ΑΑ F H 8 HΑ G H C > 8 @ 4 8 G -...

of 53/53
ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019 ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κορυδαλλόσ, 28-03-2019 Ταχ. Δ/νςθ : Σολωμοφ 3-5 Αρ. Ρρωτ.: 14878 Ταχ. Κϊδικασ : 18110, Κορυδαλλόσ Αρ. Διακιρυξθσ: 3/2019 Ρλθροφορίεσ: Κωνςταντίνοσ Μονογυιόσ Τθλζφωνο: 210 4969163 Fax: 210 4950038 e-mail: [email protected] ΔΙΑΚΘΥΞΘ ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΘΝ ΕΡΙΛΟΓΘ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΡΟΜΘ ΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ (του άρκρου 117 του Ν.4412/2016) Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 3. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1. 4. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15. 5. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ». 6. Το ΡΔ 96/2017 (ΦΕΚ 136 Ά) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ &Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων». 7. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…». 8. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ». 9. Το Ρ.Δ 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 10. Το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και ςτοιχεία». 11. Τθν με Αρικμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Βϋ/23-5-2017) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «φκμιςθ ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και Διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ». 12. Τθν με Αρικμ. 56568/2004 (ΦΕΚ 842Β/8.6.04) απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.. και ςτουσ Ρροϊςτάμενουσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν αυτοφ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ 82834/25-8-05 (ΦΕΚ
 • date post

  21-Mar-2021
 • Category

  Documents

 • view

  2
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΑΑ F H 8 HΑ G H C > 8 @ 4 8 G -...

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 1 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  ΕΛΛΘΝΙΚΘ ΔΘΜΟΚΑΤΙΑ ΑΝΑΤΘΤΕΑ ΣΤΟ ΚΘΜΔΘΣ ΥΡΟΥΓΕΙΟ ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΘΣ, ΔΙΑΦΑΝΕΙΑΣ & ΑΝΘΩΡΙΝΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι ΤΜΘΜΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ Κορυδαλλόσ, 28-03-2019 Ταχ. Δ/νςθ : Σολωμοφ 3-5 Αρ. Ρρωτ.: 14878 Ταχ. Κϊδικασ : 18110, Κορυδαλλόσ Αρ. Διακιρυξθσ: 3/2019 Ρλθροφορίεσ: Κωνςταντίνοσ Μονογυιόσ Τθλζφωνο: 210 4969163 Fax: 210 4950038 e-mail: [email protected]

  Δ Ι Α Κ Θ Υ Ξ Θ Σ Υ Ν Ο Ρ Τ Ι Κ Ο Υ Δ Ι Α Γ Ω Ν Ι Σ Μ Ο Υ

  Γ Ι Α Τ Θ Ν Ε Ρ Ι Λ Ο Γ Θ Α Ν Α Δ Ο Χ Ο Υ Ρ Ο Μ Θ Θ Ε Ι Α Σ Φ Ω Τ Ι Σ Τ Ι Κ Ω Ν Σ Ω Μ Α Τ Ω Ν Κ Α Ι Ρ Ο Β Ο Λ Ε Ω Ν

  ( τ ο υ ά ρ κ ρ ο υ 1 1 7 τ ο υ Ν . 4 4 1 2 / 2 0 1 6 ) Ζχοντασ υπόψθ: 1. Τον Ν. 4412/16 (ΦΕΚ 147/Α/2016) «Δθμόςιεσ Συμβάςεισ Ζργων, Ρρομθκειϊν και Υπθρεςιϊν

  (προςαρμογι ςτισ Οδθγίεσ 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)». 2. Τον Ν. 4270/2014 (Α' 143) «Αρχζσ δθμοςιονομικισ διαχείριςθσ και εποπτείασ (ενςωμάτωςθ τθσ

  Οδθγίασ 2011/85/ΕΕ) – δθμόςιο λογιςτικό και άλλεσ διατάξεισ». 3. Τον Ν. 4250/2014 (Α' 74) «Διοικθτικζσ Απλουςτεφςεισ - Καταργιςεισ, Συγχωνεφςεισ Νομικϊν

  Ρροςϊπων και Υπθρεςιϊν του Δθμοςίου Τομζα-Τροποποίθςθ Διατάξεων του Ρ.Δ. 318/1992 (Αϋ161) και λοιπζσ ρυκμίςεισ» και ειδικότερα τισ διατάξεισ του άρκρου 1.

  4. Τον Ν. 2690/1999 (Α' 45) “Κφρωςθ του Κϊδικα Διοικθτικισ Διαδικαςίασ και άλλεσ διατάξεισ” και ιδίωσ των άρκρων 7 και 13 ζωσ 15.

  5. Τθν παρ. Η του Ν. 4152/2013 (Α' 107) «Ρροςαρμογι τθσ ελλθνικισ νομοκεςίασ ςτθν Οδθγία 2011/7 τθσ 16.2.2011 για τθν καταπολζμθςθ των κακυςτεριςεων πλθρωμϊν ςτισ εμπορικζσ ςυναλλαγζσ».

  6. Το ΡΔ 96/2017 (ΦΕΚ 136 Ά) «Οργανιςμόσ Υπουργείου Δικαιοςφνθσ Διαφάνειασ &Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων».

  7. Τον Ν. 4013/2011 (Α’ 204) «Σφςταςθ ενιαίασ Ανεξάρτθτθσ Αρχισ Δθμοςίων Συμβάςεων και Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων…».

  8. Τον Ν. 3861/2010 (Α’ 112) «Ενίςχυςθ τθσ διαφάνειασ με τθν υποχρεωτικι ανάρτθςθ νόμων και πράξεων των κυβερνθτικϊν, διοικθτικϊν και αυτοδιοικθτικϊν οργάνων ςτο διαδίκτυο "Ρρόγραμμα Διαφγεια" και άλλεσ διατάξεισ».

  9. Το Ρ.Δ 80/2016 (Αϋ 145) «Ανάλθψθ υποχρεϊςεων από τουσ Διατάκτεσ». 10. Το Ρ.Δ 28/2015 (Α' 34) «Κωδικοποίθςθ διατάξεων για τθν πρόςβαςθ ςε δθμόςια ζγγραφα και

  ςτοιχεία». 11. Τθν με Αρικμ. 57654/2017 (ΦΕΚ 1781Βϋ/23-5-2017) Υπουργικι Απόφαςθ με κζμα: «φκμιςθ

  ειδικότερων κεμάτων λειτουργίασ και Διαχείριςθσ του Κεντρικοφ Θλεκτρονικοφ Μθτρϊου Δθμοςίων Συμβάςεων (ΚΘΜΔΘΣ) του Υπουργείου Οικονομίασ και Ανάπτυξθσ».

  12. Τθν με Αρικμ. 56568/2004 (ΦΕΚ 842Β/8.6.04) απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ «Μεταβίβαςθ αρμοδιοτιτων Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ.. και ςτουσ Ρροϊςτάμενουσ των περιφερειακϊν υπθρεςιϊν αυτοφ», όπωσ αυτι τροποποιικθκε και ςυμπλθρϊκθκε με τισ 82834/25-8-05 (ΦΕΚ

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 2 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  1304,101266/24-10-2005(ΦΕΚ1490Β), 9311/26-1-2006(ΦΕΚ 104Β), 20164/27-03-2012 όμοιεσ, 72923/29-10-2014 απόφαςθ και 22631/26-04-2018 (ΦΕΚ1450Β).

  13. Τθν με Αρικμ. 396/29-01-2019 απόφαςθ του Υπουργοφ Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων (ΦΕΚ 515Βϋ/20-02-2019) με κζμα: «Οριςμόσ επιχειρθςιακϊν μονάδων, υποκείμενων ι υπαγόμενων ςτο Υπουργείο Δικαιοςφνθσ, Διαφάνειασ και Ανκρωπίνων Δικαιωμάτων ωσ Ανακετουςϊν Αρχϊν κατά το εδάφιο βϋ τθσ παρ. 2 του άρκρου 6 του Ν. 4412/2016 (ΦΕΚ 147Αϋ/8-8-2016)».

  14. Τθν με Αρικμ. 2951/2019 από 21-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΘ46ΨΧΥΙ-Υ0Ε) Απόφαςθ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., με τθν οποία εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ φψουσ 36.274,00€ (τριάντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα τζςςερα ΕΥΩ), για τθν προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων και προβολζων, εισ βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ςτον ΚΑΕ 9749Α, «ΡΟΜ. ΜΘΧ. & ΛΟΙΡΟΥ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ», οικ. ζτουσ 2019.

  15. Των ςε εκτζλεςθ των ανωτζρω νόμων εκδοκειςϊν κανονιςτικϊν πράξεων, των λοιπϊν διατάξεων που αναφζρονται ρθτά ι απορρζουν από τα οριηόμενα ςτα ςυμβατικά τεφχθ τθσ παροφςασ, κακϊσ και του ςυνόλου των διατάξεων του αςφαλιςτικοφ, εργατικοφ, κοινωνικοφ, περιβαλλοντικοφ και φορολογικοφ δικαίου που διζπει τθν ανάκεςθ και εκτζλεςθ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ, ζςτω και αν δεν αναφζρονται ρθτά παραπάνω.

  16. Τθν ανάγκθ κάλυψθσ των ελλείψεων του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι ςε φωτιςτικά ςϊματα και προβολείσ.

  ΔΙΑΚΘΥΣΣΟΥΜΕ

  Συνοπτικό διαγωνιςμό, με κλειςτζσ ενςφράγιςτεσ προςφορζσ και με κριτιριο ανάκεςθσ τθν πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ςε Ευρϊ), χωρίσ το δικαίωμα κατάκεςθσ αντιπροςφορϊν, για τθν προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων και προβολζων για το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι. Τα υπό προμικεια είδθ περιγράφονται ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ. Ο Ανάδοχοσ κα υπογράψει με το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι ςχετικι ςφμβαςθ. Θ προμικεια κα κατακυρωκεί για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων ποςοτιτων που περιγράφονται ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ. Οι προςφορζσ που κα κατατεκοφν κα πρζπει να καλφπτουν υποχρεωτικά το ςφνολο των αναφερόμενων ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ και τθ ςυνολικι αναφερόμενθ ποςότθτα κακενόσ εξ’ αυτϊν.

