Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση · 7.11 Λοιπές Βραχυπρόθμ...

of 60 /60
Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών (Βάση του άρθρου 5 του Ν.3556/2007) της περιόδου από 1 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013 Εταιρική Χρήση 2013/2014 Μητροπόλεως 34,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 10 www.ebz.gr ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11

Embed Size (px)

Transcript of Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση · 7.11 Λοιπές Βραχυπρόθμ...

 • Εξαμηνιαία Οικονομική Έκθεση

  Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης ΑΕ Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών

  (Βάση του άρθρου 5 του Ν.3556/2007)

  της περιόδου από

  1 Ιουλίου 2013 έως 31 Δεκεμβρίου 2013

  Εταιρική Χρήση 2013/2014

  Μητροπόλεως 34,Θεσσαλονίκη Τ.Κ. 541 10

  www.ebz.gr

  ΑΡ.Μ.Α.Ε. 8246/06/Β/86/11

 • 1

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

  Της 31ης Δεκεμβρίου 2013

  Βάσει του άρθρου 5 του Ν.3556/2007

  Oι συνημμένες Εξαμηνιαίες Ατομικές και Ενοποιημένες Οικονομικές Καταστάσεις

  είναι αυτές που εγκρίθηκαν από το Διοικητικό Συμβούλιο της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» την 26η/02/2014 και έχουν δημοσιοποιηθεί με την

  ανάρτησή τους στο διαδίκτυο στη διεύθυνση της εταιρίας www.ebz.gr καθώς και στον

  διαδικτυακό χώρο του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών.

  Επισημαίνεται ότι τα δημοσιευθέντα Στοιχεία και Πληροφορίες, που προκύπτουν

  από τις οικονομικές καταστάσεις βάσει των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής

  Πληροφόρησης, στοχεύουν σε μία γενική ενημέρωση για την οικονομική κατάσταση και

  τα αποτελέσματα της Εταιρίας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.» και του

  Ομίλου της, και έχουν συνταχθεί σύμφωνα με το άρθρο 5 του Ν.3556/2007 και την

  Απόφαση 4/557/28.4.2009 του Διοικητικού Συμβουλίου της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

  http://www.metka.gr/

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  2

  ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

  Α. ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ........................................... 3

  Β. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΈΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ............................................ 5

  Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών ...................................................................................................10

  Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες ..........................................................................................................12 Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου ..................................................16

  Διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών .........................................................18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ................................................................................................20

  Μεταγενέστερα γεγονότα..............................................................................................................21

  Γ. ΈΚΘΕΣΗ ΕΠΙΣΚΟΠΗΣΗΣ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΟΡΚΩΤΩΝ ΕΛΕΓΚΤΩΝ ........................22

  Δ. ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΟΜΙΛΟΥ ΚΑΙ ΕΤΑΙΡΙΑΣ .................25

  1.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΘΕΣΗΣ .................................................................................................26 2. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΟΜΙΛΟΥ ....................................................................................27

  3. ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΣΥΝΟΛΙΚΩΝ ΕΣΟΔΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ...................................................................................28 4. ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ.........................................................29

  5.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΕΤΑΒΟΛΩΝ ΙΔΙΩΝ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ ΕΤΑΙΡΙΑΣ ..................................................................29 6.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ.......................................................................................................30

  7. ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ ...................................................................................................................................31 7.1 Πληροφορίες για τον όμιλο .....................................................................................................31

  7.2 Πλαίσιο Κατάρτισης...............................................................................................................32 7.3 Σημαντικές λογιστικές αρχές .................................................................................................33

  7.3.1 Νέα πρότυπα των Διεθνών Προτύπων Χρηματοοικονομικής Αναφοράς............................34 7.4 Εκτιμήσεις..............................................................................................................................42 7.5 Πληροφόρηση ανά Τομέα ......................................................................................................43

  7.6 Εποχικότητα λειτουργιών της Εταιρίας .................................................................................44 7.7 Ενσώματες ακινητοποιήσεις ..................................................................................................44

  7.8 Πελάτες και λοιπές εμπορικές Απαιτήσεις .............................................................................45 7.9 Λοιπές Απαιτήσεις ..................................................................................................................46

  7.10 Ταμειακά Διαθέσιμα και ισοδύναμα ....................................................................................46 7.11 Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις ................................................................................46

  7.12 Λοιπές Μακροπρόθεσμες Υποχρεώσεις ...............................................................................47 7.13 Μετοχικό Κεφάλαιο και Διαφορά υπέρ το άρτιο ..................................................................47

  7.14 Δανεισμός ............................................................................................................................47 7.15 Ανέλεγκτες Φορολογικά Χρήσεις ..........................................................................................49

  7.16 Υποχρεώσεις Παροχών στο Προσωπικό ..............................................................................51 7.17 Προβλέψεις ...........................................................................................................................51

  7.18 Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη ........................................................................................51 7.19 Συνεχιζόμενη Δραστηριότητα .............................................................................................53

  7.20 Αναθεώρηση ΔΛΠ 19 - Αναδιατύπωση Οικονομικών Καταστάσεων .................................55 7.21 Μεταγενέστερα γεγονότα .....................................................................................................56

  Ε. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΑΠΟ 1 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 ΕΩΣ 31

  ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013 ΣΕ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΚΑΙ ΜΗ ΒΑΣΗ, ΠΟΥ ΣΥΝΤΑΣΣΟΝΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΑ ΟΡΙΖΟΜΕΝΑ ΣΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ 4/507/28.04.2009 ΤΟΥ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΚΕΦΑΛΑΙΑΓΟΡΑΣ. ...........................58

