Θεωρία Galois

download Θεωρία Galois

of 74

Embed Size (px)

description

Galois Theory notes Greek

Transcript of Θεωρία Galois

 • 5/26/2018 Galois

  1/74

  Galois

  Galois

 • 5/26/2018 Galois

  2/74

 • 5/26/2018 Galois

  3/74

  x3 2 xn 1

  Galois

  Galois

  x3 2 Galois Galois Galois Galois

 • 5/26/2018 Galois

  4/74

 • 5/26/2018 Galois

  5/74

  f(x) C[x] deg f(x) > 0 a C f(a) = 0 C

  f(x)C[x] f(a) = 0 q(x) C[x] f(x) = (x a)q(x) f(x) f(x) C[x] n= deg f(x)> 0 f(x) n C C C[x] C[x] R[x] C[x]

  C R x2 + 1 R[x] R C[x]

 • 5/26/2018 Galois

  6/74

  Galois

  Gauss Argand Gauss

  Galois

  dal Ferro, Cardano, Tartaglia, Ferrari

  x3 +mx n= 0

  3

  n

  2+

  (

  n

  2)2 + (

  m

  3)3 3

  n

  2+

  (

  n

  2)2 + (

  m

  3)3 .

 • 5/26/2018 Galois

  7/74

  Galois

  Ruffini Lagrange

  Ruffini

  Abel

  Abel-Ruffini

  f(x) =x5 2 C[x] f(x) b= 5

  2 f(x) = (x b)q(x) deg q(x) = 4 q(x)

  f(x)

  f(x) f(x) Galois Galois f(x)

  Galois

  Galois

  k f(x) k[x] E k f(x) E k Galois f(x)

 • 5/26/2018 Galois

  8/74

  Galois

  k

  (0, 0) (1, 0) (2, 0)

  (1, 0) (

  1, 0)

  (n, 0) : n Z

  a, b b= 0 ab a b a/b a

  {(a, b) : a2, b2 Q}

 • 5/26/2018 Galois

  9/74

  Galois

  k 0= f(x) k[x] f(x) k[x] f(x) = q1(x)q2(x) q1(x), q2(x)k[x] q1(x) q2(x)

  x3 2

  f(x) = x3 2 f(x) Q[x] R[x] C[x] f(x) C b=

  3

  2 f(x) m= 0 n= 2 x bR[x] x3 2

  f(x) =x3 2 = (x 3

  2)(x2 + 3

  2 x + 3

  4)

  f(x) = (x b)(x2 +b x+b2

  p(x) =x2 + b x + b2 x3 2

  3

  2(12i

  3

  2 ).

 • 5/26/2018 Galois

  10/74

  Galois

  =12

  +i

  3

  2 .

  0 =3 =e2i = 1 , = e2i/3 = cos(2

  3) +i sin(

  2

  3) , 2 =1

  2i3

  2 .

  x3 2 C b b 2b

  f(x) Q Q[x] f(x) f(x) Q[x]

  b q(x) R f(x) =

  (x b)q(x) R[x]

  f(x)

  R[x]

  q(x) R q(x) R[x] R[x] f(x) f(x) = (x b)q(x)

  f(x) C[x] f(x) = (x b)(x b)(x 2b)

  k f(x) k[x]

  bk

  f(b) = 0

  f(x) = (x b)q(x) q(x) k[x]

  deg f(x) = 1 f(x)

  deg f(x) = 2, 3 f(x) f(x) k

  kF F f(x) F[x] f(x) k[x]

  xn

  1

  f(x) =x3 1 Q[x] f(1) = 0

  x3 1 = (x 1)(x2 +x+ 1) .

 • 5/26/2018 Galois

  11/74

  Galois

  3(x) =x2 +x+ 1

  3(x) 2 = e2i/3 3 (3)

  3 =3 = 1 x3

  1 3

  23

  33 = 1

  (x 3)(x 23) =x2 +x+ 1

  23+3+ 1 = 0

  3 23 = 1

  3(x) R[x] Q[x] C[x] n n

  n= e2i/n = cos(

  2

  n) +i sin(

  2

  n)

  n n n(x)

  n(x) =xn1 +xn2 + +x + 1 .

  xn 1 = (x 1)n(x)

  n(x) C n 2n

  n1n

  n

  (kn)n1 + (kn)n2 + (kn) + 1 = 0 k= 1, . . . , n 1

  n 2n n1n = 1

  n(x)

  Q[x]

  n

  n

  2/n n= 5

 • 5/26/2018 Galois

  12/74

  Galois

  n = 4 4 = ei/2 = i 4(x) = x

  3 +x2 +x+ 1 = (x+ 1)(x2 + 1) 4(x) Q[x]

  n(x)

  1 n(x) Q[x] n(x) R[x]

  k k[x] I k[x]

  f1(x), f2(x)

  I f1(x)

  f2(x)

  I

  f(x)I g(x) k[x] g(x) f(x)I f(x)k[x] (f(x)) :={q(x)f(x) : q(x)k[x]} k[x] f(x) I= (f(x)) f(x) g(x) (f(x)) = (g(x)) f(x) =cg(x) c k C[x] (x2 + 1) = (2x2 + 2)

  k[x] k k k[x]

  {xi : i N} dimkk[x] = k[x]

 • 5/26/2018 Galois

  13/74

  Galois

  k[x] I k[x] f(x) k[x] I = (f(x)) I= 0 f(x) I

  I = (f(x)) k[x] f(x) f(x) k[x] k[x]/I

  k[x] I k[x]/I

  k[x] (f(x)) f(x)

  f(x) k k[x]/(f(x)) : kk[x]/(f(x)) (c) =c + (f(x))

  k[x] f(x), g(x)R f(x)=0 q(x) r(x)R g(x) =f(x)q(x) +r(x) r(x) = 0 deg r(x)< deg q(x)

  k[x] 0=f(x) R f(x) f(x)

  q1(x), . . . , q s(x) k[x] n1, . . . , ns N qi(x)=qj(x) i=j ni> 0 i= 1, . . . , s

  f(x) =q1(x)n1 qs(x)ns . f(x) = g1(x)

  m1 gt(x)mt f(x) i= j gi(x)=gj(x) 0< mi N i= 1, . . . , t t= s {q1, . . . , q s}={g1, . . . , q s}

  f(x), g(x)k[x] f(x) g(x) k[x] (f(x), g(x)) f(x) g(x) (f(x), g(x)) =

  {q1(x)f(x)+

  q2(x)g(x) : q1(x), q2(x) k[x]} (f(x), g(x)) f(x) g(x) (f(x), g(x)) = 1 (f(x), g(x)) = k[x]

 • 5/26/2018 Galois

  14/74

  Galois

  I = (x2 + 1) R[x] R R[x]/I 1 :R R[x]/I 1(c) = c+ I R[x]/I f(x) + I f(x) = (x2 + 1)q(x) +r(x) r(x)

  Q[x] deg(r(x))< 1

  f(x) + I = r(x) + I R[x]/I a+ bx + I a, b R 2: R[x]/I C 2(a + bx+ I) = a + bi 3 = 2 1 : R C 3(c) =2 1(c) =2(c+I) =c R C

  I = (x2 3) E = Q[x]/I x2 3Q[x] E f(x) + I f(x) Q[x] f(x) = (x2 3)q(x) + r(x) r(x) Q[x] deg(r(x)) < 2 f(x) + I=r(x) + I x2 + I= 3 + I E (x + I)1 = 13x + I (x+ 2 +I)1 =x+ 2 +I Q E cc + I c +I c

  k k[x]

