«Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες...

of 66 /66
Ελένη Μπενέκη Αρχειακοί φορείς και ιστορική κουλτούρα: η περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Embed Size (px)

Transcript of «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες...

Page 1: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Ελένη Μπενέκη

Αρχειακοί φορείς και ιστορική κουλτούρα:η περίπτωση του Ιστορικού Αρχείου Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς

«Αρχεία και πολιτισμός»

Tμήμα Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκονομίας & Μουσειολογίας Ιονίου Πανεπιστημίου

Page 2: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Πολιτιστικό Ίδρυμα Ομίλου Πειραιώς

κοινωφελής οργανισμός ιδιωτικού δικαίου

μετέχει στη δημόσια λογοδοσία του Ομίλου Πειραιώς

Καταστατικός στόχος του η διάσωση και ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς της χώρας, με έμφαση στη βιοτεχνική και βιομηχανική τεχνολογία

προωθεί τη σύνδεση του πολιτισμού με το περιβάλλον

Page 3: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Το έργο του Ιδρύματος

υλοποιείται μέσω:

• Δικτύου Θεματικών Μουσείων

στην ελληνική περιφέρεια

• Ιστορικού Αρχείου

• Βιβλιοθήκης

• ερευνητικού έργου

• εκδόσεων

• εκπαιδευτικών δράσεων

• επιστημονικών και

καλλιτεχνικών εκδηλώσεων.

Page 4: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Το Ιστορικό Αρχείο του Πολιτιστικού Ιδρύματος Ομίλου Πειραιώς διατηρεί αρχεία ελληνικών τραπεζών, τις

οποίες απορρόφησε ο Όμιλος Πειραιώς στο παρελθόν, καθώς και αρχεία φορέων και επιχειρήσεων που

συνδέθηκαν μ’ αυτές. Φυλάσσει 7 αρχεία τραπεζών, 5 αρχεία κρατικών οικονομικών οργανισμών, 55

αρχεία επιχειρήσεων, 5 ιδιωτικά αρχεία, 3 συλλογικών σωμάτων. Το εντοπισμένο υλικό φθάνει τα

20.000 τρέχοντα μέτρα (το δεύτερο μεγαλύτερο αρχείο στη χώρα) και χρονολογείται κυρίως από τη

δεκαετία του 1920. Λυτά έγγραφα, κατάστιχα, μετοχές, χάρτες, σχέδια, φωτογραφικό και

οπτικοακουστικό υλικό, τρισδιάστατα αντικείμενα, σπάνια βιβλία και εκδόσεις ειδικού ενδιαφέροντος

συγκροτούν τις συλλογές του.

Το κεντρικής σημασίας ερώτημα που μπορεί κανείς να απευθύνει στο σύνολο του υλικού που απόκειται

στο Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ είναι αυτό περί ανάπτυξης της Ελλάδας του 20ού αιώνα, στο σύνολο της

οικονομίας της και στις επιμέρους περιοχές αυτής, μέσα από τη δράση χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων

διαφορετικής στόχευσης και πανελλήνιας εμβέλειας από τον Μεσοπόλεμο και εξής, κρατικών οργανισμών

και εταιρειών όλου του παραγωγικού φάσματος.

Τράπεζα Πειραιώς, 1916 Τράπεζα Χίου, 1919 Αγροτική Τράπεζα, 1929 Τράπεζα Μετοχικού Ελληνική Τράπεζα

Ταμείου Στρατού, 1936 Βιομηχανικής Αναπτύξεως, 1964

Τράπεζα Μακεδονίας-Θράκης,1979

Page 5: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Από την αναδίφηση του υλικού του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ

ικανοποιούνται ερευνητικά ζητούμενα που ενδεικτικά αφορούν :

- βασικούς θεσμούς και δομές της ελληνικής οικονομίας καθώς και επιμέρους πλευρές της κρατικής οικονομικής πολιτικής

και τα αποτελέσματα αυτής στη διαμόρφωση οικονομικών και κοινωνικών στρωμάτων,

- κλαδικές μελέτες για βασικούς παραγωγικούς τομείς και υπηρεσίες και τις αναπτυξιακές στρατηγικές που

ακολουθήθηκαν από το ελληνικό κράτος, όσον αφορά συγκεκριμένους κλάδους παραγωγής και μέγεθος επιχειρήσεων,

- σημαντικές πτυχές του ελληνικού τραπεζικού συστήματος (εξέλιξη και διαφοροποίηση τραπεζικών εργασιών και

προϊόντων, διαχείριση αποδόσεων/κινδύνων, χρηματοδοτικές ροές, διάχυση συσσωρευμένων κεφαλαίων, διακύμανση

