Κλιματική Αλλαγή Φυσική - wwf.gr · oισυγκεντρώσειςco. 2....

Click here to load reader

 • date post

  03-Sep-2019
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Κλιματική Αλλαγή Φυσική - wwf.gr · oισυγκεντρώσειςco. 2....

 • Κλιματική

  Αλλαγή: Φυσική

  διαδικασία

  ή

  ανθρώπινη

  επέμβαση;

 • Tο Φαινόμενο Θερμοκηπίου

  Ηλιακή

  ακτινοβολία

  διαπερνάει

  την

  ατμόσφαιρα

  της

  Γης

  Μέρος

  της

  ηλιακήςακτινοβολίαςανακλάται

  από

  τη

  Γηκαι

  την

  ατμόσφαιρα

  ΜέροςΜέρος

  τηςτης

  υπέρυθρηςυπέρυθρηςακτινοβολίαςακτινοβολίας

  διαπερνάδιαπερνά

  τηντην

  ατμόσφαιραατμόσφαιρα,,

  ενώενώ

  μέροςμέρος

  τηςτης

  επιστρέφειεπιστρέφει

  καικαι

  απορροφάταιαπορροφάταιαπόαπό

  τατα

  μόριαμόρια

  τωντων

  αερίωναερίων

  θερμοκηπίουθερμοκηπίου..ΑποτέλεσμαΑποτέλεσμα

  αυτούαυτού

  είναιείναι

  νανα

  ζεσταθείζεσταθεί

  ηη

  επιφάνειαεπιφάνεια

  καικαιηη

  ατμόσφαιραατμόσφαιρα

  τηςτης

  ΓηςΓης

 • OOιι συγκεντρώσειςσυγκεντρώσεις COCO22 στηνστην ατμόσφαιραατμόσφαιρα έχουν αυξηθείέχουν αυξηθείκατάκατά 40% 40% τα τελευταία τα τελευταία 200 200 χρόνιαχρόνια

  …και, από το 2000 κι ύστερα, συνεχίζουν να …και, από το 2000 κι ύστερα, συνεχίζουν να αυξάνονταιαυξάνονταικατάκατά περισσότεροπερισσότερο απόαπό 2%2% το χρόνο.το χρόνο.

  H H αύξηση των εκπομπώναύξηση των εκπομπών COCO22 οφείλεται, κυρίως, στην οφείλεται, κυρίως, στην καύση ορυκτών καυσίμων καύση ορυκτών καυσίμων ((γιαγια παραγωγήπαραγωγή ενέργειαενέργειαςς))

  …αλλά και στην καταστροφή των δασών που …αλλά και στην καταστροφή των δασών που διαταράσσει τον κύκλο του άνθρακα.διαταράσσει τον κύκλο του άνθρακα.

  Αίτια

 • ΗΗ

  αύξησηαύξηση

  τηςτης

  θερμοκρασίαςθερμοκρασίας......

  °C1850 –

  2005

  ανθρώπινη

  δραστηριότητα

  1850 2005

  Η

  αύξηση

  της

  θερμοκρασίας...

 • Πως

  εκδηλώνεται Λιώσιμο

  Πάγων…

 • 1/1/1979

  Πηγή: NASA, 2003

 • Πηγή: NASA, 2003

  1/1/2003

 • Άνοδος

  της

  στάθμης

  της

  θάλασσας

 • Πλημμύρες

 • Ξηρασία

 • Πυρκαγιές

 • Απώλεια βιοποικιλότητας

 • ΕπιπτώσειςΕπιπτώσεις

  στηνστην

  υγείαυγεία από την κλιματική αλλαγήαπό την κλιματική αλλαγή

  ΑγγειοκαρδιακέςΑγγειοκαρδιακές καικαι αναπνευστικέςαναπνευστικές παθήσειςπαθήσεις λόγωλόγω τηςτηςαύξησηςαύξησης τηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας

  ΕπανεμφάνισηΕπανεμφάνιση λοιμωδώνλοιμωδών ασθενειώνασθενειών λόγωλόγω τηςτης αύξησηςαύξησηςτηςτης θερμοκρασίαςθερμοκρασίας

  ΑύξησηΑύξηση αλλεργικώναλλεργικών παθήσεωνπαθήσεων, , άσθματοςάσθματος..