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  3

  Α. Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  4

  Δηλώσεις Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου

  (Σύμφωνα με το άρθρο 5 παρ.2 του Ν.3556/2007)

  Εξ’ όσων γνωρίζουμε δηλώνουμε ότι: (α) η συνημμένη εταιρική και ενοποιημένη

  συνοπτική κατάσταση οικονομικής θέσης της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

  ΑΕ» (η Εταιρεία) της 31ης Δεκεμβρίου 2013, οι σχετικές εταιρικές και ενοποιημένες

  συνοπτικές καταστάσεις αποτελεσμάτων, συνολικού εισοδήματος, μεταβολής καθαρής

  θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς

  και οι επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική

  οικονομική πληροφόρηση, οι οποίες καταρτίσθηκαν σύμφωνα με τα ισχύοντα Διεθνή

  Λογιστικά Πρότυπα, απεικονίζουν κατά τρόπο αληθή τα στοιχεία του ενεργητικού και του

  παθητικού, την καθαρή θέση και τα αποτελέσματα περιόδου 1/7/2013 - 31/12/2013 της

  «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ» καθώς και των επιχειρήσεων που

  περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως σύνολο, σύμφωνα με τα οριζόμενα

  από τις παραγράφους 3 έως 5 του άρθρου 5 του ν. 3556/2007, και

  (β) η συνημμένη έκθεση του Διοικητικού Συμβουλίου της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ

  ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ», για την περίοδο 01.07.2013 – 31.12.2013, απεικονίζει κατά τρόπο αληθή

  την εξέλιξη, τις επιδόσεις και τη θέση της «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ»

  καθώς και των επιχειρήσεων που περιλαμβάνονται στην ενοποίηση εκλαμβανομένων ως

  σύνολο, συμπεριλαμβανομένης της περιγραφής των κυριότερων κινδύνων και

  αβεβαιοτήτων που αντιμετωπίζουν, βάσει της παραγράφου 6 του άρθρου 5 του ν.

  3556/2007.

  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2014

  ΟΝΟΜΑΤΑ ………………………

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΗΛΙΑΣ Ι.ΜΠΕΤΣΗΣ

  A.Δ.Τ.ΑΒ 535845/2006

  Ο ΔΙΕΥΘΥΝΩΝ ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ

  ΛΑΜΠΡΟΣ Α. ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ

  Α.Δ.Τ. ΑΙ 160312/2009

  ΤΟ ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΓΕΩΡΓΙΟΣ Χ. ΜΕΛΕΤΗΣ

  Α.Δ.Τ. Μ 248447/1983

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  5

  Β. Εξαμηνιαία Έκθεση Διοικητικού Συμβουλίου

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  6

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ»

  ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΝΟΠΟΙΗΜΕΝΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΔΟ

  Από 1η Ιουλίου 2013 έως 31η Δεκεμβρίου 2013

  Η «Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης Α.Ε.», από την έναρξη της φετινής παραγωγικής

  περιόδου, είχε το δικαίωμα να παράγει στα πλαίσια της δυναμικότητάς της το σύνολο της

  ποσόστωσής της, που ανέρχεται σε 158.702 τόνους. Για την παραγωγή ζάχαρης ο Όμιλος

  διαθέτει 3 εργοστάσια στην Ελλάδα (Πλατύ Ημαθίας, Σέρρες, Ορεστιάδα) και δύο στη

  Σερβία (AD Fabrika Secera Sajkaska Zabalje, AD Fabrica Secera Crvenka), συνολικής

  ημερήσιας δυναμικότητας κατεργασίας 31.000 τόνων τεύτλων.

  Η πρόβλεψη του όγκου της παραγωγής καθίσταται εξαιρετικά δύσκολη λόγω του ότι θα

  πρέπει να προβλεφθεί, εκτός από τον όγκο της πρώτης ύλης, και η περιεκτικότητα του

  τεύτλου σε ζάχαρη που είναι στοιχείο εξαρτώμενο από θερμοκρασία, βροχοπτώσεις,

  επάρκεια υδατίνων πόρων, καταπολέμησης ασθενειών κλπ. Το γεγονός αυτό οδηγεί

  πολλές φορές σε αποκλίσεις μέχρι και 25% (+ ή -) της προγραμματισμένης παραγωγής.

  Επακόλουθο αυτού είναι η δυσκολία του οικονομικού προγραμματισμού μίας χρήσεως. Η

  Βιομηχανία για να αντιμετωπίσει τις δυσκολίες αυτές ακολουθεί διεθνώς εφαρμοζόμενες

  μεθόδους πρόβλεψης της παραγωγής με αποδεικτικούς αγρούς, στατιστικά δεδομένα, και

  εκτιμήσεις που με την πρόοδο της πορείας ωρίμανσης των τεύτλων αναπροσαρμόζει τις

  προβλέψεις της σε τακτά χρονικά διαστήματα. Ο προγραμματισμός ξεκινά με τους

  στόχους που τίθενται στην αρχή και αναθεωρείται ανάλογα με την πορεία των

  προβλέψεων.