  3 Q[x] Gauss

  f(x) = anxn + +a0 Z[x]

  a0, . . . , an deg f(x)> 0 f(x) Z[x] f(x) Q[x]

  f(x) =anxn

  + + a0 Z[x] deg f(x) =n

  rs Q (r, s) = 1 f(x) r| a0 s| an

  f(x) f(a)= 0 a a0 f(x) Q

 • 5/26/2018 Galois

  15/74

  Galois

  x3 3x 1 Q[x]

  x2 p x3 p Q[x] p

  Eisenstein

  f(x) = anxn + +a0Z[x] pZ

  p ai i= 0, . . . , n 1 p an p2 a0 f(x) Q[x]

  f(x) = 2/9x5 + 5/3x4 +x3 +1/3 Q[x] f(x) Q[x] 9f(x) = 2x5 + 15x4 + 9x3 + 3 Q[x] Eisenstein 9f(x) p= 3

  f(x)

  k f(x) =k[x] f(x) g(x) = f(ax +b) a, b k a= 0 Eisenstein

  f(x) =x16 +x15 + +x+ 1Q[x] Eisenstein Eisenstein

  f(x+ 1) p = 17 Z[x] f(x) Q[x]

  pZ p(x) =xp1 +xp2 + +x+ 1Q[x] Eisenstein p(x+ 1) p p(x)(x 1) =xp 1

  p(x+1) =(x+ 1)p 1

  x =

  xp +p1

  xp1 +

  p2

  xp2 + + pp1x+ 1 1

  x

  =xp1 + p1xp2 + p

  2xp3 + +p

  Eisenstein q(x+1) p p(x + 1) p(x)

 • 5/26/2018 Galois

  16/74

  Galois

  4(x) =x3 +x2 +x+1 Q[x] C 1, i x + 1 4(x)

  f(x)

  Z[x]

  Zp[x] p Z : ZZp a aa mod p

  : Z[x] Zp[x], a0+a1x+ +anxn a0+a1x+ +anxn .

  f(x)Z[x] p deg f(x) = deg (f(x)) (f(x)) Zp[x] f(x) Z[x]

  Zp (f(x))

  x2+x+1 x3 +x+1 Z2[x] Z2 x2 + x + 1 x3 + x + 1 Z[x] Q[x]

  x2 +1 Z2[x] x2 +1 = (x+1)2

  Z2[x] Z[x]

  4 Z2[x] x x+1 x2+x+1 x3 +x+ 1 x4 +x3 + 1 x4 +x+ 1 x4 +x3 +x2 +x+ 1

  x6+x3+1 Z2[x] 7x4+5x3+3 x6 + 11x31 Q[x] x4 + x3 + 1 x6 +x3 + 1 Z2[x]

  f(x) =x

  4

  10x + 1 Z[x]

  Zp[x] p

 • 5/26/2018 Galois

  17/74

  Galois

  k q(x) f(x) k[x] q(x)| f(x) q(x) k[x] f(x) =q(x)q(x)

  f(x) k[x] a k f(x) (x a)| f(x) k[x] f(x) = (x a)q(x) +r(x) deg r(x)

 • 5/26/2018 Galois

  18/74

  Galois

  k p(x) k[x] p(x) k[y]/(p(y))

  I = (p(y))

  E = k[y]/I

  k

  E

  k E c c+ (p(y)) y+I E p(x) p(x) =a0+a1x + +anxn k[x]

  p(y+I) =a0(1 +I) +a1(y+I) + +an(y+I)n

  = (a0+I) + (a1y+I) + + (anyn +I) = p(y) +I=I .

  F k L/ k k F Kronecker

  Kronecker f(x) k[x] k L/k f(x) L[x]

  f(x) deg f(x) = 1 L = k deg f(x) > 1 f(x) = g(x)p(x) p(x), g(x)k[x] p(x) p(x) f(x) L g(x) L deg g(x) = deg f(x) 1< deg f(x)

  degp(x)> 1 M/ k p(x) aM p(x) = (xa)h(x)M[x] f(x) = (x a)h(x)g(x) M[x] deg h(x)g(x) < deg f(x) L M h(x)g(x) f(x) L k

  Kronecker deg f(x) =n L f(x)

  f(x) =c(x a1)s1 (x at)st

  c k ai L ai= aJ 1 i t f(x) n n = s1+ +st

 • 5/26/2018 Galois

  19/74

  Galois

  s1, . . . , st a1, . . . , at f(x) L f(x)

  f(x) =c0+ c1x + + cnxn k[x] k L f(x) f(x) f(x) f(x) = c1+ 2c2x+ +ncnxn1 f(x) L (f(x), f(x))= 1 (f(x), f(x)) k L

  f(x) =c(x a1)s1 (x at)st L[x] . si > 1 i {1, . . . , t} xai f(x) f(x) (f(x), f(x))

  = 1

  g(x)k[x] k[x] g(x) k 0 g(x)= 0 deg g(x) = deg g(x) 1 g(x) g(x) (g(x), g(x)) =1 g(x) g(x) k[x] g(x) f(x) k[x] f(x) f(x)

  k f(x)k[x] k f(x)

  k p p f(x) f(x) f(x) f(x) f(x) f(x) f(x) = 0 f(x)

  f(x) =x2 + 1

  Z2[x] f(x) = 0 f(x) = (x+ 1)2

  f(x) = xp

  n

  +xZp[x] p f(x) Zp[x] p f(x) =pnxp

  n1 +1 = 1 (f(x), f(x)) = 1

 • 5/26/2018 Galois

  20/74

  Galois

  f(x) = xp x+a Zp[x] p f(x) =1 f(x)

  k = Z2[t] ={a(t)/b(t) : a(t), b(t) Z2[t], b(t)= 0} f(x) = x2

  t

  k[x]

  k f(x) = 0 f(x)

  k f(x) k[x] Kronecker L/ k f(x) k F L f(x) F[x] L/ k f(x) k

  C x2 2 Q x2

  2 = (x

  2)(x+

  2)

  R[x] R x2 + 1 Q

  Q[x]

  f1(x) =x9 + 4x+ 6

  f2(x) =x+ 1 f3(x) =x4 + 4 f4(x) = 8x3 6x 1 f5(x) =x4 2x2 + 9 f6(x) =x4 + 1 f7(x) =x7 + 7x+ 14 f8(x) =x(p1)p +x(p2)p + +x2p +xp + 1 p f9(x) = 4/3x5 + 6/5x2 + 2 f10(x) =x5 10x + 2 f11(x) =x5 10x + 1

  x4 + 4Z3[x]

 • 5/26/2018 Galois

  21/74

  Galois

  x4 + 4Z13[x] x2 + 3Z7[x]

  x2 5 Q(2) Q

  Z3

 • 5/26/2018 Galois

  22/74

  Galois

 • 5/26/2018 Galois

  23/74

  F/k

  F

  k

  k F F (c, f(x))cf(x) F

  F/ k a F a k f(x)

  k[x] f(x)

  = 0

  f(a) = 0 a k a k

  f(x) k[x] f(x)F[x]

  aF a F f(x) =x aF[x]

  a =

  3

  R Q a

  f(x) =x2 3 Q[x]

