Γεωγραφικά...

Click here to load reader

 • date post

  29-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Γεωγραφικά...

 • Τμήμα Επιστημών της Θάλασσας

  Σχολή Περιβάλλοντος

  Πανεπιστήμιο Αιγαίου

  Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών

  Δήμητρα Κίτσιου

  Μυτιλήνη 2010

 • -2-

  Περιεχόμενα

  Κεφάλαιο 1

  Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)

  Geographic / Geographical Information Systems (GIS)

  1.1 Ορισμός

  1.2 Προέλευση

  1.3 Χρησιμότητα

  1.4 Επιμέρους τμήματα

  1.4.1 Ο μηχανικός εξοπλισμός (hardware)

  1.4.2 Το λογισμικό (software)

  1.4.3 Το πλαίσιο οργάνωσης της λειτουργίας

  1.5 Πεδία εφαρμογής

  Κεφάλαιο 2

  Δομή των δεδομένων σε ένα Γεωγραφικό Σύστημα Πληροφοριών

  2.1 Γεωγραφικά δεδομένα

  2.2 Μοντέλα χωρικών δεδομένων

  2.2.1 Διανυσματικό μοντέλο (vector model)

  2.2.2 Δομή του διανυσματικού μοντέλου

  2.2.3 Ψηφιδωτό μοντέλο (raster model)

  2.2.4 Δομή του ψηφιδωτού μοντέλου

  2.2.5 Σύγκριση διανυσματικού – ψηφιδωτού μοντέλου

  2.2.6 Μέθοδοι μετατροπής δεδομένων από διανυσματική σε

  ψηφιδωτή μορφή

  Κεφάλαιο 3

  Βάσεις δεδομένων (Data Bases)

  3.1 Ορισμός, βασικοί όροι και χαρακτηριστικά

  3.2 Σχέσεις ανάμεσα στα στοιχεία των Βάσεων Δεδομένων

  3.3 Δομές των Βάσεων Δεδομένων

  3.3.1 Δομή δένδρων ή Ιεραρχική δομή (Ηierarchical structure)

  3.3.2 Δομή δικτύων ή Δικτυακή δομή (Network structure)

  3.3.3 Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων (Relational Data Bases)

  3.4 Βάσεις Δεδομένων και Γεωγραφικά Συστήματα Πληροφοριών –

  Υβριδικές Σχεσιακές Βάσεις Δεδομένων

 • -3-

  Κεφάλαιο 4

  Δημιουργία της χωρικής βάσης δεδομένων ενός Γεωγραφικού Συστήματος

  Πληροφοριών

  4.1 Εισαγωγή δεδομένων

  4.1.1 Απεικόνιση του πραγματικού κόσμου

  4.1.2 Πηγές χωρικών δεδομένων

  4.1.3 Κλίμακες μέτρησης χωρικών δεδομένων

  4.1.4 Τρόποι εισαγωγής δεδομένων σε ένα ΓΣΠ

  4.2 Επαλήθευση των δεδομένων και διόρθωση λαθών

  4.3 Προεπεξεργασία των δεδομένων

  Κεφάλαιο 5

  Γεωγραφικά συστήματα συντεταγμένων

  5.1 Σφαιρικό σύστημα συντεταγμένων (Spherical Coordinate System)

  5.2 Καρτεσιανό Σύστημα Συντεταγμένων (Cartesian Coordinate System)

  5.3 Γεωγραφικές προβολές (Map projections)

  5.3.1 Προβολή σε κύλινδρο (Cylindrical)

  5.3.2 Προβολή σε επίπεδο (Azimuthal)

  5.3.3 Προβολή σε κώνο (Conical)

  5.4 UTM (Universal Transverse Mercator)

  Κεφάλαιο 6

  Ανάλυση χωρικών δεδομένων (Spatial analysis)

  6.1 Υπέρθεση (Overlay)

  6.2 Μέθοδοι χωρικής παρεμβολής (Spatial interpolation methods)

  6.2.1 Μέθοδος παρεμβολής Αντιστρόφου Βαρύνουσας Απόστασης

  (Inverse Distance Weighted Interpolation Method)