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 3 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  ΡΑΑΤΘΜΑ Αϋ ΔΙΑΚΘΥΞΘ

  Άρκρο 1: Γενικά ςτοιχεία ςφμβαςθσ προμικειασ – Ανακζτουςα Αρχι – Στοιχεία Επικοινωνίασ Γενικά ςτοιχεία ςφμβαςθσ προμικειασ:

  ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Συνοπτικόσ Διαγωνιςμόσ του άρκρου 117 του Ν. 4412/2016

  ΡΕΙΓΑΦΘ ΕΙΔΟΥΣ Φωτιςτικά ςϊματα και προβολείσ

  ΡΟΣΟΤΘΤΑ Σφμφωνα με τον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ

  ΜΟΝΑΔΑ ΜΕΤΘΣΘΣ Τεμάχιο

  ΥΡΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΘΝ ΟΡΟΙΑ ΡΟΟΙΗΕΤΑΙ ΤΟ ΕΙΔΟΣ

  Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι

  ΡΟΣΦΕΟΜΕΝΘ ΤΙΜΘ Στακερι τιμι ςε Ευρϊ (€)

  ΚΩΔΙΚΟΣ CPV 31500000-1 : Φωτιςτικόσ εξοπλιςμόσ

  ΧΘΜΑΤΟΔΟΤΘΣΘ (ΚΑΕ) 9749Α : «ΡΟΜ. ΜΘΧ. & ΛΟΙΡΟΥ ΕΞ/ΣΜΟΥ ΦΟΕΩΝ», θ δαπάνθ βαρφνει τον προχπολογιςμό του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., οικ. ζτοσ 2019

  ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΘ ΑΞΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ

  29.253,23€ (είκοςι εννζα χιλιάδεσ διακόςια πενιντα τρία ΕΥΩ και είκοςι τρία λεπτά), πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι 36.274,00€ (τριάντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα τζςςερα ΕΥΩ), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%

  ΑΝΑΘΕΣΘ Θ ανάκεςθ κα γίνει για το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και για το ςφνολο των ηθτοφμενων ποςοτιτων

  ΚΙΤΘΙΟ ΑΝΑΘΕΣΘΣ Θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ

  ΙΣΧΥΣ ΡΟΣΦΟΩΝ Ενενιντα (90) θμζρεσ από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ

  ΔΙΑΚΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΘΣ Εξιντα (60) θμζρεσ, από τθν υπογραφι τθσ ςφμβαςθσ (ςυμφωνθτικοφ) είναι ο μζγιςτοσ χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν

  ΚΑΤΘΣΕΙΣ ΕΡΙ ΤΘΣ ΑΜΟΙΒΘΣ ΤΟΥ ΑΝΑΔΟΧΟΥ

  Θ αμοιβι του αναδόχου υπόκειται ςε κράτθςθ ποςοςτοφ: 1. 0,06% υπζρ Ε.Α.Α.ΔΘ.ΣΥ., άρκρο 375 παρ. 7, Ν.4412/2016. 2. 0,06% υπζρ Α.Ε.Ρ.Ρ., άρκρο 350 παρ 3, Ν.4412/2016 και άρκρα 2, 3 και 6 τθσ ΚΥΑ αρίκμ. 1191/17 (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017)

  ΦΟΟΣ ΕΙΣΟΔΘΜΑΤΟΣ Θ αμοιβι του Αναδόχου υπόκειται ςε παρακράτθςθ φόρου 4% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν (Ν.4172/2013).

  ΚΑΤΑΛΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΤΟ ΓΑΦΕΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι

  Θμερομθνία Θμζρα Ϊρα

  : 09-04-2019 : Τρίτθ : 12:30 μ.μ.

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 4 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  Στοιχεία ανακζτουςασ αρχισ – ςτοιχεία επικοινωνίασ:

  Επωνυμία Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι

  Ταχυδρομικι διεφκυνςθ, Ρόλθ Σολωμοφ 3 – 5, Κορυδαλλόσ

  Κωδικόσ NUTS EL307

  Ταχυδρομικόσ Κωδικόσ 18110

  Τθλζφωνο 210 – 4969163

  Φαξ 210 – 4950038

  Θλεκτρονικό Ταχυδρομείο (e – mail) [email protected]

  Αρμόδιοσ για πλθροφορίεσ Κωνςταντίνοσ Μονογυιόσ

  Άρκρο 2: Αντικείμενο του διαγωνιςμοφ – μθ αποδεκτζσ προςφορζσ Ο διαγωνιςμόσ αφορά τθν προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων και προβολζων για το Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι, όπωσ περιγράφονται ςτο ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. 1. Δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται προςφορζσ που αφοροφν μζροσ του αντικειμζνου τθσ

  ςφμβαςθσ. 2. Δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται εναλλακτικζσ προςφορζσ και αντιπροςφορζσ. 3. Δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται προςφορζσ που υποβάλλονται εκπρόκεςμα. 4. Δεν γίνονται αποδεκτζσ και απορρίπτονται προςφορζσ υπό αίρεςθ. Άρκρο 3: Εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ Το προχπολογιςκζν κόςτοσ τθσ ςφμβαςθσ είναι 29.253,23€ (είκοςι εννζα χιλιάδεσ διακόςια πενιντα τρία ΕΥΩ και είκοςι τρία λεπτά), πλζον Φ.Ρ.Α. 24%, ιτοι 36.274,00€ (τριάντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα τζςςερα ΕΥΩ), ςυμπεριλαμβανομζνου Φ.Ρ.Α. 24%, για τθν προμικεια του ςυνόλου των ειδϊν του πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςτισ ηθτοφμενεσ ποςότθτεσ. Άρκρο 4: Χρθματοδότθςθ τθσ ςφμβαςθσ – Ρλθρωμι ςυμβατικοφ τιμιματοσ – Φόροι – Κρατιςεισ 4.1 Με τθν υπ’ αρικμ. 2951/2019 από 21-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΘ46ΨΧΥΙ-Υ0Ε) Απόφαςθ Ανάλθψθσ

  Υποχρζωςθσ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., εγκρίκθκε θ δζςμευςθ πίςτωςθσ ποςοφ 36.274,00€ (τριάντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα τζςςερα ΕΥΩ), για τθν προμικεια φωτιςτικϊν ςωμάτων και προβολζων, εισ βάροσ τθσ πίςτωςθσ του προχπολογιςμοφ εξόδων του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ., ςτον ΚΑΕ 9749Α, οικ. ζτουσ 2019.

  4.2 Τον Ανάδοχο βαρφνουν οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ, ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. Ειδικότερα, θ αμοιβι του Αναδόχου υπόκειται ςτισ κάτωκι κρατιςεισ:

  Κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ ΕΑΑΔΘΣΥ, ςφμφωνα με το άρκρο 375 παρ 7 του Ν.4412/2016, επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ποςοςτοφ 20% επί του χαρτοςιμου.

  Κράτθςθ φψουσ 0,06 % υπζρ ΑΕΡΡ, ςφμφωνα με το άρκρο 350 παρ 3 του Ν.4412/2016 και τα άρκρα 2, 3 και 6 τθσ ΚΥΑ αρίκμ. 1191/17 (ΦΕΚ 969Β/22-3-2017), επί τθσ αξίασ κάκε πλθρωμισ προ φόρων και κρατιςεων τθσ αρχικισ, κακϊσ και κάκε ςυμπλθρωματικισ ςφμβαςθσ. Επί τθσ εν λόγω κράτθςθσ επιβάλλεται χαρτόςθμο 3% και κράτθςθ υπζρ ΟΓΑ ςε ποςοςτό 20% επί του χαρτοςιμου.

  Με κάκε άλλθ νόμιμθ ειςφορά και κράτθςθ υπζρ νομικϊν προςϊπων ι άλλων οργανιςμϊν θ οποία κατά νόμο βαρφνει τθν Ανάδοχο.

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 5 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  Ραρακράτθςθ φόρου 4% επί τθσ κακαρισ ςυμβατικισ αξίασ των υπό προμικεια ειδϊν, (άρκρο 64 Ν.4172/2013).

  4.3 Θ τιμολόγθςθ κα γίνει ςτο Ταμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικϊν Κτιρίων. Τα ςτοιχεία που πρζπει να αναγράφονται ςτο τιμολόγιο είναι τα εξισ: ΤΑΜΕΙΟ ΧΘΜΑΤΟ∆ΟΤΘΣΕΩΣ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΚΤΙΙΩΝ, ΜΕΣΟΓΕΙΩΝ 96 - ΤΚ 115 27 ΑΘΘΝΑ, ΕΡΑΓΓΕΛΜΑ: Ν.Ρ.∆.∆., Α.Φ.Μ.: 090016762, ∆.Ο.Υ.: ΙΒ’ ΑΘΘΝΩΝ

  4.4 Θ καταβολι τθσ αμοιβισ του Αναδόχου κα γίνει ςε Ευρϊ (€) και ςφμφωνα µε τισ νόμιμεσ διαδικαςίεσ που ιςχφουν ςτο Δθμόςιο. Θ αμοιβι καταβάλλεται από το Ταμείο Χρθματοδότθςθσ Δικαςτικϊν Κτιρίων.