επιτοκίων, ανάπτυξη δικτύου, αναδιάρθρωση/ συγχωνεύσεις, συγκριτική μελέτη ιδρυμάτων, κ.λπ.) καθώς και τη μελέτη

του τραπεζικού κεφαλαίου, των επιλογών (π.χ. πιστοδοτική πολιτική, αγροτική πίστη, πελατειακές σχέσεις, κοινωνική

πολιτική/κοινή ωφέλεια) και των συγγενειών του,

- την αγροτική και βιομηχανική πολιτική της χώρας επί δεκαετίες,

- την αγροτική εγκατάσταση ακτημόνων προσφύγων της Μικρασιατικής Καταστροφής και ανταλλαξίμων, την ιστορία της

εγγείου ιδιοκτησίας στις ελληνικές περιοχές,

- το αγροτικό συνεταιριστικό φαινόμενο,

- την οικονομική ανασυγκρότηση στη μεταπολεμική Ελλάδα καθώς και τη διαχείριση της ξένης βοήθειας που δέχθηκε η

χώρα,

- ζητήματα ιστορίας επιχειρήσεων και περιπτώσεις μελέτης επιχειρήσεων,

- την τοπική και περιφερειακή ανάπτυξη για το σύνολο της επικράτειας της χώρας,

- την ιστορία περιβάλλοντος (διαχείριση αγροτικού και δασικού τοπίου, διαχείριση υδάτων/αφαλάτωση, αποξηράνσεις/

εκτροπές, μεγάλα έργα, χωροθέτηση βιομηχανικών περιοχών, κ.λπ.)

- μελέτες τοπικής ιστορίας,

- ζητήματα ιστορίας της εργασίας, συλλογικής εκπροσώπησης και τεχνολογικής καινοτομίας.

Page 6: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 7: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 8: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 9: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 10: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 11: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 12: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 13: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 14: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 15: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Μονάδες όπως τα Μακεδονικά Κλωστήρια Α.Ε. αξιοποίησαν με επιτυχία τη βοήθεια του Οργανισμού Χρηματοδοτήσεως

Οικονομικής Αναπτύξεως (πηγή: Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, Αρχείο ΟΧΟΑ).

Page 16: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 17: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 18: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 19: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Οι ψηφιοποιημένες συλλογές του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ είναι προσβάσιμες

μέσω της ηλεκτρ. διεύθυνσης http://archives.piop.gr

Page 20: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Archives are not museums - except when they are.Archives are not warehouses - except when they are.Archives are not storehouses for business files still in active use - except when they are.Archives are not movie theatres - except when they are.Archives are not lecture halls - except when they are.Archives are not exhibit spaces - except when they are.

Page 21: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Τυπολογία δράσεων Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ

• επιστημονικές συναντήσεις (θεματικές ημερίδες, συνέδρια, εργαστήρια),

• μόνιμη έκθεση οικονομικής ιστορίας του 20ού αιώνα,

• Ανοικτά μαθήματα Ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα,

• εκπαιδευτικές δράσεις για σχολικές κοινότητες κατόπιν αιτήματός τους στον χώρο του Ι.Α.

(κλιμακώνονται ηλικιακά από το φυσικό υπόβαθρο των αρχείων, το χαρτί, ζητήματα μνήμης και

ιστορικής παιδείας έως στοιχεία επαγγελματικού προσανατολισμού σχετικά με τις ειδικότητες που

απασχολούνται σε έναν αρχειακό φορέα), με την αποστολή εκπαιδευτικής βαλίτσας με αντικείμενο την

τοπική ιστορία κατόπιν αιτήματος απομακρυσμένων σχολικών κοινοτήτων και με ετήσιο Μαθητικό

Συνέδριο Ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα (με συμμετοχή μικρού αριθμού σχολείων), με τη

συμβολή σε ακαδημαϊκά μαθήματα και με την υποδοχή σχολικών και ακαδημαϊκών κοινοτήτων σε

εκπαιδευτικές επισκέψεις,

• προγράμματα διά βίου εκπαίδευσης(κυρίως αρχειονομίας, ιστορίας, συντήρησης χαρτώου υλικού),

• εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης για ενήλικες, παιδιά, οικογένειες και ομάδες τρίτης ηλικίας,

• περιοδικές επιστημονικές εκθέσεις (οικονομικής/ παραγωγικής ιστορίας),

• καλλιτεχνικές δράσεις: θεατρικές/θέατρο-ντοκουμέντο, εικαστικές/art-in-the archive, μουσικές

παραστάσεις, ειδικές προβολές οπτικοακουστικών τεκμηρίων από τις συλλογές του ή

ιστορικού/βιομηχανικού ντοκιμαντέρ κατάλληλα σχολιασμένων, θερινές προβολές ταινιών

μυθοπλασίας σε ορισμένο ιστορικό περίγραμμα,

• ακαδημαϊκά μαθήματα/εκπαιδευτικές επισκέψεις,

• θεματικές ξεναγήσεις / πολιτιστικοί περίπατοι

• εκδηλώσεις ενημέρωσης

• Παρέχεται επιστημονική συνδρομή προς φορείς για την πολιτιστική διαχείριση αρχείων και την

παραγωγή συναφών πολιτιστικών υπηρεσιών και προϊόντων

• Υποστηρίζεται η διοργάνωση εκδηλώσεων τρίτων στους οποίους παραχωρείται η ΑΠΧ ή άλλοι χώροι.

