ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

of 260 /260
Τιμοκατάλογος 11

Embed Size (px)

Transcript of ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Page 1: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Τιµοκατάλογος

11

11

Page 2: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011
Page 3: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Αγαπητοί φίλοι και συνεργάτες,

Εδώ και πάνω από 50 χρόνια η Hager αντιπροσωπεύει την ποι-

ότητα και την αξιοπιστία σε θέματα υπηρεσιών, τεχνολογίας, και-

νοτομίας, αφοσίωσης στους πελάτες και απλότητας σε λύσεις.

Μέσα σε αυτό το πλαίσιο έχουμε την χαρά να σας παρουσιά-

σουμε το νέο τιμοκατάλογο για το 2011.

Νέα υλικά σε αυτόν τον κατάλογο:

- Οικιακό σύστημα: Φωτοβολταϊκές εφαρμογές (ασφαλειοθή-

κες, φυσίγγια, αντικεραυνική προστασία, διακόπτες, πίνακες

vector,κατανομείς με μπαρέτες)

- Βιoμηχανικό σύστημα: Νέα σειρά ”H3” αυτόματοι ισχύος από

40 έως 1600 Α

Εξέλιξη του ερμαρίου “Quadro + evo”

- Διαχείριση καλωδίων: Νέα σειρά πολύπριζων για γραφεία.

Η Hager προσφέρει πολύπλευρη υποστήριξη και έχοντας πλήρη

συναίσθηση της ευθύνης της για την κοινωνία και το περιβάλλον,

είναι σε θέση να συμβάλλει με υπερηφάνεια στην καλύτερη

χρήση των περιορισμένων διαθέσιμων πόρων. Είναι μια πεποί-

θηση που διαδραματίζει έναν ζωτικής σημασίας ρόλο στην ανά-

πτυξη μας. Οι κατηγορίες της ηθικής, του περιβάλλοντος και της

οικολογικής αποδοτικότητας συμπεριλαμβάνουν έναν πραγμα-

τικό κατάλογο μέτρων στον οποίο η Hager δεσμεύεται ρητώς και

ο οποίος συμπεριλαμβάνει: την πιστοποίηση Investors in People

(IIP), ένα πρόγραμμα ανάπτυξης υπαλλήλων · την πρωτοβουλία

της παγκόσμιας σύμπραξης των Ηνωμένων Εθνών, της οποίας η

Hager Group έγινε μέλος το 2007· και την περιβαλλοντική τυπο-

ποίηση ISO 14000, στην οποία οι περισσότερες από τις εγκατα-

στάσεις μας πιστοποιούνται ήδη. Από αυτή την άποψη, δίνεται

πολλή προσοχή τόσο στην οικολογική ανάπτυξη και στις τεχνο-

λογίες παραγωγής όσο και στα ίδια τα προϊόντα για να

κάνουν καλύτερη χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας.

Η καινοτομία, η στενή συνεργασία με τους πελάτες, η απλότητα

και η αξιοπιστία είναι η πραγματική βάση του εμπορικού σήματος

Hager. Είμαστε σε συνεχή επαφή με τους πελάτες μας, ερευνών-

τας τις επιθυμίες τους και τις ανάγκες τους πριν ενσωματώσουμε

τα νέα προϊόντα μας. Το ίδιο πράγμα ισχύει και για αυτόν τον κα-

τάλογο που έχουμε σχεδιάσει για σας ως πρακτικό εργαλείο.

Γιατί δεν τον ξεφυλλίζετε για να το ανακαλύψετε μόνοι σας;

Με φιλικούς χαιρετισμούς

Daniel Hager

Page 4: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2

Page 5: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ως πάροχος ολοκληρωµένων υπηρεσιών για επαγγελµατίεςη Hager σηµαίνει αξιόπιστη και πρωτοποριακή τεχνολογίααλλά και εµπιστοσύνη και οικειότητα µε τον πελάτη. Συστη-µατική εξέλιξη και πρωτοπορία των προϊόντων µας χαρα-κτηρίζουν το όνοµα Hager. Οπότε ο στόχος µας είναι να µεί-νουµε στην κορυφή της εξέλιξης, µε καινοτοµίες και βελ-τιώσεις.

Καινοτοµίες και νέες τεχνολογίες προσανατολίζονται πάντασύµφωνα µε τις ανάγκες του πελάτη. Σε χιλιάδες επαφέςκαι συζητήσεις µε τον πελάτη, τις οποίες πραγµατοποιεί ετη-σίως η Hager, ενηµερώνεται η εταιρία για το τι χρειάζονταιοι τεχνικοί για να εργαστούν αποτελεσµατικά. Με αυτή τηγνώση σαν βάση πραγµατοποιούνται οι πρωτοποριακές λύ-σεις που χαρακτηρίζουν το όνοµα Hager.80 τοις εκατό της προσφοράς της Hager είναι νεότερο απόπέντε χρόνια. Αυτός ο υψηλός ρυθµός εξέλιξης επιτρέπεικαι σε όσους την χρησιµοποιούν να λύνουν αποτελεσµατικάτις περισσότερες ανάγκες τους.Μια καλή ένδειξη για αυτή τη προσανατολισµένη προς τονχρήστη πολιτική προσφοράς, είναι η µεγάλη ζήτηση για και-νοτοµίες και εξέλιξη της εταιρίας

Συνεργάτης εμπιστοσύνηςΗ Hager είναι ο ειδικός στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις τόσο σε οικιακά όσο σε εµπορικά κτίσµατα.Γιατί το όνοµα Hager σηµαίνει εδώ και δεκαετίες πλήρης προσφορά συστηµάτων. Υψηλή ποιότητα,πρωτοποριακά προϊόντα, φιλική εγκατάσταση, απλός χειρισµός, άνετη εφαρµογή, καλή προσφοράυπηρεσιών και ξεχωριστός σχεδιασµός χαρακτηρίζουν την Hager.

Πρωτοπορία στην υπηρεσία του πελάτη

Η Hager ανήκει στην Hager Group, µία ιδιόκτητη οικογενει-ακή επιχείρηση, µε µεγαλύτερη από 50 χρόνια παράδοση. Ηπαγκοσµίως δραστήρια επιχείρηση απασχολεί περίπου11.000 συνεργάτες και έφτασε το 2009 συνολικές συναλ-λαγές των 1.3 εκατοµµυρίων ευρώ.

Προς στιγµή ο όµιλος Hager απασχολεί περίπου 850 µηχα-νικούς στο τµήµα έρευνας και ανάπτυξης, και δαπανά περί-που πέντε τοις εκατό των συναλλαγών για έρευνα και ανά-πτυξη. Με αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται να δηλώνονταιπαγκοσµίως 170 προϊόντα ως πατέντες.

Η συνολική προσφορά του Hager Group, περιλαµβάνει σή-µερα γύρω στα 74.000 άρθρα. Ο όµιλος Hager έχει εργο-στάσια παραγωγής παγκοσµίως σε 12 χώρες και σε 27 πό-λεις. Η παρουσία µας σε 55 χώρες υποστηρίζεται µέσω των20.000 σηµείων πώλησης. Τα προϊόντα του οµίλου Hager κά-νουν ισχυρή την παρουσία τους σε τοπική και εθνική αγορά,χάρη των στενών σχέσεων των πελατών και εµπορικών κα-ταστηµάτων.

Από το 2007 ο όµιλος Hager είναι µέλος της ευρωπαικής κοι-νότητας (SE Societas Europaea) τονίζοντας µε αυτόν τοντρόπο, από τη µία την διαφορετική κουλτούρα του και απότην άλλη τις ευρωπαικές ρίζες του.

Μία δυνατή ομάδα

3

Page 6: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4

∆ιανοµή ρεύµατος µεασφάλεια,τεχνικές επικοινωνίας

∆ιανοµή ενέργειαςερµάρια-πίνακες

Κανάλια διανοµήςκανάλια εγκατάστα-σης

tehalit

Η προσφορά της Hager είναι πλέον χωρισµένη σε τέσσερις διαφορετικούς χρωµατικούς διαχωρι-σµούς, ανάλογα την εφαρµογή, ώστε να σας διευκολύνει στην ακριβή και εύκολη αναζήτηση των σω-στών προϊόντων και λύσεων.

Είµαστε οι ειδικοί στις ηλεκτρικές εγκαταστάσεις, σε οικιακά αλλά και εµπορικά κτίρια, επειδή τοόνοµα Hager σας προσφέρει ταυτόχρονα: συστήµατα και λύσεις - υψηλή ποιότητα, αξιόπιστη και εύκολη εγκατάσταση.

Ξεκάθαρα δοµηµένη -η προσφορά Hager

Ενέργεια και δεδοµέναεκεί που τα χρειάζεστε

Page 7: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5

Οικιακοί αυτοµατισµοί-διακοπτικό υλικό

www.hagerhellas.gr

Κτιριακός χειρισµός µε άνεση,εξοικονόµηση ενέργειας καικοµψότητα

Ασφάλεια

Ασφάλεια κτιρίων,προστασία υλικών και προσώπων

Αν θέλετε περισσότερες πληροφορίες για τα συστήµατα καιτις λύσεις που προσφέρουµε µπορείτε να απευθυνθείτεστους συνεργάτες µας.

Επικοινωνήστε µαζί µας µέσω e-mail ή τηλεφωνικώς:

Τηλέφωνα: 210 6254191

Τηλέφωνα: 210 8663711

Τηλέφωνα: 2310 327983

Page 8: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

….µε ανησυχητικούς ρυθµούς

Η παραποίηση των προϊόντων κερδίζει έδαφος σ' όλο τον κόσµο. Αυτή η επιδηµία που πλησίαζε το7% του παγκόσµιου εµπορίου το 2002, έφθασε το 10% το 2006 µε όγκο συναλλαγών που έφθασε τα500 δις ευρώ παγκοσµίως. Η παραποίηση δεν αφορά µόνο τα προϊόντα πολυτελείας αλλά σήµεραέχει επεκταθεί σε κάθε είδος προϊόντος (µόδα, αθλητισµός, παιχνίδια, φαγητό, φάρµακα, αεροναυτι-λία κτλ.) συµπεριλαµβανοµένων και των ηλεκτρικών στα οποία διακυβεύεται η ανθρώπινη ασφάλεια!Οι παραποιόντες δεν σέβονται τη νοµοθεσία, δεν πληρώνουν τους φόρους, κερδοσκοπούν από τηφθηνή και υπό άθλιες συνθήκες εργασία ενώ εκµεταλλεύονται ακόµη και την παιδική εργασία.

Παραποίηση προϊόντων

Μια επιδηµία που κερδίζει

έδαφος…

6

check.hager

Page 9: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

∆ιαδικασία πιστοποίησηςγια την εγγύηση της προ-έλευσης των προϊόντωνΜικροαυτόµατοι, διακόπτες, καιρελέ διαρροής έχουν ένα µονα-δικό αριθµό αναγνώρισης καταχω-ρηµένο σε προστατευόµενη βάσηδεδοµένων.

1

Λογισµικό για τον έλεγχοτης προέλευσης των προϊόντωνΑυτό το πρωτοποριακό σύστηµα,µε πρόσβαση στο Internet, συνι-στά ένα νέο εργαλείο πιστοποί-ησης των προϊόντων της Hager. Η ιστοσελίδαhttps://check.hager.com είναι προ-σβάσιµη απ' όλους και παρέχειπληροφορίες για την εγκυρότητατου αριθµού αναγνώρισης τουεπιλεγµένου προϊόντος.

2

Σχέδιο δράσης σε περίπτωση αµφιβολίας γιατην αυθεντικότητα ενόςπροϊόντοςΗ Hager θα επικοινωνήσει µε τουςπελάτες για τη συγκέντρωση τωναπαραίτητων πληροφοριών αλλάκαι των ύποπτων προϊόντων γιαειδικό λεγχο. Εάν είναι απαραί-τητο, η Hager θα προβεί στις απα-ραίτητες νοµικές ενέργειες.

3

4

Hager: Συνώνυµο της ποιότητας

Το πιστοποιητικό ISO 9001 αποδεικνύει την αφοσίωση της Hager στη συνεχή προσπάθεια να εγγυάται την ποιότητα των προϊόντων και υπηρεσιών της, από τη σχεδίαση έως τηνπαραγωγή και το µάρκετινγκ. Ως αποτέλεσµα της σηµασίαςστην ποιότητα, η Hager µάχεται ενεργά τους παραποιόντεςκαι το δίκτυο διανοµής τους µε µια διαδικασία που είναι• Απλή• Γρήγορη• ΟικονοµικήΛέγεται check.hager και επικεντρώνεται σε 4 στοιχεία:

7

Ας ενεργήσουµε µαζί…

Ηθική σύµβαση, µια δέ-σµευση µεταξύ κατα-σκευαστή και διανοµέα

Ο Κατασκευαστής δεσµεύεται:

• Να παρέχει τα µέσα για τη

µάχη ενάντια στην παραποί-

ηση προϊόντων

• Να ανακοινώνει τα αποτελέ-

σµατα τέτοιων ενεργειών

Ο διανοµέας δεσµεύεται να :

• ∆ιαθέτει προς πώληση

αγαθά που δεν είναι πλαστά.

• Να ενηµερώνει τον κατα-

σκευαστή για κάθε προ-

σφορά πλαστών προϊόντων.

• Να υποστηρίζει τις ενέρ-

γειες των κατασκευαστών

ενάντια στην παραποίηση

Για να πολεµήσουµε αυτήτην απειλή, η Hager αποφά-σισε να βοηθήσει τους πελάτες να πιστοποιεί ταπροϊόντα της µέσω του διαδικτυακού τόπουcheck.hager.com

Page 10: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8

Πίνακες

Ερµάρια

Προστασία

Εντολή και σηµατοδότηση

∆ιαχείριση ενέργειας

Πρωτεύοντα υλικά

Σύνδεση

Κανάλια διανοµής

Κανάλια µε εξωτερικά εξαρτήµατα

Κανάλια εγκατάστασης

Page 11: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9

mini gamma | golf | volta | gamma | vector |εξαρτήµατα

1.0

FW | vega D | rimini | orion plus | quadro5 |quadro + evo | εξαρτήµατα

2.0

Ασφάλειες | Ρελέ διαφυγής | θερµοµαγν.κινητήρων

3.0

Ραγ/κόπτες | Λυχνίες | Μ/Σ | Όργανα 4.0

Ηλεκτρονόµοι | Χρονοδιακόπτες | ρυθµιστέςφωτισµού (dimmer) | ανιχνευτές

5.0

∆ιακόπτες Φορτίου |∆ιακόπτες Ισχύος | Α/Ζ 6.0

Μπάρες | Μπλοκ ταχείας σύνδεσης 7.0

Πίν

ακες

Ερµ

άρια

Προ

στα

σία

Εντο

λή

Σ

ηµ

ατο

δό

τησ

η∆

ιαχ

είρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ςΠ

ρω

τεύο

ντα

Υλικ

άΣ

ύνδ

εσ

η

tehalit.LF speedway PVC | speedway µε αυτοκόλλητη ταινία

8.0

tehalit.ateha | SL | SL decor | EK 9.0

tehalit.LFF | CLΜ-clima | LPT | GBD pvc | GBA alu |BR | RS | δαπέδου | NR

10.0

Κα

νά

λι

Κα

νά

λι

Κα

νά

λι

Page 12: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10

Κανάλια για ερµάρια

Τεχνικός οδηγός

Περιεχόµενα-κωδικός υλικού

∆ιακοπτικό υλικό

Οικιακά συστήµατα αυτοµατισµού

Ασφάλεια

Page 13: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

11

tehalit.VK-flex | BA7A 11.0

15.0

Κα

νά

λι

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

16.0

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

systo 12.0

tebis | tebis KNX 13.0

Ανιχνευτές καπνού 14.0

∆ια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

όΟ

ικια

κά

Συσ

τήµ

ατα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύΑ

σφ

άλεια

Page 14: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Πίνακες Διανομής

Page 15: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

mini gamma 1.03

golf 1.04

volta 1.07

gamma 1.09

vector 1.10

εξαρτήματα 1.11

Πίν

ακες

Page 16: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Designedby you

Νέοι πίνακες golf σειράς VS και VF Πρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Έτσι επαγγελματίες εγκαταστάτες από όλο τον κόσμο έδωσαν τις ιδέες

τους στο προγραμμά μας “Η άποψη του πελάτη”, ώστε να

γίνουν οι εγκαταστάσεις με πίνακες πιο πρακτικές

Ανακαλύψτε πώς ο καινούργιος golf μπορεί να κάνειτην εγκατάστασή σας πιο εύκολη στη σελίδα designedbyyou.comΠρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Page 17: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

σειρ. θεσ. συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξωτερικοί πλαστικοί ΙΡ 30 / IK 05

πλ.55 X υψ.160 X βα.82 1 2 10 GD102N 3,64

πλ.110 X υψ.180 X βα.82 1 4 5 GD104N 4,18

πλ.148 X υψ.180 X βα.82 1 6 4 GD106N 6,05

πλ.182 X υψ.180 X βα.82 1 8 1 GD108N 6,99

πλ.218 X υψ.180 X βα.82 1 10 1 GD110N 9,02

GD106N

GP110T

VZ313GZ100G

GZ04N

GD102N

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξαρτήματα για την νέα σειρά mini gamma

Πόρτα διαφανής για GD102N 1 GP102T 3,72

Πόρτα διαφανής για GD104N 1 GP104T 4,40

Πόρτα διαφανής για GD106N 1 GP106T 5,13

Πόρτα διαφανής για GD108N 1 GP108T 5,70

Πόρτα διαφανής για GD110N 1 GP110T 6,34

Πόρτα αδιαφανής για GD102N 1 GP102P 3,65

Πόρτα αδιαφανής για GD104N 1 GP104P 4,04

Πόρτα αδιαφανής για GD106N 1 GP106P 4,61

Πόρτα αδιαφανής για GD108N 1 GP108P 5,13

Πόρτα αδιαφανής για GD110N 1 GP110P 5,79

Κλειδαριά με δυο κλειδιά 1 VZ313 14,41

για την νέα σειρά Gamma

Eξαρτήματα σύνδεσης μεταξύ πινάκων 1 GZ100G 3,66

M20 (1σετ = 5 τεμάχια)

Ακροδέκτες ουδετέρου 4 συνδέσεων 2 x 16 + 2 x 10 1 GZ04N 2,50

Ακροδέκτες ουδετέρου 7 συνδέσεων 3 x 16 + 4 x 10 1 GZ04E 2,50

Ακροδέκτες φάσης 4 συνδέσεων 2 x 16 + 2 x 10 1 GZ07N 3,00

Ακροδέκτες φάσης 7 συνδέσεων 3 x 16 + 4 x 10 1 GZ07E 3,00

σειρά mini gamma

1.03

Πίν

ακες

vέo

Page 18: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξωτερικοί πλαστικοί ΙΡ 50 / IK 07 (ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ)

πλ.137,5 X υψ.183,5 X βα.98,5 1 4 αδιαφ. 1 VS104PA 13,27

πλ.209,5 X υψ.183,5 X βα.98,5 1 8 αδιαφ. 1 VS108PA 16,33

πλ.281,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 12 αδιαφ. 1 VS112PA 19,59

πλ.281,5 X υψ.376,5 X βα.98,5 2 24 αδιαφ. 1 VS212PA 27,45

πλ.281,5 X υψ.500 X βα.98,5 3 36 αδιαφ. 1 VS312PA 37,76

πλ.281,5 X υψ.646,5 X βα.98,5 4 48 αδιαφ. 1 VS412PA 58,67

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξωτερικοί πλαστικοί ΙΡ 50 / IK 07 (ΠΟΡΤΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ)

πλ.137,5 X υψ.183,5 X βα.98,5 1 4 ημιδιαφ. 1 VS104TA 13,27

πλ.209,5 X υψ.183,5 X βα.98,5 1 8 ημιδιαφ. 1 VS108TA 16,33

πλ.281,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 12 ημιδιαφ. 1 VS112TA 19,59

πλ.281,5 X υψ.376,5 X βα.98,5 2 24 ημιδιαφ. 1 VS212TA 27,45

πλ.281,5 X υψ.500 X βα.98,5 3 36 ημιδιαφ. 1 VS312TA 37,76

πλ.281,5 X υψ.646,5 X βα.98,5 4 48 ημιδιαφ. 1 VS412TA 58,67

VS108PA

VS312TAσειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πλ.389,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 18 ημιδιαφ. 1 VS118TA 28,88

πλ.389,5 X υψ.376,5 X βα.98,5 2 36 ημιδιαφ. 1 VS218TA 48,47

πλ.389,5 X υψ.500 X βα.98,5 3 54 ημιδιαφ. 1 VS318TA 74,49

πλ.389,5 X υψ.646,5 X βα.98,5 4 72 ημιδιαφ. 1 VS418TA 106,12

πλ.461,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 22 ημιδιαφ. 1 VS122TA 36,22

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πλ.389,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 18 αδιαφ. 1 VS118PA 28,88

πλ.389,5 X υψ.376,5 X βα.98,5 2 36 αδιαφ. 1 VS218PA 48,47

πλ.389,5 X υψ.500 X βα.98,5 3 54 αδιαφ. 1 VS318PA 74,49

πλ.389,5 X υψ.646,5 X βα.98,5 4 72 αδιαφ. 1 VS418PA 106,12

πλ.461,5 X υψ.251,5 X βα.98,5 1 22 αδιαφ. 1 VS122PA 36,22

VS212PA

VS418PA

νέα σειρά golf

1.04

Page 19: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

χωνευτοί πλαστικοί IP 40 / IK 07 (ΠΟΡΤΑ ΗΜΙΔΙΑΦΑΝΗΣ)

πλ.170 X υψ.189 X βα.72 1 4 ημιδιαφ. 1 VF104TA 9,69

πλ.242 X υψ.189 X βα.72 1 8 ημιδιαφ. 1 VF108TA 12,65

πλ.318 X υψ.257 X βα.72 1 12 ημιδιαφ. 1 VF112TA 14,90

πλ.318 X υψ.382 X βα.72 2 24 ημιδιαφ. 1 VF212TA 20,71

πλ.318 X υψ.507 X βα.72 3 36 ημιδιαφ. 1 VF312TA 31,63

πλ.318 X υψ.652 X βα.72 4 48 ημιδιαφ. 1 VF412TA 49,69

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πλ.426 X υψ.257 X βα.72 1 18 ημιδιαφ. 1 VF118TA 20,41

πλ.426 X υψ.382 X βα.72 2 36 ημιδιαφ. 1 VF218TA 37,24

πλ.426 X υψ.507 X βα.72 3 54 ημιδιαφ. 1 VF318TA 46,94

πλ.426 X υψ.652 X βα.72 4 72 ημιδιαφ. 1 VF418TA 58,16

πλ.498 X υψ.257 X βα.72 1 22 ημιδιαφ. 1 VF122TA 23,98

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

συναρμολογημένοι χωνευτοί ΙΡ 40 / IK 07

πλ.318 X υψ.382 X βα.72 2 24 ημιδιαφ. 1 VF212TAE 137,76

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

χωνευτοί πλαστικοί IP 40 / IK 07 (ΠΟΡΤΑ ΑΔΙΑΦΑΝΗΣ)

πλ.170 X υψ.189 X βα.72 1 4 αδιαφ. 1 VF104PA 9,69

πλ.242 X υψ.189 X βα.72 1 8 αδιαφ. 1 VF108PA 12,65

πλ.318 X υψ.257 X βα.72 1 12 αδιαφ. 1 VF112PA 14,90

πλ.318 X υψ.382 X βα.72 2 24 αδιαφ. 1 VF212PA 20,71

πλ.318 X υψ.507 X βα.72 3 36 αδιαφ. 1 VF312PA 31,63

πλ.318 X υψ.652 X βα.72 4 48 αδιαφ. 1 VF412PA 49,69

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πλ.426 X υψ.257 X βα.72 1 18 αδιαφ. 1 VF118PA 20,41

πλ.426 X υψ.382 X βα.72 2 36 αδιαφ. 1 VF218PA 37,24

πλ.426 X υψ.507 X βα.72 3 54 αδιαφ. 1 VF318PA 46,94

πλ.426 X υψ.652 X βα.72 4 72 αδιαφ. 1 VF418PA 58,16

πλ.498 X υψ.257 X βα.72 1 22 αδιαφ. 1 VF122PA 23,98

VF312PA

VF318PA

VF112TA

VF418PA

νέα σειρά golf

1.05

Πίν

ακες

Page 20: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

VZ455N

VZ699N

VZ789N

VZ455P

VZ707N

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξαρτήματα για πίνακες golf

κλειδαριά με 2 κλειδιά 1 VZ794N 12,24

εφεδρικό κλειδί 1 VZ312 5,10

μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης P (καφέ) 1 VZ455P 6,12

μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης N (μπλε) 1 VZ455N 6,18

μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης P (καφέ) 1 VZ456P 6,18

μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης N (μπλε) 1 VZ456N 6,12

οδηγός καλωδίου VF/VS, 1σετ/10 τεμ. 1 VZ699N 5,10

βάση πλαστική για μπλόκ ταχείας σύνδεσης 1 VZ707N 2,60

πίνακα golf VF/VS 12,24,36,48 mod.

βάση πλαστική για μπλόκ ταχείας σύνδεσης 1 VZ708N 3,60

πίνακα golf VF/VS 18,36,54,72 mod.

βάσεις κλάσης II VS και σετ οριζόντιας συναρμολόγησης 4 VZ789N 1,48

βάσεις στερέωσης για τοίχο 4 VZ786N 1,48

διαφανές στήριγμα ετικετών VF/VS 450 mm,

+ Α4 φύλλα, 1 σετ/5 τεμ. 1 VZ787N 10,20

ετικέτες αναγραφής, 1 σετ/10 τεμ. 1 VZ788N 5,92

αυτοκόλλητα διακόσμησης για VF*

πορτοκαλί 1 VZ832N 10,20

μαύρο 1 VZ833N 10,20

ροζέ 1 VZ834N 10,20

γρανίτης 1 VZ835N 10,20

καρυδιά 1 VZ836N 10,20

οξιά 1 VZ837N 10,20

χρυσό 1 VZ838N 10,20

αλουμίνιο 1 VZ839N 10,20

ανθρακί 1 VZ840N 10,20

χρώμιο 1 VZ841N 10,20

*διαστάσεις: 3 m x 8 mm - ρολό

VZ794N

VF832N-VF841N

VZ787N

VZ456NVZ456P

vέo

νέα σειρά golf

1.06

Page 21: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

σειρ. θεσ. πόρτα Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

¯ˆÓ¢ÙÔ› ÌÂÙ·ÏÏÔÏ·ÛÙÈÎÔ› πƒ 30 / IK 07 Volta, Ì ‚¿ıÔ˜ ÂÓÙÔȯÈÛÌÔ‡ 89 mm

διάφανη πόρτα

Ï.330 X ˘„.335 X ‚·.89 1 12 ‰È·Ê. 1 VU12NG 31,00Ï.330 X ˘„.484 X ‚·.89 2 24 ‰È·Ê. 1 VU24NG 38,33Ï.330 X ˘„.609 X ‚·.89 3 36 ‰È·Ê. 1 VU36NG 49,21Ï.330 X ˘„.734 X ‚·.89 4 48 ‰È·Ê. 1 VU48NG 75,10

αδιάφανη πόρτα

Ï.330 X ˘„.335 X ‚·.89 1 12 μεταλλ. 1 VU12NP 31,00Ï.330 X ˘„.484 X ‚·.89 2 24 μεταλλ. 1 VU24NP 38,33Ï.330 X ˘„.609 X ‚·.89 3 36 μεταλλ. 1 VU36NP 49,21Ï.330 X ˘„.734 X ‚·.89 4 48 μεταλλ. 1 VU48NP 75,10

μετατροπή βάθους εντοιχισμού από 89 σε 72 mm

Ï.330 X ˘„.335 X ‚·.89 VU12NG + VZ111N (βλέπε αξεσουάρ volta σελ. 1.08)Ï.330 X ˘„.484 X ‚·.89 VU24NG + VZ112N (βλέπε αξεσουάρ volta σελ. 1.08)Ï.330 X ˘„.609 X ‚·.89 VU36NG + VZ113N (βλέπε αξεσουάρ volta σελ. 1.08)Ï.330 X ˘„.734 X ‚·.89 VU48NG + VZ114N (βλέπε αξεσουάρ volta σελ. 1.08)

ÛÂÈÚ. ıÂÛ. ρ/δ fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘Ó·ÚÌÔÏÔÁË̤ÓÔÈ ¯ˆÓ¢ÙÔ› ÌÂÙ·ÏÏÔÏ·ÛÙÈÎÔ› πƒ 30 / IK 07 Volta

Ï.330 X ˘„.442 X ‚·.89 2 24 Ó·È ‰È·Ê. 1 VU24NPL 151,24

χωνευτοί σε γυψοσανίδα με διάφανη πόρτα

Ï.330 X ˘„.335 X ‚·.89 1 12 ‰È·Ê. 1 VH12ET 36,90Ï.330 X ˘„.484 X ‚·.89 2 24 ‰È·Ê. 1 VH24ET 46,50Ï.330 X ˘„.609 X ‚·.89 3 36 ‰È·Ê. 1 VH36ET 58,05Ï.330 X ˘„.734 X ‚·.89 4 48 ‰È·Ê. 1 VH48ET 89,10

χωνευτοί σε γυψοσανίδα με αδιάφανη πόρτα

Ï.330 X ˘„.335 X ‚·.89 1 12 ·‰È·Ê. 1 VH12EP 36,26Ï.330 X ˘„.484 X ‚·.89 2 24 ·‰È·Ê. 1 VH24EP 45,58Ï.330 X ˘„.609 X ‚·.89 3 36 ·‰È·Ê. 1 VH36EP 58,01Ï.330 X ˘„.734 X ‚·.89 4 48 ·‰È·Ê. 1 VH48EP 89,09

Â͈ÙÂÚÈÎÔ› ÌÂÙ·ÏÏÔÏ·ÛÙÈÎÔ› πƒ 30 / IK 07, ÛÂÈÚ¿ volta

ÛÂÈÚ. ıÂÛ. fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Ï.305 X ˘„.245 X ‚·.96,5 1 12 ‰È·Ê. 1 VA12G 27,97Ï.305 X ˘„.370 x ‚·.96,5 2 24 ‰È·Ê. 1 VA24G 37,78Ï.305 X ˘„.515 X ‚·.96,5 3 36 ‰È·Ê. 1 VA36G 43,45Ï.305 X ˘„.640 X ‚·.96,5 4 48 ‰È·Ê. 1 VA48G 54,16

VA12G

VA24G

VU24NPL

VH12EP

νέα σειρά volta

1.07

Πίν

ακες

VU24NG

VU24NP

Page 22: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

1.08

νέα σειρά volta

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ›Ó·Î˜ volta (¯ˆÓ¢ÙÔ‡˜ Î·È Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜)

εξαρτήματα μετατροπής βάθους από 89 σε 72 για (12) 1 VZ111N 7,21εξαρτήματα μετατροπής βάθους από 89 σε 72 για (24 ) 1 VZ112N 8,87εξαρτήματα μετατροπής βάθους από 89 σε 72 για (36 ) 1 VZ113N 9,90εξαρτήματα μετατροπής βάθους από 89 σε 72 για (48) 1 VZ114N 11,49

κλειδαριά με δύο κλειδιά 1 VZ302N 12,37μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης P (καφέ) 1 VZ455P 6,12μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης Ν (μπλέ) 1 VZ455N 6,18μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης P ράγας 1 VZ456P 6,18μίνι κλέμα ταχείας σύνδεσης N ράγας 1 VZ456N 6,12

ετικέτα επισήμανσης 1σετ/10τεμ. 1 VZ717 4,38πλαστική θήκη ετικέτας επισήμανσης 1σετ/10τεμ. 1 VZ602 6,81θήκη για επικόλληση στην πόρτα 10 VZ407 4,85σπρέυ καθαρισμού 1 VZ404 20,10πλαστικά καλύμματα κενών θέσεων(219 mm) 10 S35S 2,45πλαστικά καλύμματα κενών θέσεων 10 ZZ34S 5,61κλιπ κάλυμμα κενών, 1τεμ=18 mm, 2τεμ.=9 mm,1σετ/10τεμ. 1 S30N 4,95βάση για κλέμες, 240 mm 1 VZ711 3,97πλάκα μεταλλική για υλικά εκτός ράγας, για πίνακες 1 σειράς 1 VZ451N 10,00πλάκα μεταλλική για υλικά εκτός ράγας, για πίνακες 2 σειρών 1 VZ452N 13,60πλάκα μεταλλική για υλικά εκτός ράγας, για πίνακες 3 σειρών 1 VZ453N 14,84πλάκα μεταλλική για υλικά εκτός ράγας, για πίνακες 4 σειρών 1 VZ454N 21,13πλαστικη βάση ράγας για κλέμες ταχείας σύνδεσης 1 KN00A 2,06

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ›Ó·Î˜ Volta (Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜)·‰È·Ê·Ó‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ· ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ VA12G 1 VA12T 9,75·‰È·Ê·Ó‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ· ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ VA24G 1 VA24T 11,45·‰È·Ê·Ó‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ· ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ VA36G 1 VA36T 13,26·‰È·Ê·Ó‹˜ ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ fiÚÙ· ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈÎÔ‡˜ ›Ó·Î˜ VA48G 1 VA48T 14,96

VZ111N

VZ302N

VZ455N

VZ404

Page 23: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

1.09

Πίν

ακες

σειρά gamma

σειρ. θεσ. πόρτα συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξωτερικοί πλαστικοί ΙΡ 30 / IK 07 gamma, σειρά g

πλ.250 X υψ.250 X βα.103 1 13 έξτρα 1 GD113D 13,16

πλ.250 X υψ.375 X βα.103 2 26 έξτρα 1 GD213D 18,54

πλ.250 X υψ.500 X βα.103 3 39 έξτρα 1 GD313D 25,10

πλ.250 X υψ.625 X βα.103 4 52 έξτρα 1 GD413D 38,28

GD213D συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξαρτήματα για πίνακες gamma

Πόρτες ημιδιαφανείς

πόρτα ημιδιαφανής για πίνακα GD113D 1 GP113T 9,76

πόρτα ημιδιαφανής για πίνακα GD213D 1 GP213T 13,43

πόρτα ημιδιαφανής για πίνακα GD313D 1 GP313T 18,30

πόρτα ημιδιαφανής για πίνακα GD413D 1 GP413T 24,40

Πόρτες αδιαφανής

πόρτα αδιαφανής για πίνακα GD113D 1 GP113P 8,53

πόρτα αδιαφανής για πίνακα GD213D 1 GP213P 9,76

πόρτα αδιαφανής για πίνακα GD313D 1 GP313P 12,48

πόρτα αδιαφανής για πίνακα GD413D 1 GP413P 15,86

Πλάτες απο μονωτική ύλη

πλάτη απο μονωτική ύλη για πίνακα GD113D 1 GS113D 5,37

πλάτη απο μονωτική ύλη για πίνακα GD213D 1 GS213D 5,68

πλάτη απο μονωτική ύλη για πίνακα GD313D 1 GS313D 5,97

πλάτη απο μονωτική ύλη για πίνακα GD413D 1 GS413D 6,34

κλειδαριά με δύο κλειδιά 1 GZ35A 7,82

σετ βιδών σφραγιζόμενων 1 GZ32A 6,29

φύλλο χαρτιού σημάνσεως ραγουλικών με προκοπές 1 GZ31A 17,69

(1 σετ = 10 τεμ )

Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË 1 GZ07A 3,66

πλαστικό κάλυμμα ετικετών 13 θέσεων 1 GZ33A 4,38

Βάση για κλέμενς ταχείας σύνδεσης 1 GZ30A 3,38

καλύμματα κενών θέσεων, πλάτος 13 στοιχείων 10 JP014 2,11

εξαρτήματα για πίνακες και ερμάρια.

Υλικά εξωτερικών εγκαταστάσεων gamma

κανάλι εγκατάστασης καλωδίων 2 m 2 JA250N 65,96

κανάλι εγκατάστασης καλωδίων 2,6 m 2 JA260N 86,14

διαχωριστικό διάφραγμα 2,6 m 1 JB068N 7,92

τερματικό καναλιού 1 JB251N 7,71

μούφα οροφής / καναλιού 1 JB252N 30,39

μούφα δαπέδου / καναλιού 1 JB253N 39,11

αγκράφα για συγκράτηση διαχωριστικών πλαστικών 1 JB254N 2,26

κάλυμμα καναλιού και πίνακα 1 JB256N 13,16

στήριγμα για την τοποθέτηση τών πινάκων 1 JB257N 6,65

σειράς gamma στα κανάλια JA 250N, JA 260N

GP213P

GP213T

GZ31A

GZ30A

Page 24: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

1.10

σειρά vector

ÛÂÈÚ. ıÂÛ. fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Â͈ÙÂÚÈÎÔ› Ï·ÛÙÈÎÔ› ÛÙÂÁ·ÓÔ› πƒ 65 / IK 08, ÛÂÈÚ¿ vector

Ï.111 X ˘„.175 X ‚·.93 1 3 ‰È·Ê. 1 VE103N 13,55

Ï.165 X ˘„.190 X ‚·.113 1 6 ‰È·Ê. 1 VE106N 17,44

Ï.237 X ˘„.210 X ‚·.114 1 10 ‰È·Ê. 1 VE110N 21,31

Ï.310 X ˘„.302 X ‚·.151 1 12 ‰È·Ê. 1 VE112N 32,93

Ï.310 X ˘„.427 X ‚·.151 2 24 ‰È·Ê. 1 VE212N 46,52

Ï.310 X ˘„.552 X ‚·.151 3 36 ‰È·Ê. 1 VE312N 62,00

Ï.310 X ˘„.677 X ‚·.151 4 48 ‰È·Ê. 1 VE412N 77,51

Ï.418 X ˘„.302 X ‚·.151 1 18 ‰È·Ê. 1 VE118N 44,57

Ï.418 X ˘„.452 X ‚·.151 2 36 ‰È·Ê. 1 VE218N 66,39

Ï.418 X ˘„.602 X ‚·.151 3 54 ‰È·Ê. 1 VE318N 93,03

Ï.165 X ˘„.190 X ‚·.113 1 6 ‰È·Ê. 1 VE105A 42,70

Ï.237 X ˘„.210 X ‚·.114 1 10 ‰È·Ê. 1 VE109A 51,80

Για τη διατήρηση της στεγανότητας ΙΡ 65 απαιτείται η χρήση στυλπιοθληπτών.

VE105A

VE218N

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÁÈ· ÛÙÂÁ·ÓÔ‡˜ ›Ó·Î˜ ÛÂÈÚ¿˜ vector

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ‰‡Ô ÎÏÂȉȿ 1 VZ311 14,33Ìԇʷ Û˘ÓÂÓÒÛˆ˜ ÈÓ¿ÎˆÓ VE106N ¤ˆ˜ VE110N 1 ˙¢Á V801V 3,86ηχÌÌ·Ù· ÈÓ¿ÎˆÓ 6 Ì ¯·Ú·Á¤˜, RAL 7035 10 VZ413 1,01ηχÌÌ·Ù· ÈÓ¿ÎˆÓ 12 Ì ¯·Ú·Á¤˜, RAL 7035 10 VZ415 1,65ηχÌÌ·Ù· ÈÓ¿ÎˆÓ 18 Ì ¯·Ú·Á¤˜, RAL 7035 10 VZ416 2,24µ¿ÛË ÁÈ· ÎϤÌÂÓ˜ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ 1 VZ711 3,97Ìԇʷ Û˘ÓÂÓÒÛˆ˜ ÈÓ¿ÎˆÓ VE112N ¤ˆ˜ VE318N 1 VZ754 5,52Eξαρτ. εισαγωγής καλωδίων, 2 x M 32 + 10 x M 35 + 14 x M 20 1 ÛÂÙ VZ758 7,93κάλυμμα Û˘ÓÂÓÒÛˆ˜ ηӷÏÈÔ‡ Ì ›Ó·Î· 12 1 VZ747 7,65κάλυμμα Û˘ÓÂÓÒÛˆ˜ ηӷÏÈÔ‡ Ì ›Ó·Î· 18 1 VZ748 9,98ÛÊ˘Ú¿ÎÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ·Ï˘Û›‰· 1 VZ198 10,65

C453

VZ758

VZ747

Page 25: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

1.11

Πίν

ακες

κοινά εξαρτήματα

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÎÔÈÓ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ù· ÂÚÌ¿ÚÈ· mini gamma,

golf, volta, gamma - RAL 9010

ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë 1/2 ı¤Û˘ 50 P031 0,23

ÁÈ· Î¿Ï˘„Ë 1 ı¤Û˘ 50 P032 0,27

Ï·ÛÙÈο ηχÌÌ·Ù· ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì Îԇ̷̈ :

¶Ï·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· 6 Ì ÚÔÎÔ¤˜ 1/2 ı¤Û˘ 10 JP001 0,96

(σειρά mini gamma)

¶Ï·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· 13 Ì ÚÔÎÔ¤˜ 1/2 ı¤Û˘ 10 JP014 2,11

(σειρά gamma)

για κάλυψη 12 θέσεων με χαραγές 10 P012 1,63

ÛÚ¤˘ καθαρισμού

ÛÚ¤˘ καθαρισμού ÁÈ· Ù· εσωτερικά και Â͈ÙÂÚÈο ̤ÚË 1 VZ404 20,10

των πινάκων, mini gamma, golf, volta, gamma, vector, FW, vega D

P012

VZ404

P031 P032

Page 26: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ερμάρια

Page 27: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ερ

μά

ρια

FW 2.02

vega D 2.05

rimini 2.07

orion plus 2.08

quadro 5 2.16

quadro+ evo 2.19

εξαρτήματα 2.29

Page 28: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.02

νέα σειρά FW

στήλες σειρ. θεσ. συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

εξωτερική με διάφανη πόρτα - IP 44

πλ.300 X υψ.500 X βα.160 1 3 36 1 FWB31GS 193,81

πλ.550 X υψ.500 X βα.160 2 3 72 1 FWB32GS 219,59

πλ.800 X υψ.500 X βα.160 3 3 108 1 FWB33GS 334,02

πλ.1050 X υψ.500 X βα.160 4 3 144 1 FWB34GS 419,59

πλ.300 X υψ.650 X βα.160 1 4 48 1 FWB41GS 197,94

πλ.550 X υψ.650 X βα.160 2 4 96 1 FWB42GS 240,21

πλ.800 X υψ.650 X βα.160 3 4 144 1 FWB43GS 367,01

πλ.1050 X υψ.650 X βα.160 4 4 192 1 FWB44GS 460,82

πλ.300 X υψ.800 X βα.160 1 5 60 1 FWB51GS 225,77

πλ.550 X υψ.800 X βα.160 2 5 120 1 FWB52GS 261,86

πλ.800 X υψ.800 X βα.160 3 5 180 1 FWB53GS 415,46

πλ.1050 X υψ.800 X βα.160 4 5 240 1 FWB54GS 519,59

πλ.300 X υψ.950 X βα.160 1 6 72 1 FWB61GS 237,11

πλ.550 X υψ.950 X βα.160 2 6 144 1 FWB62GS 281,44

πλ.800 X υψ.950 X βα.160 3 6 216 1 FWB63GS 445,36

πλ.1050 X υψ.950 X βα.160 4 6 288 1 FWB64GS 555,67

πλ.300 X υψ.1100 X βα.160 1 7 84 1 FWB71GS 283,51

πλ.550 X υψ.1100 X βα.160 2 7 168 1 FWB72GS 406,19

πλ.800 X υψ.1100 X βα.160 3 7 252 1 FWB73GS 523,71

πλ.1050 X υψ.1100 X βα.160 4 7 336 1 FWB74GS 654,64

εξωτερικοί με αδιάφανη πόρτα (μεταλλική)

πλ.300 X υψ.500 X βα.160 1 3 36 1 FWB31S 154,12

πλ.550 X υψ.500 X βα.160 2 3 72 1 FWB32S 174,23

πλ.800 X υψ.500 X βα.160 3 3 108 1 FWB33S 264,95

πλ.1050 X υψ.500 X βα.160 4 3 144 1 FWB34S 330,93

πλ.300 X υψ.650 X βα.160 1 4 48 1 FWB41S 128,87

πλ.550 X υψ.650 X βα.160 2 4 96 1 FWB42S 193,81

πλ.800 X υψ.650 X βα.160 3 4 144 1 FWB43S 256,70

πλ.1050 X υψ.650 X βα.160 4 4 192 1 FWB44S 365,98

πλ.300 X υψ.800 X βα.160 1 5 60 1 FWB51S 159,79

πλ.550 X υψ.800 X βα.160 2 5 120 1 FWB52S 231,96

πλ.800 X υψ.800 X βα.160 3 5 180 1 FWB53S 314,43

πλ.1050 X υψ.800 X βα.160 4 5 240 1 FWB54S 386,60

πλ.300 X υψ.950 X βα.160 1 6 72 1 FWB61S 183,51

πλ.550 X υψ.950 X βα.160 2 6 144 1 FWB62S 255,67

πλ.800 X υψ.950 X βα.160 3 6 216 1 FWB63S 339,18

πλ.1050 X υψ.950 X βα.160 4 6 288 1 FWB64S 444,33

πλ.300 X υψ.1100 X βα.160 1 7 84 1 FWB71S 226,80

πλ.550 X υψ.1100 X βα.160 2 7 168 1 FWB72S 324,74

πλ.800 X υψ.1100 X βα.160 3 7 252 1 FWB73S 418,56

πλ.1050 X υψ.1100 X βα.160 4 7 336 1 FWB74S 523,71

FWB62S

FWB52GS

Page 29: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.03

νέα σειρά FW

Ερ

μά

ρια

στήλες σειρ. θεσ. συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

χωνευτοί με διάφανη πόρτα - IP 30

πλ.305 X υψ.502 X βα.110 1 3 36 1 FW31UG2 211,34

πλ.555 X υψ.502 X βα.110 2 3 72 1 FW32UG2 232,99

πλ.805 X υψ.502 X βα.110 3 3 108 1 FW33UG2 393,81

πλ.305 X υψ.652 X βα.110 1 4 48 1 FW41UG2 231,96

πλ.555 X υψ.652 X βα.110 2 4 96 1 FW42UG2 252,58

πλ.805 X υψ.652 X βα.110 3 4 144 1 FW43UG2 436,08

πλ.305 X υψ.802 X βα.110 1 5 60 1 FW51UG2 256,70

πλ.555 X υψ.802 X βα.110 2 5 120 1 FW52UG2 305,15

πλ.805 X υψ.802 X βα.110 3 5 180 1 FW53UG2 488,66

πλ.1055 X υψ.802 X βα.110 4 5 240 1 FW54UG2 610,31

πλ.305 X υψ.952 X βα.110 1 6 72 1 FW61UG2 307,22

πλ.555 X υψ.952 X βα.110 2 6 144 1 FW62UG2 339,18

πλ.805 X υψ.952 X βα.110 3 6 216 1 FW63UG2 522,68

πλ.1055 X υψ.952 X βα.110 4 6 288 1 FW64UG2 654,64

πλ.305 X υψ.1102 X βα.110 1 7 84 1 FW71UG2 337,11

πλ.555 X υψ.1102 X βα.110 2 7 168 1 FW72UG2 477,32

πλ.805 X υψ.1102 X βα.110 3 7 252 1 FW73UG2 616,49

χωνευτοί με αδιάφανη πόρτα (μεταλλική)

πλ.305 X υψ.502 X βα.110 1 3 36 1 FW31US2 174,23

πλ.555 X υψ.502 X βα.110 2 3 72 1 FW32US2 215,46

πλ.805 X υψ.502 X βα.110 3 3 108 1 FW33US2 314,43

πλ.305 X υψ.652 X βα.110 1 4 48 1 FW41US2 185,57

πλ.555 X υψ.652 X βα.110 2 4 96 1 FW42US2 226,80

πλ.805 X υψ.652 X βα.110 3 4 144 1 FW43US2 348,45

πλ.305 X υψ.802 X βα.110 1 5 60 1 FW51US2 205,15

πλ.555 X υψ.802 X βα.110 2 5 120 1 FW52US2 280,41

πλ.805 X υψ.802 X βα.110 3 5 180 1 FW53US2 390,72

πλ.1055 X υψ.802 X βα.110 4 5 240 1 FW54US2 487,63

πλ.305 X υψ.952 X βα.110 1 6 72 1 FW61US2 245,36

πλ.555 X υψ.952 X βα.110 2 6 144 1 FW62US2 315,46

πλ.805 X υψ.952 X βα.110 3 6 216 1 FW63US2 417,53

πλ.1055 X υψ.952 X βα.110 4 6 288 1 FW64US2 523,71

πλ.305 X υψ.1102 X βα.110 1 7 84 1 FW71US2 269,07

πλ.555 X υψ.1102 X βα.110 2 7 168 1 FW72US2 382,47

πλ.805 X υψ.1102 X βα.110 3 7 252 1 FW73US2 492,78

FW52UG2

FW42US2

Page 30: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.04

εξαρτήματα FW

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

καπάκι καλωδίων κουμπωτό, ΙΡ44, βάθους 250 mm

1 σειράς πλάτους 300 mm 1 FZ441N 41,84

2 σειρών πλάτους 550 mm 1 FZ442N 47,96

3 σειρών πλάτους 800 mm 1 FZ443N 55,61

4 σειρών πλάτους 1050 mm 1 FZ444N 65,82

5 σειρών πλάτους 1250 mm 1 FZ445N 76,53

κλειδαριά με 2 κλειδιά και κουμπί ασφάλισης 1 FZ597N 15,82

ράγα 12 θέσεων για υψηλό υλικό 1 U82A 9,69

βάση για κλέμες 1 UZ00K1 3,72

μπάρα σύνδεσης, συμβατή με UT91A,UT92A 1 UT91B 11,33

βάση για ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης 250 mm 1 UT91A 3,83

βάση με μπλοκ ταχείας σύνδεσης 1 UT91S 13,21

(ΚΝ00Α 1τεμ,ΚΝ 26Ε 1 τεμ).

κάλυμμα για το άνοιγμα εισόδου των καλωδίων 1 FZ277 9,18

προσαρμογέας ράγας 1 KN00A 2,06

κάλυμμα κενών θέσεων 10 S35S 2,45

κάλυμμα κενών θέσεων, κλειδώνει 10 ZZ34S 5,61

κλιπ-κάλυμμα κενών θέσεων 10 S30N 4,95

αυτοκόλλητο επισήμανσης 12 UZ005 11,12

χαρτάκια επισήμανσης (1 σελ.=12χαρτάκια) 1 UZ006 9,39

Α4 φύλλα για ηλεκτρικό κύκλωμα 1 ZZ90A 5,00

Α4 φύλλα για αναγραφή των στοιχείων της εγκατάστασης 1 ZZ90B 4,08

Α4 φύλλα με αρίθμηση 1 μέχρι 108 1 ZZ90C 5,00

θήκη για διάγραμμα, διάφανη (310 mm x 230 mm) 10 FZ794 6,01

θήκη άκαμπτη (800 x 550 mm) 1 FZ707 18,37

μαρκαδόρος επισκευής λάκας 12 ml, RAL9010 1 FZ791N 9,85

σπρέυ επισκευής λάκας 150 ml, RAL9010 1 FZ792N 30,63

σπρέυ για καθαρισμό πλαστικών επιφανειών 1 VZ404 20,10

ράγα στερέωσης ερμαρίου με 4 λάμες και βίδες (2 m) 1 FZ890N 70,92

λάμες στερέωσης ερμαρίου 1 FZ799N 26,43

βάσεις στερέωσης 1 FZ803B 8,88

φλάντσα εισαγωγής καλωδίων 1 FZ425 15,61

φλάντσα εισαγωγής καλωδίων 1 FZ428 15,71

σετ για συναρμολόγηση σε γυψοσανίδα 1 FZ276 17,45

σετ για χωνευτή συναρμολόγηση 1 FZ279 6,73

βάση μεταλλική για μπλοκ ταχείας σύνδεσης 250 mm 1 UT91A 3,83

βάση μεταλλική με μπλοκ ταχείας σύνδεσης 250 mm 1 UT91S 13,21

(KN00A 1 τεμ. ΚΝ26Ε 1 τεμ.)

βάση πλαστική για μπλόκ ταχείας σύνδεσης (KN18..2τεμ.) 1 UZ002K2 4,20

U82A

FZ597N

UZ00K1

KN00A

S30N

FZ404

FZ890N

FZ799N

UZ002K2

vέo

Page 31: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.05

σειρά vega D

Ερ

μά

ρια

‡„Ô˜ ÛÂÈÚ. ıÂÛ. Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Â͈ÙÂÚÈο ÂÚÌ¿ÚÈ· ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË, ÛÂÈÚ¿ vega D

* Ì ÎϤÌÂÓ˜ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘

Ï.550 X ‚·.185

400 - - 1 FD22M 151,39

550 1 24 1 FD32M 171,29

οı ÂÚÌ¿ÚÈo ¤¯ÂÈ ÎÂÓfi 700 2 48 1 FD42M 184,01

Úo˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 850 3 72 1 FD52M 205,89

1000 4 96 1 FD62M 230,98

1150 5 120 1 FD72M 270,02

¯ˆÓÂ˘Ù¿ ÂÚÌ¿ÚÈ· ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË, ÛÂÈÚ¿ vega D

Ï.600 X ‚·.110 + προεξοχή 72 mm

500 - - 1 FU22M 163,01

οı ÂÚÌ¿ÚÈÔ ¤¯ÂÈ ÎÂÓfi 650 1 24 1 FU32M 181,86

ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË 800 2 48 1 FU42M 198,45

950 3 72 1 FU52M 220,67

1100 4 96 1 FU62M 243,70

1350 5 120 1 FU72M 292,43

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· vega D προς συμπλήρωση

ÌÔÓ¿‰· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· Ú·ÁÔ¸ÏÈο 2x24 ı¤ÛÂˆÓ 1 UD22B3 39,36

‰È¿ÙÚËÙË Ï¿ÙË ÛÙ‹ÚÈ͢ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜ 1 UD22C2 98,01

ÌÂ Ù˘ÊÏ‹ ÌÂÙÒË

ÌÔÓ¿‰· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ·ÛÊ·Ï/ÎÙË ÂÒ˜ 160∞ 1 UD22H1B 50,43

Î·È Ú·ÁÔ¸ÏÈο 2x17 ı¤ÛˆÓ

ÌÔÓ¿‰· ÂÍÔÏ. ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË ÊÔÚÙ›Ô˘/·˘ÙfiÌ·ÙÔ 1 UK22A2 52,40

ÈÛ¯‡Ô˜/ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi ÂÒ˜ 160∞

‡„Ô˜ ÛÂÈÚ. ıÂÛ. Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

¯ˆÓÂ˘Ù¿ ÂÚÌ¿ÚÈ· ÁÈ· Ú·ÁÔ¸ÏÈο, ÛÂÈÚ¿ vega D

Ï.600 X ‚·.110 + προεξοχή 42 mm

Û ·˘Ù¿ Ù· ÂÚÌ¿ÚÈ· ‰Â 500 2 48 1 FU22R 183,95

ÌÔÚÔ‡Ó Ó· ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó 650 3 72 1 FU32R 201,49

Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ 800 4 96 1 FU42R 222,01

950 5 120 1 FU52R 242,61

1100 6 144 1 FU62R 277,06

1350 7 168 1 FU72R 328,90

FD52M

FU62M

UD22H1B

UD22C2

FU62R

vέo

Page 32: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.06

εξαρτήματα για τη σειρά vega D

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Â͈ÙÂÚÈο Î·È ¯ˆÓÂ˘Ù¿ ÂÚÌ¿ÚÈ· ÚÔ˜ Û˘ÌÏ‹ÚˆÛË vega D

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD22 ª/ FU22 R/ FU22 M 1 FD22T 57,53

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD32 M/ FU32 R/ FU32 M 1 FD32T 62,37

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD42 M/ FU42 R/ FU42 M 1 FD42T 66,49

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD52 M/ FU52 R/ FU52 M 1 FD52T 73,20

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD62 M/ FU62 R/ FU62 M 1 FD62T 80,00

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD72 M/ FU72 R/ FU72 M 1 FD72T 96,91

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD22 ª/ FU22 R/ FU22 M 1 FD22P 45,11

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD32 M/ FU32 R/ FU32 M 1 FD32P 46,86

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD42 M/ FU42 R/ FU42 M 1 FD42P 50,79

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD52 M/ FU52 R/ FU52 M 1 FD52P 53,69

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD62 M/ FU62 R/ FU62 M 1 FD62P 55,12

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈÔ FD72 M/ FU72 R/ FU72 M 1 FD72P 65,97

ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· vega D

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ÎÏÂȉ› no 1242 1 FZ497 15,96

μαρκαδόρος ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ λευκός RAL 9010 - 12 ml 1 FZ791N 9,85

ÛÚ¤¸ ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ λευκό RAL 9010 - 150 ml 1 FZ792N 30,63

Ï·ÛÙÈ΋ ı‹ÎË ÌÂÁ¤ıÔ˘˜ ∞4, ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË 1 FZ794 6,01

·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ 24 ı¤ÛÂˆÓ 1 JE003 2,22

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜- Ô‰ËÁÔ› ηψ‰›ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1 UZ25V1 1,09

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜- Ô‰ËÁÔ› ηψ‰›ˆÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1 UZ25V2 0,98

ÙÂÌ¿¯È· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ 1 UZ01V1 0,87

2 ÙÂÌ¿¯È· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·Ó¿ÏÈ 1 ÛÂÙ UZ50A1 4,70

ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·Ó¿ÏÈ Ì‹ÎÔ˘˜ 250 mm 10 UZ51A1 5,54

ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·Ó¿ÏÈ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 mm 10 UZ52A1 9,35

Ï·ÛÙÈο ηχÌÌ·Ù· Ï¿ÙÔ˘˜ 24 ı¤ÛÂˆÓ 1 JP024 3,82

Ì ÚÔÎÔ¤˜ ·Ó¿ 1/2 ı¤ÛË

ϿΘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Ì ۈϋÓ˜ 10 VZ706 1,69

ϿΘ ·ÏÏ·Á‹˜ Ù˘ ı¤Û˘ ÂÈÛfi‰Ô˘ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Ì ηӿÏÈ· 10 VZ707 1,69

B¿ÛË ÁÈ· ακροδέκτες Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ›Ó·Î˜ Vega D 1 VZ710 5,00

Mπαρέτα γειώσεως με μονωτική βάση 1 UT92B 27,45

και στήριγμα, πλ. 500 mm

βάση για ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης 500 mm 1 UT92A 12,14

βάση με μπλοκ ταχείας σύνδεσης 1 UT92S 34,85

(ΚΝ00Α 2τεμ,ΚΝ 26Ε 2 τεμ).

ÎÔÈÓ¿ ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Î·È Ù· ÂÚÌ¿ÚÈ·

w, vega D - RAL 9010

Ï·ÛÙÈο ηχÌÌ·Ù· ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ Ì Îԇ̷̈ :

Ï·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· 12 Ì ÚÔÎÔ¤˜ ·Ó· 1/2 10 P012 1,63

(σειρά w)

Ï·ÛÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· 12 Ì ÚÔÎÔ¤˜ ·Ó· 1/2 1 JP024 3,82

(σειρά vega D)

FD52T

FD52P

UZ52A1

UZ50A1

FZ497

UZ25V2

UZ25V1

P012

P031 P032

Page 33: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.07

rimini

Ερ

μά

ρια

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÚÌ¿ÚÈ· Â͈ÙÂÚÈο ÔÏ˘ÂÛÙÂÚÈο IP 43 ÚÔ˜ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙˆÓ rimini

Ï. 300 x ˘„. 500 x ‚·. 200 (ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË 4 1 35504 243,81

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰ÔÙÒÓ + 12 Ú·ÁÔ¸ÏÈÎÒÓ)

Ï. 400 x ˘„. 500 x ‚·. 200 (ÁÈ· ÙÔÔı¤ÙËÛË 6 1 35505 255,58

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎÒÓ ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰ÔÙÒÓ + 16 Ú·ÁÔ¸ÏÈÎÒÓ)

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙË ÛÂÈÚ¿ rimini

αλουμινένια ‚¿ÛË ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ 1 35510 98,32

¯ÂÈÚÔÏ·‚‹ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Î·È ¤Ó· ÎÏÂȉ› 1 FL96Z 9,30

35510 37816

35504 + 35510

Page 34: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.08

σειρά orion plus - IP 65

fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÚÌ¿ÚÈ· Â͈ÙÂÚÈο ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÂÁ·Ó¿ πƒ 65 / IK 10, ÛÂÈÚ¿ orion plus

Ï.200 X ˘„.250 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL101A 44,33

Ï.250 X ˘„.300 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL102A 48,45

Ï.300 X ˘„.300 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL103A 52,47

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL104A 54,66

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL105A 56,96

Ï.300 X ˘„.400 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL106A 59,25

Ï.300 X ˘„.400 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL107A 60,00

Ï.400 X ˘„.400 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL108A 61,26

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL109A 61,78

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL110A 62,06

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.160 ÌÂÙ·Ï. 1 FL111A 67,37

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL112A 70,39

Ï.500 X ˘„.500 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL113A 80,70

Ï.400 X ˘„.600 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL114A 83,90

Ï.400 X ˘„.600 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL115A 86,20

Ï.600 X ˘„.600 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL116A 95,79

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL117A 101,00

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL118A 104,57

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL119A 109,18

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL120A 111,47

Ï.500 X ˘„.800 à ‚·.200 ÌÂÙ·Ï. 1 FL121A 126,40

Ï.500 X ˘„.800 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL122A 132,15

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL123A 139,05

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.300 ÌÂÙ·Ï. 1 FL124A 143,65

Ï.600 X ˘„.950 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL125A 157,43

Ï.600 X ˘„.950 à ‚·.300 ÌÂÙ·Ï. 1 FL126A 166,62

Ï.800 X ˘„.950 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL127A 174,68

Ï.800 X ˘„.950 à ‚·.300 ÌÂÙ·Ï. 1 FL128A 180,42

Ï.600 X ˘„.1250 à ‚·.250 ÌÂÙ·Ï. 1 FL129A 189,61

Ï.800 X ˘„.1250 à ‚·.300 ÌÂÙ·Ï. 1 FL130A 212,60

δέχονται πλάκα αυτοματισμού (υλικά εκτός ράγας)

δέχονται ράγες και μετώπες (για υλικά ράγας)

FL110A

Page 35: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.09

σειρά orion plus - IP 65

Ερ

μά

ρια

fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÚÌ¿ÚÈ· Â͈ÙÂÚÈο ÌÂÙ·ÏÏÈο ÛÙÂÁ·Ó¿ πƒ 65 / IK 10, ÛÂÈÚ¿ orion plus

Ï.200 X ˘„.250 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL151A 49,96

Ï.250 X ˘„.300 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL152A 53,11

Ï.300 X ˘„.300 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL153A 58,63

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL154A 61,03

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL155A 63,41

Ï.300 X ˘„.400 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL156A 64,94

Ï.300 X ˘„.400 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL157A 67,24

Ï.400 X ˘„.400 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL158A 73,90

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL159A 73,90

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL160A 75,62

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.160 ‰È·Ê. 1 FL161A 76,99

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL162A 80,43

Ï.500 X ˘„.500 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL163A 93,08

Ï.400 X ˘„.600 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL164A 103,41

Ï.400 X ˘„.600 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL165A 105,73

Ï.600 X ˘„.600 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL166A 110,33

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL167A 119,52

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL168A 127,55

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL169A 133,30

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL170A 136,75

Ï.500 X ˘„.800 à ‚·.200 ‰È·Ê. 1 FL171A 158,58

Ï.500 X ˘„.800 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL172A 165,47

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL173A 174,68

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.300 ‰È·Ê. 1 FL174A 180,42

Ï.600 X ˘„.950 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL175A 197,65

Ï.600 X ˘„.950 à ‚·.300 ‰È·Ê. 1 FL176A 209,14

Ï.800 X ˘„.950 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL177A 218,35

Ï.800 X ˘„.950 à ‚·.300 ‰È·Ê. 1 FL178A 226,38

Ï.600 X ˘„.1250 à ‚·.250 ‰È·Ê. 1 FL179A 237,88

Ï.800 X ˘„.1250 à ‚·.300 ‰È·Ê. 1 FL180A 258,56

δέχονται πλάκα αυτοματισμού (υλικά εκτός ράγας)

δέχονται ράγες και μετώπες (για υλικά ράγας)

FL169A

Page 36: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.10

σειρά orion plus - IP 65

fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÚÌ¿ÚÈ· Â͈ÙÂÚÈο πολυεστερικά ÛÙÂÁ·Ó¿ πƒ 65 / IK 10, ÛÂÈÚ¿ orion plus

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.160 πολυεστ. 1 FL204B 68,24

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.200 πολυεστ. 1 FL209B 71,67

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.200 πολυεστ. 1 FL213B 91,57

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.200 πολυεστ. 1 FL216B 104,65

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.250 πολυεστ. 1 FL221B 147,87

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL229B 192,23

Ï.300 X ˘„.350 à ‚·.160 διαφ. 1 FL254B 118,30

Ï.300 X ˘„.500 à ‚·.200 διαφ. 1 FL259B 125,11

Ï.400 X ˘„.500 à ‚·.200 διαφ. 1 FL263B 150,14

Ï.400 X ˘„.650 à ‚·.200 διαφ. 1 FL266B 187,67

Ï.500 X ˘„.650 à ‚·.250 διαφ. 1 FL271B 200,18

Ï.600 X ˘„.800 à ‚·.300 διαφ. 1 FL279B 267,30

ÂÚÌ¿ÚÈ· Â͈ÙÂÚÈο πολυεστερικά ÛÙÂÁ·Ó¿ πƒ 65 / IK 10, βά. 300 mm, ÛÂÈÚ¿ orion plus

Ï.600 X ˘„.550 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL300B 307,10

Ï.850 X ˘„.550 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL305B 358,30

Ï.1100 X ˘„.550 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL310B* 454,97

Ï.600 X ˘„.850 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL301B 358,30

Ï.850 X ˘„.850 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL306B 420,85

Ï.1100 X ˘„.850 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL311B* 532,33

Ï.600 X ˘„.1150 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL302B 398,10

Ï.850 X ˘„.1150 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL307B 466,35

Ï.1100 X ˘„.1150 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL312B* 591,47

Ï.600 X ˘„.550 à ‚·.300 διαφ. 1 FL500B 341,23

Ï.850 X ˘„.550 à ‚·.300 διαφ. 1 FL505B 398,10

Ï.1100 X ˘„.550 à ‚·.300 διαφ. 1 FL510B* 506,15

Ï.600 X ˘„.850 à ‚·.300 διαφ. 1 FL501B 398,10

Ï.850 X ˘„.850 à ‚·.300 διαφ. 1 FL506B 466,35

Ï.1100 X ˘„.850 à ‚·.300 διαφ. 1 FL511B* 591,47

Ï.600 X ˘„.1150 à ‚·.300 διαφ. 1 FL502B 443,59

Ï.850 X ˘„.1150 à ‚·.300 διαφ. 1 FL507B 563,03

Ï.1100 X ˘„.1150 à ‚·.300 διαφ. 1 FL512B* 659,71

ÂÚÌ¿ÚÈ· επιδαπέδια πολυεστερικά ÛÙÂÁ·Ó¿ πƒ 65 / IK 10, με βάθρο, ÛÂÈÚ¿ orion plus

Ï.600 X ˘„.600 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL320B 341,23

Ï.850 X ˘„.600 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL325B 386,73

Ï.1100 X ˘„.600 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL330B* 517,53

Ï.600 X ˘„.900 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL321B 398,10

Ï.850 X ˘„.900 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL326B 454,97

Ï.1100 X ˘„.900 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL331B* 591,47

Ï.600 X ˘„.1200 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL322B 443,59

Ï.850 X ˘„.1200 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL327B 506,15

Ï.1100 X ˘„.1200 à ‚·.300 πολυεστ. 1 FL332B* 642,65

Ï.600 X ˘„.600 à ‚·.300 διαφ. 1 FL520B 363,98

Ï.850 X ˘„.600 à ‚·.300 διαφ. 1 FL525B 420,85

Ï.1100 X ˘„.600 à ‚·.300 διαφ. 1 FL530B* 568,71

Ï.600 X ˘„.900 à ‚·.300 διαφ. 1 FL521B 432,21

Ï.850 X ˘„.900 à ‚·.300 διαφ. 1 FL526B 494,78

Ï.1100 X ˘„.900 à ‚·.300 διαφ. 1 FL531B* 648,34

Ï.600 X ˘„.1200 à ‚·.300 διαφ. 1 FL522B 477,73

Ï.850 X ˘„.1200 à ‚·.300 διαφ. 1 FL527B 540,29

Ï.1100 X ˘„.1200 à ‚·.300 διαφ. 1 FL532B* 716,58

(*) ερμάρια με δυο στήλες και διπλές πόρτες (πλ. 500 ανά στήλη)

δέχονται πλάκα αυτοματισμού (υλικά εκτός ράγας)

δέχονται ράγες και μετώπες (για υλικά ράγας)

FL320B

FL216B

Page 37: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.11

σειρά orion plus - IP 65

Ερ

μά

ρια

FL342B

fiÚÙ· Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ερμάρια επιδαπέδια πολυεστερικά στεγανά ΙΡ 65 / IK 10, δύο χώρων, σειρά orion plus

πλ.600 X υψ.1150 βα.300 πολυεστ. 1 FL340B 614,22

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 550)

πλ.600 X υψ.1450 βα.300 πολυεστ. 1 FL342B 659,71

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 850)

πλ.600 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL344B 705,20

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 1150)

πλ.600 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL346B 727,96

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 850)

πλ.600 X υψ.2050 βα.300 πολυεστ. 1 FL348B 756,41

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 1150)

πλ.850 X υψ.1150 βα.300 πολυεστ. 1 FL350B 693,84

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 550)

πλ.850 X υψ.1450 βα.300 πολυεστ. 1 FL352B 756,41

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 850)

πλ.850 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL354B 807,59

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 1150)

πλ.850 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL356B 818,97

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 850)

πλ.850 X υψ.2050 βα.300 πολυεστ. 1 FL358B 864,45

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 1150)

πλ.1100 X υψ.1150 βα.300 πολυεστ. 1 FL360B* 927,01

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 550)