  Άρκρο 5: Κριτιριο Ανάκεςθσ Το κριτιριο για τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ είναι θ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά μόνο βάςει τιμισ (χαμθλότερθ ςυνολικι τιμι προςφοράσ ςε Ευρϊ). Το εν λόγω κριτιριο αφορά το ςφνολο των υπό προμικεια ειδϊν και ςτο ςφνολο των ηθτοφμενων ποςοτιτων, όπωσ περιγράφονται ςτον πίνακα 1 του Ραραρτιματοσ Βϋ (Τεχνικζσ Ρροδιαγραφζσ) τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Άρκρο 6 : Δικαίωμα ςυμμετοχισ 6.1 Δικαίωμα ςυμμετοχισ ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ τθσ παροφςασ ςφμβαςθσ ζχουν φυςικά ι νομικά

  πρόςωπα ι ενϊςεισ αυτϊν που αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα ςυναφι με το αντικείμενο τθσ προμικειασ, που είναι εγκατεςτθμζνα ςε: α) κράτοσ-μζλοσ τθσ Ζνωςθσ, β) κράτοσ-μζλοσ του Ευρωπαϊκοφ Οικονομικοφ Χϊρου (Ε.Ο.Χ.), γ) τρίτεσ χϊρεσ που ζχουν υπογράψει και κυρϊςει τθ ΣΔΣ, ςτο βακμό που θ υπό ανάκεςθ δθμόςια ςφμβαςθ καλφπτεται από τα Ραραρτιματα 1, 2, 4 και 5 και τισ γενικζσ ςθμειϊςεισ του ςχετικοφ με τθν Ζνωςθ Ρροςαρτιματοσ I τθσ ωσ άνω Συμφωνίασ, κακϊσ και δ) ςε τρίτεσ χϊρεσ που δεν εμπίπτουν ςτθν περίπτωςθ γϋ τθσ παροφςασ παραγράφου και ζχουν ςυνάψει διμερείσ ι πολυμερείσ ςυμφωνίεσ με τθν Ζνωςθ ςε κζματα διαδικαςιϊν ανάκεςθσ δθμοςίων ςυμβάςεων.

  6.2 Οι ενϊςεισ οικονομικϊν φορζων, ςυμπεριλαμβανομζνων και των προςωρινϊν ςυμπράξεων, δεν απαιτείται να περιβλθκοφν ςυγκεκριμζνθ νομικι μορφι για τθν υποβολι προςφοράσ. Θ επιλεγείςα ζνωςθ υποχρεοφται να πράξει τοφτο εάν κατακυρωκεί ςε αυτι θ ςφμβαςθ εφόςον θ λιψθ οριςμζνθσ νομικισ μορφισ είναι αναγκαία για τθν ορκι εκτζλεςθ τθσ ςφμβαςθσ.

  6.3 Στισ περιπτϊςεισ υποβολισ προςφοράσ από ζνωςθ οικονομικϊν φορζων, όλα τα μζλθ τθσ ευκφνονται ζναντι τθσ ανακζτουςασ αρχισ αλλθλζγγυα και εισ ολόκλθρον. Σε περίπτωςθ ανάκεςθσ τθσ ςφμβαςθσ ςτθν ζνωςθ, θ ευκφνθ αυτι εξακολουκεί μζχρι πλιρουσ εκτζλεςθσ τθσ ςφμβαςθσ.

  Άρκρο 7: Θμερομθνία λιξθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφορϊν – Τόποσ διενζργειασ διαγωνιςμοφ

  ΚΑΤΑΛΛΘΚΤΙΚΘ ΘΜΕΟΜΘΝΙΑ ΥΡΟΒΟΛΘΣ ΡΟΣΦΟΩΝ ΣΤΟ ΓΑΦΕΙΟ ΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΤΟΥ ΚΑΤΑΣΤΘΜΑΤΟΣ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι

  Θμερομθνία

  Θμζρα

  Ϊρα

  : 09-04-2019

  : Τρίτθ

  : 12:30 μ.μ.

  ΤΟΡΟΣ ΔΙΕΝΕΓΕΙΑΣ Κατάςτθμα Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι, Σολωμοφ 3 – 5, Κορυδαλλόσ, Τ.Κ. 18110, Τμιμα Οικονομικοφ

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 6 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  Μετά από τθν ζλευςθ τθσ καταλθκτικισ θμερομθνίασ και ϊρασ για τθν υποβολι προςφορϊν ςτον διαγωνιςμό, κα εκκινιςει θ διαδικαςία αποςφράγιςθσ των κατατεκειμζνων προςφορϊν από τθν αρμόδια για το διαγωνιςμό «Επιτροπι Συνοπτικϊν Διαγωνιςμϊν» (πλζον κα αναφζρεται ςτθν παροφςα Διακιρυξθ ωσ «Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»), που ζχει οριςτεί με απόφαςθ του Ρροϊςταμζνου τθσ Δ/νςθσ του Καταςτιματοσ Κράτθςθσ Κορυδαλλοφ Ι.

  Άρκρο 8: Γλϊςςα διαδικαςίασ 8.1 Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ ςυντάςςονται υποχρεωτικά ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 8.2 Οι προςφορζσ και τα περιλαμβανόμενα ςε αυτζσ ςτοιχεία ςυντάςςονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι

  ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςι τουσ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 8.3 Τα τεχνικά φυλλάδια και τα δικαιολογθτικά με ειδικό τεχνικό περιεχόμενο μποροφν να

  υποβλθκοφν και ςτθν αγγλικι γλϊςςα χωρίσ να ςυνοδεφονται από μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι. 8.4 Για τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα και δικαιολογθτικά εφαρμόηεται θ Συνκικθ τθσ Χάγθσ τθσ

  5θσ.10.1961, που κυρϊκθκε με το ν. 1497/1984 (Α' 188). 8.5 Κατά τα λοιπά, τα δθμόςια και ιδιωτικά ζγγραφα, κακϊσ και τα αλλοδαπά δθμόςια ζγγραφα

  υποβάλλονται και γίνονται αποδεκτά, ςφμφωνα με τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 1 του Ν.4250/2014, όπωσ ιςχφει.

  8.6 Τυχόν ενςτάςεισ υποβάλλονται ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. 8.7 Θ διλωςθ ςυμμόρφωςθσ κατά CE πρζπει να είναι μεταφραςμζνθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα. Άρκρο 9: Διάρκεια ςφμβαςθσ Θ διάρκεια τθσ ςφμβαςθσ (ο χρόνοσ οριςτικισ παράδοςθσ – παραλαβισ των υπό προμικεια ειδϊν) ορίηεται ςε εξιντα (60) θμζρεσ από τθν υπογραφι τθσ (ιτοι από τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ). Άρκρο 10: Χρόνοσ ιςχφοσ προςφορϊν Θ προςφορά ιςχφει και δεςμεφει τον προςφζροντα οικονομικό φορζα για διάςτθμα ενενιντα (90) θμερϊν από τθν επόμενθ τθσ θμερομθνίασ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Ρροςφορά που ορίηει χρόνο ιςχφοσ μικρότερο του ανωτζρω αναφερόμενου, απορρίπτεται ωσ μθ κανονικι. Για τυχόν παράταςθ τθσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ, εφαρμόηονται τα αναφερόμενα ςτθν παρ 4 του άρκρου 97 του Ν.4412/2016. Άρκρο 11: Δθμοςιότθτα Το πλιρεσ κείμενο τθσ παροφςασ διακιρυξθσ με τα Ραραρτιματά τθσ δθμοςιεφεται ςτο Κ.Θ.Μ.ΔΘ.Σ. και φζρει κωδικό ΑΔΑΜ. Ρερίλθψθ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ αναρτάται ςτο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ». Άρκρο 12: Ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ Τα ζγγραφα τθσ ςφμβαςθσ βάςει των οποίων κα εκτελεςτεί θ προμικεια «φωτιςτικϊν ςωμάτων και προβολζων» και θ ςειρά ιςχφοσ τουσ, ςε περίπτωςθ αςυμφωνίασ των περιεχομζνων ςε αυτά όρων, είναι θ κάτωκι αναφερόμενθ: 1. Θ Σφμβαςθ που κα υπογραφεί (Συμφωνθτικό). 2. Θ παροφςα Διακιρυξθ με τα Ραραρτιματά τθσ 3. Τυχόν ςυμπλθρωματικζσ πλθροφορίεσ και διευκρινίςεισ που κα δοκοφν από τθν Ανακζτουςα Αρχι. 4. Θ προςφορά του Αναδόχου. 5. Ο Ν.4412/2016

