Ενιαίο Σύστημα...

Click here to load reader

 • date post

  13-Feb-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Ενιαίο Σύστημα...

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος κα

Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού-συνταξιοδοτικού συστήματος- Ρυθμίσεις φορολογίας εισοδήματος και τυχερών παιγνίων

ΜΕΡΟΣ Α΄ Ενιαίο Σύστημα Κοινωνικής Ασφάλειας- Μεταρρύθμιση ασφαλιστικού – συνταξιοδοτικού συστήματος

Κεφάλαιο Α’ - Αρχές και όργανα του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 4

Άρθρο 1 Θεμελιώδεις αρχές του Ενιαίου Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλειας 4

Άρθρο 2 Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 4

Άρθρο 3 Εθνικό Συμβούλιο Κοινωνικής Ασφάλειας 4

Κεφάλαιο Β’ Συντάξεις δημοσίων υπαλλήλων και στρατιωτικών 4

Άρθρο 4 Υπαγωγή στον Ενιαίο Φορέα Κοινωνικής Ασφάλισης των υπαλλήλων – λειτουργών του Δημοσίου καθώς και των στρατιωτικών 4

Άρθρο 5 Ενιαίοι κανόνες ασφάλισης – παροχών υπαλλήλων Δημοσίου 4

Άρθρο 6 Ειδικές-Μεταβατικές συνταξιοδοτικές διατάξεις του Δημοσίου 4

Άρθρο 7 Εθνική Σύνταξη 4

Άρθρο 8 Ανταποδοτική σύνταξη 4

Άρθρο 9 Προσωρινή σύνταξη 4

Άρθρο 10 Οικογενειακή παροχή – επιδόματα τέκνων-προσαύξηση σύνταξης 4

Άρθρο 11 Σύνταξη αναπηρίας 4

Άρθρο 12 Σύνταξη λόγω θανάτου 4

Άρθρο 13 Ανώτατο όριο καταβολής σύνταξης 4

Άρθρο 14 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 4

Άρθρο 15 Χρόνος ασφάλισης 4

Άρθρο 16 Δικαιώματα αντισυμβαλλομένου συμφώνου συμβίωσης 4

Άρθρο 17 Παράλληλη ασφάλιση 4

Άρθρο18 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 4

Άρθρο 19 Διατάξεις περί διαδοχικής ασφάλισης 4

Άρθρο 20 Απασχόληση συνταξιούχων 4

Άρθρο 21 Αναλογική Εφαρμογή διατάξεων- Εξουσιοδοτικές διατάξεις 4

Άρθρο 22 Τροποποίηση διατάξεων του π.δ. 169/2007 4

Άρθρο 23 Ρυθμίσεις διαφόρων συνταξιοδοτικών θεμάτων 4

Άρθρο 24 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Ιονίων – Ο.Δ.Α.Ζ. 4

Άρθρο 25 Ρυθμίσεις συνταξιοδοτικών θεμάτων υπαλλήλων του Ταμείου Ασφάλισης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ΤΑΔΚΥ) 4

Άρθρο 26 Έκταση Εφαρμογής 4

Κεφάλαιο Γ΄ Ρυθμίσεις ασφαλισμένων του ιδιωτικού τομέα 4

Άρθρο 27 Εφαρμογή κοινών κανόνων ασφαλισμένων στο δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα 4

Άρθρο 28 Ανταποδοτική σύνταξη 4

Άρθρο 29 Προσωρινή σύνταξη 4

Άρθρο 30 Προσαύξηση σύνταξης όσων κατέβαλλαν αυξημένες εισφορές 4

Άρθρο 31 Ασφαλιστικές παροχές λόγω εργατικού ατυχήματος ή ατυχήματος εκτός εργασίας 4

Άρθρο 32 Παροχές σε είδος και σε χρήμα 4

Άρθρο 33 Αναπροσαρμογή συντάξεων-προστασία καταβαλλόμενων συντάξεων 4

Άρθρο 34 Χρόνος ασφάλισης 4

Άρθρο 35 Εφάπαξ παροχή 4

Άρθρο 36 Παράλληλη ασφάλιση 4

Άρθρο 37 Προαιρετική συνέχιση της ασφάλισης 4

Κεφάλαιο Δ’ Ενιαίοι Κανόνες Εισφορών – Πόροι –Ανακεφαλαιοποίηση του Εθνικού Συστήματος Κοινωνικής Ασφάλισης 4

