ΣΑΛΕΥΡΗΣ - ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HD384

of 2 /2
Tεχνική Ανάλυση ΜΑΡΤΙΟΣ 2013 (φ. 916) 6 Πόσο επίκαιρο είναι το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384; Του ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΛΕΥΡΗ 1. Εισαγωγή Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 μέσω της Υπουργικής Απόφασης υπ΄ αριθμ. Φ.7.5/1816/88/2004 όπως αυτή δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β`/470/05-03-2004 είναι το Πρότυπο το οποίο ισχύει για τις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις. Το ΕΛΟΤ HD 384 αποτελεί το Πρότυπο για τη μελέτη, την κατασκευή, τις αλλαγές, τις προσθήκες και τους ελέγχους των Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων στην Ελλάδα. Εχουμε σκεφτεί όμως πόσο επίκαιρο είναι αυτό το Πρότυ- πο το οποίο εφαρμόζουμε με βάση τα αντίστοιχα Ευρωπα- ϊκά ή πόσο επίκαιρα είναι τα Πρότυπα τα οποία αναφέρει μέσα στα κείμενά του; Οσα διαβάσετε στην πορεία του άρθρου ξεκίνησαν με την αναζήτησή μου σε σχέση με το αν ισχύει από πλευράς προτύπων η μέθοδος μέτρησης αντίστασης γείωσης με διπλή αμπεροτσιμπίδα στην Ελλάδα (ή όπως αναφέρεται βάσει προτύπων ως «Μέθοδος μέ- τρησης αντίστασης βρόχου γείωσης με αμπεροτσιμπίδες»). Η αναζήτηση αυτή με έφερε αντιμέτωπο με το ερώτημα αν ισχύουν τα έγγραφα εναρμόνισης HD 384 στα οποία εί- ναι δομημένο το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 όχι βάσει νομοθεσίας το οποίο κρίνεται αδι- αμφισβήτητο (βάσει του ΦΕΚ/Β’/470/05-03-2004 και του ΦΕΚ/Β`/57/24-01-2007), αλλά βάσει των ισχυόντων προτύπων - εγγράφων εναρμόνισης κατά IEC, CENELEC και ΕΛΟΤ. Η αναζήτηση ξεκίνησε από το ότι το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD60364-6 με τίτλο «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 6: Ελεγχος προς επαλήθευση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007 (αναρτημένο στην ψηφιακή βιβλιοθήκη του ΕΛΟΤ το οποίο διατίθεται προς πώληση) αντικαθιστά το HD 384.06.61 S2:2003 το οποίο αποτελεί έγγραφο εναρμόνισης σε σχέση με το Μέρος 6 του Προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 2η Εκδοση (Μέρος 6: Ελεγχος των εγκαταστάσεων), το οποίο βρίσκεται σε ισχύ βάσει των παραπάνω ΦΕΚ και Υπουργικής Απόφασης. Σχετικό άρθρο θα βρείτε στην εφημερίδα «Ο Εγκαταστάτης» αρ. φύλλου 913. 2. «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με αμπεροτσιμπίδες» Η μέθοδος αυτή ισχύει μέσω του Προτύπου του ΕΛΟΤ με κωδικό ΕΛΟΤ HD 60364-6 και τίτλο «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 6: Ελεγχος προς επαλήθευ- ση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007. Το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD60364-6 είναι Ελληνικό Πρότυπο γιατί σύμφωνα με τον Εθνικό Πρόλογο που έχει στη σελίδα πίσω από το εξώφυλλό του αναφέρει συγκεκριμένα: Εθνικός Πρόλογος Το Ευρωπαϊκό Πρότυπο HD 60364-6:2007 έχει την ισχύ Ελληνικού Προτύπου. Το παρόν Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου HD 60364-6:2007 και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2:2003. Η έκδοση αυτή ταυτίζεται απόλυτα με το κείμενο που εγκρίθηκε στις 2006-09-01 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC). Σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CEN/CENELEC «Κοινοί Κανόνες για τις Εργασίες Τυποποιήσεως» και τον «Κανονισμό Σύνταξης και Εκδοσης Ελληνικών Προ- τύπων» του ΕΛΟΤ, αυτό το Ευρωπαϊκό Πρότυπο επικυρώθηκε ως Ελληνικό Πρότυπο στις 2007-02-22 και η έκδοσή του στην Ελληνική γλώσσα εγκρίθηκε στις 2008-11- 18. Την πιστή απόδοση αυτού του Ευρωπαϊκού Προτύπου στην Ελληνική, σύμφωνα με τους Ευρωπαϊκούς Κανονισμούς CEN/CENELEC, επιμελήθηκε η Διεύθυνση Ηλεκτρο- τεχνικής Τυποποίησης του ΕΛΟΤ. Τα αναφερόμενα στις τυποποιητικές παραπομπές Ευρωπαϊκά, Διεθνή και εθνικά Πρότυπα διατίθενται από τον ΕΛΟΤ. Αρα σύμφωνα από τον Εθνικό Πρόλογο του Προτύπου προκύπτει ότι: Το παρόν Πρότυπο αποτελεί την Ελληνική έκδοση του Ευρωπαϊκού Προτύπου HD 60364-6:2007 και αντικαθιστά το Ελληνικό Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2:2003. Σχήμα 1. Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 (1η και 3η σελίδα) Η μέθοδος που τιτλοδοτείται στην αγορά «Μέτρηση γείωσης με διπλή αμπεροτσι- μπίδα» αφορά τη μέθοδο μέτρησης Β3 (σελ. 25) του Προτύπου ΕΛΟΤ HD60364-6 με τίτλο «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με σφιγκτήρες ρεύματος» (όπου σφιγκτήρες ρεύματος = αμπεροτσιμπίδες). Η μέθοδος αυτή αποτελεί μέρος του Πα- ραρτήματος Β και αναφέρεται ως μέθοδος μέτρησης μαζί με το «Βρόχο Σφάλματος» στο άρθρο «3.3.6.2. Μέτρηση της αντίστασης του ηλεκτροδίου γείωσης» (σελ. 13). Μέ- προσωρινή ουδετέρωση), σχήμα 2. Σχήμα 2. Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 60364-6 Παράρτημα Β, Μέθοδος Β.3 - Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με σφιγκτήρες ρεύματος (25η και 26η σελίδα). Συμπέρασμα: Η μέθοδος «Μέτρηση της αντίστασης του βρόχου γείωσης με σφιγκτήρες ρεύματος» (ή αμπεροτσιμπίδες) καλύπτεται ως μέρος του Ελληνικού Προτύπου ΕΛΟΤ HD 60364-6 «Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 6: Ελεγχος προς επαλήθευση» το οποίο ισχύει από τις 22 Φεβρουαρίου 2007. 3. Ισχύς του Προτύπου ΕΛΟΤ ΗD 384 Ελέγχοντας το πόσο επίκαιρο είναι το Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 ας ξεκινήσουμε απλά από τον πρόλογό του όπως αυτό υπάρχει στην 2η έκδοση του Προτύπου (σελίδα 2): Πρόλογος 1. Η παρούσα δεύτερη έκδοση του ΕΛΟΤ HD 384, έχει συνταχθεί µε βάση τα Εγγραφα Εναρµόνισης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ηλεκτροτεχνικής Τυποποίησης (CENELEC) που αποτελούν τη σειρά Εγγράφων Εναρµόνισης HD 384. Εχουν επίσης ληφθεί υπό- ψη τα αντίστοιχα Πρότυπα της Διεθνούς Ηλεκτροτεχνικής Επιτροπής (IEC) που απο- τελούν τη σειρά IEC 60364. Η παρούσα δεύτερη έκδοση α) συμπληρώνει την πρώτη µε το Τµήµα 711 του Μέρους 7 που αφορά σε ειδικές απαιτήσεις για εγκαταστάσεις σε εκθέσεις, θεάματα και περίπτερα και β) τροποποιεί το Κεφάλαιο 61 του Μέρους 6 της πρώτης έκδοσης, σύμφωνα µε τη νέα έκδοση HD 384.6.61 της CENELEC. Επίσης, στην παρούσα δεύτερη έκδοση έχουν γίνει εκδοτικές, ορθογραφικές διορ- Αριθμός