 • ΜέχριΜέχρι

  τώρατώρα……

 • ΠερίπουΠερίπου 168 168 χώρεςχώρες ((πρωτπρωτ. . τουτου ΚιότοΚιότο) ) έχουνέχουν δεσμευτείδεσμευτείνανα περιορίσουνπεριορίσουν τιςτις εκπομπέςεκπομπές CO2CO2 πουπου ευθύνονταιευθύνονται γιαγιατηντην υπερθέρμανσηυπερθέρμανση τουτου πλανήτηπλανήτη..

  ΠαρόλοΠαρόλο πουπου οιοι διασκέψειςδιασκέψεις ((ΚοπεγχάγηΚοπεγχάγη, , ΚανκούνΚανκούν) ) πουπουακολούθησανακολούθησαν δενδεν έφερανέφεραν τατα επιθυμητάεπιθυμητά αποτελέσματααποτελέσματαηη προσπάθειαπροσπάθεια γιαγια κοινήκοινή δέσμευσηδέσμευση τωντων κρατώνκρατώναπέναντιαπέναντι στηνστην ΚΚ..Α.Α. συνεχίζεταισυνεχίζεται ((ΝτέρμπανΝτέρμπαν ΝοέμβριοςΝοέμβριος2011)2011)

  Δεσμεύσεις

  σε

  διεθνές

  επίπεδο

 • ΜείωσηΜείωση εκπομπώνεκπομπών COCO22 ( ( βιομηχανίεςβιομηχανίες, , επιχειρήσειςεπιχειρήσεις, , νοικοκυριάνοικοκυριά, , μεταφορέςμεταφορές κλπκλπ).).ΕξοικονόμησηΕξοικονόμηση ενέργειαςενέργειας ((πχπχ. . μείωσημείωση κατανάλωσηςκατανάλωσης, , βελτίωσηβελτίωση ενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης ηλεκτρικώνηλεκτρικώνσυσκευώνσυσκευών))ΣτροφήΣτροφή σεσε καθαρέςκαθαρές μορφέςμορφές ενέργειαςενέργειας

  Καλές

  πρακτικές

 • ΟιΟι ΑΠΕΑΠΕ

 • ΑιολικήΑιολική

  ενέργειαενέργεια

 • Ηλιακή

  ενέργεια

 • Υδροηλεκτρική

  ενέργεια

 • Γεωθερμία

 • Ηλιοθερμική

  ενέργεια

 • Βιοκαύσιμα

 • Κυματική

  ενέργεια

 • Εμείς

  και

  το

  κλίμα

 • ΧρησιμοποιώΧρησιμοποιώ

  τατα

  μέσαμέσα

  μαζικήςμαζικής

  μεταφοράςμεταφοράς καικαι

  μειώνωμειώνω

  τιςτις

  εκπομπέςεκπομπές

  αερίωναερίων

  πουπου

  θερμαίνουνθερμαίνουν

  υπερβολικάυπερβολικά

  τηντην

  ατμόσφαιραατμόσφαιρα

 • ΗΗ

  φθηνότερηφθηνότερη

  ενέργειαενέργεια

  είναιείναι

  αυτήαυτή

  πουπου

  δενδεν

  καταναλώθηκεκαταναλώθηκε ποτέποτέ

  ΗΗ

  εξοικονόμησηεξοικονόμηση

  ενέργειαςενέργειας

  είναιείναι

  ηη

  πιοπιο

  καθαρήκαθαρή

  μορφήμορφή ενέργειαςενέργειας

  ΟικολογίαΟικολογία

  καικαι

  οικονομίαοικονομία

 • ΣβήνωΣβήνω τιςτις ηλεκτρικέςηλεκτρικέςσυσκευέςσυσκευές απόαπό τοντονκεντρικόκεντρικό διακόπτηδιακόπτη

  ΕπιλέγωΕπιλέγω συσκευέςσυσκευές μεμε τοντονυψηλότερουψηλότερο δείκτηδείκτηενεργειακήςενεργειακής απόδοσηςαπόδοσης

  Εξοικονομώ…..

