Δίκτυα...

Click here to load reader

 • date post

  16-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Δίκτυα...

 • Δίκτυα Υπολογιστών LI Πλεονεκτήματα Km εφαρμογές .

  I J J Τα δίκτυα στη σημερινή εποχή ................... 1,1.2 Άλλες εφαρμογές .....,....»....„„.„..,„„.„...

  1.2 βασικές έννοιες.*....„...,..„..„».,.....„..„„..„..„„...,.„...,. I.2J Δικτύωση ηλεκτρονικών υπολογιστών ...... 1.2.2 Δομή δικτύων............. ,,..,»., 1.2.3 Βασικές τοπολογίες,.......,.,.,..,...,,.,....,.....,.,. 1.2.4 Κατηγοριοποίηση - Ταξινόμηση δικτύων,.. 1.2.5 Τεχνολογίες μεταγωγής

  13 Τυποποίηση δικτύων - πρότυπα,..,.,.......,..,..,,,,.,,..,.... 1.4 Αρχιτεκτονική δικτύων

  1.4.1 Το πρότυπο OSI της ISO ,. 1Α2 Αρχιτεκτονική TCP/IP..........................

  1.5 Συσκευές διασύνδεσης.......,...........,..,,.....,..,.......,.,.,,. 1.5.1 Γέφυρες...,..,,..,....,,..,,.,.....,..,.....,.,. »..„..,, 1.5.2 Δρομολογητές 1.5.3 Πύλες .........1..,. .. 1.5.4 Άλλες συσκευές

  1.6 Ερωτήσεις - Θέματα για ανάπτυξη - Ασκήσεις..

  ........2 ?

  .,.,...29 ..30

  .,,.,,,,31 ,....,,31 ,,.....35

  37 .,,.,..41

  45 .,,.,,.48

  49 .......49 ..,...,53 .......57 .......57

  ,.59 . 6 0 ...60 ...62

  Εισαγωγή στοάιαΒίκτυο mm ι τις Υπηρεσίες του. 2.1 Εισαγωγή στα διαδίκτυα .....,..,„..„.„„..,.,.....,..,....,......,..,..„...„.,..,..„„ 2.2 Βασικοί πρόδρομοι του Διαδικτύου ..„..„..„....,.,..,....„.»..»,.,... 23 Το Διαδίκτυο (Internet) » . . . . . . . „ , . . „ . „ „

  2.3.1 Η πορεία προς το Internet 2 J , 2 Ορισμός, χαρακτηριστικά και εφαρμογές του Διαδικτύου ». 2.3.3 Οργανισμοί τυποποίησης & διαχείρισης του Διαδιχτύου,,...., 2.3.4 Σύνδεση στο Διαδίκτυο. 2.3.5 Το μοντέλο πελάτη - εξυπηρετητή ..,„.,.„.,

  2.4 Ανάλυση της αρχιτεκτονικής TCP/IP για το Διαδίκτυα 2.4.1 Το επίπεδο μεταφοράς,,...,, 2.4.2 Το επίπεδο διαδικτύου » Πρωτόκολλο ΙΡ.,„... 2,43 Το επίπεδο εφαρμογής του Διαδικτύου.,..,.,,,»

  2.5. l b ηλεκτρονικό ταχυδρομείο .„,.,...„,„„».„„....,....».»..,. 2.5.1 Μορφή ηλεκτρονικού μηνύματος..,.......,.,,..,, 2.5.2 Η μορφή ΜΙΜΕ J ................. 2.5.3 Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο; Προγράμματα για αποστολή και μεταφορά . 2.5.4 Πρόσβαση στη θ^ρίϊα:*.—,.— ,,,,..,.,,™,: 2.5.5 Προγράμματα αποστολής και λήψης ηλεκτρονικού

  - . 7 1 ..,.72 .,,,74 ...,74 ...74 ...76 ...77 ...82 ,,,89 ...89 ...92 .107 . 113 . 114 , 115 117 120

 • t^p^p^opeio^ — — * — , — 1 2 3 2.5.6. Προϋποθέσεις για χρήση του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου......».»»».»»., 124 2.5.7 Προτερήματα του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου ....,......»,»..».»,.»............... 124 2.5.8 Ασφάλεια στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο..,».»....,.»,»...,»..».,.».»................ 125

  2.6 0 παγκόσμιος Ιστός - World Wide Web...... — — .. — ... 127 2.6.1 URL (IMform Resource Locator: ομοιόμορφος εντοπιοτής mpm) ....... 128 2.6.2 Η πλευρά του ΐϊελάτη .»»...».,.. .....».»»..»»........ 129 2.63 Η πλευρά %m ®ξΐ)ΐ€Τ|ρβτΐ|τή........................................................................ 136 2.6.4 Τύπόι αρχείων στον παγκόσμιο Ιστό.. . » .,.»».».»..„.—. » 138

  2.7 Ερωτήσεις - Θέματα για ανάπτυξη ~ ΑσιαΙσεις...................................................... 141

  Κατασκευή Στατικών ïmmtûMtm ~ Η Γλώβσα HTML 3.1 Οργάνωση και παρουσίαση μιας εφαρμογής..... ... — J 5 I

  3.1.1 Οργάνωση και ιεαρουσίαση πληροφοριών.,.— 3.1.2 Τεχνικά θέματα στην αναετιιξη εφαρμογών ................................................

