Νικόλαος Γκιολές - έτσι μια νέα εποχή για την...

download Νικόλαος Γκιολές -  έτσι μια νέα εποχή για την χριστιανική ναοδομία, που θα αλλάξει την μορφή

of 16

 • date post

  06-Feb-2018
 • Category

  Documents

 • view

  224
 • download

  3

Embed Size (px)

Transcript of Νικόλαος Γκιολές - έτσι μια νέα εποχή για την...

 • Ni{ i Vizantija V 99

  .

  313, 1. 2. , 3.

  , . , . , 4.

  1 M. Anastos, The Edict of Milan, Revue des tudes Byzantines 25(1967), .13-41. T. Christensen, The So-Called Edict of Milan, Culture Medieval 35 (1984), .129-175. S. Corcoran, The Empire of the Tetrarchs: Imperial Pronouncements and Government AD 284-324, Oxford 2000, .66, .158-160. A. Cameron, Constantius and Constantine: An Exercise in Publicity, E. Hartley, J. Hawkess, M. Henig, Fr.Mee (.), Constantine the Great. Yorks Roman Emperor, York 2006, .24-28. . . J. Elser, Imperial Rome und Christian Triumph, New York 1998.

  2 R. Krautheimer, , 1991, .49.. B. Brenk, Die Christianisierung der sptmischen Welt. Stadt, Land, Haus, Kirche und Kloster in frhchristlicher Zeit, Wiesbaden 2003.

  3 . A. Cameron, Constantine and the Peace of the Church, M. Mitchell, F. Young (.), Cambridge History of Christianity, I, Cambridge 2005, .538-551. H.A.Drake, Constantine and the Bishops: the Politics of Intolerance, Baltimore, London 2000.

  4 V.Sussenbach, Christuskult und kaiserliche Baupolitik bei Konstantin, Bonn 1977. R. Stapleford, Constantinian, Politics and the Athrium Church, Art and Architecture in the Service Politics (. A.Henry), Cambridge Mass. 1978, .2-19. F.W. Deichmann, Enste-hung des Kirchengebudes, Zum Verhltnis von Zweck und Form in frhchristlichen Archi-tektur (=Rom, Ravenna, Konstantinopel, Naher Osten), Wesbaden 1982, .35-46. .

 • 100

  . , , .

  , . , , , , , , , , . , , 3175.

  6, . 7, . , 327. 10 , .

  330 (.1)8. , , ( 18,1-33) . , , . . , , , , , , . ,

  R. Krautheimer, Three Christian Capitals: Topography and Politics, Berkeley-Los Angeles 1983. T.D. Barnes, Athanasius and Constantius. Theology and Politics in the Constantinian Empire, London 1993.

  5 , , 10,10,14.. (. Schwartz,371-388). L. Voekl, Die konstantinischen Kirchenbauten nach Eusebius, Rivista di archeologia cristiana 2(1953), .57-58. R. Leeb, Konstantin und Christus. Die Verchristlichung der imperialen Reprsen-tation unter Konstantin dem Groen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstver-stndnisses als christlicher Kaiser, Berlin-New York 1992. . T.D. Barnes, Constantine and Eusebius, Cambridge Mas., London 1981.

  6 J.W. Crowfoot, Early Churches in Palestine, London 1941, .1-35.7 H. Brandenburg, Die frhchristlichen Kirchen Roms von 4. bis zum 7. Jahrhundert.

  Der Beginn der abendlndischen Kirchenbaukunst, Milano 2004, .16.. R.R. Holloway, Cnstantine and Rome, New Haven, London 2004, .57-86.

  8 , , 3,51-53. E. Mader, Mambre, Freiburg 1957. A. Ova-diah, Corpus of the Byzantne Churches in the Holy Land, Bonn 1970, .135, .131-133, .55. Krautheimer, . ., .75,82-83.

 • Ni{ i Vizantija V 101

  , . . , .

  . 1. .Sl. 1. Rekonstrukcija martiriuma, Mamvri u Palestini.

 • 102

  (.2)9. , . 333 10. , . . . , , . . , , , .

  6 . ,

  9 B. Bagatti, Gli antichi edifi ce sacri di Betlemme, Gerusalemme 1952. Ovadiah, . ., .22a,b, .73. Krautheimer, . ., .75-77.

  10 P.D. Baldi, Enchiridion Locorum Sanctorum, Jerusalem 1955, .96, 2.

  . 2. .Sl. 2. Ostaci Konstantinove Bazilike Ro|ewa u Vitlajemu.

 • Ni{ i Vizantija V 103

  . , .

  . 11 , 12, . . (.3)13

  11 395. E.D: Hunt, Holy Land Pilgrimage in Later Roman Empire A.D. 312-460, Oxford 1982, .28-49. . A. Frolow, La relique de la Vraie Croix, Paris 1961. S. Borgehammar, How the Holy Cross was Found. From Event to Medieval Legend, Stockholm 1991. J.W. Drijvers, Helena Augusta. The Mother of Constantine the Great and the Legend of her Finding of the True Cross, Leiden 1992. . Z.Rubin, The Church of the Holy Sepulchre and the Confl ict between the Sees of Caesarea and Jerusalem, Jerusalem Cathedra 2(1982), .79-105. A. Cameron, Constantine and Chris-tianity, E. Hartley, J. Hawkess, M. Henig, Fr.Mee (.), Constantine the Great. Yorks Roman Emperor, York 2006, .100.