  PresenterPresentation NotesΣύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις που έγιναν σε 1300 σπίτια σε 27 χώρες της ΕΕ η κατανάλωση ενέργειας στο stand by και off mode αντιστοιχεί σε 43 MWH ενώ οι εκπομπές CO2 αγγίζουν τα 9 εκ. ετησίως!Μέχρι το 2030 το 15% της συνολικής ηλεκτρικής κατανάλωσης των συσκευών θα οφείλεται σε κατανάλωση σε stand by και off mode

 • •Προτιμώ τον αντί της ηλεκτρικής εστίας για να ζεστάνω νερό.

  •Βράζω όσο νερό χρειάζομαι, όχι παραπάνω.

  •Προτιμώ τις μικρές συσκευές γιατί κατά μέσο όρο καταναλώνουν λιγότερο ρεύμα.

  Μαγειρεύω στη χύτρα ταχύτητας. Εξοικονομώ

  έως

  60% ηλεκτρική

  ενέργεια

  και

  πολύ

  χρόνο.

  ___ _____ _____ ___ ________ __________ ___ _____ _____ ___ ________ __________ ________________

  ΚάνωΚάνω

  σωστήσωστή

  χρήσηχρήση

  τωντων

  οικιακώνοικιακών

  ηλεκτρικώνηλεκτρικών συσκευώνσυσκευών

  PresenterPresentation NotesΦροντίζω οι συσκευές που αγοράζω να έχουν υψηλό δείκτη ενεργειακής απόδοσης κι επιλέγω εκείνες που φέρουν την ετικέτα ενεργειακής σήμανσης ηλεκτρικών συσκευών που μας ενημερώνει για την κατανάλωση σε ρεύμα.Χρησιμοποιώ σκεύη που έχουν ίδια διάμετρο με την εστία της κουζίνας, ώστε να μην έχουμε μεγάλες απώλεια σε θερμότητα.

 • ΔενΔεν ανοιγοκλείνωανοιγοκλείνω άσκοπαάσκοπα τοντον φούρνοφούρνο γιατίγιατί σπαταλάωσπαταλάωθερμότηταθερμότητα..ΧρησιμοποιώΧρησιμοποιώ σκεύησκεύη πουπου έχουνέχουν ίδιαίδια διάμετροδιάμετρο μεμε τηντην εστίαεστίατηςτης κουζίναςκουζίνας, , ώστεώστε νανα μηνμην έχουμεέχουμε μεγάλεςμεγάλες απώλειααπώλεια σεσεθερμότηταθερμότητα..ΣΣβήνωβήνω τοντον φούρνοφούρνο λίγολίγο νωρίτερανωρίτερα καικαι εκμεταλλεύομαιεκμεταλλεύομαι τητηθερμότηταθερμότητα που υπάρχει που υπάρχει γιαγια νανα τελειώσωτελειώσω τοτο μαγείρεμαμαγείρεμα

  Τα μυστικά τηςΤα μυστικά της

  PresenterPresentation NotesΕπιλέγω να σβήνω τον φούρνο λίγο νωρίτερα και εκμεταλλεύομαι τη θερμότητα για να τελειώσω το μαγείρεμα. προτιμώ τον ζεστό αέρα από την προθέρμανση του φούρνου. Δεν ανοιγοκλείνω άσκοπα τον φούρνο γιατί σπαταλάω άσκοπα θερμότητα. Χρησιμοποιώ σκεύη που έχουν ίδια διάμετρο με την εστία της κουζίνας, ώστε να μην έχουμε μεγάλες απώλεια σε θερμότητα.

 • Πριν φύγω ταξίδι, κλείνω την παροχή νερού του πλυντηρίου.