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 7 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  Άρκρο 13: Ρροχποκζςεισ ςυμμετοχισ 13.1 Λόγοι αποκλειςμοφ Κάκε οικονομικόσ φορζασ αποκλείεται από τθ ςυμμετοχι ςε διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ για κάκε ζναν από τουσ ακόλουκουσ λόγουσ: 13.1.1 Πταν υπάρχει εισ βάροσ του αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ για: α) ςυμμετοχι ςε εγκλθματικι οργάνωςθ, όπωσ αυτι ορίηεται ςτο άρκρο 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2008/841/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 24θσ Οκτωβρίου 2008, για τθν καταπολζμθςθ του οργανωμζνου εγκλιματοσ(ΕΕ L 300 τθσ 11.11.2008 ς.42), β) δωροδοκία, όπωσ ορίηεται ςτο άρκρο 3 τθσ ςφμβαςθσ περί τθσ καταπολζμθςθσ τθσ διαφκοράσ ςτθν οποία ενζχονται υπάλλθλοι των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων ι των κρατϊν-μελϊν τθσ Ζνωςθσ (ΕΕ C 195 τθσ 25.6.1997, ς. 1) και ςτθν παράγραφο 1 του άρκρου 2 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2003/568/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 22ασ Ιουλίου 2003, για τθν καταπολζμθςθ τθσ δωροδοκίασ ςτον ιδιωτικό τομζα (ΕΕ L 192 τθσ 31.7.2003, ς. 54), κακϊσ και όπωσ ορίηεται ςτθν κείμενθ νομοκεςία ι ςτο εκνικό δίκαιο του οικονομικοφ φορζα, γ) απάτθ, κατά τθν ζννοια του άρκρου 1 τθσ ςφμβαςθσ ςχετικά με τθν προςταςία των οικονομικϊν ςυμφερόντων των Ευρωπαϊκϊν Κοινοτιτων (ΕΕ C 316 τθσ 27.11.1995, ς. 48), θ οποία κυρϊκθκε με το ν. 2803/2000 (Αϋ 48), δ) τρομοκρατικά εγκλιματα ι εγκλιματα ςυνδεόμενα με τρομοκρατικζσ δραςτθριότθτεσ, όπωσ ορίηονται, αντιςτοίχωσ, ςτα άρκρα 1 και 3 τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/475/ΔΕΥ του Συμβουλίου τθσ 13θσ Ιουνίου 2002, για τθν καταπολζμθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 164 τθσ 22.6.2002, ς. 3) ι θκικι αυτουργία ι ςυνζργεια ι απόπειρα διάπραξθσ εγκλιματοσ, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 4 αυτισ, ε) νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ ι χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ, όπωσ αυτζσ ορίηονται ςτο άρκρο 1 τθσ Οδθγίασ 2005/60/ΕΚ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 26θσ Οκτωβρίου 2005, ςχετικά με τθν πρόλθψθ τθσ χρθςιμοποίθςθσ του χρθματοπιςτωτικοφ ςυςτιματοσ για τθ νομιμοποίθςθ εςόδων από παράνομεσ δραςτθριότθτεσ και τθ χρθματοδότθςθ τθσ τρομοκρατίασ (ΕΕ L 309 τθσ 25.11.2005, ς. 15), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 3691/2008 (Αϋ 166), ςτ) παιδικι εργαςία και άλλεσ μορφζσ εμπορίασ ανκρϊπων, όπωσ ορίηονται ςτο άρκρο 2 τθσ Οδθγίασ 2011/36/ΕΕ του Ευρωπαϊκοφ Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου τθσ 5θσ Απριλίου 2011, για τθν πρόλθψθ και τθν καταπολζμθςθ τθσ εμπορίασ ανκρϊπων και για τθν προςταςία των κυμάτων τθσ, κακϊσ και για τθν αντικατάςταςθ τθσ απόφαςθσ-πλαίςιο 2002/629/ΔΕΥ του Συμβουλίου (ΕΕ L 101 τθσ 15.4.2011, ς. 1), θ οποία ενςωματϊκθκε ςτθν εκνικι νομοκεςία με το ν. 4198/2013 (Αϋ 215 ). Θ παροφςα υποχρζωςθ αποκλειςμοφ οικονομικοφ φορζα εφαρμόηεται επίςθσ όταν το πρόςωπο εισ βάροσ του οποίου εκδόκθκε αμετάκλθτθ καταδικαςτικι απόφαςθ είναι μζλοσ του διοικθτικοφ, διευκυντικοφ ι εποπτικοφ οργάνου του εν λόγω οικονομικοφ φορζα ι ζχει εξουςία εκπροςϊπθςθσ, λιψθσ αποφάςεων ι ελζγχου ςε αυτό. Θ υποχρζωςθ του προθγοφμενου εδαφίου αφορά: αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. 13.1.2 Αν θ Ανακζτουςα Αρχι: α) Γνωρίηει ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ ζχει ακετιςει ο οικονομικόσ φορζασ τισ υποχρεϊςεισ του όςον αφορά ςτθν καταβολι φόρων ι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, (τόςο τθσ κφριασ όςο και τθσ επικουρικισ αςφάλιςθσ), ςφμφωνα με τα ειδικότερα προβλεπόμενα ςτθν παρ. 2 περίπτ. αϋ και βϋ του άρκρου 73 του Ν.4412/2016. β) Γνωρίηει ι μπορεί να αποδείξει με τα κατάλλθλα μζςα, ςφμφωνα με το άρκρο 73 παρ 2 περίπτ γϋ του Ν.4412/16, ότι ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οικονομικοφ φορζα, μζςα ςε χρονικό διάςτθμα δφο (2) ετϊν πριν από τθν θμερομθνία λιξθσ τθσ προκεςμίασ υποβολισ προςφοράσ: αα) τρεισ (3) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 8 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που χαρακτθρίηονται, ςφμφωνα με τθν υπουργικι απόφαςθ 2063/Δ1632/2011 (Βϋ 266), όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ωσ «υψθλισ» ι «πολφ υψθλισ» ςοβαρότθτασ, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από τρεισ (3) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ, ι ββ) δφο (2) πράξεισ επιβολισ προςτίμου από τα αρμόδια ελεγκτικά όργανα του Σϊματοσ Επικεϊρθςθσ Εργαςίασ για παραβάςεισ τθσ εργατικισ νομοκεςίασ που αφοροφν τθν αδιλωτθ εργαςία, οι οποίεσ προκφπτουν ακροιςτικά από δφο (2) διενεργθκζντεσ ελζγχουσ. Οι υπό ααϋ και ββϋ κυρϊςεισ πρζπει να ζχουν αποκτιςει τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

  13.1.3 Αν θ βρίςκεται ςε κάποια από τισ παρακάτω καταςτάςεισ: 13.1.3.Α. Ο οικονομικόσ φορζασ τελεί υπό πτϊχευςθ ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ ι ειδικισ εκκακάριςθσ ι τελεί υπό αναγκαςτικι διαχείριςθ από εκκακαριςτι ι από το δικαςτιριο ι ζχει υπαχκεί ςε διαδικαςία πτωχευτικοφ ςυμβιβαςμοφ ι ζχει αναςτείλει τισ επιχειρθματικζσ του δραςτθριότθτεσ ι εάν βρίςκεται ςε οποιαδιποτε ανάλογθ κατάςταςθ προκφπτουςα από παρόμοια διαδικαςία, προβλεπόμενθ ςε εκνικζσ διατάξεισ νόμου. Θ Αρχι μπορεί να μθν αποκλείει ζναν οικονομικό φορζα ο οποίοσ βρίςκεται ςε μία εκ των καταςτάςεων που αναφζρονται ςτθν περίπτωςθ αυτι, υπό τθν προχπόκεςθ ότι αποδεικνφει ότι ο εν λόγω φορζασ είναι ςε κζςθ να εκτελζςει τθ ςφμβαςθ, λαμβάνοντασ υπόψθ τισ ιςχφουςεσ διατάξεισ και τα μζτρα για τθ ςυνζχιςθ τθσ επιχειρθματικισ του λειτουργίασ. 13.1.3.Β. Ο οικονομικόσ φορζασ: i. Ζχει ακετιςει τισ υποχρεϊςεισ που προβλζπονται ςτθν παρ. 2 του άρκρου 18 του Ν. 4412/2016. ii. Υπάρχουν επαρκϊσ εφλογεσ ενδείξεισ που οδθγοφν ςτο ςυμπζραςμα ότι ο οικονομικόσ φορζασ

  ςυνιψε ςυμφωνίεσ με άλλουσ οικονομικοφσ φορείσ με ςτόχο τθ ςτρζβλωςθ του ανταγωνιςμοφ. iii. Εάν μία κατάςταςθ ςφγκρουςθσ ςυμφερόντων κατά τθν ζννοια του άρκρου 24 του Ν.4412/2016

  δεν μπορεί να κεραπευκεί αποτελεςματικά με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα. iv. Εάν μία κατάςταςθ ςτρζβλωςθσ του ανταγωνιςμοφ από τθν πρότερθ ςυμμετοχι των οικονομικϊν

  φορζων κατά τθν προετοιμαςία τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, κατά τα οριηόμενα ςτο άρκρο 48 του ν. 4412/2016, δεν μπορεί να κεραπευκεί με άλλα, λιγότερο παρεμβατικά, μζςα.

  v. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει επιδείξει ςοβαρι ι επαναλαμβανόμενθ πλθμμζλεια κατά τθν εκτζλεςθ ουςιϊδουσ απαίτθςθσ ςτο πλαίςιο προθγοφμενθσ δθμόςιασ ςφμβαςθσ, προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ με ανακζτοντα φορζα ι προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ παραχϊρθςθσ που είχε ωσ αποτζλεςμα τθν πρόωρθ καταγγελία τθσ προθγοφμενθσ ςφμβαςθσ, αποηθμιϊςεισ ι άλλεσ παρόμοιεσ κυρϊςεισ.

  vi. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει κρικεί ζνοχοσ ςοβαρϊν ψευδϊν δθλϊςεων κατά τθν παροχι των πλθροφοριϊν που απαιτοφνται για τθν εξακρίβωςθ τθσ απουςίασ των λόγων αποκλειςμοφ ι τθν πλιρωςθ των κριτθρίων επιλογισ, ζχει αποκρφψει τισ πλθροφορίεσ αυτζσ ι δεν είναι ςε κζςθ να προςκομίςει τα δικαιολογθτικά που απαιτοφνται κατ' εφαρμογι του άρκρου 79 του Ν.4412/2016.

  vii. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ επιχείρθςε να επθρεάςει με ακζμιτο τρόπο τθ διαδικαςία λιψθσ αποφάςεων τθσ ανακζτουςασ αρχισ, να αποκτιςει εμπιςτευτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να του αποφζρουν ακζμιτο πλεονζκτθμα ςτθ διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ ι να παράςχει εξ αμελείασ παραπλανθτικζσ πλθροφορίεσ που ενδζχεται να επθρεάςουν ουςιωδϊσ τισ αποφάςεισ που αφοροφν τον αποκλειςμό, τθν επιλογι ι τθν ανάκεςθ.

  viii. Εάν ο οικονομικόσ φορζασ ζχει διαπράξει ςοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα, το οποίο κζτει ςε αμφιβολία τθν ακεραιότθτά του.

  13.1.4 Σε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ςφναψθσ ςφμβαςθσ, οι ανακζτουςεσ αρχζσ μποροφν να αποκλείουν οικονομικό φορζα, όταν αποδεικνφεται ότι ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ βρίςκεται λόγω πράξεων ι παραλείψεων αυτοφ είτε πριν είτε κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ ανάκεςθσ, ςε μία από τισ περιπτϊςεισ των προθγοφμενων παραγράφων του παρόντοσ άρκρου.