  Για το καλλιεργητικό έτος 2013 υποβλήθηκαν 4.368 αιτήσεις που αφορούν 151.011

  στρέμματα, και υπογράφηκαν 2.301 συμφωνητικά που καλύπτουν έκταση 75.384

  στρεμμάτων. Παρόλο που η τιμολογιακή πολιτική της ΕΒΖ Α.Ε. έτους 2013, που

  ανακοινώθηκε έγκαιρα, ήταν πολύ ικανοποιητική για τον αγροτικό κόσμο, και οι τελικές

  τιμές, συμπεριλαμβανομένων των bonus των εκπτώσεων και των μεταφορικών ήταν

  αυξημένη σε σχέση με τις αντίστοιχες του έτους 2012, οι πρωτοφανείς άσχημες καιρικές

  συνθήκες κατά τους μήνες Ιανουάριο-Απρίλιο (Μέση Διάρκεια Βροχοπτώσεων: ~30-38

  ημέρες, Ύψος βροχής: ~150-400 mm) ανέτρεψαν τον προγραμματισμό και περιόρισαν την

  παραγωγή. Ιδίως οι ισχυρές βροχοπτώσεις είχαν ως αποτέλεσμα να καταστήσουν αδύνατη

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  7

  την προετοιμασία σποροκλίνης και σποράς σε όλες τις περιοχές όπου μπορεί να

  εγκατασταθεί η τευτλοκαλλιέργεια.

  Εξάλλου κατά τη διάρκεια των μηνών Ιουνίου-Αυγούστου 2013 επικράτησαν ήπιες

  ξηροθερμικές συνθήκες με άστατες βροχοπτώσεις, όπου αφενός δημιουργούσαν πρόβλημα

  στις επεμβάσεις φυτοπροστασίας κατά της κερκόσπορας και αφετέρου δημιουργούσαν

  ιδανικές συνθήκες για την εξάπλωσης της. Η χρονιά χαρακτηρίστηκε όψιμη και τα

  παραγωγικά της στοιχεία εξαρτήθηκαν από τις συνθήκες που επικράτησαν τόσο κατά τη

  διάρκεια του καλοκαιριού όσο και κατά τη διάρκεια της καμπάνιας 2013.

  Έτσι τελικά κατά την παραγωγική περίοδο 2013 συγκομίσθηκαν 57.991 (2012:93.090)

  στρέμματα με ΜΣΑ 5.790 (2012: 5.130) κιλά/στρ. με μέσο ζαχαρικό τίτλο 15,28

  (2012:14,36) και στρεμματοζάχαρο 885 (2012:737) κιλά/στρέμμα.

  Η τευτλοκαλλιέργεια ακολούθησε καθ’όλη τη διάρκεια του καλλιεργητικού έτους τους

  κανόνες του προτύπου AGRO 2.1&2.2 που διέπουν το Σύστημα Ολοκληρωμένης

  Διαχείρισης Παραγωγής Ζαχαρότευτλων. Κατά τη διάρκεια της καμπάνιας ολοκληρώθηκε

  και ο έλεγχος από διαπιστευμένο οργανισμό που οδήγησε στη λήψη του πιστοποιητικού

  κατά AGRO της τευτλοκαλλιέργειας.

  Σύμφωνα με την ποσότητα και την ποιότητα των τεύτλων που έχουν κατεργασθεί, σε

  συνδυασμό με τις τιμές τεύτλων, προέκυψαν, αυξημένη τεχνική διαφορά και αυξημένο

  παραγωγικό και λειτουργικό κόστος και κόστος ενέργειας, που οφείλονται και στην μικρή

  διάρκεια της καμπάνιας καθώς και στην λειτουργία και των τριών εργοστασίων της ΕΒΖ

  ΑΕ, με τα αντίστοιχα ανελαστικά υψηλά κόστη.

  Τα παραπάνω γεγονότα οδήγησαν, εκτός των άλλων, σε αύξηση του κόστους παραγωγής

  της ελληνικής ζάχαρης κατά 10,88% (από 871,57 €/τόνο ζάχαρης την παραγωγική περίοδο

  του 2012 σε προϋπολογιζόμενο κόστος παραγωγής 966,36 €/τόνο ζάχαρης την

  παραγωγική περίοδο του 2013). Οι λόγοι που οδηγούν στο υψηλό κόστος παραγωγής

  ζάχαρης είναι κυρίως η μικρή παραγωγή σε συνδυασμό με τις τιμές τεύτλων, την

  λειτουργία και των τριών εργοστασίων και των σταθερών λειτουργικών εξόδων της

  εταιρίας. Διευκρινίζεται ότι η εταιρία κατά τη διάρκεια της χρήσης αποτιμά τα αποθέματά

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  8

  της με κόστος παραγωγής που προκύπτει από προκοστολόγιο λόγω της εποχικότητας της

  παραγωγικής της διαδικασίας. Το προκοστολόγιο επικαιροποιείται κάθε τρίμηνο και με

  αυτόν τον τρόπο αποτυπώνονται σωστά όλα τα επιμέρους στοιχεία του, μέχρι το τέλος της

  χρήσης όπου αφού έχουν πια επιμεριστεί όλοι οι συντελεστές του, συντάσσεται το

  οριστικό κοστολόγιο.

  Η παραγωγή ζάχαρης ποσόστωσης της ΕΒΖ ΑΕ στην Ελλάδα κατά την παραγωγική

  περίοδο 2013 ολοκληρώθηκε στα μέσα Οκτωβρίου 2013 και ανήλθε στους 40.196 τόνους

  ζάχαρης έναντι παραγωγής 54.699 τόνους ζάχαρης της προηγούμενης παραγωγικής

  περιόδου, από τους 158.702 τόνους ποσόστωσης που η εταιρία έχει δικαίωμα να παράγει.

  Η ποσότητα αυτή της ελληνικής ζάχαρης, επειδή είναι μικρή, θα μεταφερθεί από τα

  εργοστάσια Σερρών και Ορεστιάδας στο εργοστάσιο Πλατέος για να υποσυσκευαστεί σε

  μονόκιλο σακουλάκι.