πλ.1100 X υψ.1450 βα.300 πολυεστ. 1 FL362B* 983,89

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 850)

πλ.1100 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL364B* 1.040,76

(άνω χώρος 550 / κάτω χώρος 1150)

πλ.1100 X υψ.1750 βα.300 πολυεστ. 1 FL366B* 1.063,51

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 850)

πλ.1100 X υψ.2050 βα.300 πολυεστ. 1 FL368B* 1.120,38

(άνω χώρος 850 / κάτω χώρος 1150)

δέχονται πλάκα αυτοματισμού (υλικά εκτός ράγας)

δέχονται ράγες και μετώπες (για υλικά ράγας)

Page 38: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.12

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus IP-65

διαστ.(π X υ) Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

διαφανής πόρτες για τα ερμάρια δύο χώρων

για ερμάρια FL340B (άνω/κάτω), 600 X 500 1 FL400B 147,87

FL342B (άνω), FL344B (άνω)

για ερμάρια FL342B (κάτω), 600 X 850 1 FL401B 171,77

FL346B (άνω/κάτω), FL348B (άνω)

για ερμάρια FL344B (κάτω), FL348B (κάτω) 600 X 1150 1 FL402B 200,18

για ερμάρια FL350B (άνω/κάτω), 850 X 550 1 FL405B 162,65

FL352B (άνω), FL354B (άνω)

για ερμάρια FL352B (κάτω), 850 X 850 1 FL406B 196,79

FL356B (άνω/κάτω), FL358B (άνω)

για ερμάρια FL354B (κάτω), FL358B (κάτω) 850 X 1150 1 FL407B 227,50

για ερμάρια FL360B (άνω/κάτω), 1100 X 550 1 FL410B** 268,43

FL362B (άνω), FL364B (άνω)

για ερμάρια FL362B (κάτω), 1100 X 850 1 FL411B** 326,45

FL366B (άνω/κάτω), FL368B (άνω)

για ερμάρια FL364B (κάτω), FL368B (κάτω) 1100 X 1150 1 FL412B** 348,06

(*) ερμάρια με δυο στήλες και διπλές πόρτες (πλ. 500 ανά στήλη)

(**) διπλές πόρτες

Page 39: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.13

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus IP-65

Ερ

μά

ρια

σειρ. θεσ. Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

σετ εξοπλισμού ραγοϋλικών για τη σειρά orion plus

για ερμάρια FL204B, FL254B 2 20 1 FL990C 47,98

για ερμάρια FL104A, FL105A, FL154A, 2 20 1 FL990A 47,98

FL155A

για ερμάρια FL109A, FL110A, FL159A, 3 30 1 FL991A 55,79

FL160A, FL209B, FL259B

για ερμάρια FL111A, FL112A, FL161A, 3 48 1 FL992A 69,18

FL162A, FL213B, FL263B

για ερμάρια FL300B, FL500B, FL310B, 3 69 1 FL990B 87,03

FL510B, FL320B, FL520B, FL330B, FL530B,

FL340B (άνω/κάτω), FL342B (άνω),

FL344B (άνω), FL360B (άνω/κάτω),

FL362B (άνω), FL364B (άνω)

για ερμάρια FL305B, FL505B, 3 111 1 FL991B 108,02

FL325B, FL525B, FL350B (άνω/κάτω),

FL352B (άνω), FL354B (άνω)

για ερμάρια FL117A, FL118A, FL167A, 4 64 1 FL993A 71,25

FL168A, FL216B, FL266B

για ερμάρια FL119A, FL120A, FL169A, 4 88 1 FL994A 90,77

FL170A, FL221B, FL271B

για ερμάρια FL121A, FL122A, 5 110 1 FL995A 106,88

FL171A, FL172A

για ερμάρια FL123A, FL124A, FL173A, 5 130 1 FL996A 120,66

FL174A, FL229B, FL279B

για ερμάρια FL301B, FL501B, FL311B, 5 115 1 FL992B 112,62

FL511B, FL321B, FL521B, FL331B, FL531B,

FL342B (κάτω), FL346B (άνω/κάτω),

FL348B (άνω), FL362B (κάτω),

FL366B (άνω/κάτω), FL368B (άνω)

για ερμάρια FL306B, FL506B, 5 185 1 FL993B 159,73

FL326B, FL526B, FL352B (κάτω),

FL356B (κάτω), FL358B (άνω)

για ερμάρια FL125A, FL126A, 6 156 1 FL997A 137,90

FL175A, FL176A

για ερμάρια FL127A, FL128A, 6 222 1 FL998A 176,97

FL177A, FL178A

για ερμάρια FL302B, FL502B, FL312B, 7 161 1 FL994B 142,51

FL512B, FL322B, FL522B, FL332B, FL532B,

FL344B (κάτω), FL348B (κάτω),

FL364B (κάτω), FL368B (κάτω)

για ερμάρια FL307B, FL507B, 7 259 1 FL995B 199,96

FL327B, FL527B,

FL354B (κάτω), FL358B (κάτω)

για ερμάρια FL129A, FL179A 8 208 1 FL999A 172,37

για ερμάρια FL130A, FL180A 8 296 1 FL000A 220,64

FL992A

Page 40: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.14

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus IP-65

διαστ.(π X υ) Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

πλήρεις μεταλλικές πλάτες για τη σειρά orion plus

για ερμάρια FL101A, FL151A 143 X 230 1 FL401A 4,13

για ερμάρια FL102A, FL152A 193 X 280 1 FL402A 4,36

για ερμάρια FL103A, FL153A 243 X 280 1 FL403A 5,18

για ερμάρια FL104A, FL105A, FL154A, 243 X 330 1 FL404A 6,33

FL155A, FL204B, FL254B

για ερμάρια FL106A, FL107A, FL156A, 243 X 380 1 FL405A 7,47

FL157A

για ερμάρια FL108A, FL158A 343 X 380 1 FL406A 9,20

για ερμάρια FL109A, FL110A, FL159A, 243 X 480 1 FL407A 10,91

FL160A, FL209B, FL259B

για ερμάρια FL111A, FL112A, FL161A, 343 X 480 1 FL408A 12,64

FL162A, FL213B, FL263B

για ερμάρια FL300B, FL500B, FL320B, 493 X 480 1 FL510E 14,93

FL520B

για ερμάρια FL305B, FL505B, FL325B, 743 X 480 1 FL520E 21,84

FL525B

για ερμάρια FL310B, FL510B, FL330B, 993 X 480 1 FL530E 32,19

FL530B

για ερμάρια FL113A, FL163A 443 X 480 1 FL409A 14,38

για ερμάρια FL114A, FL115A, FL164A, 343 X 580 1 FL410A 16,08

FL165A

για ερμάρια FL116A, FL166A 543 X 580 1 FL411A 17,81

για ερμάρια FL117A, FL118A, FL167A, 343 X 630 1 FL412A 19,55

FL168A, FL216B, FL266B

για ερμάρια FL119A, FL120A, FL169A, 443 X 630 1 FL413A 21,84

FL170A, FL221B, FL271B

για ερμάρια FL121A, FL122A, FL171A, 443 X 780 1 FL414A 24,13

FL172A

για ερμάρια FL123A, FL124A, FL173A, 543 X 780 1 FL415A 26,42

FL174A, FL229B, FL279B

για ερμάρια FL301B, FL501B, FL321B, 493 X 780 1 FL511E 25,28

FL521B

για ερμάρια FL306B, FL506B, FL326B, 743 X 780 1 FL521E 33,33

FL526B

για ερμάρια FL311B, FL511B, FL331B, 993 X 780 1 FL531E 45,50

FL531B

για ερμάρια FL302B, FL502B, FL322B, 493 X 1080 1 FL512E 35,63

FL522B

για ερμάρια FL307B, FL507B, FL327B, 793 X 1080 1 FL522E 43,67

FL527B

για ερμάρια FL312B, FL512B, FL332B, 993 X 1080 1 FL532E 66,65

FL532B

για ερμάρια FL125A, FL126A, FL175A, 543 X 930 1 FL416A 28,73

FL176A

για ερμάρια FL127A, FL128A, FL177A, 743 X 930 1 FL417A 36,77

FL178A

για ερμάρια FL129A, FL179A 543 X 1230 1 FL418A 41,95

για ερμάρια FL130A, FL180A 743 X 1230 1 FL419A 47,12

Διατίθενται και διάτρητες πλάτες κατόπιν ερωτήσεως

FL408A

Page 41: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.15

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus IP-65

Ερµ

άρια

διαστ.(mm) Û˘ÛÎ.Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ρυθμιζόμενες μεταλλικές πλάτες

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 150 X πλ.400 1 FL314A 13,50

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 150 X πλ.500 1 FL315A 14,50

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 150 X πλ.600 1 FL316A 15,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 150 X πλ.800 1 FL317A 16,70

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 200 X πλ.400 1 FL324A 15,60

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 200 X πλ.500 1 FL325A 16,10

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 200 X πλ.600 1 FL326A 17,90

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 200 X πλ.850 1 FL327A 20,50

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 300 X πλ.500 1 FL335A 19,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 300 X πλ.600 1 FL336A 20,70

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 300 X πλ.850 1 FL337A 27,60

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 400 X πλ.500 1 FL345A 24,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 400 X πλ.600 1 FL346A 28,30

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 400 X πλ.850 1 FL347A 30,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 150 X πλ.600 1 FL610E 14,50

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 200 X πλ.600 1 FL620E 16,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 300 X πλ.600 1 FL630E 19,00

ρυθμιζ.μεταλλική πλάτη στηριξ.υλικών εκτός ραγ.ύψους 400 X πλ.600 1 FL640E 25,50

ράγες ραγοϋλικών με μετώπες

ράγα και μετώπη πλ.400 Χ υψ.150 1 FL362A 12,95

ράγα και μετώπη πλ.500 Χ υψ.150 1 FL363A 12,80

ράγα και μετώπη πλ.600 Χ υψ.150 1 FL364A 15,90

ράγα και μετώπη πλ.800/850 Χ υψ.150 1 FL365A 18,10

ράγα και μετώπη πλ.400 Χ υψ.200 1 FL366A 12,95

ράγα και μετώπη πλ.500 Χ υψ.200 1 FL367A 12,95

ράγα και μετώπη πλ.600 Χ υψ.200 1 FL368A 15,90

ράγα και μετώπη πλ.800/850 Χ υψ.200 1 FL369A 18,10

κιτ τοποθέτησης αυτ.ισχύος

μετώπη και ράγα για αυτ.ισχύος ράγας H125/H160A πλ.400 Χ υψ.300 1 FL371A 26,50

μετώπη και ράγα για αυτ.ισχύος ράγας H125/H160A πλ.500 Χ υψ.300 1 FL372A 30,20

μετώπη και ράγα για αυτ.ισχύος ράγας H125/H160A πλ.600 Χ υψ.300 1 FL373A 58,70

μετώπη και ράγα για αυτ.ισχύος ράγας πλ.800/850 Χ υψ.300 1 FL374A 63,00

H125/H160A

μετώπη και μεταλλική βάση για αυτ.ισχύος πλ.600 Χ υψ.200 1 FL380AH 23,00

εκτός ράγας H250A

μετώπη και μεταλλική βάση για αυτ.ισχύος πλ.800/850 Χ υψ.200 1 FL381AH 34,00

εκτός ράγας H250A

ορθοστάτες

κιτ ορθοστατών υψ.1050 mm για πολυεστερικούς πίνακες 1 FL434A 81,00

κιτ ορθοστατών υψ.450 mm για πολυεστερικούς πίνακες 1 FL460A 68,00

κιτ ορθοστατών υψ.450 mm για μεταλλικούς πίνακες 1 FL462A 47,50

κιτ ορθοστατών υψ.600 mm για μεταλλικούς και πολυεστερικούς πίνακες 1 FL463A 77,00

κιτ ορθοστατών υψ.750 mm για μεταλλικούς πίνακες 1 FL465A 81,00

κιτ ορθοστατών υψ.750 mm για μεταλλικούς και πολυεστερικούς πίνακες 1 FL466A 81,00

κιτ ορθοστατών υψ.900 mm για μεταλλικούς πίνακες 1 FL467A 94,00

κιτ ορθοστατών υψ.1050 mm για μεταλλικούς πίνακες 1 FL468A 86,50

FL325A

FL363A

FL372A

FL466A

vέo

Page 42: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.16

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus IP-65

διαστ.(mm) Û˘ÛÎ.Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Eξαρτήματα για την σειρά orion plus

αδιαφανής μετώπη 400πλ. Χ υψ.50 1 FL702E 7,50

αδιαφανής μετώπη 500πλ. Χ υψ.50 1 FL703E 7,90

αδιαφανής μετώπη 600πλ. Χ υψ.50 1 FL704E 24,00

αδιαφανής μετώπη 800/850πλ. Χ υψ.50 1 FL705E 24,00

αδιαφανής μετώπη 600πλ. Χ υψ.150 1 FL710E 13,50

αδιαφανής μετώπη 300πλ. Χ υψ.150 1 FL711E 10,50

αδιαφανής μετώπη 400πλ. Χ υψ.150 1 FL712E 12,50

αδιαφανής μετώπη 500πλ. Χ υψ.150 1 FL713E 13,60

αδιαφανής μετώπη 600πλ. Χ υψ.150 1 FL714E 15,50

αδιαφανής μετώπη 800/850πλ. Χ υψ.150 1 FL715E 19,00

αδιαφανής μετώπη 400πλ. Χ υψ.200 1 FL722E 13,00

αδιαφανής μετώπη 500πλ. Χ υψ.200 1 FL723E 14,00

αδιαφανής μετώπη 600πλ. Χ υψ.200 1 FL724E 15,80

αδιαφανής μετώπη 800/850πλ. Χ υψ.200 1 FL725E 19,00

αδιαφανής μετώπη 500πλ. Χ υψ.300 1 FL733E 19,00

αδιαφανής μετώπη 600πλ. X υψ.300 1 FL734E 19,50

αδιαφανής μετώπη 800/850πλ. Χ υψ.300 1 FL735E 31,50

μετώπη και ράγα πλ.500 Χ υψ.150 1 FL763E 15,90

κιτ ραγοϋλικών

κιτ για στήριξη ραγοϋλικών για ερμάρια 1 FL979A 50,00

FL104A,FL105A,FL154A,FL155A σειρ.2 θεσ.24

κιτ για στήριξη ραγοϋλικών για ερμάρια 1 FL980A 50,00

FL204B,FL254B σειρ.2 θεσ.24

κιτ για στήριξη ραγοϋλικών για ερμάρια 1 FL981A 68,00

FL110A,FL160A,FL209B,FL259B σειρ.3 θεσ.36

κιτ για στήριξη ραγοϋλικών για ερμάρια 1 FL982A 86,00

FL112A,FL162A,FL213B,FL263B σειρ.3 θεσ.54

κιτ για στήριξη ραγοϋλικών για ερμάρια 1 FL983A 107,00

FL117A,FL118A,FL167A,FL168A,FL216B,FL266B

σειρ.4 θεσ.7

FL712E

FL980A

vέo

Page 43: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.17

Ερµ

άρια

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

κλειδαριές

πλαστικό κλειδί (τρίγωνο, τετράγωνο, διπλής εσοχής) 1 FZ850 1,78

κλειδαριά με δυο κλειδιά no 427 1 FL96Z 9,30

κλειδαριά με δυο κλειδιά no 427 1 FL98Z 9,30

για πολυεστερικά ερμάρια FL3..B, FL5..B

περιστροφικό χερούλι για κλειδαριά FL98Z 1 FZ535 42,52

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ùετραγώνου 8 mm 1 σετ FL80Z 5,68

για μεταλλικά ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ùετραγώνου 8 mm 1 σετ FL81Z 5,68

για πολυεστερικά ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ùετραγώνου 6 mm 1 σετ FL82Z 5,68

για μεταλλικά ερμαρία

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ùριγώνου 8 mm 1 σετ FL93Z 5,68

για μεταλλικά ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ Ùριγώνου 8 mm 1 σετ FL94Z 4,52

για πολυεστερικά ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ διπλής εσοχής 3 mm 1 σετ FL95Z 5,68

για μεταλλικά ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ¤Ó· ÎÏÂȉ› Û¯‹Ì·ÙÔ˜ διπλής εσοχής 3 mm 1 σετ FL97Z 5,68

για πολυεστερικά ερμάρια

Στηρίγματα επίτοιχης στήριξης ερμαρίων

για μεταλλικά ερμάρια 1 σετ FL85Z 5,68

για πολυεστερικά ερμάρια 1 σετ FL863Z 5,23

εξαρτήματα γείωσης για μεταλλικά ερμάρια

σετ ζεύξης πόρτας - ερμαρίου 1 σετ FL874A 1,37

σετ κάθετης σύνδεσης ερμαρίων

για μεταλλικά ερμάρια 1 σετ FL670A 6,71

στήριγμα

για μπάρες χαλκού 12 x 6 mm 10 τεμ. UM01F 3,52

ράγες με ρυθμίσιμο ύψος και κλίση για ακροδέκτες σύνδεσης

για τα σετ εξοπλισμού FL992A, FL993A 1 FL500A 17,36

για τα σετ εξοπλισμού FL994A, FL995A 1 FL501A 18,19

για τα σετ εξοπλισμού FL996A, FL997A, FL999A 1 FL502A 19,22

για τα σετ εξοπλισμού FL998A, FL000A 1 FL503A 20,48

FL991B, FL993B, FL995B

για τα σετ εξοπλισμού FL990B, FL992B, FL994B 1 FL500E 19,34

κανάλια για την καλωδίωση των ερμαρίων

κανάλι πλ.25 X βα.60, μήκος 2 m 2 FL70Z 23,38

κανάλι πλ.40 X βα.60, μήκος 2 m 2 FL71Z 26,05

FL96Z

FL80Z FL95Z

FL863Z

FL670Z

FL85Z

FL501A

FL874

FL70Z

Page 44: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

εξαρτήματα για τη σειρά orion plus

2.18

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

εξαρτήματα για πλάτες στήριξης

γωνίες για την τοποθέτηση των πλατών 1 σετ FL450A 3,88

στους οδηγούς ολίσθησης (1 σετ = 4 τεμ.)

ανταλλακτικοί οδηγοί ολίσθησης 1 σετ FL672E 15,13

για τα ερμάρια FL3..B, FL5..B (1 σετ = 4 τεμ.)

παξιμάδια 6 mm 1 σετ FZ801 51,68

για την απ’ ευθείας στήριξη υλικών

στις πλάτες των ερμαρίων FL3..B, FL5..B (1 σετ = 100 τεμ.)

τραβέρσες για ορειχάλκινες μπαρέτες ουδετέρου/γείωσης με μονωτική βάση

πλάτος 300 mm 1 FL492A 5,30

πλάτος 400 mm 1 FL493A 5,76

πλάτος 500 mm 1 FL494A 7,73

πλάτος 600 mm 1 FL495A 10,16

πλάτος 800 mm 1 FL496A 13,15

υλικά φινιρίσματος

καλύμματα κενών θέσεων, RAL 7035 (1 σετ = 6 τεμ.) 1 σετ FL871Z 3,28

βαφή RAL 7035 σε σπρέυ 1 FL672Z 16,40

για μεταλλικά ερμάρια

βάθρα επιδαπέδιας τοποθέτησης

για ερμάρια FL113A, FL119A, FL121A 1 FL957A 71,79

FL163A, FL169A, FL171A

για ερμάρια FL120A, FL122A, FL170A, FL172A 1 FL958A 73,99

για ερμάρια FL116A, FL123A, FL125A, FL129A 1 FL959A 79,50

FL166A, FL173A, FL175A, FL179A

για ερμάρια FL124A, FL126A, FL174A, FL176A 1 FL960A 82,83

για ερμάρια FL127A, FL177A 1 FL961A 90,55

για ερμάρια FL128A, FL130A, FL178A, FL180A 1 FL962A 133,62

FL450A

FL672Z

FL672E

FL493A

FL958A

Page 45: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.19

Ερ

μά

ρια

quadro5

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÈÙÔ›¯È· ÂÚÌ¿ÚÈ· - ‚¿ıÔ˘˜ 260 mm

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.510 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM200 140,36

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.660 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM201 147,48

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.810 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM202 161,32

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.960 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM203 177,12

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1110 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM204 196,09

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1260 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM205 218,78

ÂÈÙÔ›¯ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1410 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM206 241,57

Âȉ·¤‰È· ÂÚÌ¿ÚÈ· - ‚¿ıÔ˘˜ 260 mm

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.435 X ‚·.260 1 FM107 308,41

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.435 X ‚·.260 1 FM108 289,51

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.435 X ‚·.260 1 FM109 304,16

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM207 308,41

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM208 323,46

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.685 X ‚·.260 1 FM209 338,08

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.885 X ‚·.260 1 FM307 362,98

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.885 X ‚·.260 1 FM308 375,77

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.885 X ‚·.260 1 FM309 397,75

Âȉ·¤‰È· ÂÚÌ¿ÚÈ· - ‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.435 X ‚·.400 1 FM117 330,81

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.435 X ‚·.400 1 FM118 343,98

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.435 X ‚·.400 1 FM119 359,39

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.685 X ‚·.400 1 FM217 385,51

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.685 X ‚·.400 1 FM218 404,47

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.685 X ‚·.400 1 FM219 422,66

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.885 X ‚·.400 1 FM317 453,90

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.885 X ‚·.400 1 FM318 476,04

Âȉ·¤‰ÈÔ ÂÚÌ¿ÚÈÔ πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.885 X ‚·.400 1 FM319 497,41

˙‡ÁË Ï·˚ÓˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ

ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· ‚¿ıÔ˘˜ 260 mm

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.510 X ‚·.260 1 FM400 34,78

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.660 X ‚·.260 1 FM401 36,77

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.810 X ‚·.260 1 FM402 39,93

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.960 X ‚·.260 1 FM403 44,11

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1110 X ‚·.260 1 FM404 48,65

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1260 X ‚·.260 1 FM405 53,35

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1410 X ‚·.260 1 FM406 60,09

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1710 X ‚·.260 1 FM407 79,13

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1860 X ‚·.260 1 FM408 84,47

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.2010 X ‚·.260 1 FM409 90,23

˙‡ÁË Ï·˚ÓˆÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ

ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· ‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1710 X ‚·.400 1 FM417 95,32

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.1860 X ‚·.400 1 FM418 102,10

˙‡ÁÔ˜ Ï·˚ÓÒÓ ÙÂÌ·¯›ˆÓ πƒ 55 ˘„.2010 X ‚·.400 1 FM419 108,97

‚¿ıÚÔ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· ‚¿ıÔ˘˜ 260 mm

ύψ. 150 X πλ. 685 1 FM450 78,35

FM203

FM403

FM450

FM208

Page 46: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

quadro5

2.20

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÛÂÙ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ

ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ‚¿ıÔ˘˜ 260 mm

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.260 X ˘„.1710 1 FM427 87,64

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.260 X ˘„.1860 1 FM428 93,19

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.260 X ˘„.2010 1 FM429 99,06

ÛÂÙ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ

ÂÓÙfi˜ ÙˆÓ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.1710 1 FM437 92,98

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.1860 1 FM438 99,26

ÛÂÙ ÙÔ. ηψ‰›ˆÓ/ Ì·ÚÒÓ ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.2010 1 FM439 105,59

ÛÂÙ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡

ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· ‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

ÛÂÙ ÙÔ. ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.1650 1 FM477 83,80

ÛÂÙ ÙÔ. ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.1800 1 FM478 89,74

ÛÂÙ ÙÔ. ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ‚·.400 X ˘„.1950 1 FM479 95,31

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ˜

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.435 1 FM517 140,79

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.435 1 FM518 147,48

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.435 1 FM519 153,05

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.510 X Ï.685 1 FM530 62,45

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.660 X Ï.685 1 FM531 72,35

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.810 X Ï.685 1 FM532 77,89

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.960 X Ï.685 1 FM533 88,16

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1110 X Ï.685 1 FM534 110,71

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1260 X Ï.685 1 FM535 132,09

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1410 X Ï.685 1 FM536 156,11

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.685 1 FM537 154,28

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.685 1 FM538 161,33

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.685 1 FM539 170,01

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.885 1 FM557 164,89

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.885 1 FM558 172,80

·‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.885 1 FM559 181,53

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ˜

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.510 X Ï.685 1 FM540 70,58

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.660 X Ï.685 1 FM541 77,10

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.810 X Ï.685 1 FM542 92,93

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.960 X Ï.685 1 FM543 102,80

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1110 X Ï.685 1 FM544 108,72

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1260 X Ï.685 1 FM545 123,48

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1410 X Ï.685 1 FM546 141,45

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.685 1 FM547 174,00

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.685 1 FM548 187,80

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.685 1 FM549 205,64

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1710 X Ï.885 1 FM567 199,69

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.1860 X Ï.885 1 FM568 209,60

‰È·Ê·Ó‹˜ fiÚÙ· ÁÈ· ÂÚÌ. πƒ 55 ˘„.2010 X Ï.885 1 FM569 217,46

FM428

FM568

FM479

Page 47: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.21

Ερ

μά

ρια

quadro5

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· fiÚÙ˜

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì 2 ÎÏÂȉ›· n 1242 1 FZ597 15,96

για επίτοιχα ερμάρια

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Û¯‹Ì·ÙÔ˜ ÙÚÈÁÒÓÔ˘, 7 mm, 1 FZ450 13,19

ÂȯڈÌȈ̤ÓË Ì 1 ÎÏÂȉ›

ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ Ì ÂÚÈÛÙÚÔÊÈÎfi ¯ÂÚÔ‡ÏÈ 1242E 1 FZ508 50,14

ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· επιδαπέδια

πλαστικό κλειδί (τρίγωνο, τετράγωνο, διπλής εσοχής) 1 FZ850 1,78

πλαστική αυτοκόλλητη ı‹ÎË ÁÈ· ̤ÁÂıÔ˜ A4 1 FZ794 6,01

υποδοχή σχεδίων από λαμαρίνα A4 quadro 1 FZ795 17,98

˙‡ÁÔ˜ ÊÈ·ÏÒÓ ÛÚ¸ RAL 7042 / 9010 quadro 1 FC671 35,00

μαρκαδόρος ÊÈÓÈÚ›ÛÌ·ÙÔ˜ λευκός RAL 9010 - 12 ml 1 FZ791N 9,85

ÛÂÙ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ

ÛÂÙ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· οıÂÙÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ 1ÛÂÙ FM630 30,95

ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ‚·. 260 mm

ÛÂÙ Û‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘˜ Û˘Ó‰˘·ÛÌÔ‡˜ 1ÛÂÙ FM635 30,95

ÂÈÙÔ›¯ÈˆÓ Î·È Âȉ·¤‰ÈˆÓ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ

˙‡ÁÔ˜ ÎÚ›ÎˆÓ ·Ó‡„ˆÛ˘ (ÌÂÁ. ÊÔÚÙ›Ô 250 kg) 1ÛÂÙ FM653 11,39

Ͽ̘ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÂÚÌ·Ú›Ô˘ quadro 1ÛÂÙ FM640 7,59

FM630

FZ450

FZ597

FZ508

FM635

FM653

FM640

FZ794

FC671

Page 48: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

quadro+ evo

2.22

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜

¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 400x400 mm 1 FN018E 228,85

¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 700x400 mm 1 FN021E 271,99

¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 900x400 mm 1 FN023E 320,37

¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·, ‰È·ÛÙ¿ÛÂȘ 1000x400 mm 1 FN024E 351,76

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 450x600 mm 1 FN020E 238,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 700x600 mm 1 FN029E 279,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 900x600 mm 1 FN031E 330,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 1000x600 mm 1 FN032E 350,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 450x800 mm 1 FN022E 280,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 700x800 mm 1 FN013E 329,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 900x800 mm 1 FN017E 366,00

άνω και κάτω τµήµα,διαστάσεις 1000x800 mm 1 FN037E 387,00

Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ï·ÈÛ›Ô˘

κολώνες στήριξης ύψους 2100 mm 1 FN047E 185,00

ÎÔÏÒÓ· οıÂÙÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ ÂÚÌ·Ú›Ô˘ ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN287E 97,00

ÎÔÏÒÓ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ 1 FN289E 26,15

ÂÚÌ·Ú›Ô˘ ‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

ÎÔÏÒÓ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ 1 FN291E 31,00

ÂÚÌ·Ú›Ô˘ ‚¿ıÔ˘˜ 600 mm

ÎÔÏÒÓ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ˘ ‰È·¯ˆÚÈÛÌÔ‡ 1 FN292E 35,50

ÂÚÌ·Ú›Ô˘ ‚¿ıÔ˘˜ 800 mm

ÛÂÙ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 2000 mm 1 FN697E 168,00

ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 2100 mm

ÛÂÙ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ‡„Ô˘˜ 1800 mm 1 FN897E 165,00

ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ‡„Ô˘˜ 2100 mm

Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ ¿Óˆ Î·È Î¿Ùˆ ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜

κάλυμμα άνω /κάτω τμήματος διαστάσεων 400x400 1 FN078E 31,39

κάλυμμα άνω /κάτω τμήματος διαστάσεων 700x400 1 FN081E 40,55

κάλυμμα άνω /κάτω τμήματος διαστάσεων 900x400 1 FN083E 51,01

κάλυμμα άνω /κάτω τμήματος διαστάσεων 1000x400 1 FN084E 56,24

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 400X600 1 FN080E 37,00

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 700X600 1 FN089E 52,00

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 900X600 1 FN091E 65,50

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1000X600 1 FN092E 70,00

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 400X800 1 FN082E 43,50

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 700X800 1 FN073E 67,00

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 900X800 1 FN077E 93,00

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1000X800 1 FN121E 99,50

Î¿Ï˘ÌÌ· ¿Óˆ /οو ÙÌ‹Ì·ÙÔ˜ Ì Ͽη ÂÈÛfi‰Ô˘ ηψ‰›ˆÓ:

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 400X400 1 FN098E 54,92

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 700X400 1 FN101E 68,01

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 900X400 1 FN103E 82,38

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1000X400 1 FN104E 88,27

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 400X600 1 FN100E 64,00

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 700X600 1 FN109E 76,00

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 900X600 1 FN111E 94,50

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1000X600 1 FN112E 102,00

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 400X800 1 FN102E 76,00

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 700X800 1 FN093E 90,50

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 900X800 1 FN097E 118,00

‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 1000x800 1 FN117E 126,00

FN021

FN287E

FN081

FN101

FN697E

FN047E

vέo

Page 49: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.23

Ερ

μά

ρια

quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛ˘ - ‚¿ıÚ·

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 mm

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 400 x Ï¿ÙÔ˘˜ 400 mm 1 FN438E 79,78

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 700 x Ï¿ÙÔ˘˜ 400 mm 1 FN441E 87,63

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 900 x Ï¿ÙÔ˘˜ 400 mm 1 FN443E 92,85

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 1000 x Ï¿ÙÔ˘˜ 400 mm 1 FN444E 98,08

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 400 x Ï¿ÙÔ˘˜ 600 mm 1 FN440E 84,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 700 x Ï¿ÙÔ˘˜ 600 mm 1 FN451E 92,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 900 x Ï¿ÙÔ˘˜ 600 mm 1 FN453E 97,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 1000 x Ï¿ÙÔ˘˜ 600 mm 1 FN454E 102,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 400 x Ï¿ÙÔ˘˜ 800 mm 1 FN442E 88,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 700 x Ï¿ÙÔ˘˜ 800 mm 1 FN433E 96,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 900 x Ï¿ÙÔ˘˜ 800 mm 1 FN437E 102,00

‚¿ıÚÔ ‡„Ô˘˜ 100 x Ì‹ÎÔ˘˜ 1000 x Ï¿ÙÔ˘˜ 800 mm 1 FN459E 107,50

ÛÂÙ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Î·È ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ

ÛÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ Û˘Ó‰ÂÙÈÎÒÓ ÎÔÏÒÓˆÓ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ 1 FN950 20,93

ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Û‡Ó‰ÂÛË

στεγανωτική ταινία σύνδεσης ερμαρίων 1 FN951 12,47

ÛÂÙ ÌÂÙ·ÏÏÈÎÒÓ ÛÙËÚÈÁÌ¿ÙˆÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÙÔ›¯Ô˘ 1 ÛÂÙ FZ760E 28,50

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ͽη Î¿Ï˘„˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ 1 FN942E 9,80

‚¿ıÔ˘˜ 400 mm

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ͽη Î¿Ï˘„˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ 1 FN943E 11,20

‚¿ıÔ˘˜ 600 mm

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ͽη Î¿Ï˘„˘ Û˘Ó¤ÓˆÛ˘ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ 1 FN944E 13,10

‚¿ıÔ˘˜ 800 mm

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜

˙‡ÁÔ˜ ÎÚ›ÎˆÓ ·Ó‡„ˆÛ˘ 1 ÛÂÙ FZ767 14,66

fiÚÙ˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ‹ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì·

fiÚÙ˜ ·‰È·Ê·Ó›˜

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 400 x ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN547E 215,00

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 700 x ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN507E 288,00

fiÚÙ· ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 900 x ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN527E 316,50

fiÚÙ˜ ‰È·Ê·Ó›˜

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 700 x ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN517E 245,00

fiÚÙ· ‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 900 x ‡„Ô˘˜ 2100 mm 1 FN537E 363,00

FN950

FN441E

FZ760E

FZ767E

FN517E

vέo

Page 50: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

quadro+ evo

2.24

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙȘ fiÚÙ˜

κλειδαριά µε περιστροφικό χερούλι 1 FZ680 50,66

Ì˯·ÓÈÛÌfi˜ ·˘ÙÔÛ˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ fiÚÙ·˜ ÁÈ· ÂÚÌ¿ÚÈ· 1 FN952 45,79

Ï¿ÙÔ˘˜ 700 mm Î·È 900 mm (ÌfiÓÔ quadro + evo)

ζεύγος φιαλών σπρεϋ RAL 7042 / 9010 quadro 1 FC671 35,00

Û˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË Ï¿Ù˘ Î·È Ï·˚ÓÒÓ

Ï¿Ù˜ ÁÈ· ÙÔ ÌÚÔÛÙÈÓfi ‹ ›Ûˆ ÙÌ‹Ì·

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 200 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN267E 72,00

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 300 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN207E 80,00

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 400 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN217E 86,50

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 700 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN277E 133,50

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 900 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN297E 182,00

Ï¿ÙË ·‰È·Ê·Ó‹˜ Ï¿ÙÔ˜ 1000 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN247E 199,00

Ï·˚Ó¿ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ï¿ÙÔ˜ 400 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN357E 88,92

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ï¿ÙÔ˜ 600 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN367E 110,00

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ï¿ÙÔ˜ 800 x ‡„Ô˜ 2100 mm 1 FN377E 143,00

Ï·˚Ó¿ ‰ÂÍÈ¿ ‹ ·ÚÈÛÙÂÚ¿ Ì ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ (fiÚÙ˜)

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ Ï.400 x ‡„.2100 mm 1 FN307 211,84

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ Ï.600 x ‡„.2100 mm 1 FN317 231,44

Ï·˚Ófi ‰ÂÍ› ‹ ·ÚÈÛÙÂÚfi Ì ÌÂÓÙÂÛ¤‰Â˜ Ï.800 x ‡„.2100 mm 1 FN327 260,23

FN952

FZ680

FN277E

FN357E

vέo

Page 51: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.25

Ερµ

άρια

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

εξαρτήματα εξοπλισμού quadro5 και quadro+ evo

εξαρτήματα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου ΗΑ με περιστροφικό χειριστήριο

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC001 48,43

HA125/160 πλ.600 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC002 83,54

HA125/160 πλ.800 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC008 38,53

ΗΑ125/160 πλ.350 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC003 56,81

HA250/400 πλ.600 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC004 95,96

HA250/400 πλ.800 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC009 45,12

ΗΑ250/400 πλ.350 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC005 71,55

HA400/630 πλ.600 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC006 128,81

HA400/630 πλ.800 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC270 114,20

ΗΑ800/1600 πλ.600 mm

εξάρτημα εξοπλισμού για διακόπτες φορτίου 1 UC271 155,14

ΗΑ800/1600 πλ.800 mm

UC003

UC010

Page 52: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.26

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ ·˘ÙfiÌ·ÙˆÓ ‰È·ÎÔÙÒÓ ÈÛ¯‡Ô˜ 125∞ ¤ˆ˜ 1600∞

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 125/160Α σε ράγα πλ.350 mm 1 UC010H 31,87

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 125/160Α σε ράγα πλ.600 mm 1 UC011H 39,82

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 125/160Α σε ράγα πλ.800 mm 1 UC012H 50,80

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 125/160Α σε ράγα πλ.600 mm1 UC013H 34,58

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 125/160Α σε ράγα πλ.800 mm1 UC014H 47,98

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 160/250Α πλ.350 mm 1 UC020H 47,31

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 160/250Α πλ.600 mm 1 UC021H 52,03

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 160/250Α πλ.800 mm 1 UC022H 112,22

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 250Α πλ.600 mm 1 UC127H 46,99

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 250Α πλ.800 mm 1 UC128H 64,64

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 400/630Α πλ.350 mm 1 UC140H 53,89

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 400/630Α πλ.600 mm 1 UC141H 63,49

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 400/630Α πλ.800 mm 1 UC142H 108,02

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 400/630Α πλ.600 mm 1 UC147H 71,55

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 400/630Α πλ.800 mm 1 UC148H 89,63

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 800/1000A πλ.600 mm 1 UC050H 75,91

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 800/1000A πλ.800 mm 1 UC051H 97,57

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 800/1000A πλ.600 mm 1 UC054H 68,34

για οριζόντια τοποθέτηση ισχύος 800/1000A πλ.800 mm 1 UC055H 87,91

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 1250/1600A πλ.600 mm 1 UC060H 234,92

για κάθετη τοποθέτηση ισχύος 1250/1600A πλ.800 mm 1 UC061H 309,73

τεμάχιο ανύψωσης

για την τοποθέτηση ραγοϋλικών 1 HY170 28,70

στα σετ εξοπλισμού UC010, UC011, UC012

UC141

UC050

Page 53: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.27

Ερ

μά

ρια

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

εξαρτήματα εξοπλισμού για ασφαλειοαποζεύκτες

μονάδα εξοπλισμού για 1 ασφαλειοαποζεύκτη 160Α 1 UC090 46,80

+2x17 ραγοϋλικά

μονάδα εξοπλισμού για 3 ασφαλειοαποζεύκτες 160Α 1 UC091 60,20

μονάδα εξοπλισμού για 2 ασφαλειοαποζεύκτες 250Α 1 UC092 64,39

μονάδα εξοπλισμού για 2 ασφαλειοαποζεύκτες 400Α 1 UC093 72,28

εξαρτήματα εξοπλισμού για ραγοϋλικά

εξάρτημα εξοπλ. για ραγοϋλικά 10 υψ.150 X πλ.350 1 UC200 22,58

εξάρτημα εξοπλ. για ραγοϋλικά 24 υψ.150 X πλ.600 1 UC201 23,90

εξάρτημα εξοπλ. για ραγοϋλικά 36 υψ.150 X πλ.800 1 UC203 31,27

εξάρτημα εξοπλ. για ραγοϋλικά 24 υψ.200 X πλ.600 1 UC205 26,69

εξάρτημα εξοπλ. για ραγοϋλικά 36 υψ.200 X πλ.800 1 UC207 34,37

αδιαφανής μετώπη ύψους 150 mm + ρυθμιζόμενη ράγα 1 UC209 25,90

εξαρτήματα εξοπλισμού για όργανα μέτρησης 72x72

εξάρτημα εξοπλ. για 2 όργανα 72x72 1 UC300 25,81

+ 2 μεταγωγικούς διακόπτες πλ.600

εξάρτημα εξοπλ. για 4 όργανα 72x72 1 UC301 27,89

+ 1 μεταγωγικό διακόπτη πλ.600

εξάρτημα εξοπλ. για 4 όργανα 72x72 1 FN638 30,70

+ 1 μεταγωγικό διακόπτη πλ.800

αδιαφανείς μετώπες σταθερές

αδιαφανής μετώπη υψ. 50 X πλ.300 1 UC221 15,14

αδιαφανής μετώπη υψ. 75 X πλ.300 1 UC220 15,55

αδιαφανής μετώπη υψ.150 X πλ.300 1 UC222 16,59

αδιαφανής μετώπη υψ.200 X πλ.300 1 UC223 17,26

αδιαφανής μετώπη υψ.300 X πλ.300 1 UC224 18,59

αδιαφανής μετώπη υψ.400 X πλ.300 1 UC225 20,58

αδιαφανής μετώπη υψ.600 X πλ.300 1 UC226 23,22

αδιαφανής μετώπη υψ.800 X πλ.300 1 UC227 26,55

αδιαφανής μετώπη υψ. 50 X πλ.600 1 UC231 15,93

αδιαφανής μετώπη υψ. 75 X πλ.600 1 UC230 17,93

αδιαφανής μετώπη υψ.100 X πλ.600 1 UC239 18,59

αδιαφανής μετώπη υψ.150 X πλ.600 1 UC232 19,94

αδιαφανής μετώπη υψ.200 X πλ.600 1 UC233 21,23

αδιαφανής μετώπη υψ.300 X πλ.600 1 UC234 22,58

αδιαφανής μετώπη υψ.400 X πλ.600 1 UC235 27,56

αδιαφανής μετώπη υψ.600 X πλ.600 1 UC236 34,52

αδιαφανής μετώπη υψ.800 X πλ.600 1 UC237 41,79

αδιαφανής μετώπη υψ. 50 X πλ.800 1 UC241 17,93

αδιαφανής μετώπη υψ. 75 X πλ.800 1 UC240 18,59

αδιαφανής μετώπη υψ.100 X πλ.800 1 UC249 21,23

αδιαφανής μετώπη υψ.150 X πλ.800 1 UC242 25,24

αδιαφανής μετώπη υψ.200 X πλ.800 1 UC243 26,55

αδιαφανής μετώπη υψ.300 X πλ.800 1 UC244 27,89

αδιαφανής μετώπη υψ.400 X πλ.800 1 UC245 34,52

αδιαφανής μετώπη υψ.600 X πλ.800 1 UC246 41,14

αδιαφανής μετώπη υψ.800 X πλ.800 1 UC247 54,41

UC201

UC091

UC301

UC232

Page 54: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.28

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

˙‡ÁÔ˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰ˆÓ

˙‡ÁÔ˜ ÌÂÓÙÂÛ¤‰ˆÓ ÁÈ· ÌÂÙÒ˜ ÌÔÓ¿‰ˆÓ ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ 1 UC268 2,67

Ú¿Á˜ DIN Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ˘ ‚¿ıÔ˘˜

Ú¿Á· DIN Ú˘ıÌÈ˙. ‚¿ıÔ˘˜, ÎÂÎÏÈ̤ÓË Î·Ù¿ 200 , πλ. 500 1 UC951 17,54

Ú¿Á· DIN Ú˘ıÌÈ˙. ‚¿ıÔ˘˜, ÎÂÎÏÈ̤ÓË Î·Ù¿ 200, πλ. 750 1 UC952 30,45

Ú¿Á˜

Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ú¿Á· DIN ‰È¿ÙÚËÙË Ï. 2000 mm 1 A099B 15,04

Ï¿Ù˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ για quadro 5

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.150 X Ï.500 1 FM482 15,82

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.200 X Ï.500 1 FM483 18,51

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.300 X Ï.500 1 FM484 30,37

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.450 X Ï.500 1 FM485 46,23

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.600 X Ï.500 1 FM486 60,75

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1500 X Ï.500 1 FM487 120,20

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1650 X Ï.500 1 FM488 134,71

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1800 X Ï.500 1 FM489 155,86

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.150 X Ï.750 1 FM492 17,84

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.200 X Ï.750 1 FM493 20,47

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.300 X Ï.750 1 FM494 33,95

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.450 X Ï.750 1 FM495 51,52

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.600 X Ï.750 1 FM496 68,69

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1500 X Ï.750 1 FM497 133,39

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1650 X Ï.750 1 FM498 149,90

Ï¿ÙË ÁÈ· ÂÍÔÏ. ÂÎÙfi˜ Ú¿Á·˜ ˘„.1800 X Ï.750 1 FM499 173,03

UC268

UC951

A099B

FM484

Page 55: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.29

Ερ

μά

ρια

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÌÂÙ·ÏÏÈΤ˜ Ï¿Ù˜ quadro+ evo

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï¿ÙË ‡„Ô˘˜ 2000 mm, Ì‹ÎÔ˘˜ 400 mm 1 FN727 92,45

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï¿ÙË ‡„Ô˘˜ 2000 mm, Ì‹ÎÔ˘˜ 700 mm 1 FN737 132,09

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ Ï¿ÙË ‡„Ô˘˜ 2000 mm, Ì‹ÎÔ˘˜ 900 mm 1 FN747 163,78

Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓ˜ Ï¿Ù˜ ÛÙËڛ͈˜, ‰È¿ÙÚËÙ˜

Ì‹ÎÔ˘˜ 500 mm, ‡„Ô˘˜ 300 m 1 UC960 35,84

Ì‹ÎÔ˘˜ 500 mm, ‡„Ô˘˜ 450 m 1 UC962 39,70

Ì‹ÎÔ˘˜ 500 mm, ‡„Ô˘˜ 600 m 1 UC964 46,46

·ÍÈÌ¿‰È· ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ‚›‰Â˜ ª5 25 UC969 1,04

οριζόντια μεταλλική πλάκα για την τοποθέτηση υλικών εκτός ράγας

ÁÈ· ερμάρια Ï. 500 mm 1 UC980 13,29

ÁÈ· ερμάρια Ï. 750 mm 1 UC981 16,59

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÂÍÔÏÈÛÌÔ‡ quadro5 και quadro+ evo

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛˆÓ

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 125 1 UC288 6,97

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 250 1 UC988 9,53

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 1 UC289 13,95

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 750 1 UC989 16,40

τραβέρσες διάτρητες, για ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÏÒÓˆÓ

‡„Ô˘˜ 50 mm

τραβέρσα ˘„.50, βάθους 400 1 FN690 9,91

τραβέρσα ˘„.50, βάθους 600 1 FN691 11,38

τραβέρσα ˘„.50, βάθους 800 1 FN692 12,56

τραβέρσες διάτρητες, ÁÈ· ÙËÓ Î·Ù·Û΢‹ ÈӿΈÓ

‡„Ô˘˜ 25 mm

τραβέρσα ˘„.25, ‚¿ıÔ˘˜ 400 1 FN862E 8,00

τραβέρσα ˘„.25, ‚¿ıÔ˘˜ 600 1 FN884E 9,10

τραβέρσα ˘„.25, ‚¿ıÔ˘˜ 800 1 FN886E 10,50

τραβέρσα ˘„.25 x Ï.700 1 FN864E 11,00

‡„Ô˘˜ 50 mm

τραβέρσα ˘„.50, ‚¿ıÔ˘˜ 400 1 FN863E 12,50

τραβέρσα ˘„.50, ‚¿ıÔ˘˜ 600 1 FN885E 9,80

τραβέρσα ˘„.50, ‚¿ıÔ˘˜ 800 1 FN887E 12,80

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.700 1 FN865E 10,80

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.900 1 FN867E 12,50

ÔÚıÔÛٿ٘ ‰È¿ÙÚËÙÔÈ, ÁÈ· ÙËÓ ÛÙ‹ÚÈÍË ÙˆÓ ÎÔÏÒÓˆÓ

‡„Ô˘˜ 50 mm

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.300 1 FN873E 9,10

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.400 1 FN875E 10,70

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.700 1 FN877E 14,00

τραβέρσα ˘„.50 x Ï.900 1 FN879E 16,00

FN690

FN862E

FN877E

UC988

UC288

UC962

UC969

vέo

Page 56: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.30

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

·ÍÈÌ¿‰È· ·ÛÊ·Ï›·˜

·ÍÈÌ¿‰È· ·ÛÊ·Ï›·˜ M6 25 UC990 0,69

‚›‰Â˜ M6x12 25 UC991 0,45

ÚÔÂÎÙ·ÙÈÎfi˜ ¿ÍÔÓ·˜ M6 Ì‹ÎÔ˘˜ 80 mm 1 UC992 11,82

πλαστικός προεκτατικός άξονας M6 μήκους 80 mm 1 UC835 8,08

βίδες Μ6x10 (για quadro+ evo) 1σετ UC856E 4,80

φωτιστικό led 230 Vac για την σειρά quadro 5 και quadro + 1 UC230X10 123,00

Ï·ÛÙÈο ηχÌÌ·Ù· ı¤ÛˆÓ

Î¿Ï˘ÌÌ· ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ - 10 Ì ¯·Ú·Á¤˜ 1 JP003 1,49

Î¿Ï˘ÌÌ· ÎÂÓÒÓ ı¤ÛÂˆÓ - 24 Ì ¯·Ú·Á¤˜ 1 JP024 3,82

·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ

·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ - 10 1 JE001 3,10

·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË ÂÙÈΤٷ ÂÈÛ‹Ì·ÓÛ˘ - 24 1 JE003 2,22

ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Î·Ó¿ÏÈ

ηӿÏÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ï. 30 x ÌËÎ. 80 x ˘„. 250 1 UC911 3,29

ηӿÏÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ï. 30 x ÌËÎ. 80 x ˘„. 500 1 UC912 5,26

ηӿÏÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ï. 30 x ÌËÎ. 80 x ˘„. 750 1 UC913 7,23

ηӿÏÈ ÔÚÈ˙fiÓÙÈÔ Ï. 30 x ÌËÎ. 80 x ˘„. 2000 1 UC917 48,60

οıÂÙÔ Î·Ó¿ÏÈ

οıÂÙÔ Î·Ó¿ÏÈ Ï‹Ú˜ ÌÂ Î¿Ï˘ÌÌ· 2 m BA7A80060 5,78

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ηӷÏÈÒÓ

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ηӷÏÈÒÓ ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙ· ηӿÏÈ· 1 UC915 2,49

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜- Ô‰ËÁÔ› ηψ‰›ˆÓ ÌÂÁ¿Ï˘ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1 UZ25V1 1,09

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜- Ô‰ËÁÔ› ηψ‰›ˆÓ ÌÈÎÚ‹˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1 UZ25V2 0,98

ÙÂÌ¿¯È· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ Û˘Ó‰ÂÙ‹ÚˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ 1 UZ01V1 0,87

ανεμιστήρες IP 54 για ερμάρια

·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ 230 Vac, 20 W, φόρτος 57 m3/h 1 FL210Z 110,43

·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ 230 Vac, 20 W, φόρτος 115 m3/h 1 FL212Z 128,30

·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ v230 Vac, 29 W, φόρτος 240 m3/h 1 FL214Z 168,80

·ÓÂÌÈÛÙ‹Ú·˜ 230 Vac, 57 W, φόρτος 520 m3/h 1 FL216Z 222,82

ανταλλακτικές σχάρες αερισμού IP 54

σχάρα αερισμού, με φίλτρο, 150 x 150 mm 1 FL220Z 18,37

σχάρα αερισμού, με φίλτρο, 250 x 250 mm 1 FL224Z 44,53

σχάρα αερισμού, με φίλτρο, 325 x 325 mm 1 FL226Z 67,45

αεραγωγοί μεταλλικοί 120 x 120 mm 1 FL240Z 11,90

αεραγωγοί μεταλλικοί 160 x 160 mm 1 FL241Z 14,00

αεραγωγοί μεταλλικοί 220 x 220 mm 1 FL242Z 16,50

ανταλλακτικά φίλτρα

φίλτρα για τις FL220Z 1 FL230Z 4,59

φίλτρα για τις FL224Z 1 FL234Z 8,13

φίλτρα για τις FL226Z 1 FL236Z 12,41

θερμαντές ερμαρίων ράγας έναντι υγρασίας

αντισυμπυκνωτική αντίσταση 15W, 230Vac 1 FL252Z 49,48

αντισυμπυκνωτική αντίσταση 30W, 230Vac 1 FL253Z 54,71

αντισυμπυκνωτική αντίσταση 45W, 230Vac 1 FL254Z 60,85

αντισυμπυκνωτική αντίσταση 80W, 230Vac 1 FL255Z 88,49

αντισυμπυκνωτική αντίσταση 150W, 230Vac 1 FL256Z 127,34

θερμοστάτες ράγας

θερμαντών (-10 +80οC), 1 επαφή κλειστή, 10A-230Vac 1 FL258Z 50,63

ανεμιστήρων (-10 +80οC), 1 επαφή ανοιχτή, 10A-230Vac 1 FL259Z 50,63

UC990 UC991

UC992

JP024

JE003

UC912

UC915

FL212Z

FL220Z

FL258Z

vέo

Page 57: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.31

Ερ

μά

ρια

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÓÔÌ‹˜ quadro5 Î·È quadro+ evo

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜, ‰ÈÔÏÈÎÔ›, 125∞ ·Ó¿ Ì·Ú¤Ù· 1 KJ01A 26,65

κατανοµείς µε µπαρέτες, διπολικοί µε 1 KJ01AN 27,70

κάλυµµα προστ.IP2X 125A ανά µπαρέτα

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜, ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ›, 80∞ ·Ó¿ Ì·Ú¤Ù· 1 KJ01B 28,67

κατανοµείς µε µπαρέτες,τετραπολικοί µε 1 KJ01BN 29,80

κάλυµµα προστ.IP2X 80A ανά µπαρέτα

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜, ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ›, 100∞ ·Ó¿ Ì·Ú¤Ù· 1 KJ02E 31,89

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜, ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ›, 125∞ ·Ó¿ Ì·Ú¤Ù· 1 KJ01C 35,65

κατανοµείς µε µπαρέτες,τετραπολικοί µε 1 KJ01CN 37,10

κάλυµµα προστ.IP2X 125A ανά µπαρέτα

ηٷÓÔÌ›˜ Ì ̷ڤÙ˜, ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ›, 160∞ ·Ó¿ Ì·Ú¤Ù· 1 KJ01D 90,04

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈο ·fi 125 ¤ˆ˜ 400∞

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 125A 4 KJ02D 25,19

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 160A 4 KJ02C 36,93

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi, 250∞ 4 KJ02A 43,22

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi, 400∞ 4 KJ02B 47,26

Û‡ÛÙËÌ· οıÂÙˆÓ Ì·ÚÒÓ 250∞ ÎÏÈ̷Έً˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· Ì·ÚÒÓ Ï¿ÁÈ·˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 250A/ 25kA 1 UC830 13,16

‰È¿ÙÚËÙË Ì¿Ú· M6 20x5 ˘„.1000 mm 1 UC832 41,93

ÁÈ· Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÚÒÓ Î¿ıÂÙ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 250A

Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ˘„. 1000 mm 1 UC834 11,49

Û‡ÛÙËÌ· οıÂÙˆÓ Î·È ÔÚÈ˙ÔÓÙ›ˆÓ Ì·ÚÒÓ 250 Î·È 400∞ ÎÏÈ̷Έً˜ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

Ï·ÛÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ì·ÚÒÓ 250/400∞ 1 UC815 36,95

ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î¿ıÂÙ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 185 mm 1 UC288 6,97

ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ Ì‹ÎÔ˘˜ 250 mm 1 UC988 9,53

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì·ÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· UC815 1 UC816 73,93

Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÚÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î¿ıÂÙ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 160 ¤ˆ˜ 630∞

Ï·ÛÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ì·ÚÒÓ 160/630∞ 1 UC820 27,86

ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î¿ıÂÙ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ 1 UC812 15,26

ÙˆÓ Ì·ÚÒÓ UC820 Ï. 500 mm

ÌÂÙ·ÏÏÈ΋ ‚¿ÛË ÁÈ· ÙËÓ ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙˆÓ ‚¿ÛÂˆÓ 1 UC811 13,27

ÙˆÓ Ì·ÚÒÓ UC820 Ï. 250 mm

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì·ÚÒÓ ÁÈ· Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· 1 UC827 57,04

UC820 Ì‹ÎÔ˘˜ 990 mm

UC815

UC816

UC820

KJ01B

KJ02E

KJ01CN

KJ02A

UC830 + UC832 + UC834

vέo

Page 58: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.32

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÓÔÌ‹˜ quadro5 Î·È quadro+ evo

Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÚÒÓ ÔÚÈ˙fiÓÙÈ·˜ Î·È Î¿ıÂÙ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ 400 ¤ˆ˜ 630∞

Ï·ÛÙÈÎfi ÛÙ‹ÚÈÁÌ· Ì·ÚÒÓ 400/630∞ 1 UC826 78,04

ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· Î·È Î¿ıÂÙË ÙÔÔı¤ÙËÛË

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· Ì·ÚÒÓ 1 UC828 46,43

ÁÈ· Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· UC826 Ì‹ÎÔ˘˜ 990 mm

Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÚÒÓ ÁÈ· 1 ‹ 2 Ì¿Ú˜ ·fi 630 ¤ˆ˜ 1600∞

τριπολικό ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì¿Ú˜ 1 UC823 58,37

σύστημα συγκράτησης μπαρών 1 UC822 21,22

κάθετης τοποθέτησης

ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎό ÛÙ‹ÚÈÁÌ· ÁÈ· Ì¿Ú˜ 1 UC824 58,37

σύστημα συγκράτησης μπαρών 1 UC825 25,22

κάθετης τοποθέτησης

τετραπολικό στήριγμα για μπάρες 630-1000A 1 UC817 181,99

οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης

τετραπολικό στήριγμα για μπάρες 800-1600A 1 UC818 244,54

οριζόντιας ή κάθετης τοποθέτησης

κάλυμμα προστασίας για τα στηρίγματα UC817 - UC818 1 UC846 10,94

οριζόντιας τοποθέτησης

κάλυμμα προστασίας για τα στηρίγματα UC817 - UC818 1 UC836 44,26

κάθετης τοποθέτησης

μεταλλική βάση για τα UC817 - UC818 1 FN970 36,74

για ερμάρια βάθους 400 mm

μεταλλική βάση για τα UC817 - UC818 1 FN971 38,67

για ερμάρια βάθους 600 mm

μεταλλική βάση για τα UC817 - UC818 1 FN972 40,39

για ερμάρια βάθους 800 mm

γωνία ÔÏÏ·ÏÒÓ ¯Ú‹ÛÂˆÓ 1 UC821 3,67

ÁÈ· Ù· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· ÙÒÓ Ì·ÚÒÓ

διάτρητες μπάρες διανομής από 160 έως 630A

160 A

Ì¿Ú· ¯·ÏÎÔ‡ 12 x 5 mm Ì ‚›‰· M5, 245 mm, 160A 1 KS72B 24,58

Ì¿Ú· ¯·ÏÎÔ‡ 12 x 5 mm Ì ‚›‰· M5, 1000 mm, 160A 1 KS72C 87,65

250 A

μπάρα χάλκινη M6 20x5 ˘„.1000 mm 1 UC832 41,93

μπάρα χάλκινη M6 20x5 ˘„.1750 mm 1 UC833 77,66

400 A

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË M6 Ì‹ÎÔ˘˜1000 mm, 400∞ 1 UC842 69,12

μπάρα χάλκινη M6 32x5 ˘„.1750 mm, 400A 1 UC843 124,64

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË 30 x 5 mm Ì‹ÎÔ˘˜ 280 mm, 400∞ 1 UM30A3 24,98

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË 30 x 5 mm Ì‹ÎÔ˘˜ 430 mm, 400∞ 1 UM30A1 39,71

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË 30 x 5 mm Ì‹ÎÔ˘˜ 880 mm, 400∞ 1 UM30A2 73,23

630 A

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË 30 x 10 mm Ì‹ÎÔ˘˜ 430 mm, 630∞ 1 UM30A4 46,42

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË 30 x 10 mm Ì‹ÎÔ˘˜ 880 mm, 630∞ 1 UM30A5 94,34

630-1350 A

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË ª10 50x5, Ì‹ÎÔ˘˜ 1750 mm, 630A 1 UC844 169,78

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË ª10 63x5, Ì‹ÎÔ˘˜ 1750 mm, 800A 1 UC922 186,86

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË ª10 80x5, Ì‹ÎÔ˘˜ 1750 mm, 1000A 1 UC966 225,88

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË ª10 100x5, Ì‹ÎÔ˘˜ 1750 mm, 1250A 1 UC967 283,36

Ì¿Ú· ¯¿ÏÎÈÓË ‰È¿ÙÚËÙË ª10 125x5, Ì‹ÎÔ˘˜ 1750 mm, 1350A 1 UC968 365,50

UC826

KS72B

UC824

UC844

Page 59: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.33

Ερ

μά

ρια

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ηψ‰›ˆÛ˘ quadro5 Î·È quadro+ evo

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÓÔÌ‹˜

ÛÂ٠ηψ‰›ˆÛ˘ 4ƒ ø 70 mm ÁÈ· οıÂÙË 1 ÛÂÙ UC879 56,24

ÙÔÔı¤ÙËÛË 160/250∞

ÛÂ٠ηψ‰›ˆÛ˘ 4ƒ ø 70 mm ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· 1 ÛÂÙ UC875 72,55

ÙÔÔı¤ÙËÛË 250∞

ÛÂ٠ηψ‰›ˆÛ˘ 4ƒ ø 70 mm ÁÈ· ÔÚÈ˙fiÓÙÈ· 1 ÛÂÙ UC869 68,46

ÙÔÔı¤ÙËÛË 250∞ (κλιμακωτής διάστασης)

ÂÍ¿ÚÙËÌ· ·Ó·ÌÔÓ‹˜

ÛÂ٠ηψ‰›ˆÛ˘ 4ƒ ·Ó·ÌÔÓ‹˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÈÛ¯‡Ô˜ 1 ÛÂÙ UC871 104,04

160/250∞ (4x70 mm)

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Û‡Ó‰ÂÛ˘

ÛÂ٠ηψ‰›ˆÛ˘ 4ƒ ø 50 mm για διακόπτη φορτίου 1 σετ UC870 41,08

ή ισχύος ράγας 125/160A Ì ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜

ÛÂÙ Â‡Î·ÙˆÓ Ì·ÚÒÓ 20x3 mm 4ƒ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË 1 ÛÂÙ UC874 120,46

ÊÔÚÙ›Ô˘ 250A Ì ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜

ÛÂÙ Â‡Î·ÙˆÓ Ì·ÚÒÓ 20x3 mm 4ƒ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË 1 ÛÂÙ UC876 59,55

ÊÔÚÙ›Ô˘ 250A ÌÂ Û‡ÛÙËÌ· Ì·ÚÒÓ 250∞

ή μπλοκ διανομής

‡ηÌÙ˜ Ì¿Ú˜ ¯·ÏÎÔ‡

‡ηÌÙË Ì¿Ú· - 160A 20 x 2 - Ì‹ÎÔ˘˜ 2000 mm 1 UM92X 52,57

‡ηÌÙË Ì¿Ú· - 250A 20 x 3 - Ì‹ÎÔ˘˜ 2000 mm 1 UM92Y 61,05

‡ηÌÙË Ì¿Ú· - 400A 32 x 4 - Ì‹ÎÔ˘˜ 2000 mm 1 UM92Z 135,66

‡ηÌÙË Ì¿Ú· - 630A 32 x 6 - Ì‹ÎÔ˘˜ 2000 mm 1 UM92W 161,93

‡ηÌÙË Ì¿Ú· - 800A 40 x 6 - Ì‹ÎÔ˘˜ 2000 mm 1 UM92V 212,71

UC869

UC871

UC870

UC876

UM92Y

UC879

UC875

Page 60: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

2.34

quadro5 και quadro+ evo

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÓÔÌ‹˜ quadro5 Î·È quadro+ evo

‚›‰Â˜ ÁÈ· ÙȘ Ì¿Ú˜

‚›‰· M6x10 Ì ÚÔ‰¤Ï· 50 UC851 0,45

‚›‰· M8x30 Ì ÚÔ‰¤Ï· 1 UC853 2,35

‚›‰· M10x30 Ì ÚÔ‰¤Ï· 1 UC855 2,98

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ Á›ˆÛ˘ ÁÈ· Ì¿Ú· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 12 x 5/10 mm

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1,5-50 mm2 1 K96D 3,70

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 25-95 mm2 1 K96H 5,51

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 50-150 mm2 1 K96K 20,54

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 16-120 mm2 1 K96W 5,81

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· Ì¿Ú· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 20/30 x 5 mm

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1,5-16 mm2 1 K96Q 2,38

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1,5-35 mm2 1 K96T 3,07

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 16-70 mm2 1 K96V 3,46

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· Ì¿Ú· ‰È·ÓÔÌ‹˜ 20/30 x 5/10 mm

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 95-185 mm2 1 KS24C 22,08

Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ ÁÈ· ηÏ҉ȷ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 150-300 mm2 1 KS30C 35,89

¯¿ÏÎÈÓ˜ Ì¿Ú˜ ‰È·ÓÔÌ‹˜

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 25x5, Ì‹ÎÔ˘ 400 mm 1 UT87A 19,85

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 25x5, Ì‹ÎÔ˘ 700 mm 1 UT87B 35,05

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 25x5, Ì‹ÎÔ˘ 900 mm 1 UT87C 46,81

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 25x5, Ì‹ÎÔ˘˜1000 mm 1 UT87D 49,96

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 25x5, Ì‹ÎÔ˘˜1750 mm 1 UT87E 84,19

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 50x5, Ì‹ÎÔ˘ 400 mm 1 UT87F 41,08

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 50x5, Ì‹ÎÔ˘ 700 mm 1 UT87G 78,71

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 50x5, Ì‹ÎÔ˘ 900 mm 1 UT87H 153,30

Ìάρα ‰È¿ÙÚËÙË M6 50x5, Ì‹ÎÔ˘˜1000 mm 1 UT87J 160,16

ÁˆÓ›Â˜ ¯¿ÏÎÈÓ˜ ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì·ÚÒÓ

ÌÔÓ‹ ÁˆÓ›· ¯¿ÏÎÈÓË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì·ÚÒÓ 25x5 1 UT88A 36,28

ÌÔÓ‹ ÁˆÓ›· ¯¿ÏÎÈÓË ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì·ÚÒÓ 50x5 1 UT88B 64,20

¯¿ÏÎÈÓος σύνδεσμος ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì·ÚÒÓ 25x5 1 UT88C 12,47

¯¿ÏÎÈÓος σύνδεσμος ÁÈ· ÙËÓ Û˘Ó¤ÓˆÛË Ì·ÚÒÓ 50x5 1 UT88D 16,98

Ì¿Ú· Á›ˆÛ˘ Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ·

Ìάρα ÁÂÈÒÛˆ˜ ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· 250 mm 1 UC971 20,28

Ìάρα ÁÂÈÒÛˆ˜ ÌÂ Û˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜ Î·È ÛÙ‹ÚÈÁÌ· 500 mm 1 UC972 24,37

Ìάρα ÁÂÈÒÛˆ˜, Ì ̷ڿÎÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 250 mm 1 UC975 27,40

Ìάρα ÁÂÈÒÛˆ˜, Ì ̷ڿÎÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 500 mm 1 UC976 39,71

Ìάρα ÁÂÈÒÛˆ˜, Ì ̷ڿÎÈ· ‰È·ÓÔÌ‹˜ Ì‹ÎÔ˘˜ 750 mm 1 UC978 55,58

ράγα γειώσεως με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης 250 mm 1 UC975S 27,40

ράγα γειώσεως με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης 500 mm 1 UC976S 39,71

ράγα γειώσεως με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης 750 mm 1 UC978S 55,58

γυμνοί αγωγοί γείωσης

διατομή 25 mm2, με κως Μ8 και Μ6, μήκος 300 mm 1 UZ009 13,81

διατομή 25 mm2, με κως Μ8, μήκος 560 mm 1 UZ012 17,35

UC851

K96A KS24C

UC971

UT88A - UT88B

UT87A - UT87B - UT87G

UC976

UZ009 UZ012

Page 61: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Makemy lifeeasier

Νέοι πίνακες golf σειράς VS και VF Πρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Έτσι επαγγελματίες εγκαταστάτες από όλο τον κόσμο έδωσαν τις ιδέες

τους στο προγραμμά μας “Η άποψη του πελάτη”, ώστε να

γίνουν οι εγκαταστάσεις με πίνακες πιο πρακτικές

Ανακαλύψτε πώς ο καινούργιος golf μπορεί να κάνειτην εγκατάστασή σας πιο εύκολη στη σελίδα designedbyyou.comΠρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Page 62: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Προστασία

Page 63: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Πρ

οσ

τασ

ία

ασφάλειες 3.02

ρελέ διαφυγής 3.18

θερμομαγν.κινητήρων 3.20

Page 64: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.02

φυσίγγια κυλινδρικά

πÔÓ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ τιμή/μ/€

10,3 X 38 gG (Ù·¯Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 0,5 A 10 LF300G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 1 A 10 LF301G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 2 A 10 LF302G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 4 A 10 LF304G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 6 A 10 LF306G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 8 A 10 LF308G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 10 A 10 LF310G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 12 A 10 LF312G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 16 A 10 LF316G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 20 A 10 LF320G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 25 A 10 LF325G 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 32 A 10 LF332G 0,86

10,3 X 38 aM (‚Ú·‰Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 0,5 A 10 LF300M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 1 A 10 LF301M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 2 A 10 LF302M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 4 A 10 LF304M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 6 A 10 LF306M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 8 A 10 LF308M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 10 A 10 LF310M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 12 A 10 LF312M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 16 A 10 LF316M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 20 A 10 LF320M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 25 A 10 LF325M 0,86Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3 X 38 32 A 10 LF332M 0,86

14 X 51 gG (Ù·¯Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 2 A 10 LF402G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 4 A 10 LF404G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 6 A 10 LF406G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 8 A 10 LF408G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 10 A 10 LF410G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 12 A 10 LF412G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 16 A 10 LF416G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 20 A 10 LF420G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 25 A 10 LF425G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 32 A 10 LF432G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 40 A 10 LF440G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 45 A 10 LF445G 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 50 A 10 LF450G 1,40

14 X 51 aM (‚Ú·‰Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 2 A 10 LF402M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 4 A 10 LF404M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 6 A 10 LF406M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 8 A 10 LF408M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 10 A 10 LF410M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 12 A 10 LF412M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 16 A 10 LF416M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 20 A 10 LF420M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 25 A 10 LF425M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 32 A 10 LF432M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 40 A 10 LF440M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 45 A 10 LF445M 1,40Ê˘Û›ÁÁÈ 14 X 51 50 A 10 LF450M 1,40