Page 22: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Παράσταση θεάτρου-ντοκουμέντο «Γραπτά ίχνη», και στα άδεια αρχειοστάσια του Ι.Α. ΠΙΟΠ. 2015.

Page 23: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 24: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Συνεργασία με τα Γενικά Αρχεία

Κράτους (Γ.Α.Κ.) με σκοπό

την ανάδειξη των αρχειακών

συλλογών των δύο φορέων

με ερευνητικές, εκπαιδευτικές

και δράσεις διά βίου μάθησης

Μνημόνιο συνεργασίας με το ΑΕΙ

Δυτικής Αττικής, Τμήμα

Αρχειονομίας, Βιβλιοθηκο-

νομίας και Συστημάτων

Πληροφόρησης με στόχο

κοινές ερευνητικές και

εκπαιδευτικές δραστηριότητες

Συμμετοχή στο Δίκτυο

Εργαστηρίων Συντήρησης

Χαρτώου Υλικού (ΔΕΣΧΥ)

Page 25: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Επιστημονικές εκδηλώσεις Ι.Α. ΠΙΟΠ: η προσπάθεια για ανασυγκρότηση κατά τη μεταπολεμική περίοδο,

θεματική προτεραιότητα του Ιστορικού Αρχείου ΠΙΟΠ την περίοδο 2014-2019

«Η οικονομική ανασυγκρότηση

του νομού Μαγνησίας, 1945-1967»

Ημερίδα και έκθεση

Μουσείο Πλινθοκεραμοποιΐας Ν.&Σ. Τσαλαπάτα

Page 26: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Διήμερη επιστημονική συνάντηση

Περιβάλλον και Ιστορία. Οι πολλαπλές όψεις μιας δυναμικής σχέσης

Ιστορικό Αρχείο ΠΙΟΠ, 22-23.10.2015

Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας

του Εθνικού και Καποδιστριακού

Πανεπιστημίου Αθηνών

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΛΕΤΗΣ ΝΕΟΥ ΕΛΛΗΝΙΣΜΟΥπεριοδικό ΜΝΗΜΩΝ

«σταφίδα, ιστορία και κληρονομιά ενός προϊόντος»

Επιστημονικές εκδηλώσεις Ι.Α. ΠΙΟΠ

«Κώδικας Enigma»

Ιστορικό Αρχείο Δωρίδος 2 & Λ.Ειρήνης 14, Ταύρος, ΤΚ 17778

Page 27: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Μόνιμη έκθεση Ι.Α. ΠΙΟΠ

«Οικονομική ανάπτυξη της Ελλάδας

στον 20ό αιώνα»

Page 28: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

«Το Αρχείο στα Μουσεία»

Στο Μουσείο Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου του

Δικτύου Μουσείων ΠΙΟΠ, αρχειακά τεκμήρια που

χρονολογούνται από το 1910 έχουν ταξινομηθεί και

εκτίθενται στις εγκαταστάσεις ενός μουσείου του εαυτού

του.

Στο Μουσείο Πλινθοκεραμοποιίας Ν.&Σ.Τσαλαπάτα στον

Βόλο εγκαινιάσθηκε πρόσφατα περιοδική έκθεση σχετική

με την ανασυγκρότηση του νομού Μαγνησίας τη

μεταπολεμική περίοδο.

Στα Μουσεία Ελιάς και Ελληνικού Λαδιού Σπάρτης και

Βιομηχανικής Ελαιουργίας Λέσβου παρουσιάζεται τη

θερινή περίοδο 2018 περιοδική έκθεση υπό τον τίτλο

«Διδάσκοντας την ελαιοκομία».

Στο Μουσείο Μαστίχας Χίου παρουσιάζεται τη θερινή

περίοδο 2018 περιοδική έκθεση βασισμένη στα ιστορικά

αρχεία ΠΙΟΠ και Ένωσης Μαστιχοπαραγωγών Χίου.

Page 29: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Περιοδικές εκθέσεις αρχειακού και βιβλιακού υλικού,

συχνά συνδυασμένες με επιστημονικές εκδηλώσεις και προβολές

Page 30: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 31: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων, με πρώτη ύλη το χαρτί, το συνηθέστερο φυσικό υπόστρωμα

αρχειακού υλικού.