  Όπως αναφέρθηκε, η ποσότητα που μπορεί να παράγει η ΕΒΖ ΑΕ στα εργοστάσιά της

  σύμφωνα με την ποσόστωσή της είναι 158.702 τόνους. Για την κάλυψη του δικαιώματος

  παραγωγής της υπόλοιπης ποσότητας των περίπου 120 χιλιάδων τόνων ζάχαρης, η ΕΒΖ

  ΑΕ (βάσει του κανονισμού της Ε.Ε. 952/2006) προέβη σε σύναψη συμφωνιών με

  μεγάλους οίκους της ευρωπαϊκής αγοράς για την παραγωγή ζάχαρης ελληνικής

  ποσόστωσης από χώρες της Ε.Ε. με τη διαδικασία του Φασόν. Οι χώρες αυτές είναι η

  Γαλλία, η Γερμανία και η Πολωνία.

  Τα αποθέματα ζάχαρης ποσόστωσης στην ΕΕ προβλέπεται κατά τη νέα ζαχαρική χρονιά

  2013/14 να είναι αυξημένα σε σχέση με πέρυσι και να είναι στα επίπεδα των 3-3,5 εκατ.

  τόνων.

  Από το τέλος του 2012 και αρχές του 2013 παρουσιάστηκε μεγάλη πτώση στις τιμές

  πώλησης ζάχαρης στην εγχώρια αγορά, που κορυφώθηκε κατά την περίοδο που αφορά η

  έκθεση (7-12/2013), οπότε οι τιμές κατρακύλησαν σε πρωτοφανή επίπεδα. Εκτιμάται ότι η

  μεγάλη και απρόβλεπτη πτωτική πορεία της τιμής της ζάχαρης θα συνεχισθεί λόγω του

  εντονότατου ανταγωνισμού στο εσωτερικό και στο εξωτερικό, των μεγάλων αποθεμάτων

  ζάχαρης στη διεθνή αγορά και του χαμηλού κόστους παραγωγής και εμπορίας ζάχαρης

  από τους μεγάλους ανταγωνιστές στην ευρωπαϊκή αγορά.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  9

  Για τη νέα ζαχαρική χρονιά - σε αντίθεση με τις προηγούμενες - οι μεγάλοι ιδίως πελάτες

  είναι επιφυλακτικοί και δεν επιθυμούν να δεσμευθούν άμεσα με συμβόλαια με κάποιον

  προμηθευτή ζάχαρης, ενώ λόγω των προσφερομένων τιμών ζάχαρης από τους

  ανταγωνιστές αξιώνουν συνεχώς χαμηλότερες τιμές ζάχαρης για τις ποσότητες ζάχαρης

  που προμηθεύονται. Αυτό έχει δυσμενή αντίκτυπο στο τζίρο και στη ρευστότητα της

  εταιρείας.

  Σημειώνεται ότι οι διεθνείς τιμές ακατέργαστης ζάχαρης είναι συνεχώς πτωτικές. Έτσι,

  ενώ ήταν στα τέλη Σεπτεμβρίου 2013 στα επίπεδα 17,0-18,0 cents/lb, διαμορφώθηκαν, στο

  τέλος του εξαμήνου, στα 15,0 cents/lb και αυτό το γεγονός επιτρέπει τις Ευρωπαϊκές

  Ραφιναρίες να επεξεργάζονται με χαμηλό κόστος τη ζάχαρη αυτή και να πουλούν τη λευκή

  ζάχαρη σε πολύ χαμηλές τιμές. Αυτή η ποσότητα εκτιμάται ότι ανέρχεται για την

  ευρωπαϊκή αγορά στα 2,4 εκατ. τόνους ισοδύναμη σε λευκή ζάχαρη.

  Στο παραπάνω γεγονός προστίθενται για την αγορά της ζάχαρης στην ΕΕ, οι επί πλέον

  ποσότητες ζάχαρης από τις συμφωνίες της ΕΕ με τις χώρες της Κεντρικής Αμερικής

  (Αδασμολόγητες Ποσοστώσεις (TRQ)). Οι ποσότητες αυτές ανέρχονται στις 162.000

  τόνους με δυνατότητα αύξησης 5.000 τόνων ετησίως. Το μεγαλύτερο μέρος της ζάχαρης

  αυτής απευθύνεται στις ελλειμματικές χώρες της ΕΕ και εισάγεται με τη μορφή ζάχαρης

  λευκής σε τιμή πολύ χαμηλή, στην οποία δεν μπορεί να ανταγωνιστεί η τιμή ζάχαρης

  ελληνικής παραγωγής της ΕΒΖ.

  Εκτιμάται από τις υπηρεσίες ότι στις ελλειμματικές χώρες της ΕΕ μεταξύ των οποίων είναι

  και η Ελλάδα, τα ήδη χαμηλά επίπεδα τιμών της ζάχαρης που είναι σήμερα προβλέπονται

  να φθάσουν στην ΕΕ, αυτά της περιόδου πριν την απελευθέρωση των ποσοστώσεων.

  Τέλος, οι μεγάλοι ανταγωνιστές (ευρωπαίοι παραγωγοί ζάχαρης) που είναι

  εγκαταστημένοι στην ελληνική αγορά, επιχειρούν για την μετά το 2017 εποχή να

  αποκτήσουν θέση στην αγορά ζάχαρης και αξιόπιστους πελάτες και προσφέρουν στην

  αγορά πολύ ανταγωνιστικές τιμές ζάχαρης.