22 X 58 gG (Ù·¯Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 16 A 10 LF516G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 20 A 10 LF520G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 25 A 10 LF525G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 32 A 10 LF532G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 40 A 10 LF540G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 50 A 10 LF550G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 63 A 10 LF563G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 80 A 10 LF580G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 100 A 10 LF590G 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 125 A 10 LF599G 2,49

22 X 58 aM (‚Ú·‰Â›·˜ ً͈˜)Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 16 A 10 LF516M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 20 A 10 LF520M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 25 A 10 LF525M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 32 A 10 LF532M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 40 A 10 LF540M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 50 A 10 LF550M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 63 A 10 LF563M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 80 A 10 LF580M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 100 A 10 LF590M 2,49Ê˘Û›ÁÁÈ 22 X 58 125 A 10 LF599M 2,49

LF302G

LF302M

LF425G

LF432M

LF563G

LF563M

Page 65: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.03

ασφαλειοθήκες

Πρ

οσ

τασ

ία

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÛÂÈÚ¿ L 38

1 Ê¿ÛË 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 1 12 LS501 2,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰ÂÙ. 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 2 6 LS512 5,18

3 Ê¿ÛÂȘ 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 3 4 LS503 8,39

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰ÂÙ. 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 4 3 LS504 11,82

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰ÂÙ 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 1 12 L506 4,40

2 Ê¿ÛÂȘ 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 2 6 LS502 5,57

1 Ê¿ÛË & ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 2-32A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 1 12 LS531 5,57

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰.& ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 2-32 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 1 12 L532 7,08

διακοπή ουδετέρου - 1 12 LS509 3,72

ÛÂÈÚ¿ L 51

1 Ê¿ÛË 2-50A Ê˘Û›ÁÁÈ 14X51 1,5 1 LS601 10,94

2 Ê¿ÛÂȘ 2-50 A Ê˘Û›ÁÁÈ 14X51 3 1 LS602 27,91

3 Ê¿ÛÂȘ 2-50 A Ê˘Û›ÁÁÈ 14X51 4,5 1 LS603 31,86

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰ÂÙ. 2-50 A Ê˘Û›ÁÁÈ 14X51 6 1 LS604 53,11

Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰ÂÙ. 2-50 A Ê˘Û›ÁÁÈ 14X51 3 1 LS612 29,84

ÛÂÈÚ¿ L 58

1 Ê¿ÛË 20-125 A Ê˘Û›ÁÁÈ 22X58 2 1 LS701 16,35

2 Ê¿ÛÂȘ 20-125 A Ê˘Û›ÁÁÈ 22X58 4 1 LS702 36,81

3 Ê¿ÛÂȘ 20-125 A Ê˘Û›ÁÁÈ 22X58 6 1 LS703 47,37

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰ÂÙ 20-125 A Ê˘Û›ÁÁÈ 22X58 8 1 LS704 75,57

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰ÂÙ. 20-125 A Ê˘Û›ÁÁÈ 22X58 4 1 LS712 38,77

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÂÈÔı‹Î˜

ÁÈ· ÛÂÈÚ¿ L38

Ê˘ÛÈÁÁÈÔı‹ÎË 1 10 L147 1,44

εξάρτημα κλειδώματος - 1 MZ178 6,20

εξάρτημα σύνδεσης ασφαλειοθηκών - 12 LB026 0,34

ÁÈ· ÛÂÈÚ¤˜ L51-L58

ÌÈÎÚԉȷÎfiÙ˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 5 ∞ - 250 V ÁÈ· ÙÔÓ LS601 1 LS670 6,99

ÌÈÎÚԉȷÎfiÙ˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 5 ∞ - 250 V ÁÈ· ÙÔÓ LS603 1 LS671 7,37

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈΤ˜ Ï˘¯Ó›Â˜ ÛËÌ¿ÓÛˆ˜ 230 V ÁÈ· ·ÛÊ¿ÏÂȘ 14X51 - 22X58 1 LS672 4,67

ÌÈÎÚԉȷÎfiÙ˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 5 ∞ - 250 V ÁÈ· ÙÔÓ LS701 1 LS770 6,99

ÌÈÎÚԉȷÎfiÙ˘ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 5 ∞ - 250 V ÁÈ· ÙÔÓ LS703 1 LS771 7,37

·ÛÊ·ÏÂÈÔı‹Î˜

ÛÂÈÚ¿ L 900

1 Ê¿ÛË 2-20 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 1 6/12 L951 6,32

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰ÂÙ. 2-20A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 2 3/6 L952 12,68

3 Ê¿ÛÂȘ 2-20 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 3 2/4 L953 18,63

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰¤ÙÂÚÔ˜ 2-20 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 4 3 L954 24,91

2 Ê¿ÛÂȘ 2-20 A Ê˘Û›ÁÁÈ 10,3X38 2 6 L962 12,82

L147

LS670 LS672

L951

LS502

LS601

Page 66: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.04

Yλικά προστασίας για κυκλώματα συνεχούς τάσης

πÔÓ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ τιμή/μ/€

ασφαλειοθήκες

1P 1000 V DC L38 1M 12 L501PV 3,472P 1000 V DC L38 2M 6 L502PV 7,14

φυσίγγια

PV 10x38mm 1000 V DC 1 A 10 LF301PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 2 A 10 LF302PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 3 A 10 LF303PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 5 A 10 LF305PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 6 A 10 LF306PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 8 A 10 LF308PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 10 A 10 LF310PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 12 A 10 LF312PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 15 A 10 LF315PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 16 A 10 LF316PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 20 A 10 LF320PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 25 A 10 LF325PV 8,60PV 10x38mm 1000 V DC 32 A 10 LF332PV 8,60

αντικεραυνικά φωτοβολταϊκών

·ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈÎfi 25 kA για φωτοβολταϊκά τύπου ΙΙ 1 SPV325 160,00

για τα SPV325

φυσίγγιο για φάση και ουδέτερο του SPV325 1 SPV025 92,00

φυσίγγιο για την γείωση του SPV325 1 SPV025E 92,00

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈο ·fi 125 ¤ˆ˜ 400∞

ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 125 A 4 KJ02D 25,19ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 160 A 4 KJ02C 36,93ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 250 A 4 KJ02A 43,22ÌÏÔÎ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi 400 A 4 KJ02B 47,26

Διακόπτης φορτίου ράγας 4Χ32Α DC 1 SB432PV 120,00

*τοποθετούνται στις σειρές πινάκων vector και ερμαρίων orion plus (πολυεστερικά)

1500 V DC

L501PV L502PV

LF301PV-LF332PV

KJ02A

SPV325

vέo

Page 67: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.05

Πρ

οσ

τασ

ία

αυτόματες ασφάλειες 3kA καμπύλη C σειρά MW

αυτόματες ασφάλειες 4,5 kΑ καμπύλη C, 1 Φάση+Ουδ

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

MW 106-1401 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 12 MWN106 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 12 MWN110 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 12 MWN116 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 12 MWN120 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 12 MWN125 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 12 MWN132 4,85

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 12 MWN140 4,85

MW 506-540 (προστασία φάσης και διακοπή ουδετέρου)

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 6 MWN506 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 6 MWN510 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 6 MWN516 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 6 MWN520 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 6 MWN525 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 6 MWN532 11,80

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 6 MWN540 11,80

MW 206-2402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 6 MWN206 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 6 MWN210 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 6 MWN216 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 6 MWN220 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 6 MWN225 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 6 MWN232 13,43

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 6 MWN240 13,43

MW 306-340 3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 4 MWN306 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 4 MWN310 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 4 MWN316 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 4 MWN320 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 4 MWN325 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 4 MWN332 19,99

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 4 MWN340 19,99

MW 406-4403 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 6 A 4 3 MWN406 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 10 A 4 3 MWN410 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 16 A 4 3 MWN416 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 20 A 4 3 MWN420 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 25 A 4 3 MWN425 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 32 A 4 3 MWN432 30,33

3 Ê¿ÛÂȘ + Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 40 A 4 3 MWN440 30,33

MWN116

MWN216

MWN316

MWN410

MJN510A

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û ¤Ó· ÛÙÔÈ¯Â›Ô (ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜)MJN502A-MJN540A1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 2 A 1 1 MJN502A 12,29

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 4 A 1 1 MJN504A 12,29

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 1 1 MJN506A 11,44

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 1 12 MJN510A 10,83

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 1 12 MJN516A 10,83

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 1 12 MJN520A 10,83

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 1 12 MJN525A 11,09

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 1 12 MJN532A 11,44

1 Ê¿ÛË + Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 1 12 MJN540A 12,29

Page 68: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.06

σειρά αυτόματων ασφαλειών

4 χαρακτηριστικά που διευκολύνουν την καλωδίωση

Συνδυασμός ρελέ διαφυγής και ασφαλειών

Aκροδέκτες ταχείας σύνδεσης καιαποσύνδεσης των αναχωρήσεων

Σχισμές ταχείας σύνδεσης στις βίδεςτων ακροδεκτών που διευκολύνουντην τοποθέτηση διχαλωτών μπαρών

σύνδεσης

Άνετη απομάκρυνση της αυτόματηςασφάλειας από τη μπάρα χωρίςπερίπλοκες διαδικασίες

Oι νέες αυτόματες ασφάλειες καιμπάρες είναι συμβατές με τιςπαλιότερες σειρές αυτόματωνασφαλειών

Eύκολη απεγκατάσταση Συμβατότητα

Tοποθέτηση χωρίς εργαλεία Aκροδέκτες ταχείας σύνδεσης

Aκροδέκτες ταχείας σύνδεσης Διχαλωτές μπάρες συνδέσεως

Tοποθέτηση βοηθητικών επαφώνχωρίς εργαλεία

Aκροδέκτες ταχείας σύνδεσης γιατροφοδοσία, σύνδεση με μπάρες καιγεφύρωση

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

hager

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

MWS 116

C16

6000

3

ÖVE

230/400V

CDS 440D

ÖVE

1

3

5

N

2

4

6

N

6000

EN 61008-1 lm

=1500A

40 A/ n0,03A

Page 69: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.07

αυτόματες ασφάλειες 3kA καμπύλη C σειρά MWS

Πρ

οσ

τασ

ία

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

MWS 106-140

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 12 MWS106A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 12 MWS110A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 12 MWS116A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 12 MWS120A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 12 MWS125A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 12 MWS132A 5,19

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 12 MWS140A 5,19

MWS 306-340

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 4 MWS306A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 4 MWS310A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 4 MWS316A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 4 MWS320A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 4 MWS325A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 4 MWS332A 21,76

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 4 MWS340A 21,76

Mπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τις μπάρες

MWS116A

MWS316A

KDN363F

¢·ÈÛı. πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ειδικής ευαισθησίας τύπου A, Ô˘ ‰¤¯ÔÓÙ·È ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 2 1 CDS241D 48,14

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 2 1 CDS264D 82,34

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDS441D 68,50

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDS464D 110,24

Mπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο με τις μπάρες

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Mπάρες συνδέσεως για ρελέ και ασφάλειες

ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜

για 1 διπολικό ρελέ 12 50/100 KDN163F 3,89

+ 10 μονοπολικές ασφάλειες

ÙÚÈÔÏÈΤ˜

για 1 τετραπολικό ρελέ 12 25/50 KDN363F 10,53

+ 8 μονοπολικές ασφάλειες

KDN163A

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜63A - 10 mm2 12 50/100 KDN163A 3,33

63A - 10 mm2 57 25/50 KDN163B 14,98

ÙÚÈÔÏÈΤ˜63A - 10 mm2 12 25/50 KDN363A 9,44

63A - 10 mm2 57 10/20 KDN363B 37,76

μπάρες συνδέσεως για ασφάλειες

ρελέ διαφυγής ταχείας σύνδεσης

μπάρες συνδέσεως για ρελέ και ασφάλειες

CDS241D

KDN363B

Page 70: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.08

αυτόματες ασφάλειες 6kA καμπύλη B, σειρά MB

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

(ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜)

MB 106-163

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 12 MBN106A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 12 MBN110A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 12 MBN116A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 12 MBN120A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 12 MBN125A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 12 MBN132A 6,42

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 12 MBN140A 7,70

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 50 A 1 6/12 MBN150A 9,23

1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 63 A 1 6/12 MBN163A 9,23

MB 206-263

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 3/6 MBN206A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 3/6 MBN210A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 3/6 MBN216A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 3/6 MBN220A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 3/6 MBN225A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 3/6 MBN232A 16,03

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 3/6 MBN240A 19,79

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 50 A 2 3/6 MBN250A 23,35

2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 63 A 2 3/6 MBN263A 23,35

MB 306-363

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 2/4 MBN306A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 2/4 MBN310A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 2/4 MBN316A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 2/4 MBN320A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 2/4 MBN325A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 2/4 MBN332A 24,13

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 2/4 MBN340A 30,66

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 50 A 3 2/4 MBN350A 36,32

3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 63 A 3 2/4 MBN363A 36,32

ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ 6k∞, η̇ÏË B, ‰È·Ù›ıÂÓÙ·È Î·ÙfiÈÓ ÂÚˆÙ‹Ûˆ˜

MBN110A

MBN232A

MBN320A

Page 71: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.09

αυτόματες ασφάλειες 6kA καμπύλη C, σειρά MC

Πρ

οσ

τασ

ία

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

(ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜)

MC 100-1631 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 0.5 A 1 6/12 MCN100 7,471 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 1 A 1 6/12 MCN101 7,471 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 2 A 1 6/12 MCN102 7,471 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 3 A 1 6/12 MCN103 7,471 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 4 A 1 6/12 MCN104 7,471 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 12 MCN106A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 12 MCN110A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 12 MCN116A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 12 MCN120A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 12 MCN125A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 12 MCN132A 6,441 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 12 MCN140A 7,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 50 A 1 6/12 MCN150A 9,241 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 63 A 1 6/12 MCN163A 9,24

MC 200-2632 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 0.5 A 2 3/6 MCN200 20,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 1A 2 3/6 MCN201 20,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 2 A 2 3/6 MCN202 20,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 3A 2 3/6 MCN203 20,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 4 A 2 3/6 MCN204 20,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 3/6 MCN206A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 3/6 MCN210A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 3/6 MCN216A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 3/6 MCN220A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 3/6 MCN225A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 3/6 MCN232A 16,542 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 3/6 MCN240A 20,422 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 50 A 2 3/6 MCN250A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 63 A 2 3/6 MCN263A 25,03

MC 300-3633 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 0.5 A 3 2/4 MCN300 27,423 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 1 A 3 2/4 MCN301 27,423 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 2 A 3 2/4 MCN302 27,423 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 3 A 3 2/4 MCN303 27,423 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 4 A 3 2/4 MCN304 27,423 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 2/4 MCN306A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 2/4 MCN310A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 2/4 MCN316A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 2/4 MCN320A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 2/4 MCN325A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 2/4 MCN332A 24,313 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 2/4 MCN340A 31,223 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 50 A 3 2/4 MCN350A 36,933 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 63 A 3 2/4 MCN363A 36,93

MC 400-463 4 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 0.5 A 4 3 MCN400 40,054 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 1 A 4 3 MCN401 40,054 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 2 A 4 3 MCN402 40,054 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 3 A 4 3 MCN403 40,054 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 4 A 4 3 MCN404 40,054 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 6 A 4 3 MCN406A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 10 A 4 3 MCN410A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 16 A 4 3 MCN416A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 20 A 4 3 MCN420A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 25 A 4 3 MCN425A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 32 A 4 3 MCN432A 36,174 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 40 A 4 3 MCN440A 44,074 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 50 A 4 3 MCN450A 51,834 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 63 A 4 3 MCN463A 51,83

MCN163A

MCN232A

MCN332A

MCN440A

Page 72: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.10

αυτόματες ασφάλειες 10kA καμπύλη C, σειρά NC

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

(ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜)

NCN100A-NCN163A1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 0.5 A 1 1 NCN100A 15,101 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 1 A 1 1 NCN101A 12,491 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 2 A 1 1 NCN102A 8,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 3 A 1 1 NCN103A 8,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 4 A 1 1 NCN104A 8,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 1 NCN106A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 1 NCN110A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 1 NCN116A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 1 NCN120A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 1 NCN125A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 1 NCN132A 7,511 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 1 NCN140A 8,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 50 A 1 1 NCN150A 10,631 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 63 A 1 1 NCN163A 10,63

NCN200A-NCN263A2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 0.5 A 2 1 NCN200A 22,512 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 1 A 2 1 NCN201A 22,512 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 2 A 2 1 NCN202A 22,512 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 3 A 2 1 NCN203A 22,512 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 4 A 2 1 NCN204A 22,512 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 1 NCN206A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 1 NCN210A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 1 NCN216A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 1 NCN220A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 1 NCN225A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 1 NCN232A 18,402 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 1 NCN240A 22,772 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 50 A 2 1 NCN250A 27,912 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 63 A 2 1 NCN263A 27,91

NCN300A-NCN363A3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 0.5 A 3 1 NCN300A 31,283 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 1 A 3 1 NCN301A 31,283 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 2 A 3 1 NCN302A 31,283 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 3 A 3 1 NCN303A 31,283 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 4 A 3 1 NCN304A 31,283 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 1 NCN306A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 1 NCN310A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 1 NCN316A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 1 NCN320A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 1 NCN325A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 1 NCN332A 27,913 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 1 NCN340A 36,033 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 50 A 3 1 NCN350A 42,213 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 63 A 3 1 NCN363A 42,21

NCN400A-NCN463A4 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 0.5 A 4 1 NCN400A 44,414 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 1 A 4 1 NCN401A 44,414 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 2 A 4 1 NCN402A 44,414 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 3 A 4 1 NCN403A 44,414 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 4 A 4 1 NCN404A 44,414 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 6 A 4 1 NCN406A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 10 A 4 1 NCN410A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 16 A 4 1 NCN416A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 20 A 4 1 NCN420A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 25 A 4 1 NCN425A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 32 A 4 1 NCN432A 40,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 40 A 4 1 NCN440A 49,164 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 50 A 4 1 NCN450A 57,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 63 A 4 1 NCN463A 57,52

Kάλυμμα ακροδεκτών (1 σετ = 4 τεμ.) 1 σετ MZN120 4,27Διαχωριστικό ακροδεκτών (1 σετ = 3 τεμάχια) 1 σετ MZN121 7,08

NCN116A

NCN216A

NCN316A

NCN416A

Page 73: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.11

αυτόματες ασφάλειες 10kA καμπύλη D, σειρά ND

Πρ

οσ

τασ

ία

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

(ÚÔÛ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È ‰›Ï· ÙÔ˘˜ ‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜)

NDN100A-NDN163A1 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 0.5 A 1 1 NDN100A 18,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 1 A 1 1 NDN101A 18,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 2 A 1 1 NDN102A 18,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 3 A 1 1 NDN103A 18,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 4 A 1 1 NDN104A 18,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 6 A 1 1 NDN106A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 10 A 1 1 NDN110A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 16 A 1 1 NDN116A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 20 A 1 1 NDN120A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 25 A 1 1 NDN125A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 32 A 1 1 NDN132A 8,451 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 40 A 1 1 NDN140A 9,901 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 50 A 1 1 NDN150A 11,731 Ê¿ÛË ÌÔÓÔÔÏÈ΋ 63 A 1 1 NDN163A 11,73

NDN200A-NDN263A2 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 0.5 A 2 1 NDN200A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 1 A 2 1 NDN201A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 2 A 2 1 NDN202A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 3 A 2 1 NDN203A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 4 A 2 1 NDN204A 25,032 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 6 A 2 1 NDN206A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 10 A 2 1 NDN210A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 16 A 2 1 NDN216A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 20 A 2 1 NDN220A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 25 A 2 1 NDN225A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 32 A 2 1 NDN232A 19,902 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 40 A 2 1 NDN240A 25,322 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 50 A 2 1 NDN250A 31,282 Ê¿ÛÂȘ ‰ÈÔÏÈ΋ 63 A 2 1 NDN263A 31,28

NDN300A-NDN363A3 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 0.5 A 3 1 NDN300A 56,733 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 1 A 3 1 NDN301A 56,733 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 2 A 3 1 NDN302A 56,733 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 3 A 3 1 NDN303A 56,733 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 4 A 3 1 NDN304A 56,733 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 6 A 3 1 NDN306A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 10 A 3 1 NDN310A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 16 A 3 1 NDN316A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 20 A 3 1 NDN320A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 25 A 3 1 NDN325A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 32 A 3 1 NDN332A 31,203 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 40 A 3 1 NDN340A 40,033 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 50 A 3 1 NDN350A 47,043 Ê¿ÛÂȘ ÙÚÈÔÏÈ΋ 63 A 3 1 NDN363A 47,04

NDN400A-NDN463A4 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 0.5 A 4 1 NDN400A 49,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 1 A 4 1 NDN401A 49,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 2 A 4 1 NDN402A 49,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 3 A 4 1 NDN403A 49,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 4 A 4 1 NDN404A 49,524 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 6 A 4 1 NDN406A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 10 A 4 1 NDN410A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 16 A 4 1 NDN416A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 20 A 4 1 NDN420A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 25 A 4 1 NDN425A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 32 A 4 1 NDN432A 44,774 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 40 A 4 1 NDN440A 54,424 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 50 A 4 1 NDN450A 63,204 Ê¿ÛÂȘ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ 63 A 4 1 NDN463A 63,20

Kάλυμμα ακροδεκτών (1 σετ = 4 τεμ.) 1 σετ MZN120 4,27Διαχωριστικό ακροδεκτών (1 σετ = 3 τεμάχια) 1 σετ MZN121 7,08

NDN116A

NDN216A

NDN316A

NDN416A

Page 74: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.12

αυτόματες ασφάλειες 10-15kA καμπύλη C & D

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

10 kA - καμπύλη C - σειρά HMF

1 πόλος 80 A 1,5 1 HMF180 31,12

1 πόλος 100 A 1,5 1 HMF190 31,63

1 πόλος 125 A 1,5 1 HMF199 39,29

2 πόλοι 80 A 3 1 HMF280 58,16

2 πόλοι 100 A 3 1 HMF290 59,18

2 πόλοι 125 A 3 1 HMF299 61,22

3 πόλοι 80 A 4,5 1 HMF380 78,06

3 πόλοι 100 A 4,5 1 HMF390 78,57

3 πόλοι 125 A 4,5 1 HMF399 86,22

4 πόλοι 80 A 6 1 HMF480 104,08

4 πόλοι 100 A 6 1 HMF490 104,59

4 πόλοι 125 A 6 1 HMF499 115,51

15 kA - καμπύλη C - σειρά HMC

1 πόλος 80 A 1,5 1 HMC180 39,79

1 πόλος 100 A 1,5 1 HMC190 44,28

1 πόλος 125 A 1,5 1 HMC199 49,44

2 πόλοι 80 A 3 1 HMC280 68,98

2 πόλοι 100 A 3 1 HMC290 75,88

2 πόλοι 125 A 3 1 HMC299 88,42

3 πόλοι 80 A 4,5 1 HMC380 95,87

3 πόλοι 100 A 4,5 1 HMC390 106,51

3 πόλοι 125 A 4,5 1 HMC399 119,00

4 πόλοι 80 A 6 1 HMC480 132,23

4 πόλοι 100 A 6 1 HMC490 141,42

4 πόλοι 125 A 6 1 HMC499 157,46

15 kA - καμπύλη D - σειρά HMD

1 πόλος 80 A 1,5 1 HMD180 44,03

1 πόλος 100 A 1,5 1 HMD190 47,37

1 πόλος 125 A 1,5 1 HMD199 50,58

2 πόλοι 80 A 3 1 HMD280 75,55

2 πόλοι 100 A 3 1 HMD290 83,61

2 πόλοι 125 A 3 1 HMD299 92,91

3 πόλοι 80 A 4,5 1 HMD380 105,84

3 πόλοι 100 A 4,5 1 HMD390 117,93

3 πόλοι 125 A 4,5 1 HMD399 130,87

4 πόλοι 80 A 6 1 HMD480 138,94

4 πόλοι 100 A 6 1 HMD490 154,31

4 πόλοι 125 A 6 1 HMD499 171,27

Διατίθενται και σε καμπύλη B

Eξαρτήματα

Kάλυμμα ακροδεκτών (1 σετ = 4 τεμ.) 1 σετ MZN130 4,77

Διαχωριστικό ακροδεκτών (1 σετ = 3 τεμάχια) 1 σετ MZN131 8,01

HMF199

HMF299

HMF480

MZN130 MZN131

HMF399

Page 75: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.13

αυτόματες ασφάλειες 30kA καμπύλη C

Πρ

οσ

τασ

ία

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

30 kA - καμπύλη C - σειρά HMK

1 πόλος 80A 1,5 1 HMK180 56,53

1 πόλος 100A 1,5 1 HMK190 58,26

1 πόλος 125A 1,5 1 HMK199 61,17

2 πόλοι 80A 3 1 HMK280 110,01

2 πόλοι 100A 3 1 HMK290 113,32

2 πόλοι 125A 3 1 HMK299 118,99

3 πόλοι 80A 4,5 1 HMK380 132,96

3 πόλοι 100A 4,5 1 HMK390 134,26

3 πόλοι 125A 4,5 1 HMK399 135,57

4 πόλοι 80A 6 1 HMK480 184,61

4 πόλοι 100A 6 1 HMK490 186,23

4 πόλοι 125A 6 1 HMK499 188,40

HMK199

HMK299

HMK499

HMK399

Page 76: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.14

αυτόματες ασφάλειες 50kA καμπύλη C

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

HMX100 - 1631 fiÏÔ˜ 10 A 1,5 1 HMX110 68,80

1 fiÏÔ˜ 16 A 1,5 1 HMX116 69,34

1 fiÏÔ˜ 20 A 1,5 1 HMX120 69,99

1 fiÏÔ˜ 25 A 1,5 1 HMX125 70,76

1 fiÏÔ˜ 32 A 1,5 1 HMX132 71,52

1 fiÏÔ˜ 40 A 1,5 1 HMX140 72,17

1 fiÏÔ˜ 50 A 1,5 1 HMX150 72,94

1 fiÏÔ˜ 63 A 1,5 1 HMX163 73,60

HMX210 - 2632 fiÏÔÈ 10 A 3 1 HMX210 135,06

2 fiÏÔÈ 16 A 3 1 HMX216 136,37

2 fiÏÔÈ 20 A 3 1 HMX220 137,68

2 fiÏÔÈ 25 A 3 1 HMX225 139,11

2 fiÏÔÈ 32 A 3 1 HMX232 140,53

2 fiÏÔÈ 40 A 3 1 HMX240 141,84

2 fiÏÔÈ 50 A 3 1 HMX250 143,26

2 fiÏÔÈ 63 A 3 1 HMX263 144,90

HMX310 - 3633 fiÏÔÈ 10 A 4,5 1 HMX310 227,47

3 fiÏÔÈ 16 A 4,5 1 HMX316 229,10

3 fiÏÔÈ 20 A 4,5 1 HMX320 229,16

3 fiÏÔÈ 25 A 4,5 1 HMX325 231,85

3 fiÏÔÈ 32 A 4,5 1 HMX332 233,49

3 fiÏÔÈ 40 A 4,5 1 HMX340 235,12

3 fiÏÔÈ 50 A 4,5 1 HMX350 236,77

3 fiÏÔÈ 63 A 4,5 1 HMX363 238,40

HMX410 - 4634 fiÏÔÈ 10 A 6 1 HMX410 280,50

4 fiÏÔÈ 16 A 6 1 HMX416 283,24

4 fiÏÔÈ 20 A 6 1 HMX420 285,98

4 fiÏÔÈ 25 A 6 1 HMX425 288,70

4 fiÏÔÈ 32 A 6 1 HMX432 290,89

4 fiÏÔÈ 40 A 6 1 HMX440 294,51

4 fiÏÔÈ 50 A 6 1 HMX450 297,46

4 fiÏÔÈ 63 A 6 1 HMX463 300,74

HMX120

HMX225

HMX440

HMX320

Page 77: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.15

ρελέ διαφυγής (μπλοκ)

Πρ

οσ

τασ

ία

πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

διαφορικά ρελέ διαφυγής (μπλοκ) έως 63 A / AC

30 mA

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 2P 30 mA , 40A AC 2 1 BD241N 85,29

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 3P 30 mA , 40A AC 3 1 BD341N 107,66

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 4P 30 mA , 40A AC 3 1 BD441N 131,77

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 2P 30 mA , 63A AC 2 1 BD264N 131,77

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 3P 30 mA , 63A AC 3 1 BD364N 164,06

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 4P 30 mA , 63A AC 3 1 BD464N 197,65

300 mA

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 2P 300 mA , 40A AC 2 1 BF241N 77,52

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 3P 300 mA , 40A AC 3 1 BF341N 99,97

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 4P 300 mA , 40A AC 3 1 BF441N 124,02

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 2P 300 mA , 63A AC 2 1 BF264N 116,29

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 3P 300 mA , 63A AC 3 1 BF364N 146,11

ÌÏÔÎ ‰È·Ê˘Á‹˜ 4P 300 mA , 63A AC 3 1 BF464N 178,28

διαφορικά ρελέ διαφυγής (μπλοκ) 80 - 100 - 125 A / AC

α) διαφορικά ρελέ σταθερής ευαισθησίας 30 mA

β) διαφορικά ρελέ με ρυθμιζόμενη ευαισθησία 300 mA - 500 mA - 1 A

και ρυθμιζόμενο χρόνο αντίδρασης

2 πόλοι 80 -100 - 125 A

στιγμιαίας αντίδρασης 6 1 BDC280E 230,88

και σταθερής ευαισθησίας 30 mA

ρυθμιζόμενος χρόνος αντίδρασης (ως 150 ms) 6 1 BTC280E 263,36

και ευαισθησία 300 mA - 500 mA - 1 A

3 πόλοι 80 -100 - 125 A

στιγμιαίας αντίδρασης 6 1 BDC380E 251,77

και σταθερής ευαισθησίας 30 mA

ρυθμιζόμενος χρόνος αντίδρασης (ως 150 ms) 6 1 BTC380E 300,49

και ευαισθησία 300 mA - 500 mA - 1 A

4 πόλοι 80 -100 - 125 A

στιγμιαίας αντίδρασης 6 1 BDC480E 271,48

και σταθερής ευαισθησίας 30 mA

ρυθμιζόμενος χρόνος αντίδρασης (ως 150 ms) 6 1 BTC480E 317,89

και ευαισθησία 300 mA - 500 mA - 1 A

BF464N

BTC280E

BTC380E

BTC480E

Page 78: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.16

ρελέ διαφυγής

¢·ÈÛı. πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Tύπου AC

διαφορικά τύπου AC, που δε δέχονται βοηθητικές επαφές

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 2 1 CDC740H 44,32

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 2 1 CDC762H 75,74

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDC742H 63,07

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDC763H 101,51

διαφορικά τύπου AC, που δέχονται βοηθητικές επαφές

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 10 mA 16 A 2 1 CCC216H 68,22

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 25 A 2 1 CDC225H 51,36

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 2 1 CDC240H 53,47

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 2 1 CDC263H 87,02

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 80 A 2 1 CD280H 124,39

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 100 A 2 1 CD284H 155,42

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 25 A 4 1 CDC425H 70,93

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDC440H 73,63

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDC463H 116,29

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 80 A 4 1 CD480H 170,52

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 100 A 4 1 CD484H 214,46

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 125 A 4 1 CDC490 294,16

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 2 1 CFC240H 50,38

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 2 1 CFC263H 62,40

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 80 A 2 1 CF280H 89,16

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 100 A 2 1 CF284H 111,60

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 4 1 CFC440H 69,76

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 4 1 CFC463H 79,44

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 80 A 4 1 CF480H 135,65

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 100 A 4 1 CF484H 170,52

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 125 A 4 1 CFC490 280,60

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 500 mA 40 A 4 1 CGC440H 61,23

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 500 mA 63 A 4 1 CGC463H 78,66

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 500 mA 80 A 4 1 CG480H 116,29

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 500 mA 100 A 4 1 CG484H 147,27

επιλεκτικά διαφορικά ρελέ [S]

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 4 1 CPC440H 135,65

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 4 1 CPC463H 167,04

Tύπου A

για διαρροές που περιέχουν και παλμικό/συνεχές ρεύμα, τύπου A

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 2 1 CDA240H 86,42

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 2 1 CDA263H 90,68

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDA440H 115,12

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDA463H 127,50

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 80 A 4 1 CD480D 220,55

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 100 A 4 1 CD484D 270,02

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 2 1 CFA240H 82,37

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 2 1 CFA263H 87,02

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 4 1 CFA440H 110,22

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 4 1 CFA463H 121,81

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 80 A 4 1 CF480D 173,14

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 100 A 4 1 CF484D 196,85

Η υπόλοιπη σειρά των ρελέ διαφφοής σε 500 που δέχονται βοηθητικές επαφές,

διατίθεται κατόπιν παραγγελίας.

CDC742H

CDC225H

CFC490

CPC440H

Page 79: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.17

ρελέ διαφυγής

Πρ

οσ

τασ

ία

¢·ÈÛı. πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Tύπου B

για διαρροές που περιέχουν και παλμικό/συνεχές ρεύμα, τύπου B

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDB440D 742,04

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDB463D 917,24

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 4 1 CFB440D 638,98

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi 300 mA 63 A 4 1 CFB463D 814,18

CDB440D

Page 80: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.18

ρελέ διαφυγής

εξαρτήματα για αυτόματες ασφάλειες4,5kA, 6kA, 10kA, 30kA, 50kA και ρελέ διαφυγής

¢·ÈÛı. πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ρελέ διαφυγής με μαγνητοθερμική προστασία 4,5kA , καμπ. C

διαφορικά τύπου Α, μονομπλόκ

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 10 mA 16 A 2 1 ACA816H 83,57

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 6 A 2 1 ADA806H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 10 A 2 1 ADA810H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 16 A 2 1 ADA816H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 20 A 2 1 ADA820H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 25 A 2 1 ADA825H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 32 A 2 1 ADA832H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 2 1 ADA840H 62,87

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 6 A 2 1 AFA806H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 10 A 2 1 AFA810H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 16 A 2 1 AFA816H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 20 A 2 1 AFA820H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 25 A 2 1 AFA825H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 32 A 2 1 AFA832H 59,78

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 300 mA 40 A 2 1 AFA840H 59,78

κ¿Ï˘ÌÌ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ÁÈ· ACA, ADA, AFA (γκρι) 2 4 AZ002 1,12

κ¿Ï˘ÌÌ· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ÁÈ· ACA, ADA, AFA (κίτρινο)2 4 AZ010 1,12

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

‚ÔËı. ·ʋ σηματοδότησης πτώσης 1 1 CZ001 22,91

του ρελέ λόγω σφάλματος ή χειροκίνητης

λειτουργίας για ρελέ < 125 A

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ 1 ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ + 1∞ ó 1 CZ009 38,29

για ρελέ 125 A

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 1∞ + 1∫ ó 1 MZ201 12,08

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ σφάλµατος ó 1 MZ202 15,27

ËÓ›Ô ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ·fi ·fiÛÙ·ÛË: 230-415 V AC 1 1 MZ203 21,88

ËÓ›Ô ÂÚÁ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎÔ‹ ·fi ·fiÛÙ·ÛË: 12-48 V DC 1 1 MZ204 21,88

ËÓ›Ô ¤ÏÏÂȄ˘ Ù¿Û˘ 48 V DC 1 1 MZ205 23,01

ËÓ›Ô ¤ÏÏÂȄ˘ Ù¿Û˘ 230 V AC 1 1 MZ206 23,01

ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ ·˘ÙfiÌ·Ù˘ ·ÛÊ¿ÏÂÈ·˜ - 2 MZN175 7,29

εξάρτημα κλειδώματος με σύρμα 1 ÛÂÙ MZN176 7,54

(1 ÛÂÙ = 10 ÙÂÌ¿¯È·)

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¯·ÚÙ› ¤Ó‰ÂÈ͢ ÁÈ· Ú·ÁÔ˘ÏÈο - 10 MZN177 0,87

∫·Ï‡ÌÌ·Ù· ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ ÁÈ· Ù· ÚÂϤ ‰È·Ê˘Á‹˜

25 ÂÒ˜ 63 A 2 (1 ÛÂÙ = 2 ÙÂÌ¿¯È·) 1 ÛÂÙ CZN005 3,45

25 ÂÒ˜ 63 A 4 (1 ÛÂÙ = 2 ÙÂÌ¿¯È·) 1 ÛÂÙ CZN006 3,82

80 ÂÒ˜ 100 A 2 (1 ÛÂÙ = 2 ÙÂÌ¿¯È·) 1 ÛÂÙ CZ007 4,63

80 ÂÒ˜ 100 A 4 (1 ÛÂÙ = 2 ÙÂÌ¿¯È·) 1 ÛÂÙ CZ008 5,13

MZ201 CZ009

MZN175

MZN176

ADA816H

AZ010

Page 81: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.19

βοηθητική επαφή ελέγχου υπέρτασης για αυτόματες ασφάλειες 4,5kA, 6kA, 10kA, 30kA, 50kA και ρελέ διαφυγής

αυτόματη επαναφορά ρελέ διαφυγήςκαι αυτόματων ασφαλειών κατόπιν σφάλματος

Πρ

οσ

τασ

ία

¢·ÈÛı. πÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Restart: ρελέ διαφυγής με αυτόματη επαναφορά και έλεγχο διαρροών

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 40 A 4 1 CDA240S 216,43

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 30 mA 63 A 4 1 CDA263S 242,19

βοηθητική επαφή ενσύρματης τηλεντολής από μπουτόν και διακόπτες

εκτός πίνακος. Για το χειρισμό ρελέ διαφυγής και αυτόματων

ασφαλειών από απόσταση ή / και για την αυτόματη επαναφορά τους

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ για Ph+N 3 1 MZ905 127,55

ή διπολικές αυτόματες ασφάλειες

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ για τριπολικές 3 1 MZ903 127,55

και τετραπολικές αυτόματες ασφάλειες

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ για Ph+N 3 1 MZ915 153,06

ή διπολικές αυτόματες ασφάλειες

Ì ·˘ÙfiÌ·ÙË Â·Ó·ÊÔÚ¿

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ για τριπολικές 3 1 MZ913 153,06

και τετραπολικές αυτόματες ασφάλειες

Ì ·˘ÙfiÌ·ÙË Â·Ó·ÊÔÚ¿MZ913

CDA240S

MZ209

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

βοηθητική επαφή για υπερτάσεις >280 V

1 Ê¿ÛË Î·È Ô˘‰. ‰ÈÔÏÈÎfi 1 1 MZ209 52,00

vέo

vέo

Page 82: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.20

θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

θερμομαγνητικοί διακόπτες προστασίας

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 0,1-0,16 A 2 ó 1 MM501N 40,71

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 0,16-0,25 A 2 ó 1 MM502N 40,71

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 0,25-0,4 A 2 ó 1 MM503N 40,71

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 0,4-0,63 A 2 ó 1 MM504N 40,71

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 0,63-1,0 A 2 ó 1 MM505N 40,71

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 1,0-1,6 A 2 ó 1 MM506N 42,78

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 1,6-2,5 A 2 ó 1 MM507N 42,78

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 2,5-4,0 A 2 ó 1 MM508N 42,78

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 4,0-6,3 A 2 ó 1 MM509N 42,78

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 6,3-10,0 A 2 ó 1 MM510N 47,31

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 10,0-16,0 A 2 ó 1 MM511N 47,31

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 16,0-20,0 A 2 ó 1 MM512N 52,56

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ 20,0-25,0 A 2 ó 1 MM513N 58,16

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ıÂÚÌÔÌ·ÁÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ 1A + 1K, 3,5A/230V-2A/400V ó 1 MZ520N 11,62

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ 1A, 1A/400V ó 1 MZ522N 6,92

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ¤Ó‰ÂÈ͢ ÛÊ¿ÏÌ·ÙÔ˜ 2A, ó 1 MZ527N 21,41

3,5A/230V-2A/400V

ËÓ›Ô εργασίας 1 1 MZ523N 30,64

ËÓ›Ô ÂÏÏ›„ˆ˜ Ù¿Û˘ 230 V 1 1 MZ528N 30,64

ËÓ›Ô ÂÏÏ›„ˆ˜ Ù¿Û˘ 400 V 1 1 MZ529N 30,64

ÛÙÂÁ·Ófi ÎÈ‚ÒÙÈÔ ÁÈ· ÙÔ˘˜ 1 MZ521N 25,77

ıÂÚÌÔÌ·ÁÓËÙÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜

ÌÔ˘ÙfiÓ Â›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢ 1 MZ530N 33,97

ÌÔ˘ÙfiÓ Â›ÁÔ˘Û·˜ ·Ó¿Á΢ Ì ÎÏÂȉ·ÚÈ¿ 1 MZ531N 49,43

Ì¿Ú· Û‡v‰ÂÛ˘ ÁÈ· 2 ıÂÚÌÔÌ·ÁÓËÙÈο 10 KD302M 6,81

ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ

Ì¿Ú· Û‡v‰ÂÛ˘ ÁÈ· 3 ıÂÚÌÔÌ·ÁÓËÙÈο 10 KD303M 8,87

ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ

Ì¿Ú· Û‡v‰ÂÛ˘ ÁÈ· 4 ıÂÚÌÔÌ·ÁÓËÙÈο 10 KD304M 9,91

ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ

·ÎÚo‰¤ÎÙ˘ ÙÚoÊo‰oÛ›·˜ 3/ÔÏÈÎfi˜ 1 KF30M 10,27

ÁÈ· ÙȘ Ì¿Ú˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜

Î¿Ï˘ÌÌ· ÚoÛÙ·Û›·˜ 10 KZ058 1,41

ÁÈ· ı¤ÛÂȘ Ì¿Ú·˜ Û‡v‰ÂÛ˘ Û ·v·ÌoÓ‹

MM501N

MZ520N

MZ521N

MZ527N

KD303M

KF30M KZ058

Page 83: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.21

αντικεραυνικά

Πρ

οσ

τασ

ία

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια (τύπου I+II)

με ενδιάμεση ένδειξη

3 Φάσεις 75kA TNC 8 1 SPN800 734,69

3 Φάσεις 75kA με βοηθητική επαφή TNC 8 1 SPN800R 801,02

4 Φάσεις 100kA TNS 8 1 SPN801 948,98

4 Φάσεις 100kA με βοηθητική επαφή TNS 8 1 SPN801R 1.030,61

4 Φάσεις 100kA TT 8 1 SPN802 1.000,00

4 Φάσεις 100kA με βοηθητική επαφή TT 8 1 SPN802R 1.112,24

compact αντικεραυνικά (για εγκαταστάσεις που διαθέτουν αλεξικέραυνο)

τύπου I, 1º¿ÛË+N, 12.5 kA, ·̷ 10/350 Ìs 4 1 SPA212A 286,26

τύπου I, 3º¿ÛÂȘ+N, 12.5 kA, ·̷ 10/350 Ìs 8 1 SPA412A 510,05

αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια (τύπου II)

με ενδιάμεση ένδειξη

65kA - 230/400V - 1 P 1 1 SPN165R 81,63

65kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN265R 126,26

65kA - 230/400V - 3 P+N 4 1 SPN465R 219,39

40kA - 230/400V - 1 P 1 1 SPN140R 64,93

40kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN240R 122,44

40kA - 230/400V - 3 P+N 4 1 SPN440R 177,55

15kA - 230/400V - 1 P 1 1 SPN115R 55,65

15kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN215R 105,12

15kA - 230/400V - 3 P+N 4 1 SPN415R 126,53

χωρίς ενδιάμεση ένδειξη

40kA - 230/400V - 1 P 1 1 SPN140D 54,11

40kA - 400V - 1 P 1 1 SPN140C 54,11

40kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN240D 102,03

40kA - 230/400V - 3 P+N 4 1 SPN440D 159,18

15kA - 230/400V - 1 P 1 1 SPN115D 46,38

15kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN215D 87,60

15kA - 230/400V - 3 P+N 4 1 SPN415D 112,24

αυτοπροστατευόμενα αντικεραυνικά με αποσπώμενα φυσίγγια (τύπου II)

15kA - 230V - 1 P+N 2 1 SPN715D 123,67

αντικεραυνικά γραμμής επιμέρους προστασίας (τύπου II)

1 º¿Û˘+N, 8 kA, ·̷ 8/20 Ìs 2 1 SPN208S 56,68

3 º¿ÛÂȘ+N, 8 kA, ·̷ 8/20 Ìs 3 1 SPN408S 146,35

αντικεραυνικά τηλεφωνικών γραμμών

·ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈÎfi 10 kA ÁÈ· δίκτυο ISDN 1ó 1 SPN504 95,85

·ÓÙÈÎÂÚ·˘ÓÈÎfi 10 kA ÁÈ· δίκτυο PSTN, ADSL 1ó 1 SPN505 91,72

SPA412A

SPN240R

SPN408S

SPN505

SPN715D

SPN465R

SPN800R

Page 84: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

3.22

αντικεραυνικά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

αποσπώμενα ανταλλακτικά φυσίγγια για αντικεραυνικά

για τα SPN80x

25kA φάσης για τα SPN8xxx 1 SPN080 209,18

25kA ουδετέρου για τα SPN802x 1 SPN080N 209,18

φάσης

65kA ÁÈ· Ù· SPN165R, 265R, 465R 1 SPN065R 99,97

40kA ÁÈ· Ù· SPN140R, 240R, 440R 1 SPN040R 51,53

15kA ÁÈ· Ù· SPN115R, 215R, 415R 1 SPN015R 44,32

χωρίς ενδιάμεση ένδειξη

φάσης

40kA ÁÈ· Ù· SPN140C 1 SPN040C 43,29

40kA ÁÈ· Ù· SPN140D, 240D, 440D 1 SPN040D 43,29

15kA ÁÈ· Ù· SPN115D, 215D, 415D 1 SPN015D 37,10

ουδετέρου

65kA ÁÈ· Ù· SPN165R, 265R, 465R 1 SPN065N 51,53

40kA ÁÈ· Ù· SPN140R, 240R, 440R

40kA ÁÈ· Ù· SPN140D, 240D, 440D

15kA ÁÈ· Ù· SPN115R, 215R, 415R 1 SPN040N 46,38

15kA ÁÈ· Ù· SPN115D, 215D, 415D

*για φωτοβολταϊκές εφαρµογές βλ.σελ. 3.04SP065N

SPN040D

Page 85: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Νέοι πίνακες golf σειράς VS και VF Πρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Έτσι επαγγελματίες εγκαταστάτες από όλο τον κόσμο έδωσαν τις ιδέες

τους στο προγραμμά μας “Η άποψη του πελάτη”, ώστε να

γίνουν οι εγκαταστάσεις με πίνακες πιο πρακτικές

Ανακαλύψτε πώς ο καινούργιος golf μπορεί να κάνειτην εγκατάστασή σας πιο εύκολη στη σελίδα designedbyyou.comΠρίν σχεδιάσουμε την καινούργια σειρά golf , αποφασίσαμε να

ρωτήσουμε τους πραγματικούς ειδικούς πινάκων : εσάς.

Keep itsimple

Page 86: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Εντολή και σηματοδότηση

Page 87: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Εντο

λή

Σ

ημα

τοδό

τησ

η

Ραγ/κόπτες 4.02

Λυχνίες 4.04

Μ/Σ 4.04

Όργανα 4.05

Page 88: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.02

ραγοδιακόπτες

UoÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μονοπολικοί

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X25 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 1 12 SB125 3,50

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X25 A Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 250 V 1 1 SB125M 4,98

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X32 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 1 1 SB132 3,89

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X32 A Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 250 V 1 1 SB132M 5,56

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X40 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 1 12 SB140 4,95

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X63 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 1 1 SB163 5,89

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X80 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 1 1 SB180 6,84

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X100 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 1 1 SB199 7,52

διπολικοί

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X25 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 1 12 SB225 5,24

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X25 A Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 250 V 1 1 SB225N 6,33

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X32 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 1 1 SB232 5,38

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X32 A Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· 250 V 1 1 SB232N 6,77

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X40 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 6 SB240 8,95

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X63 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 1 SB263 12,37

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X80 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 1 SB280 14,92

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X100 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 1 SB299 15,77

τριπολικοί

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X25 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 1 SB325 9,86

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X32 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 2 1 SB332 10,78

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X40 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 3 4 SB340 14,43

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X63 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 3 1 SB363 20,29

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X80 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 3 1 SB380 22,26

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X100 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 400 V 3 1 SB399 24,56

τετραπολικοί

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X25 A Ì Ì˯. ¤Ó‰.. 400 V 2 1 SB425 11,26

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X32 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 400 V 2 1 SB432 12,43

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X40 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 400 V 4 1 SB440 24,82

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X63 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 400 V 4 1 SB463 28,27

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X80 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 400 V 4 1 SB480 31,05

3 Ê¿ÛÂȘ Î·È Ô˘‰. 4X100 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 400 V 4 1 SB499 32,42

μεταγωγικοί (Ι, Ο, ΙΙ)

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X25 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 1 12 SF119F 7,04

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X40 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 1 12 SF119G 8,43

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X25 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 2 6 SF219F 12,44

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X40 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 2 6 SF219G 13,51

ÙÚÈÔÏÈÎfi˜ 3X40 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 3 4 SF319G 22,45

ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜ 4X40 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 4 3 SF419G 32,16

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X63 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 4 1 SF263 44,68

ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜ 4X63 A Ì Ì˯. ¤Ó‰. 250 V 8 1 SF463 89,40

αντιστροφής

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 1X25 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 1 6/12 SF118F 8,19

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X25 A Ì Ì˯·ÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË 250 V 2 6 SF218F 12,08

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 2X25 A Ì Ì˯. ¤Ó‰.1A-1K 250 V 2 6/12 SF115 8,54

SB140

SB232 SB240

SB399

SF263

SF118F

Page 89: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.03

ραγοδιακόπτες που δέχονται βοηθητικές επαφές

μπουτόν ράγας

Εντο

λή

Σ

ημα

τοδό

τησ

η

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ραγοδιακόπτες που δέχονται βοηθητικές επαφές

‰ÈÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 2,5 1 SA240 45,73

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 40 A‰ÈÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 2,5 1 SA263 50,62

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 63 A‰ÈÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 2,5 1 SA280 66,67

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 80 AÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 4,5 1 SA440 71,79

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 40 AÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 4,5 1 SA463 96,13

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 63 AÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜ Ú·ÁԉȷÎfiÙ˘ Ì ÂÓۈ̷و̤ÓË 4,5 1 SA480 130,11

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 80 A

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÌÔ˘ÙfiÓ Ú¿Á·˜

·Ï‹˜ ȤÛˆ˜ 250V/16A

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 1 SVN311 6,93

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 1 SVN331 8,39

·ʤ˜ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 1 1 SVN321 6,93

·ʤ˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 1 1 SVN341 8,39

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ (1 ÌÔ˘ÙfiÓ) 1 1 SVN351 8,66

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ (2 ÌÔ˘ÙfiÓ) 1 1 SVN391 10,14

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ (2 ÌÔ˘ÙfiÓ) start-stop 1 1 SVN371 10,14

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ú¿ÛÈÓË 1 1 SVN411 8,72

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÎfiÎÎÈÓË 1 1 SVN432 13,29

·ʤ˜ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· ÎfiÎÎÈÓË 1 1 SVN422 8,72

·ʤ˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ú¿ÛÈÓË 1 1 SVN441 13,29

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ με λυχνία κόκκινη 1 1 SVN452 15,77

‰ÈÏ‹˜ ȤÛˆ˜ Ì ̷Ӊ¿ÏˆÛË 250V/16A

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 1 SVN312 7,64

·ʤ˜ 1 1 1 SVN322 7,64

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 1 SVN332 9,68

·ʤ˜ 2 1 1 SVN342 9,68

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 1 1 SVN352 10,04

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ú¿ÛÈÓË 1 1 SVN413 12,29

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ Ì ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Ú¿ÛÈÓË 1 1 SVN433 15,33

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ρευματοδότες ράγας σούκο

Ù¿ÛË 250V/16A Ì ۇÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 2ó 4 SN010 6,26

Ù¿ÛË 250V/16 A Ì ۇÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 2ó 4 SN110 7,67

Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·

Ù¿ÛË 250V/16A Ì ۇÛÙËÌ· ·ÛÊ·Ï›·˜ 3ó 3 SN017 18,64

Î·È Î¿Ï˘ÌÌ· ÛÙÂÁ·ÓÔÔ›ËÛ˘

SN110

SVN391

SA463

SVN422

SVN311 SVN411

ρευματοδότες ράγας σούκο

Page 90: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.04

ενδεικτικά ράγας LED

UÔÓ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ενδεικτικά ράγας LED

Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,8 W 230 V 1 12 SVN121 3,72

ÎfiÎÎÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,8 W 230 V 1 12 SVN122 3,72

ÔÚÙÔηϛ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,8 W 230 V 1 12 SVN123 3,72

μπλε ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,8 W 230 V 1 12 SVN124 3,72

λευκού ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,8 W 230 V 1 12 SVN125 3,72

Ú¿ÛÈÓÔ˘ ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,33 W 12-48 V AC/DC 1 12 SVN131 7,18

κόκκινου ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ 0,33 W 12-48 V AC/DC 1 12 SVN132 7,18

διπλό ενδεικτικό 230 V 1 12 SVN126 8,06

(πράσινο / κόκκινο)

τριπλό ενδεικτικό 230 V 1 12 SVN127 12,06

(3 LED κόκκινα)

τριπλό ενδεικτικό 230 V 1 12 SVN221 12,18

(3 LED πράσινα)

τριπλό ενδεικτικό 230 V 1 12 SVN129 12,06

(3 LED κόκκινο/πράσινο/

πορτοκαλί)

SVN122

ÈÛ¯‡˜ Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÎÔ˘‰Ô˘ÓÈÒÓ Î·È ‚ÔÌ‚ËÙÒÓ

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 8-12 V~ 4 VA 2 1 ST301 16,57

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 8-12 V~ 8 VA 2 1 ST303 20,19

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 8-12 V~ 16 VA 3 1 ST305 28,70

Ù¿Û˘ ·ÛÊ·Ï›·˜ (ÁÈ· ËÏÂÎÙÚÔÓfiÌÔ˘˜, ÙËϯ. ‰È·ÎfiÙ˜, ÚÂϤ ÂÓÙÔÏ‹˜ 12, 24 V)

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 12-24 V~ 16 VA 4 1 ST313 24,32

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 12-24 V~ 25 VA 4 1 ST312 33,04

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 12-24 V~ 40 VA 4 1 ST314 41,48

›ÛÔ‰Ô˜ 230 V~ ¤ÍÔ‰Ô˜ 12-24 V~ 63 VA 6 1 ST315 45,35

ÎÔ˘‰Ô‡ÓÈ·

Ù¿ÛË 8-12 V~ 5 VA 1 1 SU212 9,17

Ù¿ÛË 220-240 V~ 6,5 VA 1 1 SU213 10,73

‚ÔÌ‚ËÙ¤˜

Ù¿ÛË 8-12 V~ 4 VA 1 1 SU214 8,23

Ù¿ÛË 220-240 V~ 6,5 VA 1 1 SU215 9,40SU212

ST313

SVN127

SVN122 SVN125 SVN121

SVN123 SVN124

μετασχηματιστές

Page 91: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.05

μεταλλάκτες πολλαπλών θέσεων 400V/20A

Εντο

λή

Σ

ημα

τοδό

τησ

η

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μεταλλάκτες

ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ ‰È·ÎfiÙ˘ ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 3 1 SK600 53,11

·Ó·ÛÙÚÔʤ·˜ ‰ÈÔÏÈÎfi˜, 2 ·ʤ˜ A, Ì ·ӷÊÔÚ¿ 3 1 SK601 44,57

ÌÂÙ·ÁˆÁ¤·˜ ‚ÔÏÙÔ̤ÙÚÔ˘ 7 ı¤ÛÂˆÓ 3 1 SK602 51,96

ÌÂÙ·ÁˆÁ¤·˜ ·ÌÂÚÔ̤ÙÚÔ˘ 4 ı¤ÛÂˆÓ 3 1 SK603 51,96

ÌÂÙ·ÏÏ¿ÎÙ˘ 1 ÂÈÛfi‰Ô˘, 4 ‚·ıÌ›‰Â˜ ÂÍfi‰Ô˘+ı¤ÛË 0 3 1 SK604 44,58

‰Èπολικός διακόπτης με κλειδαριά 2 θέσεων (on/off) 3 1 SK606 131,79

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ÎÏÂȉ› ÁÈ· ‰È·ÎfiÙË SK606 2 SK001 7,37

αμπερόμετρα αναλογικά

κλίμακα 0-5 A, άμεσης μέτρησης 4 1 SM005 36,58

κλίμακα 0-15 A, άμεσης μέτρησης 4 1 SM015 36,58

κλίμακα 0-30 A, άμεσης μέτρησης 4 1 SM030 36,58

κλίμακα 0-50 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM050 30,92

κλίμακα 0-100 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM100 30,92

κλίμακα 0-150 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM150 30,92

κλίμακα 0-250 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM250 30,92

κλίμακα 0-400 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM400 30,92

κλίμακα 0-600 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM600 32,47

κλίμακα 0-800 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM800 46,38

κλίμακα 0-1000 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM850 47,41

κλίμακα 0-1500 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM900 48,44

κλίμακα 0-2000 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM910 49,47

ψηφιακά

κλίμακα 0-20 A, άμεσης μέτρησης 4 1 SM020 93,73

κλίμακα 0-150 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM151 89,22

κλίμακα 0-400 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM401 89,22

κλίμακα 0-600 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM601 91,64

κλίμακα 0-800 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM801 147,58

κλίμακα 0-1500 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM901 152,77

κλίμακα 0-2000 A, μέτρηση μέσω μετ/στή εντάσεως 4 1 SM911 157,94

πολύμετρο

ραγοϋλικό που αποτελείται από: βολτόμετρο 4 1 SM001 233,03

αμπερόμετρο, συχνόμετρο και μετρητή ωρών

πλαίσιο για στήριξη του πολύμετρου SM001 1 SM002 25,91

σε πόρτα ερμαρίου και για οποιοδήποτε

υλικό ράγας έως 4 θέσεων

*πολύμετρο πόρτας 1 SM102E 300,00

*βοηθητική επαφή 1 εξόδου με παλμό ένδειξης για SM102E 1 SM200 55,00

*Διαθέσιμα από τον Φεβρουάριο

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·Ó·ÏÔÁÈÎfi

Îϛ̷η 0-500 V 4 1 SM500 34,01

„ËÊÈ·Îfi

Îϛ̷η 0-500 V 4 1 SM501 77,30

SK603

SM150

SM500

SM020

SM001

SM102E

βολτόμετρα - αμπερόμετρα

vέo

Page 92: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.06

μετασχηματιστές εντάσεως

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Μονοφασικοί ενδιάμεσοι μετρητές ενέργειας

μονοφασικός ενός στοιχείου 32 Α άμεσης μέτρησης 1 1 EC050 105,10

μονοφασικός ενός στοιχείου 32 Α άμεσης μέτρησης 1 1 EC051 113,27

με έξοδο εκμπομπής παλμού ανά 100 wh

μονοφασικός 63 Α άμεσης μέτρησης 3 1 EC150 120,41

μονοφασικός 63 Α άμεσης μέτρησης 3 1 EC152 138,78

διπλού τιμολογίου

ÌÂ έξοδο εκπομπής παλμού ανά 100 Wh + reset

μονοφασικός 63 Α διπλού τιμολογίου 3 1 EC154M 168,37

και επικύρωση MID

Τριφασικοί ενδιάμεσοι μετρητές ενέργειας με έξοδο εκπομπής παλμού ανά

100wh+reset

τριφασικός απλού τιμολογίου 4 1 EC350 196,94

άμεσης μέτρησης έως 63 Α

τριφασικός διπλού τιμολογίου 4 1 EC352 265,31

άμεσης μέτρησης έως 63 Α

τριφασικός απλού τιμολογίου άμεσης 7 1 EC360 262,24

μέτρησης έως 100 Α

τριφασικός διπλού τιμολογίου άμεσης 7 1 EC362 328,57

μέτρησης έως 100 Α

τριφασικός διπλού τιμολογίου άμεσης 7 1 EC364M 396,94

μέτρησης έως 100 Α επικύρωση MID

αμφίδρομος τριφασικός απλού 7 1 EC365B 360,20

τιμολογίου άμεσης μέτρησης έως 100 Α

τριφασικός απλού τιμολογίου συνδυάζεται 4 1 EC370 239,80

με μετ/στη 50 / 5 έως 6000 / 5

τριφασικός διπλού τιμολογίου συνδυάζεται 4 1 EC372 321,43

με μετ/στη 50 / 5 έως 6000 / 5

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 50 / 5 A 1 SR051 15,67

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 100 / 5 A 1 SR101 15,67

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 150 / 5 A 1 SR151 16,61

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 200 / 5 A 1 SR200 16,61

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 250 / 5 A 1 SR250 16,61

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 300 / 5 A 1 SR300 16,61

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 400 / 5 A 1 SR400 18,61

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 600 / 5 A 1 SR600 20,55

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 800 / 5 A 1 SR800 64,04

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 1000 / 5 A 1 SR850 69,47

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 1500 / 5 A 1 SR900 75,80

ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹˜ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 2000 / 5 A 1 SR910 113,68

SR300

EC150

EC360

EC370

EC051

ενδιάμεσοι μετρητές ρεύματος

Page 93: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

4.07

μετρητής ωρών

Εντο

λή

Σ

ηµ

ατο

δό

τη

ση

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

230 V-50 Hz 2 1 EC100 30,96

EC100

Page 94: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Διαχείριση ενέργειας

Page 95: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

ηλεκτρονόμοι 5.02

χρονοδιακόπτες 5.07

ρυθμιστές φωτισμού (dimmer) 5.10

διακόπτες λυκόφωτος 5.11

Page 96: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.02

διακόπτες τηλεχειριζόμενοι (ρελέ καστάνιας)

ηλεκτρονόμος ημέρας - νύχτας

ËÓ›Ô Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

διακόπτες τηλεχειριζόμενοι

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 16 A 230 V AC/110 V DC 1 12 EPN510 19,20

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 16 A 48 V AC/24 V DC 1 1 EPN501 20,77

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 16 A 24 V AC/12 V DC 1 1 EPN513 21,92

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 16 A 12 V AC 1 1 EPN511 21,92

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 16 A 8 V AC 1 1 EPN512 23,66

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 16 A 230 V AC/110 V DC 1 1 EPN515 21,06

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 16 A 48 V AC/24 V DC 1 1 EPN503 29,28

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 16 A 24 V AC/12 V DC 1 1 EPN518 25,91

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 16 A 12 V AC 1 1 EPN519 33,80

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 230 V AC /110 V DC 1 1 EPN520 22,12

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 48 V AC/24 V DC 1 1 EPN526 22,53

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 24 V AC/12 V DC 1 1 EPN524 22,90

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 12 V AC 1 1 EPN521 23,49

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 8 V AC 1 1 EPN522 23,87

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 16 A 230 V AC/110 V DC 2 1 EPN525 42,67

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 16 A 24 V AC/12 V DC 2 1 EPN528 50,68

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 230 V AC/110 V DC 2 1 EPN540 43,84

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 48 V AC/24 V DC 2 1 EPN548 44,61

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 16 A 24 V AC/12 V DC 2 1 EPN541 45,41

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 16 A 230 V AC/110 V DC 2 1 EPN546 46,60

αθόρυβα ÚÂϤ ηÛÙ¿ÓÈ·˜

ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÚÂϤ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ·ıfiÚ˘‚· 230 V 1A 16 A 1 1 EPN410 38,00

ËÏÂÎÙÚÔÓÈο ÚÂϤ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ·ıfiÚ˘‚· 230 V 1A 16 A 1 1 EPS410B 40,85

(Ταχείας Σύνδεσης)

ÚÂϤ ηÛÙ¿ÓÈ·˜ ·ıfiÚ˘‚Ô Ì ηıÔÚÈṲ̂ÓÔ 1 1 EPS450B 47,58

¯ÚfiÓÔ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 230 V 1 ∞ 16 ∞

(Ταχείας Σύνδεσης)

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙËϯÂÈÚÈ˙fiÌÂÓÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÎÂÓÙÚÈ΋˜ ÂÓÙÔÏ‹˜ 1/2 1 EPN050 15,15

24 V -230 V /50Hz

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰ 2 A - 250 V AC 1/2 1 EPN051 13,57

‚ÔËı. Â. ÎÂÓÙÚ. ÂÓÙÔÏ‹˜ ÔÏÏÒÓ 1/2 1 EPN052 17,65

24 V -230 V /50Hz

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ‰È·Ù‹ÚËÛ˘ Ù˘ ÂÓÙÔÏ‹˜ 1/2 1 EPN053 16,41

24 V -230 V /50Hz

πηνίο Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 20 A (·ıfiÚ˘‚Ô˜) 230 V 1 1 ETN221B 32,90

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 20 A 230 V 1 1 ET211 19,40

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 20 A 230 V 2 3/6 ET321 73,63

EPN510

EPN540

EPN410

EPN051 EPN053

ETN221B ET321

QuickConnect

QuickConnect

Page 97: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.03

ηλεκτρονόμοι (ρελέ θερμ.)

