Πλάτωνος Φαίδων - alphasolutionsgrp.com forum/Plato phaedra.pdf · Φαίδων...

of 48 /48
Πλάτωνος Φαίδων (ed. John Burnet, 1903) Ἐχεκράτης [57a] αὐτός, Φαίδων, παρεγένου Σωκράτει ἐκείνῃ τῇ μέρᾳ τὸ φάρμακον ἔπιεν ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ, ἄλλου του ἤκουσας; Φαίδων αὐτός, Ἐχέκρατες. Ἐχεκράτης τί οὖν δή ἐστιν ἅττα εἶπεν ἀνὴρ πρὸ τοῦ θανάτου; καὶ πῶς ἐτελεύτα; ἡδέως γὰρ ἂν ἐγὼ ἀκούσαιμι. καὶ γὰρ οὔτε [τῶν πολιτῶν] Φλειασίων οὐδεὶς πάνυ τι ἐπιχωριάζει τὰ νῦν Ἀθήναζε, οὔτε τις ξένος ἀφῖκται χρόνου συχνοῦ [57b] ἐκεῖθεν ὅστις ἂν μῖν σαφές τι ἀγγεῖλαι οἷός τ᾽ ἦν περὶ τούτων, πλήν γε δὴ ὅτι φάρμακον πιὼν ἀποθάνοι· τῶν δὲ ἄλλων οὐδὲν εἶχεν φράζειν. [58a] Φαίδων οὐδὲ τὰ περὶ τῆς δίκης ἄρα ἐπύθεσθε ὃν τρόπον ἐγένετο; Ἐχεκράτης ναί, ταῦτα μὲν μῖν ἤγγειλέ τις, καὶ ἐθαυμάζομέν γε ὅτι πάλαι γενομένης αὐτῆς πολλῷ ὕστερον φαίνεται ἀποθανών. τί οὖν ἦν τοῦτο, Φαίδων; Φαίδων τύχη τις αὐτῷ, Ἐχέκρατες, συνέβη· ἔτυχεν γὰρ τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης πρύμνα ἐστεμμένη τοῦ πλοίου εἰς Δῆλον Ἀθηναῖοι πέμπουσιν. Ἐχεκράτης τοῦτο δὲ δὴ τί ἐστιν; Φαίδων τοῦτ᾽ ἔστι τὸ πλοῖον, ὥς φασιν Ἀθηναῖοι, ἐν Θησεύς ποτε εἰς Κρήτην τοὺς δὶς ἑπτὰἐκείνους ᾤχετο [58b] ἄγων καὶ ἔσωσέ τε καὶ αὐτὸς ἐσώθη. τῷ οὖν Ἀπόλλωνι ηὔξαντο ὡς λέγεται τότε, εἰ σωθεῖεν, ἑκάστου ἔτους θεωρίαν ἀπάξειν εἰς Δῆλον· ἣν δὴ ἀεὶ καὶ νῦν ἔτι ἐξ ἐκείνου κατ᾽ ἐνιαυτὸν τῷ θεῷ πέμπουσιν. ἐπειδὰν οὖν ἄρξωνται τῆς θεωρίας, νόμος ἐστὶν αὐτοῖς ἐν τῷ χρόνῳ τούτῳ καθαρεύειν τὴν πόλιν καὶ δημοσίᾳ μηδένα ἀποκτεινύναι, πρὶν ἂν εἰς Δῆλόν τε ἀφίκηται τὸ πλοῖον καὶ πάλιν δεῦρο· τοῦτο δ᾽ ἐνίοτε ἐν πολλῷ χρόνῳ γίγνεται, ὅταν τύχωσιν ἄνεμοι ἀπολαβόντες [58c] αὐτούς. ἀρχὴ δ᾽ ἐστὶ τῆς θεωρίας ἐπειδὰν ἱερεὺς τοῦ Ἀπόλλωνος στέψῃ τὴν πρύμναν τοῦ πλοίου· τοῦτο δ᾽ ἔτυχεν, ὥσπερ λέγω, τῇ προτεραίᾳ τῆς δίκης γεγονός. διὰ ταῦτα καὶ πολὺς χρόνος ἐγένετο τῷ Σωκράτει ἐν τῷ δεσμωτηρίῳ μεταξὺ τῆς δίκης τε καὶ τοῦ θανάτου. Ἐχεκράτης τί δὲ δὴ τὰ περὶ αὐτὸν τὸν θάνατον, Φαίδων; τί ἦν τὰ λεχθέντα καὶ πραχθέντα, καὶ τίνες οἱ παραγενόμενοι τῶν ἐπιτηδείων τῷ ἀνδρί; οὐκ εἴων οἱ ἄρχοντες παρεῖναι, ἀλλ᾽ ἔρημος ἐτελεύτα φίλων; [58d] Φαίδων οὐδαμῶς, ἀλλὰ παρῆσάν τινες, καὶ πολλοί γε. Ἐχεκράτης ταῦτα δὴ πάντα προθυμήθητι ὡς σαφέστατα μῖν ἀπαγγεῖλαι, εἰ μή τίς σοι ἀσχολία τυγχάνει οὖσα. Φαίδων