Εγγράφου Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Ημερομηνία Έκδοσης 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.708 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσης κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 708 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων και σε τροχόσπιτα 1995-01-30 384 ΕΛΟΤ EN 384 Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και της πυκνότητας 1995-09-12 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1+A1+A2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 1998-03-30 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.43 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων 1998-03-30 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.45 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 45: Προστασία από μείωση της τάσης 1998-03-30 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.51 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 51: Κοινοί κανόνες 1999-11-11 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.54 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 54: Γειώσεις και αγωγοί προστασίας 1999-11-11 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.56 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 56: Τροφοδοτήσεις για συστήματα ασφαλείας 1999-11-11 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.523 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5 : Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού Κεφάλαιο 52 : Ηλεκτρικές γραμμές - Τμήμα 523 : Ικανότητα μεταφοράς ρεύματος 1999-11-11 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.551 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσης κτιρίων - Μέρος 5 : Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 55 : Διάφοροι εξοπλισμοί - Τμήμα 551:Συστήματα γεννητριών χαμηλής τάσης 1999-11-11 384 ΕΛΟΤ HD 384.02 S1 Διεθνές Ηλεκτροτεχνικό Λεξιλόγιο (IEV) - Κεφάλαιο 826: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2000-09-15 384 ΕΛΟΤ HD 384.03 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 3: Προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών 2000-09-15 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.52 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κεφάλαιο 52: Ηλεκτρικές γραμμές 1995-12-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.473 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή των μέτρων προστασίας - Τμήμα 473: Προστασία από υπερεντάσεις 2000-09-15 384 ΕΛΟΤ HD 384 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2002-12-12 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.443 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 44: Προστασία από υπερτάσεις Τμήμα 443: Προστασία από υπερτάσεις που προέρχονται από ατμοσφαιρικές επιδράσεις ή οφειλόμενες σε χειρισμούς. 2001-05-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.704 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους- Τμήμα 704: Εγκαταστάσεις εργοταξίων 2001-05-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.02 S2 Διεθνές ηλεκτροτεχνικό λεξικό - Κεφάλαιο 826: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων 2001-08-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.46 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 46: Απομόνωση και ζεύξη 2002-03-28 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.43 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 43: Προστασία έναντι υπερεντάσεων 2002-03-28 384 ΕΛΟΤ HD 384.01 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 1: Πεδίο εφαρμογής, αντικείμενο και θεμελιώδεις αρχές 2002-06-28 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.523 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισμού - Τμήμα 523: Ικανότητες μεταφοράς ρεύματος σε συστήματα καλωδίωσης 2002-06-28 384 ΕΛΟΤ HD 384.06.61 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 6-61:Έλεγχος προς επαλήθευση - Αρχικός έλεγχος προς επαλήθευση 2003-09-30 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.711 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-711: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις και χώρους - Εκθέσεις, θεάματα και περίπτερα 2003-09-30 384 ΕΛΟΤ HD 384 Ε2 Απαιτήσεις για ηλεκτρικές εγκαταστάσεις 2004-03-04 384 ΕΛΟΤ EN 384 E2 Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και πυκνότητας 2004-04-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.41 S2/A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Πρστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 41: Προστασία από ηλεκτροπληξία 2003-09-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.41 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Πρστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 41: Προστασία από ηλεκτροπληξία 1996-11-29 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.52 S1/A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κεφάλαιο 52: Ηλεκτρικές γραμμές 1998-12-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1/A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 1992-12-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1/A2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 1994-08-12 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.708 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσης κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 708 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε χώρους στάθμευσης τροχόσπιτων 2005-07-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.754 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσης κτιρίων - Μέρος 7 : Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 754 : Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε τροχόσπιτα και σε αυτοκινούμενα τροχόσπιτα 2005-07-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.442 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 44: Προστασία από υπερτάσεις - Τμήμα 442: Προστασία εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης έναντι σφαλμάτων μεταξύ συστημάτων υψηλής τάσης και γης 1997-12-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.47 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για την ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή μέτρων προστασίας για ασφάλεια - Τμήμα 470: Γενικά - Τμήμα 471:Μέτρα για προστασία έναντι ηλεκτροπληξίας 1996-07-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.482 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 48: Επιλογή μέτρων προστασίας σε συνάρτηση με τις εξωτερικές επιδράσεις - Τμήμα 482: Προστασία από πυρκαγιά σε χώρους ειδικού κινδύνου 1997-09-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.05.537 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5: Επιλογή και τοποθέτηση ηλεκτρικού εξοπλισμού - Κεφάλαιο 53:Συσκευές διακοπής και ελέγχου - Τμήμα 537:Διατάξεις για απομόνωση και ζεύξη 1999-10-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.702 S2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 702: Κολυμβητικές δεξαμενές και άλλες δεξαμενές 2003-06-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.703 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 703: Χώροι που περιέχουν θερμαντήρες σάουνας θερμού αέρα 1991-11-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.705 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 705: Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις γεωργικών και φυτοκομικών κτιρίων 1991-11-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.706 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 706: Αγώγιμοι χώροι περιορισμένων διαστάσεων 1991-11-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.714 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 714: Εγκαταστάσεις φωτισμού εξωτερικού χώρου 2000-05-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.753 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 753: Συστήματα θέρμανσης δαπέδου και οροφής 2003-05-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.473 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Προστασία για ασφάλεια - Κεφάλαιο 47: Εφαρμογή των μέτρων προστασίας για ασφάλεια - Τμήμα 473: Μέτρα προστασίας από υπερεντάσεις 1981-10-01 384 ΕΛΟΤ HD 384.07.702 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τμήμα 702: Κολυμβητικές δεξαμενές 1991-05-17 384 ΕΛΟΤ HD 384.04.42 S1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4: Μέτρα προστασίας για ασφάλεια - Κεφάλαιο 42: Προστασία από θερμικές επιδράσεις 1987-10-01 384 ΕΛΟΤ EN 384 E3 Δομική ξυλεία - Προσδιορισμός των χαρακτηριστικών τιμών των μηχανικών ιδιοτήτων και πυκνότητας 2011-11-22 Σύνολο 47 Αριθμός Εγγράφου Κωδικός Εγγράφου Τίτλος Ημερομηνία Έκδοσης 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.717 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-717: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Κινητές ή μετακινούμενες μονάδες 2004-12-03 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.703 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-703: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι και θάλαμοι που περιέχουν θερμαντήρες σάουνας θερμού αέρα 2005-06-03 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.712 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-712: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Ηλιακά φωτοβολταϊκά συστήματα παροχής ισχύος 2005-07-15 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.715 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-715: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εγκαταστάσεις φωτισμού πολύ χαμηλής τάσης 2005-07-15 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.559 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-55: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Υπόλοιπος εξοπλισμός - Κεφάλαιο 559: Φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού 2005-09-30 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.51 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-51: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κοινοί κανόνες 2006-04-28 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.740 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 7-740: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Προσωρινές ηλεκτρικές εγκαταστάσεις για κατασκευές,συσκευές ψυχαγωγίας και πάγκους σε υπαίθριους χώρους πανηγύρεως,πάρκα ψυχαγωγίας και τσίρκα 2006-08-31 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.443 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4-44: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία έναντι διαταραχών της τάσης και ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών - Κεφάλαιο 443: Προστασία έναντι υπερτάσεων ατμοσφαιρικής προέλευσης ή λόγω χειρισμών 2006-07-31 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.41 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 4-41: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία από ηλεκτροπληξία 2007-02-22 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.704 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-704: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εγκαταστάσεις σε εργοτάξια 2007-02-22 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.706 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-706: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Αγώγιμοι χώροι με περιορισμένη κίνηση 2007-02-22 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.06 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 6: Έλεγχος προς επαλήθευση 2007-02-22 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.705 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-705: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Γεωργικά και φυτοκομικά κτίρια 2007-04-18 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.701 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-701: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι που περιέχουν λουτήρα ή καταιονιστήρα 2007-07-02 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.54 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-54: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Διατάξεις γείωσης,αγωγοί προστασίας και προστατευτικοί αγωγοί σύνδεσης 2007-07-02 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.01 