  Η ΕΒΖ υπό τις δυσμενείς αυτές συνθήκες της αγοράς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις

  και προσαρμόζει ανάλογα και με ιδιαίτερη προσοχή την πολιτική τιμών λαμβάνοντας

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  10

  υπόψη τους στόχους της τρέχουσας χρήσης ώστε να διατηρήσει το πελατολόγιό της και τις

  πωλήσεις της και να έχει την αναγκαία ρευστότητα.

  Ανάλυση Οικονομικών μεγεθών

  Στις οικονομικές καταστάσεις του τριμήνου αποτυπώνεται κυρίως η μείωση των

  πωλήσεων ζάχαρης κατά 23,91% ως απόρροια των παραπάνω γεγονότων και συνθηκών.

  Έτσι ενώ στην περσινή αντίστοιχη περίοδο πουλήθηκαν 104.750,16 τόνοι ζάχαρης, κατά

  το εξεταζόμενο εξάμηνο πουλήθηκαν 79.705,65 τόνοι ζάχαρης Η μείωση των πωλήσεων

  ζάχαρης είχε ως αποτέλεσμα την αντίστοιχη μείωση στον τζίρο της εταιρίας κατά 31,96%,

  με μείωση και του περιθωρίου κέρδους λόγω της σημαντικής μείωσης των τιμών πώλησης.

  Το γεγονός αυτό επέφερε διακυμάνσεις στα αποτελέσματα της εταιρίας και του Ομίλου,

  που έχουν ως εξής:

  α) για τον όμιλο

  Μείωση 26,56% σημείωσε ο κύκλος εργασιών του Ομίλου εταιριών της Ελληνικής

  Βιομηχανίας Ζάχαρης ΑΕ κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη

  περσινή και ανήλθε σε 98.335,39 χιλ. ευρώ έναντι 133.899,96 χιλ. ευρώ της

  αντίστοιχης περσινής περιόδου.

  Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε 7,99% έναντι του 17,74% της

  περσινής περιόδου

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών

  αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες (4.896,19) χιλ. ευρώ έναντι κερδών

  10.090,32 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου προ φόρων παρουσίασαν ζημίες

  (14.435,08) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (15,1) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης

  περιόδου

  Τα ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες

  (14.364,60) χιλ. ευρώ, έναντι κερδών 2.609,42 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης

  περιόδου

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  11

  Τέλος τα καθαρά ενοποιημένα αποτελέσματα του ομίλου μετά φόρων και μετά την

  αφαίρεση των δικαιωμάτων μειοψηφίας παρουσίασαν ζημίες (14.431.64) χιλ. ευρώ,

  έναντι κερδών 2.528,06 χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου.

  β) για την εταιρία

  Μείωση 31,41% σημείωσε ο κύκλος εργασιών της Ελληνικής Βιομηχανίας

  Ζάχαρης ΑΕ κατά τη τρέχουσα περίοδο σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή και

  ανήλθε σε 63.074,14 χιλ. ευρώ έναντι 91.962,89 χιλ. ευρώ της αντίστοιχης

  περσινής περιόδου.

  Το μικτό περιθώριο κέρδους διαμορφώθηκε σε (6,34)% από 12,47%

  Τα αποτελέσματα προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών και συνολικών

  αποσβέσεων διαμορφώθηκαν σε ζημίες (12.769,51) χιλ. ευρώ έναντι κερδών

  1.027,71 χιλ. ευρώ της προηγούμενης περιόδου.

  Τα αποτελέσματα της εταιρίας προ φόρων παρουσίασαν ζημίες (20.351,91) χιλ.

  ευρώ, έναντι ζημιών (7.443,08) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου

  Τέλος τα καθαρά αποτελέσματα της εταιρίας μετά φόρων παρουσίασαν ζημίες

  (19.123,07) χιλ. ευρώ, έναντι ζημιών (4.178,89) χιλ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης

  περιόδου.

  Δείκτες Κεφαλαιακής Επάρκειας

  ΟΜΙΛΟΣ ETAIΡΙΑ

  Καθαρός Τραπεζικός Δανεισμός / Ίδια Κεφάλαια

  31/12/2013 2,30 3,84

  30/6/2013 1,80 2,45

  EBITDA/Καθαρό Τραπεζικό Δανεισμό

  31/12/2013 -0,03 -0,09

  30/6/2013 0,07 -0,03

  Δείκτης Κυκλοφοριακής Ρευστότητας

  Κυκλοφορούν Ενεργητικό/Βραχυχρόνιες Υποχρεώσεις

  31/12/2013 0,79 0,65

  30/6/2013 0,80 0,68

  Οι κυριότεροι χρηματοοικονομικοί δείκτες που παρακολουθεί ο όμιλος έχουν ως εξής:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  12

  Κίνδυνοι και Αβεβαιότητες

  α) Συναλλαγματικός Κίνδυνος

  Μέρος των δραστηριοτήτων του Ομίλου διενεργείται από εταιρίες επεξεργασίας ζάχαρης

  στο εξωτερικό (Σερβία), των οποίων το λειτουργικό νόμισμα είναι το Δηνάριο. Η πιθανή

  μεταβολή της ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου αντισταθμίζεται σε μεγάλο βαθμό, δεδομένου ότι

  το 50% των πωλήσεων των δύο εταιριών πραγματοποιείται εκτός Σερβίας σε ευρώ.