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

πηνίο Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

25 A

·ʋ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 25 A 230 V 1 1 ES110 16,69

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 25 A 230 V 1 1 ES210 17,62

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙ‹ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 25 A 24 V 1 1 ES239 22,65

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 230 V 1 6/12 ES220 17,01

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 24 V 1 1 ES224 23,42

·ʤ˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 230 V 1 6/12 ES230 20,39

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ES320 26,49

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ES420 27,93

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 24 V 2 1 ES424 48,31

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ES430 39,32

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 24 V 2 1 ES432 49,04

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 ÎÏÂÈÛÙ‹ 230 V 2 3/6 ES444 34,11

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 25 A 230 V 2 1 ES450 37,84

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 25 A 24 V 2 1 ES242 45,31

40 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ES240 44,88

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 24 V 3 1 ES252 56,55

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ES340 53,81

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 ‚ÔËı. ÎÏÂÈÛÙ‹ 10 ∞ 230 V 3 1 ES345 88,36

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ES440 56,33

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 24 V 3 1 ES442 78,98

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ES480 86,73

63 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ES263 80,09

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 24 V 3 1 ES262 101,07

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 1 ‚ÔËı. ÎÏÂÈÛÙ‹ 10 ∞ 230 V 3 1 ES365 89,84

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ES463 89,05

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 24 V 3 1 ES462 112,31

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ES490 140,76

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 63 A 24 V 3 1 ES492 175,92

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ES470 123,89

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÂϤ εντολής

‚ÔËı. ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 230 V /2 A 1/2 1 EP071 15,74

για ηλεκτρονόμους 25 Α

ES220

ES420

ES440

EP071

Page 98: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.04

ηλεκτρονόμοι χαμηλού θορύβου

πηνίο Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

20 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ (20 A) 230 V 1 6/12 ESN220B 17,01

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ESN320B 26,49

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ESN420B 27,93

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 24 V 2 3/6 ESN424B 29,39

·ʤ˜ 4 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 230 V 2 3/6 ESN430B 39,32

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜, 1 κλειστή 230 V 2 3/6 ESN444B 34,11

40 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ESN240B 44,88

·ʤ˜ 3 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ESN340B 53,81

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 40 A 230 V 3 1 ESN440B 56,33

63 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ESN263B 80,09

·ʤ˜ 4 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 63 A 230 V 3 1 ESN463B 89,05

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÚÂϤ χαμηλού θορύβου

‚ÔËı. ·ʋ ÛËÌ·ÙÔ‰fiÙËÛ˘ 230 V /2 A 1/2 1 ESN071B 16,79

1 ανοικτή, 1 κλειστή

κάλυμμα ακροδεκτών 2 στοιχείων 10 ESN002B 0,93

κάλυμμα ακροδεκτών 3 στοιχείων 10 ESN003B 1,13

ESN420B

ESN440B

Page 99: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.05

ρελέ εντολής

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

πηνίο Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

διπολικά στα 16 A

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙή 1 κλειστή 230 V 1 1 ER120 18,44

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙή 1 κλειστή 24 V 1 1 ER123 19,60

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙή 1 κλειστή 12 V 1 1 ER124 20,36

·ʤ˜ 1 ·ÓÔÈÎÙή 1 κλειστή 8 V 1 1 ER108 21,64

·ʤ˜ 2 ÎÏÂÈÛÙ¤˜ 230 V 1 1 ER111 32,47

·ʤ˜ 2 κλειστ¤˜ 24 V 1 1 ER125 37,62

·ʤ˜ 2 κλειστ¤˜ 12 V 1 1 ER109 38,65

τετραπολικά στα 16 A

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 κλειστ¤˜ 230 V 2 1 ER135 34,31

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 κλειστ¤˜ 24 V 2 1 ER138 39,15

·ʤ˜ 2 ·ÓÔÈÎÙ¤˜ 2 κλειστ¤˜ 12 V 2 1 ER139 40,69

για ηλεκτρονόμους 25 Α

έξοδος με μία μεταγωγική επαφή

με ένδειξη LED, 1 1 EN145 52,56

τάση εντολής : 12-24 V AC/DC

max: 5 Α/250 V AC, min: 10 mA/ 12 V DC- AC

max: 5 Α-250 V AC, min:10 mA-12 V DC- AC 1 1 EN146 55,65

τάση εντολής : 230 V AC 50Hz

ER120

ER138

EN145

Page 100: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.06

επιτηρητές

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

επιτηρητές τάσης

με χρονική καθυστέρηση επανεργοποίησης 5΄ ή 10΄(για κλιματιστικά, ψυγεία κλπ)

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ù¿Û˘ 2 1 EU100 90,62

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ù¿Û˘ 2 1 EU101 103,57

με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων τάσης

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ τάσης 2 1 EU301 122,99

με δυνατότητα ρύθμισης των ορίων τάσης

επιτηρητές τάσης και φάσης

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ù¿Û˘ 2 1 EU102 144,36

για ευαίσθητες συσκευές ή κυκλώματα

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ù¿Û˘ 2 1 EU302 158,57

για κινητήρες

ÙÚÈÊ·ÛÈÎfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ Ê¿Û˘ 2 1 EU300 112,63

(επιτηρεί τη διαδοχή των φάσεων

καθώς και ασυμμετρίες)

επιτηρητές εντάσεως

ÌÔÓÔÊ·ÛÈÎfi˜ „ËÊÈ·Îfi˜ ÂÈÙËÚËÙ‹˜ ¤ÓÙ·Û˘ 2 1 EU103 119,10

(¿ÌÂÛ· 0-10 ∞, ̤ۈ ª/∆ 0-600 ∞)

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÚÂϤ ÂÓÙ¿Ûˆ˜ 6,7 A - 39 A 1 1 ED183 39,66

ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÌÔÓÔÊ. 2 ÂÍfi‰ˆÓ 3 1 ED192 126,37

(Û˘Ó‰. Ì ËÏ/ÌÔ Ì ·ʋ ∫)

ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÌÔÓÔÊ. 3 ÂÍfi‰ˆÓ 3 1 ED193 139,97

(Û˘Ó‰. Ì ËÏ/ÌÔ Ì ·ʋ ∫)

ÂÈÏÔÁ¤·˜ ÌÔÓÔÊ. 1 ÂÍfi‰Ô˘ 3 1 ED391 105,07

(¯ˆÚ›˜ ËÏÂÎÙÚÔÓ. ˆ˜ 3 kW)

θερμοστάτες

ıÂÚÌÔÛÙ¿Ù˘ ÔÏÏÒÓ ‚·ıÌ›‰ˆÓ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 3 1 EK186 98,84

(Ú‡ıÌÈÛË -30C ÂÒ˜ +90C )

εξαρτήματα για θερμοστάτες ΕΚ186

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÛÙ·ıÂÚfi ›ÙÔÈ¯Ô 1 EK081 26,73

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓÔ Â›ÙÔÈ¯Ô 1 EK082 27,91

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ ÁÂÓÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘ 1 EK083 35,65

EK082 EK083

ED193

ED183

EU101

EU300

EU102

διαχωριστές φορτίου

Page 101: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.07

θερμοστάτες

αναλογικοί χρονοδιακόπτες ράγας

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

προγραμματιζόμενοι θερμοστάτες

ηλεκτρονικοί

„ËÊÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔÛÙ¿Ù˘ ÚÔÁÚ·Ì/˙fiÌÂÓÔ˜,ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ 1 EK310 86,00

„ËÊÈ·Îfi˜ ıÂÚÌÔÛÙ¿Ù˘ ÚÔÁÚ·Ì/˙fiÌÂÓÔ˜,‚‰ÔÌ·‰È·›Ô˜ 1 EK370 96,00

θερμοστάτες

ηλεκτρονικοί

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 1 EK003 40,30

Ì ̛· ÌÂÙ·ÁˆÁÈ΋ ·ʋ, ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·

Î·È ‰È·ÎfiÙË ON/OFF

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì ̛· ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ʋ, 1 EK004 29,55

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·

μηχανικοί

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ Ì ̛· ·ÓÔÈÎÙ‹ ·ʋ, 1 EK051 20,75

ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›· Î·È ‰È·ÎfiÙË ON/OFF

·ÈÛıËÙ‹ÚÈÔ ıÂÚÌÔÎÚ·Û›·˜ 1 EK052 18,50

Ì ̛· ÌÂÙ·ÁˆÁÈ΋ ·ʋ Î·È ÂÓ‰ÂÈÎÙÈ΋ Ï˘¯Ó›·

αισθητήριο θερµοκρασίας µε µια µεταγωγική επαφή 1 54185 15,20

12/24/48 ή 230 V

EK310

EK003

54185

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 1 ÂÍfi‰Ô˘ 24 ˆÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ Âʉڛ· 1 1 EH010 33,67

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 1 ÂÍfi‰Ô˘ 24 ˆÚÒÓ Ì Âʉڛ· 1 1 EH011 48,98

χρονοδιακόπτης 1 εξόδου 24 ωρών χωρίς εφεδρεία 2 1 EH210* 36,53

χρονοδιακόπτης 1 εξόδου 24 ωρών με εφεδρεία 2 1 EH211* 51,53

χρονοδιακόπτης 1 εξόδου 7 ημερών με εφεδρεία 2 1 EH271* 62,24

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 1 ÂÍfi‰Ô˘ 24 ˆÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ Âʉڛ· 3 1 EH110 38,78

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 1 ÂÍfi‰Ô˘ 24 ˆÚÒÓ Ì Âʉڛ· 3 1 EH111 53,57

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 1 ÂÍfi‰Ô˘ 7 ËÌÂÚÒÓ Ì Âʉڛ· 3 1 EH171 65,82

εξαρτήματα

˙‡ÁÔ˜ Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ 3 1 EH901 4,39

Û ÂÚ›ÙˆÛË Â͈ÙÂÚÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ Û fiÚÙ˜ ÂÚÌ·Ú›ˆÓ

ÁÈ· ·Ó·ÏÔÁÈÎÔ‡˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 3 1 EH902 14,83

(*)Δυνατότητα επιλογής θερινής - χειμερινής ώρας

EH010 EH110

vέo

Page 102: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.08

ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·Ó·ÏÔÁÈÎÔ› ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ›ÙÔȯÔÈ 72x72¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 72x72 / 24 ˆÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ Âʉڛ· 1 EH710 42,00Ì ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 72x72 / 24 ˆÚÒÓ 1 EH711 68,76Ì Âʉڛ· 200 ˆÚÒÓ ÌÂÙ¿ ·fiλειτουργία 120 ˆÚÒÓ υπό τάση¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 72x72 / 24 ˆÚÒÓ χωρίς εφεδρεία 1 EH712 35,14Ì ÌÈ¿ ÎÏÂÈÛÙ‹ ·ʋ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 72x72 / 7 ËÌÂÚÒÓ ¯ˆÚ›˜ Âʉڛ· 1 EH770 51,93Ì ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ 72x72 / 7 ËÌÂÚÒÓ 1 EH771 78,65µε επαφή αναστροφής καιÂʉڛ· 200 ˆÚÒÓ (ÌÂÙ¿ ·Ôλειτουργία 120 ˆÚÒÓ υπό τάση)χρονοδιακόπτες 72x72 / 24 ωρών 48 V DC 1 EH716 80,00µε εφεδρεία 200 ωρών µε επαφή αναστροφής

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· Ï·›ÛÈÔ ÁÈ· ÛÙ‹ÚÈÍË επίτοιχων ¯ÚÔÓԉȷÎÔÙÒÓ 1 EH900 2,26Û fiÚÙ· ÂÚÌ·Ú›ˆÓ

χρονοδιακόπτης Ú›˙·˜ ËÌÂÚ‹ÛÈÔ˜ ¯ˆÚ›˜ Âʉڛ· 1 EH300 15,00

EH711

EH900

EH300

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ψηφιακοί χρονοδιακόπτες ετήσιοι (ταχείας σύνδεσης)

2 εξόδων

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ετήσιος, 4 1 EG293B 208,18

συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού και

εφεδρεία 5 ετών

4 εξόδων

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ετήσιος, 4 1 EG493E 301,87

συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού,

εφεδρεία 5 ετών και κλειδί προγραμματισμού

κλειδί προγραμματισμού για τους 1 1 EG007 10,41

EG293B, EG493E, EG403E

QuickConnect

EG403E

EG293B

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ψηφιακός χρονοδιακόπτης 7 ημερών, με επιπλέον δυνατότητα

ρύθμισης λειτουργιών on/off κατά την ώρα δύσης και ανατολής του ηλίου αντιστοίχως,

ανάλογα με τη γεωγραφική ζώνη εγκατάστασης του διακόπτη

αστρονομικός χρονοδιακόπτης 1 εξόδου 1 EE180 185,62

αστρονομικός χρονοδιακόπτης 2 εξόδων 1 EE181 243,63

(παραδίδονται με κλειδί μεταφοράς προγράμματος EG005)

EE180

αστρονομικός χρονοδιακόπτης

αναλογικοί χρονοδιακόπτες επίτοιχοι

vέo

Page 103: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.09

ψηφιακοί χρονοδιακόπτες

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜

1 ÂÍfi‰Ô˘

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ 24 ˆÚÒÓ 1 1 EG010 60,17

Ì 5 ÂÓۈ̷و̤ӷ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·Ù·,

Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ ¯ˆÚ›˜ Ó· ¯·ı› ÙÔ ÚfiÁÚ·ÌÌ·

1 ÂÍfi‰Ô˘ 7 ËÌÂÚÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ Ì 20 ‚‹Ì·Ù· 1 1 EG071 67,91

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ , Ì 56 ‚‹Ì·Ù· 2 1 EG103 81,17

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Âʉڛ· 5 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, Ì 56 ‚‹Ì·Ù· 2 1 EG103E 90,18

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘

·fi sec) Î·È Âʉڛ· 5 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, Ì 56 ‚‹Ì·Ù· 2 1 EG103V 83,74

ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ· Ú‡ıÌÈÛ˘

·fi sec) Î·È Âʉڛ· 5 ÂÙÒÓ

(Ù¿ÛË ÙÚÔÊÔ‰ÔÛ›·˜ 12 ‹ 24 V AC Î·È DC)

2 ÂÍfi‰ˆÓ 7 ËÌÂÚÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 56 2 1 EG203 91,46

‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Î·È Âʉڛ· 5 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 56 2 1 EG203E 101,78

‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ (‰˘Ó·ÙfiÙËÙ·

Ú‡ıÌÈÛ˘ ·fi sec) Î·È Âʉڛ· 5 ÂÙÒÓ

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÙÔ˘˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ EG103, EG203

αντάπτορας USB και λογισμικό 1 EG003U 98,42

προγραμματισμού χρονοδιακοπτών

ÎÏÂȉ› ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜ „ËÊÈ·ÎÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÎÔÙÒÓ 1 EG004 9,06

ÎÏÂȉ› ÌÂÙ·ÊÔÚ¿˜ ÚÔÁÚ¿ÌÌ·ÙÔ˜ 1 EG005 9,06

„ËÊÈ·ÎÒÓ ¯ÚÔÓԉȷÎÔÙÒÓ

ı‹ÎË ÁÈ· 3 ÎÏÂȉȿ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 1 EG006 9,71

‹ ÎÏÂȉÒÌ·ÙÔ˜

„ËÊÈ·ÎÔ› ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˜ ËÌÂÚ‹ÛÈÔÈ Î·È Â‚‰ÔÌ·‰È·›ÔÈ

1 ÂÍfi‰Ô˘

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, 24 ˆÚÒÓ 3 1 EG110 70,22

ÌÂ 20 ‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Î·È Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘ , 7 ËÌÂÚÒÓ 3 1 EG170 74,08

ÌÂ 20 ‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Î·È Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ

2 ÂÍfi‰ˆÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, 24 ˆÚÒÓ 3 1 EG210 79,22

ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 20 ‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Î·È Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, 7 ËÌÂÚÒÓ 3 1 EG270 84,16

ÌÂ Û˘ÓÔÏÈο 20 ‚‹Ì·Ù· ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈÛÌÔ‡

Î·È Âʉڛ· 3 ÂÙÒÓ

4 εξόδων (Ταχείας Σύνδεσης)

„ËÊÈ·Îfi˜ ¯ÚÔÓԉȷÎfiÙ˘, 7 ημερών, 4 1 EG403E 197,78

συνολικά 300 βήματα προγραμματισμού,

εφεδρεία 5 ετών και κλειδί προγραμματισμού

EG103

EG203E

EG071

EG003U

EG004

EG005

EG403E

EG006

EG270

QuickConnect

Page 104: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.10

ρυθμιστές φωτισμού (dimmer)

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ρυθμιστές φωτισμού ράγας (ρύθμιση μέσω απλών μπουτόν πιέσεως)

300 W

dimmer ράγας 300W, ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜, 1 1 EV011 76,14

·ÏÔÁfiÓÔ˘ 220 V , ·ÏÔÁfiÓÔ˘ 12 V

Ì ÛȉËÚÔÌ·ÁÓËÙÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹

dimmer ράγας 300W, ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜, 1 1 EV012 83,33

·ÏÔÁfiÓÔ˘ 220 V , ·ÏÔÁfiÓÔ˘ 12 V

Ì ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi ÌÂÙ·Û¯ËÌ·ÙÈÛÙ‹

600 W

dimmer ράγας 600W, ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜, 4 1 EV002 114,73

·ÏÔÁfiÓÔ˘ 220 V , ·ÏÔÁfiÓÔ˘ 12 V

dimmer ράγας 600W, ˘Ú·ÎÙÒÛˆ˜, 4 1 EV004 134,60

·ÏÔÁfiÓÔ˘ 220 V , ·ÏÔÁfiÓÔ˘ 12 V

με ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÔÛÔÛÙÔ‡

Ú‡ıÌÈÛ˘ › Ùοις εκατό (%)

1000 W

dimmer ράγας 1000 W 5 1 EV100 190,36

(˘Úακτώσεω˜ + ·ÏÔÁfiÓÔ˘ 220 V -12 V)

dimmer ράγας - πιλότος 1000 W 5 1 EV102 279,20

(˘Úακτώσεω˜ + ·ÏÔÁfiÓÔ˘-12 V)

με δυνατότητα προγραμματισμού ηÈ

ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË ÔÛÔÛÙÔ‡

Ú‡ıÌÈÛ˘ › Ùοις εκατό (%)

Πιλότοι για ομάδες dimmer ή για ballast φθορισμού 1/10 V

¶ÈÏfiÙÔ˜ dimmer ράγας 1-10 V 4 1 EV106 145,95

με ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË

ÔÛÔÛÙÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘ › Ùοι˜ εκατό (%)

(κατάλληλο και για οδήγηση

ballast φθορισμού 1-10 V )

¶ÈÏfiÙÔ˜ dimmer ράγας 1-10 V 4 1 EV108 177,67

ÌÂ ‰υνατότητα προγραμματισμού

Î·È ËÏÂÎÙÚÔÓÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË

ÔÛÔÛÙÔ‡ Ú‡ıÌÈÛ˘ › Ùοι˜ εκατό (%)

(κατάλληλο και για οδήγηση

ballast φθορισμού 1-10 V )

¶ÈÏfiÙÔ˜ ÁÈ· 30x1000 W Ì 3 ‰È·ÊoÚÂÙÈΤ˜ 6 1 EV105 80,00

ÌӋ̘ ʈÙÈÛÌo‡

(Û˘Ó‰˘¿˙ÂÙ·È Ì 30 EV101 ‹ EV103

·Ï·È¿˜ ÁÂÓÓÈ¿˜)

EV102

EV011

EV004

Page 105: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.11

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

διακόπτες λυκόφωτος εκτός ράγας

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

‰È·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ 3 1 EE100 58,54

Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ EE003

‰È·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ 3 1 EE101 61,62

Ì ¯ˆÓ¢Ùfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ EE002

ËÏÂÎÙÚÔÌ˯·ÓÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜, 5 1 EE110 83,70

24 ˆÚÒÓ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ EE003

ËÏÂÎÙÚÔÓÈÎfi˜ ÚÔÁÚ·ÌÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓÔ˜, 3 1 EE171 95,38

7 ËÌÂÚÒÓ Ì εξωτερικό ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ EE003

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi ¯ˆÓ¢Ùfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ ÁÈ· ∂∂ 100 ¤ˆ˜ ∂∂ 171 1 EE002 23,27

·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈÎfi Â͈ÙÂÚÈÎfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ ÁÈ· ∂∂ 100 ¤ˆ˜ ∂∂ 171 1 EE003 20,16

‰È·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ Ì Â͈ÙÂÚÈÎfi ʈÙÔ·ÙÙ·ÚÔ 1 EE201 96,13

2 ÂÍfi‰ˆÓ με διαφορετική φωτεινότητα ενεργοποίησης

δÈ·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ με εξωτερικό φωτοκύτταρο 1 EE203 120,50

2 εξόδων με διαφορετική φωτεινότητα ενεργοποίησης

και δυνατότητα συνεργασίας με χρονοδιακόπτη

EE201

EE002 EE003

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

στεγανός ‰È·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ 1 EE701 24,00

Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ compact 8 A

στεγανός ‰È·ÎfiÙ˘ Ï˘ÎfiʈÙÔ˜ 1 EE702 27,00

Â͈ÙÂÚÈÎfi˜ compact 16 A

Ì ڇıÌÈÛË ¯ÚfiÓÔ˘ Î·È ÊˆÙÂÈÓfiÙËÙ·˜ (Û lux)

EE702

διακόπτες λυκόφωτος με φωτοκύτταρο

Page 106: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.12

αυτόματος κλιμακοστασίου

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

αυτόματος κλιμακοστασίου

·˘ÙfiÌ. ÎÏÈÌ·ÎÔÛÙ·Û›Ô˘ 30” - 10’, 230 V , 50/60Ηz 1 6/12 EMN001 33,82

·˘ÙfiÌατος κλιμακοστασίου με 4 προγράμματα 1 1 EMN005 63,43

·˘ÙfiÌατος κλιμακοστασίου με 4 προγράμματα 1 1 EMS005 68,24

(Ταχείας Σύνδεσης)

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ρελέ χρονικά

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË 1 1 EZN001 49,49

ÛÙËÓ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛË

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, 1 1 EZN002 47,96

ηı˘ÛÙ¤ÚËÛË ÛÙË ‰È·ÎÔ‹

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, 1 1 EZN003 53,06

ρύθμιση μέγιστου χρόνου λειτουργίας

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, 1 1 EZN004 53,06

σταθερός (ρυθμίσιμος) χρόνος λειτουργίας,

ανεξαρτήτως της διάρκειας της εντολής

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, 1 1 EZN005 62,24

Û˘ÌÌÂÙÚÈÎÔ› ·ÏÌÔ› on/off (ÊÏ·˜)

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

12 ˆ˜ 48 V ac Î·È dc / 230 V ac, ÔÏ˘ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· 1 1 EZN006 64,80

0.1 sec - 10 h, 1 ·ʋ ·Ó·ÛÙÚÔÊ‹˜ 10 ∞ - 250 V~

(ÂÈÏÔÁ‹ Ì›·˜ ·Ô ÙȘ ·ÓˆÙ¤Úˆ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›Â˜)

EMN001 EMN005

QuickConnect

EZN001 EZN006

ρελέ χρονικά

Page 107: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

5.13

αυτόματος απενεργοποιητής τάσης

Δια

χείρ

ιση

Ε

νέρ

γεια

ς

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

αυτόματος απενεργοποιητής τάσης

·˘ÙfiÌ·ÙÔ˜ ·ÂÓÂÚÁÔÔÈËÙ‹˜ Ù¿Û˘ 1 1 EM011 140,00

ηÙfiÈÓ ‰È·ÎÔ‹˜ Ù˘ ηٷӿψÛ˘

σε μια γραμμή, ÌˉÂÓ›˙ÂÙ·È Ë Ù¿ÛË

ÛÙ· ηÏ҉ȷ Ùης συγκεκριμένης

ÁÚ·ÌÌ‹˜ ÌÂÙ¿ ·fi 3 sec

προσοχή! μόνο ωμικά φορτία

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

φως ασφαλείας

ʈÙÈÛÌfi˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ì ·ÔÛÒÌÂÓË Ï¿Ì· 3 1 EE960 82,60

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÙËÏÂÓÙÔÏ‹

ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ 2 πλήκτρων, ÌÚÂÏfiÎ 1 TU202 78,47

ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ 4 πλήκτρων 1 TU204 104,63

ÙËÏÂÎÔÓÙÚfiÏ 8 πλήκτρων, 24 ÂÓÙÔÏÒÓ 1 TU209 156,92

˘ÏÈÎfi ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ 2 ÂÍfi‰ˆÓ 16 ∞ 1 TU302 163,53

˘ÏÈÎfi ÙËÏÂÓÙÔÏ‹˜ 4 ÂÍfi‰ˆÓ 16 ∞ 1 TU304 209,21

·Û‡ÚÌ·ÙÔ˜ ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ÙÔ˘˜ Έ‰ÈÎÔ‡˜ ∆U 202, 204, 209 1 TU350 241,95

EE960

EM011

TU209TU202

TU302

TU204

TU350

φως ασφαλείας

τηλεντολή

Page 108: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Πρωτεύοντα υλικά

Page 109: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Πρ

ωτε

ύο

ντα

Υλικ

ά

διακόπτες φορτίου 6.02

διακόπτες ισχύος 6.10

εξαρτήματα 6.16

Page 110: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.02

διακόπτες φορτίου ράγας 20 - 160 Α

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

διακόπτες φορτίου ράγας 20-160 Α

3 πόλοι

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x20 A 2,5 1 HAB302 15,00

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x32 A 2,5 1 HAB303 19,10

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x40 A 2,5 1 HAB304 22,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x63 A 2,5 1 HAB306 24,20

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x80 A 3 1 HAC308 33,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x100 A 3 1 HAC310 39,60

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x125 A 4,5 1 HAD312 59,00

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 3x160 A 6,5 1 HAE316 77,30

4 πόλοι

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x20 A 3,5 1 HAB402 19,00

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x32 A 3,5 1 HAB403 23,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x40 A 3,5 1 HAB404 28,00

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x63 A 3,5 1 HAB406 31,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x80 A 5 1 HAC408 41,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x100 A 4 1 HAC410 49,00

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x125 A 8 1 HAD412 75,50

Διακόπτης φορτίου ΟΝ/OFF 4x160 A 8 1 HAE416 103,30

μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου ράγας 20-125 Α

3 πόλοι

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 3x20 A 5,5 1 HIM302 58,50

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 3x40 A 5,5 1 HIM304 78,00

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 3x63 A 6 1 HIM306 86,60

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 3x80 A 6 1 HIM308 109,00

4 πόλοι

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 4x20 A 7 1 HIM402 71,00

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 4x40 A 7 1 HIM404 93,00

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 4x63 A 8 1 HIM406 103,00

Διακόπτης φορτίου Ι-Ο-ΙΙ 4x80 A 8 1 HIM408 125,00

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός 12 1 HI405R 139,50

με ορατές επαφές Ι-Ο-ΙΙ 4x100 Α

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός 12 1 HI406R 154,90

με ορατές επαφές Ι-Ο-ΙΙ 4x12 5 Α

αποσπώμενο χειριστήριο

ΙΡ55 κλειδώνει στη θέση 0, 20-100 Α 1 HZC010 7,90

ΙΡ55 κλειδώνει στη θέση 0, 100-125 A 1 HZC011 12,20

ΙΡ55 κλειδώνει στη θέση 0, 100-160 A 1 HZC014 13,60

ΙΡ55 κλειδώνει στη θέση 0, 20-250 A 1 HZC001 17,50

ΙΡ55 κλειδώνει και στις 3 θέσεις 0, 20-80 A I-O-II 1 HZC016 10,00

για την σειρά HIM

για τους διακόπτες ΗΙ405R,HI406R

ΙΡ55 κλειδώνει, στη θέση 0, 63/80/100/125 A I-Ο-II 1 HZI001 32,00

ΙΡ55 κλειδώνει και στις 3 θέσεις, 1 HZI004 33,80

63/80/100/125 A I-O-II

HAB406

HI406R

HZC014

HIM408

HZC016

Page 111: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.03

διακόπτες φορτίου ράγας 20 - 125 Α

Πρ

ωτε

ύο

ντα

Υλικ

ά

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου ράγας 20-125 Α

για τις σειρές ΗΑΒ,ΗΑC,HAD,HAE

προεκτατικός άξονας 150 mm 1 HZC111 4,80

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC112 6,50

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC113 10,40

εξαρτήματα για διακόπτες φορτίου ράγας 125-160 A

προεκτατικός άξονας 150 mm 1 HZC114 5,70

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC115 7,60

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC116 12,40

για τους διακόπτες HI405R,HI406R

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC103 10,70

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC104 12,30

διαφανή προστατευτικά καλύμματα (έμπροσθεν και όπισθεν)

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 20-63 A 1 HZC211 7,20

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 63-100 A 1 HZC213 9,50

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 100-125 A 1 HZC215 10,80

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 100-160 A 1 HZC217 12,00

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 20-63 A 4P 1 HZC212 11,20

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 63-100 A 4P 1 HZC214 14,10

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 100-125 A 4P 1 HZC216 15,70

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών 100-160 A 4P 1 HZC218 17,50

καλύμματα προστατευτικά 125-160 Α 4P 1 HZ062 8,45

στεγανό κάλυμμα ακροδεκτών με ακροδέκτες 1 HZ092 72,00

95 mm 125-160 Α 4P

κάλυμμα ακροδεκτών με ακροδέκτες 95 mm 125-160 Α 4P 1 HZ082 21,00

κάλυμμα ακροδεκτών με ακροδέκτες 95 mm 125-160 Α 3P 1 HZ072 18,55

βοηθητικές επαφές

βοηθητική επαφή 1O + 1F 8mm 1 HZC311 17,90

βοηθητική επαφή In=10 A 2F 8mm 1 HZC312 17,90

βοηθητική επαφή 125-160 A 1O +1F 1 HZ022 15,00

βοηθητική επαφή In = 5 A COS 63/80/100/125 A HZ160R 37,45

μπάρα γεφύρωσης

μπάρα γεφύρωσης 63/80/100/125 A 4πολικά τερματικά 1 HZ156R 125,00

HZC113

HZC311

HZ022

HZC212

HZ156R

HZ062

Page 112: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.04

διακόπτες γενικοί φορτίου 125 - 1600Α

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

3 πόλοι

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x125 A 1 HA351 64,51

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x160 A 1 HA352 77,56

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x200 A 1 HA353 105,13

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x200 A compact 1 HA353M 100,96

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x250 A 1 HA354 119,84

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x400 A 1 HA356 212,93

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x400 A compact 1 HA357 176,67

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x630 A 1 HA358 239,54

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x800 A 1 HA360 410,20

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x1250 A 1 HA362 791,51

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 3x1600 A 1 HA364 1.047,09

4 πόλοι

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x125 A 1 HA451 77,16

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x160 A 1 HA452 91,08

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x200 A 1 HA453 119,84

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x200 A compact 1 HA453M 113,70

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x250 A 1 HA454 147,46

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x400 A 1 HA456 236,57

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x400 A compact 1 HA457 224,01

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x630 A 1 HA458 342,54

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x800 A 1 HA460 485,04

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x1250 A 1 HA462 951,65

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÁÂÓÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x1600 A 1 HA464 1.369,24

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÁÂÓÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ 125-1600 A

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ 125-630 A ÛÂÈÚ¿˜ HA 1 HZC002 24,56

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC101 10,12

προεκτατικός άξονας 300 mm 1 HZC102 11,72

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ 800-1600 A ÛÂÈÚ¿˜ HA 1 HZC003 63,11

διπλό χειριστήριο 800 - 1600 A 1 HZA001 98,47

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC105 18,09

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC106 25,02

‚ÔËıËÙÈÎές επαφές, ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ 125-630 A ÛÂÈÚ¿˜ HA 1 HZ023 45,26

προστατευτικό ÊÚ¿ÁÌ· ÙˆÓ Û˘Ó‰¤ÛÂˆÓ ÁÈ· HA351, HA352 1 HZ033 9,39

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA353, HA354, HA357 1 HZ034 10,57

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για356, HA358 1 HZ035 14,70

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA360 1 HZ036 23,52

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA362 1 HZ037 25,85

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA451, HA452 1 HZ043 10,12

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA454 1 HZ044 11,64

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA458 1 HZ045 15,55

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA460 1 HZ046 25,29

προστατευτικό φράγμα των συνδέσεων για HA462, HA464 1 HZ047 28,77

‰È·Ê·Ó‹ ÚÔÛٷ٢ÙÈο ηχÌÌ·Ù· (¤ÌÚÔÛıÂÓ Î·È fiÈÛıÂÓ)

ÁÈ· ÙÔ˘˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ∏∞

Î·È ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‰ÈÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ ∏π

ÁÈ· ÙÚÈÔÏÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜

HA351, 352 1 ÛÂÙ HZC201 21,95

HA353, 354, 357 1 ÛÂÙ HZC203 24,44

HA356, 358 1 ÛÂÙ HZC205 27,17

ÁÈ· ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜

HA ‹ HI - 451, 452 1 ÛÂÙ HZC202 32,86

HA ‹ HI - 453, 454, 457 1 ÛÂÙ HZC204 39,73

HA ‹ HI - 456, 458 1 ÛÂÙ HZC206 43,35

HZC002

HA454

HA457

HZC101

HZC105

HZ023

HZ043

HZC201

Page 113: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.05

μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου 125 - 1600Α (Ι,Ο,ΙΙ)

Πρ

ωτε

ύο

ντα

Υλικ

ά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου 125-1600 Α

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x125 A 1 HI451 248,00

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x160 A 1 HI452 270,89

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x250 A 1 HI454 400,64

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x400 A 1 HI456 509,49

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x630 A 1 HI458 672,85

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x800 A 1 HI460 1.287,35

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x1250 A 1 HI462 1.880,16

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ¯ÂÈÚÔΛÓËÙË ÂÓÙÔÏ‹ 4x1600 A 1 HI464 3.192,25

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ 125-1600 ∞ (π,0,ππ)

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ 1 HZI002 26,71

‰È·ÎfiÙ˜ 125-630 A

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC101 10,12

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC102 11,72

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ ÁÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ 1 HZI003 75,61

‰È·ÎfiÙ˜ 800-1600 A

προεκτατικός άξονας 200 mm 1 HZC105 18,09

προεκτατικός άξονας 320 mm 1 HZC106 25,02

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ 125 - 630 A 1 HZ160 19,10

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ 800 - 1600 A 1 HZ025 25,27

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· HI451, HI452 1 HZC202 32,86

(¤ÌÚÔÛıÂÓ/fiÈÛıÂÓ)

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· HI454, HI456 1 HZC204 39,73

(¤ÌÚÔÛıÂÓ/fiÈÛıÂÓ)

ÚÔÛٷ٢ÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· HI458 1 HZC206 43,35

(¤ÌÚÔÛıÂÓ/fiÈÛıÂÓ)

Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ HI460 1 HZ163M 59,95

Î¿Ï˘ÌÌ· ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ HI462,HI464 1 HZ164M 104,62

Ì¿Ú· γεφύρωσης 125 / 160 A 1 ÛÂÙ HZ156 72,27

Ì¿Ú· γεφύρωσης 250 A 1 ÛÂÙ HZ157 90,63

Ì¿Ú· γεφύρωσης 400 A 1 ÛÂÙ HZ158 112,13

Ì¿Ú· γεφύρωσης 630 A 1 ÛÂÙ HZ159 173,37

Ì¿Ú· γεφύρωσης 800 A 1 ÛÂÙ HZ160M 236,19

Ì¿Ú· γεφύρωσης 1250 A 1 ÛÂÙ HZ161M 289,66

Ì¿Ú· γεφύρωσης 1600 A 1 ÛÂÙ HZ162M 418,19

(1 σετ = 4 τεμάχια)

HZC204

HZ159

HI458

Page 114: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.06

μεταγωγικοί με ηλεκτρική κίνηση

63 - 160Α (Ι,Ο,ΙΙ)

πλ/στ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μεταγωγικοί διακόπτες φορτίου ράγας 63-160 Α

με ηλεκτρική κίνηση (Ι,Ο,ΙΙ)

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ηλεκτρική κίνηση 4x63 A 12 1 HIC406A 1.150,00

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ηλεκτρική κίνηση 4x80 A 12 1 HIC408A 1.200,00

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ηλεκτρική κίνηση 4x100 A 12 1 HIC410A 1.350,00

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ηλεκτρική κίνηση 4x125 A 12 1 HIC412A 1.550,00

¢È·ÎfiÙ˘ ÊÔÚÙ›Ô˘ ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎfi˜ Ì ηλεκτρική κίνηση 4x160 A 12 1 HIC416A 1.750,00

βοηθητικές επαφές

βοηθητική επαφή 5 Α-250 V 1 HZI300 68,00

τερματικά τάσης

τερματικά τάσης 1 HZI230 40,00

μπάρες γεφύρωσης

125 Α 1 HZI400 114,00

160 Α 1 HZI401 169,00

προστατευτικά καλύμμτα

κάλυμμα ÚÔÛÙ·Û›·˜ τερματικού 1 HZC218 17,50

εξωτερικό κάλυμμα προστασίας 1 HZI210 26,50

HZI300

HZI230

HIC416A

HZI401

HZI401

Page 115: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.07

μεταγωγικοί με ηλεκτρική κίνηση

125 - 1600Α (Ι,Ο,ΙΙ)

Πρ

ωτε

ύο

ντα

Υλικ

ά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μεταγωγικοί διακ. φορτίου με ηλεκτρική κίνηση

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x125 A 1 HIB412 1.080,91

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x160 A 1 HIB416 1.275,46

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x250 A 1 HIB425 1.623,06

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x400 A 1 HIB440 2.220,86

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x630 A 1 HIB463 2.732,35

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x800 A 1 HIB480 4.035,13

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x1000 A 1 HIB490 4.317,11

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x1250 A 1 HIB491 5.093,10

Διακόπτης φορτίου μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση 4x1600 A 1 HIB492 6.617,75

μεταγωγικοί διακ. φορτίου με ελεγκτή αυτόματης μεταγωγής

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x125 A 1 HIC412 2.400,00

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x160 A 1 HIC416 2.709,82

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x250 A 1 HIC425 3.150,00

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x400 A 1 HIC440 3.904,17

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x630 A 1 HIC463 5.241,61

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x800 A 1 HIC480 6.814,53

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x1000 A 1 HIC490 7.134,54

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x1250 A 1 HIC491 8.086,63

μεταγωγικός με ηλεκτρική κίνηση και ελεγκτή 4x1600 A 1 HIC492 9.942,37

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÌÂÙ·ÁˆÁÈÎÔ‡˜ ‰È·ÎfiÙ˜ ÊÔÚÙ›Ô˘ 125-1600 ∞ (π,0,ππ)

ελεγκτές ράγας

ελεγκτής αυτόματης μεταγωγής για τους HIB 1 HZI811 556,31

τροφοδοτικά

μονάδα διπλής τροφοδοσίας για τους HIB 1 HZI812 177,31

πάνελ ελέγχου εκτός πίνακα

απεικονίζει την κατάσταση των πηγών και του διακόπτη 1 HZI910 144,66

απεικονίζει την κατάσταση των πηγών και του διακόπτη 1 HZI911 238,65

επιτρέπει έλεγχο και ρυθμίσεις, προβάλει μετρήσεις

των τιμών των πηγών

μπάρες γεφύρωσης

125 - 160 A 1 HZ156 72,27

250 A 1 HZ157 90,63

400 A 1 HZ158 112,13

630 A 1 HZ159 173,37

800 A 1 HZ162 267,37

1250 A 1 HZ163 411,58

1600 A 1 HZ164 574,12

προστατευτικό κάλυμμα ακροδεκτών

125 - 160 A 1 HZC202 32,86

250 - 400 A 1 HZC204 39,73

630 A 1 HZC206 43,35

προστατευτικές πλάκες

125 - 160 A 1 HZI201 36,19

250 - 400 A 1 HZI202 47,18

630 A 1 HZI203 83,20

800 - 1250 A 1 HZI204 97,71

1600 A 1 HZI205 104,80

HIB463

HZI910

HZ159

HZ162

HIC412

HZI811

Page 116: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.08

διακόπτες φορτίου με μαχαιρωτές ασφάλειες

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

3 πόλοι

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 63 A 1 HFD306 137,50

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 125 A 1 HFD312 178,14

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 160 A 1 HFD316 214,02

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 250 A 1 HFD325 328,80

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 400 A 1 HFD340 536,83

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 3 x 630 A 1 HFD363 939,74

4 πόλοι

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 63 A 1 HFD406 172,16

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 125 A 1 HFD412 232,08

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 160 A 1 HFD416 269,01

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 250 A 1 HFD425 484,22

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 400 A 1 HFD440 712,59

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˘ 4 x 630 A 1 HFD463 1.247,01

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ‰È·ÎfiÙ˜ Ì ̷¯·ÈÚˆÙ¤˜ ·ÛÊ¿ÏÂȘ

‚ÔËıËÙÈΤ˜ ·ʤ˜

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ¡√ ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ 1 HZF301 20,33

‚ÔËıËÙÈ΋ ·ʋ ¡C ·ÂÓÂÚÁÔÔ›ËÛ˘ 1 HZF302 20,33

·ÔÛÒÌÂÓÔ ¤ÌÚÔÛıÂÓ ¯ÂÈÚÈÛÙ‹ÚÈÔ

ÁÈ· 3ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È 4ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 63 A 1 HZC001 17,50

ÁÈ· 3ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È 4ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 1 HZC002 24,56

125, 160, 250, 400 A

ÁÈ· 3ÔÏÈÎÔ‡˜ Î·È 4ÔÏÈÎÔ‡˜ ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 630 A 1 HZC003 63,11

ÚÔÂÎÙ·ÙÈÎÔ› ¿ÍÔÓ˜

Ì‹ÎÔ˘˜ 200 mm ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜

63, 125, 160, 250, 400 A 1 HZC101 10,12

630 A 1 HZF102 18,01

Ì‹ÎÔ˘˜ 320 mm ÁÈ· ·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜

63, 125, 160, 250, 400 A 1 HZC102 11,72

630 A 1 HZF104 32,41

ηχÌÌ·Ù· ·ÊÒÓ (¤ÌÚÔÛıÂÓ/fiÈÛıÂÓ) ÁÈ·

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 3 x 125 A, 160 A 1 HZF202 11,36

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 4 x 125 A, 160 A 1 HZF203 14,96

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 3 x 250 A, 400 A 1 HZF204 16,73

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 4 x 250 A, 400 A 1 HZF205 22,75

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 3 x 630 A 1 HZF206 50,81

·ÛÊ·ÏÂÈԉȷÎfiÙ˜ 4 x 630 A 1 HZF207 67,56

επιπλέον πόλος (για τη σύνδεση και διακοπή του ουδετέρου)

για ασφαλειοδιακόπτη 3 x 63 A 1 HZF501 53,21

για ασφαλειοδιακόπτες 3 x 125 A - 160 A 1 HZF502 59,19

για ασφαλειοδιακόπτη 3 x 250 A 1 HZF503 120,75

για ασφαλειοδιακόπτη 3 x 400 A 1 HZF504 147,07

για ασφαλειοδιακόπτη 3 x 630 A 1 HZF505 341,94

σύνδεσμος (λάμα) για τον πόλο του ουδετέρου

για ασφαλειοδιακόπτη 63 A, 125 A, 160 A 1 HZF601 7,77

για ασφαλειοδιακόπτη 250 A 1 HZF602 10,77

για ασφαλειοδιακόπτη 400 A 1 HZF603 14,35

για ασφαλειοδιακόπτη 630 A 1 HZF604 22,73

HFD316

HFD306

HFD325

HFD340

HZF204

HFD316 + HZC101 + HZC002

HZF302 HZF503

Page 117: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.09

ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου

ρελέ διαφυγής με τοροειδή πυρήνα

Πρ

ωτε

ύο

ντα

Υλικ

ά

LT052

HR525

HR440

HR700

HR830

HR822

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ασφαλειοαποζεύκτες φορτίου

100 A Ê˘Û›ÁÁÈ HPC 000 - compact 1 LT0050 49,52

160∞ Ê˘Û›ÁÁÈ HPC 00 1 LT052 61,57250∞ Ê˘Û›ÁÁÈ HPC 1 1 LT150 128,83400∞ Ê˘Û›ÁÁÈ HPC 2 1 LT250 239,85630∞ Ê˘Û›ÁÁÈ HPC 3 1 LT350 277,69

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Ρελέ διαφυγής με τοροειδή πυρήνα

ƒÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 30 mA 2 1 HR500 185,51ƒÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 300 mA 2 1 HR502 159,76ƒÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 3 1 HR510 244,26Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA- 10∞ Î·È Ú‡ıÌ. ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ 50%ƒÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 3 1 HR520 306,09Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA- 10∞ Î·È Ú‡ıÌ. ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ 50% Î·È ÔÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ú‡̷ÙÔ˜ƒÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 5 1 HR525 329,80Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA- 10∞ Î·È Ú‡ıÌ. ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ 50% Î·È ÔÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È TEST ·fi ·fiÛÙ·Û˃ÂÏ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó· ÛÙÈÁÌÈ·›Ô 5 1 HR534 391,63Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA- 10∞ Î·È Ú‡ıÌ. ¯ÚfiÓÔ˘ ‰È·ÎÔ‹˜ 50% Î·È ÔÙÈ΋ ¤Ó‰ÂÈÍË Ú‡̷ÙÔ˜ Î·È 4 TEST

ƒÂϤ Ì ÙÔÚÔÂȉ‹ ˘Ú‹Ó·

ƒÂϤ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA-10 A 4 1 HR440 301,20+ ÙÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 25 mm ƒÂϤ ‰È·Ê˘Á‹˜ Ì ڢıÌÈ˙fiÌÂÓË Â˘·ÈÛıËÛ›· 30 mA-10 A 6 1 HR441 314,03+ ÙÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ‰È·Ì¤ÙÚÔ˘ 35 mm

∆ÔÚÔÂȉÂί˜ ˘Ú‹Ó˜ ΢ÎÏÈ΋˜ ‰È·ÙÔÌ‹˜

TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 30 mm 1 HR700 49,98TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 35 mm 1 HR701 55,65TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 70 mm 1 HR702 72,14TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 105 mm 1 HR703 97,91TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 140 mm 1 HR704 142,22TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ΢ÎÏÈ΋ ‰È·ÙÔÌ‹ 210 mm 1 HR705 212,31

∆ÔÚÔÂȉÂί˜ ˘Ú‹Ó˜ ορθογώνιας ‰È·ÙÔÌ‹˜

TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ορθογώνια ‰È·ÙÔÌ‹ 70x175 mm 1 HR830 449,48TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ορθογώνια ‰È·ÙÔÌ‹ 115x305 mm 1 HR831 1.126,32TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ Ì ορθογώνια ‰È·ÙÔÌ‹ 150x350 mm 1 HR832 1.450,34

∆ÔÚÔÂȉÂί˜ ˘Ú‹Ó˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔÈ ÁÈ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· ÂÁηٿÛÙ·ÛË

TÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· 1 HR822 614,13ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 80 x 80 mmTÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· 1 HR823 718,64ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 80 x 120 mmTÔÚÔÂȉ‹˜ ˘Ú‹Ó·˜ ·ÓÔÈÁfiÌÂÓÔ˜ ÁÈ· ‹‰Ë ˘¿Ú¯Ô˘Û· 1 HR824 921,17ÂÁηٿÛÙ·ÛË ‰È·ÛÙ¿ÛÂˆÓ 80 x 160 mm

Page 118: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.10

H3 ∆ιακόπτες ισχύος από40 έως 1600 A

Για εύκολη εγκατάσταση

Πλεονεκτήµατα:• Ευκολία στην εγκατάσταση

• Γρήγορη,εύκολη και ασφαλή προσαρµογή εξαρτηµάτων

• Ευρύ φάσµα µαγνητοθερµικής προστασίας

• βαθμονόμηση στους 50οC

• μηχανισμοί απενεργοποίησης

Τεχνικές πληροφορίες :• Σύµφωνα µε IEC 60947-2

• 6 τύποι διαστάσεων: x160, x250, h250, h630, h1000, h1600

• Ικανότητα διακοπής: 18, 25, 40, 50, 65, 70 kA

• Θερµοµαγνητική και ηλεκτρονική ρύθµιση

• από 1 έως 4 πόλους

• κλιμακωτά επίπεδα θερμικής ρύθμισης

• Πλήρης σειρά εξαρτηµάτων

• ∆ιεθνή πιστοποιητικά και εγκρίσεις

Η νέα σειρά H3 διακοπτών της Hager παρέχει ασφαλείς και εύκολες λύσεις γιαεγκαταστάσεις χαµηλής τάσης προστασίας κυκλωµάτων.Η κοµψότητα τους προσφέρει τόσοστους σχεδιαστές όσο και στους εγκαταστάτες ένα ευρύ φάσµα εφαρµογών.Ειδική προσοχή έχει δοθεί στην εργονοµία,ειδικά µε την ολοκλήρωση των διακοπτών σεTP&N και πεδία διανομής.

Page 119: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.11

Experttips

Σχεδιασμένο από τηνHagerΣε αρµονία µε τους πίνακεςHager και όλη την σειρά ραγοϋλικών.

1

Ηλεκτρονική ρύθμιση(LSI)Επιτρέπει την συνολικήπροστασία επιλεκτικότητας καιγεννητριών.

2

Ικανότητα διακοπής18 έως 70kA, Icu 415 V AC,καλύπτει όλες τις εφαρµογές.3

4

5

Ενσωματωμένο σύστημακλειδώματοςΙδανική λύση για συντήρηση. 6

Πλήρης σειράεξαρτημάτωνΠεριστροφικές λαβές, λουκέτα,µοτέρ ηλεκτρικού χειρισµού,καλύµµατα ακροδεκτών.

7

Εύκολή σύνδεσηΑκροδέκτες σύνδεσης, ορθές και κυρτές προεκτάσεις ακροδεκτών ... 8

Oπτική ένδειξη εξαρτήματος∆είχνει τον τοποθετηµένο τύπο

εξαρτήµατος πάνω στο

διακόπτη.

Ευκολία στηνπροσαρμογή εξαρτημάτωνΕύκολο άνοιγµα του δεύτερου

καλύµµατος, εξαρτήµατα τύπου

clip-on.

Page 120: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.12

διακόπτες γενικοί αυτόμ.ισχύος ράγας 40 - 160 A

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

τριπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με σταθερά θερμομαγν. - 18 kA

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 40 Α 1 HDA040L 73,47

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 50 Α 1 HDA050L 73,47

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 63 Α 1 HDA063L 79,59

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 80 Α 1 HDA080L 79,59

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100 Α 1 HDA100L 79,59

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 125 Α 1 HDA125L 105,10

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 160 Α 1 HDA160L 157,14

τετραπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με σταθερά θερμομαγν. - 18 kA

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 40 A 1 HDA041L 97,96

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 50 A 1 HDA051L 97,96

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 63 A 1 HDA064L 104,08

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P- 4d) 80 A 1 HDA081L 104,08

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100 A 1 HDA101L 104,08

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 125 A 1 HDA126L 155,10

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 160 A 1 HDA161L 200,00

τετραπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με ρυθμιζόμενα θερμομαγν. - 40 kA

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 40-50-63 A 1 HNA064H 193,88

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 50-63-80 A 1 HNA081H 193,88

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 63-80-100 A 1 HNA101H 193,88

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 80-100-125 A 1 HNA126H 227,55

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100-125-160 A 1 HNA161H 290,82

τριπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με ρυθμιζόμενα θερμομαγν. - 40 kA

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 40-50-63 A 1 HNA063H 132,65

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 50-63-80 A 1 HNA080H 132,65

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 63-80-100 A 1 HNA100H 132,65

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 80-100-125 A 1 HNA125H 172,45

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-125-160 A 1 HNA160H 234,70

τετραπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με ρυθμιζόμενα θερμομαγν. - 25 kA

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 50-63-80 A 1 HHA081H 178,57

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 63-80-100 A 1 HHA101H 178,57

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 80-100-125 A 1 HHA126H 209,18

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100-125-160 A 1 HHA161H 275,51

τριπολικός αυτομ.ισχύος ράγας με ρυθμιζόμενα θερμομαγν. - 25 kA

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 40-50-63 A 1 HHA063H 121,43

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 50-63-80 A 1 HHA080H 121,43

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 63-80-100 A 1 HHA100H 121,43

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 80-100-125 A 1 HHA125H 158,16

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-125-160 A 1 HHA160H 219,40

HDA125L

HHA160H

HNA160H

Page 121: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.13

διακόπτες γενικοί αυτόμ.ισχύος 200 - 250Α

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-3d) 50-125 A 1 HEC126H 761,22

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-3d) 100-250 A 1 HEC251H 801,02

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 50-125 A 1 HEC125H 551,02

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-250 A 1 HEC250H 581,63

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-3d) 50-125 A 1 HNC126H 647,96

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-3d) 100-250 A 1 HNC251H 698,98

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 50-125 A 1 HNC125H 476,53

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-250 A 1 HNC250H 494,90

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 40 kA

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 63-80-100 A 1 HNB101H 265,31

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 80-100-125 A 1 HNB126H 286,73

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100-125-160 A 1 HNB161H 358,16

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 125-160-200 A 1 HNB201H 406,12

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 160-200-250 A 1 HNB251H 418,37

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 40 kA

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 63-80-100 A 1 HNB100H 193,88

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 80-100-125 A 1 HNB125H 224,49

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-125-160 A 1 HNB160H 284,69

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 125-160-200 A 1 HNB200H 317,35

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 160-200-250 A 1 HNB250H 333,67

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 25 kA

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 125-200 A 1 HHB200L 169,39

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 160-250 A 1 HHB250L 173,47

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 25 kA

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 125-200 A 1 HHB201L 231,63

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 160-250 A 1 HHB251L 238,78

HNB100H1

HEC250H

Page 122: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.14

διακόπτες γενικοί αυτόμ.ισχύος 250 - 1000Α

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 320-800 A 1 HEE801H 1.569,39

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 400-1000 A 1 HEE971H 2.158,16

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 320-800 A 1 HEE800H 1.259,18

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 400-1000 A 1 HEE970H 1.666,33

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 320-800 A 1 HNE801H 1.370,41

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 400-1000 A 1 HNE971H 1.872,45

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 320-800 A 1 HNE800H 1.134,69

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 400-1000 A 1 HNE970H 1.524,49

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100-250 A 1 HED251H 846,94

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 160-400 A 1 HED401H 956,12

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 250-630 A 1 HED631H 1.193,88

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-250 A 1 HED250H 607,14

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 160-400 A 1 HED400H 806,12

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 250-630 A 1 HED630H 963,27

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 100-250 A 1 HND251H 704,08

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 160-400 A 1 HND401H 801,02

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 250-630 A 1 HND631H 1.091,84

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 100-250 A 1 HND250H 624,49

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 160-400 A 1 HND400H 642,86

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 250-630 A 1 HND630H 875,51

HND630H

HNE970H

Page 123: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.15

διακόπτες γενικοί αυτόμ.ισχύος 1250 - 1600Α

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 500-1250 A 1 HEF981H 2.321,43

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 640-1600 A 1 HEF991H 4.508,16

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 70 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 500-1250 A 1 HEF980H 1.911,22

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 640-1600 A 1 HEF990H 3.741,84

τετραπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 500-1250 A 1 HNF981H 2.042,86

τετραπολικός αυτομ.ισχύος (4P-4d) 640-1600 A 1 HNF991H 4.048,98

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

τριπολικός αυτομ.ισχύος - 50 kA LSI

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 500-1250 A 1 HNF980H 1.713,27

τριπολικός αυτομ.ισχύος (3Ρ-3d) 640-1600 A 1 HNF990H 3.392,86

HNF990H

Page 124: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς x160-x250 200-240 V AC 1 HXA004H 39,29

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς x160-x250 380-450 V AC 1 HXA005H 39,29

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς x160-x250 200-240 V AC 1 HXA014H 54,59

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς x160-x250 380-450 V AC 1 HXA015H 54,59

βοηθητική επαφή

βοηθητική επαφή 1NO+1NC 230 V AC για ισχύος σειράς x160 1 HXA021H 13,78

βοηθητική επαφή σφάλματος 1NO+1NC 230 V για ισχύος 1 HXA024H 13,78

σειράς x160

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς x160 1 HXA030H 23,98

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα 1 HXA031H 41,33

για ισχύος σειράς x160

προσαρμοστής ράγας DIN

προσαρμοστής ράγας DIN 1 HYA036H 9,29

εξάρτημα κλειδώματος

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς x160-x250 1 HXA039H 8,06

6.16

εξαρτήµατα για τους αυτόµ. ισχύος 40 - 250 A

HXA021H HXA024H

HXA014H

HXA004H

HXA030H

Page 125: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.17

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 160 - 250Α

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς x250 1 HXB030H 79,59

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα για ισχύος 1 HXB031H 82,65

σειράς x250

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση για 1 HXB042H 658,16

ισχύος σειράς x250Α 110-240 V AC

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης ισχύος σειράς

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης ισχύος σειράς x250 1 HXB065H 15,61

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς h250-h1600 200-240 V AC 1 HXC004H 53,06

πηνίο εργασίας για ισχύος σειράς h250-h1600 380-450 V AC 1 HXC005H 53,06

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς h250-h630 200-240 V AC1 HXC014H 72,45

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς h250-h630 380-450 V AC1 HXC015H 72,45

βοηθητική επαφή

βοηθητική επαφή 1NO+1NC 230 V AC για ισχύος σειράς H250-1600 1 HXC021H 24,90

βοηθητική επαφή σφάλματος 1NO+1NC 230 V για ισχύος σειράς 1 HXC024H 24,90

H250

HXB030H

HXC021H

HXC014H

HXC004H

Page 126: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.18

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς H250 1 HXC030H 79,59

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα για ισχύος 1 HXC031H 82,65

σειράς H250

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς H250 1 HXC039H 8,06

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση 1 HXC042H 658,16

για ισχύος σειράς H250 110-240 V AC

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για ισχύος σειράς Η250 1 HXC065H 103,06

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς Η400-Η630 1 HXD030H 92,86

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα για ισχύος 1 HXD031H 104,08

σειράς Η400-Η630

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς Η400-Η630

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς Η400-Η630 1 HXD039H 10,20

HXC039H

HXD030H

HXD039H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 250 - 630 A

Page 127: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.19

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση 1 HXD042H 714,29

για ισχύος σειράς Η400-Η630 110-240 V AC

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για ισχύος σειρας Η400-Η630

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για ισχύος σειρας Η400-Η630 1 HXD065H 321,43

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς 1 HXE014H 131,63

h800-h1600 220-240 V AC

πηνίο ελλείψεως τάσεως για ισχύος σειράς 1 HXE015H 131,63

h800-h1600 380-415 V AC

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς Η800-Η1000 1 HXE030H 119,39

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα για ισχύος 1 HXE031H 364,29

σειράς Η800-Η1000

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση 1 HXE042H1.122,45

για ισχύος σειράς Η800-Η1000 110-240 V AC

HXE014H

HXD042H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 400 - 1000 A

Page 128: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.20

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για ισχύος σειράς Η800-Η1000

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης για ισχύος σειράς 1 HXE065H 832,65

Η800-Η1000

περιστροφικό χειριστήριο

περιστροφικό χειριστήριο για ισχύος σειράς Η1250-Η1600 1 HXF030H 119,39

περιστροφικό χειριστήριο με προεκτατικό άξονα 1 HXF031H 442,86

για ισχύος σειράς Η1250-Η1600

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς Η1250-Η1600

εξάρτημα κλειδώματος για ισχύος σειράς Η1250-Η1600 1 HXF039H 22,14

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση

ηλεκτρική ενεργοποίηση & απενεργοποίηση από απόσταση 1 HXF042H 1.122,45

για ισχύος σειράς Η1250-Η1600 110-240 V AC

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 800 - 1600 A

HXF042H

Page 129: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.21

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης 1 HXF063H 136,73

για 3P ισχύος σειράς Η1250-Η1600

μηχανισμός μηχανικής μανδάλωσης 1 HXF064H 136,73

για 4P ισχύος σειράς Η1250-Η1600

ακροδέκτες συνδέσεως

ακροδέκτες συνδέσεως (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYA005H 16,43

για ισχύος σειράς x160

ακροδέκτες συνδέσεως (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYA006H 21,94

για ισχύος σειράς x160

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x160 1 HYA013H 15,61

προεκτάσεις ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς x160 1 HYA014H 14,29

προεκτάσεις ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x160 1 HYA015H 17,86

εσωτερική μπάρα για 3/4P ισχύος σειράς x160

εσωτερική μπάρα για 3/4P ισχύος σειράς x160 1 HYA019H 14,69

κάλυμμα ακροδεκτών

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς x160 1 HYA021H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x160 1 HYA022H 8,27

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς x160 1 HYA023H 16,33

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x160 1 HYA024H 18,88

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς x160 1 HYA027H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x160 1 HYA028H 8,27

HYA015H

HYA013H

HYA006H

HYA021H

HYA023H

HYA027H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 1250 - 1600 A

Page 130: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.22

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYB001H 16,53

για 3P ισχύος σειράς x250

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYB002H 21,94

για 4P ισχύος σειράς x250

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x250 1 HYB010H 15,61

προεκτάσεις ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς x250 1 HYB011H 14,29

προεκτάσεις ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς x250 1 HYB012H 17,86

εσωτερική μπάρα

εσωτερική μπάρα για 3/4P ισχύος σειράς x250 1 HYB019H 14,69

κάλυμμα ακροδεκτών

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς x250 1 HYB021H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς x250 1 HYB022H 8,27

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς x250 1 HYB023H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς x250 1 HYB024H 8,27

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς x250 1 HYB025H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς x250 1 HYB026H 8,27

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς x250 1 HYB027H 7,35

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς x250 1 HYB028H 8,27

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.) 1 HYB031H 29,08

για 3P ισχύος σειράς x250

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.) 1 HYB032H 38,27

για 4P ισχύος σειράς x250

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYC003H 31,63

για ισχύος σειράς x250

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου/χαλκού (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYC004H 41,84

για ισχύος σειράς x250

HYB010H

HYB011H

HYB012H

HYB022H

HYB024H

HYB031H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 250 A

Page 131: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.23

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών για 4P ισχύος σειράς H250 1 HYC010H 15,61

προεκτάσεις ακροδεκτών για 3P ισχύος σειράς H250 1 HYC011H 14,29

κάλυμμα ακροδεκτών

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς H250 1 HYC021H 23,47

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς H250 1 HYC022H 26,02

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς H250 1 HYC025H 23,47

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς H250 1 HYC026H 26,02

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς H250 1 HYC027H 23,47

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς H250 1 HYC028H 26,02

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.) 1 HYC031H 50,00

για 3P ισχύος σειράς H250

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.) 1 HYC032H 68,67

για 4P ισχύος σειράς H250

ακροδέκτες συνδέσεως χαλκού

ακροδέκτες συνδέσεως χαλκού (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYD003H 142,86

για ισχύος σειράς Η400-Η630

ακροδέκτες συνδέσεως χαλκού (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYD004H 188,78

για ισχύος σειράς Η400-Η630

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYD005H 52,04

για ισχύος σειράς Η400-Η630

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYD006H 69,39

για ισχύος σειράς Η400-Η630

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYD007H 85,20

για ισχύος σειράς Η400-Η630

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYD008H 97,96

για ισχύος σειράς Η400-Η630

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.) 1 HYD010H 98,98

για 4P ισχύος σειράς H400

προεκτάσεις ακροδεκτών (σετ 3 πλαγίων τεμ.) 1 HYD011H 57,14

για 3P ισχύος σειράς H400-H630

προεκτάσεις ακροδεκτών (σετ 4 πλαγίων τεμ.) 1 HYD012H 80,61

για 4P ισχύος σειράς H400

προεκτάσεις ακροδεκτών (σετ 4 πλαγίων τεμ.) 1 HYD013H 80,61

για 4P ισχύος σειράς H630

προεκτάσεις ακροδεκτών (σετ 3 πλαγίων τεμ.) 1 HYD014H 57,14

για 3P ισχύος σειράς H630

προεκτάσεις ακροδεκτών (σετ 4 πλαγίων τεμ.) 1 HYD015H 80,61

για 4P ισχύος σειράς H630

HYC011H

HYC031H

HYD003H

HYD015H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 250 - 630 A

Page 132: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

6.24

HYD022H

HYD033H

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

κάλυμμα ακροδεκτών

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD021H 26,53

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD022H 52,04

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD023H 35,71

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD024H 35,71

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD025H 35,71

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD026H 35,71

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD027H 13,78

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς h400-h630 1 HYD028H 33,67

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.) 1 HYD031H 45,92

για 3P ισχύος σειράς H400

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.) 1 HYD032H 55,10

για 4P ισχύος σειράς H400

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.) 1 HYD033H 63,27

για 3P ισχύος σειράς H630

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.) 1 HYD034H 83,67

για 4P ισχύος σειράς H630

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 400 - 1000 A

Page 133: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 3 ακροδεκτών) 1 HYE007H 103,06

για ισχύος σειράς Η800-Η1000

ακροδέκτες συνδέσεως αλουμινίου (σετ 4 ακροδεκτών) 1 HYE008H 134,69

για ισχύος σειράς Η800-Η1000

κάλυμμα ακροδεκτών

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς H800-H1000 μακρύ 1 HYE021H 58,16

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς H800-H1000 μακρύ 1 HYE022H 78,57

κάλυμμα ακροδεκτών για 3P για ισχύος σειράς H800-H1000 κοντό 1 HYE025H 58,16

κάλυμμα ακροδεκτών για 4P για ισχύος σειράς H800-H1000 κοντό 1 HYE026H 58,16

προεκτάσεις ακροδεκτών

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.)

για ισχύος σειράς Η800-Η1000 1 HYE031H 203,06

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.)

για ισχύος σειράς Η800-Η1000 1 HYE032H 270,41

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 3 ορθών τεμ.)

για ισχύος σειράς Η1000 1 HYE033H 234,69

προεκτάσεις ακροδεκτών(σετ 4 ορθών τεμ.)

για ισχύος σειράς Η1000 1 HYE034H 302,04

6.25

Πρω

τεύο

ντα

Υλικ

ά

HYE031H

εξαρτήματα για τους αυτομ. ισχύος 400 - 1000 A

Page 134: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Σύνδεση

Page 135: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Σύνδεσ

η

Μπλόκ ταχείας σύνδεσης 7.02

Μπάρες 7.04

Page 136: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.02

The advantages for you :

• Savings in energy costs via time-based control of lighting

• Low spatial requirements in the distribution – only 2 modules

• Easy programming using our PC software or by hand

• Choice of astro or expert mode for each channel

• Can be programmed without voltage

οι ακροδέκτες ταχείας

σύνδεσης

∞˘ÙÔ› ÔÈ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÔ˘Ó ÙËÓ Ù¯ÓÔÏÔÁ›· ∆·¯Â›·˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ Ë ÔÔ›· ‰ÂÓ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ› ·ÓÂÍ¿ÚÙËÙ˜ ‚›‰Â˜ ÁÈ· οı ÎϤÌÌ·. ∏ Û‡Ó‰ÂÛË Â‡Î·ÌÙˆÓ Î·È ÌÔÓfiÎÏˆÓˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ Á›ÓÂÙ·È ·Ï‹ Î·È Û›ÁÔ˘ÚË.

.

√È Ó¤ÔÈ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ∆·¯Â›·˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ÚÔÛʤÚÔ˘Ó:

• ·ÛÊ¿ÏÂÈ· ÛÙË Û‡Ó‰ÂÛË, ¯ˆÚ›˜ ΛӉ˘ÓÔ ‰È·ÎÔ‹˜,• ÌÈÎÚfiÙÂÚÔ ¯ÚfiÓÔ Û‡Ó‰ÂÛ˘, ·ÊÔ‡ ‰ÂÓ Í‚ȉÒÓÂÙ·È Î·È ‚ȉÒÓÂÙ·È Î·Ì›· ‚›‰· Î·È ÂÚÈÛÛfiÙÂÚÔ ¯ÒÚÔ ÁÈ· Ù· ‡ηÌÙ· ηÏ҉ȷ• ·Ï‹ ÙÔÔı¤ÙËÛË Û fiÏÔ˘˜ ÙÔ˘˜ ›Ó·Î˜ Hager, Ì ÚÔÛ·ÚÌfiÛÈÌ· ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù·,• ÌÂÁ¿ÏË ÁοÌÌ· ÚÔ˚fiÓÙˆÓ:

18 ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ∆·¯Â›·˜ ™‡Ó‰ÂÛ˘ ÁÈ· √˘‰¤ÙÂÚÔ, °Â›ˆÛË Î·È º¿ÛË.

Page 137: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.03

Σύνδ

εσ

η

∏ ·ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ·ÁˆÁÔ‡Á›ÓÂÙ·È Ì ÙË ‚Ô‹ıÂÈ· ÂÓfi˜Â›Â‰Ô˘ ηÙÛ·‚ȉÈÔ‡ 2 mm Ô˘ÂÈÛ¯ˆÚ› ÛÙËÓ ˘Ô‰Ô¯‹ Ô˘˘¿Ú¯ÂÈ ÛÙÔ Î¿Ùˆ ̤ÚÔ˜ ÁÈ· Ó· ÙËÓ·ÂÏ¢ı¤ÚˆÛË ÙÔ˘ ηψ‰›Ô˘.

™‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ‡ηÌÙÔ˘Î·Ïˆ‰›Ô˘ Ì ¤Ó· ηÙÛ·‚›‰È.

™‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ÌÔÓfiÎψÓÔ˘·ÁˆÁÔ‡.

∞ÔÛ‡Ó‰ÂÛË ÂÓfi˜ ‡ηÌÙÔ˘ ‹ÌÔÓfiÎψÓÔ˘ ηψ‰›Ô˘.