  Επιλέγω τα οικονομικά προγράμματα πλύσης. Η σωστή Επιλέγω τα οικονομικά προγράμματα πλύσης. Η σωστή χρήση του πλυντηρίου ρούχων (χρήση του πλυντηρίου ρούχων (χαμηλές θερμοκρασίες, γεμάτο χαμηλές θερμοκρασίες, γεμάτο πλυντήριοπλυντήριο) μπορεί να εξοικονομήσει €15 το χρόνο) μπορεί να εξοικονομήσει €15 το χρόνο

  Στις αγορές μου επιλέγω Στις αγορές μου επιλέγω πλυντήριοπλυντήριο υψηλήςυψηλής ενεργειακήςενεργειακήςαπόδοσηςαπόδοσης οπότε εξοικονομώοπότε εξοικονομώ κατάκατά μέσομέσο όροόρο μέχριμέχρι καικαι 300 300 ευρώευρώ τοτο χρόνοχρόνο!!

  Τα μυστικά τωνΤα μυστικά των

 • •Στο κατάστημα…

  πριν αγοράσω ψυγείο αναζητώ πάντα

  την

  ένδειξη κατανάλωση

  ενέργειας.

  Προτιμώ

  τα

  ψυγεία

  μεγάλης

  ενεργειακής

  απόδοσης

  Α, Α++.

  •Ένα ψυγείο καταναλώνει το 20% της ηλεκτρικής ενέργειας ενός νοικοκυριού

  Τα

  ψυγεία

  νέας

  τεχνολογίας

  εξοικονομούν

  μέχρι

  και 60% ενέργεια

  σε

  σχέση

  με

  τη

  μέση

  κατανάλωση

  Τα μυστικά τουΤα μυστικά του

  PresenterPresentation NotesΤα ψυγεία καταναλώνουν αρκετή ενέργεια σχεδόν το 15%-20% της συνολικής οικιακής κατανάλωσης.Ιδιαίτερα τα παλιά ψυγεία καταναλώνουν ακόμα περισσότερη ενώ λειτουργούν όλο το 24ωρο. Δεν αφήνω την πόρτα του ψυγείου για πολλή ώρα ανοιχτή. Φροντίζω το ψυγείο να είναι μακριά από συσκευές που εκπέμπουν θερμότητα ενώ είναι καλό να υπάρχει αρκετή απόσταση από τον τοίχο για να αερίζεται καλά. Κάνω συχνά απόψυξη (εάν χρειάζεται), ένα στρώμα πάγου 5 χιλιοστών μπορεί ν’αυξήσει την κατανάλωση ρεύματος μέχρι και 30%. Όταν σκοπεύω να αγοράσω ψυγείο υπολογίζω πόσα άτομα θα το χρησιμοποιήσουν, πόσες φορές την εβδομάδα μαγειρεύω στο σπίτι, ποιος είναι ο όγκος των προϊόντων που χρειάζονται ψύξη κτλ.

       

 • Σβήνω

  τις

  ηλεκτρικές

  συσκευές

  από

  τον κεντρικό

  διακόπτη

  και κερδίζω

  περίπου

  30 €

  ετησίως

  ενώ

  εξοικονομώ ενέργεια ικανή να ηλεκτροδοτήσει ένα μεγάλο νησί (πχ Λέσβος)

  Εξοικονομώ

  ενέργεια

  …εξοικονομώ €

  Χρησιμοποιώ λαμπτήρα εξοικονόμησης ενέργειας,Αποτρέπω την έκλυση περίπου 280 kg CO2 κι εξοικονομώ ενέργεια αξίας περίπου 30 €

  PresenterPresentation NotesΓια τις συσκευές γραφείου επιλέγω εκείνες με την ετικέτα energy star και την εδική σήμανση eco label

 • Πόσο CO2

  και € εξοικονόμησα τον χρόνο;

 • Καταναλώνω

  συνειδητά.