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 9 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  13.1.5 Αποκλείεται αυτοδίκαια από τθν παροφςα διαδικαςία ςφναψθσ ςφμβαςθσ (διαγωνιςμόσ) ο οικονομικόσ φορζασ ςτον οποίο ζχει επιβλθκεί αποκλειςμόσ με τθν κοινι υπουργικι απόφαςθ του άρκρου 74 του Ν.4412/2016. 13.2 Καταλλθλότθτα για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ. Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ άςκθςθσ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ απαιτείται οι οικονομικοί φορείσ που ςυμμετζχουν ςτον παρόντα διαγωνιςμό να αςκοφν επαγγελματικι δραςτθριότθτα, θ οποία είναι ςυναφισ με το αντικείμενο τθσ προμικειασ (φωτιςτικά ςϊματα και προβολείσ). Για το λόγο αυτό οι οικονομικοί φορείσ κα πρζπει να είναι εγγεγραμμζνοι ςε ζνα από τα επαγγελματικά ι εμπορικά μθτρϊα που τθροφνται ςτο κράτοσ - μζλοσ εγκατάςταςισ τουσ, όπωσ περιγράφεται ςτο Ραράρτθμα XI του Ρροςαρτιματοσ Αϋ του Ν.4412/2016 ι να ικανοποιοφν οποιαδιποτε άλλθ απαίτθςθ ορίηεται ςτο Ραράρτθμα αυτό. Άρκρο 14: Υποβολι φακζλου προςφοράσ 14.1. Οι φάκελοι των προςφορϊν υποβάλλονται εντόσ τθσ προκεςμίασ που αναφζρεται ςτο άρκρο 7

  τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Οι τρόποι κατάκεςθσ των φακζλων τθσ προςφοράσ είναι οι εξισ:

  Ταχυδρομικά προσ τθν Ανακζτουςα Αρχι.

  Με κατάκεςθ ςτο Γραφείο Ρρωτοκόλλου τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ. Τονίηεται ότι οι φάκελοι προςφορϊν γίνονται αποδεκτοί εφόςον ζχουν πρωτοκολλθκεί ςτο πρωτόκολλο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ εντόσ του χρονικοφ ορίου που ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ. Θ Ανακζτουςα Αρχι δε φζρει καμία ευκφνθ για τυχόν ελλείψεισ του φακζλου προςφορϊν που αποςτζλλονται ταχυδρομικά οφτε για κακυςτεριςεισ ςτθν παράδοςι τουσ.

  14.2. Θ ζναρξθ υποβολισ των προςφορϊν που κατατίκενται κατά οριηόμενθ ςτο άρκρο 7 θμερομθνία ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ κθρφςςεται από τον πρόεδρο αυτισ, μιςι ϊρα πριν από τθν ϊρα λιξθσ υποβολισ αυτϊν. Θ παραλαβι μπορεί να ςυνεχιςκεί και μετά τθν ϊρα λιξθσ (του άρκρου 7), αν θ υποβολι που ζχει εμπρόκεςμα αρχίςει, ςυνεχίηεται χωρίσ διακοπι λόγω του πλικουσ των προςελκόντων ενδιαφερομζνων οικονομικϊν φορζων. Θ λιξθ τθσ παραλαβισ κθρφςςεται επίςθσ από τον πρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ, με προειδοποίθςθ ολίγων λεπτϊν τθσ ϊρασ και μετά τθν κιρυξθ τθσ λιξθσ δεν γίνεται δεκτι άλλθ προςφορά. Ρροςφορζσ που περιζρχονται ςτθν Ανακζτουςα Αρχι με οποιονδιποτε τρόπο πριν από τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν, δεν αποςφραγίηονται, αλλά πρωτοκολλοφνται και παραδίδονται ςτο αρμόδιο όργανο προ τθσ εκπνοισ τθσ προκεςμίασ που κακορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

  14.3 Οι προςφορζσ κα είναι δακτυλογραφθμζνεσ ι χειρόγραφεσ και υποβάλλονται ςε ςφραγιςμζνο φάκελο. Ο φάκελοσ εξωτερικά κα φζρει ευκρινϊσ τα κάτωκι αναφερόμενα:

  ΡΟΣΦΟΑ

  Ρροσ τον Ρρόεδρο τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ

  τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ: ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι

  Αρικμόσ Διακιρυξθσ: 3/2019

  Καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ προςφορϊν: Τρίτθ 09-04-2019, ϊρα 12:30μ.μ.

  Στοιχεία προςφζροντοσ:

  επωνυμία, διεφκυνςθ, Τ.Κ., τθλζφωνο, φαξ, e-mail κλπ)

  για τθν προμικεια:

  «ΡΟΜΘΘΕΙΑ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ»

  και με τθν ζνδειξθ: «Να αποςφραγιςτεί μόνο από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ»

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 10 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  14.4 Στο φάκελο «ΡΟΣΦΟΑ» τοποκετοφνται τα εξισ: i. Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ». Το περιεχόμενο του

  φακζλου προςδιορίηεται ςτο άρκρο 15.2. ii. Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο του φακζλου

  προςδιορίηεται ςτο άρκρο 15.3. iii. Σφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». Το περιεχόμενο του

  φακζλου προςδιορίηεται ςτο άρκρο 15.4. Οι φάκελοι «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» και «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα φζρουν όλα τα ςτοιχεία εκείνα που φζρει και ο φάκελοσ «ΡΟΣΦΟΑ».

  14.5 Οι προςφορζσ και τα ςτοιχεία που περιλαμβάνονται ςε αυτζσ κα ζχουν ςυνταχκεί ςτθν ελλθνικι γλϊςςα ι κα ςυνοδεφονται από επίςθμθ μετάφραςθ ςτθν ελλθνικι γλϊςςα (άρκρο 8 τθσ παροφςασ).

  14.6 Ρροςφορζσ που υποβάλλονται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ μετά τθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ δεν αποςφραγίηονται και παραδίδονται ςτθν Υπθρεςία για επιςτροφι ωσ εκπρόκεςμεσ.

  14.7 Οι προςφορζσ μονογράφονται ανά φφλλο και υπογράφονται, από τον προςφζροντα οικονομικό φορζα ι από το νόμιμο εκπρόςωπο του προςφζροντοσ οικονομικοφ φορζα.

  14.8 Οι προςφορζσ κα ςυνοδεφονται από αντίγραφο (απλζσ φωτοτυπίεσ) για όλα τα περιεχόμενα.

  Άρκρο 15: Ρεριεχόμενα φακζλου προςφοράσ 15.1 Ο φάκελοσ «ΡΟΣΦΟΑ» πρζπει να περιλαμβάνονται επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ:

  i. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», ii. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ»,

  iii. Ξεχωριςτόσ ςφραγιςμζνοσ φάκελοσ με τθν ζνδειξθ: «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ». 15.2 Ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ» κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι

  αποκλειςμοφ τα εξισ: i. ΤΥΡΟΡΟΙΘΜΕΝΟ ΕΝΤΥΡΟ ΥΡΕΥΘΥΝΘΣ ΔΘΛΩΣΘΣ (Τ.Ε.Υ.Δ.) του άρκρου 79§4 του Ν. 4412/2016

  (Ραράρτθμα ΣΤϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ), το οποίο αποτελεί Υπεφκυνθ Διλωςθ των οικονομικϊν φορζων προσ αντικατάςταςθ των πιςτοποιθτικϊν που εκδίδουν δθμόςιεσ αρχζσ ι τρίτα μζρθ και παρζχει προκαταρκτικι απόδειξθ ότι ο οικονομικόσ φορζασ δεν βρίςκεται ςτισ καταςτάςεισ του άρκρου 13.1 τθσ παροφςασ και πλθροί τα κριτιρια επιλογισ που ζχουν κακοριςτεί ςτο άρκρο 13.2 τθσ παροφςασ. Επιςθμαίνεται ότι :

  Κάκε προςφζρων που ςυμμετζχει μόνοσ του, πρζπει να ςυμπλθρϊςει και να υποβάλει ζνα ΤΕΥΔ.

  Πταν ςυμμετζχουν προςφζροντεσ υπό τθ μορφι ζνωςθσ, πρζπει να ςυμπλθρωκεί και να υποβλθκεί για κάκε φορζα – μζλοσ τθσ ζνωςθσ χωριςτό ΤΕΥΔ.

  ii. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8§4 του Ν. 1599/1986/Αϋ75 (του νόμιμου εκπρόςωπου αν πρόκειται για νομικά πρόςωπα) όπωσ εκάςτοτε ιςχφει, ςτθν οποία κα αναγράφονται τα ςτοιχεία του διαγωνιςμοφ και κα δθλϊνεται ότι ο προςφζρων αποδζχεται πλιρωσ και ανεπιφφλακτα τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ διενζργειασ του διαγωνιςμοφ.

  15.3 Ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα εξισ: i. Διλωςθ ςυμμόρφωςθσ του καταςκευαςτι κατά CE, για κάκε ζνα από τα προςφερόμενα είδθ.

  ii. Επίςθμο φυλλάδιο τεχνικϊν χαρακτθριςτικϊν του εργοςταςίου καταςκευισ των φωτιςτικϊν και των προβολζων, το οποίο δεν κα είναι ιδιοκαταςκευι. Το φυλλάδιο κα αποτελζςει και μζςο επιβεβαίωςθσ τθσ ςυμφωνίασ των προςφερόμενων ειδϊν με τα τεχνικά χαρακτθριςτικά που απαιτοφνται ςφμφωνα με το Ραράρτθμα Βϋ (ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΡΟΔΙΑΓΑΦΕΣ).

  iii. Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8§4 του Ν. 1599/1986/Αϋ75 (του νόμιμου εκπρόςωπου αν πρόκειται για νομικά πρόςωπα), ςτθν οποία κα αναφζρονται τα ςτοιχεία του υπόχρεου παραγωγοφ κακενόσ εκ των προςφερόμενων ειδϊν. Θ εν λόγω Υπεφκυνθ Διλωςθ κα

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 11 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  ςυνοδεφεται από Ριςτοποιθτικό εγγραφισ ςτο Εκνικό Μθτρϊο Ραραγωγϊν του (Ε.Μ.ΡΑ.) του υπόχρεου παραγωγοφ κακενόσ είδουσ (όπου κα αναγράφεται και ο αντίςτοιχοσ Αρικμόσ Μθτρϊου Ραραγωγοφ Α.Μ.Ρ.).