Experttips

Page 138: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.04

μπλοκ ταχείας σύνδεσης

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

¶Ï·ÛÙÈ΋ ‚¿ÛË Ú¿Á·˜ ÁÈ· ÎϤ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ 1 KN00A 2,06

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 4x25 mm2) . 1 KN04N 4,03

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 4x25 mm2) 1 KN04P 4,03

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 5x4 + 1x25 mm2) 1 KN06E 3,88

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 5x4 + 1x25 mm2) 1 KN06N 3,88

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 5x4 + 1x25 mm2) 1 KN06P 3,88

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 6Ã25 mmÇ) . 1 KN07N 4,28

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê¿Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 6Ã25 mmÇ) 1 KN07P 4,28

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 8x4 + 2x25 mm2) 1 KN10E 4,52

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 8x4 + 2x25 mm2) 1 KN10N 4,52

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 8x4 + 2x25 mm2) 1 KN10P 4,52

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 11x4 + 3x25 mm2) 1 KN14E 5,08

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 11x4 + 3x25 mm2) 1 KN14N 5,08

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 11x4 + 3x25 mm2) 1 KN14P 5,08

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 14x4 + 4x25 mm2) 1 KN18E 5,47

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 14x4 + 4x25 mm2) 1 KN18N 5,47

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 14x4 + 4x25 mm2) 1 KN18P 5,47

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 17x4 + 5x25 mm2) 1 KN22E 7,49

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 17x4 + 5x25 mm2) 1 KN22N 7,49

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 17x4 + 5x25 mm2) 1 KN22P 7,49

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 20x4 + 6x25 mm2) 1 KN26E 8,55

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 20x4 + 6x25 mm2) 1 KN26N 8,55

∫Ϥ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê·Û˘ (ÁÈ· Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 20x4 + 6x25 mm2) 1 KN26P 8,55

™ÂÙ ÁÂʇڈÛ˘ ÁÈ· ÎϤ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Á›ˆÛ˘ (10ÙÂÌ) 1 KN99E 14,69

™ÂÙ ÁÂʇڈÛ˘ ÁÈ· ÎϤ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ô˘‰ÂÙ¤ÚÔ˘ (10ÙÂÌ) 1 KN99N 14,69

™ÂÙ ÁÂʇڈÛ˘ ÁÈ· ÎϤ̘ Ù·¯Â›·˜ Û‡Ó‰ÂÛ˘ Ê¿Û˘ (10ÙÂÌ) 1 KN99P 14,69

KN00A

KN04N KN04P

KN06E KN06P

KN18E

KN18P

KN99EKN99N

Page 139: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.05

ακροδέκτες συνδέσεως (κλέμες ράγας)

Σύνδεσ

η

K891

Ï/¯ÈÏ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÛÂÈÚ¿ K 800

¯ÚÒÌ· ÌÏ ÁÈ· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,14 - 2,5 mm2 6 50 K890 0,81

¯ÚÒÌ· ÁÎÚÈ ÁÈ· Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,14 - 2,5 mm2 6 50 K891 0,81

¯ÚÒÌ· Ú¿ÛÈÓÔ ÁÈ· Á›ˆÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,14 - 2,5 mm2 6 50 K892 0,81

¯ÚÒÌ· ÔÚÙÔηϛ ÁÈ· Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,14 - 2,5 mm2 6 50 K893 0,81

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÎϤ̘

Ͽη ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ 25/50 K894 0,42

ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Â› Ú¿Á·˜ 25/50 K895 0,77

ÛÂÈÚ¿ KR 900 οι διαστάσεις αναφέρονται για μονόκλωνο καλώδιο

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 4mm2, 24 A 5 50/100 KX04F 0,88

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 6mm2, 32 A 6 50/100 KX06F 1,01

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 10mm2, 41 A 8 50/100 KX10F 1,35

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 1,5 - 16mm2, 57 A 10 25/50 KX16F 1,71

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 4 - 25 mm2, 76 A 12 25/50 KX25F 2,32

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 16 - 50mm2, 125 A 16 10/20 KX50F 7,14

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 70mm2, 192 A 24 10/20 KX70F 13,85

¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ Ê¿ÛË, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 35 - 150mm2, 309 A 27 5/10 KX150F 30,39

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 4mm2, 24 A 5 50/100 KX04N 0,76

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 6mm2, 32 A 6 50/100 KX06N 0,88

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 10mm2, 41 A 8 50/100 KX10N 1,49

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 1,5 - 16mm2, 57 A 10 25/50 KX16N 1,79

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 1,5 - 25 mm2, 76 A 12 25/50 KX25N 2,10

¯ÚÒÌ· ÌÏ Ԣ‰., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 16 - 50mm2, 125 A 16 10/20 KX50N 3,97

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ.,, ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 4mm2 5 50/100 KX04H 2,78

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 6mm2 6 50/100 KX06H 3,15

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 0,5 - 10mm2 8 50/100 KX10H 4,03

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 1,5 - 16mm2 10 25/50 KX16H 4,95

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 1,5 - 25 mm2 12 25/50 KX25H 5,66

¯ÚÒÌ· Ú¿Û./ΛÙÚ., ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 16 - 50mm2 16 10/20 KX50H 8,43

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ÎϤ̘

Ͽη ÙÂÚÌ·ÙÈÛÌÔ‡ ÌÂ˙

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ : KX04F, KX06F, KX04N, KX06N 10 KW025 0,50

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ : KX06F, KX10F, KX06N, KX10N 10 KW10F 0,77

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ : KX16F, KX25F, KX16N, KX25N 10 KW026 1,05

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ : KX50F, KX50N 10 KW031 1,52

ÁˆÓ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ˆ˜ 10mm2 10 KW10N 0,77

ÁˆÓ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ˆ˜ 16mm2 10 KW033 1,01

ÁˆÓ›· ÛÙÂÚ¤ˆÛ˘ ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ˆ˜ 70mm2 10 KW034 2,35

πλαστικά κλιπ σήμανσης για 1 σετ KW001 172,08

κλέμες με ψηφία από 0 ως 9

(1 σετ = 500 κλιπ)

ετικέτες σημάνσεως μεγέθους 5 mm

αριθμοί από το 1 ως το 100 1 KW002 92,15

αριθμοί από το 101 ως το 200 1 KW003 92,15

Σύμβολα L1, L2, L3, N, PE 1 KW004 27,45

(1 σετ = 25 τεμάχια)

KW033

KW001

KW002 KW003 KW004

KX04F KX04N

KX04H

Page 140: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.06

μπάρες συνδέσεων πολλαπλών διατομών

KW035 KW043 KW083

K142

K156

K159

S007

A05000

A089

LZ060 KZ061

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Û˘Ó‰¤ÛÂȘ ÌÂٷ͇ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ (ÎϤ̘)

ÁÈ· 2 -4mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX04F, KX04N 10 KW038 1,29

ÁÈ· 3 -4mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX04F, KX04N 10 KW043 1,76

ÁÈ· 10 -4mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX04F, KX04N 10 KW035 5,14

ÁÈ· 2 -6mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX06F, KX06N 10 KW039 1,76

ÁÈ· 3 -6mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX06F, KX06N 10 KW044 2,39

ÁÈ· 10 -6mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX06F, KX06N 10 KW036 7,27

ÁÈ· 10 -10mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX10F, KX10N 10 KW102 8,86

ÁÈ· 2 -16mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX16F, KX16N 10 KW040 5,73

ÁÈ· 3 -16mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX16F, KX16N 10 KW045 3,04

ÁÈ· 10 -16mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX16F, KX16N 10 KW037 9,62

ÁÈ· 2 -25 mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX25F, KX25N 10 KW041 2,59

ÁÈ· 3 -25 mm2- ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ KX25F, KX25N 10 KW046 3,45

Ì·Ú¤Ù˜ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ˜ ¯ˆÚ›˜ ‚¿ÛË

4 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 2X16 + 2X10 ηڤ 10 K140 1,00

7 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 3X16 + 4X10 ηڤ 10 K142 1,09

10 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 5X16 + 5X10 ηڤ 10 K143 1,93

11 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 5X16 + 6X10 ηڤ 10 K144 1,34

10 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 2X16 ‰ÈÏ‹˜ Û‡ÛÊÈ͢ + 8X10 ηڤ 10 K145 4,39

13 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 6X16 + 7X10 ηڤ 10 K148 2,15

11 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 5X16 + 5X10 ηڤ 10 K151 2,04

17 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 8X16 + 8X10 ηڤ 10 K156 2,65

25 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 11X16 + 13X10 ηڤ 10 K158 3,47

38 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 8X16 + 29X10 ηڤ 10 K159 11,15

78 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 16X16 + 61X10 ηڤ 10 K160 17,98

163 Û˘Ó‰¤ÛÂȘ 1X25 + 33X16 + 129X10 ηڤ 10 K162 31,31

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· Ì·Ú¤Ù˜ ÔÚÂȯ¿ÏÎÈÓ˜‚¿ÛË ¯ÚÒÌ· ÌÏ ÁÈ· Ô˘‰¤ÙÂÚÔ, ÁÈ· K140 ˆ˜ K162 10 KZ012 0,62

‚¿ÛË ¯ÚÒÌ· Ú·Û./ÎÈÙÚ. ÁÈ· Á›ˆÛË, ÁÈ· K140 ˆ˜ K162 10 KZ013 0,62

‚¿ÛË ¯ÚÒÌ· ÌÂ˙ ÁÈ· Ê¿ÛË, ÁÈ· K140 ˆ˜ K162 10 KZ014 0,62

¤Ï·ÛÌ· ÁÈ· ÛÙÂÚ¤ˆÛË ÙˆÓ ¿Óˆ ‚¿ÛÂˆÓ Û ڿÁ· DIN 1 ÛÂÙ KZ060 13,38

·ÎÚÔ‰. ηڤ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ÎÈ‚ÒÙÈ· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ISORAPID

Ï.95 X ˘„.70 X ‚·.35 5 2Ã10 1 S007 11,94

Ï.115 X ˘„.90 X ‚·.45 5 2Ã16 1 S021 14,18

Ï.145 X ˘„.105 X ‚·.45 5 2Ã25 1 S038 16,06

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

·Û‡ÌÌÂÙÚË Ú¿Á· DIN, Ì‹ÎÔ˘˜ 2 m 1 A05000 14,11

ÛÙ‹ÚÈÁÌ· 12 x 2 mm για ορειχάλκινες μπάρες 1 A08900 0,66

ουδετέρου και γείωσης με μονωτική βάση

ÌÂÙ·ÙÚÔ›˜ ‡„Ô˘˜ ÁÈ· Û˘Ó‰˘·ÛÌfi ¯·ÌËÏÔ‡ Î·È ˘„ËÏÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡

ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‡„Ô˘˜ 15 mm ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ˘ÏÈÎfi, Ï¿ÙÔ˘˜ 1 ı¤Û˘ 20 L061 1,42

ÚÔÛ·ÚÌÔÛÙ‹˜ ·Û‡ÌÌÂÙÚ˘ Ú¿Á·˜, Ï¿ÙÔ˘˜ 1 ı¤Û˘ 20 L065 1,62

ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‡„Ô˘˜ 10mm ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ˘ÏÈÎfi, Ï¿ÙÔ˘˜ 1 ı¤Û˘ 20 L066 1,03

ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‡„Ô˘˜ 10mm ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ˘ÏÈÎfi, Ï¿ÙÔ˘˜ 2 ı¤ÛÂˆÓ 20 L067 1,22

ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‡„Ô˘˜ 10mm ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ˘ÏÈÎfi, Ï¿ÙÔ˘˜ 4 ı¤ÛÂˆÓ 10 L068 3,01

ÌÂÙ·ÙÚÔ¤·˜ ‡„Ô˘˜ 10mm ÁÈ· ¯·ÌËÏfi ˘ÏÈÎfi, Ï¿ÙÔ˘˜ 12 ı¤ÛÂˆÓ 10 L069 4,17

„‹ÎÙÚ˜ Ï¿ÙÔ˘˜ 1/2 ı¤Û˘ 12 LZ060 1,22

ÎÏÈ ÛÙ‹ÚÈ͢ ÛÂ Û˘ÌÌÂÙÚÈ΋ Ú¿Á· 50 KZ061 2,15

Page 141: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.07

ακροδέκτες και μπάρες συνδέσεως

Σύνδεσ

η

KF83C

KZ021

KZ059

KZ024

KB263C

KB363A

KB463A

KB190C

KD190B

KDN263B

KDN363B

KDN463B

KZN023

KB163P

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 25 ηڤ, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ¿Óˆ 10 KF81A 1,58

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X16 ηڤ, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi ¿Óˆ 10 KF82A 2,01

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 35 ηڤ, ›ÛÔ‰Ô˜ άνω και πλάγια 10 KF83A 2,27

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2 x 25 ηڤ, ›ÛÔ‰Ô˜ ·fi Ï¿ÁÈ· 4 KF83B 5,30

μακρύς ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 35 ηڤ, ›ÛÔ‰Ô˜ άνω και πλάγια 10 KF83C 3,38

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 25 ηڤ, ‰È¯·ÏˆÙfi˜ 10 KF84A 2,26

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

Ì¿Ú˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ με πλαστική μόνωση

περονωτές μπάρες

ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÔÓÔÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 8 10/50 KB108A 2,27

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÔÓÔÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 24 5/10 KB190C 7,12

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÔÓÔÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 57 5/10 KB190B 13,14

‰ÈÔÏÈΤ˜Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ‰ÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 12 5/10 KB263A 5,06

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ‰ÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 24 5/10 KB263C 14,96

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ‰ÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 56 5/10 KB280B 27,06

ÙÚÈÔÏÈΤ˜Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÚÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 12 5/10 KB363A 8,78

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÚÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 24 5/10 KB363C 15,54

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÚÈÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 57 5/10 KB380B 30,89

ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 12 5/10 KB463A 11,15

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 24 5/10 KB463C 21,22

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÙÂÙÚ·ÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ 56 5/10 KB480B 44,84

Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 50 KZN021 0,46

ÛÂÙ ·fi 10 Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ÈÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 1 ÛÂÙ KZ022 7,09

ÛÂÙ ·fi 10 Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÚÈÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 1 ÛÂÙ KZ023A 7,09

ÛÂÙ ·fi 10 Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 1 ÛÂÙ KZ024 7,09

διχαλωτές μπάρες

ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜63 A - 10 mm2 12 50/100 KDN163A 3,33

63 A - 10 mm2 56 25/50 KDN163B 14,98

80 A - 16 mm2 12 50/100 KDN180A 3,42

80 A - 16 mm2 56 25/50 KDN180B 17,29

100 A - 20 mm2 57 5/10 KD190B 14,38

‰ÈÔÏÈΤ˜63 A - 10 mm2 12 25/50 KDN263A 7,11

63 A - 10 mm2 56 10/20 KDN263B 28,49

ÙÚÈÔÏÈΤ˜63 A - 10 mm2 12 25/50 KDN363A 9,44

63 A - 10 mm2 57 10/20 KDN363B 37,76

80 A - 16 mm2 12 10/25 KDN380A 11,01

80 A - 16 mm2 57 5/10 KDN380B 43,35

ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜63 A - 10 mm2 12 10/25 KDN463A 12,22

63 A - 10 mm2 56 5/10 KDN463B 48,89

Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 50 KZN021 0,46

Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ‰ÈÔÏÈΤ˜ Î·È ÙÚÈÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 10 KZN023 0,56

Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÙÂÙÚ·ÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 10 KZN024 0,62

ÌÔÓˆÙÈÎfi Î¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· ı¤ÛÂȘ ÂÚÔÓˆÙ‹˜ Ì¿Ú·˜ Û ·Ó·ÌÔÓ‹ 10 KZ059 1,92

Ì¿Ú˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Ì ÌÔÓˆÙÈ΋ ÂÈÎ¿Ï˘„Ë ·fi ‚ÂÚÓ›ÎÈÌ¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÔÓÔÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ ÌÏ 13 5/50 KB163N 2,83

Ì¿Ú· Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ ÌÔÓÔÔÏÈ΋ ÂÚÔÓˆÙ‹ ηʤ 13 5/50 KB163P 2,83

ÛÂÙ ·fi 10 Ï¿ÁÈ· ηχÌÌ·Ù· ÁÈ· ÌÔÓÔÔÏÈΤ˜ Ì¿Ú˜ 1 ÛÂÙ KZ021 4,85

KF83A

Page 142: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

7.08

ακροδέκτες

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Souplex (΢·ÚÈÛ¿ÎÈ·)

ÛÂÈÚ¿ ∫200 Ì ¤‰ÈÏÔ

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X6 ηڤ - 25 A 50/100 K206 0,88

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X10 ηڤ - 32 A 25/50 K210 0,94

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X16 ηڤ - 40 A 25/50 K216 1,10

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X25 ηڤ - 63 A 10/25 K225 1,40

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X35 ηڤ - 80 A 10/25 K235 2,42

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X70 ηڤ - 160 A 10/20 K270 12,45

ÁÈ· ηÏÒ‰ÈÔ 2X150 ηڤ - 250 A 5/15 K2150 37,50

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ Û˘Ó‰¤Ûˆ˜ Souplex

ÚÔÊ›Ï ÚÔÛ·ÚÌÔÁ‹˜ ÙˆÓ ·ÎÚÔ‰ÂÎÙÒÓ 1m 10 K097 13,35

6 ˆ˜ 25 ηڤ › Ú¿Á·˜

ÚÔÊ›Ï Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì·Ú¤ÙˆÓ 1m 10 K098 4,88

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 6-25 ηڤ

ÚÔÊ›Ï Û¯ËÌ·ÙÈÛÌÔ‡ Ì·Ú¤ÙˆÓ 1m 10 K099 15,37

ÁÈ· ·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ 35 ηڤ

Ï/ÛÙ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ

ÌÔӈ̤ÓÔ˜ 125A ›Û.1X35 ¤ÍÔ‰. 3X10 ηڤ ÁÎÚÈ Ê¿ÛË 1 3 K035 14,06

ÌÔӈ̤ÓÔ˜ 125A ›Û.1X35 ¤ÍÔ‰. 3X10 ηڤ ÌÏ Ԣ‰. 1 3 K039 10,40

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 125A ›Û. 2X25 ¤ÍÔ‰. 4X16 ηڤ 2 ó 20 K018 7,27

‰ÈÔÏÈÎfi˜ 125A ›Û. 2X25 ¤ÍÔ‰. 4X16 ηڤ ·Ó¿ fiÏÔ 4 10 K023 12,82

ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎfi˜125A ›Û. 2X25 ¤ÍÔ‰. 4X16 ηڤ ·Ó¿ fiÏÔ 7 5 K024 25,76

ÂÓÙ·ÔÏ. 125A ›Û. 2X25 ¤ÍÔ‰. 4X16 ηڤ ·Ó¿ fiÏÔ 8 ó 5 K025 32,18

ÌÔÓÔÔÏÈÎfi˜ 125A ›Û. 2X35 ¤ÍÔ‰.4X25 ηڤ ·Ó¿ fiÏÔ 2 ó 4 K037 7,27

·ÎÚÔ‰¤ÎÙ˜ ÔÏÏ·ÏÒÓ Û˘Ó‰¤ÛˆÓ

ÙÚÈÔÏÈÎÔ› 4x25 mm2 ·Ó¿ fiÏÔ 5 KH23C 13,36

ÙÂÙÚ·ÔÏÈÎÔ› 4x25 mm2 ·Ó¿ fiÏÔ 4 KH24C 17,23

ÂÓÙ·ÔÏÈÎÔ› 4x25 mm2 ·Ó¿ fiÏÔ 5 KH25C 21,62

τετραπολικοί 2x35 mm2 ανά πόλο 4 KH35A 32,00

πενταπολικοί 2x35 mm2 ανά πόλο 4 KH45A 40,00

K216 K225

K235

K097

K023

KH24C

KH25C

K039 K035

vέo

Page 143: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ειδικές λύσειςtehalit.camelea

Και τα κανάλια γίνονται μέρος της διακόσμησηςEιδικά μεγέθη και χρώματα μοναδικά σχήματα

Page 144: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κανάλια διανοµής

Page 145: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ερµ

άρια

Κα

νά

λι

tehalit.LF speedway:

σύστηµα καναλιών διανοµής από PVC 8.02

tehalit.LF speedway:

σύστηµα καναλιών διανοµής από PVC

µε αυτοκόλλητη ταινία 8.10

Page 146: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.02

tehalit.LF speedway: σύστηµα καναλιών διανοµής από PVCΒάθος από 10 ¤ˆ˜ 20 mm

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

LF1001009010

84 m

Τιµή/µέτρο: 0,96

δίδεται χωρίς στη-

ρίγµατα

Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία

10

12

LF1501509010

44 m

Τιµή/µέτρο: 1,00

δίδεται χωρίς

στηρίγµατα

15

15

20

19

20

33

14,5

14,5

20

33

LF2002009010

36 m

Τιµή/µέτρο: 1,08

δίδεται χωρίς

στηρίγµατα

LF2003509010

40 m

Τιµή/µέτρο: 1,24

M61419010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

δίδεται χωρίς

στηρίγµατα

M61429010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

LF2003609010

40 m

Τιµή/µέτρο: 1,89

M61419010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

δίδεται χωρίς

στηρίγµατα

M61429010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

12 x 10

15 x 15

19 x 20

33 x 20

33 x 20

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË ‰È¿ÙÚËÙË (ÂÎÙfi˜ ÙÔ˘ LF 10010), Î¿Ï˘ÌÌ·, ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (·ÁÎڿʘ) ηψ‰›ˆÓ ÁÈ· Ï¿ÙÔ˜

ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ ·fi 60 mm. ª‹ÎÔ˜: 2 m. ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.03

LF1001049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501549010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501539010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

Page 147: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.03

Ερµ

άρια

Κα

νά

λι

Επίπεδη γωνία Τερµατικό Ταυ Eξωτερικό κουτί

για χωνευτό

διακοπτικό υλικό

60 mm

Κουτί

διακλαδώσεως

75 x 75 x 32

Κουτί

διακλαδώσεως

115 x 115 x 52

M61469010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,49

M61459010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

M61459010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

M61469010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,49

M61239010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,51

M61439010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,52

M61439010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,52

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

LF1001059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501559010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501589010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LF1001079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LF1501579010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

για επιπλέον χρώµατα

Page 148: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.04

tehalit.LF® Speedway: σύστηµα καναλιών διανοµήςαπό PVC Βάθος 30 mm

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, Î¿Ï˘ÌÌ·, ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (·ÁÎڿʘ) ÁÈ· Ù· ηÏ҉ȷ.

ª‹ÎÔ˜: 2 m. ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.03

30

30

45

30

57

30

LF3003009010

56 m

Τιµή/µέτρο: 2,04

M59619010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

δίδεται χωρίςστηριγµατα

M59629010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

LF3004509010

32 m

Τιµή/µέτρο: 2,44

M61819010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,67

δίδεται χωρίςστηριγµατα

M61829010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,67

LF3006009010

32 m

Τιµή/µέτρο: 3,05

30 x 30

45 x 30

57 x 30 M53919010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,90

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M7239

ανα µέτρο

M53929010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,90

Page 149: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.05

Ερµ

άρια

Κα

νά

λι

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

Επίπεδη

γωνία

Τερµατικό Ταυ Εσωτερικό στή-

ριγµα καλωδίων

(χρώµατος γκρι)

Κουτί

καλωδιώσεως

75 x 75 x 32

Κουτί

καλωδιώσεως

115 x 115 x 52

M59659010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

M59639010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,38

M59669010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ: 1,96

M61859010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,67

M61839010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,44

M61869010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,38

M53959010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,90

M53939010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

M53969010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,78

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

Σύνδεσµος

πλάτης

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFF600679010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,68

Page 150: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.06

tehalit.LF® speedway: σύστηµα καναλιών διανοµήςαπό PVC Βάθος 40 mm

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, Î¿Ï˘ÌÌ·, ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (·ÁÎڿʘ) ÁÈ· Ù· ηÏ҉ȷ.

ª‹ÎÔ˜: 2 m. ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

LF4004009010

32 m

Τιµή/µέτρο: 2,42

δίδεται χωρίςστηρίγµατα

40

40

LF4006009010

24 m

Τιµή/µέτρο: 3,06

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M7239 ανά µέτρο

40

57

40

90

110

40

LF4009009010

20 m

Τιµή/µέτρο: 4,11

LF4011009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 6,41

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M7248 ανά µέτρο

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M5429 ανά µέτρο

Εσωτερική γωνία

M58019010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,99

M54019010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,72

M54519010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,52

M54119010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,54

40 x 40

57 x 40

90 x 40

110 x 40

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.03

Εσωτερικό

διαχωριστικό

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

Page 151: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.07

Κα

νά

λι

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

Εξωτερική γωνία

M58029010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,99

M54029010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,72

M54529010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,52

M54129010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,54

Επίπεδη γωνία

M58059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,99

M54059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,72

M54559010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,52

M54159010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,54

Τερµατικό

M58039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,40

M54039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,47

M54539010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,52

M54139010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,62

Ταυ

M58069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,39

M54069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,48

M54569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,31

M54169010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 7,05

Εσωτρικό στή-

ριγµα καλωδίων

(χρώµατος γκρί)

M7239

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,49

M7248

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,71

M5429

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,95

Κουτί

διακλαδώσεως

75 x 75 x 32

Κουτί

διακλαδώσεως

115 x 115 x 52

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

Σύνδεσµος

πλάτης

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFF600679010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,68

LFF600979010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,01

LFF601179010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Page 152: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.08

tehalit.LF® speedway: σύστηµα καναλιών διανοµήςαπό PVC Βάθος 60 mm

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

Εσωτερικό

διαχωριστικό

Εσωτερική γωνία

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢, Î¿Ï˘ÌÌ·, ÛÙËÚ›ÁÌ·Ù· (·ÁÎڿʘ) ÁÈ· Ù· ηÏ҉ȷ.

ª‹ÎÔ˜: 2 m. ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

LF6006009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 4,30

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M7239

ανά µέτρο

M54419010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,48

60

LF6009009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 5,74

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M7248

ανά µέτρο

M54619010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,85

60

90

60

110

60

60

60

LF6011009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 7,60

δίδεται µε

2 στηρίγµατα

M5429

ανά µέτρο

M55019010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,58

LF6015009010

8 m

Τιµή/µέτρο: 12,46

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

δίδεται µε

4 στηρίγµατα

M7250

ανά µέτρο

M55219010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,13

LF6019009010

8 m

Τιµή/µέτρο: 14,50

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

δίδεται µε

4 στηρίγµατα

M7251

ανά µέτρο

M55319010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 16,77

LF6023009010

8 m

Τιµή/µέτρο: 18,15

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

δίδεται µε

4 στηρίγµατα

M7252

ανά µέτρο

M55419010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 20,48

57 x 60

90 x 60

110 x 60

150 x 60

190 x 60

230 x 60

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.03

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

Page 153: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.09

Ερµ

άρια

Κα

νά

λι

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

M54429010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,48

M54459010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,48

M54469010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,48

Εξωτερική γωνία Επίπεδη

γωνία

Τερµατικό Ταυ

M7239

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,49

M54629010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,85

M54659010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,85

M54669010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,85

M7248

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,71

M55029010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,58

M55059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,58

M55069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,58

M5429

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,95

M55229010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,13

M55259010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,13

M55269010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,13

M55329010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 16,77

M55359010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 16,77

M54439010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,36

M54639010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,60

M55039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,95

M55239010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,28

M55339010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,04

M55369010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 16,77

M55429010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 20,48

M55459010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 20,48

M55439010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,81

M55469010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 20,48

Εσωτρικό στή-

ριγµα καλωδίων

(χρώµατος γκρί)

Στήριγµα µε

αποσπώµενα

τµήµατα

M7250

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

M7251

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,44

M7252

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,77

Σύνδεσµος

πλάτης

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFF600679010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,68

LFF600979010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,01

LFF601179010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Page 154: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.10

Κανάλια µε αυτοκόλλητη ταινία

Κανάλι

LFC060099010A

120 m

Τιµή/µέτρο: 0,88

9 x 6

15 x 10

15 x 15

19 x 20

33 x 20

30 x 30

LF150159010A

88 m

Τιµή/µέτρο: 1,16

LF200209010A

54 m

Τιµή/µέτρο: 1,28

LF200359010A

70 m

Τιµή/µέτρο: 1,86

LF300309010A

40 m

Τιµή/µέτρο: 2,38

6

9

10

15

15

15

20

19

20

33

30

30

™˘Û΢·Û›· : Ï¿ÙË Ì ·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË

Ù·ÈÓ›·, Î¿Ï˘ÌÌ·

ª‹ÎÔ˜ : 2 ̤ÙÚ·

ÀÏÈÎfi : ÛÎÏËÚfi PVC

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.03

Εξωτερική γωνία Επίπεδη γωνίαΕσωτερική γωνία

LF100109010A

84 m

Τιµή/µέτρο: 1,10

12 x 10

10

12

LFC0600949010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501549010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LFC0600939010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501539010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LFC0600959010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501559010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

15 x 10 LFC100159010A

148 m

Τιµή/µέτρο: 1,14

10

15

LFC1001549010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

LFC1001539010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

LFC1001559010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

M61419010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

M59619010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

M59629010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

M59659010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

M61459010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

M61429010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,30

LFC10015MCA

LFC10015MRA

148 m

Τιµή/µέτρο: 3,70

LFC100154MC

LFC100154MR

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

LFC100153MC

LFC100153MR

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

LFC100155MC

LFC100155MR

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

Page 155: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

8.11

Ερµ

άρια

Κα

νά

λι

Τερµατικό Ταυ

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010

ανοιχτό ξύλο MC

σκούρο ξύλο MR

για επιπλέον χρώµατα

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFC0600969010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LFC0600989010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501589010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LFC0600979010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,36

LF1501579010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,42

LF1001079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,38

LFC1001569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

LFC1001589010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

LFC1001579010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,40

Eξωτερικό κουτί

για χωνευτό

διακοπτικό υλικό

60 mm

Κουτί

διακλαδώσεως

75 x 75 x 32

Κουτί

διακλαδώσεως

115 x 115 x 52

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA806199010

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

M61239010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,51

M61439010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,52

M59639010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,38

M61469010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,49

M59669010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,96

LFC100156MC

LFC100156MR

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

LFC100158MC

LFC100158MR

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

LFC100157MC

LFC100157MR

1τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,84

Page 156: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κανάλια µε εξωτερικά εξαρτήµατα

Page 157: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κα

νά

λι

tehalit.ateha: µίνι κανάλια για την 9.02

ηλεκτρική εγκατάσταση

tehalit.SL: σύστηµα καναλιών µε εξωτερικά εξαρτήµατα 9.06

tehalit.SL decor: σύστηµα καναλιών µε εξωτερικά εξαρτήµατα στο χρώµα του ξύλου και του αλουµινίου 9.08

tehalit.EK: σύστηµα καναλιών 9.10

Page 158: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.02

tehalit.atéha : σύστηµα µίνι καναλιών για µια οµοιόµορφη εγκατάσταση

Συσκευασία : πλάτη, κάλυµµα και 2 αγκράφες ανά µέτρο (εκτός 24x13).

Μήκος : 2 m εκτός των διατάσεων 32x6, 24x13, 32x13 και 32x16 που είναι 2,10 m.

Υλικό κατασκευής : Σκληρό PVC, βαθµός πρστασίας : IP40, IK07.

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

ATA122009010

84 m

Τιµή/µέτρο: 1,11

ATA122049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,01

ATA122039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,02

Ρυθµιζόµενη

εσωτερική γωνία

·

ATA122059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,01

Επίπεδη γωνίαΡυθµιζόµενη

εξωτερική γωνία

ATA122019010

84 m

Τιµή/µέτρο: 1,44

ATA122049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,01

ATA122039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,02

ATA122059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,01

ATA123009010

60 m

Τιµή/µέτρο: 1,48

ATA123049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA123039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA123059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA123019010

60 m

Τιµή/µέτρο: 2,04

ATA123049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA123039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA123059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,13

ATA163009010

50 m

Τιµή/µέτρο: 1,91

ATA163049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

ATA163039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

ATA163059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

ATA163019010

50 m

Τιµή/µέτρο: 2,53

ATA163049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

ATA163039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

ATA163059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,48

13

24

13

32

13

24

13

32

16

32

16

32

Σηµείωση : τα παραπάνω χρώµατα αντιστοιχούν στις συσκευασίες των καναλιών, εξασφαλίζοντας την

καλύτερη αποθήκευση και ευκολότερη συλλογή των κωδικών και των αντίστοιχων εξαρτηµάτων τους

από τα ράφια των αποθηκευτικών χώρων.

24 x 13

24 x 13

32 x 13

32 x 13

32 x 16

32 x 16

Υλικά και εξαρτήµατα στήριξης

Φυσίγγιο κόλλας

Mastifix λευκό

Paloma RAL 9010

ATAColle

Περιέχει: 0,3 l

Συσκ/σία: 1 τεµ.

Τιµή τεµαχίου: 8,67

Πιστόλι κόλλας

AFOutilPistolet

Συσκ/σία: 1τεµ.

Τιµή τεµαχίου: 16,17

Καρφιά

L = 20 mm ø = 1,5 mm

AFTH1520Clous

Συσκ/σία: 1 κουτί

µε 1000 καρφία.

Τιµή συσκ/σίας: 18,06

Για τοποθέτηση των υλικών, βλ. σελ. 15.03

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.05

Page 159: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.03

Κα

νά

λι

για επιπλέον χρώµαταΧρώµατα : λευκό Paloma RAL 9010

Κουτί διακλαδώσεως

75 x 75 x 32

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

Κουτί διακλαδώσεως

115 x 115 x 52

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

ATA122069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,43

ATA122079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,50

Σύνδεσµος

καλυµµάτων

Ταυ πολλαπλών

χρήσεων

Eξωτερικό κουτί

για χωνευτο

διακοπτικό υλικό

µε αντάπτορα

σύνδεσης.

Τερµατικό

ATA122089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,38

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA122069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,43

ATA122079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,50

ATA122089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,38

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA123069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,45

ATA123079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,58

ATA123089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,52

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA123069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,45

ATA123079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,58

ATA123089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,52

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA163069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,58

ATA163079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,74

ATA163089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,69

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA163069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,58

ATA163079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,74

ATA163089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,69

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

Eξωτερικό κουτί

για χωνευτο

διακοπτικό υλικό

χωρίς αντάπτορα

σύνδεσης.

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

Καρφιά

L = 25 mm ø = 1,5 mm

AFTH1525Clous

Συσκ/σία: 1 κουτί

µε 1000 καρφία.

Τιµή συσκ/σίας: 19,93

Page 160: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.04

tehalit.atéha : σύστηµα µίνι καναλιών για µια οµοιόµορφη εγκατάσταση

Συσκευασία : πλάτη, κάλυµµα και 2 αγκράφες ανά µέτρο (εκτός 24x13).

Μήκος : 2 m

Υλικό κατασκευής : Σκληρό PVC, βαθµός πρστασίας : IP40, IK07.

Πλήρες κανάλι

πλάτη και

κάλυµµα

Ρυθµιζόµενη

εσωτερική γωνία

Επίπεδη γωνίαΡυθµιζόµενη εξω-

τερική γωνία

Σηµείωση : τα παραπάνω χρώµατα αντιστοιχούν στις συσκευασίες των καναλιών, εξασφαλίζοντας την

καλύτερη αποθήκευση και ευκολότερη συλλογή των κωδικών και των αντίστοιχων εξαρτηµάτων τους

από τα ράφια των αποθηκευτικών χώρων.

Υλικά και εξαρτήµατα στήριξης

Φυσίγγιο κόλλας

Mastifix λευκό

Paloma RAL 9010

ATAColle

Περιέχει: 0,3 l

Συσκ/σία: 1 τεµ.

Τιµή τεµαχίου: 8,67

Πιστόλι κόλλας

AFOutilPistolet

Συσκ/σία: 1τεµ.

Τιµή τεµαχίου: 16,17

Καρφιά

L = 30 mm ø = 1,5 mm

AFTH1530Clous

Συσκ/σία: 1 κουτί

µε 1000 καρφία.

Τιµή συσκ/σίας: 21,74

ATA205009010

32 m

Τιµή/µέτρο: 2,91

ATA205049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA205039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

ATA205059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA125009010

48 m

Τιµή/µέτρο: 2,53

ATA125049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA205019010

32 m

Τιµή/µέτρο: 3,30

ATA205049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA205039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

ATA205059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA205029010

32 m

Τιµή/µέτρο: 3,67

ATA205049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA205039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

ATA205059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,13

ATA207529010

24 m

Τιµή/µέτρο: 5,56

ATA207549010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA207539010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA207559010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA125019010

48 m

Τιµή/µέτρο: 2,79

ATA125049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125029010

48 m

Τιµή/µέτρο: 3,16

ATA125049010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125039010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

ATA125059010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,76

13

52

13

52

13

52

20

52

20

52

20

52

20

74

52 x 13

52 x 13

52 x 13

52 x 20

52 x 20

52 x 20

74 x 20

Για τοποθέτηση των υλικών, βλ. σελ. 15.02

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.05

Page 161: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.05

Κα

νά

λι

Χρώµατα : λευκό Paloma RAL 9010

για επιπλέον χρώµατα

Κουτί διακλαδώσεως

75 x 75 x 32

ATA707599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,43

Κουτί διακλαδώσεως

115 x 115 x 52

ATA711599010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,94

Σύνδεσµος

καλυµµάτων

Ταυ πολλαπλών

χρήσεων

Τερµατικό

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806099010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA806199010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,92

ATA205069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,88

ATA205079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,03

ATA205089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,03

ATA125069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,69

ATA125079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,82

ATA125089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,80

ATA125069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,69

ATA125079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,82

ATA125089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,80

ATA125069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,69

ATA125079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,82

ATA125089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,80

ATA205069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,88

ATA205079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,03

ATA205089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,03

ATA205069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 0,88

ATA205079010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,03

ATA205089010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,03

ATA207569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,07

ATA207579010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,23

ATA207589010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,72

Eξωτερικό κουτί

για χωνευτο

διακοπτικό υλικό

µε αντάπτορα

σύνδεσης.

Eξωτερικό κουτί

για χωνευτο

διακοπτικό υλικό

χωρίς αντάπτορα

σύνδεσης.

Page 162: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.06

tehalit.SL: Û‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ Ì Â͈ÙÂÚÈο ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·Ύψος 50, 70 Î·È 100 mm

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·. ª‹ÎÔ˜: 2 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07. ∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜

Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

Πλήρες κανάλι

Πλάτη και

κάλυµµα

SL2005109010

48 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 5,02

50 x 20

70 x 20

100 x 25

Εσωτερική

γωνία

M55519010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,39

Εξωτερική

γωνία

M55529010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,39

∆εξί τερµατικό

M55539010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,46

50

20

70

20

100

25

Αριστερό

τερµατικό

M55549010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,46

SL2007109010

36 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 5,83

M55619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,95

M55629010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,95

M55639010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,60

M55649010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,60

SL2510009010

18 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 7,21

M56819010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,67

M56829010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,67

M56839010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,30

M56849010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,30

Σύνδεσµος

καλυµµάτων

M55559010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,32

M55659010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,42

M56859010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,52

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.07

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.05

50

20

70

20

100

25

L23749010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 28,57

L23749010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 28,57

L23749010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 28,57

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

RJ45

50 x 20

70 x 20

100 x 25

Page 163: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.07

Κα

νά

λι

Χρώµατα: Ï¢Îfi Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

M55689010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,17

M55699010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,17

L24069010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,76

∞ÚÈÛÙÂÚ‹

Â›Â‰Ë ÁˆÓ›·

για σύνδεση µε

κανάλι ATA

Aντάπτορας

σύνδεσης µε ATA 13

x 24 Î·È 13 x 32

∫¿Ï˘ÌÌ· Ì ‰ÈÏfi

ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙË σούκο

∞ÓÙ¿ÙÔÚ·˜

Û‡Ó‰ÂÛ˘

ηӷÏÈÔ‡

ATA / SL ÌÂ EK

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

systo

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

χωνευτό

διακοπτικό

υλικό 60mm

¢ÂÍÈ¿ ›‰Ë

ÁˆÓ›· για

σύνδεση µε

κανάλι ATA

M55609010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,65

M55709010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,74

M55719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,74

L24069010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,76

M55609010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,65

M56679010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,30

M56689010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,30

L22509010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,26

L22509010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,26

M55609010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,65

L25559010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,40

L25559010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,40

L25559010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,40

L24509010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,60

L22619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,46

L22619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,46

L24109010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,63

Page 164: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.08

tehalit.SL : Û‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ décor ¯ÚÒÌ·ÙÔ˜ ͇ÏÔ˘/·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ Ύψος 50 Î·È 70 mm

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·.

ª‹ÎÔ˜: 2 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC

¶Ïήρες κανάλι

Πλάτη και

κάλυµµα

50 x 20

70 x 20

∂ÛˆÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

∂͈ÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

¢ÂÍ› τερµατικό

50

20

70

20

∞ÚÈÛÙÂÚfi

τερµατικό

™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ

για επιπλέον χρώµατα

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.03

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο ¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.05

ÃÚÒÌ·Ù·:

Το set περιλαμβάνει:

- 4m κανάλι SL20071ALU

- 4m φωτοσωλήνα LED

- ένα ανιχνευτή κίνησης και Μ/Σ

- εξαρτήματα για την σύνδεση του φωτοσωλήνα

- δεξί και αριστερό τερματικό στο χρώμα του καναλιού

Décor ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ALU

70 x 20 SL04LED1ALU

∆ÈÌ‹/set: 301,02

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∫ˆ‰ÈÎfi˜

κανάλι με LED λευκού χρώματος

™˘ÛÎ/Û›·

SL04LED2ALU

∆ÈÌ‹/set: 301,02

70 x 20κανάλι με LED μπλέ χρώματος

M5551AHOR

M5551ALU

M5551BUCH

M5551EICH

M5551KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,27

M5552AHOR

M5552ALU

M5552BUCH

M5552EICH

M5552KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,27

M5553AHOR

M5553ALU

M5553BUCH

M5553EICH

M5553KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,90

M5554AHOR

M5554ALU

M5554BUCH

M5554EICH

M5554KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,90

SL20071AHOR

SL20071ALU

SL20071BUCH

SL20071EICH

SL20071KIRS

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 10,58

M5561AHOR

M5561ALU

M5561BUCH

M5561EICH

M5561KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,64

M5562AHOR

M5562ALU

M5562BUCH

M5562EICH

M5562KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,64

M5563AHOR

M5563ALU

M5563BUCH

M5563EICH

M5563KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,27

M5564AHOR

M5564ALU

M5564BUCH

M5564EICH

M5564KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,27

M5555AHOR

M5555ALU

M5555BUCH

M5555EICH

M5555KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,76

M5565AHOR

M5565ALU

M5565BUCH

M5565EICH

M5565KIRS

1 τεµάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,14

SL20051AHOR

SL20051ALU

SL20051BUCH

SL20051EICH

SL20051KIRS

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 7,57

Page 165: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.09

Κα

νά

λι

ÃÚÒÌ·Ù·: Décor ‰ÂÛÔÙ¿ÎÈ AHOR

Décor ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ALU

Décor οξιά BUCH

∫¿Ï˘ÌÌ· ÌÂ

‰ÈÏfi ÚÂ˘Ì·ÙÔ-

‰fiÙË ÛÔ‡ÎÔ

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

systo

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

χωνευτό διακοπτικό

υλικό 60 mm

Décor δρυς EICH

Décor κερασιά KIRS

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ·

RJ45

L2250AHOR

L2250ALU

L2250BUCH

L2250EICH

L2250KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 28,58

L2250AHOR

L2250ALU

L2250BUCH

L2250EICH

L2250KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 28,58

L2555AHOR

L2555ALU

L2555BUCH

L2555EICH

L2555KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,40

L2555AHOR

L2555ALU

L2555BUCH

L2555EICH

L2555KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,40

L2261AHOR

L2261ALU

L2261BUCH

L2261EICH

L2261KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,49

L2261AHOR

L2261ALU

L2261BUCH

L2261EICH

L2261KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,49

L2374AHOR

L2374ALU

L2374BUCH

L2374EICH

L2374KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 35,71

L2374AHOR

L2374ALU

L2374BUCH

L2374EICH

L2374KIRS

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 35,71

Page 166: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.10

Σύστηµα καναλιού tehalit.EK

Πλεονεκτήµατα:• Ένα πλήρες σύστηµα που προσαρµόζεται στις ανάγκες σας.

• Ένα στήριγµα καλωδίων σε όλο το µήκος.

• Μήκος 2,5m.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:• Υλικό : σκληρό PVC.

• Χρώµα : RAL 9010.

Το κανάλι tehalit.EK είναι ιδανικό για να συµπληρώσει τα tehalit.ateha και tehalit.SL και είναιιδιαίτερα κατάλληλο για να οδηγήσει καλώδια µεταξύ οροφής και δαπέδου ή ένα κεντρικόσηµείο. Είναι κατάλληλο τόσο για εµπορικά κτίσµατα όσο και για οικίες.

Page 167: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

9.11

tehalit.EK : Û‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ ÁÈ· ÁˆÓ›Â˜

Aντάπτορας για

σύνδεση µε

ATA 24 x 13

ATA 32 x 13

ATA 32 x 6

Aντάπτορας για

σύνδεση µε

ATA / SL

¶Ï‹Ú˜ ηӿÏÈ

Ï¿ÙË Î·È

Î¿Ï˘ÌÌ·

∂ÛˆÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

L27719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,10

∂͈ÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

L27729010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,10

∆·˘

L27799010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,96

40

40

Tερµατικό ™‡Ó‰ÂÛÌÔ˜

Î·Ï˘ÌÌ¿ÙˆÓ

L27739010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,23

L27749010

1 ÙÂÌ¿¯Èο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,05

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·.

( 4 Ô¤˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ·Ó¿ ̤ÙÚÔ Î·È ÛÙȘ 2 πλευρές της γωνίας)

ª‹ÎÔ˜: 2,5 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: IP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

ÃÚÒÌ·Ù· :

Ï¢Îfi Paloma

RAL 9010

για επιπλέον,

χρώµατα

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.05

L27809010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,73

M55609010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,65

Aντάπτορας για

σύνδεση µε

SL 20051

L27689010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,78

Aντάπτορας για

σύνδεση µε

SL 20071

L27699010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,97

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· ÁÈ·

ÙË Û‡Ó‰ÂÛË

ηӷÏÈÔ‡ SL

ηӿÏÈ για

γωνίες

40

40

¢È·Û‡Ó‰ÂÛË Î·Ó·ÏÈÒÓ

40 x 40

40 x 40 EK4004009010

40 µέτρα

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 4,63

Κα

νά

λι

Page 168: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κανάλια εγκατάστασης

Page 169: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κα

νά

λι

tehalit.LFF 10.02

tehalit.CLM-clima 10.06

tehalit.LPT 10.08

tehalit.GBD pvc 10.10

tehalit.GBA alu 10.14

tehalit.BR 10.16

tehalit.RS 10.23

tehalit.δαπέδου 10.24

tehalit.NR 10.25

tehalit.camelea 10.26

Page 170: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.02

tehalit.LFF : κανάλι για την εγκατάσταση και τηνδιανοµή από PVC Βάθος 40 mm

Συσκευασία: Πλάτη µε οπές στήριξης και κάλυµµα.

Μήκος: 2 m

Υλικό κατασκευής: Σκληρό PVC, βαθµός προστασίας: IP40, IK07.

40

110

Πλήρες κανάλι

πλάτη,κάλυµµα,

στήριγµα

καλωδίων

Εσωτερικό

διαχωριστικό

Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία

LFF4009009010

24 m

Τιµή/µέτρο: 8,97

LFF400949010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,04

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

LFF400939010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,04

LFF4011009010

20 m

Τιµή/µέτρο: 10,05

LFF401149010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,44

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

LFF401139010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,44

Μετώπη για υλικά

systo

40

90

40

110

40

90 LFF4009009010

24 m

Τιµή/µέτρο: 8,97

LFF71H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,17

LFF4011009010

20 m

Τιµή/µέτρο: 10,05

LFF71H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,24

90 x 40

110 x 40

110 x 40

90 x 40

110 x 40

LFF73H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,68

LFF72H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,60

Μετώπη διπλή

για υλικά systo

Μετώπη τριπλή

για υλικά systo

LFF73H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,90

LFF72H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,72

Για τοποθέτηση των υλικών, βλ. 15.02

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.04

Τα χρώµατα (µωβ, πορτοκαλί) αναφέρονται στην ετικέτα

της συσκευασίας για τον εύκολο διαχωρισµό των

διαστάσεων.

40

110 LFF401100ALU

20 m

Τιµή/µέτρο: 28,66

LFF40114ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 13,41

M2024

2 m

Τιµή/µέτρο: 1,78

LFF40113ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 13,41

40

110 LFF401100ALU

20 m

Τιµή/µέτρο: 28,66

LFF71H110ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,77

110 x 40 LFF73H110ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,74

LFF72H110ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 8,20

Πλήρες κανάλι

πλάτη,κάλυµµα,

στήριγµα

καλωδίων

Page 171: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.03

Κα

νά

λι

Χρώµατα: για επιπλέον χρώµατα

Επέκταση

µετώπης για

υλικά systo

Κουτί µόνωσης

υλικών systo

LFF71H0999010

1 σετ = 5 ζέυγη

Τιµή/σετ.: 9,35

LFF79H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,90

LFF71H1199010

1 σετ = 5 ζέυγη

Τιµή/σετ.: 10,11

LFF79H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,90

Επίπεδη γωνία Τερµατικό

LFF71U0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,91

LFF79U

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,14

L4760

1 τεµάχιο

Τιµη/τεµ.: 6,95

L4760

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,95

Στήριγµα

για χωνευτό

διακοπτικό

υλικό 60 mm

Κουτί µόνωσης

χωνευτού

διακοπτικού

υλικού 60 mm

Eξάρτηµα µε ράγα DIN

για ραγοϋλικά παντός τύπου

πλάτους 2 θέσεων

LFF71U1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,67

LFF79U

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,14

LFF600969010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,85

LFF601169010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,02

Ταυ

M54569010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,31

M54169010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 7,05

λευκό Paloma RAL 9010

Décor αλούµινιου ALU

Σύνδεσµος

πλάτης

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFF600979010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,01

LFF601179010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

LFF60116ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 9,06

LFF400959010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,04

LFF401159010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,44

LFF40115ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 13,41

M5416ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 21,23

LFF60JALU

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 7,15

LFF60117ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,41

LFF71H119ALU

1 σετ = 5 ζέυγη

Τιµή/σετ.: 30,56

LFF79H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,90

L4760

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,95

LFF71U110ALU

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 11,41

LFF79U

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,14

Page 172: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.04

tehalit.LFF : κανάλι για την εγκατάσταση και τηνδιανοµή από PVC Βάθος 60 mm

Συσκευασία: Πλάτη µε οπές στήριξης και κάλυµµα.

Μήκος: 2 m

Υλικό κατασκευής : Σκληρό PVC, βαθµός προστασίας: IP40, IK07.

Πλήρες κανάλι

πλάτη, κάλυµµα,

στήριγµα

καλωδιών

Εσωτερικό

διαχωριστικό

Εσωτερική γωνία Εξωτερική γωνία

Μετώπη για υλικά

systo

LFF6009009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 11,95

LFF600949010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,98

LFF600939010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,98

60

110 LFF6011009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 14,34

LFF601149010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,38

LFF601139010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,38

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

M2026

2 m

Τιµή/µέτρο: 2,20

60

90

60

110

60

90 LFF6009009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 11,95

LFF71H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,17

LFF6011009010

16 m

Τιµή/µέτρο: 14,34

LFF71H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,24

90 x 60

110 x 60

90 x 60

110 x 60

Μετώπη διπλή

για υλικά systo

Μετώπη τριπλή

για υλικά systo

LFF73H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,68

LFF72H0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,60

LFF73H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,90

LFF72H1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,72

Για τοποθέτηση των υλικών, βλ. 15.02

Για πληροφορίες και τεχνικά χαρακτηριστικά, βλ. σελ. 15.04

Τα χρώµατα (πράσινο, µπλε) αναφέρονται στην ετικέτα της

συσκευασίας για τον εύκολο διαχωρισµό των διαστάσεων.

Πλήρες κανάλι

πλάτη, κάλυµµα,

στήριγµα

καλωδιών

Page 173: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.05

Κα

νά

λι

Χρώµατα: για επιπλέον χρώµατα

Επέκταση

µετώπης για

υλικά systo

Κουτί µόνωσης

υλικών systo

LFF71H0999010

1 σετ = 5 ζέυγη

Τιµή/σετ: 9,35

LFF79H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,90

LFF71H1199010

1 σετ = 5 ζέυγη

Τιµή/σετ: 10,11

LFF79H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,90

Επίπεδη γωνία Τερµατικό

LFF600969010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,85

LFF601169010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,02

LFF600959010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,98

LFF601159010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,38

L4760

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,95

L4760

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,95

Στήριγµα

για χωνευτό

διακοπτικό

υλικό 60 mm

Κουτί µόνωσης

χωνευτού

διακοπτικού

υλικού 60 mm

Στήριγµα για

υλικά CEE 17

Eξάρτηµα µε ράγα DIN

για ραγοϋλικά παντός τύπου

πλάτους 2 θέσεων

LFF71U0909010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,91

LFF79U

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,14

LFF71U1109010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,67

LFF79U

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,14

LFF71Z110

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 13,01

Ταυ

M54669010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,85

M55069010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,58

λευκό Paloma RAL 9010

Σύνδεσµος

πλάτης

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

LFF60J9010

1 ζεύγος

Τιµή/σετ: 3,90

Σύνδεσµος

καλύµµατος

LFF600979010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,01

LFF601179010

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,16

Page 174: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.06

tehalit.CLM-climaνέο σύστηµα καναλιών κλιµατιστικών µονάδων

Συσκευασία: Πλάτη µε οπές στήριξης και κάλυµµα. Μήκος: 2 m, άλλο µήκος κατόπιν παραγγελίας, µέγιστο µήκος 6µ.

Υλικό κατασκευής: Σκληρό PVC, βαθµός προστασίας: IP40, IK07. Κάλυµµα Palomma άριστης εφαρµογής

και εύκολης τοποθέτησης.

Πλήρες κανάλι

Πλάτη και

κάλυµµα

CLM30035

52 m

Τιµή/µέτρο: 2,55

Εσωτερική

γωνία

CLM300354

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,35

Εξωτερική

γωνία

CLM300353

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,35

Επίπεδη γωνία

CLM300355

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,35

CLMU50065

24 m

Τιµή/µέτρο: 4,08

CLM500654

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,78

CLM500653

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,78

CLM500655

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,78

CLMU65090

16 m

Τιµή/µέτρο: 6,89

CLM650904

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

CLM650903

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

CLM650905

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

CLM300356

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

Τερµατικό

CLM500656

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,24

CLM650906

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,96

35

30

90

65

CLM75125

10 m

Τιµή/µέτρο: 13,27

CLM751254

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 10,20

CLM751253

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 10,20

CLM751255

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 10,20

CLM751256

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,59

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.02

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.06

Page 175: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.07

Κα

νά

λι

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

CLM3003561

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,55

Καµπύλη

κάλυψης

διέλευσης

τοίχου

ΤαυΜετατροπέας

διάστασης

CLM5006561

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,06

CLM500658

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,78

CLM6509061

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,57

CLM300359

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,89

CLM500659

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,04

CLM6509062

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,55

CLM65

25 τεµάχια

Τιµή/τεµ.: 0,51

CLM90

25 τεµάχια

Τιµή/τεµ.: 0,61

CLM650909

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,65

CLM650908

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,05

CLM7512561

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 6,63

CLM7512562

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 4,39

CLM125

15 τεµάχια

Τιµή/τεµ.: 0,71

CLM751259

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 5,61

CLM751258

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 10,20

Κάλυµµα

σύνδεσης

CLM300357

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,63

CLM500657

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 1,94

CLM650907

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 2,24

CLM751257

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 3,06

ΑγκράφαΚάλυψη

διέλευσης

τοίχου

Page 176: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.08

tehalit.LPT: εξωτερικάεπεκτάσιµα κουτιάεγκατάστασης εξαρτηµάτωνΝέα γκάµα εξοπλισµού 45 x 45mm. Ιδανική σειρά για γραφεία, αποθήκες, αίθουσες υπολογι-στών. Προσαρµόζεται στις ανάγκες της κάθε εργασίας. Συνδυάζεται επίσης και µεtehalit.ateha όπως και µε tehalit.LFF.

Πλεονεκτήµατα:• Για 2, 4, 6 και 8 εξαρτήµατα 45 x 45 mm.• Τα εξαρτήµατα συνδυάζονται όλα µαζί ώστε να αυξηθεί η

απόδοση της συσκευής.• ∆υνατότητα αναβάθµισης.• Οι συσκευές είναι αποσπώµενες.• Κόκκινη ενδεικτική λυχνία που δείχνει παρουσία τάσης.• Χρώµα καθαρό RAL 9010, όπως αυτό των αγωγών.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:• Υλικό : ABS.

• Χρώµα : RAL 9010.

Page 177: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.09

tehalit.LPT, εξωτερικά επεκτάσιµα κουτιά για ηλεκτρικά εξαρτήµατα systo

Eξαρτήµατα tehalit.LPT

Κα

νά

λι

Συσκευασία: πλήρη κουτιά (βάσεις, εσωτερικά πλαίσια, καλύµµατα και τερµατικά)

Yλικό κατασκευής: ABS

περιγραφή συσκ. κωδικός Τιµή/τεµ.:

Mπροστινός αντάπτορας 1 LPT23 1,79

για κανάλι ATA 20x50 / κουτί LPT

Πλευρικός αντάπτορας 1 LPT24 2,35

για κανάλι ATA 20x50 / κουτί LPT

Eνδεικτικό παρουσίας τάσης 1 LPT25 1,17

κόκκινο 230 V M

Χρώµατα: λευκό Paloma RAL 9010

για επιπλεόν χρώµατα

4 εξαρτήµατα

Eξωτερικά επεκτάσιµα κουτιά

για ηλεκτρικά εξαρτήµατα:

2 εξαρτήµατα

Kουτί µε ράγα DIN gh

1 εξ. DIN 1 ή 2 µοντούλ

6 εξαρτήµατα 8 εξαρτήµατα

Tεµάχιο επέκτασης (τµήµα) LPT

2 εξαρτήµατα

LPT04H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,92

LPT02H

3 τεµάχια

Τιµή/τεµ.: 10,07

LPT21D

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 14,57

LPT06H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 19,77

LPT08H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 24,86

LPT20H

1 τεµάχιο

Τιµή/τεµ.: 7,67

LPT23

LPT24

LPT25

Page 178: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.10

tehalit.GBD Design: Û‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ ·fi PVC για τηναπ’ ευθείας εφαρµογή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.02

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.07

Î·È 15.08

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·. ª‹ÎÔ˜: 2 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: πP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

¶Ï‹Ú˜ ηӿÏÈ

Ï¿ÙË

Î¿Ï˘ÌÌ·

GBD5010009010

16 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 12,56

105 x 54

130 x 54

175 x 54

207 x 54

GBD5013009010

12 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 15,71

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi

διαχωριστικό

(¯ÚÒÌ·ÙÔ˜

Ì·‡ÚÔ˘)

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË

83° εώς 140°

L43719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 8,10

∂¤ÎÙ·ÛË

ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜

ÁˆÓ›·˜

L43749010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,65

∂͈ÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË

83° εώς 140°

L43729010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,13

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

L43619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,39

L43649010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,37

L43629010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,55

GBD5016009010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 22,64

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

L43819010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 10,59

L43849010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,80

L43829010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 15,49

GBD5019009010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 31,42

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

L44119010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 15,52

L44149010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 10,48

L44129010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 19,39

1 45

54

105

1

2

45

54

130

54

2

1 45

45

175

1

2

3 45

54

207

45

45

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∫ˆ‰ÈÎfi˜

ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙË Ë ÙˆÓ

ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 22,5 x 45 ‹

45 x 45 ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ

L4389

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,87

™˘ÛÎ/Û›·

L4389

Τα χρώµατα (κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, µπλε, µωβ, γκρι)

αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευασίας για τον εύκολο

διαχωρισµό των διαστάσεων.

Page 179: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.11

Κα

νά

λι

ÃÚÒÌ·Ù·: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.:

1 L43119010 1,32™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ηχÌÌ·ÙÔ˜

L43119010

∂›Â‰Ë ÁˆÓ›· (1) Ταυ (1) ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

3D

L43789010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 13,01

L43889010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 16,77

L44189010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 20,94

L43689010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 8,01

L43539010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 15,46

L43559010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 19,74

L43599010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 22,98

L43519010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 9,31

L43549010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 11,74

L43569010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 16,94

L43529010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 8,05

L44619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,23

L44629010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,60

L44649010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,54

L44609010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,86

L43739010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,55

L43839010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,56

L44139010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,73

L43639010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,44

L43790109

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,28

™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜

ηӷÏÈÒÓ

∆ÂÚÌ·ÙÈÎfi ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜

ηχÌÌ·ÙÔ˜

(1) ÛÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂȉÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ GBD Ì ηӿÏÈ LF, LFF.

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

Eξάρτηµα µε ράγα

DIN για ραγοϋλικά

παντός τύπου

πλάτους 2 µοντούλ

Page 180: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.12

tehalit.GBD: σ‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ ·fi PVC για τηναπ’ ευθείας εφαρµογή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.02

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.07

Î·È 15.08

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·. ª‹ÎÔ˜: 2 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜: πP40, IK07.

∫¿Ï˘ÌÌ· ¿ÚÈÛÙ˘ ÂÊ·ÚÌÔÁ‹˜ Î·È Â‡ÎÔÏ˘ ÙÔÔı¤ÙËÛ˘.

¶Ï‹Ú˜ ηӿÏÈ

Ï¿ÙË και

Î¿Ï˘ÌÌ·

GBD5005009010

16 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 6,88

54 x 54

85 x 54

134x 54

162,5 x 54

GBD5008509010

16 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 10,31

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi

διαχωριστικό

(¯ÚÒÌ·ÙÔ˜

Ì·‡ÚÔ˘)

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË

83° ˆ˜ 140°

L44719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,10

∂¤ÎÙ·ÛË

ÂÛˆÙÂÚÈ΋˜

ÁˆÓ›·˜

∂͈ÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

Ú˘ıÌÈ˙fiÌÂÓË

83° εως 140°

L44729010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 5,10

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

GBD5013109010

12 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 17,58

L4369

2 m

TÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

L43919010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 9,64

L43949010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,02

L43929010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,30

GBD5016109010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 27,51

L43419010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 10,06

L43459010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,45

L43429010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,72

2

1

54

134

45

45

54

162,5

1

2

3

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∫ˆ‰ÈÎfi˜

κλιπ Û˘ÁÎÚ¿ÙËÛ˘ ÁÈ· ÙËÓ Û˘ÁÎÚ¿ÙË Ë ÙˆÓ

ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ 22,5 x 45 ‹

45 x 45 ¿Óˆ ÛÙÔ Î·Ó¿ÏÈ

L4389

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,87

™˘ÛÎ/Û›·

L4389

Τα χρώµατα (κίτρινο, πορτοκαλί, πράσινο, µπλε, µωβ, γκρι)

αναφέρονται στην ετικέτα της συσκευασίας για τον εύκολο

διαχωρισµό των διαστάσεων.

54

54

54

85

Page 181: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.13

Κα

νά

λι

ÃÚÒÌ·Ù·: λευκό Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.:

1 L43119010 1,32™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ηχÌÌ·ÙÔ˜

L43119010

∂›Â‰Ë ÁˆÓ›· (1) T·˘ (1) ∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

3D

L44789010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,64

L43989010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,35

L43489010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 15,91

L44779010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,67

L43579010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 16,99

L43479010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 18,76

L43549010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 11,74

L43569010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 16,94

L44669010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,49

L44639010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,49

L44659010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,54

L44739010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,96

L43939010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,93

L43439010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,26

L44339010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,70

™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜

ηӷÏÈÒÓ

∆ÂÚÌ·ÙÈÎfi ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜

ηχÌÌ·ÙÔ˜

(1) ÛÙËÓ Û˘Û΢·Û›· ÂÚÈÏ·Ì‚¿ÓÂÙ·È ÂȉÈÎfi ÂÍ¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ Û‡Ó‰ÂÛË ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ GBD Ì ηӿÏÈ LF, LFF.

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

Eξάρτηµα µε ράγα

DIN για ραγοϋλικά

πλάτους 2 µοντούλ

Page 182: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.14

tehalit.GBA alu : σύστηµα ηӷÏÈÒÓ ·fi αλουµίνιο γιατην απ’ευθείας εφαρµογή ηλεκτρικών εξαρτηµάτων

¶Ï¿ÙË Î·Ó·ÏÈÔ‡

GBA500501ALU

24 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 28,86

∫¿Ï˘ÌÌ· ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi

διαχωριστικό ·fi

PVC

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›· ∂͈ÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

GBA452ALU

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 11,45

L4369

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

GBA500851ALU

12 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 36,43

GBA452ALU

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 11,45

L4369

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,47

L4471ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,95

L4472ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,95

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο

∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÂÈÒÛˆ˜ ÁÈ·

Ï¿ÙË Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·

™˘Û΢·Û›· 1 ÛÂÙ = 50 ÙÂÌ.

˘ÏÈÎfi :

¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ¤Ï·ÛÌ·

˘ÏÈÎfi :

¯·Ï‡‚‰ÈÓÔ ¤Ï·ÛÌ·

∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ·ÁˆÁfi

ÁÂÈÒÛˆ˜

∞ÁˆÁÔ› ÁÂÈÒÛˆ˜ Ì ·ÎÚÔ‰¤ÎÙË Ì‹ÎÔ˜150 mm

Ì‹ÎÔ˜ 300 mm

Ì‹ÎÔ˜ 600 mm

L5802

L4187

L4183

™˘Û΢·Û›· : Ë Ï¿ÙË Î·È ÙÔ Î¿Ï˘ÌÌ· ·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿

ª‹ÎÔ˜: 2 m.

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ : ·ÓÔ‰È Ì¤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ. µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ : IK 7.

∫ˆ‰ÈÎfi˜

1 ÛÂÙ

™˘ÛÎ/Û›·

L5802

TÈÌ‹/ÛÂÙ : 46,63

10 ÙÂÌ¿¯È· L4187CHRO

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 0,99

25 ÙÂÌ¿¯È·

25 ÙÂÌ¿¯È·

25 ÙÂÌ¿¯È·

L4181GNGE

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,84

L4182GNGE

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,04

L4183GNGE

TÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,31

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.02

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.08

54

162,5

1

2

3

GBA501311ALU

12 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 51,00

GBA501611ALU

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 62,46

GBA452ALU

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 11,45

GBA452ALU

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 11,45

L4392ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,64

L4391ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,64

L4342ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 26,80

L4341ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 26,80

54

54

54

85

2

1

54

134

45

45

54 x 54

85 x 54

134 x 54

162,5 x 54

Page 183: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.15

Κα

νά

λι

∂›Â‰Ë ÁˆÓ›·

ÃÚÒÌ· : ·ÓԉȈ̤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ για επιπλέον χρώµατα

∆ÂÚÌ·ÙÈÎfi Kάλυµµα αρµού

καναλιού /

δαπέδου

L4433ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,02

L4478ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 14,95

L4467VERZ

2 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,37

L4473ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,64

™˘Ó·ÚÌÔÏfiÁËÛË ÙˆÓ ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ

∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÂÈÒÛˆ˜ ÁÈ· Ï¿ÙË ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ ∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÂÈÒÛˆ˜ ÁÈ· Î¿Ï˘ÌÌ· ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

Eξάρτηµα µε ράγα DIN για

ραγούλικά παντός τύπου

πλάτους 2 µοντούλ

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.:

1 L4311LAN 10,95™˘Ó‰ÂÙ‹Ú·˜ ηχÌÌ·ÙÔ˜

L4311LAN

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4393ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,69

L4467VERZ

2 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,37

L4398ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 21,64

L4760

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,95

L4343ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 8,16

L4467VERZ

2 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 12,37

L4348ALU

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 26,80

Page 184: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.16

tehalit.BR : σ‡ÛÙËÌ· ηӷÏÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ ·ÔPVC µε χωνευτά εξαρτήµατα, βάθος 70 Î·È 85 mm

∂Í·ÚÙ‹Ì·Ù· Û˘ÛÙ‹Ì·ÙÔ˜ ηӷÏÈÒÓ tehalit.BR

¶Ï¿ÙË ·fi PVC ∂ÛˆÙÂÚÈÎfi

διαχωριστικό

·fi PVC

∫¿Ï˘ÌÌ·

ηӷÏÈÔ‡ ·Ô

PVC

∂ÛˆÙÂÚÈ΋ ÁˆÓ›·

BR7013019010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 15,85

M1043

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,44

BR7013029010

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 2,81

BR7017019010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 18,40

BR8517019010

8 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 24,82

M1043

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,44

M1043

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,44

BR7017029010

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 5,45

BR7017029010

2 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 5,45

L87719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 19,61

L91019010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 27,38

R88619010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 32,56

™˘Û΢·Û›· : H πλάτη και το κάλυµµα παραγγέλνονται χωριστά

™Ù¿ÓÙ·Ú Ì‹ÎÔ˜ : 2 m.

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ : ™ÎÏËÚfi PVC, ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IK07

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ,

‚Ï. ÛÂÏ. 15.02

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.09

™Ù‹ÚÈÁÌ·

˘ÏÈÎÒÓ

systo

Kουτί για

χωνευτό

διακοπτικό

υλικό 60 mm

L4950VCHR

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,98

L4950VCHR

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,98

L4950VCHR

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,98

L6719SCHW

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 2,85

L6719SCHW

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 2,85

L6719SCHW

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 2,85

M5861

2 ÙÂÌ¿¯È·

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,50

M5861

2 ÙÂÌ¿¯È·

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,50

M5861

2 ÙÂÌ¿¯È·

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,50

∂Í¿ÚÙËÌ· ÁÈ· ÙËÓ

ÛÙ·ıÂÚÔÔ›ËÛË

ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ

BR70130

BR70170

BR85170

130 x 68

170 x 68

170 x 83

*διατίθενται σε ανοδιωµένο αλουµίνιο και χαλύβδινο έλασµα ψευδαργύρου κατόπιν παραγγελίας

Page 185: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.17

Κα

νά

λι

∂͈ÙÂÚÈ΋

ÁˆÓ›·

∫·¿ÎÈ

Â͈ÙÂÚÈ΋˜

ÁˆÓ›·˜

∂›Â‰Ë °ˆÓ›· ∆ÂÚÌ·ÙÈÎfi Ταυ ™˘Ó‰ÂÙ‹Ú˜

ηӷÏÈÒÓ

L87789010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 9,07

L87759010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 19,61

M55739010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 5,40

L87769010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 19,61

L2554

1 ˙‡ÁÔ˜

∆ÈÌ‹/˙‡ÁÔ˜: 2,52

M5840

1 τεμάχιο

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,50

L92889010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 9,16

L92889010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 9,16

L91059010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 27,38

R88659010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 39,06

M56139010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 5,67

L22639010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 7,30

L91069010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 33,85

R88669010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 47,37

L2558

1 ˙‡ÁÔ˜

∆ÈÌ‹/˙‡ÁÔ˜: 2,87

L2559

1 ˙‡ÁÔ˜

∆ÈÌ‹/˙‡ÁÔ˜: 3,12

M5841

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,72

M5841

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 0,72

∂ÛˆÙÂÚÈÎfi

ÛÙ‹ÚÈÁÌ·

ηψ‰›ˆÓ

(PVC)

ÃÚÒÌ·Ù·: Ï¢Îfi Paloma RAL 9010 για επιπλέον χρώµατα

ÌÂÙÒË ÁÈ·

˘ÏÈο

διαστάσεων

45x45 mm

Ù‡Ô˘ systo

M63399010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,02

M63319010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 4,53

M63309010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,71

ÌÂÙÒË ÙÚÈÏ‹

ÁÈ· ˘ÏÈο

διαστάσεων

45x45 mm Ù‡Ô˘

systo

ÌÂÙÒË ‰ÈÏ‹

διαστάσεων

45x45 mm Ù‡Ô˘

systo

ÌÂÙÒË ÁÈ·

χωνευτό

διακοπτικό

υλικό 60 mm

L91209010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 2,87

BR70130

M63799010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,34

M63799010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,34

M62719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 4,98

M62719010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 4,98

M62709010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 4,10

M62709010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 4,10

L91709010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,04

L91709010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 3,04

BR70170

BR85170

L87729010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 19,61

L91029010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 27,38

R88629010

1 ÙÂÌ¿¯ÈÔ

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ: 32,56

Page 186: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.18

tehalit. NR

Πολύπριζα γραφείου

Page 187: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.19

tehalit.RS: Û‡ÛÙËÌ· ÎÔÏÒÓˆÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘

Κα

νά

λι

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫ÔÏÒÓ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘

Κολώνες εγκατάστασης

1 τεµάχιο L1900ELN

Tιµή/τεµ.: 104,40

1 τεµάχιο L1901ELN

Tιµή/τεµ.: 161,34

1 τεµάχιο L1902ELN

Tιµή/τεµ.: 173,89

1 τεµάχιο L1903ELN

Tιµή/τεµ.: 186,03

™˘ÛÎ/Û›·

700 mm

2600 mm

2900 mm

3200 mm

⁄„Ô˜

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜:

∞ÓԉȈ̤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

¶Ï‹Ú˘ ÎÔÏÒÓ· ÂÁηٿÛÙ·Û˘

(Ì ηχÌÌ·Ù·) ÂÊԉȷṲ̂ÓË ÌÂ:

- Î¿Ï˘ÌÌ· ‚¿Û˘, ÎÔÏ¿ÚÔ Î·È

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù· ÛÙ‹ÚÈ͢ ÙˆÓ

L 1901 Î.Â.,

- ¤ÏÌ· Î·È ‚›‰Â˜ ÛÙ‹ÚÈ͢,

Î¿Ï˘ÌÌ· ‚¿Û˘ Î·È ¿Óˆ Î¿Ï˘ÌÌ·

ÁÈ· ÙËÓ L 1900.

∆· ÎÔ˘ÙÈ¿ Î·È Ù· ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

·Ú·ÁÁ¤ÏÓÔÓÙ·È ¯ˆÚÈÛÙ¿.

°È· ÙÔÔı¤ÙËÛË ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ, ‚Ï.