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 1: Θεμελιώδεις αρχές, προσδιορισμός γενικών χαρακτηριστικών, ορισμοί 2008-08-14 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.534 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-53: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Απομόνωση, διακοπή και έλεγχος - Κεφάλαιο 534: Διατάξεις προστασίας έναντι υπερτάσεων 2008-08-29 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.729 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-729: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Οδεύσεις συντήρησης ή λειτουργίας 2009-08-28 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.51 Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-51: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Κοινοί κανόνες 2009-09-11 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.708 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-708: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι στάθμευσης τροχόσπιτων, χώροι κατασκήνωσης και παρόμοιοι χώροι 2009-09-11 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.709 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-709: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και παρόμοιοι χώροι 2009-09-11 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.721 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-721: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις σε τροχόσπιτα και τροχόσπιτα με κινητήρα 2009-09-18 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.551 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-55 : Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού εξοπλισμού - Διάφοροι εξοπλισμοί - Κεφάλαιο 551:Συστήματα γεννητριών χαμηλής τάσης 2010-02-05 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.56 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 5-56: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Υπηρεσίες ασφαλείας 2010-02-26 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.717 Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-717: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Κινητές ή μετακινούμενες μονάδες 2010-03-05 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.43 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις κτιρίων - Μέρος 4-43: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία έναντι υπερεντάσεων 2010-03-26 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.444 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 4-444: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία έναντι διαταραχών τάσης και ηλεκτρομαγνητικών διαταραχών 2010-05-21 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.702 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-702: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Κολυμβητικές δεξαμενές και κρήνες 2010-09-17 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.52 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-52: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Συστήματα καλωδίωσης 2011-02-25 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.42 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 4-42: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία έναντι θερμικών επιδράσεων 2011-03-18 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.54 Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-54: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Διατάξεις γείωσης και αγωγοί προστασίας 2011-07-22 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.701/A11 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-701: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Χώροι που περιέχουν λουτήρα ή καταιονιστήρα 2011-11-04 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.56/A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-56: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Υπηρεσίες ασφαλείας 2011-12-16 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.04.442 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 4-442: Προστασία για ασφάλεια - Προστασία εγκαταστάσεων χαμηλής τάσης έναντι περιοδικών υπερτάσεων λόγω σφαλμάτων γης στο δίκτυο υψηλής τάσης και λόγω σφαλμάτων στο δίκτυο χαμηλής τάσης 2012-01-13 60364 ΕΛΟΤ HD Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-710: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - 2012-03-09 60364.07.710 Χώροι ιατρικών χρήσεων 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.715 Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-715: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εγκαταστάσεις φωτισμού πολύ χαμηλής τάσης 2012-03-16 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.722 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-722: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Τροφοδότηση ηλεκτρικών οχημάτων 2012-04-13 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.709/A1 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-709: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Λιμένες σκαφών αναψυχής (μαρίνες) και παρόμοιοι χώροι 2012-04-27 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.05.559 Ε2 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 5-559: Επιλογή και εγκατάσταση ηλεκτρολογικού υλικού - Φωτιστικά σώματα και εγκαταστάσεις φωτισμού 2012-05-11 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.714 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-714: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Εγκαταστάσεις εξωτερικού φωτισμού 2012-05-04 60364 ΕΛΟΤ HD 60364.07.705/A11 Ηλεκτρικές εγκαταστάσεις χαμηλής τάσης - Μέρος 7-705: Απαιτήσεις για ειδικές εγκαταστάσεις ή χώρους - Γεωργικά και φυτοκομικά κτίρια 2012-10-19 Σύνολο 41 Πίνακας 1. ΕΛΟΤ HD 384 τι ισχύει και τι όχι Πίνακας 2. ΕΛΟΤ HD 60364 τι ισχύει και τι όχι θοδος η οποία ενδείκνυται εκεί όπου η τοποθεσία της εγκατάστασης (π.χ. σε πόλεις) είναι τέτοια ώστε δεν είναι δυ- νατό στην πράξη να παρέχονται τα δύο βοηθητικά ηλεκτρόδια γείωσης, εντός δι- ασυνδεδεμένου δικτύου ΤΝ αλλά και σε διασυνδεδεμένο δίκτυο ΤΤ (αφού γίνει