  12 M. Biddle, The Tomb of Christ, Stroud 1999.13 Ovadiah, . ., .65a,b, .30. Krautheimer, . ., .77-83. E. Wistrand, Kon-

  stantins Kirche am Heiligen Grab in Jerusalem nach den ltesten literarischen Zeugnis-sen, Gteborg 1952. V.Corbo, Il Santo Seplcro di Gerusalemme. Aspeti archeologici dalle origini al periodo crociato, Gerusalemme 1982. R. Ousterhout, The Temple, the Sepulchre and the Martyrium of the Savier Gesta 1990, .44-53. J.Krger, Die Grabeskirche zu Jerusa-lem. Geschichte Gestalt Bedeutung, Regensburg 2000.,

  . 3. .

  Sl. 3. Restauracija Bazilike Vaskrsewa i Rotonde Hristovog Groba u Jerusalimu.

 • 104

  326-327 336. . . . . . , , . . , , 340-359. . 12 . .

  (.4) 14, 333 15.

  , . , , 324 16. 325 . 328 , (.5). , ,17 (.6)18. 326 , 36019. 11 330 , 20.

  14 Ovadiah, . ., .71, .33. H.Vincent, LElona, sanctuaire primitif de lAscen-sion, Rvue Biblique 64(1957), .48-71.

  15 Baldi, . ., .607.1.16 L. Brhier, Constantin et la fondation de Constantinople, Revue Historique

  110(1915), .245-246. G.Dagron, , 2000, .34.17 St. Casson, D. Talbot Rice, Second Report upon the Excavations carried out in and

  near the Hippodrome of Cple in 1928, London 1929, .5-21. W.Mller-Wiener, Bildlexikon zur Topographie Istanbuls, Wrzburg 1977, .51,232. C.Mango, The Brazen House. A Study of the Vestibule of Imperial Palace of Constantinople, Copenhagen 1959, .37..

  18 Dagron, . ., .37.19 ,(. L.Dindorf, Bonn 1832), .527-529. Bauer, . ., .149.20 Dagron, . ., .37-39. S.Bassett, The Urban Image of Late Antique Constantino-

  ple, Cambridge 2004, .17.

 • Ni{ i Vizantija V 105

  . , , , (527-565). . 21.

  . 22 , . 23

  21 Dagron, . ., .442-444. . P. Speck, Urbs quam Deo donavimus. Konstantins des Groen Konzept fr Konstantinopel, Boreas 18(1995), .143-173.

  22 o, , II,3,5 (. J Bidez, G.C. Hansen, GCS, Berlin 1960). Dagron, . ., .39.

  23 I, , 6, .18 (. J. Bidez, Paris 1960). Dagron, . ., .39-40.

  . 4. .Sl. 4. Osnova i presek Bazilike Vaznesewa u Jerusalimu.

 • 106

  , , . . 24.

  25. . , . . . 26. .

  24 J. Maurice, Nomismatique constantinienne, Paris 1908-1912, I, .XIV-XV,CLIV.25 Dagron, . ., .40,54,103,593-594. C. Mango, Le dveloppement urbain de

  Constantinople (IVe-VIIe sicles), (Travaux et Memoires, Monographies 2), Paris 1984, .24.

  26 R. Janin, Constantinople byzantine, Paris 1964 2, .26-31.

  .5. . C. Mango. Sl. 5. Konstantinopq u vreme Konstantina Velikog, prema C. Mango.

 • Ni{ i Vizantija V 107

  .

  - - , , - -, - . 27. - - . - - . , , , -, - 28. ,

  27 Dagron, . ., .41-42. 28 , , 319-320 (. L. Dondorf, Bonn 1831). Janin,

  Constantinople byzantine, .77-80. Mller-Wiener, ., .254-257. C. Mango, Constantines Column, = Studies on Constantinople, Aldershot 1993, III, .1-6., .La Rocca, Constantino il Grande, Macerata 1993, II, .557.. F.A. Bauer, Stadt, Platz und Denkmal in der Sptantike. Untersuchungen zur Ausstattung des ffentlichen Raums in den sptantiken Stdten Rom, Konstantinopel und Ephesos, Mainz 1996, .173-178. Dagron, . .,.43-48. R.Leeb, Konstantin und Christus.

  Eik. 6. K . .

  Sl. 6. Stub Konstantina Velikog na Forumu.

  . 7. .

  Sl. 7. Ostaci tetrastona u Milionu

 • 108

  , 29, . (.7), , , , - , 30. o o . , - 31. , - 32, 33 . 34 - , . 35, -, , - . 36, , , -, . 37, , . 38, Die Verchristlichung der imperialen Reprsentation unter Konstantin dem Groen als Spiegel seiner Kirchenpolitik und seines Selbstverstndnisses als christlicher Kaiser, Berlin-New York 1992, .12-17.

  29 Mango, Le dveloppement, .31-33.30 R. Guilland, La Milion, 16(1958-1959), .91-94. Mller-Wie-

  ner, . ., .216-218. Mango, Le dveloppement, .26-27. , The Brazen House,.47-48, 78-81. Bauer, . ., .151. N. Firalti, T.Ergil, The Milion Soun-ding, Istanbul Arkeologi Mzerleri Yilligi, 15-16(1969), .199-212.

  31 A. Berger, Regionen und Straen im frhen Konstantinopel, stanbuler Mitteilun-gen 47(1997), .349-414. O., Streets and Public Spaces in Constantinople, Dumbarton Oaks Papers 54(2000), .161-172.

  32 J. Ebersolt, Le grand palais de Constantinople et le livre d