ÛÂÏ. 15.07

°È· ÏËÚÔÊÔڛ˜ Î·È Ù¯ÓÈο

¯·Ú·ÎÙËÚÈÛÙÈο, ‚Ï. ÛÂÏ. 15.09

2700 εώς 3000 mm

3000 εώς 3300 mm

3300 εώς 3600 mm

∫Ô˘Ù› ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ÁÈ·

ÎÔÏÒÓ˜ ÂÁηٿÛÙ·Û˘

για 6 εξαρτήµατα 1 τεµάχιο L19067035

Tιµή/τεµ.: 39,87

270 mm

* ÙÔ ÎÔ˘Ù› 12 ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ ‰Â ÌÔÚ›

Ó· ÙÔÔıÂÙËı› ÛÙËÓ ÎÔÏÒÓ· L 1900

∞ÎÚÔ‰¤ÎÙ˘ ÁÈ· ÙËÓ Á›ˆÛË Ù˘

ÎÔÏÒÓ·˜

για 8 εξαρτήµατα 1 τεµάχιο L19087035

Tιµή/τεµ.: 43,66

360 mm

για 10 εξαρτήµατα 1 τεµάχιο L19107035

Tιµή/τεµ.: 48,59

450 mm

για 12 εξαρτήµατα * 1 τεµάχιο L19127035

Tιµή/τεµ.: 54,31

540 mm

540 mm

1 τεµάχιο L20627035

Tιµή/τεµ.: 7,77

1 τεµάχιο L4760

Tιµή/τεµ.: 6,95

1 τεµάχιο L4188

Tιµή/τεµ.: 0,96

∫¿Ï˘ÌÌ· ÁÈ· ÔÚÔÊ‹

Eξάρτηµα µε ράγα DIN για

ραγοϋλικά παντός τύπου

πλάτους 2 στοιχείων

L1902ELN

L1900ELN

L19067035

L4188L2062

L4760

για επιπλέον χρώµατα

Page 188: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.20

tehalit.κανάλι δαπέδου

∫Ô˘Ù› ‰·¤‰Ô˘

∫·Ó¿ÏÈ Î·È

Î¿Ï˘ÌÌ·

∞ÚÈıÌfi˜

χωρίσµατος

™˘ÓÂÚÁ·˙fiÌÂÓ·

ÂÍ·ÚÙ‹Ì·Ù·

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ ·Ó¿ χώρισµα

1,5 2,5 4 6 Ø max

SL1104007030

70 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 3,70

9 mm

9 6 4 2 8 mm

10 6 5 3 12 mm

10 6 5 3 12 mm

9 6 4 2 8 mm

SL1807507035

32 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 6,38

41 x 11

RAL 7030

75 x 17

RAL 7035

∫Ô˘Ù› L5090

∫Ô˘Ù› teha-sol

∫ÔÏÒÓ·

1

2

3

4

¶ÂÚÈÁÚ·Ê‹ ÷ڷÎÙËÚÈÛÙÈο ™˘ÛÎ/Û›· ∫ˆ‰ÈÎfi˜

∫Ô˘Ù› ‰È·ÎÏ·‰ÒÛˆ˜

™ËÌ›ˆÛË : √È ÚÔÎÔ¤˜ ¤¯Ô˘Ó

ÚÔ‚ÏÂÊı› ÁÈ· Ù· ηӿÏÈ·

SL 11040 Î·È SL 18075

˘ÏÈÎfi : ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ

¯ÚÒÌ· : ÁÎÚÈ ·ÓÔÈÎÙfi (RAL 7035)

‡„Ô˜ 35 x Ì‹ÎÔ˜ 110 x

Ï¿ÙÔ˜ 110 mm

1 τεµάχιο L50907035

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 15,37

∫Ô˘Ù› ˘ÏÈÎÒÓ

¢›‰ÂÙ·È Ì ‰È·¯ˆÚÈÛÙÈÎfi teha

64104 TAB Î·È 2 ϿΘ

ÛÙ‹ÚÈ͢ ˘ÏÈÎÒÓ, Ô˘ ÛÙËÓ

ηıÂÌ›· ÌÔÚÔ‡Ó Ó·

ÙÔÔıÂÙËıÔ‡Ó 2 ˘ÏÈο Ù‡Ô˘

SYSTO

™ËÌ›ˆÛË : ÃÚËÛÈÌÔÔÈ›ٷÈ

ÌfiÓÔ ÙÔ˘ ‹ ÙÔÔıÂÙÂ›Ù·È ¿Óˆ

·fi ÙÔ ÎÔ˘Ù› L 5090

˘ÏÈÎfi : ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ

¯ÚÒÌ· : ÁÎÚÈ ·ÓÔÈÎÙfi (GC)

‡„Ô˜ 90 x Ì‹ÎÔ˜ 110 x

Ï¿ÙÔ˜ 110 mm

1 τεµάχιο Teha.Sol508

∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 30,30

∆α SL 18075 και SLA 18075 ELN ÂÍ·ÛÊ·Ï›˙ουν ÙËÓ ¤ÍÔ‰Ô ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ ·fi ÙËÓ ÎÔÏÒÓ· RS L1900.

™˘Û΢·Û›·: ¶Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ ηÈ

Î¿Ï˘ÌÌ·.

ª‹ÎÔ˜: 2 m

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜ : ÛÎÏËÚfi PVC

·ÓԉȈ̤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

ÃÚÒÌ·Ù·: ÁÎÚÈ RAL 7030

ÁÎÚÈ ·ÓÔÈÎÙfi RAL 7035

·ÓԉȈ̤ÓÔ ·ÏÔ˘Ì›ÓÈÔ

L5090

Teha.Sol508

για επιπλέον χρώµατα

9 6 4 2 8 mm

10 6 5 3 12 mm

10 6 5 3 12 mm

9 6 4 2 8 mm

SLA180750ELN

10 m

∆ÈÌ‹/̤ÙÚÔ: 23,82

75 x 17

ανοδιωµένο

αλουµίνιο

∫Ô˘Ù› L5090

∫Ô˘Ù› teha-sol

∫ÔÏÒÓ·

1

2

3

4

L5806

1 σετ = 5 τεµάχια

∆ÈÌ‹/σετ: 6,49

Τεµάχιο

γείωσης για

SLA 18075

Page 189: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.21

tehalit.NR

Κα

νά

λι

συσκ. κωδικός τιµή/µ/€

πολύπριζα

6 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0006A00 13,78

8 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0008A00 22,45

12 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0012A00 31,63

16 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0016A00 40,82

20 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0020A00 50,00

24 µηχανισµών, 22,5x45mm 1 NRF0024A00 59,18

3x2P+T µε 3m καλώδιο 1 NRS0003L00 57,14

6x2P+T µε 3m καλώδιο 1 NRS0006L00 66,33

2xRJ+2x2P+T κόκκινη+2x2P+T άσπρη, µε 3m καλώδιο 1 NRS4222L10 138,78

2xRJ+4x2P+T άσπρη+2x2P+T άσπρη, µε 3m καλώδιο 1 NRS4304L10 146,94

RJ=RJ45 cat 6 UTP

πολύπριζο µε καλώδιο µήκους 2m, 1 DED002 190,00

6 πρίζες σούκο και 1 πρίζα δικύου κατ.6

NRF0008A00

NFR5222G00

Page 190: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.22

3 1

2

Πλεονεκτήµατα:• Προσφέρει γρήγορη λύση και ποιότητα.

• Μια επιπλέον λύση για τυποποιηµένες εργασίες.

• Χρώµατα, σχήµατα, τερµατικά οτιδήποτε µπορείτε να φανταστείτε.

Τεχνικά χαρακτηριστικά:• Ειδικά µεγέθη (max.) :

- ατσάλι : 3,1 m- PVC : 6 m- αλουµίνιο : 6 m

• Χρώµατα :- βαµένη πρόσοψη- RAL αποχρώσεις- συνδυασµός αλουµινίου και ξύλου

Ειδικές λύσεις tehalit.camelea

Και τα κανάλια γίνονται µέρος της διακόσµησηςΕιδικά µεγέθη, µοναδικά σχήµατα, ειδικά χρώµατα. Το tehalit.camelea ήρθε για να προσφέρειλύση στα πιο περίπλοκα προβλήµατα.

Page 191: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

10.23

1

2

3

productfocus

Ατελείωτα χρώµατα

µία απάντηση για κάθε ανάγκη.

Προτοτυπίαµπορεί να χρησιµοποιηθεί οπουδήποτε.

Τέλεια εµφάνισητα προϊόντα tehalit.cameleaδείχνουν πάντα άψογα.

Page 192: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Κανάλια για ερµάρια

Page 193: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

tehalit.ΒΑ7Α: σύστηµα άκαµπτων καναλιών

για την καλωδίωση 11.02

tehalit.VK-flex: σύστηµα εύκαµπτων καναλιών

για την καλωδίωση 11.03

Κα

νά

λι

Page 194: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

11.02

tehalit.BA7A : Νέο Û‡ÛÙËÌ· άκαµπτων ηӷÏÈÒÓ ÁÈ· την καλωδίωση

™˘Û΢·Û›·

∆ÈÌ‹/

̤ÙÚÔ

∫·Ó¿ÏÈ

¶Ï‹Ú˜

∫ˆ‰ÈÎfi˜

∞ÁÎÚ¿Ê·

∫ˆ‰ÈÎfi˜

50 m

48 m

24 17 12

41 29 21

∞ÚÈıÌfi˜

ηψ‰›ˆÓ

‰È·ÊfiÚˆÓ

‰È·ÙÔÌÒÓ

1,0 1,5 2,5

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

48 m

50 m

40 m

30 m

20 m

60 m

40 m

24 m

20 m

16 m

12 m

20 m

20 m

20 m

12 m

12 m

16 m

50 36 26

81 58 42

125 90 64

169 121 87

212 152 109

91 65 47

152 109 78

236 170 122

322 231 166

406 292 209

489 352 252

130 94 67

224 161 115

351 253 181

478 344 246

604 435 311

730 525 376

BA7A25025 1,91

BA7A25040 2,41

BA7A40025 2,41

BA7A40040 2,71

BA7A40060 3,56

BA7A40080 4,45

BA7A40100 5,68

BA7A60025 2,78

BA7A60040 3,58

BA7A60060 4,15

BA7A60080 5,49

BA7A60100 6,79

BA7A60120 10,42

BA7A80025 4,66

BA7A80040 5,19

BA7A80060 5,78

BA7A80080 6,52

BA7A80100 10,17

BA7A80120 11,93

16 m

16 m

12 m

459 330 236

630 453 324

801 576 422

BA7A100060 10,66

BA7A100080 12,32

BA7A100100 13,04

™˘Û΢·Û›· : Ï¿ÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢ Î·È Î¿Ï˘ÌÌ·.

Στάνταρ Ì‹ÎÔ˜ : 2 m. ÀÏÈÎfi : PVC ÛÎÏËÚfi. ∞˘ÙÔÛ‚ËÓfiÌÂÓÔ : UL 94VO.

ÃÚÒÌ· : ÁÎÚ› (G) RAL 7030

∆ÈÌ‹/

ÙÂÌ.

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

BA7CLIP 50 0,65

™˘Û΢·Û›·

25 x 25

40 x 25

25 x 40

40 x 40

60 x 40

80 x 40

100 x 40

25 x 60

40 x 60

60 x 60

80 x 60

100 x 60

120 x 60

25 x 80

40 x 80

60 x 80

80 x 80

100 x 80

120 x 80

60 x 100

80 x 100

100 x 100

(mm)

A x B

B

A

Page 195: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

11.03

tehalit.VK-flex: Û‡ÛÙËÌ· ‡ηÌÙˆÓ Î·Ó·ÏÈÒÓ ÁÈ· ÙËÓηψ‰›ˆÛË

Κα

νά

λι

™˘Û΢·Û›·ª‹ÎÔ˜

¶Ï‹Ú˜ ηӿÏÈ

∫ˆ‰ÈÎfi˜

250 mm

¢È·ÙÔÌ‹ x

Ì‹ÎÔ˜

(H x L)

15 x 11 x 250 1 τεµάχιο 10 8 5

∞ÚÈıÌfi˜

ηψ‰›ˆÓ

‰È·ÊfiÚˆÓ

‰È·ÙÔÌÒÓ

1,0 1,5 2,5

™˘Û΢·Û›·ª‹ÎÔ˜

¶Ï‹Ú˜ ηӿÏÈ

∫ˆ‰ÈÎfi˜

¢È·ÙÔÌ‹ x

Ì‹ÎÔ˜

∞ÚÈıÌfi˜

ηψ‰›ˆÓ

‰È·ÊfiÚˆÓ

‰È·ÙÔÌÒÓ

1,0 1,5 2,5

tehalit.VK-flexÙ‡Ô˜ Ì·˘ÙÔÎfiÏÏËÙË Ù·ÈÓ›·

VK-flex 10

M5690 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 1,71

250 mm 15 x 11 x 250 1 τεµάχιο 10 8 5

VK-flex 10

L2212 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 2,08

500 mm

500 mm

500 mm

21 x 23 x 500

31 x 33 x 500

45 x 43 x 500

1 τεµάχιο

1 τεµάχιο

1 τεµάχιο

20 18 13

57 46 30

101 81 53

VK-flex 20

M5691 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 3,76

VK-flex 30

M5692 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,14

VK-flex 40

M5693 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 6,03

500 mm

500 mm

500 mm

21 x 23 x 500

31 x 33 x 500

45 x 43 x 500

1 τεµάχιο

1 τεµάχιο

1 τεµάχιο

20 18 13

57 46 30

101 81 53

VK-flex 20

L2222 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,31

VK-flex 30

L2232 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 4,90

VK-flex 40

L2242 ∆ÈÌ‹/ÙÂÌ.: 7,16

¶Ï¿ÁÈ· fi„Ë ∆·ÈÓ›·

ÙÔÔı¤ÙËÛ˘

H

L

H

L

™˘Û΢·Û›·: µ¿ÛË Ì ϿÙË Ì Ԥ˜ ÛÙ‹ÚÈ͢.

ÀÏÈÎfi ηٷÛ΢‹˜: ¶ÔÏ˘·Ì›‰ÈÔ. ∞ÓÙÔ¯‹ ÛÙË ÊˆÙÈ¿: UL 94V2

ÃÚÒÌ·: ÁÎÚÈ RAL 7035

8

84,5

H

L

H

L

Page 196: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Διακοπτικό υλικό

Page 197: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

∆ια

κο

πτικ

ό

Υλικ

ό

Δια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

ό

systo 12.04

Page 198: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.02

Σειρά systoΣτυλ και Tεχνολογία.

Mε την επιδίωξη να προσφέρει πάντα τις πληρέστερες

δυνατές λύσεις στους πελάτες της, η Hager διευρύνει την

προσφορά της στο ηλεκτρολογικό υλικό, προσθέτοντας στον

κατάλογό της ένα πλήρες σύστημα διακοπτικού υλικού 45 x 45.

Tεχνολογικά εξελιγμένη, αλλά και με μοντέρνο σχεδιασμό, η

σειρά Systo βάζει την τελευταία πινελιά στην εγκατάστασή

σας, είτε πρόκειται για οικιακούς είτε για επαγγελματικούς

χώρους.

Oι κατάλληλες διαστάσεις

H σειρά Systo, ως "σύστημα",

βασίζεται στις απόλυτα συμπα-

γείς διαστάσεις των υλικών της,

οι οποίες χαρίζουν μεγάλη ελευ-

θερία στους συνδυασμούς : οι

μηχανισμοί χωρίζονται, σε

υλικά 1 στοιχείου (22,5 mm)

ή 2 στοιχείων (45 mm).

Xάρη σε αυτές τις συμβατικές

διαστάσεις, οι μηχανισμοί

ενσωματώνονται εύκολα σε όλα

τα συστήματα εγκατάστασης.

Προορισμένη τόσο για νέες

εγκαταστάσεις όσο και για ανα-

καινίσεις χώρων, η σειρά Systo

καλύπτει όλες τις εφαρμογές με

τις οποίες μπορεί να έρθει αντι-

μέτωπος ο εγκαταστάτης και

σας επιτρέπει να εξοπλίσετε

πλήρως ένα χώρο εργασίας.

Mεγάλη γκάμα εφαρμογών

H σειρά απαρτίζεται από τα ακό-

λουθα υλικά : υλικά εντολής,

υλικά διαχείρισης ενέργειας, ρευ-

ματοδότες, πρίζες ασθενών.

Συμπληρώνεται επίσης από μια

πλειάδα βάσεων, πλαισίων και

άλλων εξαρτημάτων, τα οποία

πλαισιώνουν τους δεκάδες δια-

θέσιμους μηχανισμούς και σας

διευκολύνουν στην τοποθέτησή

τους με οποιοδήποτε τρόπο.

Eυκολία στην εγκατάσταση

Tαχύτητα

• η ταχύτητα στη σύνδεση των

υλικών αυξάνει την

αποδοτικότητά σας

• η αξιοπιστία των ακροδεκτών

Tαχείας Σύνδεσης εξαλείφει

κάθε ηλεκτρικό κίνδυνο και

καθιστά ασφαλέστερη την

εγκατάσταση.

Άνεση

• οι συμπαγείς διαστάσεις των

μηχανισμών καθώς και το

σύστημα σύνδεσής τους, σας

εξασφαλίζουν χώρο για την

καλωδίωση στα χωνευτά κουτιά

εγκατάστασης.

Φινίρισμα

• χάρη στο σύστημα

αντιστάθμισης που διαθέτουν,

τα πλαίσια καλύπτουν

οποιεσδήποτε ατέλειες του

τοίχου

• το πλαστικό καπάκι που

διατίθεται μαζί με τη βάση

στήριξης, καλύπτει και

προστατεύει το μηχανισμό κατά

τις εργασίες στο χώρο.

Eυελιξία

• η σειρά είναι συμβατή με όλα

τα χωνευτά κουτιά

εγκατάστασης της αγοράς

• με ένα μόνο κωδικό για τη

βάση στήριξης, μπορείτε να

πραγματοποιήσετε

οποιοδήποτε οριζόντιο ή

κάθετο συνδυασμό υλικών.

Page 199: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.03

Δια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

ό∆

ιακο

πτικ

ό

Υλικ

ό

Xρώμα και υφή

Tο αγνό λευκό με μια ελαφριά

γαλάζια απόχρωση, είναι το

χρώμα που, χωρίς να τραβάει το

βλέμμα, χαρίζει στη σειρά Systo

την αίσθηση της καθαρότητας

αλλά και της ποιοτικής

υπεροχής.

Eξίσου σημαντική με το χρώμα, η

υφή : η επιλογή έγινε από τους

ίδιους τους μελλοντικούς

χρήστες του υλικού, ανάμεσα σε

20 διαφορετικά δείγματα, από το

πιο λείο στο πιο τραχύ.

Eπιλέχθηκε τελικά μια μοναδική

υφή, εξαιρετικά λεία, αντιστατική

και χωρίς έντονη αντανάκλαση.

Tο κομψό και καθαρό φινίρισμα

προστατεύεται χάρη σε ένα

ανθεκτικό στις ακτίνες UV υλικό.

Aποτέλεσμα : προϊόντα για κάθε

εφαρμογή που είναι ταυτόχρονα

πρωτότυπα και ταιριάζουν σε

κάθε χώρο.

φωτο : INSIDE/B.MIEBACH

Page 200: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.04

Mηχανισμοί 45 x 45 mm - Σειρά systoΜπουτόν - Διακόπτες 1 και 2 στοιχείων

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

διακόπτες 10 A - 250 V με ακροδέκτες Tαχείας Σύνδεσης, 1 στοιχείου

(μόνο μηχανισμός)

Λευκό Titanium

αλέ-ρετούρ 10 WS012 4,53 WS012T 5,41

αλέ-ρετούρ με θέση για ενδεικτικό 10 WS013* 6,70 WS013T 6,70

(παραδίδεται χωρίς ενδεικτικό)

αλέ-ρετούρ με θέση για ετικέτα 10 WS014 9,68

(δυνατότητα σύνδεσης λυχνίας)

διακόπτες 10 A - 250 V με ακροδέκτες Tαχείας Σύνδεσης, 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

απλός 10 WS000 4,53

αλέ-ρετούρ 10 WS001 4,80 WS001T 5,92

αλέ-ρετούρ με θέση για ενδεικτικό 10 WS002* 7,21 WS002T 8,27

(παραδίδεται χωρίς ενδεικτικό)

αλέ-ρετούρ με κορδόνι (1,5 m) 1 WS005 17,62

αλέ-ρετούρ με θέση για ετικέτα 1 WS006 11,64

(δυνατότητα σύνδεσης λυχνίας)

διπολικός 1 WS008 15,31

διπολικός με ενδεικτικό 1 WS009 16,08

αλέ-ρετούρ μεσαίος 1 WS010 14,22

αλέ ρετούρ μεσαίος με ενδεικτικό 1 WS011 19,58

μπουτόν πίεσης 10 A - 250 V με ακροδέκτες Tαχείας Σύνδεσης, 1 στοιχείου

(μόνο μηχανισμός)

με 1 ανοικτή επαφή 10 WS027 5,56 WS027T 7,04

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 10 WS029 6,39

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 10 WS030* 6,29 WS030T 8,06

και θέση για ενδεικτικό

(παραδίδεται χωρίς ενδεικτικό)

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 10 WS031 7,79

και θέση για ετικέτα

(δυνατότητα σύνδεσης λυχνίας)

μπουτόν πίεσης 10 A - 250 V με ακροδέκτες Tαχείας Σύνδεσης, 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

με 1 ανοικτή επαφή 10 WS020 6,23 WS020T 7,86

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 1 WS022 7,11

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 10 WS023* 8,14 WS023T 9,08

και θέση για ενδεικτικό

(παραδίδεται χωρίς ενδεικτικό)

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 1 WS024 17,32

και κορδόνι (1,5 m)

με 1 επαφή αναστροφής (1A/1K) 10 WS025 8,65

και θέση για ετικέτα

(δυνατότητα σύνδεσης λυχνίας)

(*) Ανταλλακτικές λυχνίες

μπλε προσανατολισμού 1,5 mA - 250 VM 10 WS690 5,05

μπλε προσανατολισμού 40 mA - 12-24 V DC 10 WS692 5,05

κόκκινη σηματοδότησης 2 mA - 250 VM 10 WS691 5,05

(χρειάζεται ουδέτερο)

WS005

WS008

WS690, WS692

WS006

WS012

Page 201: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.05

Mηχανισμοί 45 x 45 mm - Σειρά systoΡευματοδότες

Δια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

ό∆

ιακο

πτικ

ό

Υλικ

ό

WS160, WS161

WS163

WS687

WS688

WK696

WE155

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

ρευματοδότες 16 A - 250 V

(μόνο μηχανισμός)

Λευκό / Titanium

πρίζα σούκο, με προστασία για παιδιά 10 WS160 4,43 WS160T 5,10

και ακροδέκτες Tαχείας Σύνδεσης

πρίζα σούκο, με βιδωτούς ακροδέκτες 10 WS161 3,82

πρίζα σούκο κόκκινη ασφαλείας, 10 WS162 6,29

με βιδωτούς ακροδέκτες

πρίζα σούκο, με προστασία για παιδιά 10 WS163 4,02

και βιδωτούς ακροδέκτες

πρίζα σούκο κόκκινη ασφαλείας, 10 WS164 5,98

με προστασία για παιδιά και βιδωτούς ακροδέκτες

έξοδος καλωδίου

έξοδος καλωδίου για καλώδια 10 WE155 4,69 WS155T 6,63

1.5 έως 12 mm

εξαρτήματα

έξοδος καλωδίου, 1 στοιχείου 10 WS687 2,06

κάλυμμα κενής θέσης, 1 στοιχείου 10 WS688 1,00 WS688T 2,91

κάλυμμα κενής θέσης, 2 στοιχείων 10 WS689 1,39 WS689T 3,72

κόκκινο πλακίδιο για ρευματοδότη σούκο 10 WS697 0,86

ανταλλακτικό άγκιστρο μικρού μήκους 50 WK696 1,03

ανταλλακτικό άγκιστρο μεγάλου μήκους 50 WK697 1,18

Page 202: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.06

Mηχανισμοί 45 x 45 mm - Σειρά systoΠρίζες ασθενών 1 και 2 στοιχείων

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πρίζες τηλεφώνου και δικτύων, 1 στοιχείου

(μόνο μηχανισμός)

Λευκό Titanium

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, UTP, 8 επαφές 10 WS210 5,36 WS210T 6,73

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, FTP, 9 επαφές 10 WS213 5,72 WS213T 7,14

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, STP, 8 επαφές 10 WS216 6,64 WS216T 9,69

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, UTP, 8 επαφές 10 WS219 7,67 WS219T 8,47

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, FTP, 9 επαφές 10 WS222 8,45 WS222T 9,08

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, STP, 8 επαφές 10 WS225 10,20 WS225T 12,76

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

πρίζες τηλεφώνου και δικτύων, 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

τηλεφωνική RJ11/12 10 WS201 8,30 WS201T 9,69

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, UTP, 8 επαφές 1 WS211 6,59 WS211T 7,76

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, FTP, 9 επαφές 1 WS214 6,62 WS214T 8,11

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 5E, class D, 100MHz, STP, 8 επαφές 1 WS217 7,94 WS217T 10,31

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, UTP, 8 επαφές 1 WS220 8,19 WS220T 9,29

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, FTP, 9 επαφές 10 WS223 9,05 WS223T 10,41

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

RJ45 κατ. 6, class E, 250MHz, STP, 8 επαφές 1 WS226 11,99 WS226T 14,69

(συμβατή και με φις RJ11, RJ12)

πρίζες τηλεόρασης/ραδιοφώνου/δορυφορικής και ηχείων με βιδωτούς ακροδέκτες,

2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

TV απλή 10 WS250 4,85 WS250T 7,14

TV διελεύσεως/τερματική 10 dB 1 WS251 12,24

με τερματική αντίσταση 75 Ω

TV διελεύσεως/τερματική 15 dB 1 WS252 8,14

με τερματική αντίσταση 75 Ω

TV+FM απλή 1 WS253 13,92 WS253T 17,40

TV+FM διελεύσεως/τερματική 10 dB 1 WS254 14,43

με τερματική αντίσταση 75 Ω

TV+FM διελεύσεως/τερματική 15 dB 1 WS255 14,43

με τερματική αντίσταση 75 Ω

TV+FM+SAT απλή, 1 εισόδου 1 WS256 17,01 WS256T 21,33

TV+FM+SAT απλή, 2 εισόδων 1 WS257 17,01 WS257T 21,33

Ηχείου απλή 1 στοιχείου 1 WS290 6,08

Ηχείου απλή 2 στοιχείων 1 WS291 6,40

WS254

WS256

WS250

Πρίζα RJ45

WS290

Page 203: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.07

Mηχανισμοί 45 x 45 mm - Σειρά systoΥλικά διαχείρισης ενέργειας

Δια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

ό∆

ιακο

πτικ

ό

Υλικ

ό

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

διακόπτης εξαερισμού 10 A - 250 V~ με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης, 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

Λευκό Titanium

αλέ-ρετούρ 1 WS048 8,77

2 ταχυτήτων, χωρίς θέση stop

ανιχνευτές κίνησης 230 V~ , 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

χωρίς ουδέτερο (2 καλώδια), 1 WS050 70,41 WS050T 74,49

60...320 W/VA για φορτία πυρακτώσεως και αλογόνου

με ηλεκτρονικό μετασχηματιστή

με ουδέτερο (3 καλώδια), 1 WS051 70,41 WS051T 74,49

0...1000 W για φορτία πυρακτώσεως και αλογόνου 230 VM

0...500 VA για τα υπόλοιπα φορτία (λαμπτήρες αλογόνου

με μετασχηματιστή, λαμπτήρες φθορισμού, ανεμιστήρες...)

dimmer 230 V~, 2 στοιχείων

για φορτία πυρακτώσεως και αλογόνου (μόνο μηχανισμός)

περιστροφικό dimmer 350 VA 1 WS065 43,88 WS065T 47,96

κατάλληλο για σιδηρομετασχηματιστές

dimmer 350 VA 1 WS067 48,98 WS067T 54,08

με μπουτόν πίεσης

διακόπτες και μπουτόν για ρολά 10 A - 250 V με ακροδέκτες ταχείας σύνδεσης,

2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

διπλός διακόπτης αλέ-ρετούρ για ρολά 1 WS300 15,26 WS300T 18,88

διπλό μπουτόν για ρολά 1 WS301 14,12 WS301T 17,55

θερμοστάτες χώρου 230 V , 2 στοιχείων

(μόνο μηχανισμός)

απλός, με 1 μεταγωγική επαφή 8 A - 250 VM 1 WS310 85,74

δυνατότητα ρύθμισης από +5 εως 30C

προγραμματιζόμενος 1 WS311 143,26

με 1 μεταγωγική επαφή 8 A - 250 V

και εφεδρεία 30 ημερών

δυνατότητα ρύθμισης από +10 εως 30 C

WS048

WS300

WS311

WS051

WS066

Page 204: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.08

Mηχανισμοί 45 x 45 mm - Σειρά systoΒάσεις και πλαίσια

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πλαίσια Λευκό Titanium

απλό, 80x80mm (2 στοιχείων) 10 WS401 1,29 WS401T 1,99

διπλό οριζόντιο, 80x151 mm (2 x 2 στοιχείων) 10 WS402 3,30 WS402T 4,08

αξονική απόσταση 71 mm

τριπλό οριζόντιο, 80x222 mm (3 x 2 στοιχείων) 5 WS403 5,00 WS403T 6,22

αξονική απόσταση 71 mm

τετραπλό οριζόντιο 80 x 293 (4 x 2 στοιχείων) 5 WS404 6,63 WS404T 8,32

αξονική απόσταση 71 mm

διπλό κάθετο, 137x80 mm (2 x 2 στοιχείων) 10 WS406 3,30 WS406T 4,08

αξονική απόσταση 57 mm

τριπλό κάθετο, 194x80 mm (3 x 2 στοιχείων) 5 WS407 5,00 WS407T 6,22

αξονική απόσταση 57 mm

διπλό κάθετο, 151x80 mm (2 x 2 στοιχείων) 10 WS408 3,30 WS408T 4,08

αξονική απόσταση 71 mm

τριπλό κάθετο, 222x80 mm (3 x 2 στοιχείων) 5 WS409 5,00 WS409T 6,22

αξονική απόσταση 71 mm

ενιαίο 4 στοιχείων οριζόντιο, 80x137mm 10 WS410 2,68 WS410T 4,49

ενιαίο 6 στοιχείων οριζόντιο, 80x194mm 5 WS411 3,87 WS411T 5,10

βάσεις μηχανισμών

απλή βιδωτή (2 στοιχείων) 10 WS450 0,96

απλή με άγκιστρα (2 στοιχείων) 10 WS451 1,94

4 στοιχείων βιδωτή για το πλαίσιο WS410 10 WS452 2,47

6 στοιχείων βιδωτή για το πλαίσιο WS411 5 WS453 3,82

WS401

WS402

WS410

WS450 WS451

WS452

WS407

Page 205: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

12.09

κουτιά διακοπτών/μπριζών χώνευσης σε γυψοσανίδα

κουτιά διακοπτών/μπριζών χώνευσης σε γυψοσανίδα

Δια

κο

πτι

κό

Υ

λικ

ό∆

ιακο

πτικ

ό

Υλικ

ό

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

κουτιά χώνευσης σε γυψοσανίδα

μιας θέσης, βάθος:40 mm, διάμετρος:67 mm 50 WE741 0,71

δύο θέσεων, βάθος:40 mm 25 WE742 3,27

απόσταση κέντρων 71 mm

δύο θέσεων, βάθος:40 mm 25 WE746 4,49

απόσταση κέντρων 57 mm

τριών θέσεων, βάθος:40 mm 25 WE743 4,64

απόσταση κέντρων 71 mm

τριών θέσεων, βάθος:40 mm 25 WE747 5,82

απόσταση κέντρων 57 mm

εξαρτήματα

ποτηροτρύπανο διαμέτρου 67 mm 1 WE790 36,73

WE741

WE743

WE746

WE790

WE746

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

κουτιά χώνευσης σε τοίχο

μιας θέσης, βάθους 40 mm (στρογγυλό) 50 WE840 0,51

μιας θέσης, βάθους 40 mm (τετράγωνο) 50 WE841 0,57

2 θέσεων, βάθους 40 mm (τετράγωνο) 25 WE842 2,09

απόσταση κέντρων 57 mm

3 θέσεων, βάθους 40 mm (τετράγωνο) 25 WE843 2,94

απόσταση κέντρων 57 mm

WE840

WE841WE842

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

κουτιά εξωτερικά

Λευκό Titanium

μιας θέσης 10 WS681 2,53 WS681T 5,10

2 θέσεων, απόσταση κέντρων 71 mm 5 WS682 3,78 WS682T 10,20

3 θέσεων, απόσταση κέντρων 71 mm 5 WS683 5,32 WS683T 12,76

6 θέσεων 5 WS686 23,37 WS686T 29,59

WS681

WS683

Page 206: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Οικιακά συστήματααυτοματισμού

Page 207: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Οικ

ιακά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

Οικ

ιακά

Συσ

τήμα

ταΑ

υτο

μα

τισ

μο

ύ

tebis 13.02

tebis KNX 13.08

VDI οπτικοακουστική σύνδεση 13.10

ανιχνευτές κίνησης σειρά ΕΕ 13.11ανιχνευτές κίνησης με ενσωματωμένο προβολέα

ασύρματα κουδούνια 13.13

Page 208: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.02

σύστημα tebis TS

TX112

TS100

πλ/στ συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

βασικές μονάδες συστήματος

μονάδα προγραμματισμού 6 1 TS100 331,13

μονάδα τροφοδοσίας

320 mA 4 1 TXA111 231,28

640 mA 4 1 TXA112 367,93

Page 209: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.03

σύστημα tebis TS

Οικ

ιακά

Συσ

τήμα

ταΑ

υτο

μα

τισ

μο

ύΟ

ικια

κά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

πλ/στ συσκ, κωδικός τιμή/μ/€

μονάδες εξόδου, ράγας (φωτισμού, 250 V - AC 1)

μονάδα 4 εξόδων 4 A 4 1 TS204A 199,73

μονάδα 4 εξόδων 10 A 4 1 TS204B 247,04

μονάδα 4 εξόδων 16 A 4 1 TS204C 273,32

μονάδα 6 εξόδων 4 A 4 1 TS206A 283,83

μονάδα 6 εξόδων 10 A 4 1 TS206B 325,88

μονάδα 6 εξόδων 16 A 4 1 TS206C 357,42

μονάδα 4 εξόδων 16 A, για θέρμανση 4 1 TS244 273,32

dimmer ράγας

dimmer 600 W 4 1 TS210 210,24

για φορτία πυρακτώσεως και αλογόνου

μέσω ηλεκτρονικού

ή σιδηρομετασχηματιστή

dimmer 300 W 4 1 TS210A 178,70

για φορτία πυρακτώσεως και αλογόνου

μέσω ηλεκτρονικού

ή σιδηρομετασχηματιστή

dimmer πιλότος με 3 εξόδους 1-10 V 6 1 TS211 331,13

μονάδες εξόδου για ρολά και περσίδες

μονάδα 4 εξόδων 230 V για ρολά 4 1 TS223 241,79

μονάδα 4 εξόδων 24 VDC για ρολά 4 1 TS225 252,30

μονάδα 4 εξόδων 230 V για περσίδες 4 1 TS224 273,32

μονάδα 4 εξόδων 24 VDC για περσίδες 4 1 TS226 273,32

TS206B

TS210 / TS210A

TS224/TS226

Page 210: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.04

σύστημα tebis TS

πλ/στ συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

μονάδες εισόδου

χωνευτή μονάδα 2 εισόδων 1 TS302 62,02

για επίτοιχους διακόπτες και μπουτόν

χωνευτή μονάδα 4 εισόδων 1 TS304 105,12

για επίτοιχους διακόπτες και μπουτόν

χωνευτή μονάδα 2 εισόδων 1 TS303 78,85

με περιοδική μετάδοση εντολών

για σύνδεση με συμβατικούς θερμοστάτες

ραγοϋλικό 4 εισόδων 230 V 2 1 TS314 178,70

ραγοϋλικό 6 εισόδων 230 V 4 1 TS316 294,35

TS314

TS302

TS304

Page 211: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.05

σύστημα tebis TS

Οικ

ιακά

Συσ

τήμα

ταΑ

υτο

μα

τισ

μο

ύΟ

ικια

κά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

πλ/στ συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

φωτοαισθητήρες

διακόπτης λυκόφωτος ράγας 2-20000 lux 2 1 TK025 108,28

χωνευτό φωτοκύτταρο 1 EE002 23,27

εξωτερικό φωτοκύτταρο 1 EE003 20,16

χρονοδιακόπτες

εβδομαδιαίος χρονοδιακόπτης 2 1 TS022 220,76

αντάπτορας USB και λογισμικό 1 EG003U 98,42

προγραμματισμού χρονοδιακοπτών

κλειδί κλειδώματος 1 EG004 9,06

κλειδί μεταφοράς προγράμματος 1 EG005 9,06

θήκη ράγας για 3 κλειδιά 1 EG006 9,71

θερμοστάτης

επίτοιχος ρυθμιστής θερμοκρασίας 1 TS321 241,79

δωματίου 17 - 25 C

TK025

TS022

EE002 EE003

EG003U

EG004 EG005

TS321

Page 212: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.06

σύστημα tebis TS

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

υλικά ασύρματης εντολής

ασύρματος δέκτης 12 εισόδων 1 TS351 310,11

τηλεχειριστήριο 2 πλήκτρων, μπρελόκ 1 TU202 78,47

τηλεχειριστήριο 4 πλήκτρων 1 TU204 104,63

τηλεχειριστήριο 8 πλήκτρων, 24 εντολών 1 TU209 156,92

ανεμόμετρο

ανεμόμετρο 1 TG050 241,79

για τον αυτόματο χειρισμό

και την προστασία τεντών και ρολών

TS351

TU209TU202 TU204

TG050

Page 213: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.07

σύστημα tebis TS

Οικ

ιακά

Συσ

τήμα

ταΑ

υτο

μα

τισ

μο

ύΟ

ικια

κά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

καλώδιο bus

EIB-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8, μήκος 100 m 1 TG018 103,02

EIB-Y(ST)Y 2 x 2 x 0,8, μήκος 500 m 1 TG019 473,05

κλέμες

κλέμες bus (μαύρο/κόκκινο) 50 TG008 1,38

Ø 0,6 - 0,9 mm

κλέμες bus (άσπρο/κίτρινο) 50 TG025 1,38

Ø 0,6 - 0,9 mm

TG018

TG008

Page 214: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.08

σύστημα tebis KNX

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

μονάδα τροφοδοσίας

320mA 1 TXA111 231,28

640mA 1 TXA112 367,93

μονάδα εξόδου

μονάδα 4 εξόδων 4 Α 1 TXA204C 377,55

μονάδα 6 εξόδων 16 Α 1 TXA206C 457,14

μονάδα 10 εξόδων 16 Α 1 TXA207C 551,02

ρυθμιστής φωτεινότητας(dimmer), 3 εξόδων

ρυθμιστής φωτεινότητας(dimmer) KNX, 3x300 W 1 TXA213 555,10

μονάδα 4 εξόδων για περσίδες, 230 V 1 TXA224 316,33

χωνευτές μονάδες εισόδου

χωνευτή μονάδα 2 εισόδων 1 TXB302 62,02

χωνευτή μονάδα 4 εισόδων 1 TXB304 105,12

φωτοαισθητήρες

διακόπτης λυκόφωτος,1-6 καναλιών,

2-200 lux και 200 - 20klux 1 TX025 108,28

χωνευτό φωτοκύτταρο 1 EE002 23,27

εξωτερικό φωτοκύτταρο 1 EE003 20,16

TXA112

TXA213

Page 215: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.09

σύστημα tebis KNX

Οικ

ιακά

Συσ

τήμα

ταΑ

υτο

μα

τισ

μο

ύΟ

ικια

κά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

πλ/στ συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

μονάδες εισόδου

μονάδα 4 εισόδων 4 Α 4 1 TXA304 295,92

μονάδα 6 εισόδων 10 Α 6 1 TXA306 377,55

μονάδα 10 εισόδων 16 Α 6 1 TXA310 489,80

ανιχνευτής κίνησης και ρυθμιστής φωτεινότητας 1 TX510 246,94

προσαρμοστής γραμμής, τροφοδοσία 30V DC,

(χωρίς σύνδεση data) 1 TA008 411,21

θύρα USB τύπου Β 1 TH101 253,06

κλέμες bus (μαύρο/κόκκινο) 50 TG008 1,38

Ø 0,6 - 0,9 mm

γέφυρα ταχείας σύνδεσης, μαύρη 50 TG200A 32,65

γέφυρα ταχείας σύνδεσης, γκρι 50 TG200B 32,65

γέφυρα ταχείας σύνδεσης, καφέ 50 TG200C 32,65

TXA310

TX510

TA008

TH101

TG200A

Page 216: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.10

VDI Οπτικοακουστική σύνδεση

συσκ. κωδικός τιμή/μ/€

πρίζα ράγας δικτύου 4 x RJ45 κατ.5E UTP 1 TN004S 11,50

πρίζα ράγας δικτύου 4 x RJ45 κατ.6 STP 1 TN002S 16,10

σύνδεσμος ομοαξονικού καλωδίου σε 1 TN010S 9,00

1 module <<θηλυκoύ>> τύπου.

καλώδιο δικύου:4 x RJ45 κατ.6 S/FTP 0.5 m 1 TN713 19,70

καλώδιο δικύου:1 x RJ45 κατ.6 S/FTP 1 m 1 TN714 8,90

καλώδιο δικύου:4 x RJ45 κατ.6 S/FTP 0.3 m 1 TN715 17,30

vέo

TN002S

TN004S

TN010S

TN713

Page 217: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.11

Οικ

ιακά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

ανιχνευτές κίνησης επίτοιχοι

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

με ρυθμιζόμενη γωνία 140Æ, compact

χρώματος λευκού 1 EE820 33,16

χρώματος ανθρακίτη 1 EE821 33,16

με ρυθμιζόμενη γωνία 200Æ, compact

χρώματος λευκού 1 EE830 39,59

χρώματος ανθρακίτη 1 EE831 39,59

με ρυθμιζόμενη γωνία 360Æ, compact

χρώματος λευκού 1 EE840 46,84

χρώματος ανθρακίτη 1 EE841 46,84

εξαρτήματα για τους ανιχνευτές κίνησης 140°, 200°, 360°

γωνιακή στήριξη

χρώματος λευκού 1 EE825 7,21

χρώματος ανθρακίτη 1 EE826 7,21

στήριξη για οροφή

χρώματος λευκού 1 EE827 7,21

χρώματος ανθρακίτη 1 EE828 7,21

με εμβέλεια από 0.5 m έως 16 m

χρώματος λευκού 140Æ 1 EE850 57,65

χρώματος ανθρακίτη 140Æ 1 EE851 57,65

χρώματος αλουμινίου 140Æ 1 EE852 57,65

χρώματος λευκού 220Æ 1 EE860 63,78

χρώματος ανθρακίτη 220Æ 1 EE861 63,78

χρώματος αλουμινίου 220Æ 1 EE862 63,78

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ανιχνευτής κίνησης οροφής εξωτερικός 360Æ 1 EE804 91,84

ανιχνευτής κίνησης οροφής χωνευτός 360Æ 1 EE805 91,84

EE804 EE805

EE860

TWIN = 220°+ 360° (σύνθετη λειτουργία κάθετης και οριζόντιας ανίχνευσης), compact εμβέλεια από 8 m έως 16 m

χρώματος λευκού 1 EE870 70,20

χρώματος ανθρακίτη 1 EE871 70,20

χρώματος αλουμινίου 1 EE872 70,20

τηλεκοντρόλ για ρυθμίσεις 1 EE806 21,43

(είναι συμβατό με τις σειρές των ΕΕ85xx,ΕΕ86xx,ΕΕ87xx)

εξαρτήματα για τον ανιχνευτή κίνησης TWIN

γωνιακή στήριξη

χρώματος λευκού 1 EE855 7,21

χρώματος ανθρακίτη 1 EE856 7,21

χρώματος αλουμινίου 1 EE857 7,21

EE820 EE840

EE870

EE872

ανιχνευτές κίνησης οροφής 360°

EE806

Page 218: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.12

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ανιχνευτής κίνησης + προβολέας 400 W μαύρος 1 52541 39,50

(με λάμπα αλογόνου)

ανιχνευτής κίνησης + προβολέας 400 W λευκός 1 52542 39,50

(με λάμπα αλογόνου)

ανιχνευτής κίνησης + προβολέας 120 W μαύρος 1 52545 31,00

(με λάμπα αλογόνου)

ανιχνευτής κίνησης + προβολέας 120 W λευκός 1 52546 31,00

(με λάμπα αλογόνου)

ανιχνευτές κίνησης με ενσωματωμένο προβολέα

ανιχνευτές παρουσίας οροφής 360ο

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ανιχνευτής παρουσίας οροφής 1 εξόδου 1 EE810 167,91

ανιχνευτής παρουσίας οροφής 2 εξόδων 1 EE811 192,06

ανιχνευτής παρουσίας 1 EE812 217,43

με λειτουργία dimmer 1-10V

κουτί τοποθέτησης για ΕΕ810, ΕΕ811 1 EE813 3,51

EE810 EE813

ανιχνευτής παρουσίας οροφής ON/OFF 1 EE815 127,55

ανιχνευτής παρουσίας οροφής DALI/DSI 1 EE816 153,06

τηλεκοντρόλ για ρυθμίσεις 1 EE807 42,86

τηλεκοντρόλ χρήστη 1 EE808 42,86

EE815 EE816

EE807

52542

52545

vέo

Page 219: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

13.13

Οικ

ιακά

Συσ

τή

µα

τα

Αυτο

µα

τισ

µο

ύ

Ασύρματα κουδούνια

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

ασύρματο κουδούνι + δέκτης (ηχείο) 200 m με μπαταρίες 1 53620 67,00

ασύρματο κουδούνι + δέκτης (ηχείο) 200 m 1 53621 72,50

με μπαταρίες και φωτειζόμενο (led)

ασύρματο κουδούνι + δέκτης (ηχείο) 200 m 220 V 1 53622 76,50

με φωτειζόμενο (led)

ασύρματη ηχητική προειδοποίηση εισόδου πόρτας 1 53625 94,50

+ δέκτης (ηχείο)

δέκτης(ηχείο) ασύρματων κουδουνιών με μπαταρίες 1 53610 46,50

δέκτης(ηχείο) ασύρματων κουδουνιών με μπαταρίες 1 53611 51,00

και φωτειζόμενο (led)

δέκτης (ηχείο) ασύρματων κουδουνιών 220 V 1 53612 55,00

με φωτειζόμενο (led)

ασύρματο κουδούνι με μπαταρίες 200m (χωρίς δέκτη) 1 53600 27,50

ασύρματη ηχητική προειδοποίηση πόρτας (χωρίς δέκτη) 1 53601 34,00

μετασχηματιστής 230V ac/8-12V ac για τον δέκτη 53611 1 53699 14,00

53600

53611

53621

53625

vέo

Page 220: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ασφάλεια

Page 221: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Ασφάλεια

ανιχνευτές καπνού 14.02

Page 222: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

14.02

ανιχνευτές καπνού

Û˘ÛÎ. Έ‰ÈÎfi˜ ÙÈÌ‹/Ì/€

με μπαταρία 9 V

Ï¢Îό 1 TG500A 47,64

ασημένιο 1 TG500B 51,44

καφέ 1 TG500C 53,05

με τροφοδοσία 230 V και μπαταρία εφεδρείας 9 V

Ï¢Îό 1 TG501A 59,55

ασημένιο 1 TG501B 64,44

καφέ 1 TG501C 66,60

TG500B / TG501B

TG500C / TG501C

TG500A / TG501A

Page 223: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Πράσινο Σπίτι'Εξυπνο Σπίτι

www.hagerhellas.gr

Ασφάλεια

Page 224: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Τεχνικός οδηγός

Page 225: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

Επιλογή διακοπτικού υλικού και ρευµατοδοτών

(ΧΤ) 15.02

Χωρητικότητα καλωδίων και διαστάσεις για τα:

tehalit.LF, LFF 15.03

Χωρητικότητα καλωδίων και διαστάσεις για τα:

tehalit.atheha, SL, SL decor, EK 15.05

tehalit.clm-clima 15.06

Χωρητικότητα καλωδίων και διαστάσεις για τα:

tehalit.GBD-GBA 15.07

Χωρητικότητα καλωδίων και διαστάσεις για τα:

tehalit.BR 15.09

Βαθµός προστασίας 15.10

Page 226: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

∂ÈÏÔÁ‹ ‰È·ÎÔÙÈÎÔ‡ ˘ÏÈÎÔ‡ Î·È ÚÂ˘Ì·ÙÔ‰fiÙˆÓ (Ã.∆.)

15.02

atéha SL

SL décor

GBD

GBA

RSLFF LPT BR

BRA

BRS

ÀÏÈο (Ì˯·ÓÈÛÌÔ›)

Aliberti

SANTORI

SERIFOS

SIFNOS

Becker

ARSYS

BJC

IBIZA

SOL TEIDE

ROOM

Busch-Jaeger

LISA

REFLEX

TRAZO

IMPLUS

Century Control

Ï·›ÛÈÔ ÙÂÙÚ¿ÁˆÓÔ

Ï·›ÛÈÔ ÛÙÚÔÁÁ˘Ïfi

Clipsal

Elko

Super Polar

Elso

GE

ALEGRE

SINTRA

GEYER

CORAL

RUBIN

Legrand

Oteo TM

Galea TM

Valena TM

Merten

Atelier

Epoca

Octo Color

Niko

PR 20

PR 100

PR 200

systo

Hager

Page 227: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

15.03

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ

¯ÒÚÔÈ

√ÓÔÌ·ÛÙÈ΋

‰È·ÙÔÌ‹ ÛÂ

mm2

øʤÏÈÌË

‰È·ÙÔÌ‹

ÛÂ mm2 (*)

ª¤ÁÈÛÙË

‰È¿ÌÂÙÚÔ˜ B

ÛÂ mm

∞ÚÈıÌfi˜

ηψ‰›ˆÓ

3 x 2,5 mm2

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ

A x B (mm)

∫·Ó¿ÏÈ· LF

speedway

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ ‰È·ÓÔÌ‹˜ tehalit.LF speedway

Έ‰ÈÎfi˜

LF 15015 A

LF 15015

LFC 10015 A

LF 10010 A

LF 10010

1

1

1

1

1

150

150

100

75

75

75

75

50

38

38

10

10

8

8

8

1

1

-

-

-

LF 20020 A

LF 20020

1

1

228

228

114

114

12

12

1

1

LF 20035 A

LF 20035

1

1

440

440

220

220

15

15

2

2

LF 20036 1

2

210

210

105

105

10

10

1

1

LF 30030 A

LF 30030

1

1

620

620

310

310

15

15

4

4

LF 30060 1 1250 625 25 8

LF 40040 1 1200 600 23 8

LF 40060 1 1700 850 29 11

LF 40090 1 2650 1325 32 21

LF 40110 1 3250 1625 32 21

LF 60060 1 2860 1430 54 18

LF 60090 1 4550 2275 54 29

LF 60110 1 5500 2750 54 35

15 x 15

15 x 15

10 x 15

10 x 12

10 x 12

20 x 19

20 x 19

20 x 33

20 x 33

20 x 33

30 x 30

30 x 30

30 x 57

40 x 40

40 x 57

40 x 90

40 x 110

60 x 57

60 x 90

60 x 110

LF 30045 1 970 485 25 630 x 45

LF 60150

+ M 2026 (1)

1

2

3600

3600

1790

1790

54

54

24

24

LF 60190

+ M 2026 (1)

LF 60230

+ M 2026 (1)

1

2

4590

4590

2280

2280

54

54

29

29

(*) ‰È·ÙÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Û ηÏ҉ȷ ·Ó¿ÏÔÁ·

Ì ÙȘ ‰È·ÙÔ̤˜ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ

(**) αυτά τα κανάλια προορίζονται για οµοαξονικά ή UTP

(1) ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÔ‡ Ì ÙËÓ ÙÔÔı¤ÙËÛË ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ‡ διαχωριστικού ÛÙÔ µέσο ÙÔ˘

1

2

5610

5610

2790

2790

54

54

35

35

60 x 150

60 x 190

60 x 230

LF 06009 A (**) 1 - - 4 -6 x 9

Page 228: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.04

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ tehalit.LFF ÁÈ· ηÏ҉ȷ

LFF 40090 ÌÂ υλικά

45 x 45

¯ˆÚ›˜

Û˘Û΢¤˜

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ χώρος 1 (1) 10 17

5 / 5 8 / 8

χώρος 1 24 35

χώρος 1/2 12 / 12 17 / 17

∆ιατοµή ονοµ./ωφελ.*ανά ζώνη χώρος 1 1850 / 925 2650 / 1325

χώρος 1/2 900 / 450 1300 / 650

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

ÌÂٷ͇

·ÍfiÓˆÓ

8

4 / 4

19

9 / 9

1420 / 710

685 / 342

CEE 17

LFF 40110 /

LFF 40110 ALU

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

11χώρος 1 14 21

5 / 5

26

χώρος 1/2 6 / 6 10 / 10

13 / 13

1900 / 950

χώρος 1 31 42

925 / 463

χώρος 1/2 15 / 15 21 / 21

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ·Ó¿ ˙ÒÓË χώρος 1 2350 / 1175 3250 / 1625

χώρος 1/2 1150 / 575 1600 / 800

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

LFF 60090

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

19χώρος 1 21 29

9 / 9

44

χώρος 1/2 10 / 10 14 / 14

21 / 21

3320 / 1660

χώρος 1 47 58

1635 / 817

χώρος 1/2 23 / 23 29 / 29

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ·Ó¿ ˙ÒÓË χώρος 1 3550 / 1775 4550 / 2200

χώρος 1/2 1750 / 875 2200 / 1100

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

LFF 60110

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

24χώρος 1 26 35

11 / 11

53

χώρος 1/2 12 / 12 19 / 19

25 / 25

4000 / 2000

χώρος 1 58 70

1950 / 975

χώρος 1/2 28 / 28 35 / 35

12

6 / 6

26

12 / 12

1960 / 980

930 / 450

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ·Ó¿ ˙ÒÓË χώρος 1 4400 / 2200 5500 / 2600

χώρος 1/2 2150 / 1075 2600 / 1300

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

(1) ¯ÒÚÔ˜ 1 = ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÔ‡ ¯ˆÚ›˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎfi διαχωριστικό ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘ (2) ¯ÒÚÔ˜ 1/2 = ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÔ‡ Ì ÂÛˆÙÂÚÈÎfi διαχωριστικό ÛÙÔ Î¤ÓÙÚÔ ÙÔ˘

40

110

60

110

40

90

60

90

χώρος 1/2 (2)

Page 229: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.05

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

24

24

∞ÓÂÍ¿ÚÙË-

ÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ

¢È·ÙÔ̤˜ ηψ‰›ˆÓ Û mm2 ·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ ¢È·ÙÔÌ‹ ·Ó¿

¯ÒÚÔ ÛÂ mm2

1,5 2,5 4 6 3 x 2,5 mm2 B max. ÔÓÔÌ·ÛÙÈ΋ ˆÊ¤ÏÈÌË*

ATA 12200 1 18 13 9 6 1 11,5 226 113

ATA 12201 1

2

7

7

5

5

3

3

2

2

0

0

7,5

7,5

90

90

45

45

1 24 19 15 10 2 11,5 281 141

ATA 12301 1

2

10

10

8

8

6

6

4

4

1

1

11,5

11,5

128

128

64

64

ATA 12500 1 44 36 23 16 4 11,5 551 276

ATA 12501 1

2

29

11

24

8

15

5

11

4

3

1

11,5

11,5

313

127

157

64

ATA 12502 1

2

3

11

15

11

8

12

8

5

7

5

4

6

4

1

1

1

11,5

11,5

11,5

128

162

128

64

81

64

ATA 16300 1 32 26 17 12 3 12,5 372 186

ATA 16301 1

2

14

14

11

11

7

7

5

5

1

1

12,5

12,5

160

160

80

80

ATA 20501 1

2

46

19

34

14

25

9

16

6

4

1

16,5

16,5

546

227

273

114

ATA 20502 1

2

3

19

23

19

14

17

14

9

12

9

6

9

6

1

1

1

16,5

16,5

16,5

227

274

227

114

137

114

ATA 20752 1

2

3

19

51

19

14

43

14

9

32

9

6

21

6

1

5

1

16,5

16,5

16,5

227

613

227

114

307

114

Έ‰ÈÎfi˜

SL 20051 1

2

26

23

17

16

12

11

9

6

2

1

14

10

320

290

160

145

SL 20071 1

2

3

26

26

20

17

17

14

13

13

10

9

9

7

2

2

1

13

13

11

324

324

250

162

162

125

SL 25100 1

2

3

48

45

37

33

30

25

25

23

19

17

16

13

3

3

3

20

20

15

600

560

460

300

280

230

Έ‰ÈÎfi˜

* ‰È·ÙÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Û ηÏ҉ȷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ

‰È·ÙÔ̤˜ ÙˆÓ Î·Ïˆ‰›ˆÓ

EK 40040 1

2

16

16

12

12

8

8

2

2

16

16

300

300

150

150

Έ‰ÈÎfi˜

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ tehalit.atéha, SL Î·È EK

ATA 63000 ™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÛÙÔÓ

ÙÔ›¯Ô Ì ÛÈÏÈÎfiÓË ÌÔÚԇ̠ӷ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈ‹ÛÔ˘ÌÂ

ÛÙ· χωρίσµατα 1, 2, 3, 4, 5 ηÏÒ‰ÈÔ ‰È·ÙÔÌ‹˜ 1,5

Î·È 2,5 mm2 .

™Â ÂÚ›ÙˆÛË ÙÔÔı¤ÙËÛ˘ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ ÛÙÔÓ

ÙÔ›¯Ô Ì ‚›‰Â˜ ‰ÂÓ ÌÔÚԇ̠ӷ ‚¿ÏÔ˘ÌÂ

ηÏ҉ȷ ÛÙÔ χώρισµα 3.

ATA 12300

ATA 20500 1 69 51 37 30 6 16,5 817 409

¢È·ÛÙ¿ÛÂȘ

25 x 100

A x B

13 x 24

13 x 24

13 x 32

13 x 32

13 x 52

13 x 52

13 x 52

16 x 32

20 x 52

16 x 32

20 x 52

20 x 52

20 x 74

20 x 50

20 x 70

40 x 40

∫·Ó¿ÏÈ· tehalit.atéha

∫·Ó¿ÏÈ·

tehalit.SL- SL décor

∫·Ó¿ÏÈ· tehalit.EK

40

40

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

Page 230: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.06

∆ιαστάσεις καναλιών κλιµατιστικών µονάδωνεσωτερικού και εξωτερικού χώρου

κωδικοί

εσωτερική γωνία

σε mm

εξωτερική γωνία

σε mm

επίπεδη γωνία

σε mm

ταυ

σε mm

CLM30035 60 18 65 -

CLMU50065 95 30 110 A = 160 / B = 110

CLMU65090 110 30 135 A = 180 / B = 130

κωδικοί

τερµατικό

σε mm

κάλυµµα περάσµατος

σε mm

καπάκι σύνδεσης

σε mm

επίτοιχος σύνδεσµος

σε mm

CLM30035 50 A = 65 / B = 60 20 A = 44 / B = 60

CLMU50065 90 A = 110 / B = 100 25 A = 100 / B = 70

CLMU65090 105 A = 125 / B = 125 60 A = 125 / B = 85

CLM-clima

Page 231: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.07

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ tehalit.GBD

GBD 50100 Με υλικά Χωρίς υλικά

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ χώρισµα 1 ζώνη 1 5 29

ζώνη 2 11

χώρισµα 1 ζώνη 1 10 58

ζώνη 2 21

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* συνολική σε mm2 χώρισµα 1 4694 / 2347

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ανά ζώνη χώρισµα 1 ζώνη 1 840 / 420

ζώνη 2 1740 / 870

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

GBD 50130

Αριθµός Καλωδίων

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

χώρισµα 2 8

χώρισµα 1 ζώνη 1 3 27

χώρισµα 2 17

χώρισµα 1 ζώνη 1 7 54

ζώνη 2 21

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* συνολική σε mm2 χώρισµα 2 1360 / 680

ζώνη 2 11

Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

χώρισµα 1 4376 / 2188

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ανά ζώνη

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 2

χώρισµα 1 ζώνη 1 600 / 300

ζώνη 2 1740 / 870

GBD 50131

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

χώρισµα 2 ζώνη 1 3 18

ζώνη 2 3

χώρισµα 1 ζώνη 1 2 19

ζώνη 2 7

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁËχώρισµα 2 ζώνη 1 9 32

ζώνη 2 9

χώρισµα 1 ζώνη 1 5 34

ζώνη 2 15

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* συνολική σε mm2 χώρισµα 2 2610 / 1305

χώρισµα 1 2720 / 1360

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ανά ζώνη χώρισµα 2 ζώνη 1 710 / 360

ζώνη 2 760 / 380

χώρισµα 1 ζώνη 1 400 / 200

1200 / 600ζώνη 2

GBD 50160

∞ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ Ú‡̷ ÈÛ¯‡Ô˜

3 x 2,5 mm2

χώρισµα 2 ζώνη 1 5 22

ζώνη 2 3

χώρισµα 1 ζώνη 1 3 27

ζώνη 2 11

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁËχώρισµα 2 ζώνη 1 10 44

ζώνη 2 7

χώρισµα 1 ζώνη 1 7 54

ζώνη 2 21

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* συνολική σε mm2 χώρισµα 2 3584 / 1792

χώρισµα 1 4376 / 2188

¢È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ./ˆÊ¤Ï.* ανά ζώνη χώρισµα 2 ζώνη 1 840 / 420

ζώνη 2 600 / 300

χώρισµα 1 ζώνη 1 600 / 300

1740 / 870ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 2

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

Page 232: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.08

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

GBD 50190

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ χώρισμα 3 ζώνη 1 5 22

ζώνη 2 3

χώρισμα 2 ζώνη 1 1 16

ζώνη 2 3

χώρισμα 1 ζώνη 1 1 20

ζώνη 2 8

χώρισμα 3 ζώνη 1 15 38

ζώνη 2 9

χώρισμα 2 ζώνη 1 5 28

ζώνη 2 9

χώρισμα 1 ζώνη 1 5 34

ζώνη 2 15

χώρισμα 3 3100 / 1550

χώρισμα 2 2300 / 1150

χώρισμα 1 2750 / 1375

χώρισμα 3 ζώνη 1 1200 / 600

ζώνη 2 750 / 375

χώρισμα 2 ζώνη 1 420 / 210

ζώνη 2 740 / 370

χώρισμα 1 ζώνη 1 400 / 200

ζώνη 2 1200 / 600

* ‰È·ÙÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Û ηÏ҉ȷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ

‰È·ÙÔ̤˜ ηψ‰›ˆÓ

GBD 50161 ε υλικά ωρίς υλικά

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

χώρισμα 3 11 20

χώρισμα 2 8 17

χώρισμα 1 11 20

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4

χώρισμα 3 16 35

χώρισμα 2 12 30

χώρισμα 1 16 35

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2 χώρισμα 3 1310 / 655 1870 / 935

χώρισμα 2 1020 / 510 1620 / 810

χώρισμα 1 1310 / 655 1870 / 935

ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ ÂÁηٿÛÙ·Û˘ tehalit.GBD

GBΑ 50155 ε υλικά ωρίς υλικά

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

χώρισμα 1 9 16

χώρισμα 2 11 20

χώρισμα 1 17 32·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 χώρισμα 2 25 40

6000 / 3000

χώρισμα 1 1430 / 715 2560 / 1280

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2

χώρισμα 2 2030 / 1015 3200 / 1600

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. ανά χώρο

GBΑ 50200

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

χωρίσματα 1, 2, 3 9 16

χωρίσματα 1, 2, 3 17 32·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4

6000 / 3000

χωρίσματα 1, 2, 3 1430 / 715 2560 / 1280

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. ανά χώρο

* ‰È·ÙÔÌ‹ Ô˘ ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÂ›Ù·È ÁÈ· ÙÔÓ ˘ÔÏÔÁÈÛÌfi Ù˘ ¯ˆÚËÙÈÎfiÙËÙ·˜ ÙÔ˘ ηӷÏÈÔ‡ Û ηÏ҉ȷ ·Ó¿ÏÔÁ· Ì ÙȘ

‰È·ÙÔ̤˜ ηψ‰›ˆÓ

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 2

ζώνη 1

ζώνη 2

Page 233: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.09

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηψ‰›ˆÓ ÛÙȘ ÎÔÏÒÓ˜ tehalit.RS

ανά χώρο συνολικά ανά χώρο χωρίς µόνωση

¯·ÌËÏ‹ Ù¿ÛË

3 x 1,5 mm2 5 20 3 2

3 x 2,5 mm2 3 12 3 2

·ÛıÂÓ‹ Ú‡̷ٷ

ÙËÏÂʈÓÈο ηÏ҉ȷ STY 1

- 2 ˙‡ÁË 16 64 10 4

- 3 ˙‡ÁË 14 56 8 3

- 4 ˙‡ÁË 12 48 6 3

- 5 ˙‡ÁË 10 40 5 3

L 120 - 4 ˙‡ÁË 7 28 5 2

L 120 - 8 ˙‡ÁË 3 12 3 2

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ 1, 2, 3, 4 ¯ˆÚ›˜ ÎÔ˘Ù›

ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ

∞ÚÈıÌÔ› ηψ‰›ˆÓ

∞ÓÂÍ¿ÚÙËÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ 1,2 ‹ 3, 4 ÌÂ ÎÔ˘Ù›

ÂÍ·ÚÙËÌ¿ÙˆÓ

∞ÚÈıÌÔ› ηψ‰›ˆÓ

* διατοµή που χρησιµοποιείται για τον υπολογισµό της χωρητικότητας του καναλιού σε καλώδια ανάλογα µε τις

διατοµές των καλωδίων

BR 70130

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

χώρος 1 10 40

χώρος 2 10

χώρος 1 20 78

χώρος 2 20

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2 6300 / 3150

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. ·Ó¿ ¯ÒÚÔ χώρος 1 1664 / 832

χώρος 2 1664 / 832

ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

BR 70170

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

χώρος 1 19 57

χώρος 2 19

χώρος 1 37 112

χώρος 2 37

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2 9000 / 4500

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. ·Ó¿ ¯ÒÚÔ χώρος 1 2984 / 1492

χώρος 2 2984 / 1492

ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

BR 85170

·ÚÈıÌfi˜ ηψ‰›ˆÓ

·ÛıÂÓ¤˜ Ú‡̷

L 120 - 4 ˙‡ÁË

χώρος 1 23 66

χώρος 2 23

χώρος 1 45 130

χώρος 2 45

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. Û˘ÓÔÏÈ΋ Û mm2 11570 / 5800

‰È·ÙÔÌ‹ ÔÓÔÌ/ˆÊÂÏ. ·Ó¿ ¯ÒÚÔ χώρος 1 4280 / 2140

χώρος 2 4280 / 2140

ÈÛ¯˘Úfi Ú‡̷

3 x 2,5 mm2

µε υλικά χωρίς υλικά

¢ÂÌ·ÙÈÎfi

ηψ‰›ˆÓ

ÈÚËÙÈÎfiÙËÙ· ηӷÏÈÒÓ (σε ηÏ҉ȷ)

Page 234: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.10

µ·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜

ÚÔÛÙ·Û›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚‡ıÈÛ˘ Û ÌÈÎÚfi ‚¿ıÔ˜

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÒÛË ÓÂÚÔ‡·fi οı ηÙ‡ı˘ÓÛË

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ø 2,5 mm (.¯. ÂÚÁ·Ï›·, ηÏ҉ȷ)

√ ‚·ıÌfi˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÈÓ¿ÎˆÓ Î·È ÂÚÌ·Ú›ˆÓ ËÏÂÎÙÚÔÏÔÁÈÎÔ‡˘ÏÈÎÔ‡ ¯·ÌËÏ‹˜ Ù¿Û˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ‰‡Ô ÎÒ‰ÈΘ :• ·fi ÙÔ ‰Â›ÎÙË ÚÔÛÙ·Û›·˜ πƒ, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔ˘˜

ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ EN 60 529 Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi 2 ψηφία Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì Â͈ÙÂÚÈΤ˜ ÂÈÚÚÔ¤˜ :- 1Ô ψηφίο : (·fi 0 ˆ˜ 6) ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ÛÙÂÚÂÒÓ

ۈ̷Ùȉ›ˆÓ - 2Ô ψηφίο : (·fi 0 ˆ˜ 8) ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ‰È›ۉ˘ÛË ˘ÁÚÒÓ

• ·fi ÙÔ ‰Â›ÎÙË π∫, Ô˘ ηıÔÚ›˙ÂÙ·È ·fi ÙÔÓ Î·ÓÔÓÈÛÌfi EN 50 102 Î·È ¯·Ú·ÎÙËÚ›˙ÂÙ·È ·fi ¤Ó· Û‡ÓÔÏÔ ‰È·‚·ıÌ›ÛÂˆÓ (·fi 00 ¤ˆ˜ 10) Ô˘ Û¯ÂÙ›˙ÔÓÙ·È Ì ÙËÓ ÚÔÛÙ·Û›· ÂÓ¿ÓÙÈ· ÛÙȘÌ˯·ÓÈΤ˜ ÎÚÔ‡ÛÂȘ.

1Ô „ËÊ›Ô:ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È·

2Ô „ËÊ›Ô:ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ˘ÁÚ¿

·fiÏ˘ÙË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ÛÎfiÓË

IP

0

1

2

4

5

6

περιγραφή

ηÌÈ¿ ÚÔÛÙ·Û›·

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ø50 mm(.¯. ·fi Ù˘¯·›· ·ʋ Ì ÙÔ ¯¤ÚÈ)

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂ-Ú· ·fi Ø 12 mm (.¯. ·fi Ù˘¯·›· ·ʋ Ì ÙÔ ‰¿¯Ù˘ÏÔ). ∂›Ó·È Ë ÂÏ¿¯ÈÛÙË ÚÔÛÙ·Û›· ·fi¿ÌÂÛ˜ ·ʤ˜

3

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÛÙÂÚ¿ ۈ̷ٛ‰È· ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚ· ·fi Ø 1 mm (.¯. ÏÂÙ¿ ηÏ҉ȷ, ÌÈÎÚÔÂÚÁ·Ï›·)

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙË ÛÎfiÓË. ¢ÂÓ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙˉÈ›ۉ˘ÛË ÛÎfiÓ˘ Û ÔÛfiÙËÙ· Ô˘ Ó· ÌÔÚ›ӷ ÂËÚ¿ÛÂÈ ÙËÓ ÈηÓÔÔÈËÙÈ΋ ÏÂÈÙÔ˘ÚÁ›· ÙˆÓ ˘ÏÈÎÒÓ Ô˘ ‚Ú›ÛÎÔÓÙ·È Ì¤Û·

IP

0

περιγραφή

ηÌÈ¿ ÚÔÛÙ·Û›·

1 ÚÔÛÙ·Û›· ·fi οıÂÙË ÙÒÛË ÛÙ·ÁfiÓˆÓ ÓÂÚÔ‡

2

3

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÒÛË ÛÙ·ÁfiÓˆÓ ÓÂÚÔ‡ ·fi ÁˆÓÈ¿ ¤ˆ˜ 15° ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ

ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÙÒÛË ÓÂÚÔ‡‚ÚÔ¯‹˜, ˘fi ÁˆÓ›· ¤ˆ˜ 60° ·fi ÙËÓ Î·Ù·ÎfiÚ˘ÊÔ

4

5 ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡ ·fi fiϘ ÙȘ ηÙ¢ı‡ÓÛÂȘ

6 ÚÔÛÙ·Û›· ·fi ÂÎÙfiÍ¢ÛË ÓÂÚÔ‡ Ì ›ÂÛË ÈÛÔ‰‡Ó·ÌË Ì ı·Ï¿ÛÛÈ· ·̷ٷ

7

8 ÚÔÛÙ·Û›· Û ÂÚ›ÙˆÛË ‚‡ıÈÛ˘ ‰È·ÚΛ·˜ Û ‚¿ıÔ˜

ÎÒ‰Èη˜ IK : ÚÔÛÙ·Û›· ·fi Ì˯·ÓÈΤ˜ καταπονήσεις

ÎÒ‰Èη˜ IK Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ

ηÓÔÓÈÛÌfi NF EN 50-102

(Ó¤· ÚԉȷÁÚ·Ê‹)

IK

00 ηÌÈ¿ ÚÔÛÙ·Û›· 0

01 0,14 joule

02 0,2 joule AG1 1

03 0,35 joule

04 0,5 joule 3

05 0,7 joule

06 1 joule

07 2 joules AG2 5

08 5 joules AG3

(1) 6 joules 7

09 10 joules

10 20 joules AG4 9

∞˘Ùfi˜ Ô ›Ó·Î·˜ ÂÈÙÚ¤ÂÈ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÙ›ÛÙ·Û˘ ÂÓfi˜

ÚÔ˚fiÓÙÔ˜ Û ̛· ›ÂÛË Û joules Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ ÎÒ‰Èη IK.