Embed Size (px)

Transcript of ΣΑΛΕΥΡΗΣ - ΠΟΣΟ ΕΠΙΚΑΙΡΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ HD384

 • T 2013 (. 916)6

  HD 384;

  1. HD 384 . .7.5/1816/88/2004 `/470/05-03-2004 . HD 384 , , , . - -

  ; ( - ). HD 384 - HD 384 - ( //470/05-03-2004 /`/57/24-01-2007), - IEC, CENELEC . HD60364-6 - 6: 22 2007 ( ) HD 384.06.61 S2:2003 6 HD 384 2 ( 6: ), . . 913.2. HD 60364-6 - 6: - 22 2007. HD60364-6 :

  HD 60364-6:2007 . HD

  60364-6:2007 HD 384.06.61 S2:2003. 2006-09-01 (CENELEC). CEN/CENELEC - , 2007-02-22 2008-11-18. , CEN/CENELEC, - . , .

  : HD 60364-6:2007 HD 384.06.61 S2:2003.

  1. HD 60364-6 (1 3 )

  - 3 (. 25) HD60364-6 ( = ). - 3.3.6.2. (. 13). -

  ), 2.

  2. HD 60364-6 , .3 - (25 26 ).

  : ( ) HD 60364-6 - 6: 22 2007.3. D 384 HD 384 2 ( 2):

  1. HD 384, (CENELEC) HD 384. - (IEC) - IEC 60364. ) 711 7 , ) 61 6 , HD 384.6.61 CENELEC., , -

  384 HD 384.07.708 S1

  - 7 : - 708 :

  1995-01-30

  384 EN 384 - 1995-09-12

  384 HD 384.04.42 S1+A1+A2

  - 4: - 42:

  1998-03-30

  384 HD 384.04.43 S1

  - 4: - 43:

  1998-03-30

  384 HD 384.04.45 S1

  - 4: - 45:

  1998-03-30

  384 HD 384.05.51 S2

  - - 51:

  1999-11-11

  384 HD 384.05.54 S1

  - - 54:

  1999-11-11

  384 HD 384.05.56 S1

  - - 56:

  1999-11-11

  384 HD 384.05.523 S1

  - 5 : 52 : - 523 :

  1999-11-11

  384 HD 384.05.551 S1

  - 5 : - 55 : - 551:

  1999-11-11

  384 HD 384.02 S1

  (IEV) - 826: 2000-09-15

  384 HD 384.03 S2

  - 3: 2000-09-15

  384 HD 384.05.52 S1

  - 5: - 52:

  1995-12-01

  384 HD 384.04.473

  - 4: - 47: - 473:

  2000-09-15

  384 HD 384 2002-12-12

  384 HD 384.04.443 S1

  - 4: - 44: 443: .

  2001-05-01

  384 HD 384.07.704 S1

  - 7: - 704:

  2001-05-01

  384 HD 384.02 S2

  - 826: 2001-08-01

  384 HD 384.04.46 S2

  - 4: - 46:

  2002-03-28

  384 HD 384.04.43 S2

  - 4: - 43:

  2002-03-28

  384 HD 384.01 S2

  - 1: , 2002-06-28

  384 HD 384.05.523 S2

  - 5: - 523:

  2002-06-28

  384 HD 384.06.61 S2

  - 6-61: -

  2003-09-30

  384 HD 384.07.711 S1

  - 7-711: - ,

  2003-09-30

  384 HD 384 2 2004-03-04

  384 EN 384 E2 - 2004-04-01

  384 HD 384.04.41 S2/A1

  - 4: - 41:

  2003-09-01

  384 HD 384.04.41 S2

  - 4: - 41:

  1996-11-29

  384 HD 384.05.52 S1/A1

  - 5: - 52:

  1998-12-01

  384 HD 384.04.42 S1/A1

  - 4: - 42:

  1992-12-01

  384 HD 384.04.42 S1/A2

  - 4: - 42:

  1994-08-12

  384 HD 384.07.708 S2

  - 7 : - 708 :

  2005-07-01

  384 HD 384.07.754 S1

  - 7 : - 754 :