  Q[y]/(y2 3) Q a = y+ (y2 3) x2 3 a Q

 • 5/26/2018 Galois

  24/74

  Galois

  f(x) k[x] I= (f(x)) F = k[x]/I x+ I F k

  k

  F

  E a

  E

  k a F

  i C R Q

  z= a + bi C a, b R za= bi z22az+ a2 =b2 z x22ax+(a2+b2) R[x] C R

  a=

  2 b=

  3R Q

  x2 2 x2 3 Q[x] ab= 6 Q x2

  6 Q

  [x]

  a + b=

  2 +

  3 Q

  c = a+b =

  2 +

  3 c2 = 5 + 2

  6 c2 5 = 26 (c2 5)2 = 24 c4 10c+ 1 = 0 c f(x) = x4 10x+ 1 f(x) Q[x]

  R Q

  Lindemann e Q Hermite ei =1

  E= k(x) k[x] xE k

  F/ k a F a k k a

  F/ k a

  F k[a] =

  {f(a) :f(x) k[x]} k(a) ={f(a)/g(a) :g(a)= 0, f(x), g(x) k[x]} k[a] k a k(a) k a k k[a] k(a) F k(a)

 • 5/26/2018 Galois

  25/74

  Galois

  k[a] k(a) k k[a] E kE aE k(a) E kE a

  E

  i2l =1 i2l+1 =i lN f(x)R[x] f(i) =a + bi a, b R R[i] ={a + bi: a, bR}= C R[i] = R(i) = C R R[i]

  {1, i} dimRR[i] = 2

  32l

  = 3l

  32l+1

  = 3l

  3 l N

  Q[

  3] =

  {a +b

  3 : a, b

  Q

  }.

  a, bQ 0=a2 3b2 Q c= a2 3b2

  1

  a +b

  3=

  1

  a2 3b2 a b

  3 =a

  cb

  c

  3 Q[

  3] .

  Q(

  3) Q[3] Q[3] = Q(3) Q Q[3] {1, 3} dimQQ[

  3] = 2

  Q[ 3

  2] m

  N m =

  3l+k k, l N l2

  ( 3

  2)m = ( 3

  2)3l+k = 2l( 3

  2)k

  f(x) =

  cixi Q[x]

  f( 3

  2) = a0+a13

  2 +a23

  22

  : ai Q.

  Q[ 3

  2] ={a0+ a1 3

  2 + a23

  4 : aiQ} {1, 3

  2, 3

  4} Q[ 3

  2] Q dimQQ[

  3

  2] 3 dimQQ[

  3

  2] = 3

  E1 = Q[

  2] E2 = Q[

  2 +

  3] E1 E2

  2 +

  3 = 12 +

  3

  E2 ,

 • 5/26/2018 Galois

  26/74

  Galois

  2 =

  (

  2 +

  3) (2 + 3)2

  E2 . E1 E2 E2 = E1

  2 +

  3 /

  E1

  3 = (

  2 +3)(2) E1 Q E1 {1, 2}

  3 =a+b

  2, a, b Q

  3 =a2+2b2+2ab

  2

  2 / Q

  p = e2i/p kN (k, p) = 1 Q[] =Q[k] Q[k] Q[] k Q[] r, t Z rp + tk= 1 = rp+tk =rp tk =k

  t Q[k] F/k a

  F

  : k[x] k[a] , (h(x)) =h(a)

  (c) = c c k (x) = a ker ={f(x) k[x] : f(a) = 0} k[x]/ ker = Im = k[a] k[a] ker

  F/k a F a k k[a] = k(a) a k dimkk[a] =

  a k f(x)k[x] f(a) = 0 ker = 0 ker k[a]=k[x]/ ker k[a] k(a) k(a) k a k[a] =k(a) a k ker = 0 k[a]=k[x] k[a] dimkk[a] =

  k k[a] a

  F/k

  F

  k [F : k] F k

 • 5/26/2018 Galois

  27/74

  Galois

  [C : R] = 2 [Q[3] : Q] = 2 [k(x) : k] = [Q[] : k] =

  Q[]R Q Q[] Q R Q dimQQ[] Q R dimQQ[] = [R : Q] =

  k F E [F : k] = [E :k] =

  F/k a F k

  k[a] = k(a) I={f(x) : f(a) = 0} k[x]

  I I= (g(x)) g(x) k[x]

  h(x) I h(a) = 0 h(x) = q(x)g(x) h(x)= 0 deg h(x)deg g(x)

  h(x) k[x] h(a) = 0 h(x) =cg(x) c k[x]

  F/k aF k[x] k[x] a a k

  irr(k,a)(x)

 • 5/26/2018 Galois

  28/74

  Galois

  aF irr(F,a)(x) =x a

  a=

  3

  R irr(Q,a)(x) =x2

  3

  p =e2i/p C irr(Q,)(x) = p(x) =xp1 +xp2 + + 1

  k[a] k[x]

  F/k a F k deg irr(k,a)(x) = n {1, a , . . . , an1} k k[a]

  f(x) = irr(k,a)(x) B ={1, a , . . . , an1} g(a)

  k[a]

  g(x) k[x] g(x) =f(x)p(x) + r(x) p(x), r(x) k[x] t= deg r(x)< n r(x) =ctx

  t + +c1x+c0 ci k i= 0, . . . , t g(a) = f(a)p(a) +r(a) = r(a) = cta

  t + + c1a+ c01 g(a) k B B d0 1 + + dn1an1 = 0 di k i= 0, . . . , n 1 ai : 0in 1 g(x) = d0+ d1x+ +dn1xn1 g(a) = 0 g(x) (f(x)) g(x)= 0 deg g(x)< deg f(x) g(x) = 0 di= 0 i= 0, . . . , n 1

  F/k a F a k [k[a] : k]

 • 5/26/2018 Galois

  29/74

  Galois

  [F :k] =n a F {1, a , . . . , an} n + 1 d01 + + dnan = 0 di k i = 0, . . . , n g(x) =d0+ d1x + dnx

  n

  k[x] a g(x)

  k

  F/k a1, . . . , an F k[a1, . . . , an] k a1, . . . , an k(a1, . . . , an) k a1, . . . , an

  k[a1, . . . , an] = k[a1, . . . , an1][an] k(a1, . . . , an) = k(a1, . . . , an1)(an)

  Q[2, 3] =Q[2 + 3]

  3 Q[2 + 3] Q[2] Q[2 + 3]

  3 Q[2 + 3] Q[2][3] =

  Q[

  2,

  3] Q[2 + 3]

  2 +

  3 Q[2, 3] Q[2 + 3] Q[2, 3]

  Q[

  2,

  3] = Q[

  2 +

  3].

  k F E E F k

  k F E

  [F :k]

 • 5/26/2018 Galois

  30/74

  Galois

  k {b1, . . . , bm} j = 1, . . . , m dij = 0

  E k

  k F E a E k irr(F,a)(x) irr(k,a)(x) deg irr(F,a)(x)deg irr(k,a)(x)

  E = Q[

  2 +

  3] Q E

  Q Q[2] E {1, 2, 3, 6} f(x) = x410x + 1

  2 +

  3 f(x)

  Q[x]

  4 = [Q

  (

  2 +

  3) :Q

  ] = deg irr(Q,

  2+

  3)

  (x)

  irr(Q,2+

  3)(x) =f(x) Q E

  {1, 2 + 3, (2 + 3)2, (2 + 3)3}

  b = 3

  2 = e2i/3 E = Q[b, ] irr(Q,b)(x) = x3 2 [Q[b] : Q] = 3 {1, b , b2} Q Q[b] irr(Q,)(x) = x

  2 +x + 1 irr(Q[b],)(x) irr(Q,)(x) 2 / Q[b] deg irr(Q[b],)2

  irr(Q[b],)(x) = irr(Q,)(x) =x2 +x + 1

  {1, } Q[b] E [E :Q] = 6 Q E {1, b , b2,,b,b2}

  b= 5

  2 = e2i/5 E= Q[b, ]

  [E: Q] = [E : Q(b)][Q(b) : Q]

  deg irr(Q,b)(x) = 5 5 [E : Q]

  [E : Q] = [E :Q()][Q() : Q]

  deg irr(Q,)(x) = 4 4 [E : Q] [E : Q] [E : Q] 20 [E : Q(b)] = deg irr(Q(b),)(x)

  deg irr(Q(b),)(x)deg irr(Q,)(x) = 4 .