Page 32: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Εργαστήρια δημιουργικής απασχόλησης ενηλίκων,

χειροποίητου χαρτιού, βιβλιοδεσίας και καλλιγραφίας

Page 33: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Ακαδημαϊκά μαθήματα και επισκέψεις για Τμήματα Ιστορίας, Αρχειονομίας, Πολιτιστικής

Διαχείρισης, Αρχειοφυλάκων, Συντηρητών και

άλλων ανθρωπιστκών σπουδών.

«Κατασκευασμένος» αρχειακός φάκελος για τις

ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές.

Page 34: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

.

Εκπαιδευτικά προγράμματα

Page 35: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Από τις εκπαιδευτικές δράσεις του Ι.Α. ΠΙΟΠ: Μαθητικό Συνέδριο Ιστορίας της Ελλάδας του 20ού αιώνα, ετήσια δράση με 10 αντιπροσωπευτικά σχολεία

Page 36: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

.

Page 37: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

«Το αρχείο μας», εκπαιδευτική δράση τοπικής ιστορίας, αρχειονομίας και

αρχών συντήρησης χαρτιού με την αποστολή «βαλίτσας

του Αρχείου» σε σχολεία κατόπιν αιτήματος

Page 38: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 39: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 40: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Θερινές προβολές ταινιών μυθοπλασίας στον εξώστη του Ι.Α. ΠΙΟΠ

Page 41: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 42: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 43: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 44: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Archive Art: 2014

ΕΙΚΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ–ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ

Page 45: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 46: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 47: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 48: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 49: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 50: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 51: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 52: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 53: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Θεματικές ξεναγήσεις: γενικό κοινό, ειδικές ομάδες

»Το Αρχείο κρύβει μυστικά»

Page 54: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Πολιτιστικοί περίπατοι

στην περιοχή του Ταύρου

με έμφαση στη βιομηχανική

κληρονομιά και την περίοδο

της μεταπολεμικής

ανασυγκρότησης.

Φωτογραφική απεικόνιση βαρελιών

βαφής βυρσοδεψείου [196-] πηγή:

Ι.Α. ΠΙΟΠ, Αρχείο ΕΤΒΑ

Page 55: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Ενθυμήματα και πωλητέα εμπνευσμένα από τον κόσμο των αρχείων.

Page 56: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 57: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Ερωτηματολόγια για την έρευνα ικανοποίησης

χρηστών Ι.Α. ΠΙΟΠ

Page 58: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Καλές πρακτικές

Για την αναδιοργάνωση, τον εμπλουτισμό και την αύξηση

της εξωστρέφειάς του το Ιστορικό Αρχείο ακολουθεί κατά

το δυνατόν μια σειρά καλών πρακτικών, που αφορούν:

-το κτίριο και τις υποδομές για τη φύλαξη του αρχειακού

υλικού (εγκιβωτισμός Αρχειοστασίων, σύστημα διατήρησης

αρχειακού υλικού, σύστημα ξηρής κατάσβεσης, BEMS-

Σύστημα Ενεργειακής Διαχείρισης Κτιρίου, Green Building

Monitor),

-Περιβαλλοντική Πιστοποίηση (κατά Εco-Μanagement &

Audit Scheme)

-Πιστοποίηση Ποιότητας κατά ISO 2009,

-Πιστοποίηση για τη διαχείριση εκδηλώσεων (ISO 20121)

-αστική ασφάλιση των κινούμενων στους χώρους του και

ασφάλιση του πολιτιστικού αποθέματός του

-Σχέδιο Αντιμετώπισης Έκτακτης Ανάγκης για χώρους που

στεγάζουν πολιτιστικό περιεχόμενο (το οποίο προβλέπει

και την αποκατάσταση των ζημιών επί του υλικού αυτού)

και συγκρότηση ομάδας 75 εθελοντών,

Page 59: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Εξοπλισμός ΣΕΑ.

Εκπαίδευση εθελοντών στο πλαίσιο του Σχεδίου Έκτακτης

Ανάγκης Ι.Α. ΠΙΟΠ.

Κινητός εξοπλισμός ΣΕΑ.

Αρχειοστάσιο 1

Τοπογραφικό σχεδιάγραμμα

(πρώτη προτεραιότητα) -

Αναντικατάστατα

Page 60: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 61: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 62: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 63: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 64: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 65: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά
Page 66: «Αρχεία και πολιτισμός» Tμήμα Αρχειονομίας ... ανάγκες μαθήματος Ιστορία από τις πηγές. Εκπαιδευτικά

Ευχαριστούμε για την προσοχή σας