  2005-07-01

  384 HD 384.04.442 S1

  - 4: - 44: - 442:

  1997-12-01

  384 HD 384.04.47 S2

  - 4: - 47: - 470: - 471:

  1996-07-01

  384 HD 384.04.482 S1

  - 4: - 48: - 482:

  1997-09-01

  384 HD 384.05.537 S2

  - 5: - 53: - 537:

  1999-10-01

  384 HD 384.07.702 S2

  - 7: - 702:

  2003-06-01

  384 HD 384.07.703 S1

  - 7: - 703:

  1991-11-01

  384 HD 384.07.705 S1

  - 7: - 705:

  1991-11-01

  384 HD 384.07.706 S1

  - 7: - 706:

  1991-11-01

  384 HD 384.07.714 S1

  - 7: - 714:

  2000-05-01

  384 HD 384.07.753 S1

  - 7: - 753:

  2003-05-01

  384 HD 384.04.473 S1

  - 4: - 47: - 473:

  1981-10-01

  384 HD 384.07.702 S1

  - 7: - 702:

  1991-05-17

  384 HD 384.04.42 S1

  - 4: - 42:

  1987-10-01

  384 EN 384 E3 - 2011-11-22

  47

  1. HD 384

  HD 384

  11 47. HD

  384 2 ( ) , !

  HD 384 .

  CENELEC www.cenelec.eu HD 60364, D 384, HD 60364 5.

  60364 HD 60364.07.717

  - 7-717: -

  2004-12-03

  60364 HD 60364.07.703

  - 7-703: -

  2005-06-03

  60364 HD 60364.07.712

  - 7-712: -

  2005-07-15

  60364 HD 60364.07.715

  - 7-715: -

  2005-07-15

  60364 HD 60364.05.559

  - 5-55: - - 559:

  2005-09-30

  60364 HD 60364.05.51

  - 5-51: -

  2006-04-28

  60364 HD 60364.07.740

  - 7-740: - , ,

  2006-08-31

  60364 HD 60364.04.443

  - 4-44: - - 443:

  2006-07-31

  60364 HD 60364.04.41

  - 4-41: -

  2007-02-22

  60364 HD 60364.07.704

  - 7-704: -

  2007-02-22

  60364 HD 60364.07.706

  - 7-706: -

  2007-02-22

  60364 HD 60364.06 - 6: 2007-02-22

  60364 HD 60364.07.705

  - 7-705: -

  2007-04-18

  60364 HD 60364.07.701

  - 7-701: -

  2007-07-02

  60364 HD 60364.05.54

  - 5-54: - ,

  2007-07-02

  60364 HD 60364.01 - 1: , ,

  2008-08-14

  60364 HD 60364.05.534

  - 5-53: - , - 534:

  2008-08-29

  60364 HD 60364.07.729

  - 7-729: -

  2009-08-28

  60364 HD 60364.05.51 2

  - 5-51: -

  2009-09-11

  60364 HD 60364.07.708

  - 7-708: - ,

  2009-09-11

  60364 HD 60364.07.709

  - 7-709: - ()

  2009-09-11

  60364 HD 60364.07.721

  - 7-721: -

  2009-09-18

  60364 HD 60364.05.551

  - 5-55 : - - 551:

  2010-02-05

  60364 HD 60364.05.56

  - 5-56: -

  2010-02-26

  60364 HD 60364.07.717 2

  - 7-717: -

  2010-03-05

  60364 HD 60364.04.43

  - 4-43: - 2010-03-26

  60364 HD 60364.04.444

  - 4-444: -

  2010-05-21

  60364 HD 60364.07.702

  - 7-702: -

  2010-09-17

  60364 HD 60364.05.52

  - 5-52: -

  2011-02-25

  60364 HD 60364.04.42

  - 4-42: -

  2011-03-18

  60364 HD 60364.05.54 2

  - 5-54: -

  2011-07-22

  60364 HD 60364.07.701/A11

  - 7-701: -

  2011-11-04

  60364 HD 60364.05.56/A1

  - 5-56: -

  2011-12-16

  60364 HD 60364.04.442

  - 4-442: -

  2012-01-13

  60364 HD - 7-710: - 2012-03-09 60364.07.710

  60364 HD 60364.07.715 2

  - 7-715: -

  2012-03-16

  60364 HD 60364.07.722

  - 7-722: -

  2012-04-13

  60364 HD 60364.07.709/A1

  - 7-709: - ()

  2012-04-27

  60364 HD 60364.05.559 2

  - 5-559: -

  2012-05-11

  60364 HD 60364.07.714

  - 7-714: -

  2012-05-04

  60364 HD 60364.07.705/A11

  - 7-705: -

  2012-10-19

  41

  2. HD 60364

  , HD 384 CENELEC . , , . HD 60364 CENELEC HD 60364.