  Κατά την ενσωμάτωση των οικονομικών καταστάσεων των δύο εταιριών στις

  ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις του ομίλου γίνεται μετατροπή αυτών στο

  λειτουργικό νόμισμα της ΕΒΖ ΑΕ που είναι το ευρώ. Οι προκύπτουσες από την μετατροπή

  αυτή συναλλαγματικές διαφορές καταχωρούνται, όπως ορίζεται από τα Διεθνή Λογιστικά

  Πρότυπα, απ’ ευθείας στην καθαρή θέση της εταιρίας.

  Η ζημία που προέκυψε από τις συναλλαγματικές διαφορές λόγω της ανωτέρω μετατροπής

  ανέρχεται σε € (207.949) έναντι κερδών € 1.233.445 για την περίοδο 01.07.2012 –

  31.12.2012, και όπως προβλέπεται από το ΔΛΠ 21 καταχωρήθηκε απευθείας (μείωση)

  στην καθαρή θέση του Ομίλου. Οι συναλλαγματικές διαφορές που έχουν προκύψει

  σωρευτικά μέχρι την 31η Δεκεμβρίου 2013 ανέρχονται σε € 27,45 εκατ. περίπου (31

  Δεκεμβρίου 2012 € 27,2 εκατ.) και αντιπροσωπεύουν ζημία από την μεταβολή της

  ισοτιμίας ευρώ/δηναρίου από την ημερομηνία απόκτησης των συμμετοχών αυτών.

  β) Πιστωτικός Κίνδυνος

  Πιστωτικός κίνδυνος είναι ο κίνδυνος χρηματοοικονομικής ζημίας για τον Όμιλο, σε

  περίπτωση που ένας πελάτης ή ένας τρίτος αντισυμβαλλόμενος σε χρηματοοικονομικό

  μέσο δεν εκπληρώσει τις συμβατικές του υποχρεώσεις, που προέρχονται κυρίως από

  απαιτήσεις πελατών και επενδύσεις σε χρεόγραφα.

  Η έκθεση του Ομίλου σε πιστωτικό κίνδυνο επηρεάζεται κυρίως από τα ιδιαίτερα

  χαρακτηριστικά του κάθε πελάτη. Τα δημογραφικά στοιχεία της πελατειακής βάσης του

  Ομίλου, συμπεριλαμβανομένου του κινδύνου αθέτησης πληρωμών που χαρακτηρίζει τη

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  13

  συγκεκριμένη αγορά και τη χώρα στην οποία λειτουργούν οι πελάτες, επηρεάζουν τον

  πιστωτικό κίνδυνο.

  Ο Όμιλος, βάσει της πιστωτικής πολιτικής που έχει θέσει, εξετάζει κάθε νέο πελάτη σε

  ατομική βάση για την πιστοληπτική του ικανότητα πριν του προταθούν οι όροι και οι

  συνθήκες πληρωμών και παραδόσεων. Ο έλεγχος πιστοληπτικής ικανότητας που

  πραγματοποιεί ο Όμιλος περιλαμβάνει και την εξέταση των πελατών και από τραπεζικές

  πηγές.

  Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνων του Ομίλου εφαρμόζονται προκειμένου να

  αναγνωρίζονται και να αναλύονται οι κίνδυνοι που αντιμετωπίζει ο Όμιλος, να τίθενται

  σημεία ελέγχου και όρια ανάληψης κινδύνων. Οι πολιτικές διαχείρισης κινδύνου και τα

  συστήματα εξετάζονται περιοδικά ώστε να εμφανίζονται οι αλλαγές στις συνθήκες της

  αγοράς και στις δραστηριότητες του Ομίλου. Σε κάθε περίπτωση, ο Όμιλος προσπαθεί να

  λαμβάνει τις απαραίτητες εξασφαλίσεις και εγγυήσεις έτσι ώστε να μετριάζεται ή και να

  εξαλείφεται ο πιστωτικός κίνδυνος.

  Παράλληλα, ο Όμιλος σχηματίζει πρόβλεψη απομείωσης που αντιπροσωπεύει την

  εκτίμησή του για ζημίες που ενδεχομένως θα υποστεί σχετικά με εμπορικές και λοιπές

  απαιτήσεις και επενδύσεις. Η πρόβλεψη αυτή αποτελείται από την ειδική πρόβλεψη που

  αφορά σε συγκεκριμένες περιπτώσεις έκθεσης σε κίνδυνο και μια γενική πρόβλεψη για

  κατηγορίες ομοειδών απαιτήσεων που εκτιμάται ότι θα παρουσιάσουν πρόβλημα στην

  αποπληρωμή τους. Η γενική πρόβλεψη προσδιορίζεται βάσει ιστορικών στοιχείων

  πληρωμών για παρόμοιες απαιτήσεις.

  Η θέση του Ομίλου για τη διαχείριση των χρηματοοικονομικών κινδύνων είναι συνεπής με

  αυτά που παρουσιάστηκαν στις ενοποιημένες οικονομικές καταστάσεις της 30 Ιουνίου

  2013. Έναντι των απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση πέραν των 360 ημερών

  (συμπεριλαμβανομένων και απαιτήσεων από το Ελληνικό Δημόσιο), καθώς και

  απαιτήσεων που είναι σε καθυστέρηση μικρότερο χρονικό διάστημα αλλά είναι

  προβληματικής είσπραξης, έχει σχηματισθεί πρόβλεψη για τον Όμιλο ποσό ευρώ 47,30

  εκατ. (1.7.2013-31.12.2013: € 2,9 εκατ., 1.7.2012-31.12.2012: € 7,95 εκατ.) και για την

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  14

  εταιρία ποσό ευρώ 44,31 εκατ. (1.7.2013-31.12.2013: € 3,61 εκατ. 1.7.2012-31.12.2012: €

  7,5 εκατ.).

