Τν καύξν θύκα: έλα άιιν...

of 4 /4
Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο… Η Κελγθά πξνζγεηώζεθε ζηνλ εθθιεζάθη ηνπ Άγηνπ Μηραήι θαη μάπισζε, μέξνληαο όηη πιένλ δελ έρεη θακία ειπίδα. Έθιεηζε ηα κάηηα θαη ζθέθηεθε ηηο μέλνηαζηεο κέξεο πνπ πεξλνύζε κε ηηο θίιεο ηεο, ηνλ θαηαγάιαλν νπξαλό θαη ηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπ σθεαλνύ θαη ηέινο ζην λνπ ηεο ήξζε ην απγό ηεο. Απηό ζε ηη έθηαηγε; Αλ εθείλε πέζαηλε ην κηθξό γιαξόπνπιν ζα κεγάισλε ρσξίο κεηέξα. Καη ηόηε θαηάιαβε: δελ έπξεπε λα παξαηηεζεί, δελ έπξεπε λα πεζάλεη ρσξίο λα δώζεη ηε δηθή ηεο κάρε, έπξεπε λα παιέςεη κέρξη ην ηέινο, όρη κόλν γηα εθείλε, αιιά θαη γηα ην παηδί ηεο. Έηζη ζπγθέληξσζε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο, ζεθώζεθε θαη έθαλε κηα πξνζπάζεηα γηα λα πεηάμεη. Όκσο δελ ηα θαηάθεξε θαη από ηελ απειπηζία ηεο άξρηζε λα θσλάδεη απεγλσζκέλα...

Embed Size (px)

Transcript of Τν καύξν θύκα: έλα άιιν...

Page 1: Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο…gym-ralleion.att.sch.gr/drastiriotites/sepoulveda To mavro kyma IORDANIDOU.pdf · ΓηαθαιήηεοηύρεεθείλεηελώξαέηπρελαπξνζθπλάεηηνλΆγηνκίαθπξία,εΑζελά.

Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο… Η Κελγθά πξνζγεηώζεθε ζηνλ εθθιεζάθη ηνπ Άγηνπ Μηραήι θαη μάπισζε,μέξνληαο όηη πιένλ δελ έρεη θακία ειπίδα. Έθιεηζε ηα κάηηα θαη ζθέθηεθε ηηομέλνηαζηεο κέξεο πνπ πεξλνύζε κε ηηο θίιεο ηεο, ηνλ θαηαγάιαλν νπξαλό θαηηα γαιαδνπξάζηλα λεξά ηνπ σθεαλνύ θαη ηέινο ζην λνπ ηεο ήξζε ην απγό ηεο.Απηό ζε ηη έθηαηγε; Αλ εθείλε πέζαηλε ην κηθξό γιαξόπνπιν ζα κεγάισλε ρσξίοκεηέξα. Καη ηόηε θαηάιαβε: δελ έπξεπε λα παξαηηεζεί, δελ έπξεπε λα πεζάλεηρσξίο λα δώζεη ηε δηθή ηεο κάρε, έπξεπε λα παιέςεη κέρξη ην ηέινο, όρη κόλνγηα εθείλε, αιιά θαη γηα ην παηδί ηεο. Έηζη ζπγθέληξσζε όιεο ηηο δπλάκεηο ηεο,ζεθώζεθε θαη έθαλε κηα πξνζπάζεηα γηα λα πεηάμεη. Όκσο δελ ηα θαηάθεξε θαηαπό ηελ απειπηζία ηεο άξρηζε λα θσλάδεη απεγλσζκέλα...

Page 2: Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο…gym-ralleion.att.sch.gr/drastiriotites/sepoulveda To mavro kyma IORDANIDOU.pdf · ΓηαθαιήηεοηύρεεθείλεηελώξαέηπρελαπξνζθπλάεηηνλΆγηνκίαθπξία,εΑζελά.