Embed Size (px)

Transcript of Πλάτωνος Φαίδων - alphasolutionsgrp.com forum/Plato phaedra.pdf · Φαίδων...

 • (ed. John Burnet, 1903) [57a] , , , , . . [ ] , [57b] , . [58a] , , . , , , . , , [58b] . , , . , , , [58c] . , , . . , , , [58d] , , . , .

 • . , , . [58e] . , , , , , [59a] . , , -- -- , . , , , , -- [59b] . , . , , . . [59c] , . . .

 • . [59d] , . , , , . [] [59e] , . . , , , , . . [60a] , -- -- . , , , , . , , , . [60b] , , , , , , , , , , [60c] . , , , , , , . , . , , , , . [60d] , , , , , . -- -- . , , , , , [60e] -- -- , . , , , , , . [61a] , , , , , . , , , [61b] [] . , , , , , , . , , , , , . [61c] , , .

 • , , , , , . . , , . . . [61d] , . , , , , , . . [61e] , , , , , , , . [62a] , . , , , , , , . , , , . [62b] , , . , , , , , . , . [62c] , , , , , , , . , , . , , . , [62d] , , , , ,

 • . , , , . , [62e] , , . , , , . [63a] , , , , [] , . , , , , , , , . [63b] , , . , . , , . , , , , , [63c] -- -- , . , , , . , , , [63d] , , . , . . , , , , [63e] , . , , , , , . , . , . , [64a]

 • . , , . . , , . , , , , [64b] . -- -- , . , , . . [64c] , , , , . , , [] , , . , , [64d] . , [e] , , . . , [64e] , , . , , , , . [65a] .

 • , , , . . , [65b] , , , . , . , , , . [65c] . . , , , , . . [65d] , . , . , . , , , , [65e] , ,

 • . , [] [66a] , , , , , [] , , , . [66b] , , , , [ ], , , . [66c] , , . , . . , [66d] , . , , , . , , [66e] , , , , , , . , , [67a] , . , , , , , , , , , [67b] , . , , . , . , , , , , , , , [67c] . , . , , , [67d] , []

 • , . , , . , , , , . , , [67e] , , , , , . . , , , , [68a] , -- -- , , , , , [68b] , , , , , . , , , . , , , , [68c] , . , , . , , , , . , , , , [68d] , . , , , . ,

 • , , , . , . . [68e] . , , . [69a] , . , . . , , , [] , , , , [69b] [ a] [ a] , , [] , [69c] , . , , . , [] , [69d] , . , , , , . , , , , [69e] , [ ] , . , , , [70a] , , , , , . , ,

 • , [70b] , , . , , , , , , , . , , [70c] , , . , . , . , , , , [70d] , , , . , . , , , , , [70e] , , , , . , , . , . , [71a] , . . , , , , , , , . , , [71b] , , , , .

 • , , , , , , . [71c] , , , . , . , , , , , , . , , [71d] , , . , , . , , . . . , . , , , , . , , [71e] , . , , . .

 • , , . , , , , . . , , , [72a] , . , , . , , , . , , , , . [72b] , , , . , , , , [72c] , . , , , . , , , , , [72d] , , , , , . , , , , , , [72e] [ , ]. , , , , , , ,

 • . [73a] , . , , , . , , , , , -- , -- [73b] , . , , , , , . [] , , , , , , . . [73c] , . , , . , . , , . , , , [73d] . , , , . , . [73e] , , , . , .