 • 5/26/2018 Galois

  31/74

  Galois

  [E : Q] 20 [E : Q] = 20 irr(Q(b),)(x) =x4+x3+x2+x+1 irr(Q(),b)(x) =x5 2

  kE F k F E k E [E : k] = p p F k F E E k

  a E a / k k k[a] k[a] =E

  R[x]

  f(x) R[x] aC f(a) = 0 aR (xa)| f(x) f(x) x a= cf(x) cR f(x) a /R [C : R] = 2 R[a] =C f(x) = irr(R,a)(x) deg f(x) =[R[a] : R] = 2

  Q p= 0 Zp p p

  F/Zp Zp [F : Zp] = n F Zp n Zp a1, . . . , an F F ={c1a1 + + cnan : ai Zp, 1in}

  F= Zp Zp Zp .

  |F|=|Zp|n , |F|= pn .

 • 5/26/2018 Galois

  32/74

  Galois

  F p F p |F| =pn n1 (F, ) F F = F {0}

  pn

  1 Lagrange

  aF ap

  n1 = 1apn =aapn a= 0 , a

  f(x) =xpn x Zp[x] .

  F |

  F|

  = pn p F f(x) =xp

  n x F f(x) F pn

  n > 1 p F p f(x) = xp

  n x Zp[x] f(x)

  Kronecker L/Zp

  f(x) = xpn x M f(x) L

  M={aL : apn =a}. M L a, bM p pni 1ipn 1 p = 2

  (a b)pn =apn bpn =a ba bM . a, bM bM {0}

  (ab1)pn

  =apn

  (bpn

  )1 =ab1 ab1 M . M L M f(x) pn f(x) M pn

  p n >1 pn

 • 5/26/2018 Galois

  33/74

  Galois

  E l N 8 = 4l E

  F |F| = 4 = 22 F F Z2 F ={0, 1, a , b} a+ 1F a+ 1 =b a + 1 =a 1 = 0 a + 1 = 1 a= 0 a+ 1 = 0 a=1 a= 1 (F, +)

  0 1 a a + 1 =b0 0 1 a b1 1 0 b a

  a a b 0 1b= a + 1 b a 1 0

  (F, ) F a b F={1, a , a2 =b} (F, )

  1 a a2 =b1 1 a ba a b 1

  b= a2 b 1 a

  .

  a2 =b

  a2 =a+ 1a2 a 1 = 0a2 +a+ 1 = 0 , 1 =1 Z2 a x2 + x +1Z2[x] x2 +x+ 1 F = Z2(a) irr(Z2,a)(x) =x

  2 + x + 1 x2 + x + 1 aa2 =a + 1

  x8 x = x23 x Z2[x] F

  F (F, ) F F 1= b F F 0, 1=bF F

 • 5/26/2018 Galois

  34/74

  Galois

  Galois

  b F = Z2(b) 0, 1= b F [F :Z2] = 3 x8 x Z2[x]

  x8

  x= x8 +x= x(x+ 1)(x3 +x2 + 1)(x3 +x + 1) .

  aF x3 + x2 + 1 irr(Z2,a)(x) =x3 + x2 + 1 Z2(a) =F 1, a , a2 Z2 F

  F ={c0+c1a+c2a2 : ai Z2, 0i2}={0, 1, a, 1 +a, a2, 1 +a2, a +a2, 1 +a +a2}.

  irr(Z2,a)(x) =x3 +x2 + 1

  a3 =a2 + 1

  a4 =aa3 =a2 +a + 1

  a5 =a2a3 =a + 1

  a6 =aa5 =a2 +a

  a7 = 1

  x3 + x2 + 1 a, a2, a4 x3 + x + 1 a3, a5, a6 a F x3 +x+ 1

  Galois

  F/k F k

  Autk(F) ={: F F, (c) =c, c k} Galois F k Gal(F/k)

  G= Gal(F/k)

  f, gG f g :FF c k fg(c) = f(g(c)) = f(c) = c fg G f G f1 : FF c k f1(c) = f1(f(c)) =(f1 f)(c) = idE(c) =c f1 G G F F G

 • 5/26/2018 Galois

  35/74

  Galois

  a F k G = Gal(F/k) a (a) (a) irr(k,a)(x)

  F/k a

  F k Autk(F) (a) = b bF k irr(k,a)(x) = irr(k,b)(x)

  q(x) = irr(k,a)(x) =

  cixi

  a q(x) = 0

  cia

  i = 0 0 =(

  ciai) =

  (cia

  i) =

  (ci)(ai) =

  ci(a)i =

  cibi

  q(x) = irr(k,b)(x)

  F/k a, bF k irr(k,a)(x) = irr(k,b)(x) : k(a)k(b) |k= idk (a) =b

  k(a) =k[a] k(b) =k[b] I k[x] irr(k,a)(x) I = (irr(k,a)(x)) 1 : k[x] k[a] 1(f(x)) = f(a) 1 :k[x]/I k[a] 1(f(x) + I) = f(a) 1(x+I) = a 1(c+I) =c c k 2: k[x]/I k[b] 1(f(x) +I) = f(b) 211 :k[a] k[b]

  : k k

  : k[x] k[x], aixi (ai)xi

  k F kF bF bF k k : k k (irr(k,b)(x)) = irr(k,b)(x) . :k[b]k[b] |k = (b) =b

 • 5/26/2018 Galois

  36/74

  Galois

  Galois

  : k[x] k[x] k[x] I= (irr(k,b)(x)) k[x]

  1: k[x]

  k[x]/I, f (x)(f(x)) +I

  J= (irr(k,b)(x))

  2 : k[x]/J k[x]/I, f (x) +J(f(x)) +I .

  3 : k[b] k[x]/J, f (b)f(x) +J

  4: k[b] k[x]/I, g(b)g(x) +I = 14 23

  Gal(F/k) F/ k idF Gal(F/k) F = k(a1, . . . , an) Gal(F/k) b= f(a1, . . . , an)F f(x1, . . . , xn) k[x1, . . . , xn]

  (b) =(f(a1, . . . , an)) = f((a1), . . . , (an)).