  15.4 Ο φάκελοσ «ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ» κα πρζπει να περιλαμβάνει επί ποινι αποκλειςμοφ τα οικονομικά ςτοιχεία τθσ προςφοράσ με τθ ςυμπλιρωςθ του υποδείγματοσ οικονομικισ προςφοράσ, του Ραραρτιματοσ Γϋ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

  Άρκρο 16: Στοιχεία απαραίτθτα για τθν υποβολι οικονομικισ προςφοράσ 16.1 Οι τιμζσ των προςφερόμενων ειδϊν κα δίνονται ανά τεμάχιο. 16.2 Στθν προςφερόμενθ τιμι περιλαμβάνονται οι κρατιςεισ υπζρ τρίτων και κάκε άλλθ επιβάρυνςθ,

  ςφμφωνα με τθν κείμενθ νομοκεςία. 16.3 Το κόςτοσ μεταφοράσ και παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν ςτο Κατάςτθμα Κράτθςθσ

  Κορυδαλλοφ Ι, βαρφνει τον Ανάδοχο. 16.4 Θ τιμι τθσ οικονομικισ προςφοράσ κα δίνεται ςε Ευρϊ(€). Ρροςφορζσ που δεν δίνουν τιμζσ ςε

  Ευρϊ ι που κακορίηουν ςχζςθ Ευρϊ προσ ξζνο νόμιςμα κα απορρίπτονται ωσ απαράδεκτεσ. 16.5 Απαγορεφεται θ κατάκεςθ εναλλακτικϊν προςφορϊν και αντιπροςφορϊν. 16.6 Απαγορεφεται θ κατάκεςθ προςφορϊν που κζτουν όρο αναπροςαρμογισ τθσ τιμισ, επί ποινι

  απορρίψεωσ. 16.7 Απορρίπτονται προςφορζσ θ τιμι των οποίων υπερβαίνει τθν εκτιμϊμενθ αξία τθσ ςφμβαςθσ,

  όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςθσ (προχπολογιςκζν κόςτοσ). 16.8 Στθν οικονομικι προςφορά κα αναφζρεται απαρεγκλίτωσ ο χρόνοσ ιςχφοσ τθσ προςφοράσ και ο

  χρόνοσ παράδοςθσ των υπό προμικεια ειδϊν (με δεδομζνεσ τισ απαιτιςεισ των άρκρων 10 και 9 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ).

  16.9 Θ αναγραφι τθσ προςφερόμενθσ τιμισ κα γίνεται με χριςθ δφο (2) δεκαδικϊν ψθφίων. 16.10 Εφόςον από τθν οικονομικι προςφορά δεν προκφπτει με ςαφινεια θ προςφερόμενθ τιμι ι δεν

  δίνεται ενιαία τιμι για ολόκλθρθ τθ ηθτοφμενθ ποςότθτα, θ προςφορά κα απορρίπτεται ωσ απαράδεκτθ.

  Άρκρο 17: Αποςφράγιςθ προςφορϊν – Αξιολόγθςθ προςφορϊν Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν ζναρξθ τθσ διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ των προςφορϊν, που ζχουν υποβλθκεί υπόψθ τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ (κατά το άρκρο 14 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ) τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίηεται ςτο άρκρο 7 τθσ παροφςθσ. Θ αποςφράγιςθ διενεργείται δθμόςια, παρουςία των προςφερόντων ι των νομίμωσ εξουςιοδοτθμζνων εκπροςϊπων τουσ, οι οποίοι λαμβάνουν γνϊςθ των λοιπϊν ςυμμετεχόντων ςτθ διαδικαςία και των ςτοιχείων που υποβλικθκαν από αυτοφσ. Οι παριςτάμενοι ςτθν διαδικαςία επιδεικνφουν αςτυνομικι ταυτότθτα ι άλλο ιςοδφναμο ζγγραφο ταυτοποίθςθσ και παραςτατικό εκπροςϊπθςθσ. Θ υποβολι μόνο μίασ προςφοράσ δεν αποτελεί κϊλυμα για τθ ςυνζχιςθ τθσ διαδικαςίασ του διαγωνιςμοφ και τθν ανάκεςθ τθσ ςφμβαςθσ (ωσ άρκρο 117§2 του Ν.4412/2016). Επιμζρουσ, τα ςτάδια διαδικαςίασ αποςφράγιςθσ και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν ζχουν ωσ εξισ: 1. Αποςφραγίηεται ο κυρίωσ φάκελοσ προςφοράσ («ΡΟΣΦΟΑ»), ο φάκελοσ «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΘΤΙΚΑ

  ΣΥΜΜΕΤΟΧΘΣ», κακϊσ και ο φάκελοσ «ΤΕΧΝΙΚΘ ΡΟΣΦΟΑ», μονογράφονται δε και ςφραγίηονται από το αρμόδιο όργανο όλα τα δικαιολογθτικά που υποβάλλονται κατά το ςτάδιο αυτό και θ τεχνικι προςφορά, ανά φφλλο. Θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ καταχωρεί όςουσ υπζβαλαν προςφορζσ, κακϊσ και τα υποβλθκζντα αυτϊν δικαιολογθτικά και τα αποτελζςματα του ελζγχου αυτϊν ςε πρακτικό, το οποίο υπογράφεται από τα μζλθ τθσ. Οι φάκελοι των οικονομικϊν προςφορϊν δεν αποςφραγίηονται, αλλά μονογράφονται και ςφραγίηονται από το παραπάνω όργανο και τοποκετοφνται ςε ζνα νζο φάκελο ο οποίοσ επίςθσ ςφραγίηεται και υπογράφεται από το ίδιο όργανο και φυλάςςεται, προκειμζνου να αποςφραγιςκεί τθν θμερομθνία και ϊρα που κα οριςτεί από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ.

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 12 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  2. Στθ ςυνζχεια θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ προβαίνει ςτθν αξιολόγθςθ του περιεχομζνου του φακζλου τθσ τεχνικισ προςφοράσ, ςφμφωνα με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ και ςυντάςςει πρακτικό για τθν απόρριψθ των τεχνικϊν προςφορϊν που δεν γίνονται αποδεκτζσ και τθν αποδοχι των τεχνικϊν προςφορϊν, που είναι ςφμφωνεσ με τουσ όρουσ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

  3. Οι κατά τα ανωτζρω ςφραγιςμζνοι φάκελοι με τα οικονομικά ςτοιχεία των προςφορϊν, μετά τθν ολοκλιρωςθ τθσ αξιολόγθςθσ των λοιπϊν ςτοιχείων των προςφορϊν, αποςφραγίηονται κατά τθν θμερομθνία και ϊρα που ορίςτθκε από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και ςυντάςςει πρακτικό που περιζχει τον πίνακα τιμϊν και τθν ςειρά κατάταξθσ των προςφορϊν και γνωμοδοτεί για τον προςωρινό ανάδοχο. Για όςεσ προςφορζσ δεν κρίκθκαν αποδεκτζσ κατά τα προθγοφμενα ωσ άνω ςτάδια 1 και 2 οι φάκελοι τθσ οικονομικισ προςφοράσ δεν αποςφραγίηονται, αλλά επιςτρζφονται.

  4. Σε περίπτωςθ που προκφψουν ιςότιμεσ προςφορζσ, δθλαδι προςφορζσ που ζχουν τθν ίδια ακριβϊσ τιμι των πεδίων «ΣΥΝΟΛΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΑΝΕΥ ΦΡΑ (με δφο δεκαδικά ψθφία)» του ΥΡΟΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΘΣ ΡΟΣΦΟΑΣ (Ραράρτθμα Γ τθσ παροφςασ Διακιρυξθσϋ), θ Ανακζτουςα Αρχι επιλζγει τον προςωρινό ανάδοχο με κλιρωςθ μεταξφ των οικονομικϊν φορζων που υπζβαλαν ιςότιμεσ προςφορζσ. Θ κλιρωςθ γίνεται ενϊπιον τθσ Επιτροπισ Διαγωνιςμοφ και παρουςία των οικονομικϊν φορζων που ζχουν προςφζρει τθν ίδια τιμι και το αποτζλεςμα καταγράφεται ςε πρακτικό.

  5. Τα ανωτζρω βιματα 1, 2 και 3 μποροφν να καταγραφοφν και ςε ζνα μόνο πρακτικό. 6. Τα πρακτικά (ι το πρακτικό) με τα αποτελζςματα των τριϊν ανωτζρω ςταδίων επικυρϊνονται με

  μια απόφαςθ τθσ Αρχισ θ οποία κοινοποιείται με επιμζλεια αυτισ ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Κατά τθσ ανωτζρω απόφαςθσ χωρεί ζνςταςθ, ςφμφωνα με το άρκρο 127 του Ν.4412/2016 και τα ειδικότερα οριηόμενα ςτο άρκρο 21 τθσ παροφςασ.

  Άρκρο 18. Δικαιολογθτικά κατακφρωςθσ – Αποδεικτικά μζςα 18.1 Για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο 13.1.1

  τθσ παροφςθσ (λόγοι που ςχετίηονται με ποινικζσ καταδίκεσ) πρζπει να προςκομιςτεί απόςπαςμα του ςχετικοφ μθτρϊου, όπωσ του ποινικοφ μθτρϊου ι, ελλείψει αυτοφ, ιςοδφναμου εγγράφου που εκδίδεται από αρμόδια δικαςτικι ι διοικθτικι αρχι του κράτουσ-μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο εν λόγω οικονομικόσ φορζασ, από το οποίο προκφπτει ότι πλθροφνται αυτζσ οι προχποκζςεισ. Θ υποχρζωςθ τθσ προςκόμιςθσ του παρόντοσ δικαιολογθτικοφ αφορά αα) ςτισ περιπτϊςεισ εταιρειϊν περιοριςμζνθσ ευκφνθσ (Ε.Ρ.Ε.), ιδιωτικϊν κεφαλαιουχικϊν εταιρειϊν (Ι.Κ.Ε.) και προςωπικϊν εταιρειϊν (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τουσ διαχειριςτζσ, ββ) ςτισ περιπτϊςεισ ανωνφμων εταιρειϊν (Α.Ε.), τον διευκφνοντα ςφμβουλο, κακϊσ και όλα τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου, γγ) ςτισ περιπτϊςεισ των ςυνεταιριςμϊν τα μζλθ του Διοικθτικοφ Συμβουλίου. Το εν λόγω δικαιολογθτικό κα πρζπει να ζχει θμερομθνία ζκδοςθσ μζχρι ενόσ μινα πριν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ (του άρκρου 19).