  Επισημαίνεται ότι όσον αφορά τις δύο (2) μεγάλες υφιστάμενες στις 30.6.2013 απαιτήσεις

  της εταιρείας έναντι συνεργατών, για μεν τη μία η εταιρεία βρίσκεται σε δικαστικά μέτρα

  αναγκαστικής ρευστοποίησης και λήψης περαιτέρω διασφαλίσεων (για όλο το ποσό της

  οφειλής υφίσταται σχετική πρόβλεψη), για δε την άλλη η εταιρεία για τη διασφάλιση της

  οφειλής και την επιδίωξη σταδιακής ρευστοποίησής της μέσω και της συνέχισης της

  συνεργασίας με νέους όρους, συνήψε σχετική τροποποιητική σύμβαση συμβολαιοποίησης

  των δεσμεύσεων και υποχρεώσεων της οφειλέτριας εταιρείας και συνέχισης της

  συνεργασίας με νέους όρους χωρίς κανέναν κίνδυνο αύξησης της οφειλής (παράλληλα

  δημιουργήθηκαν επιπλέον προβλέψεις ποσού 3 εκατ. Ευρώ).

  γ) Κίνδυνος Ρευστότητας

  Ο κίνδυνος ρευστότητας συνίσταται στον κίνδυνο ο Όμιλος να μη μπορέσει να

  εκπληρώσει τις χρηματοοικονομικές του υποχρεώσεις εμπρόθεσμα. Η πολιτική του

  Ομίλου σχετικά με τη διαχείριση ρευστότητας είναι να διασφαλίζει, όσο γίνεται

  περισσότερο και ιδίως στις σημερινές αντίξοες συνθήκες, ότι θα υπάρχει η απαιτούμενη

  ρευστότητα για να εκπληρώνει τις υποχρεώσεις του εμπρόθεσμα, κάτω από κανονικές ή

  από αντίξοες συνθήκες.

  Στις 27 Ιουλίου 2012, με απόφαση της Επιτροπής Πιστωτικών και Ασφαλιστικών

  Θεμάτων της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ 2208/27-7-2012), αποφασίστηκε η ανάκληση

  της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα

  της Ελλάδος Α.Ε.», η οποία είναι ο βασικός μέτοχος της ΕΒΖ ΑΕ και αποτελούσε το

  μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα με το οποίο διατηρούσε δανειακή σύμβαση η

  Εταιρεία.

  Παράλληλα, με την 4/27-7-2012 απόφαση της Τράπεζας της Ελλάδος (Φ.Ε.Κ 2209/27-7-

  2012), δόθηκε η εντολή για τη μεταβίβαση στην «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» περιουσιακών

  στοιχείων του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος

  Α.Ε». Σύμφωνα με την απόφαση αυτή, η συμμετοχή του πιστωτικού ιδρύματος με την

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  15

  επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε» στην ΕΒΖ δεν μεταβιβάστηκε στην

  «Τράπεζα Πειραιώς Α.Ε.» και παρέμεινε στην υπό ειδική εκκαθάριση «Αγροτική Τράπεζα

  της Ελλάδος Α.Ε.».

  Η εταιρία αιτήθηκε και έλαβε ανανέωση του χρηματοπιστωτικού ορίου της από την

  «Τράπεζα Πειραιώς ΑΕ» μέχρι και την 31η Ιανουαρίου 2014. Στα Ταμειακά διαθέσιμα της

  εταιρίας και του Ομίλου της 31.12.2013 συμπεριλαμβάνεται η χορήγηση χρηματοδότησης

  ποσού € 15,9 εκατ. που λήφθηκε την εν λόγω ημερομηνία από την Τράπεζα Πειραιώς στα

  πλαίσια της ισχύουσας δανειακής σύμβασης. Η εταιρία όντας σε συνεχή επικοινωνία και

  διαπραγμάτευση με την Τράπεζα Πειραιώς, έχει αιτηθεί την περαιτέρω παράταση της

  χρηματοδότησης σε συνδυασμό με την εξέταση της ήδη υφιστάμενης δανειοδότησης και

  την αναγκαία αναδιάρθρωση της εταιρείας.

  Ήδη η άνω χρηματοδότηση έχει παραταθεί από την Τράπεζα Πειραιώς μέχρι την 31η

  Μαρτίου 2014.

  δ) Επίδικες ή υπό διαιτησία δικαστικών ή διαιτητικών οργάνων διαφορές

  Σημειώνεται ότι υφίσταται εκκρεμής επίδικη διαφορά της εταιρείας με το Ελληνικό

  Δημόσιο η οποία αφορά απαίτησή της ποσού €11.098.478,05 και προέρχεται από διαφορά

  τιμής διαθέσεως και κόστους παραγωγής ζάχαρης παλαιότερων χρήσεων (πριν την 30

  Ιουνίου 1991). Έναντι της παραπάνω επίδικης απαίτησης η εταιρεία έχει σχηματίσει

  ισόποση πρόβλεψη σε βάρος των αποτελεσμάτων της χρήσης 2004/2005.

  ε) Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καλλιέργειας σακχαρότευτλων

  Το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (ΦΕΚ 2556/20-12-2012) ενέταξε την

  τευτλοκαλλιέργεια στο Πρόγραμμα Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της καλλιέργειας

  σακχαρότευτλων, μέσω του προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2007-2013 και

  συγκεκριμένα μέσω του Μέτρου 214 «Γεωργοπεριβαλλοντικές ενισχύσεις» (ΦΕΚ

  2556/20-12-2012).