∂ÈÙÚ¤ÂÈ Â›Û˘ ÙÔÓ ¤ÏÂÁ¯Ô ·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ Û‡Ìʈӷ Ì ÙÔÓ

·Ï·ÈfiÙÂÚÔ Ù‡Ô Ì¤ÙÚËÛ˘ IP ηıÒ˜ Î·È ÙȘ Û˘Óı‹Î˜

·ÓÙ·fiÎÚÈÛ˘ ÙˆÓ Â͈ÙÂÚÈÎÒÓ ÂȉڿÛÂˆÓ ”AG” .

(1) υποθέτουµε fiÙÈ ¤Ó· ÚÔ˚fiÓ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IP XX-7 ηχÙÂÈ ÙȘ

Û˘Óı‹Î˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÂÓfi˜ IP XX-IK 08

Παλαιός

3ος αριθµός IP

“AG” του

NF C 15-100

∂Ó¤ÚÁÂÈ·

καταπόνησης

Page 235: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.11

¢ÂÍ·ÌÂÓ¤˜ ËÁ‹˜ 37 02∂ÚÁÔÙ¿ÍÈ· 44 08¶Ï·Ófi‰È˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 33 08¶ÈÛ›Ó˜ ÙÌ‹Ì· 0 28 02

ÙÌ‹Ì· 1 25 02ÙÌ‹Ì· 2* 22 02

¶ÚÔÎ˘Ì·›Â˜ ÁÈ· ÛοÊË ·Ó·„˘¯‹˜ 44 08¢ÚfiÌÔÈ, ·˘Ï¤˜, ΋ÔÈ Î.Ù.Ô.* 34 07*∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ˘‰¿ÙˆÓ 24 07-08™¿Ô˘Ó˜ 34 02∫·Ù·ÛÎËÓÒÛÂȘ Î·È Î¿ÌÈÓÁÎ 34 07

¢È¿ÊÔÚ˜ ‚ÈÔÌ˯·ÓÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ

∞Ôı‹Î˜ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÔ‰ÒÓ 23 07

∂ÌÔÚÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ (ηٷÛÙ‹Ì·Ù·)

IKKIK IKÃÒÚÔÈ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘ IPIK

√È ‰Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IP Î·È IK Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ›Ó·Î· ‰›‰ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· UTE C 15-103 .

°È· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ (*), Ë Ô‰ËÁ›· UTE C 15-103 ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ IP Î·È IK fiÙ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ

·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌË Û˘Ó‹ıË ¯Ú‹ÛË.

ÃÒÚÔÈ ‹ ÙÔÔıÂۛ˜ IP

§Ô˘ÙÚ¿ ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ¶Ï˘ÛÙ·ÚÈ¿ 21 02∫¿‚˜, ÎÂÏÏ¿ÚÈ·* 20 02ÀÓÔ‰ˆÌ¿ÙÈ· 20 02∞˘Ï¤˜* 24 02ª·ÁÂÈÚ›· 20 02¡ÙÔ˘˜ ‚Ï. ·Ú·Î¿Ùˆ¶·Ù¿ÚÈ·, ‰ÒÌ·Ù· 20 02∫‹ÔÈ* 24 02ÃÒÚÔÈ ·Ó¿·˘Û˘ 20 02ÃÒÚÔÈ ÚÔ‡¯ˆÓ (ÛȉÂÚˆÙ‹ÚÈ·) 20 02ÃÒÚÔÈ ÛÎÔ˘È‰ÈÒÓ* 25 02§Ô˘ÙÚ¿ ÙÌ‹Ì· 0 27 02

ÙÌ‹Ì· 1 24 02ÙÌ‹Ì· 2 23 02ÙÌ‹Ì· 3 21 02

ÃÒÚÔÈ ‰È·ÌÔÓ‹˜ 20 02™ÙÂÁÓˆÙ‹ÚÈ· 21 02∆·Ú¿ÙÛ˜ ÛηṲ̂Ó˜ 21 02∆Ô˘·Ï¤Ù˜ (WC) 20 02µÂÚ¿ÓÙ˜ 20 02ÃÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜* 23 07

√ÈÎÈ·ÎÔ› ¯ÒÚÔÈ

ÃÒÚÔÈ Ù¯ÓÈÎÒÓ

ÃÒÚÔÈ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ* 23 02ªË¯·ÓÔ˘ÚÁ›·* 21 07ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ (¤ˆ˜ 100 m2) 21 07∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·* 21 02ÃÒÚÔÈ ÎÏÈÌ·ÙÈÛÙÈÎÒÓ 24 07ÃÒÚÔÈ Ì˯·ÓÒÓ* 31 07∞›ıÔ˘Û˜ ÂϤÁ¯Ô˘ 20 02∏ÏÂÎÙÚÈΤ˜ ˘ËÚÂۛ˜ 20 07ÃÒÚÔÈ ÈÂÛÙÈÎÒÓ ÓÂÚÔ‡* 23 07

§Â‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈ·

§Â‚ËÙÔÛÙ¿ÛÈ· η‡Û˘ ¿Óıڷη* 51 07¿ÏÏˆÓ Î·˘Û›ÌˆÓ * 21 07

ÃÒÚÔÈ ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÂÚ›Ô˘* 20 07∞ÓÙÏÈÔÛÙ¿ÛÈ·* 21 07ÃÒÚÔÈ ‰Ô¯Â›ˆÓ ÂÎÙfiÓˆÛ˘ 21 02ÀÔÛÙ·ıÌÔ› ‰È·ÓÔÌ‹˜ ·ÙÌÔ‡‹ ıÂÚÌÔ‡ ÓÂÚÔ‡* 21 07∞Ôı‹Î˜ η˘Û›ÌˆÓ ¿Óıڷη* 50 08

˘ÁÚÒÓ* 20 07·ÂÚ›Ô˘* 20 07

∞Ôı‹Î˜* 50 08

ÃÒÚÔÈ ÛÙ¿ıÌ¢Û˘ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔÈ ÙˆÓ 100 m2

ÃÒÚÔ˜ ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ* 21 07∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· 21 08ÃÒÚÔÈ Â·Ó·ÊfiÚÙÈÛ˘ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ 23 07 £¤ÛË Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ ÂÛˆÙÂÚÈο 25 07£¤ÛË ÏÈ·ÓÙËÚ›ˆÓ 23 08ÃÒÚÔÈ ·ÛÊ·Ï›·˜ ÂÛˆÙÂÚÈÎÔ› 21 07

Â͈ÙÂÚÈÎÔ› 24 07

ÃÒÚÔÈ ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ Û˘ÏÏÔÁÈ΋˜ ¯Ú‹Û˘

√˘ÚËÙ‹ÚÈ· 24 07∞›ıÔ˘Û˜ ÓÂÚÔ¯˘ÙÒÓ ·ÙÔÌÈΤ˜ 21 07

Û˘ÏÏÔÁÈΤ˜ 23 07ÃÒÚÔÈ W.C. Ì ÏÂοÓË 21 07

¯ˆÚ›˜ ÏÂοÓË 23 07

¢ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ·

µÈ‚ÏÈÔı‹Î˜ 20 02°Ú·Ê›· 20 02ªÂÁ¿Ï· Ì·ÁÂÈÚ›·* : - ·fi 0 ¤ˆ˜ 1,10 m ‡„Ô˜ 25 08- ·fi 1,10 m ¤ˆ˜ 2 m ‡„Ô˜ 24 07- „ËÏfiÙÂÚ· ·fi 2 m 23 02ÃÒÚÔÈ ÊˆÙÔÙ˘ÈÎÒÓ Ì˯·ÓÒÓ Î.Ï.. 20 02™ÙÚ·ÙÒÓ˜ 20 07ÃÒÚÔÈ È·ÙÚÈÎÒÓ Û˘Ì‚Ô˘Ï›ˆÓ ¯ˆÚ›˜ ÂȉÈÎfi ÂÍÔÏÈÛÌfi* 20 02∞›ıÔ˘Û˜ ·Ú¯Â›ˆÓ 20 02∞›ıÔ˘Û˜ ·Ó·ÌÔÓ‹˜* 20 02™¯Â‰È·ÛÙ‹ÚÈ· 20 02∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Î·ÓÙ›Ó˜ 21 07∞›ıÔ˘Û˜ Û˘Ó‰ÚÈ¿ÛÂˆÓ 20 02∞›ıÔ˘Û˜ ¿ıÏËÛ˘* 20 07™ÎÔÂ˘Ù‹ÚÈ· 20 07∞›ıÔ˘Û˜ Âȉ›ÍÂˆÓ Î·È ÂÎı¤ÛˆÓ* 20 02

ÃÒÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ* 50 07™Ù¿Ó˜ (ÎÏÂÈÛÙ¤˜) 35 07¶Ï˘ÛÙ·ÚÈ¿ 24 07™Ê·Á›· 30 10∞ÔÛÙ·ÎÙ‹ÚÈ· 23 07∫ÂÏÏ¿ÚÈ· 23 07∞˘Ï¤˜ 35 07™Ù·‡ÏÔÈ 35 07¶ÙËÓÔÙÚÔÊ›· 35 07∞Ôı‹Î˜ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ* 50 07ª¿ÓÙÚ˜ 35 07∞Ôı‹Î˜ ¯fiÚÙÔ˘* 50 07∞Ôı‹Î˜ ˙ˆÔÙÚÔÊÒÓ* 50 07∞Ôı‹Î˜ ÎÔÚÈ¿˜ 24 07™ÈÙÈ‚ÔÏÒÓ˜*50 07∞Ôı‹Î˜ ·¯‡ÚÔ˘* 50 07ÃÔÈÚÔÛÙ¿ÛÈ· 35 07√ÚÓÈıÔÙÚÔÊ›· 35 07£ÂÚÌÔ΋ÈÔ 23 07∞Ôı‹ÎË ‰ËÌËÙÚÈ·ÎÒÓ* 50 07ÃÒÚÔÈ ·Ṳ́ÁÌ·ÙÔ˜ 35 07

·fi 0 ¤ˆ˜1,10 m 25 07·fi 1,10 m ¤ˆ˜ 2 m 24 07¿Óˆ ÙˆÓ 2 m

⁄„Ô˜ ·fi ÙÔ ¤‰·ÊÔ˜ οو ÙÔ˘ ‚Ú·ÛÙ‹Ú· 21 07Ë ÛˆÏ‹Ó· ‡‰Ú¢Û˘ÔÚÔÊ‹ Î·È ¤ˆ˜10 cm οو 23 07

£ÂÚÌÔÎڷۛ˜ -10°C 23 07™˘ÌÈÂÛÙ¤˜- ÙÔÈÎÔ› 21 08- ÙÔÔıÂÙË̤ÓÔ ÛÙÔ Â͈ÙÂÚÈÎfi ‹ ÛÙËÓ Ù·Ú¿ÙÛ· 24 08

£ÂÚÌÔ‰˘Ó·ÌÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ, ÎÏÈÌ·ÙÈ˙fiÌÂÓ· ‰ˆÌ¿ÙÈ· ηÈ

„˘Á›·

ÃÒÚÔÈ ·ÁÚÔÙÈ΋˜ ÂÎÌÂÙ¿ÏÏ¢Û˘

ŸÏ· (·Ôı‹ÎË, ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ·) 30 08§Â˘Î·ÓÙ‹ÚÈÔ (Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·) 24 07™Ê·Á›·- ηٿÛÙËÌ· 24 07- „˘ÁÂ›Ô 5 - 10oC 23 07∞ÚÙÔÔÈ›Ô- ∑·¯·ÚÔÏ·ÛÙ›Ô* 50 07æËÛÙ·ÚÈ¿-ηÊÂÙ¤ÚÈ· 21 02∫¿Ú‚Ô˘Ó·, ͇Ϸ, Ì·˙Ô‡Ù 20 08∞ÏÏ·ÓÙÔÔÈÂ›Ô 24 07∑·¯·ÚÒ‰Ë (·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈÔ) 20 02ÀÔ‰ËÌ·ÙÔÔÈÂ›Ô 20 02∆˘ÚÔÎÔÌÂ›Ô 24 02™È‰ËÚԈϛÔ-¯ÚÒÌ·Ù· 30 07∂ÈÏÔÔÈ›Ô- ͢ÏÔ˘ÚÁ›Ô* 50 07ŒÎıÂÛË- ÁηÏÂÚ›* 20 02∞ÓıÔÒÏ˘ 24 07°Ô˘Ó·Ú¿˜ 20 07ºÚÔ‡Ù·-Ï·¯·ÓÈο 24 07¶ÒÏËÛË ÛfiÚˆÓ* 50 07µÈ‚ÏÈԈϛÔ- ¯·ÚÙÔˆÏÂ›Ô 20 02ªË¯·ÓÔ˘ÚÁÂ›Ô Î·È ·ÓÙ·ÏÏ·ÎÙÈο 20 08∆·¯˘‰ÚÔÌÂ›Ô 20 08ã∂ÈÏ· (·ÓٛΘ) 20 07∫·ıÚ¤Ù˜ 20 07ã∂Á¯ÚˆÌ· ¯·ÚÙÈ¿ 20 07∞ڈ̷ÙÔÔÈÂ›Ô 20 02º·ÚÌ·ÎÂ›Ô 20 02∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈÔ ÊˆÙÔÁÚ·Ê›·˜ 23 02À‰Ú·˘ÏÈο- ›‰Ë ˘ÁÈÂÈÓ‹˜ 20 08π¯ı˘ÔˆÏÂ›Ô 25 07™È‰ÂÚˆÙ‹ÚÈÔ- ‚·ÊÂ›Ô 23 02∫¿‚· 20 07∫ÏÈÓÈ΋ ˙ÒˆÓ 35 07

¢Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

∆ια

χείρ

ιση

Ε

νέργ

εια

ς

Page 236: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

15.12

¢Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ ÁÈ· ‰È¿ÊÔÚÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜

IKKIK IK∂ÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Á·È ÙÔ ÎÔÈÓfi IPIK

√È ‰Â›ÎÙ˜ ÚÔÛÙ·Û›·˜ IP Î·È IK Ô˘ Â›Ó·È ÛÙÔÓ ÂfiÌÂÓÔ ›Ó·Î· ‰›‰ÔÓÙ·È Û‡Ìʈӷ Ì ÙËÓ Ô‰ËÁ›· UTE C 15-103 .

°È· ÙÔ˘˜ ¯ÒÚÔ˘˜ Ô˘ ÛËÌÂÈÒÓÔÓÙ·È Ì ÙÔÓ ·ÛÙÂÚ›ÛÎÔ (*), Ë Ô‰ËÁ›· UTE C 15-103 ‰Â›¯ÓÂÈ ÌÂÁ·Ï‡ÙÂÚÔ˘˜ ‰Â›ÎÙ˜ IP Î·È IK fiÙ·Ó ÔÈ ¯ÒÚÔÈ

·˘ÙÔ› ¯ÚËÛÈÌÔÔÈÔ‡ÓÙ·È ÁÈ· ÌË Û˘Ó‹ıË ¯Ú‹ÛË.

µÈÔÌ˯·ÓÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ IP

™Ê·Á›·* 55 08∫·Ù·Û΢‹˜ Û˘ÛÛˆÚ¢ÙÒÓ 33 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Î·È ·Ôı‹Î¢Û˘ ÔͤˆÓ 33 07¶·Ú·Û΢‹˜, ·Ôı‹Î¢Û˘ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·ÙÔ‰ÒÓ 33 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ·Ôı‹Î˜ ·ÏÔ˘ÌÈÓ›Ô˘ 51 08∂ÎÙÚÔÊ‹˜, ÒÏËÛ˘ ˙ÒˆÓ 45 07∞Ôı‹Î¢Û˘ ˘ÏÈÎÒÓ Ô‰ÔÔÈ›·˜* 53 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ Ì·ÏÏÈÔ‡* 50 08§Â˘Î·ÓÙ‹ÚÈ·* 24 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ͇ÏÔ˘* 50 08∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÎÚ¿وÓ* 24 07∞ÚÙÔÔÈ›· 50 07∑˘ıÔÔ›· 24 07¶ÏÈÓıÔÔÈ›·* 53 08∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ηԢÙÛÔ‡Î* 54 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜, ·ÔıËÎ¢Û˘ ÂÏ·ÛÙÈÎÒÓ* 51 07§·ÙÔÌ›·* 55 08¶·Ú·Û΢‹˜ ¯·ÚÙÔÎÈ‚ˆÙ›ˆÓ 33 07∫·Ï˘ıÎÔÔÈ›·* 53 08∫·Ù·Û΢‹˜ Ï·ÛÙÈÎÒÓ 30 08∫·Ù·Û΢‹˜ ΢ÙÙ·Ú›Ó˘ 34 08∂ÌÊÈ·ÏÒÛÂˆÓ 35 08∞Ôı‹Î¢Û˘ ¿Óıڷη* 53 08∞ÏÏ·ÓÙÔÔÈ›·* 24 07÷ÏÎÔ˘ÚÁ›· 30 08∞Û‚ÂÛÙÔÎÏ›‚·ÓÔÈ* 50 08∫Ô˘ÚÂÏÔÔ›·, ·Ôı‹Î¢ÛË 30 07¶·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈ·, ·Ôı‹Î˜ ¯ÏˆÚ›Ô˘ 33 07∂ÈÌÂÙ·ÏψًÚÈ· Ì ËÏÂÎÙÚfiÏ˘ÛË 33 07∆ÛÈÌÂÓÙÔÔț˜* 50 08∫ˆÎÂÚ›* 53 08¶·Ú·Û΢·ÛÙ‹ÚÈ· ÎfiÏÏ·˜ 33 07∞Ôı‹Î˜ ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ* 31 08§›Ë, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·* 51 07¢¤ÚÌ·, ηٷÛ΢‹, ·Ôı‹Î¢ÛË 31 08÷ÏÎfi˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· 31 08√Ú˘ÎÙ¿ ̤ٷÏÏ·, ∫·ı·ÚÈÛÌfi˜* 54 08∞ÔÏ˘Ì·ÓÙÈο* 53 07¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈÔ, ηٷÛ΢‹ 33 07∏ÏÂÎÙÚÔχÙ˜ 23 08ªÂÏ¿ÓÈ·, ·Ú·Û΢‹ 31 07§È¿ÛÌ·Ù·, ·Ú·Û΢‹, ·Ôı‹Î¢ÛË* 53 07∂ÎÚËÎÙÈο, ·Ôı‹Î¢ÛË* 55 08™›‰ËÚÔ˜, ηٷÛ΢‹, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·* 51 08∫ψÛÙ‹ÚÈ·* 50 07°Ô‡Ó˜* 50 07∆˘ÚÔÎÔÌ›· 25 07ºˆÙ·¤ÚÈÔ, Áο˙È, Ê˘ÛÈÎfi ·¤ÚÈÔ 31 08¶›ÛÛ˜, ÂÂÍÂÚÁ·Û›· 33 07™fiÚÔÈ* 50 07™Î¿ÏÈÛÌ· ÌÂÙ¿ÏÏˆÓ 33 07ŒÏ·È·, ÂÍ·ÁˆÁ‹ 31 07À‰ÚÔÁÔÓ¿ÓıڷΘ* 33 08∆˘ÔÁÚ·Ê›· 20 08°·Ï·ÎÙԈϛ· 25 07¶Ï˘ÓÙ‹ÚÈ·, ‰ËÌfiÛÈ· Ï˘ÓÙ‹ÚÈ· 25 07¶ÔÙ¿, ·Ú·Û΢‹ 21 07∞ÏÔÁÂÓ‹ ˘ÁÚ¿, ¯Ú‹ÛË 21 08∂‡ÊÏÂÎÙ· ˘ÁÚ¿,(·Ôı‹Î˜ ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· ‹ ¯ÒÚÔÈ ¯Ú‹Û˘) 21 08

ªË¯·Ó¤˜, ·›ıÔ˘Û˜ 20 08ª·ÁÓ‹ÛÈÔ, ηٷÛ΢‹ 31 08¶Ï·ÛÙÈΤ˜ ‡Ï˜, ηٷÛ΢‹* 51 08∂ÈÏÔÔÈ›·, ηٷÛ΢‹* 50 08ª¤Ù·ÏÏ·, ÂÂÍÂÚÁ·Û›·* 31 08¢ÔÎÈÌ·ÛÙ‹ÚÈ· ıÂÚÌÈÎÒÓ ÎÈÓËÙ‹ÚˆÓ 30 08∞Ôı‹Î˜ ˘ÚÔÌ·¯ÈÎÒÓ 33 08∫·ÙÂÚÁ·Û›·˜ Ó›ÎÂÏ 33 08∫·ÙÂÚÁ·Û›·˜ ÛÎÔ˘È‰ÈÒÓ* 54 07∞Ôı‹Î¢Û˘ ¯¿ÚÙÔ˘ 31 07¶·Ú·Û΢‹˜ ¯¿ÚÙÔ˘* 33 07¶·Ú·Û΢‹˜, ·Ôı‹Î¢Û˘ ·ÚˆÌ¿ÙˆÓ 31 07¶ÚÔÂÙÔÈÌ·Û›·˜ ¯·ÚÙÔÔÏÙÔ‡ 34 07¶·Ú·Û΢‹˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ ¯ÚˆÌ¿ÙˆÓ 33 08∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ·Ôı‹Î¢Û˘ Á‡„Ô˘* 50 07¶˘ÚÈÙȉÔÔÈ›·* 55 08¶·Ú·Û΢‹˜ ¯ËÌÈÎÒÓ* 30 08¢È˘ÏÈÛÙ‹ÚÈ· ¶ÂÙÚÂÏ·›Ô˘* 34 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ÏÈ·ÛÌ¿ÙˆÓ 33 07™·ˆÓÔÔț˜ 31 07¶ÚÈÔÓÈÛÙ‹ÚÈ·* 50 08∫·Ù·Û΢‹˜ ÎÏÂȉ·ÚÈÒÓ 30 08∂ÂÍÂÚÁ·Û›· ÌÂÙ¿Í˘* 50 08¶·Ú·ÁˆÁ‹˜, ·Ôı‹Î¢Û˘ Ûfi‰·˜ 33 07∂ÂÍÂÚÁ·Û›·˜ ı›Ԣ* 51 07∞Ôı‹Î¢Û˘ ÔÈÓÔÓÂ˘Ì·Ùˆ‰ÒÓ 33 07∑·¯·ÚÔ˘ÚÁ›·* 55 07µ˘ÚÛԉ„›· 35 07µ·Ê›· 35 07ÀÊ·ÓÙÔ˘ÚÁ›·* 51 08µÂÚÓÈÎÔÔÈ›· 33 08À·ÏÔÔÈ›· 33 08∂ÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· „¢‰·ÚÁ‡ÚÔ˘ 31 08

√È ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ Ú¤ÂÈ Ó· ·ÎÔÏÔ˘ıÔ‡Ó ÙÔ˘˜ ηÓÔÓÈÛÌÔ‡˜ ·ÛÊ·Ï›·˜ Ô˘ ÂÊ·ÚÌfi˙ÔÓÙ·È :

J ˘Ô‰Ô¯‹ ˘ÂÚ‹ÏÈÎˆÓ Î·È ·Ó¿ËÚˆÓ ·ÙfiÌˆÓ 20 02L ∞›ıÔ˘Û˜ Û˘ÛΤ„ˆÓ,Û˘Ó·ÓÙ‹ÛˆÓ,ıÂ·Ì¿ÙˆÓ * 20 02

‹ ¿ÏϘ ¯Ú‹ÛÂȘ 20 08∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ‰È·ÎfiÛÌËÛ˘ 20 08∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù· ÂÈÛ΢‹˜ ˘Ô‰ËÌ¿ÙˆÓ 20 07

M ∫·Ù·ÛÙ‹Ì·Ù·, ÂÌÔÚÈο ΤÓÙÚ· :ÃÒÚÔÈ ÒÏËÛ˘, 20 08∞Ôı‹Î¢Û˘ Î·È ¯Ú‹ÛË ˘ÏÈÎÒÓ Û˘Û΢·Û›·˜ 20 08

N ∂ÛÙÈ·ÙfiÚÈ· Î·È Ì¿Ú 20 08O •ÂÓԉԯ›· Î·È ·ÓÛÈfiÓ :

¢ˆÌ¿ÙÈ· 20 02P ∞›ıÔ˘Û˜ ¯ˆÚÔ‡ Î·È ·È¯ÓȉÈÒÓ 20 07R EÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ ‰È·ÛΤ‰·Û˘, ‰È·ÎÔÒÓ :

∞›ıÔ˘Û˜ ‰È·ÛΤ‰·Û˘ 20 02∫ÔÈÙÒÓ˜ 20 08

S µÈ‚ÏÈÔı‹Î˜, ¯ÒÚÔÈ ·Ú¯Â›ˆÓ. 20 02T ∂Îı¤ÛÂȘ

∞›ıÔ˘Û˜ 20 02ÃÒÚÔÈ ˘Ô‰Ô¯‹˜ ˘ÏÈÎÒÓ Î·È ÂÌÔÚÂ˘Ì¿ÙˆÓ 20 07

U ÀÁÂÈÔÓÔÌÈÎÔ› ¯ÒÚÔÈ :¢ˆÌ¿ÙÈ· 20 02ÃÒÚÔÈ ·ÔÙ¤ÊÚˆÛ˘* 21 07ÃÂÈÚÔ˘ÚÁ›· 20 07∫ÂÓÙÚÈο ·ÔÛÙÂÈÚˆÙ‹ÚÈ·* 24 02º·Ú̷Λ· Î·È ÂÚÁ·ÛÙ‹ÚÈ· Ì ÂÚÈÛÛfiÙÂÚ· ·Ô 10lt ‡ÊÏÂÎÙˆÓ ˘ÁÚÒÓ* 21 02

V ∂ÎÎÏËۛ˜ 20 02W ÃÒÚÔÈ ÁÚ·Ê›ˆÓ, ÙÚ¿Â˙˜ 20 02X ∫ÏÂÈÛÙ¤˜ ·›ıÔ˘Û˜ ÁÈ· ÛfiÚ :

∞›ıÔ˘Û˜* 20 07ÃÒÚÔÈ Ì „˘ÎÙÈΤ˜ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ 21 08

Y ªÔ˘Û›· 20 02PA À·›ıÚÂȘ ÂÁηٷÛÙ¿ÛÂȘ* 23 08CT ªÂÁ¿Ï˜ ÛÎËÓ¤˜ (.¯. ÙÛ›ÚÎÔ˘) Î·È Ù¤ÓÙ˜ 44 08SG ºÔ˘ÛΈ٤˜ ηٷÛ΢¤˜ 44 08PS ™Ù·ıÌÔ› ·˘ÙÔÎÈÓ‹ÙˆÓ (ÎÏÂÈÛÙÔ›)* 21 08

∫ÔÈÓfi¯ÚËÛÙÔÈ ¯ÒÚÔÈ Û ‰ËÌfiÛÈ· ÎÙ›ÚÈ· :∞Ôı‹Î˜, ¯ÒÚÔÈ Û˘Û΢·Û›·˜ 20 08Χώροι ·Ú¯ÂÈÔı¤ÙËÛ˘ 20 02ÃÒÚÔÈ ·Ôı‹Î¢Û˘ Ê›ÏÌ, Ì·ÁÓËÙÈÎÒÓ Ù·ÈÓÈÒÓ ÎÏ 20 02ÃÒÚÔÈ Ï˘ÓÙËÚ›ˆÓ 24 07¢È¿ÊÔÚ· ·ÙÂÏȤ* 21 07

Page 237: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.01

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

335504 243,81 2.07

35505 255,58 2.07

35510 98,32 2.07

552541 39,50 13.12

52542 39,50 13.12

52545 31,00 13.12

52546 31,00 13.12

53600 27,50 13.13

53601 34,00 13.13

53610 46,50 13.13

53611 51,00 13.13

53612 55,00 13.13

53620 67,00 13.13

53621 72,50 13.13

53622 76,50 13.13

53625 94,50 13.13

53699 14,00 13.13

54185 15,20 5.07

AA05000 14,11 7.06

A08900 0,66 7.06

A099B 15,04 2.28

ACA816H 83,57 3.18

ADA806H 62,87 3.18

ADA810H 62,87 3.18

ADA816H 62,87 3.18

ADA820H 62,87 3.18

ADA825H 62,87 3.18

ADA832H 62,87 3.18

ADA840H 62,87 3.18

AFA806H 59,78 3.18

AFA810H 59,78 3.18

AFA816H 59,78 3.18

AFA820H 59,78 3.18

AFA825H 59,78 3.18

AFA832H 59,78 3.18

AFA840H 59,78 3.18

AFOutilPistolet 16,17 9.02

AFTH1520Clous 18,06 9.02

AFTH1525Clous 19,93 9.03

AFTH1530Clous 21,74 9.04

ATA122009010 1,11 9.02

ATA122019010 1,44 9.02

ATA122039010 1,02 9.02

ATA122049010 1,01 9.02

ATA122059010 1,01 9.02

ATA122069010 0,43 9.03

ATA122079010 0,50 9.03

ATA122089010 1,38 9.03

ATA123009010 1,48 9.02

ATA123019010 2,04 9.02

ATA123039010 1,13 9.02

ATA123049010 1,13 9.02

ATA123059010 1,13 9.02

ATA123069010 0,45 9.03

ATA123079010 0,58 9.03

ATA123089010 1,52 9.03

ATA125009010 2,53 9.04

ATA125019010 2,79 9.04

ATA125029010 3,16 9.04

ATA125039010 2,76 9.04

ATA125049010 2,76 9.04

ATA125059010 2,76 9.04

ATA125069010 0,69 9.05

ATA125079010 0,82 9.05

ATA125089010 1,80 9.05

ATA163009010 1,91 9.02

ATA163019010 2,53 9.02

ATA163039010 1,48 9.02

ATA163049010 1,48 9.02

ATA163059010 1,48 9.02

ATA163069010 0,58 9.03

ATA163079010 0,74 9.03

ATA163089010 1,69 9.03

ATA205009010 2,91 9.04

ATA205019010 3,30 9.04

ATA205029010 3,67 9.04

ATA205039010 3,16 9.04

ATA205049010 3,13 9.04

ATA205059010 3,13 9.04

ATA205069010 0,88 9.05

ATA205079010 1,03 9.05

ATA205089010 2,03 9.05

ATA207529010 5,56 9.04

ATA207539010 3,92 9.04

ATA207549010 3,92 9.04

ATA207559010 3,92 9.04

ATA207569010 1,07 9.05

ATA207579010 1,23 9.05

ATA207589010 2,72 9.05

ATA707599010 2,43 8.03

ATA711599010 2,94 8.03

ATA806099010 5,05 9.03

ATA806199010 3,92 8.03

ATAColle 8,67 9.02

AZ002 1,12 3.18

AZ010 1,12 3.18

BBA7A100060 10,66 11.02

BA7A100080 12,32 11.02

BA7A100100 13,04 11.02

BA7A25025 1,91 11.02

BA7A25040 2,41 11.02

BA7A40025 2,41 11.02

BA7A40040 2,71 11.02

BA7A40060 3,56 11.02

BA7A40080 4,45 11.02

BA7A40100 5,68 11.02

BA7A60025 2,78 11.02

BA7A60040 3,58 11.02

BA7A60060 4,15 11.02

BA7A60080 5,49 11.02

BA7A60100 6,79 11.02

BA7A60120 10,42 11.02

BA7A80025 4,66 11.02

BA7A80040 5,19 11.02

BA7A80060 5,78 2.30

BA7A80080 6,52 11.02

BA7A80100 10,17 11.02

BA7A80120 11,93 11.02

BA7CLIP 0,65 11.02

BD241N 85,29 3.15

BD264N 131,77 3.15

BD341N 107,66 3.15

BD364N 164,06 3.15

BD441N 131,77 3.15

BD464N 197,65 3.15

BDC280E 230,88 3.15

BDC380E 251,77 3.15

BDC480E 271,48 3.15

BF241N 77,52 3.15

BF264N 116,29 3.15

BF341N 99,97 3.15

BF364N 146,11 3.15

BF441N 124,02 3.15

BF464N 178,28 3.15

BR7013019010 15,85 10.16

BR7013029010 2,81 10.16

BR7017019010 18,40 10.16

BR7017029010 5,45 10.16

BR8517019010 24,82 10.16

BTC280E 263,36 3.15

BTC380E 300,49 3.15

BTC480E 317,89 3.15

CCCC216H 68,22 3.16

CD280H 124,39 3.16

CD284H 155,42 3.16

CD480D 220,55 3.16

CD480H 170,52 3.16

CD484D 270,02 3.16

CD484H 214,46 3.16

CDA240H 86,42 3.16

CDA240S 216,43 3.19

CDA263H 90,68 3.16

CDA263S 242,19 3.19

CDA440H 115,12 3.16

CDA463H 127,50 3.16

CDB440D 742,04 3.17

CDB463D 917,24 3.17

CDC225H 51,36 3.16

CDC240H 53,47 3.16

CDC263H 87,02 3.16

CDC425H 70,93 3.16

CDC440H 73,63 3.16

CDC463H 116,29 3.16

CDC490 294,16 3.16

CDC740H 44,32 3.16

CDC742H 63,07 3.16

CDC762H 75,74 3.16

CDC763H 101,51 3.16

CDS241D 48,14 3.07

CDS264D 82,34 3.07

CDS441D 68,50 3.07

CDS464D 110,24 3.07

CF280H 89,16 3.16

CF284H 111,60 3.16

CF480D 173,14 3.16

CF480H 135,65 3.16

CF484D 196,85 3.16

CF484H 170,52 3.16

CFA240H 82,37 3.16

CFA263H 87,02 3.16

CFA440H 110,22 3.16

CFA463H 121,81 3.16

CFB440D 638,98 3.17

CFB463D 814,18 3.17

CFC240H 50,38 3.16

CFC263H 62,40 3.16

CFC440H 69,76 3.16

CFC463H 79,44 3.16

CFC490 280,60 3.16

CG480H 116,29 3.16

CG484H 147,27 3.16

CGC440H 61,23 3.16

CGC463H 78,66 3.16

CLM125 0,71 10.07

CLM30035 2,55 10.06

CLM300353 2,35 10.06

CLM300354 2,35 10.06

CLM300355 2,35 10.06

CLM300356 2,04 10.06

CLM3003561 2,55 10.07

CLM300357 1,63 10.07

CLM300359 1,89 10.07

CLM500653 3,78 10.06

CLM500654 3,78 10.06

CLM500655 3,78 10.06

CLM500656 2,24 10.06

CLM5006561 3,06 10.07

CLM500657 1,94 10.07

CLM500658 3,78 10.07

CLM500659 2,04 10.07

CLM65 0,51 10.07

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 238: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.02

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

CLM650903 5,05 10.06

CLM650904 5,05 10.06

CLM650905 5,05 10.06

CLM650906 2,96 10.06

CLM6509061 3,57 10.07

CLM6509062 2,55 10.07

CLM650907 2,24 10.07

CLM650908 5,05 10.07

CLM650909 2,65 10.07

CLM75125 13,27 10.06

CLM751253 10,20 10.06

CLM751254 10,20 10.06

CLM751255 10,20 10.06

CLM751256 4,59 10.06

CLM7512561 6,63 10.07

CLM7512562 4,39 10.07

CLM751257 3,06 10.07

CLM751258 10,20 10.07

CLM751259 5,61 10.07

CLM90 0,61 10.07

CLMU50065 4,08 10.06

CLMU65090 6,89 10.06

CPC440H 135,65 3.16

CPC463H 167,04 3.16

CZ001 22,91 3.18

CZ007 4,63 3.18

CZ008 5,13 3.18

CZ009 38,29 3.18

CZN005 3,45 3.18

CZN006 3,82 3.18

DDED002 190,00 10.21

EEC050 105,10 4.06

EC051 113,27 4.06

EC100 30,96 4.07

EC150 120,41 4.06

EC152 138,78 4.06

EC154M 168,37 4.06

EC350 196,94 4.06

EC352 265,31 4.06

EC360 262,24 4.06

EC362 328,57 4.06

EC364M 396,94 4.06

EC365B 360,20 4.06

EC370 239,80 4.06

EC372 321,43 4.06

ED183 39,66 5.06

ED192 126,37 5.06

ED193 139,97 5.06

ED391 105,07 5.06

EE002 23,27 5.11

EE003 20,16 5.11

EE100 58,54 5.11

EE101 61,62 5.11

EE110 83,70 5.11

EE171 95,38 5.11

EE180 185,62 5.08

EE181 243,63 5.08

EE201 96,13 5.11

EE203 120,50 5.11

EE701 24,00 5.11

EE702 27,00 5.11

EE804 91,84 13.11

EE805 91,84 13.11

EE806 21,43 13.11

EE807 42,86 13.12

EE808 42,86 13.12

EE810 167,91 13.12

EE811 192,06 13.12

EE812 217,43 13.12

EE813 3,51 13.12

EE815 127,55 13.12

EE816 153,06 13.12

EE820 33,16 13.11

EE821 33,16 13.11

EE825 7,21 13.11

EE826 7,21 13.11

EE827 7,21 13.11

EE828 7,21 13.11

EE830 39,59 13.11

EE831 39,59 13.11

EE840 46,84 13.11

EE841 46,84 13.11

EE850 57,65 13.11

EE851 57,65 13.11

EE852 57,65 13.11

EE855 7,21 13.11

EE856 7,21 13.11

EE857 7,21 13.11

EE860 63,78 13.11

EE861 63,78 13.11

EE862 63,78 13.11

EE870 70,20 13.11

EE871 70,20 13.11

EE872 70,20 13.11

EE960 82,60 5.13

EG003U 98,42 5.09

EG004 9,06 5.09

EG005 9,06 5.09

EG006 9,71 5.09

EG007 10,41 5.08

EG010 60,17 5.09

EG071 67,91 5.09

EG103 81,17 5.09

EG103E 90,18 5.09

EG103V 83,74 5.09

EG110 70,22 5.09

EG170 74,08 5.09

EG203 91,46 5.09

EG203E 101,78 5.09

EG210 79,22 5.09

EG270 84,16 5.09

EG293B 208,18 5.08

EG403E 197,78 5.09

EG493E 301,87 5.08

EH010 33,67 5.07

EH011 48,98 5.07

EH110 38,78 5.07

EH111 53,57 5.07

EH171 65,82 5.07

EH210 36,53 5.07

EH211 51,53 5.07

EH271 62,24 5.07

EH300 15,00 5.08

EH710 42,00 5.08

EH711 68,76 5.08

EH712 35,14 5.08

EH716 80,00 5.08

EH770 51,93 5.08

EH771 78,65 5.08

EH900 2,26 5.08

EH901 4,39 5.07

EH902 14,83 5.07

EK003 40,30 5.07

EK004 29,55 5.07

EK051 20,75 5.07

EK052 18,50 5.07

EK081 26,73 5.06

EK082 27,91 5.06

EK083 35,65 5.06

EK186 98,84 5.06

EK310 86,00 5.07

EK370 96,00 5.07

EK4004009010 4,63 9.11

EM011 140,00 5.13

EMN001 33,82 5.12

EMN005 63,43 5.12

EMS005 68,24 5.12

EN145 52,56 5.05

EN146 55,65 5.05

EP071 15,74 5.03

EPN050 15,15 5.02

EPN051 13,57 5.02

EPN052 17,65 5.02

EPN053 16,41 5.02

EPN410 38,00 5.02

EPN501 20,77 5.02

EPN503 29,28 5.02

EPN510 19,20 5.02

EPN511 21,92 5.02

EPN512 23,66 5.02

EPN513 21,92 5.02

EPN515 21,06 5.02

EPN518 25,91 5.02

EPN519 33,80 5.02

EPN520 22,12 5.02

EPN521 23,49 5.02

EPN522 23,87 5.02

EPN524 22,90 5.02

EPN525 42,67 5.02

EPN526 22,53 5.02

EPN528 50,68 5.02

EPN540 43,84 5.02

EPN541 45,41 5.02

EPN546 46,60 5.02

EPN548 44,61 5.02

EPS410B 40,85 5.02

EPS450B 47,58 5.02

ER108 21,64 5.05

ER109 38,65 5.05

ER111 32,47 5.05

ER120 18,44 5.05

ER123 19,60 5.05

ER124 20,36 5.05

ER125 37,62 5.05

ER135 34,31 5.05

ER138 39,15 5.05

ER139 40,69 5.05

ES110 16,69 5.03

ES210 17,62 5.03

ES220 17,01 5.03

ES224 23,42 5.03

ES230 20,39 5.03

ES239 22,65 5.03

ES240 44,88 5.03

ES242 45,31 5.03

ES252 56,55 5.03

ES262 101,07 5.03

ES263 80,09 5.03

ES320 26,49 5.03

ES340 53,81 5.03

ES345 88,36 5.03

ES365 89,84 5.03

ES420 27,93 5.03

ES424 48,31 5.03

ES430 39,32 5.03

ES432 49,04 5.03

ES440 56,33 5.03

ES442 78,98 5.03

ES444 34,11 5.03

ES450 37,84 5.03

ES462 112,31 5.03

ES463 89,05 5.03

ES470 123,89 5.03

ES480 86,73 5.03

ES490 140,76 5.03

ES492 175,92 5.03

ESN002B 0,93 5.04

ESN003B 1,13 5.04

ESN071B 16,79 5.04

ESN220B 17,01 5.04

Page 239: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.03

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

ESN240B 44,88 5.04

ESN263B 80,09 5.04

ESN320B 26,49 5.04

ESN340B 53,81 5.04

ESN420B 27,93 5.04

ESN424B 29,39 5.04

ESN430B 39,32 5.04

ESN440B 56,33 5.04

ESN444B 34,11 5.04

ESN463B 89,05 5.04

ET211 19,40 5.02

ET321 73,63 5.02

ETN221B 32,90 5.02

EU100 90,62 5.06

EU101 103,57 5.06

EU102 144,36 5.06

EU103 119,10 5.06

EU300 112,63 5.06

EU301 122,99 5.06

EU302 158,57 5.06

EV002 114,73 5.10

EV004 134,60 5.10

EV011 76,14 5.10

EV012 83,33 5.10

EV100 190,36 5.10

EV102 279,20 5.10

EV105 80,00 5.10

EV106 145,95 5.10

EV108 177,67 5.10

EZN001 49,49 5.12

EZN002 47,96 5.12

EZN003 53,06 5.12

EZN004 53,06 5.12

EZN005 62,24 5.12

EZN006 64,80 5.12

FFC671 35,00 2.21

FD22M 151,39 2.05

FD22P 45,11 2.06

FD22T 57,53 2.06

FD32M 171,29 2.05

FD32P 46,86 2.06

FD32T 62,37 2.06

FD42M 184,01 2.05

FD42P 50,79 2.06

FD42T 66,49 2.06

FD52M 205,89 2.05

FD52P 53,69 2.06

FD52T 73,20 2.06

FD62M 230,98 2.05

FD62P 55,12 2.06

FD62T 80,00 2.06

FD72M 270,02 2.05

FD72P 65,97 2.06

FD72T 96,91 2.06

FL000A 220,64 2.13

FL101A 44,33 2.08

FL102A 48,45 2.08

FL103A 52,47 2.08

FL104A 54,66 2.08

FL105A 56,96 2.08

FL106A 59,25 2.08

FL107A 60,00 2.08

FL108A 61,26 2.08

FL109A 61,78 2.08

FL110A 62,06 2.08

FL111A 67,37 2.08

FL112A 70,39 2.08

FL113A 80,70 2.08

FL114A 83,90 2.08

FL115A 86,20 2.08

FL116A 95,79 2.08

FL117A 101,00 2.08

FL118A 104,57 2.08

FL119A 109,18 2.08

FL120A 111,47 2.08

FL121A 126,40 2.08

FL122A 132,15 2.08

FL123A 139,05 2.08

FL124A 143,65 2.08

FL125A 157,43 2.08

FL126A 166,62 2.08

FL127A 174,68 2.08

FL128A 180,42 2.08

FL129A 189,61 2.08

FL130A 212,60 2.08

FL151A 49,96 2.09

FL152A 53,11 2.09

FL153A 58,63 2.09

FL154A 61,03 2.09

FL155A 63,41 2.09

FL156A 64,94 2.09

FL157A 67,24 2.09

FL158A 73,90 2.09

FL159A 73,90 2.09

FL160A 75,62 2.09

FL161A 76,99 2.09

FL162A 80,43 2.09

FL163A 93,08 2.09

FL164A 103,41 2.09

FL165A 105,73 2.09

FL166A 110,33 2.09

FL167A 119,52 2.09

FL168A 127,55 2.09

FL169A 133,30 2.09

FL170A 136,75 2.09

FL171A 158,58 2.09

FL172A 165,47 2.09

FL173A 174,68 2.09

FL174A 180,42 2.09

FL175A 197,65 2.09

FL176A 209,14 2.09

FL177A 218,35 2.09

FL178A 226,38 2.09

FL179A 237,88 2.09

FL180A 258,56 2.09

FL204B 68,24 2.10

FL209B 71,67 2.10

FL210Z 110,43 2.30

FL212Z 128,30 2.30

FL213B 91,57 2.10

FL214Z 168,80 2.30

FL216B 104,65 2.10

FL216Z 222,82 2.30

FL220Z 18,37 2.30

FL221B 147,87 2.10

FL224Z 44,53 2.30

FL226Z 67,45 2.30

FL229B 192,23 2.10

FL230Z 4,59 2.30

FL234Z 8,13 2.30

FL236Z 12,41 2.30

FL240Z 11,90 2.30

FL241Z 14,00 2.30

FL242Z 16,50 2.30

FL252Z 49,48 2.30

FL253Z 54,71 2.30

FL254B 118,30 2.10

FL254Z 60,85 2.30

FL255Z 88,49 2.30

FL256Z 127,34 2.30

FL258Z 50,63 2.30

FL259B 125,11 2.10

FL259Z 50,63 2.30

FL263B 150,14 2.10

FL266B 187,67 2.10

FL271B 200,18 2.10

FL279B 267,30 2.10

FL300B 307,10 2.10

FL301B 358,30 2.10

FL302B 398,10 2.10

FL305B 358,30 2.10

FL306B 420,85 2.10

FL307B 466,35 2.10

FL310B 454,97 2.10

FL311B 532,33 2.10

FL312B 591,47 2.10

FL314A 13,50 2.15

FL315A 14,50 2.15

FL316A 15,00 2.15

FL317A 16,70 2.15

FL320B 341,23 2.10

FL321B 398,10 2.10

FL322B 443,59 2.10

FL324A 15,60 2.15

FL325A 16,10 2.15

FL325B 386,73 2.10

FL326A 17,90 2.15

FL326B 454,97 2.10

FL327A 20,50 2.15

FL327B 506,15 2.10

FL330B 517,53 2.10

FL331B 591,47 2.10

FL332B 642,65 2.10

FL335A 19,00 2.15

FL336A 20,70 2.15

FL337A 27,60 2.15

FL340B 614,22 2.11

FL342B 659,71 2.11

FL344B 705,20 2.11

FL345A 24,00 2.15

FL346A 28,30 2.15

FL346B 727,96 2.11

FL347A 30,00 2.15

FL348B 756,41 2.11

FL350B 693,84 2.11

FL352B 756,41 2.11

FL354B 807,59 2.11

FL356B 818,97 2.11

FL358B 864,45 2.11

FL360B 927,01 2.11

FL362A 12,95 2.15

FL362B 983,89 2.11

FL363A 12,80 2.15

FL364A 15,90 2.15

FL364B 1.040,76 2.11

FL365A 18,10 2.15

FL366A 12,95 2.15

FL366B 1.063,51 2.11

FL367A 12,95 2.15

FL368A 15,90 2.15

FL368B 1.120,38 2.11

FL369A 18,10 2.15

FL371A 26,50 2.15

FL372A 30,20 2.15

FL373A 58,70 2.15

FL374A 63,00 2.15

FL380AH 23,00 2.15

FL381AH 34,00 2.15

FL400B 147,87 2.12

FL401A 4,13 2.14

FL401B 171,77 2.12

FL402A 4,36 2.14

FL402B 200,18 2.12

FL403A 5,18 2.14

FL404A 6,33 2.14

FL405A 7,47 2.14

FL405B 162,65 2.12

FL406A 9,20 2.14

FL406B 196,79 2.12

FL407A 10,91 2.14

FL407B 227,50 2.12

FL408A 12,64 2.14

FL409A 14,38 2.14

FL410A 16,08 2.14

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 240: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.04

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

FL410B 268,43 2.12

FL411A 17,81 2.14

FL411B 326,45 2.12

FL412A 19,55 2.14

FL412B 348,06 2.12

FL413A 21,84 2.14

FL414A 24,13 2.14

FL415A 26,42 2.14

FL416A 28,73 2.14

FL417A 36,77 2.14

FL418A 41,95 2.14

FL419A 47,12 2.14

FL434A 81,00 2.15

FL450A 3,88 2.18

FL460A 68,00 2.15

FL462A 47,50 2.15

FL463A 77,00 2.15

FL465A 81,00 2.15

FL466A 81,00 2.15

FL467A 94,00 2.15

FL468A 86,50 2.15

FL492A 5,30 2.18

FL493A 5,76 2.18

FL494A 7,73 2.18

FL495A 10,16 2.18

FL496A 13,15 2.18

FL500A 17,36 2.17

FL500B 341,23 2.10

FL500E 19,34 2.17

FL501A 18,19 2.17

FL501B 398,10 2.10

FL502A 19,22 2.17

FL502B 443,59 2.10

FL503A 20,48 2.17

FL505B 398,10 2.10

FL506B 466,35 2.10

FL507B 563,03 2.10

FL510B 506,15 2.10

FL510E 14,93 2.14

FL511B 591,47 2.10

FL511E 25,28 2.14

FL512B 659,71 2.10

FL512E 35,63 2.14

FL520B 363,98 2.10

FL520E 21,84 2.14

FL521B 432,21 2.10

FL521E 33,33 2.14

FL522B 477,73 2.10

FL522E 43,67 2.14

FL525B 420,85 2.10

FL526B 494,78 2.10

FL527B 540,29 2.10

FL530B 568,71 2.10

FL530E 32,19 2.14

FL531B 648,34 2.10

FL531E 45,50 2.14

FL532B 716,58 2.10

FL532E 66,65 2.14

FL610E 14,50 2.15

FL620E 16,00 2.15

FL630E 19,00 2.15

FL640E 25,50 2.15

FL670A 6,71 2.17

FL672E 15,13 2.18

FL672Z 16,40 2.18

FL702E 7,50 2.16

FL703E 7,90 2.16

FL704E 24,00 2.16

FL705E 24,00 2.16

FL70Z 23,38 2.17

FL710E 13,50 2.16

FL711E 10,50 2.16

FL712E 12,50 2.16

FL713E 13,60 2.16

FL714E 15,50 2.16

FL715E 19,00 2.16

FL71Z 26,05 2.17

FL722E 13,00 2.16

FL723E 14,00 2.16

FL724E 15,80 2.16

FL725E 19,00 2.16

FL733E 19,00 2.16

FL734E 19,50 2.16

FL735E 31,50 2.16

FL763E 15,90 2.16

FL80Z 5,68 2.17

FL81Z 5,68 2.17

FL82Z 5,68 2.17

FL85Z 5,68 2.17

FL863Z 5,23 2.17

FL871Z 3,28 2.18

FL874A 1,37 2.17

FL93Z 5,68 2.17

FL94Z 4,52 2.17

FL957A 71,79 2.18

FL958A 73,99 2.18

FL959A 79,50 2.18

FL95Z 5,68 2.17

FL960A 82,83 2.18

FL961A 90,55 2.18

FL962A 133,62 2.18

FL96Z 9,30 2.07

FL979A 50,00 2.16

FL97Z 5,68 2.17

FL980A 50,00 2.16

FL981A 68,00 2.16

FL982A 86,00 2.16

FL983A 107,00 2.16

FL98Z 9,30 2.17

FL990A 47,98 2.13

FL990B 87,03 2.13

FL990C 47,98 2.13

FL991A 55,79 2.13

FL991B 108,02 2.13

FL992A 69,18 2.13

FL992B 112,62 2.13

FL993A 71,25 2.13

FL993B 159,73 2.13

FL994A 90,77 2.13

FL994B 142,51 2.13

FL995A 106,88 2.13

FL995B 199,96 2.13

FL996A 120,66 2.13

FL997A 137,90 2.13

FL998A 176,97 2.13

FL999A 172,37 2.13

FM107 308,41 2.19

FM108 289,51 2.19

FM109 304,16 2.19

FM117 330,81 2.19

FM118 343,98 2.19

FM119 359,39 2.19

FM200 140,36 2.19

FM201 147,48 2.19

FM202 161,32 2.19

FM203 177,12 2.19

FM204 196,09 2.19

FM205 218,78 2.19

FM206 241,57 2.19

FM207 308,41 2.19

FM208 323,46 2.19

FM209 338,08 2.19

FM217 385,51 2.19

FM218 404,47 2.19

FM219 422,66 2.19

FM307 362,98 2.19

FM308 375,77 2.19

FM309 397,75 2.19

FM317 453,90 2.19

FM318 476,04 2.19

FM319 497,41 2.19

FM400 34,78 2.19

FM401 36,77 2.19

FM402 39,93 2.19

FM403 44,11 2.19

FM404 48,65 2.19

FM405 53,35 2.19

FM406 60,09 2.19

FM407 79,13 2.19

FM408 84,47 2.19

FM409 90,23 2.19

FM417 95,32 2.19

FM418 102,10 2.19

FM419 108,97 2.19

FM427 87,64 2.20

FM428 93,19 2.20

FM429 99,06 2.20

FM437 92,98 2.20

FM438 99,26 2.20

FM439 105,59 2.20

FM450 78,35 2.19

FM477 83,80 2.20

FM478 89,74 2.20

FM479 95,31 2.20

FM482 15,82 2.28

FM483 18,51 2.28

FM484 30,37 2.28

FM485 46,23 2.28

FM486 60,75 2.28

FM487 120,20 2.28

FM488 134,71 2.28

FM489 155,86 2.28

FM492 17,84 2.28

FM493 20,47 2.28

FM494 33,95 2.28

FM495 51,52 2.28

FM496 68,69 2.28

FM497 133,39 2.28

FM498 149,90 2.28

FM499 173,03 2.28

FM517 140,79 2.20

FM518 147,48 2.20

FM519 153,05 2.20

FM530 62,45 2.20

FM531 72,35 2.20

FM532 77,89 2.20

FM533 88,16 2.20

FM534 110,71 2.20

FM535 132,09 2.20

FM536 156,11 2.20

FM537 154,28 2.20

FM538 161,33 2.20

FM539 170,01 2.20

FM540 70,58 2.20

FM541 77,10 2.20

FM542 92,93 2.20

FM543 102,80 2.20

FM544 108,72 2.20

FM545 123,48 2.20

FM546 141,45 2.20

FM547 174,00 2.20

FM548 187,80 2.20

FM549 205,64 2.20

FM557 164,89 2.20

FM558 172,80 2.20

FM559 181,53 2.20

FM567 199,69 2.20

FM568 209,60 2.20

FM569 217,46 2.20

FM630 30,95 2.21

FM635 30,95 2.21

FM640 7,59 2.21

FM653 11,39 2.21

FN013E 329,00 2.22

FN017E 366,00 2.22

Page 241: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.05

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

FN018E 228,85 2.22

FN020E 238,00 2.22

FN021E 271,99 2.22

FN022E 280,00 2.22

FN023E 320,37 2.22

FN024E 351,76 2.22

FN029E 279,00 2.22

FN031E 330,00 2.22

FN032E 350,00 2.22

FN037E 387,00 2.22

FN047E 185,00 2.22

FN073E 67,00 2.22

FN077E 93,00 2.22

FN078E 31,39 2.22

FN080E 37,00 2.22

FN081E 40,55 2.22

FN082E 43,50 2.22

FN083E 51,01 2.22

FN084E 56,24 2.22

FN089E 52,00 2.22

FN091E 65,50 2.22

FN092E 70,00 2.22

FN093E 90,50 2.22

FN097E 118,00 2.22

FN098E 54,92 2.22

FN100E 64,00 2.22

FN101E 68,01 2.22

FN102E 76,00 2.22

FN103E 82,38 2.22

FN104E 88,27 2.22

FN109E 76,00 2.22

FN111E 94,50 2.22

FN112E 102,00 2.22

FN117E 126,00 2.22

FN121E 99,50 2.22

FN207E 80,00 2.24

FN217E 86,50 2.24

FN247E 199,00 2.24

FN267E 72,00 2.24

FN277E 133,50 2.24

FN287E 97,00 2.22

FN289E 26,15 2.22

FN291E 31,00 2.22

FN292E 35,50 2.22

FN297E 182,00 2.24

FN307 211,84 2.24

FN317 231,44 2.24

FN327 260,23 2.24

FN357E 88,92 2.24

FN367E 110,00 2.24

FN377E 143,00 2.24

FN433E 96,00 2.23

FN437E 102,00 2.23

FN438E 79,78 2.23

FN440E 84,00 2.23

FN441E 87,63 2.23

FN442E 88,00 2.23

FN443E 92,85 2.23

FN444E 98,08 2.23

FN451E 92,00 2.23

FN453E 97,00 2.23

FN454E 102,00 2.23

FN459E 107,50 2.23

FN507E 288,00 2.23

FN517E 245,00 2.23

FN527E 316,50 2.23

FN537E 363,00 2.23

FN547E 215,00 2.23

FN638 30,70 2.27

FN690 9,91 2.29

FN691 11,38 2.29

FN692 12,56 2.29

FN697E 168,00 2.22

FN727 92,45 2.29

FN737 132,09 2.29

FN747 163,78 2.29

FN862E 8,00 2.29

FN863E 12,50 2.29

FN864E 11,00 2.29

FN865E 10,80 2.29

FN867E 12,50 2.29

FN873E 9,10 2.29

FN875E 10,70 2.29

FN877E 14,00 2.29

FN879E 16,00 2.29

FN884E 9,10 2.29

FN885E 9,80 2.29

FN886E 10,50 2.29

FN887E 12,80 2.29

FN897E 165,00 2.22

FN942E 9,80 2.23

FN943E 11,20 2.23

FN944E 13,10 2.23

FN950 20,93 2.23

FN951 12,47 2.23

FN952 45,79 2.24

FN970 36,74 2.32

FN971 38,67 2.32

FN972 40,39 2.32

FU22M 163,01 2.05

FU22R 183,95 2.05

FU32M 181,86 2.05

FU32R 201,49 2.05

FU42M 198,45 2.05

FU42R 222,01 2.05

FU52M 220,67 2.05

FU52R 242,61 2.05

FU62M 243,70 2.05

FU62R 277,06 2.05

FU72M 292,43 2.05

FU72R 328,90 2.05

FW31UG2 211,34 2.03

FW31US2 174,23 2.03

FW32UG2 232,99 2.03

FW32US2 215,46 2.03

FW33UG2 393,81 2.03

FW33US2 314,43 2.03

FW41UG2 231,96 2.03

FW41US2 185,57 2.03

FW42UG2 252,58 2.03

FW42US2 226,80 2.03

FW43UG2 436,08 2.03

FW43US2 348,45 2.03

FW51UG2 256,70 2.03

FW51US2 205,15 2.03

FW52UG2 305,15 2.03

FW52US2 280,41 2.03

FW53UG2 488,66 2.03

FW53US2 390,72 2.03

FW54UG2 610,31 2.03

FW54US2 487,63 2.03

FW61UG2 307,22 2.03

FW61US2 245,36 2.03

FW62UG2 339,18 2.03

FW62US2 315,46 2.03

FW63UG2 522,68 2.03

FW63US2 417,53 2.03

FW64UG2 654,64 2.03

FW64US2 523,71 2.03

FW71UG2 337,11 2.03

FW71US2 269,07 2.03

FW72UG2 477,32 2.03

FW72US2 382,47 2.03

FW73UG2 616,49 2.03

FW73US2 492,78 2.03

FWB31GS 193,81 2.02

FWB31S 154,12 2.02

FWB32GS 219,59 2.02

FWB32S 174,23 2.02

FWB33GS 334,02 2.02

FWB33S 264,95 2.02

FWB34GS 419,59 2.02

FWB34S 330,93 2.02

FWB41GS 197,94 2.02

FWB41S 128,87 2.02

FWB42GS 240,21 2.02

FWB42S 193,81 2.02

FWB43GS 367,01 2.02

FWB43S 256,70 2.02

FWB44GS 460,82 2.02

FWB44S 365,98 2.02

FWB51GS 225,77 2.02

FWB51S 159,79 2.02

FWB52GS 261,86 2.02

FWB52S 231,96 2.02

FWB53GS 415,46 2.02

FWB53S 314,43 2.02

FWB54GS 519,59 2.02

FWB54S 386,60 2.02

FWB61GS 237,11 2.02

FWB61S 183,51 2.02

FWB62GS 281,44 2.02

FWB62S 255,67 2.02

FWB63GS 445,36 2.02

FWB63S 339,18 2.02

FWB64GS 555,67 2.02

FWB64S 444,33 2.02

FWB71GS 283,51 2.02

FWB71S 226,80 2.02

FWB72GS 406,19 2.02

FWB72S 324,74 2.02

FWB73GS 523,71 2.02

FWB73S 418,56 2.02

FWB74GS 654,64 2.02

FWB74S 523,71 2.02

FZ276 17,45 2.04

FZ277 9,18 2.04

FZ279 6,73 2.04

FZ425 15,61 2.04

FZ428 15,71 2.04

FZ441N 41,84 2.04

FZ442N 47,96 2.04

FZ443N 55,61 2.04

FZ444N 65,82 2.04

FZ445N 76,53 2.04

FZ450 13,19 2.21

FZ497 15,96 2.06

FZ508 50,14 2.21

FZ535 42,52 2.17

FZ597 15,96 2.21

FZ597N 15,82 2.04

FZ680 50,66 2.24

FZ707 18,37 2.04

FZ760E 28,50 2.23

FZ767 14,66 2.23

FZ791N 9,85 2.04

FZ792N 30,63 2.04

FZ794 6,01 2.04

FZ795 17,98 2.21

FZ799N 26,43 2.04

FZ801 51,68 2.18

FZ803B 8,88 2.04

FZ850 1,78 2.17

FZ890N 70,92 2.04

GGBA452ALU 11,45 10.14

GBA500501ALU 28,86 10.14

GBA500851ALU 36,43 10.14

GBA501311ALU 51,00 10.14

GBA501611ALU 62,46 10.14

GBD5005009010 6,88 10.12

GBD5008509010 10,31 10.12

GBD5010009010 12,56 10.10

GBD5013009010 15,71 10.10

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 242: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.06

