οικογένειες της παροικίας. Έτσι,

περνά τα παιδικά του χρόνιαπερνά τα παιδικά του χρόνια μέσα μέσα στον πλούτο και την πολυτέλεια. στον πλούτο και την πολυτέλεια.

Page 12: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Όταν ο πατέρας του Πέτρος πέθανε το 1870, η οικογένεια Όταν ο πατέρας του Πέτρος πέθανε το 1870, η οικογένεια μετακόμισε στην Αγγλία (1872). Επτά χρόνια μετά η μετακόμισε στην Αγγλία (1872). Επτά χρόνια μετά η οικογένεια επιστρέφει πάμφτωχη στην Αλεξάνδρεια.οικογένεια επιστρέφει πάμφτωχη στην Αλεξάνδρεια.

Τρεις από τους αδερφούς του ποιητή:Τρεις από τους αδερφούς του ποιητή:Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος (Τζον), ο Παύλος και ο Αριστείδης. Ο Ιωάννης-Κωνσταντίνος (Τζον), ο Παύλος και ο Αριστείδης.

Φωτογραφίες από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφίες από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 13: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Τα 7 χρόνιαΤα 7 χρόνια που ο Καβάφης έζησε που ο Καβάφης έζησε στην Αγγλία ήταν πολύ σημαντικά στην Αγγλία ήταν πολύ σημαντικά για την εκπαίδευσή του και τη για την εκπαίδευσή του και τη διαμόρφωση της ποιητικής του διαμόρφωση της ποιητικής του ευαισθησίας. ευαισθησίας.

Page 14: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

18791879 Ξ Ξεκινάει τη συγγραφή ενός εκινάει τη συγγραφή ενός ιστορικού λεξικού που θα ιστορικού λεξικού που θα σταματήσει στο λήμμα σταματήσει στο λήμμα «Αλέξανδρος»!«Αλέξανδρος»!

Page 15: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Το 1882 η οικογένεια φεύγει Το 1882 η οικογένεια φεύγει για την Κωνσταντινούπολη. Η για την Κωνσταντινούπολη. Η κοινωνική θέση του παππού κοινωνική θέση του παππού του τού δίνει τη δυνατότητα να του τού δίνει τη δυνατότητα να γνωριστεί με τους πνευματικούς γνωριστεί με τους πνευματικούς κύκλους της Πόλης. κύκλους της Πόλης.

Page 16: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Πίσω στην Αλεξάνδρεια το 1885. Πίσω στην Αλεξάνδρεια το 1885. Εργάζεται για λίγο ως Εργάζεται για λίγο ως δημοσιογράφος στην εφημερίδα δημοσιογράφος στην εφημερίδα «Τηλέγραφος» και στο Αιγυπτιακό «Τηλέγραφος» και στο Αιγυπτιακό Χρηματιστήριο Βάμβακος ως Χρηματιστήριο Βάμβακος ως βοηθός του αδερφού του.βοηθός του αδερφού του.

Page 17: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Κάρτα εισόδου για το Χρηματιστήριο της Κάρτα εισόδου για το Χρηματιστήριο της Αλεξάνδρειας στο όνομα του Αλεξάνδρειας στο όνομα του Kωνσταντίνου Kαβάφη.Kωνσταντίνου Kαβάφη.

Page 18: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της Το 1899 η μητέρα του, Χαρίκλεια, πεθαίνει. Ο θάνατός της επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.επηρεάζει σημαντικά τον ψυχισμό του ευαίσθητου Καβάφη.

Το διαβατήριό του.Το διαβατήριό του.Επάγγελμα: «Ποιητής»Επάγγελμα: «Ποιητής»

Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.Το 1901 ταξιδεύει στην Αθήνα.

Ο Καβάφης όταν Ο Καβάφης όταν επέστρεψε από την επέστρεψε από την Αγγλία στην Αγγλία στην Αλεξάνδρεια (1885) Αλεξάνδρεια (1885) εγκατέλειψε την εγκατέλειψε την αγγλική αγγλική υπηκοότητα, που υπηκοότητα, που είχε αποκτήσει ο είχε αποκτήσει ο πατέρας του στα πατέρας του στα 1850, πράγμα που 1850, πράγμα που δεν έκανε η δεν έκανε η υπόλοιπη υπόλοιπη οικογένεια.οικογένεια.