  18.2 Για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο 13.1.2.α τθσ παροφςθσ πρζπει να προςκομιςτεί:

  Α. Για τθν καταβολι φόρων, αποδεικτικά ενθμερότθτασ για χρζθ προσ το ελλθνικό δθμόςιο, τα οποία να καλφπτουν τόςο τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και τον χρόνο κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (του άρκρου 19 τθσ παροφςασ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.

  Β. Για τθν καταβολι ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, πιςτοποιθτικά που εκδίδονται από τθν αρμόδια, κατά περίπτωςθ, αρχι του ελλθνικοφ κράτουσ, περί του ότι ζχουν εκπλθρωκεί οι υποχρεϊςεισ του φορζα, όςον αφορά ςτθν καταβολι των ειςφορϊν κοινωνικισ αςφάλιςθσ, ςφμφωνα με τθν ιςχφουςα ελλθνικι νομοκεςία (κα αφορά τθν κφρια και τθν επικουρικι αςφάλιςθ), τα οποία να καλφπτουν τόςο τον χρόνο υποβολισ τθσ προςφοράσ όςο και τον

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 13 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  χρόνο κοινοποίθςθσ τθσ πρόςκλθςθσ (του άρκρου 19 τθσ παροφςασ) για τθν υποβολι των δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ.

  18.3 Για τθν απόδειξθ μθ ςυνδρομισ του λόγου αποκλειςμοφ που αναφζρεται ςτο άρκρο 13.1.2.β τθσ παροφςασ διακιρυξθσ (ιτοι για τθ μθ παραβίαςθ των διατάξεων του εργατικοφ δικαίου (άρκρο 73 παρ 2 περίπτ. γϋ του Ν.4412/16) κα πρζπει να προςκομιςτεί ςχετικι αίτθςθ και αυτοματοποιθμζνθ απάντθςθ από τθν πφλθ του ΣΕΡΕ (sepenet.gr), ςυνοδευμζνθ από ζνορκθ βεβαίωςθ του νομίμου εκπροςϊπου του προςφζροντοσ ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ, όπωσ αυτι προβλζπεται από τθν παρ 2 του άρκρου 80 του Ν.4412/2016, ότι δεν ζχουν επιβλθκεί ςε βάροσ του οι κυρϊςεισ που περιγράφονται ςτο ωσ άνω άρκρο 73 παρ 2 περ. γ του Ν.4412/16 με τελεςίδικθ και δεςμευτικι ιςχφ.

  18.4 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ υπαγωγισ ςτισ καταςτάςεισ τθσ περίπτωςθσ του άρκρου 13.1.3.Α τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ (πτϊχευςθ, υπαγωγι ςε διαδικαςία εξυγίανςθσ κλπ) πρζπει να προςκομιςτεί πιςτοποιθτικό που εκδίδεται από τθν αρμόδια αρχι του οικείου κράτουσ - μζλουσ ι χϊρασ. Αν το κράτοσ-μζλοσ ι θ εν λόγω χϊρα δεν εκδίδει τζτοιου είδουσ ζγγραφο ι πιςτοποιθτικό ι όπου το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό αυτό δεν καλφπτει όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13.1.3.Α, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ του κράτουσ μζλουσ ι τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ. Οι αρμόδιεσ δθμόςιεσ αρχζσ παρζχουν, όπου κρίνεται αναγκαίο, επίςθμθ διλωςθ ςτθν οποία αναφζρεται ότι δεν εκδίδονται τα ζγγραφα ι τα πιςτοποιθτικά του άρκρου 13.1.3.Α ι ότι τα ζγγραφα αυτά δεν καλφπτουν όλεσ τισ περιπτϊςεισ που αναφζρονται ςτο άρκρο 13.1.3.Α. Τα αποδεικτικά ζγγραφα (πτωχευτικά κλπ) τθσ παροφςασ παραγράφου κα πρζπει να ζχουν θμερομθνία ζκδοςθσ μζχρι δφο μθνϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ πρόςκλθςθσ για τθν υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ του άρκρου 19 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ.

  18.5 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ υπαγωγισ ςτισ καταςτάςεισ των άρκρων 13.1.3.Β πρζπει να προςκομιςτεί επικαιροποιθμζνθ Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8§4 του Ν. 1599/1986/Αϋ75 (του νόμιμου εκπρόςωπου αν πρόκειται για νομικά πρόςωπα), ςτθν οποία κα δθλϊνεται αναλυτικά θ μθ υπαγωγι ςτισ καταςτάςεισ που περιγράφονται ςτο άρκρο 13.1.3.Β.

  18.6 Για τθν απόδειξθ τθσ μθ υπαγωγισ ςτθν περίπτωςθ του άρκρου 13.1.5 πρζπει να προςκομιςτεί Υπεφκυνθ Διλωςθ του άρκρου 8§4 του Ν. 1599/1986/Αϋ75 (του νόμιμου εκπρόςωπου αν πρόκειται για νομικά πρόςωπα), ςτθν οποία κα δθλϊνεται ότι δεν ζχει εκδοκεί εισ βάροσ του οικονομικοφ φορζα αποκλειςμόσ με τθν απόφαςθ του άρκρου 74 του Ν.4412/2016.

  18.7 Για τθν απόδειξθ τθσ καταλλθλότθτασ για τθν άςκθςθ επαγγελματικισ δραςτθριότθτασ πιςτοποιθτικό/βεβαίωςθ του οικείου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ μθτρϊου του κράτουσ εγκατάςταςθσ, με το οποίο να πιςτοποιείται αφενόσ θ εγγραφι ςε αυτό και το ειδικό επάγγελμα. Στθν περίπτωςθ που χϊρα δεν τθρεί τζτοιο μθτρϊο, το ζγγραφο ι το πιςτοποιθτικό μπορεί να αντικακίςταται από ζνορκθ βεβαίωςθ ι, ςτα κράτθ - μζλθ ι ςτισ χϊρεσ όπου δεν προβλζπεται ζνορκθ βεβαίωςθ, από υπεφκυνθ διλωςθ του ενδιαφερομζνου ενϊπιον αρμόδιασ δικαςτικισ ι διοικθτικισ αρχισ, ςυμβολαιογράφου ι αρμόδιου επαγγελματικοφ ι εμπορικοφ οργανιςμοφ τθσ χϊρασ καταγωγισ ι τθσ χϊρασ όπου είναι εγκατεςτθμζνοσ ο οικονομικόσ φορζασ ότι δεν τθρείται τζτοιο μθτρϊο και ότι αςκεί τθ δραςτθριότθτα που απαιτείται για τθν εκτζλεςθ του αντικειμζνου τθσ υπό ανάκεςθ ςφμβαςθσ.

  18.8 Για τθν απόδειξθ τθσ νόμιμθσ ςφςταςθσ και εκπροςϊπθςθσ, ςτισ περιπτϊςεισ που ο οικονομικόσ φορζασ είναι νομικό πρόςωπο, προςκομίηονται τα κατά περίπτωςθ νομιμοποιθτικά ζγγραφα ςφςταςθσ και νόμιμθσ εκπροςϊπθςθσ του οικονομικοφ φορζα. Από

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 14 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  τα ανωτζρω ζγγραφα πρζπει να προκφπτουν θ νόμιμθ ςφςταςι του, όλεσ οι ςχετικζσ τροποποιιςεισ των καταςτατικϊν, το/τα πρόςωπο/α που δεςμεφει/ουν νόμιμα τθν εταιρία κατά τθν θμερομθνία διενζργειασ του διαγωνιςμοφ (νόμιμοσ εκπρόςωποσ, δικαίωμα υπογραφισ κλπ.), τυχόν τρίτοι, ςτουσ οποίουσ ζχει χορθγθκεί εξουςία εκπροςϊπθςθσ, κακϊσ και θ κθτεία του/των ι/και των μελϊν του οργάνου διοίκθςθσ/νόμιμου εκπροςϊπου.

  Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να ηθτιςει από τουσ προςφζροντεσ, ςε οποιοδιποτε χρονικό ςθμείο κατά τθ διάρκεια τθσ διαδικαςίασ διαγωνιςμοφ να υποβάλουν όλα ι οριςμζνα δικαιολογθτικά του παρόντοσ άρκρου (άρκρο 18), όταν αυτό απαιτείται για τθν ορκι διεξαγωγι τθσ διαδικαςίασ.