  1. HD 384 2. HD 60364

  (.. ) - , - (

  SEL 6-7.indd 2 12/4/2013 10:27:17

 • CENELEC

  HD 384 ( )

  1

  2

  3

  4

  HD 384.1 S1:1979 HD 384.5.523 S2:2001 01-08-2002 HD 60364-1:2008 01-05-2011 HD 60364.01

  ( 14-08-2008)

  HD 384.2 S1:1986 HD 384.2 S1:1986

  /A1:1993

  01-09-1993 HD 384.2 S1:1986

  /A2:1997 01-12-1997 HD 384.2 S2:2001 01-04-2003

  HD 384.3 :1995 01-12-1995 HD 60364-1:2008 01-05-2011 HD 60364.01

  ( 14-08-2008)

  HD 384.4.41 S2:1996 01-12-1996 HD 60364-4-41:2007 01-02-2009 HD 60364.04.41

  ( 22-02-2007) HD 384.4.42:1985 +1:1992+2:1994

  14-02-1997 HD 60364-4-42:2011 14-02-2014 HD 60364-4-42

  ( 18-03-2011)

  HD 384.4.43:1980 HD 384.4.43 S2:2001 01-08-2002 HD 60364-4-43:2010 01-03-2013 HD 60364.04.43

  ( 26-03-2010)

  HD 384.4.45:1989 31-12-1989

  HD 384.4.46:1987 +1:1993

  HD 384.4.46 S2:2001 01-04-2003 HD 60364.04.41

  ( 22-02-2007)

  HD 384.4.47:1995 01-07-1996 HD 60364-4-41:2007 01-02-2009 HD 60364.04.41

  ( 22-02-2007)

  HD 384.4.473:1980 29-09-1981

  HD 384.5.51:1996 HD 384.5.51

  S1:1985/A1:199 HD 384.5.51 S2:1996 01-11-1996

  HD 60364-5-51 :2006

  01-09-2008 HD 60364-5-51

  :2009 01-04-2012

  HD 60364-5-51 2

  ( 11-09-2009)

  HD 384.5.52:1995 HD 384.5.52

  S1:1995/A1:1998 01-12-1998 HD 60364-5-52:2011 24-01-2014

  HD 60364-5-52 ( 25-02-2011)

  HD 384.5.523:1991 15-09-1991 HD 384.5.523 S2:2001 01-09-2004 HD 60364-5-52:2011 24-01-2014 HD 60364-5-52

  ( 25-02-2011)

  HD 384.5.537:1998 HD 384.5.537 S2:1998 01-10-2001 pr HD 60364-5-53

  HD 384.5.54:1988 01-12-1988 HD 60364-5-54:2011 27-04-2014 HD 60364-5-54

  2 ( 22-07-2011)

  HD 384.5.551:1997 01-09-1997 HD 60364-5-551:2010 01-10-2012 HD 60364.05.551

  ( 05-02-2010)

  HD 384.5.56:1985 01-10-1987 HD 60364-5-56:2010 01-11-2012 HD 60364-5-56/A1 ( 16-12-2011)

  HD 384.6.61 S2:2003 01-10-2005 HD 60364-6:2007 01-09-2009 HD 60364-6

  ( 22-02-2007)

  HD 384.7.702:1991 15-11-1991 HD 384.7.702 S2:2002 01-06-2005 HD 60364-7-702:2010 01-09-2013 HD 60364-7-702

  ( 17-09-2010)

  HD 384.7.703:1991 HD 60364-7-703:2005 01-03-2008 HD 60364.07.703

  ( 03-06-2005)

  HD 384.7.704:2000 01-08-2002 HD 60364-7-704:2007 01-02-2009 HD 60364-7-704

  ( 22-02-2007)

  HD 384.7.705:1991 HD 60364-7-705:2007 01-10-2009 HD 60364.07.705

  ( 18-04-2007)

  HD 384.7.706:1991 01-11-1991 HD 60364-7-706:2007 01-02-2009 60364-7-706

  ( 22-02-2007)

  HD 384.7.708:1992 HD 384.7.708 S2:2005 01-07-2007 HD 60364-7-708:2009 01-04-2012 HD 60364.07.708

  ( 11-09-2009)

  2013,

  2013 (. 916) 7 . , - .

  : (- HD 384) CENELEC ( ) HD 384. - - . CENELEC HD 384; :

  2. : CENELEC HD

  384 HD 384.1 S1:1979 - 1 HD 384.2 S1:1986 + A1:1992 - 2

  HD 384.3:1995 - 3 HD 384.4.41 S2:1996 - 4- 41

  HD 384.4.42:1985+1:1992+2:1994 - 4- 42 HD 384.4.43:1980 - 4- 43 HD 384.4.45:1989 - 4- 45 HD 384.4.46:1987+1:1993 - 4- 46 HD 384.4.47:1995 - 4- 47 HD 384.4.473:1980- 4- 473

  HD 384.5.51:1996 - 5- 51 HD 384.5.52:1995 - 5- 52 HD 384.5.523:1991 - 5- 523 HD 384.5.537:1998 - 5- 537 HD 384.5.54:1988 - 5- 54

  HD 384.5.551:1997 - - 5- 551 HD 384.5.56:1985 - 5- 56 HD 384.6.61 S2:2003 - 6- 61 HD 384.7.702:1991 - 7- 702 HD 384.7.703:1991 - 7- 703 HD 384.7.704:2000 - 7- 704 HD 384.7.705:1991 - 7- 705

  HD 384.7.706:1991 - 7- 706 HD 384.7.708:1992 - () 7- 708

  HD 384.7.711:2003 - , 7- 711

  :

  CENELEC HD 384 .