  6.3 Βαριογράμματα

  Βιβλιογραφία

 • -4-

  Κεφάλαιο 1

  Βασικές έννοιες των Γεωγραφικών Συστημάτων Πληροφοριών (ΓΣΠ)

  Geographic / Geographical Information Systems (GIS)

  1.1 Ορισμός

  Μια πρώτη ματιά στις λέξεις που συνθέτουν τον όρο Γεωγραφικό Σύστημα

  Πληροφοριών μας οδηγεί στο συμπέρασμα ότι πρόκειται για ένα Σύστημα

  Πληροφοριών που αφορά γεωγραφικά δεδομένα. Αρκεί λοιπόν να ορίσουμε τους

  όρους Σύστημα Πληροφοριών και γεωγραφικά δεδομένα.

  Σύστημα: Σύνολο που αποτελείται από επιμέρους τμήματα τα οποία συνδέονται

  λειτουργικά μεταξύ τους για την επίτευξη ενός προκαθορισμένου σκοπού.

  Δεδομένα / Στοιχεία (Data): Σειρά από ποσοτικά ή ποιοτικά χαρακτηριστικά ενός

  συνόλου σε μη επεξεργασμένη μορφή.

  Πληροφορία (Information): Όταν τα δεδομένα / στοιχεία υποστούν κάποιας μορφής

  επεξεργασία / ανάλυση, με σκοπό να προσφέρουν επιπλέον γνώση και να

  απαντήσουν σε κάποιο ερώτημα, τότε δημιουργείται η Πληροφορία.

  Σύστημα Πληροφοριών: Ένα σύνολο διαδικασιών όπως π.χ. παρατήρηση, μέτρηση,

  περιγραφή, επεξήγηση, πρόβλεψη οι οποίες εφαρμόζονται στα δεδομένα / στοιχεία

  για τη δημιουργία πληροφορίας χρήσιμης για τη λήψη αποφάσεων.

  Γεωγραφική πληροφορία: Πληροφορία που έχει ορισθεί χωρικά και περιγράφει

  αντικείμενα στον πραγματικό κόσμο βάσει:

  (α) της θέσης τους σύμφωνα με ένα γνωστό σύστημα συντεταγμένων, (β) των

  χαρακτηριστικών τους (attributes), δηλαδή των ποσοτικών και ποιοτικών ιδιοτήτων

  τους (όνομα, μέγεθος, χρώμα κλπ.), (γ) της μεταβολής τους στο χρόνο και (δ) της

  σχέσης τους με άλλα αντικείμενα του χώρου, δηλαδή της τοπολογίας τους.

  Βάσει των παραπάνω, ποικίλοι ορισμοί θα μπορούσαν να δοθούν για ένα ΓΣΠ,

  μερικοί από τους οποίους αναφέρονται στη συνέχεια.

 • -5-

  Ορισμοί ΓΣΠ

  Ένα ολοκληρωμένο σύστημα συλλογής, αποθήκευσης, διαχείρισης, ανάλυσης

  και απεικόνισης πληροφορίας σχετικής με φαινόμενα που εξελίσσονται στο χώρο.

  Ένα ισχυρό σύνολο εργαλείων για τη συλλογή, την αποθήκευση, το

  μετασχηματισμό και την απεικόνιση χωρικών δεδομένων του πραγματικού κόσμου

  για ένα συγκεκριμένο σκοπό (Burrough, 1986).

  Ένα πληροφοριακό σύστημα που αποθηκεύει, αναλύει και απεικονίζει τόσο

  χωρικά όσο και μη χωρικά δεδομένα (Parker, 1988).

  Σύστημα βάσης δεδομένων τα οποία στην πλειοψηφία τους είναι χωρικά και

  στα οποία εφαρμόζονται διάφορες διαδικασίες με σκοπό να απαντηθούν ερωτήματα

  σχετικά με χωρικές οντότητες της βάσης δεδομένων (Smith et al., 1987).

  Σύστημα που υποβοηθεί στη λήψη αποφάσεων σχετ