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 19: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Το 1932 και μετά από Το 1932 και μετά από αρκετά μακροχρόνια αρκετά μακροχρόνια ασθένεια, οι γιατροί ασθένεια, οι γιατροί διέγνωσαν καρκίνο στο διέγνωσαν καρκίνο στο λάρυγγα. Χειρουργείται λάρυγγα. Χειρουργείται στην Αθήνα και επιστρέφει στην Αθήνα και επιστρέφει στην Αλεξάνδρεια, όμως η στην Αλεξάνδρεια, όμως η υγεία του σταδιακά υγεία του σταδιακά επιδεινώνεται.επιδεινώνεται.

Ο Καβάφης σε σχέδιο της Ο Καβάφης σε σχέδιο της Θάλειας Φλωρά Καραβία (1926)Θάλειας Φλωρά Καραβία (1926)

Το 1923 ο Καβάφης γράφει Το 1923 ο Καβάφης γράφει τη διαθήκη του και διορίζει τη διαθήκη του και διορίζει εκτελεστή και κύριο εκτελεστή και κύριο κληρονόμο του τον Αλέκο κληρονόμο του τον Αλέκο Σεγκόπουλο. Σεγκόπουλο.

Page 20: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Ενα σύντομο αυτοβιογραφικό σημείωμα του ποιητή:«Είμαι Κωνσταντινουπολίτης την καταγωγήν, αλλά εγεννήθηκα στην Αλεξάνδρεια - σ' ένα σπίτι της οδού Σερίφ· μικρός πολύ έφυγα, και αρκετό μέρος της παιδικής μου ηλικίας το πέρασα στην Αγγλία. Κατόπιν επισκέφθην την χώραν αυτήν μεγάλος, αλλά για μικρόν χρονικόν διάστημα. Διέμεινα και στη Γαλλία. Στην εφηβικήν μου ηλικίαν κατοίκησα υπέρ τα δύο έτη στην Κωνσταντινούπολη. Στην Ελλάδα είναι πολλά χρόνια που δεν επήγα. Η τελευταία μου εργασία ήταν υπαλλήλου εις ένα κυβερνητικόν γραφείον εξαρτώμενον από το υπουργείον των Δημοσίων Έργων της Αιγύπτου. Ξέρω Αγγλικά, Γαλλικά και ολίγα Ιταλικά».

Page 21: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

O Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε O Kωνσταντίνος Kαβάφης, σε φωτογραφία βγαλμένη στην φωτογραφία βγαλμένη στην Aλεξάνδρεια, πιθανώς το 1890.Aλεξάνδρεια, πιθανώς το 1890.

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 22: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Φωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΦωτογραφία από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Ο Καβάφης σε φωτογραφία βγαλμένη Ο Καβάφης σε φωτογραφία βγαλμένη στην Αλεξάνδρεια, χρονολογημένη στην Αλεξάνδρεια, χρονολογημένη διστακτικά από τον ίδιο «1901 ή 1903».διστακτικά από τον ίδιο «1901 ή 1903».

Page 23: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Πεθαίνει στην ηλικία των Πεθαίνει στην ηλικία των 70 ετών το Σάββατο, 29 70 ετών το Σάββατο, 29 Απριλίου 1933, ημέρα των Απριλίου 1933, ημέρα των γενεθλίων του, μετά από γενεθλίων του, μετά από συμφόρηση.συμφόρηση.

Το διαμέρισμά του, στην Το διαμέρισμά του, στην οδό Λέψιους στην οδό Λέψιους στην Αλεξάνδρεια, είναι τώρα Αλεξάνδρεια, είναι τώρα μουσείο...μουσείο...

Page 24: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 25: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 26: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Το Έργο τουΤο Έργο του

Page 27: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Κέντρο της ζωής του Καβάφη Κέντρο της ζωής του Καβάφη υπήρξε η ποίηση.υπήρξε η ποίηση.

