Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην...

of 11 /11
Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ Παςάσ αποβιβϊςτηκε ςτην Πελοπόννηςο . Η Επανϊςταςη περνοϑςε δϑςκολεσ ςτιγμϋσ. Τϐτε ο Παπαφλέςςασ με τουσ ϊνδρεσ του οχυρώθηκαν ςτο Μανιϊκι . Στην ϊνιςη μϊχη που ακολοϑθηςε, ο Παπαφλϋςςασ ϋχαςε τη ζωό του. Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Transcript of Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην...

Page 1: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ Παςάσ αποβιβϊςτηκεςτην Πελοπόννηςο. Η Επανϊςταςη περνοϑςε δϑςκολεσ ςτιγμϋσ. Τϐτεο Παπαφλέςςασ με τουσ ϊνδρεσ του οχυρώθηκαν ςτο Μανιϊκι. Στην ϊνιςημϊχη που ακολοϑθηςε, ο Παπαφλϋςςασ ϋχαςε τη ζωό του.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Page 2: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Aφοϑ κατϋςτειλαν την επανϊςταςη ςτην Κρότη και κατϋςτρεψαν τηνΚϊςο και τα Ψαρϊ, οι αιγυπτιακϋσ δυνϊμεισ κινόθηκαν προσ τηνΠελοπϐννηςο.

Τον χειμώνα του 1824-1825 ο γιοσ του Μεχμϋτ Αλό, Ιμπραήμ Παςάσ,αποβιβϊςτηκε ςτη Μεθώνη με πολϑ ςτρατϐ και εφϐδια.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Page 3: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Την ύδια ςτιγμό οιΈλληνεσ επαναςτϊτεσεύχαν διχαςτεύ απϐ τισεμφϑλιεσ διαμϊχεσ γιατην εξουςύα, μεαποκορϑφωμα τηφυλϊκιςη τουΚολοκοτρώνη και ϊλλωνγνωςτών οπλαρχηγών.

Καθώσ όταναπροετούμαςτοι, δενμπϐρεςαν ναςυγκρατόςουν τατουρκοαιγυπτιακϊςτρατεϑματα.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Page 4: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Με ορμητόριο τη Μεθώνη,ο Ιμπραόμ και οι Γϊλλοιςϑμβουλοι και επιτελεύστου επιχεύρηςαν νακαταλϊβουν τον ϐρμο τουΝαυαρύνου, για τηναςφϊλεια των πλούων τουσ.

Στη ςυνϋχεια, τατουρκοαιγυπτιακϊςτρατεϑματαπερικϑκλωςαν τα κϊςτραχρηςιμοποιώντασ κανϐνιακαι ανϊγκαςαν τουσπολιορκημϋνουσ να ταπαραδώςουν.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Ο Ιμπραόμ Παςϊσ

Page 5: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Μπροςτϊ ςτον κύνδυνο να ςβόςειη Επανϊςταςη, ο υπουργϐσ τωνΕςωτερικών Παπαφλέςςασ ζότηςε απϐ την κυβϋρνηςη τηναποφυλϊκιςη των οπλαρχηγών.

Ο ύδιοσ πόγε ςτη Μεςςηνύα καιοχυρώθηκε με τουσ ϊνδρεσ τουςτο ορεινϐ χωριϐ Μανιϊκι,αποφαςιςμϋνοσ να μην αφόςει τονΙμπραόμ να περϊςει ςτοεςωτερικϐ τησ Πελοποννόςου.

Δύνοντασ ϊνιςη μϊχη, ςτα τϋληΜαϏου του 1825, ο Παπαφλϋςςασκαι οι ςυμπολεμιςτϋσ τουπολϋμηςαν γενναύα και ϋχαςαν τηζωό τουσ.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Ο Γρηγϐριοσ Δικαύοσ (Παπαφλϋςςασ)

Page 6: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Μετϊ τη μϊχηςτο Μανιϊκι, ηκυβϋρνηςηαποφϊςιςεγενικό αμνηςτία.

Οι φυλακιςμϋνοιοπλαρχηγούελευθερώθηκανκαι ο ΘεϐδωροσΚολοκοτρώνησδιορύςτηκεαρχιςτρϊτηγοσ.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Αμνηςτία: Η παραγραφό ποινικοϑ ό πολιτικοϑ αδικόματοσ με ειδικϐ νϐμο.

Μνημεύο ςτο Μανιϊκι προσ τιμόν των νεκρών Ελλόνων

Page 7: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Ο Ιμπραόμ, ανεμπϐδιςτοσ,ϋφταςε ςτην Τριπολιτςϊ και δϑοημϋρεσ μετϊ προχώρηςε εναντύοντου Ναυπλίου, τησ πρωτεϑουςαστων επαναςτατών.

Συγκροϑςτηκε ϐμωσ ςτουσΜϑλουσ τησ Αργολύδασ μεελληνικϋσ ςτρατιωτικϋσδυνϊμεισ, που εύχαν επικεφαλόστον Υψηλϊντη και τονΜακρυγιϊννη, και επϋςτρεψεςτην Τριπολιτςϊ.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Ιωϊννησ Μακρυγιϊννησ

Ναύπλιο: Παραθαλάςςια πόλη τησ Πελοποννήςου, πρωτεύουςα των επαναςτατημένων Ελλήνων.

Page 8: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Ο Κολοκοτρώνησ για ν'αντιμετωπύςει τον ςτρατϐτου Ιμπραόμ, που ότανοργανωμϋνοσ ςϑμφωνα μεευρωπαώκϊ πρϐτυπα,επϋλεξε την τακτικότου κλεφτοπόλεμου.

Έλληνεσ ϋνοπλοι ϋκαναναιφνιδιαςτικϋσ επιθϋςεισκατϊ τισ νυχτερινϋσ κυρύωσώρεσ και προκαλοϑςανςτον εχθρϐ μεγϊλεσφθορϋσ.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Κλεφτοπόλεμος: Πολεμική τακτική που βαςιζόταν ςε αιφνιδιαςτικέσ επιθέςεισ και χρηςιμοποιήθηκε από τουσκλέφτεσ ςτα χρόνια τησ Τουρκοκρατίασ πολεμώντασ εναντίον τακτικού ςτρατού.

Page 9: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Όμωσ εύχε γύνει φανερϐπωσ ο τρϐποσ αυτϐσ τουπολϋμου δεν όταν πλϋοναποτελεςματικϐσ.

Έτςι, η επαναςτατικόΚυβϋρνηςη ανϋθεςε τηνοργϊνωςη τακτικοϑςτρατοϑ ςτον Γϊλλοςυνταγματϊρχη ΚϊρολοΦαβιϋρο.

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Κϊρολοσ Φαβιϋροσ

Page 10: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/

Page 11: Τον χειμώνα του Ιμπραήμ Παςάσ ςτην ...users.sch.gr/bounartzis/wp-content/uploads/2020/01/... · Τον χειμώνα του 1824-1825 ο Ιμπραήμ

Ηλύασ Μπουναρτζόσ/http://users.sch.gr/bounartzis/