  (a1), . . . , (an)

  Gal(Q/Q) = AutQ(Q) ={idQ}

  k Gal(k/k) = Autk(k) ={idk}

  G= Gal(C/R) G=Z2 C = R(i) f(x) =x2 + 1 R G R

  i

  f(x)

  G R(i) =C G G={0, 1} 0: ii 1 :i i 0=idC 1(a +bi) =a bi

 • 5/26/2018 Galois

  37/74

  Galois

  F =Q() =e2i/3 irr(Q,)(x) = x2 +x+ 1 F c+d : c, dQ Gal(F/Q) (c) =c,c Q

  () = 2 F = Q(2) : F Q(2) () = 2 Gal(F/Q)= Z2

  E=Q(2) ={c0 1 +c1

  2 : ciQ} G= Gal(Q/E) irrQ

  2 =x2 2 (2) =2

  G a E

  a= c0 1 +c1

  2 .

  (a) =(c0 1 +c1

  2) =(c0 1) +(c1

  2)

  =(c0) (1) +(c1)(

  2) =c0 1 +c1(

  2) .

  G (2)

  |G| 2 idE(

  2) =

  2 : E Q(2) (

  2) =2 E=Q(2) G

  G |G|= 2 G=Z2

  E=

  Q( 3

  2) G= Gal(Q

  /E) b= 3

  2 irr(Q,b)(x) =x3 2 Q E {1, b , b2} a EG

  a= c0+c1b+c2b2 : ci Q

  (a) = (c0) +(c1)(b) +(c2)(b2) =c0+c1(b) +c2(b)

  2 .

  G (b) (b) irr(Q,b)(x) x3

  2 E b (b) =b = idE

  G={idE}

  E = Q(

  2,

  3) G = Gal(Q/E) G (

  2) (

  3)

  G G (2)

 • 5/26/2018 Galois

  38/74

  Galois

  Galois

  2 (3) 3 idE G

  2 2 3 3

  G E E1= Q(

  2)

  E=E1(3) . 1

  1 : E1(

  3)E1(

  3), 1(

  3) =

  3, 1(c) = c, cE1 .

  E1(

  3) =E1(

  3) 1G

  1(

  2) =

  2, 1(

  3) =

  3 .

  E E2 = Q(

  3) 2

  2(

  2) =

  2, 2(

  3) =

  3 .

  3 = 1 2G, 3(

  2) =

  2, 3(

  3) =

  3 .

  3 E1 = Q(

  2)

  : E1E1, 1(

  2) =2, 1(c) =c, c Q.

  (a + b

  2) =a b2 : E1(

  3)E1(

  3)

  3

  3 3

  |G| = 4

  Z4 Klein Z2 Z2 G

  21:

  2

  2

  2,

  3

  3 (

  3) =

  3,

  21 = idE 1 G= Z2 Z2

 • 5/26/2018 Galois

  39/74

  Galois

  : k k L/ k f(x) L/ k f(x) : L

  L

  G= Autk(F)

  F

  G

  G

  Q(

  5,

  7 Q(i

  11) Z2(x2) Z2(x+ 1) Z2(x2 + 1)

  irr(Q,a)(x)

  a= 7 + 1/2

  a= i

  3 1/2

  irr(Z3(x),a)(x) a2 =x+ 1

  a, b C irr(Q,a)(x) =x22 irr(Q,b)(x) =x24x+2 Q(a)/Q Q(b)/Q

  Q(a)/Q irr(Q,a)(x)

  x2 5

  x4 +x3 +x2 +x + 1

  x3 + 2 Galois Gal(Q(a)/Q)

 • 5/26/2018 Galois

  40/74

  Galois

  C/Q Z5(x)/Z5 R(5)/R

  Q( 7

  3)/Q

  E= Q(

  2,

  3,

  5) [E : Q] = 8

  f(x) =x3 +x2 + 2x

  E f(x) Z3[x]

  E

  a E= Z3(a)

  a, b E F

  [F(a +b) :F] a +b F

  Q(

  5 +

  2) = Q(

  5,

  2)

  5+

  2 Q(

  2)

  5+

  2

  Q(

  5,

  2)

  5 +

  2 Q

  Z5

  F f(x) =x315 x

  Z3 E f(x) 315 Z3 [E: Z3]

  L/ k f(x) k[x] deg f(x)>1 [L: k] f(x) L

 • 5/26/2018 Galois

  41/74

  Galois

  x3 2

  f(x) = x3 2 Q[x] f(x) C b,b,2b b = 3

  2 = 3 = e

  2i/3

  E = Q(b,b,2b) f(x) Q

  E= Q(b,b) = Q(b, 2b) = Q(b,2b) = Q(b, ) .

  G= Gal(E/Q) G (b) () G E= Q()(b)

  irr(Q(),b)(x) = irr(Q,b)(x) =x3 2, E cc c Q() b x3 2

  b

  b

  b

  2b

  .

  E= Q(b)()

  irr(Q(b),)(x) = irr(Q,)(x) =x2 +x+ 1,

  E cc c Q(b)

  2 .

 • 5/26/2018 Galois

  42/74

  Galois

  Galois

  b b c c cE E G

  b b b 2b b b 2b

  2 2 2idE 1 2 3 4 5

  ,

  2 =21 4=13 5 = 31 G

  aE 1(a) Q E {1, b , b2,,b,b2}

  a= a0+a1b+a2b2 +a3+a4b +a5b

  2

  1(ai) =ai 1(b) =b 1() = 1(b2) =2b2 1(b) =

  2b 1(b

  2) =3b2 =b2 x2 + x + 1 2 =

  1

  1(a) =a0 a4b+ (a2+a5)b2 +a4+ (a1 a4)b a2b2 .

  |G| = 6 S3

  X={b,b,2b} G{(b), (b), (2b)}= X .

  1(b) =b 1(b) =1()1(b) =2b 1(

  2b) =3b=

  b x32 x32

  G E G X X SX X : GSX G ()SX

  () : XX, ib(ib) . () G

  idE b b 2bb b 2b , 1 b b 2bb 2b b , 2 b b 2b2b b b ,3

  b b 2bb 2b b

  , 4

  b b 2b

  b b 2b

  5

  b b 2b2b b b

  .

 • 5/26/2018 Galois

  43/74

  Galois

  SX , G

  ( ) =() ()

  (i ) (i) () tb

  G=SX . G

  tb

  0 2/3 4/3 idE 1 2

  3 4 5

  Galois

  f(x) k[x] deg f(x) =n E f(x) Gal(E/k) Sn

  X ={

  b1, . . . , bn}

  f(x) E = k(b1, . . . , bn) SX X SX=Sn G= Gal(E/k) G : X X, (bi) = (bi) i = 1, . . . , n SX

  (bi) =(bj)bi = bj

  : GSX, .

  ( ) = = =() () , G () =() = , G

 • 5/26/2018 Galois

  44/74

  Galois

  Galois

  Gal(E/k) Sn

  f(x) = x4

  2 b= 4

  2 f(x)

  C b bi E= Q(21/4, i) f(x) G= Gal(E/Q) G G

  (b) =

  b

  bib

  ib

  , (i) =

  i

  i .