  3.2 Γραφικά στον παγκόσμιο Ι σ τ ό » » . : » , » . . » . . , » » » . » . » . . . . . . . . . » , » , » , . . , » , » » „ . . . . . . 1 6 3 33 Η γλώσσα HTML »».»............»....»».».».».» .164 3.4 Βίιν^οι^ι κτρο^α Î Î ^ ' H T M L — , — — — ^ — — 3.5 Εργαλεία συγγ^φής ιστοσελιδων »»,»,»,» 167 3.6 Ετικέτ^ .170

  3.6.1 Βασική δομή ενός αρχείου HTML................. .......................172 3.6.2 Ετικέτες %m περιλαμβάνονται στο HEAD 3.6.3 Ετικέτες ιvm περιλαμβάνονται στο BODY.....»»..»».»....,.» 178 3.6.4 Λίστες (Lists)....,.»»..»».».».,.... »,».„ 3.6.5 Υ^ιερσύνδεσμοι..»,»,.., ».»..,... .........»,».».».»,..».», »,.,..,,,...,.....».».».».».»..»...,..190 3.6.6 Εικόνες .....195 3.6.7 Πίνακες (Tables) ...» .»,»..,,».»».».,»,...».»,».».».2Ô4 3.6.8 Πλαίσια (Frames)..»,...». ...»...,.„»,»,»,»..»207 3.6.9 Φόρμες συμπλήρωσης (Fill-out Foms)........»..,....».»»,»,»..»»,».».....».».»......,»,..,221 3.6.10 Προβλήματα και συμβουλές —. . . . . —,»..,.».».».»,229

  3.7 Ερωτήσεις - θέματα για ανάπτυξη - Α σ κ ή σ ε ι — — — 1

  -r^y^m Πρ^γραρματισμίς Εφαρμογών mv Εκτzkmmm mm Πελάτη 4.1 àwwiméç σελίδες HTML », —.....239 4.2 Εφαρμογές που εκτελούνται στον πελάτη ...»,».».»..,...................,».»,»,».»....»».».»..»,».»,........,240 4.3 Η γλώσσα osvapiw JavaScript..».».».........»..,.,,»,»,»,»,»,».»,,..............,..,.,...,»—»..»»»,„.»,»,»24Ι

  43.1Η διαφορά της JavaScript και της lava»»,».».».»».»...........,,....,»,...»,»»»...,»,........241 4.3.2 T m m για τις εφαρμογές lavaScript.,..:,

 • 4 3 3 Μορφή και χαρακτηριστικά των εφαρμογών JavaScript 43.4 Οι μεταβλητές στη JavaScript .....„....,...„„.„,„„.„.. 43.5 Οι τελεστές στη JavaScript 43.6 Οι συναρτήσεις στη JavaScript.,..,.,..,..,..,.......,..,............ 43.7 Εντολές υπό συνθήκη .................................................. 43.8 Οι βράχοι for και while .„.,..,...,„.....„.„.. 43.9 Γενικά για τα αντικείμενα και τις μεθόδους ,...,..„. 43.10 Το αντικείμενο της συμβολοσειράς .,...,.......„.,..„....,...,.. 4.3.1 ! Το αντικείμενο του πίνακα 43,12 Το αντικείμενο Math „„....„....,.,.,„„..,..„„.„,..,... 4,3.13 Το αντικείμενο της ημερομηνίας.,..,............,...,.,..,,.. 43,14 Το αντικείμενο ίου παραθύρου.>„„..„.,..„.„..„.

 • F r E w " " — - " "

  Προγραμματισμός Εφαρμογών uroti Εκτελούνται στον Εξυπηρετητή 5.1 Εισαγο^ή.^,^™.,..... ...,.,.-.,.,...,,„„ . ...» 357 5.2 CGI .................... , , , . . „ . , , . , _ . 359

  5.2.1 Βασικοί κανόνες κατασκευής σεναρίων CGI σε ,„ 359 5.2.2 Οι μεταβλητές στην Perl . . . . . „ . „ „ „ . „ . , . . . . . . . , . , . , . . . . . . „ „ 3 6 1

  , . „ ,......... .... .. 362 5.2.4 Εντολές υπό συνθήκη στην Perl 365 5.2.5 Βρόχοι επανάληψης ,.„,„.,.,.., . s 365 5.2.6 Εισαγωγή δεδομένοι ,.,...,..,..,.,.,.„.„..„„,, 367 5.2.7 Η συνάρτηση split 369 5.2.8 Μετατρέποντας την Pari σε CGI .„,....,,„.,.,.„„.„.,.,,,,,,.,,,.*.,.„.„„„„-,,,..,.,„„„„„..,„ 370 5.25Ένα πρόγραμμα CGI.......... ,.,...„.,.,..,.,.„„. —,.,.„„„„„ 371

  5.3 ΡΗΡ,,,.„,....,.........,....... „.„..„...„„..„„ ,......,.,.„...............,„.., 381 5.3,1. Τι είναι η 381 5.3,2 Βασικοί κανόνες κατασκευής εφαρμογών ΡΗΡ ...,.,.„,.„„„„.. ...,„„.,., 382 5,33 Ένα πρόγραμμα ΡΗΡ,..............,.,„„„„....,.,..,..,..,....,...,.„..,.„„..........,.,..,.,.,,„.„„ 384 53.4 Μεταβλητές στην ΡΗΡ. ,...,„„,, 385 5.3.5 Τελεστές. 389 5.3.6 Εντολές υπό συνθήκη στην ΡΗΡ, * 392 5.3.7 Βρόχοι επανάληψης 394 5.3.8 Εισαγωγή δεδομένων,..,,.,., —,..,.,......,.,....... 395 5.3.9 Συναρτήσεις στην ΡΗΡ. , , . . . . . . . ....,.,.„.,.,,„.....,.......,., 397

  5.4 ÂSP .,,.,,,.,.,