  Άρκρο 19: Ρρόςκλθςθ για υποβολι δικαιολογθτικϊν κατακφρωςθσ 19.1 Μετά τθν αξιολόγθςθ των προςφορϊν, θ Ανακζτουςα Αρχι ειδοποιεί εγγράφωσ τον προςφζροντα ςτον οποίο πρόκειται να γίνει θ κατακφρωςθ («προςωρινό ανάδοχο») για να υποβάλει εντόσ προκεςμίασ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ τθσ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν, τα δικαιολογθτικά του άρκρου 18 τθσ παροφςασ Διακιρυξθσ. Τα δικαιολογθτικά υποβάλλονται εμπρόκεςμα ςε ςφραγιςμζνο φάκελο, ο οποίοσ παραδίδεται ςτθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ. Πςοι υπζβαλαν παραδεκτζσ προςφορζσ λαμβάνουν γνϊςθ των δικαιολογθτικϊν του προςωρινοφ αναδόχου 19.2 Αν δεν προςκομιςκοφν τα παραπάνω δικαιολογθτικά ι υπάρχουν ελλείψεισ ςε αυτά που υποβλικθκαν παρζχεται προκεςμία ςτον προςωρινό ανάδοχο να τα προςκομίςει ι να τα ςυμπλθρϊςει εντόσ πζντε (5) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδοποίθςθσ ςε αυτόν. Θ Ανακζτουςα Αρχι μπορεί να παρατείνει τθν ωσ άνω προκεςμία, εφόςον αιτιολογείται αυτό επαρκϊσ και κατ’ ανϊτατο όριο για δεκαπζντε (15) επιπλζον θμζρεσ. 19.3 Αν, κατά τον ζλεγχο των παραπάνω δικαιολογθτικϊν διαπιςτωκεί ότι τα ςτοιχεία που δθλϊκθκαν ςτο ΤΕΥΔ είναι ψευδι ι ανακριβι ι ο προςωρινόσ ανάδοχοσ δεν υποβάλει ςτο προκακοριςμζνο χρονικό διάςτθμα τα απαιτοφμενα πρωτότυπα ι αντίγραφα των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ι αν από τα παραπάνω δικαιολογθτικά που προςκομίςκθκαν νομίμωσ και εμπροκζςμωσ, δεν αποδεικνφονται οι όροι και οι προχποκζςεισ όπωσ αυτά αναφζρονται ςτο άρκρο 13 τθσ παροφςασ, τότε εφαρμόηονται, κατά περίπτωςθ, οι διατάξεισ των παρ. 3 ζωσ 5 του άρκρου 103 του Ν. 4412/2016. 19.4 Θ διαδικαςία ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν ολοκλθρϊνεται με τθ ςφνταξθ πρακτικοφ από τθν Επιτροπι Διαγωνιςμοφ και τθ διαβίβαςθ του φακζλου ςτο αποφαινόμενο όργανο τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ για τθ λιψθ απόφαςθσ είτε για τθ ματαίωςθ τθσ διαδικαςίασ (ςφμφωνα με τισ κείμενεσ διατάξεισ) είτε για τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ. Τα αποτελζςματα του ελζγχου των παραπάνω δικαιολογθτικϊν, επικυρϊνονται με τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ του άρκρου 105 του Ν. 4412/2016. Άρκρο 20: Κατακφρωςθ – Σφναψθ ςφμβαςθσ 20.1 Θ Αρχι κοινοποιεί αμζςωσ τθν απόφαςθ κατακφρωςθσ, μαηί με αντίγραφο όλων των πρακτικϊν τθσ διαδικαςίασ ελζγχου και αξιολόγθςθσ των προςφορϊν, ςε κάκε προςφζροντα, ο οποίοσ δεν ζχει αποκλειςκεί οριςτικά, με τθν απόφαςθ του άρκρου 17.6 τθσ παροφςασ, εκτόσ από τον προςωρινό ανάδοχο, με κάκε πρόςφορο τρόπο, όπωσ με τθλεομοιοτυπία, θλεκτρονικό ταχυδρομείο κ.λπ. επί αποδείξει. Κατά τθσ απόφαςθσ αυτισ χωρεί ζνςταςθ του άρκρου 127 του Ν.4412/16. 20.2 Θ απόφαςθ κατακφρωςθσ δεν παράγει τα ζννομα αποτελζςματά τθσ, εφόςον θ ανακζτουςα αρχι δεν τθν κοινοποίθςε ςε όλουσ τουσ προςφζροντεσ. Τα ζννομα αποτελζςματα τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ και ιδίωσ θ ςφναψθ τθσ ςφμβαςθσ επζρχονται εφόςον και όταν ςυντρζξουν ςωρευτικά τα εξισ: α) άπρακτθ πάροδοσ των προκεςμιϊν άςκθςθσ των προβλεπόμενων ςτισ κείμενεσ διατάξεισ βοθκθμάτων και μζςων ςτο ςτάδιο τθσ προδικαςτικισ και δικαςτικισ προςταςίασ και από τισ αποφάςεισ αναςτολϊν επί αυτϊν, και β) κοινοποίθςθ τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ ςτον προςωρινό ανάδοχο (εφόςον ο τελευταίοσ υποβάλει επικαιροποιθμζνα τα δικαιολογθτικά του άρκρου 18 τθσ παροφςασ και μόνον ςτθν περίπτωςθ τθσ άςκθςθσ ενδίκων μζςων κατά τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, ζπειτα από ςχετικι πρόςκλθςθ).

 • ΣΥΝΟΡΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΡΟΜΘΘΕΙΑΣ ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΡΟΒΟΛΕΩΝ Σελίδα 15 ΚΑΤΑΣΤΘΜΑ ΚΑΤΘΣΘΣ ΚΟΥΔΑΛΛΟΥ Ι - Ανικει ςτθ Διακιρυξθ.: 3/2019

  20.3 Μετά τθν επζλευςθ των εννόμων αποτελεςμάτων τθσ απόφαςθσ κατακφρωςθσ, θ Ανακζτουςα Αρχι προςκαλεί τον ανάδοχο να προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, εντόσ είκοςι (20) θμερϊν από τθν κοινοποίθςθ ςχετικισ ζγγραφθσ ειδικισ πρόςκλθςθσ, προςκομίηοντασ εγγφθςθ καλισ εκτζλεςθσ, ςφμφωνα με το άρκρο 22 τθσ παροφςασ. 20.4 Θ υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ ζχει αποδεικτικό χαρακτιρα. Εάν ο ανάδοχοσ δεν προςζλκει να υπογράψει το ςυμφωνθτικό μζςα ςτθν προκεςμία που ορίηεται ςτθν ειδικι πρόκλθςθ, κθρφςςεται ζκπτωτοσ και θ κατακφρωςθ γίνεται ςτον προςφζροντα που υπζβαλε τθν αμζςωσ επόμενθ πλζον ςυμφζρουςα από οικονομικι άποψθ προςφορά βάςει μόνο τθσ τιμισ. Αν κανζνασ από τουσ προςφζροντεσ δεν προςζλκει για τθν υπογραφι του ςυμφωνθτικοφ, θ διαδικαςία ανάκεςθσ ματαιϊνεται, ςφμφωνα με τθν περίπτωςθ β' τθσ παραγράφου 1 του άρκρου 106 του Ν.4412/16. 20.5 Σθμειϊνεται ότι θ Επιτροπι Διαγωνιςμοφ, με αιτιολογθμζνθ ειςιγθςι τθσ, μπορεί να προτείνει τθν κατακφρωςθ του αποτελζςματοσ του διαγωνιςμοφ για ολόκλθρθ ι μεγαλφτερθ ι μικρότερθ ποςότθτα, από τθν αναφερόμενθ ςτον Ρίνακα 1, κατά ποςοςτό ςτα εκατό, που δεν μπορεί να υπερβαίνει το 30% (τριάντα τοισ εκατό) και υπό τθν προχπόκεςθ ότι δεν γίνεται υπζρβαςθ τθσ εγκρικείςασ πίςτωςθσ των 36.274,00€ (τριάντα ζξι χιλιάδεσ διακόςια εβδομιντα τζςςερα ΕΥΩ), τθσ υπ’ αρικμ. 2951/2019 από 21-02-2019 (ΑΔΑ: ΨΝΘ46ΨΧΥΙ-Υ0Ε) Απόφαςθσ Ανάλθψθσ Υποχρζωςθσ του ΤΑ.Χ.ΔΙ.Κ..

  Άρκρο 21: Ενςτάςεισ 21.1 Σε περίπτωςθ ζνςταςθσ κατά πράξθσ τθσ Αρχισ, θ προκεςμία άςκθςισ τθσ είναι πζντε (5) θμζρεσ από τθν κοινοποίθςθ τθσ προςβαλλόμενθσ πράξθσ ςτον ενδιαφερόμενο οικονομικό φορζα. Για τθν άςκθςθ ζνςταςθσ κατά τθσ παροφςασ διακιρυξθσ, θ ζνςταςθ υποβάλλεται ςε προκεςμία που εκτείνεται μζχρι το ιμιςυ του χρονικοφ διαςτιματοσ από τθ δθμοςίευςι τθσ ςτο ΚΘΜΔΘΣ μζχρι τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Για τον υπολογιςμό τθσ προκεςμίασ αυτισ ςυνυπολογίηονται και οι θμερομθνίεσ τθσ δθμοςίευςθσ και τθσ υποβολισ των προςφορϊν. Στθν περίπτωςθ τθσ ζνςταςθσ κατά τθσ διακιρυξθσ, θ Αρχι αποφαςίηει ςε κάκε περίπτωςθ πριν τθν καταλθκτικι θμερομθνία υποβολισ των προςφορϊν. Με τθν άπρακτθ πάροδο των ανωτζρω προκεςμιϊν τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. 21.2 Θ ζνςταςθ υποβάλλεται ενϊπιον τθσ Ανακζτουςασ Αρχισ, θ οποία αποφαςίηει, ςφμφωνα με τα οριηόμενα και ςτο άρκρο 221 του Ν.4412/2016, εντόσ προκεςμίασ δζκα (10) θμερϊν, μετά τθν άπρακτθ πάροδο τθσ οποίασ τεκμαίρεται θ απόρριψθ τθσ ζνςταςθσ. Για το παραδεκτό τθσ άςκθςθσ ζνςταςθσ, απαιτείται με τθν κατάκεςθ τθσ ζνςταςθσ θ καταβολι παραβόλου υπζρ του Δθμοςίου ποςοφ ίςου με το ζνα τοισ εκατό (1%) επί τθσ εκτιμϊμενθσ αξίασ τθσ ςφμβαςθσ (όπωσ αναφζρεται ςτο άρκρο 3 τθσ παροφςασ). Το παράβολο αυτό αποτελεί δθμόςιο ζςοδο. Το παράβολο επιςτρζφ