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

GBD5013109010 17,58 10.12

GBD5016009010 22,64 10.10

GBD5016109010 27,51 10.12

GBD5019009010 31,42 10.10

GD102N 3,64 1.03

GD104N 4,18 1.03

GD106N 6,05 1.03

GD108N 6,99 1.03

GD110N 9,02 1.03

GD113D 13,16 1.09

GD213D 18,54 1.09

GD313D 25,10 1.09

GD413D 38,28 1.09

GP102P 3,65 1.03

GP102T 3,72 1.03

GP104P 4,04 1.03

GP104T 4,40 1.03

GP106P 4,61 1.03

GP106T 5,13 1.03

GP108P 5,13 1.03

GP108T 5,70 1.03

GP110P 5,79 1.03

GP110T 6,34 1.03

GP113P 8,53 1.09

GP113T 9,76 1.09

GP213P 9,76 1.09

GP213T 13,43 1.09

GP313P 12,48 1.09

GP313T 18,30 1.09

GP413P 15,86 1.09

GP413T 24,40 1.09

GS113D 5,37 1.09

GS213D 5,68 1.09

GS313D 5,97 1.09

GS413D 6,34 1.09

GZ04E 2,50 1.03

GZ04N 2,50 1.03

GZ07A 3,66 1.09

GZ07E 3,00 1.03

GZ07N 3,00 1.03

GZ100G 3,66 1.03

GZ30A 3,38 1.09

GZ31A 17,69 1.09

GZ32A 6,29 1.09

GZ33A 4,38 1.09

GZ35A 7,82 1.09

HHA351 64,51 6.04

HA352 77,56 6.04

HA353 105,13 6.04

HA353M 100,96 6.04

HA354 119,84 6.04

HA356 212,93 6.04

HA357 176,67 6.04

HA358 239,54 6.04

HA360 410,20 6.04

HA362 791,51 6.04

HA364 1.047,09 6.04

HA451 77,16 6.04

HA452 91,08 6.04

HA453 119,84 6.04

HA453M 113,70 6.04

HA454 147,46 6.04

HA456 236,57 6.04

HA457 224,01 6.04

HA458 342,54 6.04

HA460 485,04 6.04

HA462 951,65 6.04

HA464 1.369,24 6.04

HAB302 15,00 6.02

HAB303 19,10 6.02

HAB304 22,50 6.02

HAB306 24,20 6.02

HAB402 19,00 6.02

HAB403 23,50 6.02

HAB404 28,00 6.02

HAB406 31,50 6.02

HAC308 33,50 6.02

HAC310 39,60 6.02

HAC408 41,50 6.02

HAC410 49,00 6.02

HAD312 59,00 6.02

HAD412 75,50 6.02

HAE316 77,30 6.02

HAE416 103,30 6.02

HDA040L 73,47 6.12

HDA041L 97,96 6.12

HDA050L 73,47 6.12

HDA051L 97,96 6.12

HDA063L 79,59 6.12

HDA064L 104,08 6.12

HDA080L 79,59 6.12

HDA081L 104,08 6.12

HDA100L 79,59 6.12

HDA101L 104,08 6.12

HDA125L 105,10 6.12

HDA126L 155,10 6.12

HDA160L 157,14 6.12

HDA161L 200,00 6.12

HEC125H 551,02 6.13

HEC126H 761,22 6.13

HEC250H 581,63 6.13

HEC251H 801,02 6.13

HED250H 607,14 6.14

HED251H 846,94 6.14

HED400H 806,12 6.14

HED401H 956,12 6.14

HED630H 963,27 6.14

HED631H 1.193,88 6.14

HEE800H 1.259,18 6.14

HEE801H 1.569,39 6.14

HEE970H 1.666,33 6.14

HEE971H 2.158,16 6.14

HEF980H 1.911,22 6.15

HEF981H 2.321,43 6.15

HEF990H 3.741,84 6.15

HEF991H 4.508,16 6.15

HFD306 137,50 6.08

HFD312 178,14 6.08

HFD316 214,02 6.08

HFD325 328,80 6.08

HFD340 536,83 6.08

HFD363 939,74 6.08

HFD406 172,16 6.08

HFD412 232,08 6.08

HFD416 269,01 6.08

HFD425 484,22 6.08

HFD440 712,59 6.08

HFD463 1.247,01 6.08

HHA063H 121,43 6.12

HHA080H 121,43 6.12

HHA081H 178,57 6.12

HHA100H 121,43 6.12

HHA101H 178,57 6.12

HHA125H 158,16 6.12

HHA126H 209,18 6.12

HHA160H 219,40 6.12

HHA161H 275,51 6.12

HHB200L 169,39 6.13

HHB201L 231,63 6.13

HHB250L 173,47 6.13

HHB251L 238,78 6.13

HI405R 139,50 6.02

HI406R 154,90 6.02

HI451 248,00 6.05

HI452 270,89 6.05

HI454 400,64 6.05

HI456 509,49 6.05

HI458 672,85 6.05

HI460 1.287,35 6.05

HI462 1.880,16 6.05

HI464 3.192,25 6.05

HIB412 1.080,91 6.07

HIB416 1.275,46 6.07

HIB425 1.623,06 6.07

HIB440 2.220,86 6.07

HIB463 2.732,35 6.07

HIB480 4.035,13 6.07

HIB490 4.317,11 6.07

HIB491 5.093,10 6.07

HIB492 6.617,75 6.07

HIC406A 1.150,00 6.06

HIC408A 1.200,00 6.06

HIC410A 1.350,00 6.06

HIC412 2.400,00 6.07

HIC412A 1.550,00 6.06

HIC416 2.709,82 6.07

HIC416A 1.750,00 6.06

HIC425 3.150,00 6.07

HIC440 3.904,17 6.07

HIC463 5.241,61 6.07

HIC480 6.814,53 6.07

HIC490 7.134,54 6.07

HIC491 8.086,63 6.07

HIC492 9.942,37 6.07

HIM302 58,50 6.02

HIM304 78,00 6.02

HIM306 86,60 6.02

HIM308 109,00 6.02

HIM402 71,00 6.02

HIM404 93,00 6.02

HIM406 103,00 6.02

HIM408 125,00 6.02

HMC180 39,79 3.12

HMC190 44,28 3.12

HMC199 49,44 3.12

HMC280 68,98 3.12

HMC290 75,88 3.12

HMC299 88,42 3.12

HMC380 95,87 3.12

HMC390 106,51 3.12

HMC399 119,00 3.12

HMC480 132,23 3.12

HMC490 141,42 3.12

HMC499 157,46 3.12

HMD180 44,03 3.12

HMD190 47,37 3.12

HMD199 50,58 3.12

HMD280 75,55 3.12

HMD290 83,61 3.12

HMD299 92,91 3.12

HMD380 105,84 3.12

HMD390 117,93 3.12

HMD399 130,87 3.12

HMD480 138,94 3.12

HMD490 154,31 3.12

HMD499 171,27 3.12

HMF180 31,12 3.12

HMF190 31,63 3.12

HMF199 39,29 3.12

HMF280 58,16 3.12

HMF290 59,18 3.12

HMF299 61,22 3.12

HMF380 78,06 3.12

HMF390 78,57 3.12

HMF399 86,22 3.12

HMF480 104,08 3.12

HMF490 104,59 3.12

HMF499 115,51 3.12

HMK180 56,53 3.13

HMK190 58,26 3.13

Page 243: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.07

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

HMK199 61,17 3.13

HMK280 110,01 3.13

HMK290 113,32 3.13

HMK299 118,99 3.13

HMK380 132,96 3.13

HMK390 134,26 3.13

HMK399 135,57 3.13

HMK480 184,61 3.13

HMK490 186,23 3.13

HMK499 188,40 3.13

HMX110 68,80 3.14

HMX116 69,34 3.14

HMX120 69,99 3.14

HMX125 70,76 3.14

HMX132 71,52 3.14

HMX140 72,17 3.14

HMX150 72,94 3.14

HMX163 73,60 3.14

HMX210 135,06 3.14

HMX216 136,37 3.14

HMX220 137,68 3.14

HMX225 139,11 3.14

HMX232 140,53 3.14

HMX240 141,84 3.14

HMX250 143,26 3.14

HMX263 144,90 3.14

HMX310 227,47 3.14

HMX316 229,10 3.14

HMX320 229,16 3.14

HMX325 231,85 3.14

HMX332 233,49 3.14

HMX340 235,12 3.14

HMX350 236,77 3.14

HMX363 238,40 3.14

HMX410 280,50 3.14

HMX416 283,24 3.14

HMX420 285,98 3.14

HMX425 288,70 3.14

HMX432 290,89 3.14

HMX440 294,51 3.14

HMX450 297,46 3.14

HMX463 300,74 3.14

HNA063H 132,65 6.12

HNA064H 193,88 6.12

HNA080H 132,65 6.12

HNA081H 193,88 6.12

HNA100H 132,65 6.12

HNA101H 193,88 6.12

HNA125H 172,45 6.12

HNA126H 227,55 6.12

HNA160H 234,70 6.12

HNA161H 290,82 6.12

HNB100H 193,88 6.13

HNB101H 265,31 6.13

HNB125H 224,49 6.13

HNB126H 286,73 6.13

HNB160H 284,69 6.13

HNB161H 358,16 6.13

HNB200H 317,35 6.13

HNB201H 406,12 6.13

HNB250H 333,67 6.13

HNB251H 418,37 6.13

HNC125H 476,53 6.13

HNC126H 647,96 6.13

HNC250H 494,90 6.13

HNC251H 698,98 6.13

HND250H 624,49 6.14

HND251H 704,08 6.14

HND400H 642,86 6.14

HND401H 801,02 6.14

HND630H 875,51 6.14

HND631H 1.091,84 6.14

HNE800H 1.134,69 6.14

HNE801H 1.370,41 6.14

HNE970H 1.524,49 6.14

HNE971H 1.872,45 6.14

HNF980H 1.713,27 6.15

HNF981H 2.042,86 6.15

HNF990H 3.392,86 6.15

HNF991H 4.048,98 6.15

HR440 301,20 6.09

HR441 314,03 6.09

HR500 185,51 6.09

HR502 159,76 6.09

HR510 244,26 6.09

HR520 306,09 6.09

HR525 329,80 6.09

HR534 391,63 6.09

HR700 49,98 6.09

HR701 55,65 6.09

HR702 72,14 6.09

HR703 97,91 6.09

HR704 142,22 6.09

HR705 212,31 6.09

HR822 614,13 6.09

HR823 718,64 6.09

HR824 921,17 6.09

HR830 449,48 6.09

HR831 1.126,32 6.09

HR832 1.450,34 6.09

HXA004H 39,29 6.16

HXA005H 39,29 6.16

HXA014H 54,59 6.16

HXA015H 54,59 6.16

HXA021H 13,78 6.16

HXA024H 13,78 6.16

HXA030H 23,98 6.16

HXA031H 41,33 6.16

HXA039H 8,06 6.16

HXB030H 79,59 6.17

HXB031H 82,65 6.17

HXB042H 658,16 6.17

HXB065H 15,61 6.17

HXC004H 53,06 6.17

HXC005H 53,06 6.17

HXC014H 72,45 6.17

HXC015H 72,45 6.17

HXC021H 24,90 6.17

HXC024H 24,90 6.17

HXC030H 79,59 6.18

HXC031H 82,65 6.18

HXC039H 8,06 6.18

HXC042H 658,16 6.18

HXC065H 103,06 6.18

HXD030H 92,86 6.18

HXD031H 104,08 6.18

HXD039H 10,20 6.18

HXD042H 714,29 6.19

HXD065H 321,43 6.19

HXE014H 131,63 6.19

HXE015H 131,63 6.19

HXE030H 119,39 6.19

HXE031H 364,29 6.19

HXE042H 1.122,45 6.19

HXE065H 832,65 6.20

HXF030H 119,39 6.20

HXF031H 442,86 6.20

HXF039H 22,14 6.20

HXF042H 1.122,45 6.20

HXF063H 136,73 6.21

HXF064H 136,73 6.21

HY170 28,70 2.26

HYA005H 16,43 6.21

HYA006H 21,94 6.21

HYA013H 15,61 6.21

HYA014H 14,29 6.21

HYA015H 17,86 6.21

HYA019H 14,69 6.21

HYA021H 7,35 6.21

HYA022H 8,27 6.21

HYA023H 16,33 6.21

HYA024H 18,88 6.21

HYA027H 7,35 6.21

HYA028H 8,27 6.21

HYA036H 9,29 6.16

HYB001H 16,53 6.22

HYB002H 21,94 6.22

HYB010H 15,61 6.22

HYB011H 14,29 6.22

HYB012H 17,86 6.22

HYB019H 14,69 6.22

HYB021H 7,35 6.22

HYB022H 8,27 6.22

HYB023H 7,35 6.22

HYB024H 8,27 6.22

HYB025H 7,35 6.22

HYB026H 8,27 6.22

HYB027H 7,35 6.22

HYB028H 8,27 6.22

HYB031H 29,08 6.22

HYB032H 38,27 6.22

HYC003H 31,63 6.22

HYC004H 41,84 6.22

HYC010H 15,61 6.23

HYC011H 14,29 6.23

HYC021H 23,47 6.23

HYC022H 26,02 6.23

HYC025H 23,47 6.23

HYC026H 26,02 6.23

HYC027H 23,47 6.23

HYC028H 26,02 6.23

HYC031H 50,00 6.23

HYC032H 68,67 6.23

HYD003H 142,86 6.23

HYD004H 188,78 6.23

HYD005H 52,04 6.23

HYD006H 69,39 6.23

HYD007H 85,20 6.23

HYD008H 97,96 6.23

HYD010H 98,98 6.23

HYD011H 57,14 6.23

HYD012H 80,61 6.23

HYD013H 80,61 6.23

HYD014H 57,14 6.23

HYD015H 80,61 6.23

HYD021H 26,53 6.24

HYD022H 52,04 6.24

HYD023H 35,71 6.24

HYD024H 35,71 6.24

HYD025H 35,71 6.24

HYD026H 35,71 6.24

HYD027H 13,78 6.24

HYD028H 33,67 6.24

HYD031H 45,92 6.24

HYD032H 55,10 6.24

HYD033H 63,27 6.24

HYD034H 83,67 6.24

HYE007H 103,06 6.25

HYE008H 134,69 6.25

HYE021H 58,16 6.25

HYE022H 78,57 6.25

HYE025H 58,16 6.25

HYE026H 58,16 6.25

HYE031H 203,06 6.25

HYE032H 270,41 6.25

HYE033H 234,69 6.25

HYE034H 302,04 6.25

HZ022 15,00 6.03

HZ023 45,26 6.04

HZ025 25,27 6.05

HZ033 9,39 6.04

HZ034 10,57 6.04

HZ035 14,70 6.04

HZ036 23,52 6.04

HZ037 25,85 6.04

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 244: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.08

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

HZ043 10,12 6.04

HZ044 11,64 6.04

HZ045 15,55 6.04

HZ046 25,29 6.04

HZ047 28,77 6.04

HZ062 8,45 6.03

HZ072 18,55 6.03

HZ082 21,00 6.03

HZ092 72,00 6.03

HZ156 72,27 6.05

HZ156R 125,00 6.03

HZ157 90,63 6.05

HZ158 112,13 6.05

HZ159 173,37 6.05

HZ160 19,10 6.05

HZ160M 236,19 6.05

HZ160R 37,45 6.03

HZ161M 289,66 6.05

HZ162 267,37 6.07

HZ162M 418,19 6.05

HZ163 411,58 6.07

HZ163M 59,95 6.05

HZ164 574,12 6.07

HZ164M 104,62 6.05

HZA001 98,47 6.04

HZC001 17,50 6.02

HZC002 24,56 6.04

HZC003 63,11 6.04

HZC010 7,90 6.02

HZC011 12,20 6.02

HZC014 13,60 6.02

HZC016 10,00 6.02

HZC101 10,12 6.04

HZC102 11,72 6.04

HZC103 10,70 6.03

HZC104 12,30 6.03

HZC105 18,09 6.04

HZC106 25,02 6.04

HZC111 4,80 6.03

HZC112 6,50 6.03

HZC113 10,40 6.03

HZC114 5,70 6.03

HZC115 7,60 6.03

HZC116 12,40 6.03

HZC201 21,95 6.04

HZC202 32,86 6.04

HZC203 24,44 6.04

HZC204 39,73 6.04

HZC205 27,17 6.04

HZC206 43,35 6.04

HZC211 7,20 6.03

HZC212 11,20 6.03

HZC213 9,50 6.03

HZC214 14,10 6.03

HZC215 10,80 6.03

HZC216 15,70 6.03

HZC217 12,00 6.03

HZC218 17,50 6.03

HZC311 17,90 6.03

HZC312 17,90 6.03

HZF102 18,01 6.08

HZF104 32,41 6.08

HZF202 11,36 6.08

HZF203 14,96 6.08

HZF204 16,73 6.08

HZF205 22,75 6.08

HZF206 50,81 6.08

HZF207 67,56 6.08

HZF301 20,33 6.08

HZF302 20,33 6.08

HZF501 53,21 6.08

HZF502 59,19 6.08

HZF503 120,75 6.08

HZF504 147,07 6.08

HZF505 341,94 6.08

HZF601 7,77 6.08

HZF602 10,77 6.08

HZF603 14,35 6.08

HZF604 22,73 6.08

HZI001 32,00 6.02

HZI002 26,71 6.05

HZI003 75,61 6.05

HZI004 33,80 6.02

HZI201 36,19 6.07

HZI202 47,18 6.07

HZI203 83,20 6.07

HZI204 97,71 6.07

HZI205 104,80 6.07

HZI210 26,50 6.06

HZI230 40,00 6.06

HZI300 68,00 6.06

HZI400 114,00 6.06

HZI401 169,00 6.06

HZI811 556,31 6.07

HZI812 177,31 6.07

HZI910 144,66 6.07

HZI911 238,65 6.07

JJA250N 65,96 1.09

JA260N 86,14 1.09

JB068N 7,92 1.09

JB251N 7,71 1.09

JB252N 30,39 1.09

JB253N 39,11 1.09

JB254N 2,26 1.09

JB256N 13,16 1.09

JB257N 6,65 1.09

JE001 3,10 2.30

JE003 2,22 2.06

JP001 0,96 1.11

JP003 1,49 2.30

JP014 2,11 1.09

JP024 3,82 2.06

KK018 7,27 7.08

K023 12,82 7.08

K024 25,76 7.08

K025 32,18 7.08

K035 14,06 7.08

K037 7,27 7.08

K039 10,40 7.08

K097 13,35 7.08

K098 4,88 7.08

K099 15,37 7.08

K140 1,00 7.06

K142 1,09 7.06

K143 1,93 7.06

K144 1,34 7.06

K145 4,39 7.06

K148 2,15 7.06

K151 2,04 7.06

K156 2,65 7.06

K158 3,47 7.06

K159 11,15 7.06

K160 17,98 7.06

K162 31,31 7.06

K206 0,88 7.08

K210 0,94 7.08

K2150 37,50 7.08

K216 1,10 7.08

K225 1,40 7.08

K235 2,42 7.08

K270 12,45 7.08

K890 0,81 7.05

K891 0,81 7.05

K892 0,81 7.05

K893 0,81 7.05

K894 0,42 7.05

K895 0,77 7.05

K96D 3,70 2.34

K96H 5,51 2.34

K96K 20,54 2.34

K96Q 2,38 2.34

K96T 3,07 2.34

K96V 3,46 2.34

K96W 5,81 2.34

KB108A 2,27 7.07

KB163N 2,83 7.07

KB163P 2,83 7.07

KB190B 13,14 7.07

KB190C 7,12 7.07

KB263A 5,06 7.07

KB263C 14,96 7.07

KB280B 27,06 7.07

KB363A 8,78 7.07

KB363C 15,54 7.07

KB380B 30,89 7.07

KB463A 11,15 7.07

KB463C 21,22 7.07

KB480B 44,84 7.07

KD190B 14,38 7.07

KD302M 6,81 3.20

KD303M 8,87 3.20

KD304M 9,91 3.20

KDN163A 3,33 3.07

KDN163B 14,98 3.07

KDN163F 3,89 3.07

KDN180A 3,42 7.07

KDN180B 17,29 7.07

KDN263A 7,11 7.07

KDN263B 28,49 7.07

KDN363A 9,44 3.07

KDN363B 37,76 3.07

KDN363F 10,53 3.07

KDN380A 11,01 7.07

KDN380B 43,35 7.07

KDN463A 12,22 7.07

KDN463B 48,89 7.07

KF30M 10,27 3.20

KF81A 1,58 7.07

KF82A 2,01 7.07

KF83A 2,27 7.07

KF83B 5,30 7.07

KF83C 3,38 7.07

KF84A 2,26 7.07

KH23C 13,36 7.08

KH24C 17,23 7.08

KH25C 21,62 7.08

KH35A 32,00 7.08

KH45A 40,00 7.08

KJ01A 26,65 2.31

KJ01AN 27,70 2.31

KJ01B 28,67 2.31

KJ01BN 29,80 2.31

KJ01C 35,65 2.31

KJ01CN 37,10 2.31

KJ01D 90,04 2.31

KJ02A 43,22 2.31

KJ02B 47,26 2.31

KJ02C 36,93 2.31

KJ02D 25,19 2.31

KJ02E 31,89 2.31

KN00A 2,06 1.08

KN04N 4,03 7.04

KN04P 4,03 7.04

KN06E 3,88 7.04

KN06N 3,88 7.04

KN06P 3,88 7.04

Page 245: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.09

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

KN07N 4,28 7.04

KN07P 4,28 7.04

KN10E 4,52 7.04

KN10N 4,52 7.04

KN10P 4,52 7.04

KN14E 5,08 7.04

KN14N 5,08 7.04

KN14P 5,08 7.04

KN18E 5,47 7.04

KN18N 5,47 7.04

KN18P 5,47 7.04

KN22E 7,49 7.04

KN22N 7,49 7.04

KN22P 7,49 7.04

KN26E 8,55 7.04

KN26N 8,55 7.04

KN26P 8,55 7.04

KN99E 14,69 7.04

KN99N 14,69 7.04

KN99P 14,69 7.04

KS24C 22,08 2.34

KS30C 35,89 2.34

KS72B 24,58 2.32

KS72C 87,65 2.32

KW001 172,08 7.05

KW002 92,15 7.05

KW003 92,15 7.05

KW004 27,45 7.05

KW025 0,50 7.05

KW026 1,05 7.05

KW031 1,52 7.05

KW033 1,01 7.05

KW034 2,35 7.05

KW035 5,14 7.06

KW036 7,27 7.06

KW037 9,62 7.06

KW038 1,29 7.06

KW039 1,76 7.06

KW040 5,73 7.06

KW041 2,59 7.06

KW043 1,76 7.06

KW044 2,39 7.06

KW045 3,04 7.06

KW046 3,45 7.06

KW102 8,86 7.06

KW10F 0,77 7.05

KW10N 0,77 7.05

KX04F 0,88 7.05

KX04H 2,78 7.05

KX04N 0,76 7.05

KX06F 1,01 7.05

KX06H 3,15 7.05

KX06N 0,88 7.05

KX10F 1,35 7.05

KX10H 4,03 7.05

KX10N 1,49 7.05

KX150F 30,39 7.05

KX16F 1,71 7.05

KX16H 4,95 7.05

KX16N 1,79 7.05

KX25F 2,32 7.05

KX25H 5,66 7.05

KX25N 2,10 7.05

KX50F 7,14 7.05

KX50H 8,43 7.05

KX50N 3,97 7.05

KX70F 13,85 7.05

KZ012 0,62 7.06

KZ013 0,62 7.06

KZ014 0,62 7.06

KZ021 4,85 7.07

KZ022 7,09 7.07

KZ023A 7,09 7.07

KZ024 7,09 7.07

KZ058 1,41 3.20

KZ059 1,92 7.07

KZ060 13,38 7.06

KZ061 2,15 7.06

KZN021 0,46 7.07

KZN023 0,56 7.07

KZN024 0,62 7.07

LL061 1,42 7.06

L065 1,62 7.06

L066 1,03 7.06

L067 1,22 7.06

L068 3,01 7.06

L069 4,17 7.06

L147 1,44 3.03

L1900ELN 104,40 10.19

L1901ELN 161,34 10.19

L1902ELN 173,89 10.19

L1903ELN 186,03 10.19

L19067035 39,87 10.19

L19087035 43,66 10.19

L19107035 48,59 10.19

L19127035 54,31 10.19

L20627035 7,77 10.19

L2212 2,08 11.03

L2222 4,31 11.03

L2232 4,90 11.03

L2242 7,16 11.03

L22509010 21,26 9.07

L2250AHOR 28,58 9.09

L2250ALU 28,58 9.09

L2250BUCH 28,58 9.09

L2250EICH 28,58 9.09

L2250KIRS 28,58 9.09

L22619010 7,46 9.07

L2261AHOR 14,49 9.09

L2261ALU 14,49 9.09

L2261BUCH 14,49 9.09

L2261EICH 14,49 9.09

L2261KIRS 14,49 9.09

L22639010 7,30 10.17

L23749010 28,57 9.06

L2374AHOR 35,71 9.09

L2374ALU 35,71 9.09

L2374BUCH 35,71 9.09

L2374EICH 35,71 9.09

L2374KIRS 35,71 9.09

L24069010 3,76 9.07

L24109010 7,63 9.07

L24509010 21,60 9.07

L2554 2,52 10.17

L25559010 6,40 9.07

L2555AHOR 12,40 9.09

L2555ALU 12,40 9.09

L2555BUCH 12,40 9.09

L2555EICH 12,40 9.09

L2555KIRS 12,40 9.09

L2558 2,87 10.17

L2559 3,12 10.17

L27689010 6,78 9.11

L27699010 6,97 9.11

L27719010 4,10 9.11

L27729010 4,10 9.11

L27739010 2,23 9.11

L27749010 1,05 9.11

L27799010 5,96 9.11

L27809010 3,73 9.11

L4181GNGE 1,84 10.14

L4182GNGE 2,04 10.14

L4183GNGE 2,31 10.14

L4187CHRO 0,99 10.14

L4188 0,96 10.19

L43119010 1,32 10.11

L4311LAN 10,95 10.15

L43419010 10,06 10.12

L4341ALU 26,80 10.14

L43429010 14,72 10.12

L4342ALU 26,80 10.14

L43439010 4,26 10.13

L4343ALU 8,16 10.15

L43459010 6,45 10.12

L43479010 18,76 10.13

L43489010 15,91 10.13

L4348ALU 26,80 10.15

L43519010 9,31 10.11

L43529010 8,05 10.11

L43539010 15,46 10.11

L43549010 11,74 10.11

L43559010 19,74 10.11

L43569010 16,94 10.11

L43579010 16,99 10.13

L43599010 22,98 10.11

L43619010 5,39 10.10

L43629010 7,55 10.10

L43639010 2,44 10.11

L43649010 3,37 10.10

L43689010 8,01 10.11

L4369 3,47 10.10

L43719010 8,10 10.10

L43729010 12,13 10.10

L43739010 3,55 10.11

L43749010 4,65 10.10

L43789010 13,01 10.11

L43790109 2,28 10.11

L43819010 10,59 10.10

L43829010 15,49 10.10

L43839010 4,56 10.11

L43849010 6,80 10.10

L43889010 16,77 10.11

L4389 1,87 10.10

L43919010 9,64 10.12

L4391ALU 21,64 10.14

L43929010 14,30 10.12

L4392ALU 21,64 10.14

L43939010 3,93 10.13

L4393ALU 6,69 10.15

L43949010 6,02 10.12

L43989010 14,35 10.13

L4398ALU 21,64 10.15

L44119010 15,52 10.10

L44129010 19,39 10.10

L44139010 5,73 10.11

L44149010 10,48 10.10

L44189010 20,94 10.11

L44339010 1,70 10.13

L4433ALU 4,02 10.15

L44609010 1,86 10.11

L44619010 2,23 10.11

L44629010 2,60 10.11

L44639010 2,49 10.13

L44649010 3,54 10.11

L44659010 2,54 10.13

L44669010 1,49 10.13

L4467VERZ 12,37 10.15

L44719010 5,10 10.12

L4471ALU 14,95 10.14

L44729010 5,10 10.12

L4472ALU 14,95 10.14

L44739010 1,96 10.13

L4473ALU 4,64 10.15

L44779010 7,67 10.13

L44789010 6,64 10.13

L4478ALU 14,95 10.15

L4760 6,95 10.03

L4950VCHR 0,98 10.16

L501PV 3,47 3.04

L502PV 7,14 3.04

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 246: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.10

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

L506 4,40 3.03

L50907035 15,37 10.20

L532 7,08 3.03

L5802 46,63 10.14

L5806 6,49 10.20

L6719SCHW 2,85 10.16

L87719010 19,61 10.16

L87729010 19,61 10.17

L87759010 19,61 10.17

L87769010 19,61 10.17

L87789010 9,07 10.17

L91019010 27,38 10.16

L91029010 27,38 10.17

L91059010 27,38 10.17

L91069010 33,85 10.17

L91209010 2,87 10.17

L91709010 3,04 10.17

L92889010 9,16 10.17

L951 6,32 3.03

L952 12,68 3.03

L953 18,63 3.03

L954 24,91 3.03

L962 12,82 3.03

LB026 0,34 3.03

LF1001009010 0,96 8.02

LF1001039010 0,38 8.02

LF1001049010 0,38 8.02

LF1001059010 0,38 8.03

LF1001069010 0,38 8.03

LF1001079010 0,38 8.03

LF1001089010 0,38 8.03

LF100109010A 1,10 8.10

LF1501509010 1,00 8.02

LF1501539010 0,42 8.02

LF1501549010 0,42 8.02

LF1501559010 0,42 8.03

LF1501569010 0,42 8.03

LF1501579010 0,42 8.03

LF1501589010 0,42 8.03

LF150159010A 1,16 8.10

LF2002009010 1,08 8.02

LF200209010A 1,28 8.10

LF2003509010 1,24 8.02

LF200359010A 1,86 8.10

LF2003609010 1,89 8.02

LF3003009010 2,04 8.04

LF300309010A 2,38 8.10

LF3004509010 2,44 8.04

LF3006009010 3,05 8.04

LF300G 0,86 3.02

LF300M 0,86 3.02

LF301G 0,86 3.02

LF301M 0,86 3.02

LF301PV 8,60 3.04

LF302G 0,86 3.02

LF302M 0,86 3.02

LF302PV 8,60 3.04

LF303PV 8,60 3.04

LF304G 0,86 3.02

LF304M 0,86 3.02

LF305PV 8,60 3.04

LF306G 0,86 3.02

LF306M 0,86 3.02

LF306PV 8,60 3.04

LF308G 0,86 3.02

LF308M 0,86 3.02

LF308PV 8,60 3.04

LF310G 0,86 3.02

LF310M 0,86 3.02

LF310PV 8,60 3.04

LF312G 0,86 3.02

LF312M 0,86 3.02

LF312PV 8,60 3.04

LF315PV 8,60 3.04

LF316G 0,86 3.02

LF316M 0,86 3.02

LF316PV 8,60 3.04

LF320G 0,86 3.02

LF320M 0,86 3.02

LF320PV 8,60 3.04

LF325G 0,86 3.02

LF325M 0,86 3.02

LF325PV 8,60 3.04

LF332G 0,86 3.02

LF332M 0,86 3.02

LF332PV 8,60 3.04

LF4004009010 2,42 8.06

LF4006009010 3,06 8.06

LF4009009010 4,11 8.06

LF4011009010 6,41 8.06

LF402G 1,40 3.02

LF402M 1,40 3.02

LF404G 1,40 3.02

LF404M 1,40 3.02

LF406G 1,40 3.02

LF406M 1,40 3.02

LF408G 1,40 3.02

LF408M 1,40 3.02

LF410G 1,40 3.02

LF410M 1,40 3.02

LF412G 1,40 3.02

LF412M 1,40 3.02

LF416G 1,40 3.02

LF416M 1,40 3.02

LF420G 1,40 3.02

LF420M 1,40 3.02

LF425G 1,40 3.02

LF425M 1,40 3.02

LF432G 1,40 3.02

LF432M 1,40 3.02

LF440G 1,40 3.02

LF440M 1,40 3.02

LF445G 1,40 3.02

LF445M 1,40 3.02

LF450G 1,40 3.02

LF450M 1,40 3.02

LF516G 2,49 3.02

LF516M 2,49 3.02

LF520G 2,49 3.02

LF520M 2,49 3.02

LF525G 2,49 3.02

LF525M 2,49 3.02

LF532G 2,49 3.02

LF532M 2,49 3.02

LF540G 2,49 3.02

LF540M 2,49 3.02

LF550G 2,49 3.02

LF550M 2,49 3.02

LF563G 2,49 3.02

LF563M 2,49 3.02

LF580G 2,49 3.02

LF580M 2,49 3.02

LF590G 2,49 3.02

LF590M 2,49 3.02

LF599G 2,49 3.02

LF599M 2,49 3.02

LF6006009010 4,30 8.08

LF6009009010 5,74 8.08

LF6011009010 7,60 8.08

LF6015009010 12,46 8.08

LF6019009010 14,50 8.08

LF6023009010 18,15 8.08

LFC0600939010 0,36 8.10

LFC0600949010 0,36 8.10

LFC0600959010 0,36 8.10

LFC0600969010 0,36 8.11

LFC0600979010 0,36 8.11

LFC0600989010 0,36 8.11

LFC060099010A 0,88 8.10

LFC1001539010 0,40 8.10

LFC100153MC 0,84 8.10

LFC100153MR 0,84 8.10

LFC1001549010 0,40 8.10

LFC100154MC 0,84 8.10

LFC100154MR 0,84 8.10

LFC1001559010 0,40 8.10

LFC100155MC 0,84 8.10

LFC100155MR 0,84 8.10

LFC1001569010 0,40 8.11

LFC100156MC 0,84 8.11

LFC100156MR 0,84 8.11

LFC1001579010 0,40 8.11

LFC100157MC 0,84 8.11

LFC100157MR 0,84 8.11

LFC1001589010 0,40 8.11

LFC100158MC 0,84 8.11

LFC100158MR 0,84 8.11

LFC100159010A 1,14 8.10

LFC10015MCA 3,70 8.10

LFC10015MRA 3,70 8.10

LFF4009009010 8,97 10.02

LFF400939010 4,04 10.02

LFF400949010 4,04 10.02

LFF400959010 4,04 10.03

LFF4011009010 10,05 10.02

LFF401100ALU 28,66 10.02

LFF401139010 4,44 10.02

LFF40113ALU 13,41 10.02

LFF401149010 4,44 10.02

LFF40114ALU 13,41 10.02

LFF401159010 4,44 10.03

LFF40115ALU 13,41 10.03

LFF600679010 2,68 8.05

LFF6009009010 11,95 10.04

LFF600939010 4,98 10.04

LFF600949010 4,98 10.04

LFF600959010 4,98 10.05

LFF600969010 2,85 10.03

LFF600979010 3,01 8.07

LFF6011009010 14,34 10.04

LFF601139010 5,38 10.04

LFF601149010 5,38 10.04

LFF601159010 5,38 10.05

LFF601169010 3,02 10.03

LFF60116ALU 9,06 10.03

LFF601179010 3,16 8.07

LFF60117ALU 6,41 10.03

LFF60J9010 3,90 8.05

LFF60JALU 7,15 10.03

LFF71H0909010 2,17 10.02

LFF71H0999010 9,35 10.03

LFF71H1109010 2,24 10.02

LFF71H110ALU 6,77 10.02

LFF71H1199010 10,11 10.03

LFF71H119ALU 30,56 10.03

LFF71U0909010 2,91 10.03

LFF71U1109010 3,67 10.03

LFF71U110ALU 11,41 10.03

LFF71Z110 13,01 10.05

LFF72H0909010 2,60 10.02

LFF72H1109010 2,72 10.02

LFF72H110ALU 8,20 10.02

LFF73H0909010 4,68 10.02

LFF73H1109010 4,90 10.02

LFF73H110ALU 14,74 10.02

LFF79H 1,90 10.03

LFF79U 2,14 10.03

LPT02H 10,07 10.09

LPT04H 14,92 10.09

LPT06H 19,77 10.09

LPT08H 24,86 10.09

LPT20H 7,67 10.09

LPT21D 14,57 10.09

LPT23 1,79 10.09

LPT24 2,35 10.09

Page 247: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.11

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

LPT25 1,17 10.09

LS501 2,87 3.03

LS502 5,57 3.03

LS503 8,39 3.03

LS504 11,82 3.03

LS509 3,72 3.03

LS512 5,18 3.03

LS531 5,57 3.03

LS601 10,94 3.03

LS602 27,91 3.03

LS603 31,86 3.03

LS604 53,11 3.03

LS612 29,84 3.03

LS670 6,99 3.03

LS671 7,37 3.03

LS672 4,67 3.03

LS701 16,35 3.03

LS702 36,81 3.03

LS703 47,37 3.03

LS704 75,57 3.03

LS712 38,77 3.03

LS770 6,99 3.03

LS771 7,37 3.03

LT0050 49,52 6.09

LT052 61,57 6.09

LT150 128,83 6.09

LT250 239,85 6.09

LT350 277,69 6.09

LZ060 1,22 7.06

MM1043 3,44 10.16

M2024 1,78 8.06

M2026 2,20 8.08

M53919010 3,90 8.04

M53929010 3,90 8.04

M53939010 1,48 8.05

M53959010 3,90 8.05

M53969010 4,78 8.05

M54019010 3,72 8.06

M54029010 3,72 8.07

M54039010 1,47 8.07

M54059010 3,72 8.07

M54069010 5,48 8.07

M54119010 5,54 8.06

M54129010 5,54 8.07

M54139010 1,62 8.07

M54159010 5,54 8.07

M54169010 7,05 8.07

M5416ALU 21,23 10.03

M5429 0,95 8.07

M54419010 4,48 8.08

M54429010 4,48 8.09

M54439010 1,36 8.09

M54459010 4,48 8.09

M54469010 4,48 8.09

M54519010 4,52 8.06

M54529010 4,52 8.07

M54539010 1,52 8.07

M54559010 4,52 8.07

M54569010 6,31 8.07

M54619010 4,85 8.08

M54629010 4,85 8.09

M54639010 1,60 8.09

M54659010 4,85 8.09

M54669010 4,85 8.09

M55019010 5,58 8.08

M55029010 5,58 8.09

M55039010 1,95 8.09

M55059010 5,58 8.09

M55069010 5,58 8.09

M55219010 14,13 8.08

M55229010 14,13 8.09

M55239010 2,28 8.09

M55259010 14,13 8.09

M55269010 14,13 8.09

M55319010 16,77 8.08

M55329010 16,77 8.09

M55339010 3,04 8.09

M55359010 16,77 8.09

M55369010 16,77 8.09

M55419010 20,48 8.08

M55429010 20,48 8.09

M55439010 3,81 8.09

M55459010 20,48 8.09

M55469010 20,48 8.09

M55519010 3,39 9.06

M5551AHOR 5,27 9.08

M5551ALU 5,27 9.08

M5551BUCH 5,27 9.08

M5551EICH 5,27 9.08

M5551KIRS 5,27 9.08

M55529010 3,39 9.06

M5552AHOR 5,27 9.08

M5552ALU 5,27 9.08

M5552BUCH 5,27 9.08

M5552EICH 5,27 9.08

M5552KIRS 5,27 9.08

M55539010 2,46 9.06

M5553AHOR 4,90 9.08

M5553ALU 4,90 9.08

M5553BUCH 4,90 9.08

M5553EICH 4,90 9.08

M5553KIRS 4,90 9.08

M55549010 2,46 9.06

M5554AHOR 4,90 9.08

M5554ALU 4,90 9.08

M5554BUCH 4,90 9.08

M5554EICH 4,90 9.08

M5554KIRS 4,90 9.08

M55559010 1,32 9.06

M5555AHOR 3,76 9.08

M5555ALU 3,76 9.08

M5555BUCH 3,76 9.08

M5555EICH 3,76 9.08

M5555KIRS 3,76 9.08

M55609010 6,65 9.07

M55619010 3,95 9.06

M5561AHOR 5,64 9.08

M5561ALU 5,64 9.08

M5561BUCH 5,64 9.08

M5561EICH 5,64 9.08

M5561KIRS 5,64 9.08

M55629010 3,95 9.06

M5562AHOR 5,64 9.08

M5562ALU 5,64 9.08

M5562BUCH 5,64 9.08

M5562EICH 5,64 9.08

M5562KIRS 5,64 9.08

M55639010 2,60 9.06

M5563AHOR 5,27 9.08

M5563ALU 5,27 9.08

M5563BUCH 5,27 9.08

M5563EICH 5,27 9.08

M5563KIRS 5,27 9.08

M55649010 2,60 9.06

M5564AHOR 5,27 9.08

M5564ALU 5,27 9.08

M5564BUCH 5,27 9.08

M5564EICH 5,27 9.08

M5564KIRS 5,27 9.08

M55659010 1,42 9.06

M5565AHOR 4,14 9.08

M5565ALU 4,14 9.08

M5565BUCH 4,14 9.08

M5565EICH 4,14 9.08

M5565KIRS 4,14 9.08

M55689010 3,17 9.07

M55699010 3,17 9.07

M55709010 3,74 9.07

M55719010 3,74 9.07

M55739010 5,40 10.17

M56139010 5,67 10.17

M56679010 4,30 9.07

M56689010 4,30 9.07

M56819010 4,67 9.06

M56829010 4,67 9.06

M56839010 3,30 9.06

M56849010 3,30 9.06

M56859010 1,52 9.06

M5690 1,71 11.03

M5691 3,76 11.03

M5692 4,14 11.03

M5693 6,03 11.03

M58019010 2,99 8.06

M58029010 2,99 8.07

M58039010 1,40 8.07

M58059010 2,99 8.07

M58069010 4,39 8.07

M5840 0,50 10.17

M5841 0,72 10.17

M5861 0,50 10.16

M59619010 2,04 8.04

M59629010 2,04 8.04

M59639010 1,38 8.05

M59659010 2,04 8.05

M59669010 1,96 8.05

M61239010 0,51 8.03

M61419010 1,30 8.02

M61429010 1,30 8.02

M61439010 0,52 8.03

M61459010 1,30 8.03

M61469010 1,49 8.03

M61819010 2,67 8.04

M61829010 2,67 8.04

M61839010 1,44 8.05

M61859010 2,67 8.05

M61869010 3,38 8.05

M62709010 4,10 10.17

M62719010 4,98 10.17

M63309010 3,71 10.17

M63319010 4,53 10.17

M63399010 3,02 10.17

M63799010 3,34 10.17

M7239 0,49 8.07

M7248 0,71 8.07

M7250 1,13 8.09

M7251 1,44 8.09

M7252 1,77 8.09

MBN106A 6,42 3.08

MBN110A 6,42 3.08

MBN116A 6,42 3.08

MBN120A 6,42 3.08

MBN125A 6,42 3.08

MBN132A 6,42 3.08

MBN140A 7,70 3.08

MBN150A 9,23 3.08

MBN163A 9,23 3.08

MBN206A 16,03 3.08

MBN210A 16,03 3.08

MBN216A 16,03 3.08

MBN220A 16,03 3.08

MBN225A 16,03 3.08

MBN232A 16,03 3.08

MBN240A 19,79 3.08

MBN250A 23,35 3.08

MBN263A 23,35 3.08

MBN306A 24,13 3.08

MBN310A 24,13 3.08

MBN316A 24,13 3.08

MBN320A 24,13 3.08

MBN325A 24,13 3.08

MBN332A 24,13 3.08

MBN340A 30,66 3.08

MBN350A 36,32 3.08

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 248: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.12

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

MBN363A 36,32 3.08

MCN100 7,47 3.09

MCN101 7,47 3.09

MCN102 7,47 3.09

MCN103 7,47 3.09

MCN104 7,47 3.09

MCN106A 6,44 3.09

MCN110A 6,44 3.09

MCN116A 6,44 3.09

MCN120A 6,44 3.09

MCN125A 6,44 3.09

MCN132A 6,44 3.09

MCN140A 7,73 3.09

MCN150A 9,24 3.09

MCN163A 9,24 3.09

MCN200 20,03 3.09

MCN201 20,03 3.09

MCN202 20,03 3.09

MCN203 20,03 3.09

MCN204 20,03 3.09

MCN206A 16,54 3.09

MCN210A 16,54 3.09

MCN216A 16,54 3.09

MCN220A 16,54 3.09

MCN225A 16,54 3.09

MCN232A 16,54 3.09

MCN240A 20,42 3.09

MCN250A 25,03 3.09

MCN263A 25,03 3.09

MCN300 27,42 3.09

MCN301 27,42 3.09

MCN302 27,42 3.09

MCN303 27,42 3.09

MCN304 27,42 3.09

MCN306A 24,31 3.09

MCN310A 24,31 3.09

MCN316A 24,31 3.09

MCN320A 24,31 3.09

MCN325A 24,31 3.09

MCN332A 24,31 3.09

MCN340A 31,22 3.09

MCN350A 36,93 3.09

MCN363A 36,93 3.09

MCN400 40,05 3.09

MCN401 40,05 3.09

MCN402 40,05 3.09

MCN403 40,05 3.09

MCN404 40,05 3.09

MCN406A 36,17 3.09

MCN410A 36,17 3.09

MCN416A 36,17 3.09

MCN420A 36,17 3.09

MCN425A 36,17 3.09

MCN432A 36,17 3.09

MCN440A 44,07 3.09

MCN450A 51,83 3.09

MCN463A 51,83 3.09

MJN502A 12,29 3.05

MJN504A 12,29 3.05

MJN506A 11,44 3.05

MJN510A 10,83 3.05

MJN516A 10,83 3.05

MJN520A 10,83 3.05

MJN525A 11,09 3.05

MJN532A 11,44 3.05

MJN540A 12,29 3.05

MM501N 40,71 3.20

MM502N 40,71 3.20

MM503N 40,71 3.20

MM504N 40,71 3.20

MM505N 40,71 3.20

MM506N 42,78 3.20

MM507N 42,78 3.20

MM508N 42,78 3.20

MM509N 42,78 3.20

MM510N 47,31 3.20

MM511N 47,31 3.20

MM512N 52,56 3.20

MM513N 58,16 3.20

MWN106 4,85 3.05

MWN110 4,85 3.05

MWN116 4,85 3.05

MWN120 4,85 3.05

MWN125 4,85 3.05

MWN132 4,85 3.05

MWN140 4,85 3.05

MWN206 13,43 3.05

MWN210 13,43 3.05

MWN216 13,43 3.05

MWN220 13,43 3.05

MWN225 13,43 3.05

MWN232 13,43 3.05

MWN240 13,43 3.05

MWN306 19,99 3.05

MWN310 19,99 3.05

MWN316 19,99 3.05

MWN320 19,99 3.05

MWN325 19,99 3.05

MWN332 19,99 3.05

MWN340 19,99 3.05

MWN406 30,33 3.05

MWN410 30,33 3.05

MWN416 30,33 3.05

MWN420 30,33 3.05

MWN425 30,33 3.05

MWN432 30,33 3.05

MWN440 30,33 3.05

MWN506 11,80 3.05

MWN510 11,80 3.05

MWN516 11,80 3.05

MWN520 11,80 3.05

MWN525 11,80 3.05

MWN532 11,80 3.05

MWN540 11,80 3.05

MWS106A 5,19 3.07

MWS110A 5,19 3.07

MWS116A 5,19 3.07

MWS120A 5,19 3.07

MWS125A 5,19 3.07

MWS132A 5,19 3.07

MWS140A 5,19 3.07

MWS306A 21,76 3.07

MWS310A 21,76 3.07

MWS316A 21,76 3.07

MWS320A 21,76 3.07

MWS325A 21,76 3.07

MWS332A 21,76 3.07

MWS340A 21,76 3.07

MZ178 6,20 3.03

MZ201 12,08 3.18

MZ202 15,27 3.18

MZ203 21,88 3.18

MZ204 21,88 3.18

MZ205 23,01 3.18

MZ206 23,01 3.18

MZ209 52,00 3.19

MZ520N 11,62 3.20

MZ521N 25,77 3.20

MZ522N 6,92 3.20

MZ523N 30,64 3.20

MZ527N 21,41 3.20

MZ528N 30,64 3.20

MZ529N 30,64 3.20

MZ530N 33,97 3.20

MZ531N 49,43 3.20

MZ903 127,55 3.19

MZ905 127,55 3.19

MZ913 153,06 3.19

MZ915 153,06 3.19

MZN120 4,27 3.10

MZN121 7,08 3.10

MZN130 4,77 3.12

MZN131 8,01 3.12

MZN175 7,29 3.18

MZN176 7,54 3.18

MZN177 0,87 3.18

NNCN100A 15,10 3.10

NCN101A 12,49 3.10

NCN102A 8,73 3.10

NCN103A 8,73 3.10

NCN104A 8,73 3.10

NCN106A 7,51 3.10

NCN110A 7,51 3.10

NCN116A 7,51 3.10

NCN120A 7,51 3.10

NCN125A 7,51 3.10

NCN132A 7,51 3.10

NCN140A 8,73 3.10

NCN150A 10,63 3.10

NCN163A 10,63 3.10

NCN200A 22,51 3.10

NCN201A 22,51 3.10

NCN202A 22,51 3.10

NCN203A 22,51 3.10

NCN204A 22,51 3.10

NCN206A 18,40 3.10

NCN210A 18,40 3.10

NCN216A 18,40 3.10

NCN220A 18,40 3.10

NCN225A 18,40 3.10

NCN232A 18,40 3.10

NCN240A 22,77 3.10

NCN250A 27,91 3.10

NCN263A 27,91 3.10

NCN300A 31,28 3.10

NCN301A 31,28 3.10

NCN302A 31,28 3.10

NCN303A 31,28 3.10

NCN304A 31,28 3.10

NCN306A 27,91 3.10

NCN310A 27,91 3.10

NCN316A 27,91 3.10

NCN320A 27,91 3.10

NCN325A 27,91 3.10

NCN332A 27,91 3.10

NCN340A 36,03 3.10

NCN350A 42,21 3.10

NCN363A 42,21 3.10

NCN400A 44,41 3.10

NCN401A 44,41 3.10

NCN402A 44,41 3.10

NCN403A 44,41 3.10

NCN404A 44,41 3.10

NCN406A 40,16 3.10

NCN410A 40,16 3.10

NCN416A 40,16 3.10

NCN420A 40,16 3.10

NCN425A 40,16 3.10

NCN432A 40,16 3.10

NCN440A 49,16 3.10

NCN450A 57,52 3.10

NCN463A 57,52 3.10

NDN100A 18,73 3.11

NDN101A 18,73 3.11

NDN102A 18,73 3.11

NDN103A 18,73 3.11

NDN104A 18,73 3.11

NDN106A 8,45 3.11

NDN110A 8,45 3.11

NDN116A 8,45 3.11

Page 249: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.13

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

NDN120A 8,45 3.11

NDN125A 8,45 3.11

NDN132A 8,45 3.11

NDN140A 9,90 3.11

NDN150A 11,73 3.11

NDN163A 11,73 3.11

NDN200A 25,03 3.11

NDN201A 25,03 3.11

NDN202A 25,03 3.11

NDN203A 25,03 3.11

NDN204A 25,03 3.11

NDN206A 19,90 3.11

NDN210A 19,90 3.11

NDN216A 19,90 3.11

NDN220A 19,90 3.11

NDN225A 19,90 3.11

NDN232A 19,90 3.11

NDN240A 25,32 3.11

NDN250A 31,28 3.11

NDN263A 31,28 3.11

NDN300A 56,73 3.11

NDN301A 56,73 3.11

NDN302A 56,73 3.11

NDN303A 56,73 3.11

NDN304A 56,73 3.11

NDN306A 31,20 3.11

NDN310A 31,20 3.11

NDN316A 31,20 3.11

NDN320A 31,20 3.11

NDN325A 31,20 3.11

NDN332A 31,20 3.11

NDN340A 40,03 3.11

NDN350A 47,04 3.11

NDN363A 47,04 3.11

NDN400A 49,52 3.11

NDN401A 49,52 3.11

NDN402A 49,52 3.11

NDN403A 49,52 3.11

NDN404A 49,52 3.11

NDN406A 44,77 3.11

NDN410A 44,77 3.11

NDN416A 44,77 3.11

NDN420A 44,77 3.11

NDN425A 44,77 3.11

NDN432A 44,77 3.11

NDN440A 54,42 3.11

NDN450A 63,20 3.11

NDN463A 63,20 3.11

NRF0006A00 13,78 10.21

NRF0008A00 22,45 10.21

NRF0012A00 31,63 10.21

NRF0016A00 40,82 10.21

NRF0020A00 50,00 10.21

NRF0024A00 59,18 10.21

NRS0003L00 57,14 10.21

NRS0006L00 66,33 10.21

NRS4222L10 138,78 10.21

NRS4304L10 146,94 10.21

PP012 1,63 1.11

P031 0,23 1.11

P032 0,27 1.11

RR88619010 32,56 10.16

R88629010 32,56 10.17

R88659010 39,06 10.17

R88669010 47,37 10.17

SS007 11,94 7.06

S021 14,18 7.06

S038 16,06 7.06

S30N 4,95 1.08

S35S 2,45 1.08

SA240 45,73 4.03

SA263 50,62 4.03

SA280 66,67 4.03

SA440 71,79 4.03

SA463 96,13 4.03

SA480 130,11 4.03

SB125 3,50 4.02

SB125M 4,98 4.02

SB132 3,89 4.02

SB132M 5,56 4.02

SB140 4,95 4.02

SB163 5,89 4.02

SB180 6,84 4.02

SB199 7,52 4.02

SB225 5,24 4.02

SB225N 6,33 4.02

SB232 5,38 4.02

SB232N 6,77 4.02

SB240 8,95 4.02

SB263 12,37 4.02

SB280 14,92 4.02

SB299 15,77 4.02

SB325 9,86 4.02

SB332 10,78 4.02

SB340 14,43 4.02

SB363 20,29 4.02

SB380 22,26 4.02

SB399 24,56 4.02

SB425 11,26 4.02

SB432 12,43 4.02

SB432PV 120,00 3.04

SB440 24,82 4.02

SB463 28,27 4.02

SB480 31,05 4.02

SB499 32,42 4.02

SF115 8,54 4.02

SF118F 8,19 4.02

SF119F 7,04 4.02

SF119G 8,43 4.02

SF218F 12,08 4.02

SF219F 12,44 4.02

SF219G 13,51 4.02

SF263 44,68 4.02

SF319G 22,45 4.02

SF419G 32,16 4.02

SF463 89,40 4.02

SK001 7,37 4.05

SK600 53,11 4.05

SK601 44,57 4.05

SK602 51,96 4.05

SK603 51,96 4.05

SK604 44,58 4.05

SK606 131,79 4.05

SL04LED1ALU 301,02 9.08

SL04LED2ALU 301,02 9.08

SL1104007030 3,70 10.20

SL1807507035 6,38 10.20

SL2005109010 5,02 9.06

SL20051AHOR 7,57 9.08

SL20051ALU 7,57 9.08

SL20051BUCH 7,57 9.08

SL20051EICH 7,57 9.08

SL20051KIRS 7,57 9.08

SL2007109010 5,83 9.06

SL20071AHOR 10,58 9.08

SL20071ALU 10,58 9.08

SL20071BUCH 10,58 9.08

SL20071EICH 10,58 9.08

SL20071KIRS 10,58 9.08

SL2510009010 7,21 9.06

SLA180750ELN 23,82 10.20

SM001 233,03 4.05

SM002 25,91 4.05

SM005 36,58 4.05

SM015 36,58 4.05

SM020 93,73 4.05

SM030 36,58 4.05

SM050 30,92 4.05

SM100 30,92 4.05

SM102E 300,00 4.05

SM150 30,92 4.05

SM151 89,22 4.05

SM200 55,00 4.05

SM250 30,92 4.05

SM400 30,92 4.05

SM401 89,22 4.05

SM500 34,01 4.05

SM501 77,30 4.05

SM600 32,47 4.05

SM601 91,64 4.05

SM800 46,38 4.05

SM801 147,58 4.05

SM850 47,41 4.05

SM900 48,44 4.05

SM901 152,77 4.05

SM910 49,47 4.05

SM911 157,94 4.05

SN010 6,26 4.03

SN017 18,64 4.03

SN110 7,67 4.03

SPA212A 286,26 3.21

SPA412A 510,05 3.21

SPN015D 37,10 3.22

SPN015R 44,32 3.22

SPN040C 43,29 3.22

SPN040D 43,29 3.22

SPN040N 46,38 3.22

SPN040R 51,53 3.22

SPN065N 51,53 3.22

SPN065R 99,97 3.22

SPN080 209,18 3.22

SPN080N 209,18 3.22

SPN115D 46,38 3.21

SPN115R 55,65 3.21

SPN140C 54,11 3.21

SPN140D 54,11 3.21

SPN140R 64,93 3.21

SPN165R 81,63 3.21

SPN208S 56,68 3.21

SPN215D 87,60 3.21

SPN215R 105,12 3.21

SPN240D 102,03 3.21

SPN240R 122,44 3.21

SPN265R 126,26 3.21

SPN408S 146,35 3.21

SPN415D 112,24 3.21

SPN415R 126,53 3.21

SPN440D 159,18 3.21

SPN440R 177,55 3.21

SPN465R 219,39 3.21

SPN504 95,85 3.21

SPN505 91,72 3.21

SPN715D 123,67 3.21

SPN800 734,69 3.21

SPN800R 801,02 3.21

SPN801 948,98 3.21

SPN801R 1.030,61 3.21

SPN802 1.000,00 3.21

SPN802R 1.112,24 3.21

SPV025 92,00 3.04

SPV025E 92,00 3.04

SPV325 160,00 3.04

SR051 15,67 4.06

SR101 15,67 4.06

SR151 16,61 4.06

SR200 16,61 4.06

SR250 16,61 4.06

SR300 16,61 4.06

SR400 18,61 4.06

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 250: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.14

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

SR600 20,55 4.06

SR800 64,04 4.06

SR850 69,47 4.06

SR900 75,80 4.06

SR910 113,68 4.06

ST301 16,57 4.04

ST303 20,19 4.04

ST305 28,70 4.04

ST312 33,04 4.04

ST313 24,32 4.04

ST314 41,48 4.04

ST315 45,35 4.04

SU212 9,17 4.04

SU213 10,73 4.04

SU214 8,23 4.04

SU215 9,40 4.04

SVN121 3,72 4.04

SVN122 3,72 4.04

SVN123 3,72 4.04

SVN124 3,72 4.04

SVN125 3,72 4.04

SVN126 8,06 4.04

SVN127 12,06 4.04

SVN129 12,06 4.04

SVN131 7,18 4.04

SVN132 7,18 4.04

SVN221 12,18 4.04

SVN311 6,93 4.03

SVN312 7,64 4.03

SVN321 6,93 4.03

SVN322 7,64 4.03

SVN331 8,39 4.03

SVN332 9,68 4.03

SVN341 8,39 4.03

SVN342 9,68 4.03

SVN351 8,66 4.03

SVN352 10,04 4.03

SVN371 10,14 4.03

SVN391 10,14 4.03

SVN411 8,72 4.03

SVN413 12,29 4.03

SVN422 8,72 4.03

SVN432 13,29 4.03

SVN433 15,33 4.03

SVN441 13,29 4.03

SVN452 15,77 4.03

TTA008 411,21 13.09

Teha.Sol508 30,30 10.20

TG008 1,38 13.07

TG018 103,02 13.07

TG019 473,05 13.07

TG025 1,38 13.07

TG050 241,79 13.06

TG200A 32,65 13.09

TG200B 32,65 13.09

TG200C 32,65 13.09

TG500A 47,64 14.02

TG500B 51,44 14.02

TG500C 53,05 14.02

TG501A 59,55 14.02

TG501B 64,44 14.02

TG501C 66,60 14.02

TH101 253,06 13.09

TK025 108,28 13.05

TN002S 16,10 13.10

TN004S 11,50 13.10

TN010S 9,00 13.10

TN713 19,70 13.10

TN714 8,90 13.10

TN715 17,30 13.10

TS022 220,76 13.05

TS100 331,13 13.02

TS204A 199,73 13.03

TS204B 247,04 13.03

TS204C 273,32 13.03

TS206A 283,83 13.03

TS206B 325,88 13.03

TS206C 357,42 13.03

TS210 210,24 13.03

TS210A 178,70 13.03

TS211 331,13 13.03

TS223 241,79 13.03

TS224 273,32 13.03

TS225 252,30 13.03

TS226 273,32 13.03

TS244 273,32 13.03

TS302 62,02 13.04

TS303 78,85 13.04

TS304 105,12 13.04

TS314 178,70 13.04

TS316 294,35 13.04

TS321 241,79 13.05

TS351 310,11 13.06

TU202 78,47 5.13

TU204 104,63 5.13

TU209 156,92 5.13

TU302 163,53 5.13

TU304 209,21 5.13

TU350 241,95 5.13

TX025 108,28 13.08

TX510 246,94 13.09

TXA111 231,28 13.02

TXA112 367,93 13.02

TXA204C 377,55 13.08

TXA206C 457,14 13.08

TXA207C 551,02 13.08

TXA213 555,10 13.08

TXA224 316,33 13.08

TXA304 295,92 13.09

TXA306 377,55 13.09

TXA310 489,80 13.09

TXB302 62,02 13.08

TXB304 105,12 13.08

UU82A 9,69 2.04

UC001 48,43 2.25

UC002 83,54 2.25

UC003 56,81 2.25

UC004 95,96 2.25

UC005 71,55 2.25

UC006 128,81 2.25

UC008 38,53 2.25

UC009 45,12 2.25

UC010H 31,87 2.26

UC011H 39,82 2.26

UC012H 50,80 2.26

UC013H 34,58 2.26

UC014H 47,98 2.26

UC020H 47,31 2.26

UC021H 52,03 2.26

UC022H 112,22 2.26

UC050H 75,91 2.26

UC051H 97,57 2.26

UC054H 68,34 2.26

UC055H 87,91 2.26

UC060H 234,92 2.26

UC061H 309,73 2.26

UC090 46,80 2.27

UC091 60,20 2.27

UC092 64,39 2.27

UC093 72,28 2.27

UC127H 46,99 2.26

UC128H 64,64 2.26

UC140H 53,89 2.26

UC141H 63,49 2.26

UC142H 108,02 2.26

UC147H 71,55 2.26

UC148H 89,63 2.26

UC200 22,58 2.27

UC201 23,90 2.27

UC203 31,27 2.27

UC205 26,69 2.27

UC207 34,37 2.27

UC209 25,90 2.27

UC220 15,55 2.27

UC221 15,14 2.27

UC222 16,59 2.27

UC223 17,26 2.27

UC224 18,59 2.27

UC225 20,58 2.27

UC226 23,22 2.27

UC227 26,55 2.27

UC230 17,93 2.27

UC230X10 123,00 2.30

UC231 15,93 2.27

UC232 19,94 2.27

UC233 21,23 2.27

UC234 22,58 2.27

UC235 27,56 2.27

UC236 34,52 2.27

UC237 41,79 2.27

UC239 18,59 2.27

UC240 18,59 2.27

UC241 17,93 2.27

UC242 25,24 2.27

UC243 26,55 2.27

UC244 27,89 2.27

UC245 34,52 2.27

UC246 41,14 2.27

UC247 54,41 2.27

UC249 21,23 2.27

UC268 2,67 2.28

UC270 114,20 2.25

UC271 155,14 2.25

UC288 6,97 2.29

UC289 13,95 2.29

UC300 25,81 2.27

UC301 27,89 2.27

UC811 13,27 2.31

UC812 15,26 2.31

UC815 36,95 2.31

UC816 73,93 2.31

UC817 181,99 2.32

UC818 244,54 2.32

UC820 27,86 2.31

UC821 3,67 2.32

UC822 21,22 2.32

UC823 58,37 2.32

UC824 58,37 2.32

UC825 25,22 2.32

UC826 78,04 2.32

UC827 57,04 2.31

UC828 46,43 2.32

UC830 13,16 2.31

UC832 41,93 2.31

UC833 77,66 2.32

UC834 11,49 2.31

UC835 8,08 2.30

UC836 44,26 2.32

UC842 69,12 2.32

UC843 124,64 2.32

UC844 169,78 2.32

UC846 10,94 2.32

UC851 0,45 2.34

UC853 2,35 2.34

UC855 2,98 2.34

UC856E 4,80 2.30

UC869 68,46 2.33

Page 251: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.15

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

UC870 41,08 2.33

UC871 104,04 2.33

UC874 120,46 2.33

UC875 72,55 2.33

UC876 59,55 2.33

UC879 56,24 2.33

UC911 3,29 2.30

UC912 5,26 2.30

UC913 7,23 2.30

UC915 2,49 2.30

UC917 48,60 2.30

UC922 186,86 2.32

UC951 17,54 2.28

UC952 30,45 2.28

UC960 35,84 2.29

UC962 39,70 2.29

UC964 46,46 2.29

UC966 225,88 2.32

UC967 283,36 2.32

UC968 365,50 2.32

UC969 1,04 2.29

UC971 20,28 2.34

UC972 24,37 2.34

UC975 27,40 2.34

UC975S 27,40 2.34

UC976 39,71 2.34

UC976S 39,71 2.34

UC978 55,58 2.34

UC978S 55,58 2.34

UC980 13,29 2.29

UC981 16,59 2.29

UC988 9,53 2.29

UC989 16,40 2.29

UC990 0,69 2.30

UC991 0,45 2.30

UC992 11,82 2.30

UD22B3 39,36 2.05

UD22C2 98,01 2.05

UD22H1B 50,43 2.05

UK22A2 52,40 2.05

UM01F 3,52 2.17

UM30A1 39,71 2.32

UM30A2 73,23 2.32

UM30A3 24,98 2.32

UM30A4 46,42 2.32

UM30A5 94,34 2.32

UM92V 212,71 2.33

UM92W 161,93 2.33

UM92X 52,57 2.33

UM92Y 61,05 2.33

UM92Z 135,66 2.33

UT87A 19,85 2.34

UT87B 35,05 2.34

UT87C 46,81 2.34

UT87D 49,96 2.34

UT87E 84,19 2.34

UT87F 41,08 2.34

UT87G 78,71 2.34

UT87H 153,30 2.34

UT87J 160,16 2.34

UT88A 36,28 2.34

UT88B 64,20 2.34

UT88C 12,47 2.34

UT88D 16,98 2.34

UT91A 3,83 2.04

UT91B 11,33 2.04

UT91S 13,21 2.04

UT92A 12,14 2.06

UT92B 27,45 2.06

UT92S 34,85 2.06

UZ002K2 4,20 2.04

UZ005 11,12 2.04

UZ006 9,39 2.04

UZ009 13,81 2.34

UZ00K1 3,72 2.04

UZ012 17,35 2.34

UZ01V1 0,87 2.06

UZ25V1 1,09 2.06

UZ25V2 0,98 2.06

UZ50A1 4,70 2.06

UZ51A1 5,54 2.06

UZ52A1 9,35 2.06

VV801V 3,86 1.10

VA12G 27,97 1.07

VA12T 9,75 1.08

VA24G 37,78 1.07

VA24T 11,45 1.08

VA36G 43,45 1.07

VA36T 13,26 1.08

VA48G 54,16 1.07

VA48T 14,96 1.08

VE103N 13,55 1.10

VE105A 42,70 1.10

VE106N 17,44 1.10

VE109A 51,80 1.10

VE110N 21,31 1.10

VE112N 32,93 1.10

VE118N 44,57 1.10

VE212N 46,52 1.10

VE218N 66,39 1.10

VE312N 62,00 1.10

VE318N 93,03 1.10

VE412N 77,51 1.10

VF104PA 9,69 1.05

VF104TA 9,69 1.05

VF108PA 12,65 1.05

VF108TA 12,65 1.05

VF112PA 14,90 1.05

VF112TA 14,90 1.05

VF118PA 20,41 1.05

VF118TA 20,41 1.05

VF122PA 23,98 1.05

VF122TA 23,98 1.05

VF212PA 20,71 1.05

VF212TA 20,71 1.05

VF212TAE 137,76 1.05

VF218PA 37,24 1.05

VF218TA 37,24 1.05

VF312PA 31,63 1.05

VF312TA 31,63 1.05

VF318PA 46,94 1.05

VF318TA 46,94 1.05

VF412PA 49,69 1.05

VF412TA 49,69 1.05

VF418PA 58,16 1.05

VF418TA 58,16 1.05

VH12EP 36,26 1.07

VH12ET 36,90 1.07

VH24EP 45,58 1.07

VH24ET 46,50 1.07

VH36EP 58,01 1.07

VH36ET 58,05 1.07

VH48EP 89,09 1.07

VH48ET 89,10 1.07

VS104PA 13,27 1.04

VS104TA 13,27 1.04

VS108PA 16,33 1.04

VS108TA 16,33 1.04

VS112PA 19,59 1.04

VS112TA 19,59 1.04

VS118PA 28,88 1.04

VS118TA 28,88 1.04

VS122PA 36,22 1.04

VS122TA 36,22 1.04

VS212PA 27,45 1.04

VS212TA 27,45 1.04

VS218PA 48,47 1.04

VS218TA 48,47 1.04

VS312PA 37,76 1.04

VS312TA 37,76 1.04

VS318PA 74,49 1.04

VS318TA 74,49 1.04

VS412PA 58,67 1.04

VS412TA 58,67 1.04

VS418PA 106,12 1.04

VS418TA 106,12 1.04

VU12NG 31,00 1.07

VU12NP 31,00 1.07

VU24NG 38,33 1.07

VU24NP 38,33 1.07

VU24NPL 151,24 1.07

VU36NG 49,21 1.07

VU36NP 49,21 1.07

VU48NG 75,10 1.07

VU48NP 75,10 1.07

VZ111N 7,21 1.08

VZ112N 8,87 1.08

VZ113N 9,90 1.08

VZ114N 11,49 1.08

VZ198 10,65 1.10

VZ302N 12,37 1.08

VZ311 14,33 1.10

VZ312 5,10 1.06

VZ313 14,41 1.03

VZ404 20,10 1.08

VZ407 4,85 1.08

VZ413 1,01 1.10

VZ415 1,65 1.10

VZ416 2,24 1.10

VZ451N 10,00 1.08

VZ452N 13,60 1.08

VZ453N 14,84 1.08

VZ454N 21,13 1.08

VZ455N 6,18 1.06

VZ455P 6,12 1.06

VZ456N 6,12 1.06

VZ456P 6,18 1.06

VZ602 6,81 1.08

VZ699N 5,10 1.06

VZ706 1,69 2.06

VZ707 1,69 2.06

VZ707N 2,60 1.06

VZ708N 3,60 1.06

VZ710 5,00 2.06

VZ711 3,97 1.08

VZ717 4,38 1.08

VZ747 7,65 1.10

VZ748 9,98 1.10

VZ754 5,52 1.10

VZ758 7,93 1.10

VZ786N 1,48 1.06

VZ787N 10,20 1.06

VZ788N 5,92 1.06

VZ789N 1,48 1.06

VZ794N 12,24 1.06

VZ832N 10,20 1.06

VZ833N 10,20 1.06

VZ834N 10,20 1.06

VZ835N 10,20 1.06

VZ836N 10,20 1.06

VZ837N 10,20 1.06

VZ838N 10,20 1.06

VZ839N 10,20 1.06

VZ840N 10,20 1.06

VZ841N 10,20 1.06

WWE155 4,69 12.05

WE741 0,71 12.09

WE742 3,27 12.09

WE743 4,64 12.09

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 252: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.16

Περιεχόµενακωδικός υλικού - τιµή - αριθµός σελίδας

Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ. Κωδικός Τιµή / € σελ.

WE746 4,49 12.09

WE747 5,82 12.09

WE790 36,73 12.09

WE840 0,51 12.09

WE841 0,57 12.09

WE842 2,09 12.09

WE843 2,94 12.09

WK696 1,03 12.05

WK697 1,18 12.05

WS000 4,53 12.04

WS001 4,80 12.04

WS001T 5,92 12.04

WS002 7,21 12.04

WS002T 8,27 12.04

WS005 17,62 12.04

WS006 11,64 12.04

WS008 15,31 12.04

WS009 16,08 12.04

WS010 14,22 12.04

WS011 19,58 12.04

WS012 4,53 12.04

WS012T 5,41 12.04

WS013 6,70 12.04

WS013T 6,70 12.04

WS014 9,68 12.04

WS020 6,23 12.04

WS020T 7,86 12.04

WS022 7,11 12.04

WS023 8,14 12.04

WS023T 9,08 12.04

WS024 17,32 12.04

WS025 8,65 12.04

WS027 5,56 12.04

WS027T 7,04 12.04

WS029 6,39 12.04

WS030 6,29 12.04

WS030T 8,06 12.04

WS031 7,79 12.04

WS048 8,77 12.07

WS050 70,41 12.07

WS050T 74,49 12.07

WS051 70,41 12.07

WS051T 74,49 12.07

WS065 43,88 12.07

WS065T 47,96 12.07

WS067 48,98 12.07

WS067T 54,08 12.07

WS155T 6,63 12.05

WS160 4,43 12.05

WS160T 5,10 12.05

WS161 3,82 12.05

WS162 6,29 12.05

WS163 4,02 12.05

WS164 5,98 12.05

WS201 8,30 12.06

WS201T 9,69 12.06

WS210 5,36 12.06

WS210T 6,73 12.06

WS211 6,59 12.06

WS211T 7,76 12.06

WS213 5,72 12.06

WS213T 7,14 12.06

WS214 6,62 12.06

WS214T 8,11 12.06

WS216 6,64 12.06

WS216T 9,69 12.06

WS217 7,94 12.06

WS217T 10,31 12.06

WS219 7,67 12.06

WS219T 8,47 12.06

WS220 8,19 12.06

WS220T 9,29 12.06

WS222 8,45 12.06

WS222T 9,08 12.06

WS223 9,05 12.06

WS223T 10,41 12.06

WS225 10,20 12.06

WS225T 12,76 12.06

WS226 11,99 12.06

WS226T 14,69 12.06

WS250 4,85 12.06

WS250T 7,14 12.06

WS251 12,24 12.06

WS252 8,14 12.06

WS253 13,92 12.06

WS253T 17,40 12.06

WS254 14,43 12.06

WS255 14,43 12.06

WS256 17,01 12.06

WS256T 21,33 12.06

WS257 17,01 12.06

WS257T 21,33 12.06

WS290 6,08 12.06

WS291 6,40 12.06

WS300 15,26 12.07

WS300T 18,88 12.07

WS301 14,12 12.07

WS301T 17,55 12.07

WS310 85,74 12.07

WS311 143,26 12.07

WS401 1,29 12.08

WS401T 1,99 12.08

WS402 3,30 12.08

WS402T 4,08 12.08

WS403 5,00 12.08

WS403T 6,22 12.08

WS404 6,63 12.08

WS404T 8,32 12.08

WS406 3,30 12.08

WS406T 4,08 12.08

WS407 5,00 12.08

WS407T 6,22 12.08

WS408 3,30 12.08

WS408T 4,08 12.08

WS409 5,00 12.08

WS409T 6,22 12.08

WS410 2,68 12.08

WS410T 4,49 12.08

WS411 3,87 12.08

WS411T 5,10 12.08

WS450 0,96 12.08

WS451 1,94 12.08

WS452 2,47 12.08

WS453 3,82 12.08

WS681 2,53 12.09

WS681T 5,10 12.09

WS682 3,78 12.09

WS682T 10,20 12.09

WS683 5,32 12.09

WS683T 12,76 12.09

WS686 23,37 12.09

WS686T 29,59 12.09

WS687 2,06 12.05

WS688 1,00 12.05

WS688T 2,91 12.05

WS689 1,39 12.05

WS689T 3,72 12.05

WS690 5,05 12.04

WS691 5,05 12.04

WS692 5,05 12.04

WS697 0,86 12.05

ZZZ34S 5,61 1.08

ZZ90A 5,00 2.04

ZZ90B 4,08 2.04

ZZ90C 5,00 2.04

Page 253: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.17

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 254: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.18

Page 255: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.19

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 256: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.20

Page 257: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.21

Περιε

χό

µενα

κω

δικ

ός υ

λικ

ού

Page 258: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

16.22

Page 259: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Σηµεία Ενηµέρωσης

και προώθησης των

υλικών στην Ελλάδα

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

ΑΘΗΝΑ

Hager Hellas AEBE

Μάτσα 7

Κηφισιά 145 64

τηλ : 210- 6254191, 2853830

210- 8663711

fax: 210- 8652335

Βούλγαρη 75 & Αριάδνης

Θεσσαλονίκη 54248

τηλ: 2310- 327981, 327982

fax: 2310- 327983

Website:

www.hagerhellas.gr

e-mail:

[email protected]

Page 260: ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ HAGER 2011

Hager Hellas AEBE

Μάτσα 7

Κηφισιά 145 64

τηλ 210-6254191, 2853830

210-8663711

fax 210-8652335

Βούλγαρη 75 & Αριάδνης

Θεσσαλονίκη 54248

τηλ 2310-327981, 327982

fax 2310-327983

www.hagerhellas.gr

e-mail: [email protected]