 • [74a] , . , . , , , . , , . , , , [74b] , , . , . , , , . , . [74c] , , . , , . , . , , , , , , . . , , [74d] , , , , . .

 • , , , , . , , [74e] [] , , , . . [75a] , . . , . , , . [75b] , . , , , . , . . [75c] , , . , , . .

 • , [75d] , , . . . , , , , [75e] , , . , , . [76a] , , , , , , , , , . , . , , [76b] , , . , , , . , . [76c] , , , .

 • . . . . . , , , , , . , , . [76d] , -- , -- , , . , , , , , , [76e] , , , , , , , , , , , , [77a] . , , . . , , . , [77b] , , , , , , , . , , [77c] , , , . , , , . , , , , , , . [77d] ,

 • , , . , , [77e] , . , , , , , . . , , . [78a] , , , , , , , , , , , , , . . , , , [78b] , . , , . , , , , , , [] , , , . [78c] , , , , , , . , , , . , , [78d] . , , , , , , ,

 • , , , , , . , [78e] , [ ] , , , . [79a] , , , , . , , , , , . , , , . [79b] , , , , . , , , . , , . . . . , . [79c] , .

 • , , -- , -- , , . [79d] , , , , , , , , . [79e] , , , , , , . . [80a] , , , . , , , . , , , [80b] , , . , , . , [80c] , , , , , , , , , ,

 • , , , , [80d] , , , . , , , , , , , , , [80e] , , , , , , -- [81a] . , , , , , , , , . [81b] , , , , , , , [81c] , . [] , . , , , , [81d] , , , , . , . , , , . , [81e] , , , , .

 • , [82a] . . , , . , , , , , [82b] , , , , , . . [82c] . , , , , , , . , , , . [82d] , . , , , , , , . , , . , , [82e] , , , , [83a] , -- , , ,

 • , , , , [83b] , , , . [ ] , , [ ] , [83c] , , , . , . , , . [83d] , . , , [83e] , . , , , , . , , , [84a] . , , , , , , [84b] , , , . , [ ,] , . [84c] , , , . , , , . , ,

 • [84d] , , , . , , . , , . , [84e] , , , , , , [85a] , , . , , , , . [85b] , , . , , . , . , , , [85c] , , . , , , , , , , , [85d] , , [] , . , , . , , , . [85e] , , , , . , , , [86a] , . , , -- , [86b] , -- , -- , , , , , [86c] , -- , , ,

 • , , , , [86d] -- , . , , , , , . , . [86e] , , [] , , . , , , , [ ]. , . , , , [87a] . , , , , . , . , , , [87b] , , , . , , , [87c] , , [] , , . , , . [] [87d] , , . , , , , -- , [87e] -- , , , . [88a] . , , -- , -- , , [88b] -- -- , , , .

 • [88c] , , , , . , , . [88d] , , . , , . . [88e] , , , [] . , , . [89a] , , , . . [89b] , . -- , , -- , , , , . , , . , . . , , , . [89c] , , , , . , , . , , , . , , , . , . .

 • . [89d] , , , , , . . , , , [89e] , . , . , , , , [90a] , , . . , , , , . [90b] , , , , . , . , , , , , , , , -- [90c] , . , , . , , , , [90d] , , , , , , . , , . , , , [90e] , ,

 • , , [91a] , . , , , . , , [91b] . , -- -- , , , -- -- . , , , , , [91c] , , , , , , , . , . , . , , [91d] , , , , , , . , , [91e] . , , , , , , . , , , [92a] , , , . , , , . , , , , , , , [92b] , . , , . , , , , , [92c] , .

 • , . , , . , . , , , , , , . [92d] , , , , . . , [92e] , , . , , . , , , [93a] . , , . , . . . , . , . , , , [93b] , , , . , , , . , , , [93c] .