  G

  : b ib,i i

  : b b, i i

  G

  b b b b b ib ib ib ibi i i i i i i i i

  idE .

  b ib b ibib b ib b

  b ib b ibb ib b ib

  .

  f(x) b, ib, b, ib 3/2 =2/4 3 b, b

  Galois

  : E1

  F1

  : E1[x]F1[x], aixi (ai)xi

 • 5/26/2018 Galois

  45/74

  Galois

  : E1F1 f(x) =

  aixi

  E1[x] E f(x) E1 F

  (f(x)) F1 [E : E1]

  : EF |E1 = [E :E1]

  [E : E1] = 1 E = E1 f(x) E (f(x)) F1 F =F1

  [E :E1] n

  [E : E1] = n bE\ E1 f(b) = 0 E1(b)=E1

  [E :E1] = [E :E1(b)][E1(b) :E1]

  [E :E1(b)]< n b

  (f(x)) F : E1(b)F1(b) |E1 = : E F |E1(b) = [E :E1(b)] b f(x) b f(x) f(x) deg f(x) deg f(x) = [E1(b) :E1]

  [E :E1(b)][E1(b) :E1]

  [E :E1]

  f(x)

  f(x) F[x] E, E f(x) F : E E F f(x) [E : F] F

 • 5/26/2018 Galois

  46/74

  Galois

  Galois

  idF :F F

  (f(x)) = f(x) E=E

  Gal(E/F)

  f(x) F[x] E f(x) F | Gal(E/F)|= [E :F]

  E= Q(

  2,

  3,

  5) G= Gal(E/Q) E f(x) = (x2 2)(x2 3)(x2 5) [E :Q] = 8 |G| = 8 G

  2 2 3 3 5 5 G G

  G= Z2 Z2 Z2 .

  b= 21/3 = e2i/3 F = Q() E= Q(, b) =F(b)

  Gal(E/F)= Z3 . H = Gal(E/F) E x3 2 Q F [E :Q] = 6 [F : Q] = 2 |H|= [E :F] = 3

  irr(F,b)(x) = irr(Q,b)(x) =x3

  2.

  H b

  b

  b

  b

  2b

  H H idE=H (b) =b

  2(b) =(b) =() (b) = b = 2b

  3(b) =(2(b)) =(2b) =(2) (b) =2 b = 3b= b .

 • 5/26/2018 Galois

  47/74

  Galois

  E F {1, b , b2} E F

  a= a0+a1b+a2b2, aiF .

  H (b) =b (a) =(a0+a1b +a2b

  2) = a0+ (a1)b + (a22)b2 .

  Cauchy G p p |G| gG g p

  g1, g2 S5 g1 g2

  g1, g2= S5 S5 g1 g2

  Gal(E/F) E f(x)F[x] f(x)

  f(x) = x5 4x+ 2 E f(x) Q G= Gal(E/Q) f(x) Eisenstein p = 2 Q f(x) = 5x4 4f(x) = 20x3 f(x) x

  -2 -1 1 2

  -10

  -5

  5

  10

 • 5/26/2018 Galois

  48/74

  Galois

  Galois

  C f(x) a1, a2, a3 a4 a5 a4 = a5 a4 = a+ bi a5 = abi E= Q(a1, . . . , a5) irr(Q,a1)(x) =f(x)

  |G

  |= [E : Q] = [E: Q(a1)][Q(a1) :Q] = 5[E : Q(a1)].

  Cauchy G C

  : C C, c +dic di .

  |Q= idQ (ai) =ai i= 1, 2, 3

  (a

  4) =a

  5

  |E : EE , b E (b) E |E G |E f(x) G S5

  Galois f(x) F[x] E/F f(x) FBE Gal(E/F) F B E Gal(E/B ) Gal(E/F)

  Gal(E/B ) (b) = b b B Gal(E/F)

  F BE B, E F Gal(E/B ) Gal(E/F)

  Gal(E/F)/ Gal(E/B)=Gal(B/F).

 • 5/26/2018 Galois

  49/74

  Galois

  B F B =F(b1, . . . , bn) bi g(x) F[x] Gal(E/F) b B (b) B B bi i= 1, . . . , n (bi)

  B (bi)

  g(x) (bi) = bj j = 1, . . . , n |B : B B (c) =c, cF

  |BGal(B/F).

  : Gal(E/F)Gal(B/F), |B . ker

  Gal(E/F)

  Gal(E/F)/ ker =Im. ker = Gal(E/B ) Im= Gal(B/F)

  idB Gal(B/F) ker

  {Gal(E/F) : () = idB}={Gal(E/F) : |B = idB}= Gal(E/B ) .

  ImGal(B/F) Gal(B/F) Gal(E/F) |B = E F E F B E

  b= 21/3 = e2i/3 F = Q() E= Q(, b) G= Gal(E/Q) Q F E |G|= 6 H= Gal(E/F)= Z3 G

  b b b

  2

  b .

  F Q H G

  G/H=Gal(Q()/Q)=Z2

 • 5/26/2018 Galois

  50/74

  Galois

  Galois

  E F G= Gal(E/F) H G H

  EH ={aE : (a) =a,H .

  EH FEH E H1H2EH1 EH2 .

  E = Q(i) G = Gal(E/Q) ={idE, 1 : i i}= Z2 a +bi= 1(a +bi) =a bib = 0 EG= Q

  E= Q(21/3) G= Gal(E/Q) G={idE} EG=E E =Q(, b) = e2i/3 b = 21/3 G = Gal(E/Q)

  H =1 1 : b b, EH = Q() Q()EH Q E{1,,b,b,b2, b2} a E

  a= a0+a1+a2b+a3b+a4b2 +a5b

  2, ai Q.

  1(a) =a0+a1+a2b +a3b2 +a4b

  22 +a5b23

  =a0+a1+a2b +a3b( 1) +a4b2( 1) +a5b2=a0+a1+ (a2

  a3)b

  a3b+ (a5

  a4)b

  2

  a4b

  2 .

  1(a) =a a2 = a3= 0 =a4 = a5 .

  EH ={a0+a1: ai Q}= Q() .

  [E :Q()] = 3 B Q() B E (b)= b EH = E EH = Q()

  EGal(E/F) =B

  E f(x) F[x]

 • 5/26/2018 Galois

  51/74

  Galois

  Galois

  E/F G= Gal(E/F) G G E/F Galois F E f(x)

  F[x]

  P F E

  Galois E Galois F G= Gal(E/F) P E F G G

  Gal(E/) : P G, BGal(E/B )

  E : G P, HEH .

  [B :F] = [G: Gal(E/B )] [G: H] = [EH :F] EGal(E/B) =B Gal(E/EH) =H B Galois F Gal(E/B) G

  EGal(E/B) =B

  E Galois F

  EGal(E/F) =F .

  G= Gal(E/F) |G|= [E :F] G={1 . . . , n} FEG

  [E: F] = [E: EG][EG :F],

  [E :EG

  ] =n

  [E :EG

  ] = 1

  EG

  =F

  [E :EG] =n

  n= 1 G={idE} E=EG |G|= [E :F] [E :F] = 1 E=F EG =F

 • 5/26/2018 Galois

  52/74

  Galois

  Galois

  n > 1 [E : EG] = m < n {a1, . . . , am} EG E bE EG

  b= c1a1+

  +cmam= ciai, ciEG . G (ci) = ci i = 1, . . . , m EG

  (b) =(

  ciai) =

  c1(ai) .

  m n E

  1(a1)x1+ +n(a1)xn = 0

  1(am)x1+ +n(am)xn = 0

  m < n (y1, . . . , yn)=0 i= 1, . . . , m

  y11(ai) + +ynn(ai) =j

  yjj(ai) = 0 .

  b E bE

  y11(b) + +ynn(b) = 0 .

  ci EG b =

  c1(ai) ci cij(ai) = j(ci)i(ai) = j(ciai) i= 1, . . . , m

  j

  yjj(ciai) = 0.

  i = 1, . . . , m

  i

  j

  yjj(ciai) =j

  yjj(c1a1+ +cmam) =m

  j=1

  yjj(b) = 0.