Page 28: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Η αποδοχή του έργου τουΗ αποδοχή του έργου του

Ο δρόμος προς την αναγνώριση Ο δρόμος προς την αναγνώριση υπήρξε μακρύς. Στην Αθήναυπήρξε μακρύς. Στην Αθήνα άργησε να γίνει γνωστός και να άργησε να γίνει γνωστός και να καθιερωθεί στους λογοτεχνικούς καθιερωθεί στους λογοτεχνικούς κύκλους της.κύκλους της.

Page 29: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Κωστής ΠαλαμάςΚωστής Παλαμάς

Ο Κωστής Παλαμάς χαρακτήρισε τα ποιήματά του Ο Κωστής Παλαμάς χαρακτήρισε τα ποιήματά του ως «άτεχνα στιχουργήματα» και τον στίχο του ως «άτεχνα στιχουργήματα» και τον στίχο του «ξεχαρβαλωμένο»«ξεχαρβαλωμένο»

Page 30: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Γρηγόριος ΞενόπουλοςΓρηγόριος Ξενόπουλος

Στην Αθήνα, πρώτος τον παρουσίασε ο Στην Αθήνα, πρώτος τον παρουσίασε ο ΞενόπουλοςΞενόπουλος..

Page 31: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Έκδοση του έργου τουΈκδοση του έργου τουΟ Καβάφης, όσο ζούσε, δεν Ο Καβάφης, όσο ζούσε, δεν εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό εξέδωσε ποτέ ολόκληρο το ποιητικό του έργο, το οποίο, άλλωστε, του έργο, το οποίο, άλλωστε, συμπλήρωνε ως την τελευταία συμπλήρωνε ως την τελευταία στιγμή της ζωής του.στιγμή της ζωής του.

Πολύ σπάνια δημοσιεύει ποιήματά Πολύ σπάνια δημοσιεύει ποιήματά του σε περιοδικά.του σε περιοδικά.

Φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα του Καβάφη από το «Ημερολόγιον 1899».Φωτογραφία και βιογραφικό σημείωμα του Καβάφη από το «Ημερολόγιον 1899».

Page 32: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971Γιώργος Σεφέρης, 1900-1971

Σύμφωνα με τον Σεφέρη Σύμφωνα με τον Σεφέρη το καβαφικό έργο το καβαφικό έργο πρέπει να πρέπει να το το βλέπουμε βλέπουμε ως ενότητα και όχι ως ενότητα και όχι αποσπασματικά.αποσπασματικά.

Page 33: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε Συνολικά τα ποιήματα που έγραψε ο Καβάφης είναι ο Καβάφης είναι 154154. Άλλα . Άλλα 7575 παρέμειναν ανέκδοτα τα οποία παρέμειναν ανέκδοτα τα οποία βρέθηκαν στο αρχείο του ή σε βρέθηκαν στο αρχείο του ή σε χέρια φίλων του και άλλα χέρια φίλων του και άλλα 2727 ποιήματα δημοσίευσε ο ίδιος. ποιήματα δημοσίευσε ο ίδιος.

Ο Καβάφης σε αχρονολόγητο Ο Καβάφης σε αχρονολόγητο σχέδιο από τον Γιάννη Κεφαληνόσχέδιο από τον Γιάννη ΚεφαληνόΕικόνα από το Σπουδαστήριο Νέου ΕλληνισμούΕικόνα από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού

Page 34: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Ο ποιητής και η τέχνη: Ο ποιητής και η τέχνη:

««Δεν είμαι μια δούλα εγώ· για να με διώχνεις σαν Δεν είμαι μια δούλα εγώ· για να με διώχνεις σαν έρχομαι, και να έρχομαι, και να ’’ρχομαι σαν θες. Eίμαι η μεγαλύτερη ρχομαι σαν θες. Eίμαι η μεγαλύτερη Kερά του κόσμου.Kερά του κόσμου.

(Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ANEKΔOTA ΣHMEIΩMATA ΠOIHTIKHΣ KAI HΘIKHΣ, I΄)(Κ.Π. ΚΑΒΑΦΗΣ, ANEKΔOTA ΣHMEIΩMATA ΠOIHTIKHΣ KAI HΘIKHΣ, I΄)

Page 35: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί Ποιήματά του έχουν μεταφραστεί στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, στα γαλλικά, αγγλικά, γερμανικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, ιταλικά, ισπανικά, ολλανδικά, αραβικά, ιαπωνικά, αρμενικά, αραβικά, ιαπωνικά, αρμενικά, ινδικά, σλαβικές γλώσσες και σε ινδικά, σλαβικές γλώσσες και σε πολλές άλλες γλώσσες.πολλές άλλες γλώσσες.

Page 36: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Μερικά από τα ποιήματά τουΜερικά από τα ποιήματά του

Page 37: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 38: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

«Εκόμισα εις την Τέχνη»

Κάθομαι και ρεμβάζω. Επιθυμίες κ’ αισθήσειςεκόμισα εις την Τέχνην— κάτι μισοειδωμένα,

πρόσωπα ή γραμμές· ερώτων ατελώνκάτι αβέβαιες μνήμες. Aς αφεθώ σ’ αυτήν.

Ξέρει να σχηματίσει Μορφήν της Καλλονής·σχεδόν ανεπαισθήτως τον βίον συμπληρούσα,

συνδυάζουσα εντυπώσεις, συνδυάζουσα τες μέρες.

Page 39: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 40: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 41: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 42: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 43: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 44: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 45: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 46: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 47: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 48: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 49: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 50: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 51: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 52: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 53: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Η ΣατραπείαΗ Σατραπεία

Τι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένοςΤι συμφορά, ενώ είσαι καμωμένοςγια τα ωραία και μεγάλα έργαγια τα ωραία και μεγάλα έργα

η άδικη αυτή σου η τύχη πάνταη άδικη αυτή σου η τύχη πάνταενθάρρυνσι κ’ επιτυχία να σε αρνείται·ενθάρρυνσι κ’ επιτυχία να σε αρνείται·να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες,να σ’ εμποδίζουν ευτελείς συνήθειες,

και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες.και μικροπρέπειες, κι αδιαφορίες.Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,Και τι φρικτή η μέρα που ενδίδεις,(η μέρα που αφέθηκες κ’ ενδίδεις),(η μέρα που αφέθηκες κ’ ενδίδεις),

και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,και φεύγεις οδοιπόρος για τα Σούσα,και πηαίνεις στον μονάρχην Aρταξέρξηκαι πηαίνεις στον μονάρχην Aρταξέρξη

που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,που ευνοϊκά σε βάζει στην αυλή του,και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.και σε προσφέρει σατραπείες και τέτοια.

Και συ τα δέχεσαι με απελπισίαΚαι συ τα δέχεσαι με απελπισίααυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.αυτά τα πράγματα που δεν τα θέλεις.

Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει·Άλλα ζητεί η ψυχή σου, γι’ άλλα κλαίει·τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών,τον έπαινο του Δήμου και των Σοφιστών,

τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε·τα δύσκολα και τ’ ανεκτίμητα Εύγε·

Page 54: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 55: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 56: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 57: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 58: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 59: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 60: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 61: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

ΕπέστρεφεΕπέστρεφε

Page 62: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (
Page 63: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Λιθογραφία του Δ. ΜυταράΛιθογραφία του Δ. ΜυταράΕικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983Εικόνα από το περ. Χάρτης, Απρ. 1983

Η γοητεία που ασκεί η καβαφική Η γοητεία που ασκεί η καβαφική ποίηση αιχμαλωτίζει διαρκώς και ποίηση αιχμαλωτίζει διαρκώς και περισσότερους αναγνώστες περισσότερους αναγνώστες παγκοσμίως.παγκοσμίως.

Page 64: Κωνσταντίνος Καβάφης, Η ζωή και το έργο του (

Σαν έτοιμος από καιρό, σα θαρραλέος,αποχαιρέτα την, την Aλεξάνδρεια που φεύγει.