  Βρίσκω

  τρόπους

  να

  υπολογίζω

  την

  κατανάλωση

  σε

  ρεύμα

  PresenterPresentation NotesΧρησιμοποιώ βατόμετρο. Υπολογίζοντας τις ώρες και την ισχύ μιας ηλεκτρικής συσκευής μπορούμε κατά μέσο όρο να γνωρίζουμε πόσες κιλοβατώρες καταναλώνουμε. Για παράδειγμα έστω ότι χρησιμοποιούμε ένα υπολογιστή 120 W για 6 ώρες την ημέρα . Υπολογίζουμε 6* 120 W* 365 ημέρες/1000= 262,8kwh/ έτος Μια κιλοβατώρα (1000 watt σε 1 ώρα) αντιστοιχεί σε: 2 ημέρες λειτουργίας του ψυγείου10 ώρες φωτισμού από μια λάμπα 100W 1 ώρα χρήσης της ηλεκτρικής σκούπας25 ώρες λειτουργίας της τηλεόρασης

 • Κάνε χρήση όχι κατάχρησηΚάνε χρήση όχι κατάχρηση

  Ανάγκη

  ή

  επιθυμία;

  Ας διαχωρίσουμε τις επιθυμίες από τις ανάγκες μας.

  Ας γίνουμε συνειδητοποιημένοι καταναλωτές.

  Ας ζήσουμε σε μια κοινωνία που προσέχει και δεν κατασπαταλά τους φυσικούς πόρους της γης.

 • •Είμαστε από τις πιο σπάταλες χώρες της Ευρώπης στην κατανάλωση ενέργειας για θέρμανση.

  •450 εκ. ευρώ

  ετησίως

  δαπανώνται

  για

  θέρμανση

  και κλιματισμό

  στα

  δημόσια

  κτίρια.

  Ευτυχώς… αλλάζουμε:

  42.000 αιτήσεις

  κατατέθηκαν για ενεργειακή επιθεώρηση σε νοικοκυριά

  Στη χώρα μας…

 • Επισκέπτομαι τον δικτυακό τόπο για ν’ αγοράσω τις πιο αποδοτικές ενεργειακά

  συσκευές

 • Ένας διαγωνισμός μεταξύ των Ένας διαγωνισμός μεταξύ των νοικοκυριών για τη μείωση των νοικοκυριών για τη μείωση των εκπομπών εκπομπών COCO22

  σε εθνικό και σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο.ευρωπαϊκό επίπεδο.

 • ΣτόχοιΣτόχοι

  ΤουλάχιστονΤουλάχιστον

  2%2%

  μείωσημείωση

  στηνστηνκατανάλωσηκατανάλωση

  ηλεκτρικήςηλεκτρικής

  ενέργειαςενέργειας

  ΤουλάχιστονΤουλάχιστον

  4%4%

  μείωσημείωσηστηνστην

  κατανάλωσηκατανάλωση

  ενέργειαςενέργειας

  θέρμανσηςθέρμανσης

  10.200 10.200 συμμετέχοντασυμμετέχοντα

  ευρωπαϊκάευρωπαϊκά

  νοικοκυριάνοικοκυριάΠοιοΠοιο

  είναιείναι

  τοτο

  κίνητροκίνητρο;;ΗΗ

  εξοικονόμησηεξοικονόμηση

  ενέργειαςενέργειας

  παράλληλαπαράλληλαμεμε

  τηντην

  εξοικονόμησηεξοικονόμηση

  χρημάτωνχρημάτων

  ΗΗ

  ενσωμάτωσηενσωμάτωση

  τωντων

  ευρωπαϊκώνευρωπαϊκών

  στόχωνστόχωνστηνστην

  καθημερινήκαθημερινή

  ζωήζωή

  τωντων

  πολιτώνπολιτών

  ΗΗ

  απονομήαπονομή

  τωντων

  βραβείωνβραβείων

  εξοικονόμησηςεξοικονόμησης

  ενέργειαςενέργειας

 • ΗΗ

  ΕλλάδαΕλλάδα

  στηνστην

  11ηη

  θέσηθέση

  ΗΗ

  οικονομικήοικονομική

  κρίσηκρίση

  σανσαν

  αφορμήαφορμή

  ΚατανόησηΚατανόηση

  τωντων

  δυνατοτήτωνδυνατοτήτων

  εξοικονόμησηςεξοικονόμησης

  ΟιΟι

  πολίτεςπολίτες

  ενδιαφέρονταιενδιαφέρονται

  ολοέναολοένα

  καικαι

  περισσότεροπερισσότερο

 • ΣύνοψηΣύνοψη

  αποτελεσμάτωναποτελεσμάτωνΟΟ μέσοςμέσος όροςόρος τουτου συνολικούσυνολικού ενεργειακούενεργειακού αποτυπώματοςαποτυπώματος για το 2010για το 2010ανέρχεταιανέρχεται σεσε 4.578 4.578 kgkg COCO22//κάτοικοκάτοικο