 • 5/26/2018 Galois

  53/74

  Galois

  (y1, . . . , yn)= 0 yn= 0 b E

  c E n(c)

  =1(c) c

  = 0 1(c)n(c)

  = 0

  bE bc y11(bc) + +ynn(bc) = 0 .

  1(c)

  y11(b) +y22(c)

  1(c)2(b) + +ynn(c)

  1(c)n(b) = 0 .

  y22(c)

  1(c)

  1(c) 2(b) + +yn

  n(c)

  1(c)

  1(c) n(b) = 0 .

  zi = yii(c) 1(c)

  1(c)

  bE, z21(b) + +znn(b) = 0 , zn= 0

  bE, tn(b) = 0, t= 0.

  b E n(b) = 0 n E

  [E : F]

 • 5/26/2018 Galois

  54/74

  Galois

  Galois

  E=F a1E\F [E :F]

 • 5/26/2018 Galois

  55/74

  Galois

  E Galois F B g(x)F[x] B E B Galois F B/F BE Galois F (B) =B

  Gal(E/F)

  Galois E F E F

  Galois E Q

  E Galois F G= Gal(E/F) f(x)F[x] E[x] X={1, . . . , n} f(x)

  = (n n1)(n n1) (2 1) . G () = (2) = 2 EG = F 2 F 2 f(x) i () = F /F B =F() x2 2 F[x] F

  2 = [F() :F] = [G: Gal(E/F())]

  Gal(E/F()) G .

  f(x)

  f(x) F[x] deg f(x) = 3 f(x) E f(x) F G= Gal(E/F) S3

  2 /F

  |G| G=S3 F f(x)

  1, 2, 3

  = (3 2)(3 1)(2 1) () = G G G G=A3= Z3

 • 5/26/2018 Galois

  56/74

  Galois

  Galois

  E Galois F F BE

  Gal(E/F)

  Galois

  f(x) = x4 2 Q E = Q(b, i) b =21/4 f(x) {b, ib} E Galois Q E Q {1, b , b2, b3,i,ib,ib2, ib3} G= Gal(E/Q) G=D8 G bi

  b b b b b ib ib ib ibi i i i i i i i i

  idE 1 2 3 4 5 6 7

  .

  G G 4 G G

  H1= ={0, 4, 2= 24, 6 = 34}

  H2={0, 2, 1, 3}

  H3={0, 2, 5, 7}

  ={idE, 3}

  ={idE, 1}

  ={idE, 2}

  ={idE, 5} ={idE, 7}

  G

 • 5/26/2018 Galois

  57/74

  Galois

  (1)

  H2

  H1 H3

  G

  G

  E

  y= a0+a1b+a2b2 +a3b

  3 +a4i +a5ib+a6ib2 +a7ib

  3,

  ai Q

  5(y) =a0+a1ib a2b2 ia3b3 a4i +a5b+a6ib2 a7b3

  5(y) = y

  a1 = a5, a2 = 0, a3=a7, a4= 0,

  y= a0+a1b(1 +i) +a3b3(1 i) +a6ib2.

  E = Q(b(1 +i), b3(1 i), ib2), (b(1 +i))2 = 2ib2 (b(1 +i))3 =2b3(1 i)

  E = Q(b(1 +i)).

  E [G: ] = 4 2(i) =i 2(b

  2) =2(b)2 = (b)2 =b2

  Q(b2, i)E

  Q Q(i) Q(i, b2

  ) E

  [Q(i, b2) :Q] = 4 E =Q(i, b2) E

 • 5/26/2018 Galois

  58/74

  Galois

  E= Q(b, i)

  Q(b)

  Q(bi)

  Q(b2, i) Q(b(1 +i))

  Q(b(1 i))

  Q(b2)

  Q(i) Q(b2i)

  Q

  B2 = Q(b2) x22 Q Gal(E/B2)=H2

  B1 = Q(i) x2+1 Q Gal(E/B1)

  =

  H1

  B3 = Q(b2i) x2 + 2 Q Gal(E/B3)=H3

  B4 = Q(b2, i) (x2 b)(x2 + 1) Q Gal(E/B4)=< 2 >

  C=a n

 • 5/26/2018 Galois

  59/74

  Galois

  g(C) C |C| = m |g(C)| =(m) C1=C2 g(C1) g(C2) =

  G=

  Cg(C)

  C G n G = Zn

  |Zn|=C

  |g(C)|

  C Zn

  n=

  d(d) ,

  d n d Zn n

  n=d/n

  1dn

  (d) .

  G n d n d

  G d|n d d n d

  n= C |g(C)| d|n1dn

  (d) = n .

  d n G d d= n G

 • 5/26/2018 Galois

  60/74

  Galois

  k

  G

  (K {0}, )

  n

  d|n

  C G d Lagrangecd = 1, cC G d d + 1 x G xd = 1 xd 1 d d G d n G

  k k= (k {0}, ) k = Zp(a) p a

  k k

  2 Z11

  f(x) =x2 2 Z5 Z5 k f(x) Z5 a k f(x) f(x) a k = Z5(a) |K|= 25 k k+la k, l Z5 a a2 = 2 b= 2 + a b k= Z5(b)

  k pn a k a n

  k = Zp(a) [k : Zp] f(x) = irr(Zp,a)(x)

  |k|=|Zp|[k:Zp]

  deg f(x) =n

 • 5/26/2018 Galois

  61/74

  Galois

  Galois Gal(k/Zp)

  k pn

  Gal(k/Zp)=Zn G = Gal(

  k/

  Zp) a

  k f(x) =

  irr(Zp,a)(x) k =Zp(a) deg f(x) =n k n f(x) k f(x)

  |G|= [k : Zp] =n f(x) G (a) K a (ai) = (a)i (a) f(x) deg f(x) =n f(x) n (a) n

  |G

  | n .

  |G| = n G G

  : k k, bbp G k Zp Zp p 1

  c Zp{0} cp1 = 1 cp =c c Zp Zp

  k k G , 2, . . . , n G i < n i = idk b k

  i(b) =bbpi =bbpi b= 0 .

  bk xpi x |k| = pn deg xp

  i x = pi < pn || n G

  |G| n

  |G|=n G= G n (Zn, +)

  |k|= pn

  p

  Zp

  k: k k, bbp

  Gal(k/Zp) Frobenius

 • 5/26/2018 Galois

  62/74

  Galois

  Zn ={a Zn : (a, n) = 1} . Zn |Zn|= (n) (8) = 4 Z8 ={1, 3, 5, 7} 3 5 7 Z8 Z

  8

  p Zp

  Zp Zp

  k n k n f(x) =xn 1 k[x] E f(x) k f(x) E {0} n n k

  n k

  e2i/n n Q

  F F = Z2(a) a F 3 Z2

  k k n f(x) =xn 1 k[x] L f(x) Gal(L/k) Zn

  G = Gal(L/k) n

  L L = k() n L G () = i i {1, . . . , n}

  =|: , i

 • 5/26/2018 Galois

  63/74

  Galois

  i Im =i (i, n) = 1

  : G

  Zn,

  i, () =i .

  ker ={G : i= 1}={G : () = }={idL}

  = e2i/p p irr(Q,)(x) = p(x) =x

  p1 + +x + 1

  | Gal(Q()/Q)|= p 1.