  CENELEC ( -3-) HD 384 CENELEC HD 60364.

  www.cenelec.eu 3 .

  : - CENELEC HD 384 . CENELEC ( ) HD 384 CENELEC HD 60364. www.cenelec.eu - 3 .

  3. www.cenelec.eu HD 384.1

  (www.elot.gr) HD 384 4 - . 1 ( ) ( ) HD 384 ( ). HD 384 - 11 47. HD 384 2 ( ) , ! HD 384 - . CENELEC www.cenelec.eu HD 60364, D 384, HD 60364 5. (www.elot.gr) HD 6034, (

  ) - HD384. HD384; - 60364.01 - - 1: , , :

  HD 60364-1:2008 (IEC 60364-1:2005) . , O .. HD 384.01 S2:2002, HD 384.03 S2:2000.National ForewordThis Endorsement Sheet ratifies the approval of European StandardHD 60364-1:2008 (IEC 60364-1:2005) as a Hellenic Standard.This standard is available in English, French or German from the Hellenic Organization for Standardization S.A. This Hellenic Standard supersedesELOT HD 384.01 S2:2002, ELOT HD 384.03 S2:2000.

  D 60364. HD 60364 - ( 6). HD 60364 . 2 ( ) ( ) HD 60364 ( ). 3 (), - HD 384 CENELEC . -, , . HD 60364 CENELEC HD 60364.: -

  HD384 HD 60364 - .4. HD 384 HD 384 4 . 4 (), 30 - HD 384 5 , , .5. HD 384, 2 -/470/05-03-2004 -'/57/24-01-2007 ( ), - ( CENELEC) HD 60364 - ( ) HD.. ( HD ). HD384 (//470/05-03-2004 /`/57/24-01-2007), ;6. - (www.elot.gr)- CENELEC (www.cenelec.eu)- IEC (www.iec.ch)- HD 60364- HD 384

  . BSc. - .

  .. - . ..

  HD384

  IEC 60050 IEC 60050 , 25-08-2008 60529.1 60529 -

  ( IP)

  60742 EN 61558 - , , , 2005

  60335-1 EN 60335.01 4 - - - 1: , 13-01-2012

  60269-1. EN 60269.01/A1 - - 1: , 24-7-2009

  60204-1 EN 60204.01/A1 - - - 1: , 20-02-2009

  50014 EN 60079 - 50265-1 EN 60332.01.01 - -

  1-1: ' - , 19-11-2004

  50265-2-2 EN 60332.02.02 - - 2-2: ' - , 19-11-2004

  50266-1 EN 60332.03.10 - - 3-10: , 09-10-2009

  50266-2. EN 60332.03.24 - - 3-24: - C, 09-10-2009

  50085 EN 50085 - , 2005

  50086 EN 61386 - , 2004

  60073 EN 60073 3 - -, - , 19-11-2002

  60447 EN 60447 2 - -, - , 09-04-2004

  61082 EN 61082.01 2 - - 1: , 14-07-2006

  E 61346-1 EN 81346.01 - , - , 09-10-2009

  60617 02-12-2003 site IEC database . IEC 60617-DB.

  60695-2-1 EN 60695.02.11 - - 2-11: / - , 01-08-2001

  60695-11-10 EN 60695.11.10 - - 11-10: - 50 W

  60695-11-20 EN 60695.11.20 - - 11-20: - 500 W

  60707 EN 60695.11.10/A1 - - 11-10: - 50 W, 01-06-2004

  60439-2 EN 61439.06 - - 6: , 31-08-2012

  60947-2 EN 60947.02/A1 - - 2: , 03-08-2009

  60269-3 HD 60269.03 2 - - 3: ( ) - A F, 17-09-2010

  60309 EN 60309 - , , 2009

  61557 EN 61557 - 1000V 1500V - , , 2007

  60669-1 EN 60669.01/IS1 - - 1: , 26-06-2009

  60335-2-53 EN 60335.02.53 4 - - - 2-53: , 16-12-2011

  HD 516 HD 516 S2/A2 - , 10-10-2008

  4. HD384, .

  4 30 HD 384 5

  , , .

  5.

  HD 384, 2 -/470/05-03-2004 -`/57/24-01-2007 ( ), ( CENELEC) HD 60364

  4. HD384, .

  4. HD 384 www.elot.gr

  3. HD384 HD 60364

  6. HD 60364 www.elot.gr

  5. www.cenelec.eu HD 60364.1

  SEL 6-7.indd 3 12/4/2013 10:27:54

  1 2