 • , , , , , , . [93d] , , , . . . , . [93e] , , , . . , , . [94a] , , , , , . . , , . , , , . , , . , , , [94b] ,

 • , . . , , , , [94c] . , , , , , [94d] , , , , , , , , [94e] , . [. 17] , , , , . , , [95a] , , . , . , , , , , , , , , . , [95b] . . , , , . , . [95c]

 • , , , . , , , [95d] , , . , , , [95e] . , , , , , , . , , , . , , , , . [96a] , , , . , , . . , , , , , . [96b] , , , , , , , , [96c] , . , , , , . , [96d] , , , , . , . . , [96e] , , , . , , , , , , , , [97a]

 • , , , , . , , , [97b] . , . , , , , , . , , [97c] , , , , , , , [97d] . . , , [97e] , , , , [98a] , . , , , . , , [98b] , , . , , , [98c] , . , , , , , [98d] , , , [98e] , , , , , , , [99a] , , . , , , [99b] , . , , ,

 • . , [99c] , , , . , [99d] , , , , , . , , , , , [99e] . , . . [100a] [] [] . , , , [], , . . , , . [100b] , , , , . [] , , , [] . [100c] , , . , , . , , . , . , , [100d] , , , -- -- , , [] . , [100e] , [] . ,

 • . , [101a] , , , , , , , , , , [101b] , , , , . , , , , , . , . [101c] , , , , , , [101d] , , , . , , , , [101e] , , , , [102a] . , , , . , , . , , . , . , , [102b] , , , , , , , , ,

 • . , , [102c] , , , . , . , , [102d] , . , , , , . . , . , , , [102e] , , . , , , , , [103a] , . , , . -- , -- , , , , . , [103b] , , , . , , , . , , , , [103c] . , , , , , , . , , , . , .

 • , , . . [103d] . . , , , , , . . , , . [103e] , , . , , , , , , . . -- -- [104a] , . . , , [104b] [] . , , , . , , , , [104c] . , , . , , .

 • . , . , , . , , , . [104d] , , , , , . , . . , , . . . . [104e] . . . . . . , , -- , , [105a] -- , , , , , .

 • . , , . , [105b] , , , , . , , . , , . , . , , . , [105c] , , , , , , , , . . , . , , , . [105d] . , , . , . . , , . , . [105e] , , .

 • , . . . . , , . , , [106a] , , , , . , , . , , , . , . [106b] , , , , , , , , , , , . , , , , [106c] , . . , , [106d] , . , , , . , , , .

 • , , , , . [106e] , , , . , , , , . . , , , [107a] , . , , , . , , . , , [107b] , , . , , , , , , , , , , . , , . [107c] , , , , , , , , , . , , [107d] . , . , , , , [107e] . [108a] , . . . , , [108b] , , . , , , ,

 • , [108c] , , , . , , . [108d] , , , , , . , , , , , , , , , . [108e] , . , , . , , , , [109a] , , . , , . , . , , , [109b] , , . , , [109c] . , , [109d] , , , . , , , [109e] , , , , , , [110a] . , , , , , [] , . [110b] , , , . , , , .

 • , , , , , , , , , [110c] . , [] , , , , . , [110d] , , . , , [110e] . , . [111a] . , , . , , , , , [111b] , , . , . , , [111c] , . , , [111d] , . , , , , , [111e] , . . [112a] , , , [. , 14] . . [112b] , . , , , [112c]

 • . , [] , , , , , , [112d] , , , , , , [] , , , . [112e] , . , , , [113a] , , , , . , , , [113b] , , , . , , [113c] , , , , , , , , . [113d] , , . , , , , , , [113e] , , , . , [114a] , , , , , , , , , , [114b] , , , , , . , [114c] , .

 • , , . , , . [114d] , , , -- -- , . [114e] , , , , [115a] , [ ]. , , , , , , . [115b] , , , , , , , , [] , [115c] , . , , , , , . , , , , , [115d] , . , , , , , , , . , , . , [115e] , , , . , , , , . , [116a] . , , . , , . [116b] -- , -- , , , . . ,

 • [116c] , , , , . , , , . , [116d] , . . , , , , . , , , , . , , , , , . [116e] , , , , , . , , , . . , , , , , -- -- [117a] , . , , . . , . , , , , , , , , [117b] , . . , , , , , , , , , . [117c] , , . . , , , , -- , , [117d] . , , . , . , --, , , . , [117e] . .

 • . , , -- -- , , , [118a] . . , , . , -- ---- -- -- , , . , , , . , , . , , , , , .