Γηα θαιή ηεο ηύρε εθείλε ηελ ώξα έηπρε λα πξνζθπλάεη ηνλ Άγην κία θπξία, ε Αζελά. Η Αζελάήηαλ πνιύ θηιόδσε θαη κόιηο άθνπζε ηα θξσμίκαηα έςαμε ακέζσο λα βξεη από πνύ έξρνληαλ.Έςαμε παληνύ, αιιά δελ θαηάθεξε λα βξεη από πνύ πξνέξρνληαλ νη θσλέο θαη ηόηε ζθέθηεθε λαθνηηάμεη θαη ζηελ ηαξάηζα ηεο εθθιεζίαο. Όηαλ αλέβεθε θαη αληίθξηζε ηε γιαξνπνύια πεζκέλεζην πάησκα, έηξεμε θνληά ηεο ηελ πήξε ζηελ αγθαιηά ηεο θαη ηελ νδήγεζε ζην θνληηλόηεξνθηεληαηξείν. Σηελ αξρή ε Κελγθά θνβήζεθε κήπσο ε Αζελά ηε βιάςεη, αιιά όηαλ θαηάιαβε πσοε γπλαίθα ήηαλ ε ηειεπηαία ηεο ειπίδα ζηακάηεζε λα θσλάδεη θαη άθεζε ην ζώκα ηεο ειεύζεξν,έθιεηζε ηα κάηηα θαη αθέζεθε ζε έλαλ ύπλν γιπθό θαη ζπλάκα ιπηξσηηθό. Όηαλ μύπλεζεβξηζθόηαλ ζε έλα πεξίεξγν γηα εθείλε ρώξν. Παληνύ ππήξραλ δηαθόξσλ εηδώλ κπνπθαιάθηα θαηζύλεξγα άγλσζηα ζηελ Κελγθά. Μεηά από ιίγε ώξα ζην ρώξν κπήθε έλαο άληξαο. Ήηαλ ςειόο,ηα καιιηά ηνπ ήηαλ γθξίδα , ηα κάηηα ηνπ είραλ έλα θσηεηλό πξάζηλν ρξώκα θαη είρε πνιιά γέληα.Τελ πιεζίαζε, ηελ θξάηεζε ζηα ρέξηα ηνπ θαη ηνπνζέηεζε έλα πεξίεξγν πξάγκα πάλσ ζην ζηήζνοηεο. Όηαλ ηειείσζε ηελ άθεζε θάησ θαη θώλαμε ηελ Αζελά…

Page 3: Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο…gym-ralleion.att.sch.gr/drastiriotites/sepoulveda To mavro kyma IORDANIDOU.pdf · ΓηαθαιήηεοηύρεεθείλεηελώξαέηπρελαπξνζθπλάεηηνλΆγηνκίαθπξία,εΑζελά.

Αθνινύζεζε ν εμήο δηάινγνο:

-Κπξία Αζελά από όηη θαίλεηαη ε γιαξνπνύια γιίησζε…παξά ηξίρα. Η θαηάζηαζε ηεο ήηαλ πνιύζνβαξή, αιιά είλαη δπλαηή θαη ην μεπέξαζε. Βέβαηα, ζα κείλεη εδώ ιίγν παξαπάλσ, δηόηη είλαηέγθπνο θαη ζέινπκε λα εμαζθαιίζνπκε ηελ νκαιή γέλλα θαη ηελ θαιή θαηάζηαζε θαη ηεο κεηέξαοθαη ηνπ κηθξνύ.

-Μεηά, ε γιαξνπνύια θαη ην κηθξό γιαξόπνπιν ηη ζα απνγίλνπλ;

-Θα πεξηκέλνπκε λα κεγαιώζεη ιίγν ην πνπιάθη θαη κεηά ζα αθεζνύλ ειεύζεξνη θαη νη δύν.Οπσζδήπνηε ζα ελεκεξσζεί ε Green Peace γηα ην ζπκβάλ θαη ζα γίλνπλ εμνλπρηζηηθέο έξεπλεογηα λα βξεζεί ε αθξηβήο ζέζε ηεο πεηξειαηνθειίδαο θαη γηα λα ηηκσξεζνύλ νη ππαίηηνη.

Page 4: Τν καύξν θύκα: έλα άιιν ηέινο…gym-ralleion.att.sch.gr/drastiriotites/sepoulveda To mavro kyma IORDANIDOU.pdf · ΓηαθαιήηεοηύρεεθείλεηελώξαέηπρελαπξνζθπλάεηηνλΆγηνκίαθπξία,εΑζελά.

Λίγεο εβδνκάδεο αξγόηεξα:

Η Κελγθά έλησζε πνιύ θαιύηεξα θαη θισζνύζε ην απγό ηεο, όηαλ μαθληθά αθνύζηεθε έλα… θξαθθαη ην απγό άξρηζε λα ζπάεη. Από κέζα βγήθε έλα κηθξό γιαξόπνπιν, ήηαλ ζειπθό, ε Κελγθάδάθξπζε, ην πήξε ζηελ αγθαιηά ηεο θαη γηα έλα δεπηεξόιεπην από ην κπαιό ηεο πέξαζαλ ηαγεγνλόηα πνπ είραλ ζπκβεί ηνλ ηειεπηαίν θαηξό, όκσο έδησμε ακέζσο απηή ηε ζθέςε από ηνκπαιό ηεο θαη επηθεληξώζεθε ζην κηθξό λενζζό πνπ ηώξα βξηζθόηαλ θνληά ηεο. Τν γιαξόπνπινην νλόκαζε Αζελά πξνο ηηκήλ ηεο γπλαίθαο πνπ ηελ έζσζε θαη κεηά από ιίγν θαηξό κάλα θαη θόξεπέηαγαλ ειεύζεξεο ζηνλ απέξαλην σθεαλό!