  ΑποτύπωμαΑποτύπωμα 2010: 2010: ΜείωσηΜείωση 12,3% 12,3% σεσε σχέσησχέση μεμε τοτο 2007 2007

  ΗΗ οικονομικήοικονομική κρίσηκρίση ωθείωθεί στονστον ‘‘οριζόντιοοριζόντιο’’ περιορισμόπεριορισμό τηςτης κατανάλωσηςκατανάλωσης

  ΛόγωΛόγω μεγέθουςμεγέθους πληθυσμούπληθυσμού, , στηνστην ΑττικήΑττική εκλύεταιεκλύεται σχεδόνσχεδόν τοτο 50% 50% τωντωνεκπομπώνεκπομπών COCO22 απόαπό τιςτις δραστηριότητεςδραστηριότητες τουτου οικιακούοικιακού τομέατομέα

  ΤαΤα περιθώριαπεριθώρια βελτίωσηςβελτίωσης τουτου αποτυπώματοςαποτυπώματος ((λαμβάνονταςλαμβάνοντας υπόψηυπόψη τηντηνέλλειψηέλλειψη σχεδιασμούσχεδιασμού στονστον τομέατομέα τηςτης εξοικονόμησηςεξοικονόμησης ενέργειαςενέργειας) ) είναιείναιμεγάλαμεγάλα

  ΤοΤο

  ΠΕΞΕΠΕΞΕ

  μπορείμπορεί

  νανα

  συμβάλεισυμβάλει

  θετικάθετικά

  στονστον

  περιορισμόπεριορισμό

  τουτου

  αποτυπώματοςαποτυπώματος

 • Σάββατο

  31 Μαρτίου

  2012 20:30

 • «ΥΙΟΘΕΤΗΣΤΕ» (ως

  τάξη, περιβαλλοντική

  ομάδα ή

  σχολείο) ένα

  από

  αυτά

  τα απειλούμεναείδη γιαναβοηθήσ

  κι εσείς

  στο

  έργο

  τουWWF.

  Περισσότεραστο wwf.gr

 • Ευχαριστούμε πολύ

  Slide Number 1Slide Number 2Slide Number 3Slide Number 4Η αύξηση της θερμοκρασίας...Slide Number 6Slide Number 7Slide Number 8Slide Number 9Slide Number 10Slide Number 11Slide Number 12Slide Number 13Επιπτώσεις στην υγεία �από την κλιματική αλλαγήΜέχρι τώρα…Slide Number 16 Οι ΑΠΕSlide Number 19Slide Number 20Slide Number 21Slide Number 22Slide Number 23Slide Number 24Slide Number 25Slide Number 26Χρησιμοποιώ τα μέσα μαζικής μεταφοράς �και μειώνω τις εκπομπές αερίων που θερμαίνουν υπερβολικά την ατμόσφαιραSlide Number 28Slide Number 29Κάνω σωστή χρήση των οικιακών ηλεκτρικών συσκευώνSlide Number 31Slide Number 32Slide Number 33Slide Number 34Slide Number 35Slide Number 36Κάνε χρήση όχι κατάχρηση Slide Number 38Επισκέπτομαι τον δικτυακό τόπο για ν’ αγοράσω τις πιο αποδοτικές ενεργειακά συσκευέςSlide Number 40 ΣτόχοιΗ Ελλάδα στην 1η θέσηΣύνοψη αποτελεσμάτωνSlide Number 44Slide Number 45Slide Number 46Slide Number 47Slide Number 48Slide Number 49Slide Number 50Slide Number 51Slide Number 52