Άρθρο 38 Εισφορές Μισθωτών και Εργοδοτών 4

Άρθρο 39 Εισφορές αυτοπασχολουμένων και ελεύθερων επαγγελματιών 4

Άρθρο 40 Εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ 4

Άρθρο 41 Ασφαλιστικές εισφορές υγειονομικής περίθαλψης 4

Άρθρο 42 Ειδικό παράβολο ασφαλιστικής κάλυψης αγρεργατών 4

Άρθρο 43 Προθεσμία Καταβολής ασφαλιστικών εισφορών 4

Άρθρο 44 Εισφορές υγειονομικής περίθαλψης συνταξιούχων 4

Άρθρο 45 Κοινό Μητρώο Εισφορών και Φόρου Εισοδήματος 4

Άρθρο 46 Αντικειμενικό σύστημα τεκμαρτού υπολογισμού εισφορών 4

Άρθρο 47 Ανώνυμη Εταιρία Διαχείρισης της Ακίνητης Περιουσίας Ασφαλιστικών Οργανισμών 4

Άρθρο 48 Σύσταση Εταιρείας Διαχείρισης Αμοιβαίων Κεφαλαίων Διευρυμένου Σκοπού Ασφαλιστικών Οργανισμών (ΑΕΔΑΚ Α.Ο.) και συγχώνευσης σε αυτήν εταιριών ΕΔΕΚΤ ΕΠΕΥ & ΑΕΔΑΚ ΑΟ Α.Ε. 4

Άρθρο 49 Συγχώνευση εταιρειών 4

Άρθρο 50 Μετοχικά Ταμεία 4

Άρθρο 51 Διατάξεις ΜΤΠΥ 4

Άρθρο 52 Πρόσθετοι πόροι Ασφαλιστικού Συστήματος 4

Άρθρο 53 Ευθύνη διοικούντων προσώπων νομικών προσώπων ή νομικών οντοτήτων για ληξιπρόθεσμες οφειλές προς ασφαλιστικούς φορείς και εργαζομένους/ Αλληλέγγυα ευθύνη 4

Κεφάλαιο Ε’ Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης 4

Άρθρο 54 Ενιαίος Φορέας Κοινωνικής Ασφάλισης – Σύσταση - Σκοπός 4

Άρθρο 55 Οργανισμός του Ε.Φ.Κ.Α. 4

Άρθρο 56 Ένταξη φορέων, κλάδων, τομέων και λογαριασμών στον Ε.Φ.Κ.Α. 4

Άρθρο 57 ΚΕΑΟ 4

Άρθρο 58 Ασφαλιστέα πρόσωπα 4

Άρθρο 59 Πόροι 4

Άρθρο 60 Διοίκηση του Ε.Φ.Κ.Α. 4

Άρθρο 61 Συμβουλευτικές Επιτροπές 4

Άρθρο 62 Αρμοδιότητες Διοικητή 4

Άρθρο 63 Αρμοδιότητες Διοικητικού Συμβουλίου 4

Άρθρο 64 Προσωπικό γραφείων Διοικητή και Υποδιοικητών 4

Άρθρο 65 Διοικητική Οργάνωση 4

Άρθρο 66 Τμήμα Γραμματείας Διοικητή 4

Άρθρο 67 Τμήμα Γραμματείας Υποδιοικητών 4

Άρθρο 68 Διεύθυνση Ειδικού Προγράμματος 4

Άρθρο 69 Διεύθυνση Εσωτερικού Ελέγχου και Ελέγχου Εσωτερικών Υποθέσεων 4

Άρθρο 70 Γενικές Διευθύνσεις 4

Άρθρο 71 Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών και Διοικητικής Υποστήριξης 4

Άρθρο 72 Τμήματα Διοικητικής Μέριμνας 4

Άρθρο 73 Περιουσία, λογιστική και οικονομική λειτουργία 4

Άρθρο 74 Θέματα Προσωπικού 4

Άρθρο 75 Θέματα προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Χορήγησης Συντάξεων Δημοσίου Τομέα της Γενικής Γραμματείας Δημοσιονομικής Πολιτικής 4

Άρθρο 76 Διατάξεις Ν.Α.Τ. και Ο.Γ.Α. 4

Κεφάλαιο Στ’ Τροποποίηση διατάξεων Ε.Τ.Ε.Α. και ρυθμίσεις πρώην Τ.Σ.Μ.Ε.Δ.Ε. 4

Άρθρο 77 Μετονομασία Ε.Τ.Ε.Α. σε «Ενιαίο Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης και Εφάπαξ Παροχών» («Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π.».) 4

Άρθρο 78 Ένταξη Ταμείων Πρόνοιας στον Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4

Άρθρο 79 Ασφαλιστέα πρόσωπα στο Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4

Άρθρο 80 Πόροι του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4

Άρθρο 81 Οικονομικό Σύστημα Λειτουργίας του Ε.Τ.Ε.Α.Ε.Π. 4

Ά