  Gal(Q()/Q) Zp |Z

  p|= p 1

  Gal(Q()/Q)=Zp .

  Zp Gal(Q()/Q)

  f(x) =xna k[x] k n k n L f(x) G = Gal(L/k)

  f(x)

  b,b, , bn1

  b

  f(x)

  L= k(b) G (b) =bi i (b) f(x) i

  : G Zn, i .

  , G () = ()(b) =(b) ,

  G Zn f(x) k[x] irr(k,b)(x) = f(x)

  |G| = [L :k] = deg f(x) =n G Zn G Zn

 • 5/26/2018 Galois

  64/74

  Galois

  Galois

  f(x) f(x)

  f(x) = g(x)h(x), g(x), h(x) k[x], (g(x), h(x)) = 1 . g(b) = 0 h(bi) = 0 i G (b) =bi g(b) = 0 irr(k,b)(x) g(x)

  irr(k,(b))(x) = irr(k,b)(x).

  irr(k,b)(x) h(x) irr(k,b)(x) (g(x), h(x))

  k k n k n L f(x) = xna k[x] Gal(L/k) (Zn, +) Gal(L/k)

  Zn

  f(x)

  B =Q() E=B() b= 21/3 E x3 2B[x] Gal(E/B)= Z3

  p k p p ak xp a k[x] xp a k[x]

  L xp a Gal(L/k) Zp Gal(L/k)={0} Gal(L/k)= Zp L= k xp a

  Q[x] 4

 • 5/26/2018 Galois

  65/74

  Galois

  G G = G0 G1 . . . Gn ={e} Gi+1 Gi Gi/Gi+1

  G H G

  G H G G/H

  f(x)

  Q[x] E f(x)

  f(x)

  Gal(E/Q)

  f(x) F[x] E f(x) f(x) B/E a1, . . . , at B B = F(a1, . . . , at) Bi = Bi1(ai) amii Bi1 mi N

  f(x) =x3 +q(x) +r Q[x] f(x) y+z, 3y+

  23z,

  23y+3z

  3= e2i/3 ,

  y= (1

  2

  r+r2 +4q327

  ) 1

  3

  z= (1

  2

  r r2 +4q327

  ) 1

  3 .

  f(x)

 • 5/26/2018 Galois

  66/74

  Galois

  Galois

  f(x) L =Q(y+z, 3y+om23z,

  23y+3z) f(x)

  a1= e2i/12, a2= r

  2 +4q3

  27, a3 = y, a4 = z

  B = Q(a1, . . . , a4) LB B0= Q B1= B0(a1) B2= B1(a2) B3= B2(a3) B4 = B3(z) =L

  3 =i 4 =3

  a121 Q a22= r2 + 4q

  3

  27 Q B1

  a33= 12(r+

  r2 + 4q3

  27)B2

  a34=

  1

  2

  (

  rr2 + 4q

  3

  27

  )

  B2

  B3

  ai i= 1, . . . , 4

  f(x)Q[x] E f(x) B= Q(a1, . . . , at) B Galois Q a1 mi Gal(B/E) Gal(B/Q)

  Gal(E/Q)=Gal(B/Q)/ Gal(B/E) . Gal(B/Q) Galois

  Q =B0B1 Bt1Bt =B Bi = Bi1(ai) i = 1, . . . , t Gal(Bi/Bi1) i= 1, . . . , t Gal(Bi/Q)

 • 5/26/2018 Galois

  67/74

  Galois

  [Q(c) : Q] = 2 c

  Q =K0K1 Kt = Q(c)

  [Ki+1: Ki] = 2 i= 1, . . . , t 1 c [Q(c) : Q] = 2 irr(Q,c)(x) c (a d)/b

  d c

  d

  d

  c c Q [Q(c) : Q] = 2l l N c n ui i u1 Q Q u1

  Q(

  v1) v1 Q

  [Q(u1) : Q] = [Q(v1) : Q] [Q(u1) : Q] = 1 v1 Q [Q(u1) : Q] = 2

  v1 / Q

  c u2 Q(u1, u2) [Q(u1, u2) :Q(u1)]

  Q Q(u1) Q(u1, u2) Q(u1, u2, . . . , un)

  u2i Q(u1, u2, . . . , ui1) [Q(u1, u2, . . . , ui) : Q(u1, u2, . . . , ui1)] 2in c Q(u1, u2, . . . , un) [Q(u1, u2, . . . , un) :

  Q]

  2

  n

  c

  [Q(c) : Q] = 2l

  cR [Q(c) :Q] = 2l c

 • 5/26/2018 Galois

  68/74

  Galois

  Galois

  60

  60 20 70

  cos(20)

  cos(3) = 4 cos3() 3 cos() cos(60) = 1/2 cos(20) 8x3 6x 1 Q Q[x] [Q(cos(20)) : Q] = 3 cos(20) 60

  a= 32 a x32 [Q(a) : Q] = 3 a

  Q

  p

  p

  e2i/p

  G |G| = 22m G

  GG= Gt Gt1 {e}

  [Gi : Gi1] = 2, i= 1, . . . , t

  Gauss

  Gauss p p

  p= 22m

  + 1, m N .

 • 5/26/2018 Galois

  69/74

  Galois

  p = e2i/p z [Q(z) : Q]

  irr(Q,)=xp1 + +x+ 1

  p 1 = 2s s s k s = k

  p= 2s + 1 = (2)k + 1

  2 + 1 p p 1 = 22m m0 p

  p= 22m

  + 1 m N,

  | Gal(Q()/Q)|= [Q(z) : Q] =p 1 = 22m . Gal(Q()/Q)

  G= Gt Gt1 {e}.

  Galois

  Q =K0K1 Kt = Q() [Ki+1: Ki] = 2 i= 1, . . . , t 1

  22m

  + 1 Fer-mat n

  n

  n= 2s

  p1 pr, s p1, . . . , pr Fermat

 • 5/26/2018 Galois

  70/74

  Galois

  Galois

  Galois Sylow

  G G 2m |G| = 2mk (m, k) = 1 1nm G H |H| = 2n

  f(x) R[x] a, b R f(a)>0 f(b)< 0 f(x)

  a R a0 rR r2 =a

  f(x) =x2 a R[x] f(1 + a) = 1 + a2 + a f(1 +a) >0 f(0) =a

 • 5/26/2018 Galois

  71/74

  Galois

  f(x) R[x] f(x) R[x]

  c0 + c1x+

  +cnxn

  c0/cn + c1/cnx+ + xn f(x) =a0+a1x + +xn R[x] deg f(x)

  t= 1 +i=n1i=0

  |ai|.

  t 1 =i=n1i=0

  |ai| |ai| t 1, i= 1, . . . , n 1

  |a0+a1t+ +an1tn1| (t 1)(1 +t + +tn1) = tn 1< tn .

  f(t) = (a0+a1t1+ +an1tn1) +tn >0. n (t)n = (1)tn 1 a L/R irr(R,a)(x)

  [L: R] = [L: R(a)][R(a) : R]

  C[x]

  f(x)C[x] f(x) f(x) C f(x)f(x)

  f(x)f(x) R[x] z f(x)