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  16

  Η συνδρομή της Ε.Β.Ζ. Α.Ε. στο πρόγραμμα θα είναι μόνο η επόπτευση της εφαρμογής

  της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης με τη συνδρομή κατάλληλων συμβούλων για την

  ανάπτυξη και πιστοποίησή του. Οι διαδικασίες για την οργάνωση του συστήματος

  παρακολούθησης της εφαρμογής της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης έχουν ήδη

  δρομολογηθεί για τη πραγματοποίηση του προγράμματος.

  Εγγυήσεις

  Ο Όμιλος και η μητρική εταιρεία έχουν ενδεχόμενες υποχρεώσεις σε σχέση με τράπεζες,

  λοιπές εγγυήσεις και άλλα θέματα που προκύπτουν στα πλαίσια της συνήθους

  δραστηριότητάς τους.

  Στα ακίνητα και στις εγκαταστάσεις της μητρικής εταιρίας έχουν εγγραφεί υποθήκες

  συνολικού ποσού € 108.376 χιλ., έχει ενεχυριασθεί ποσότητα 30.000 τόνων ζάχαρης και

  έχουν ενεχυριαστεί οι μετοχές των θυγατρικών της εταιριών για την εξασφάλιση

  βραχυπρόθεσμων χρηματοδοτήσεων.

  Οι υπόλοιπες εταιρίες του Ομίλου για την κάλυψη του δανεισμού τους ενεχυριάζουν μέρος

  των αποθεμάτων τους καθώς και των ιδιοχρησιμοποιούμενων παγίων στοιχείων τους.

  Προβλεπόμενη πορεία και εξέλιξη της εταιρίας και του ομίλου

  Η συνεχιζόμενη πτωτική πορεία των τιμών ζάχαρης στην Ελλάδα και στην Ευρώπη, που

  είχε ως αποτέλεσμα τη σημαντική μείωση τιμών πώλησης ζάχαρης και συνακόλουθα τη

  μείωση των πωλήσεων, του τζίρου και του περιθωρίου κέρδους, σε συνδυασμό με το

  υψηλό παραγωγικό και βιομηχανικό κόστος καθιστά αναγκαία την προσαρμογή της

  εταιρίας σε αυτές και στις νέες συνθήκες της αγοράς για τη διατήρηση του μεριδίου της

  και την ανάκτηση ρευστότητας στο δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που έχει

  διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  17

  Κύριος στόχος είναι η μείωση του υψηλά διαμορφωμένου κόστους παραγωγής αλλά και

  των λειτουργικών εξόδων σε σχέση με τους ανταγωνιστές της εταιρείας και του Ομίλου

  της, μέσω ιδίως της αναγκαίας αναδιάρθρωσης της εταιρείας και του Ομίλου γενικότερα.

  Τα βασικά σημεία – κλειδιά του Προϋπολογισμού της χρήσης 2013/2014 είναι τα εξής:

  Η λειτουργική αναδιάρθρωση της εταιρίας

  Η διατήρηση του μεριδίου της αγοράς και η ανάκτηση ρευστότητας στο

  δύσκολο χρηματοοικονομικό περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί στην Ελλάδα.

  Η μείωση του κόστους μισθοδοσίας του προσωπικού

  Η αύξηση των πωλήσεων ζάχαρης

  Η μείωση των εξόδων διοίκησης

  Η μείωση των εξόδων παραγωγής και διάθεσης

  Η μείωση των χρηματοοικονομικών εξόδων

  Η αύξηση του EBITDA

  Κατά την υπό κρίση οικονομική περίοδο (1.7-31.12.2013) η εταιρεία προέβη σε

  συγκεκριμένες ενέργειες εξορθολογισμού του κόστους, όπως σε ενοποίηση των

  λογιστηρίων των εργοστασίων, σε διαχείριση του προσωπικού σε μη λειτουργικές μονάδες

  και γραφεία, στην ενίσχυση της παρουσίας της εταιρείας στην αγορά, στην ενίσχυση και

  οργάνωση της υπηρεσίας εσωτερικού ελέγχου και στην σύσταση επιτροπής στελεχών που

  συνέταξε και παρουσίασε στο Δ.Σ. μέτρα αναδιοργάνωσης και βιωσιμότητας της

  εταιρείας.

  Ήδη στο πλαίσιο αυτό η εταιρεία σύναψε σύμβαση συνεργασίας με έμπειρη εταιρεία της

  αγοράς στον κλάδο τροφίμων (κυρίως στο λιανικό εμπόριο και σε βιομηχανίες), που

  αγοράζει ποσότητες ζάχαρης κατά βάση τοις μετρητοίς και ολοκληρώνει τη διαδικασία

  πρόσληψης από την αγορά συμβούλου πώλησης που θα ενισχύσει τη Δ/νση Εμπορικών

  Πωλήσεων της εταιρείας στις δύσκολες σημερινές συνθήκες ανταγωνισμού.

  Επίσης προέβει σε επιλογή και ανάθεση του έργου εκπόνησης μελέτης αναδιάρθρωσης της

  εταιρείας από εγνωσμένου κύρους εταιρεία της αγοράς και με σύνεση καθόρισε την

  πολιτική τευτλοκαλλιέργειας για την τρέχουσα περίοδο 2014 με επιχειρηματικά και

  οικονομικά κυρίως κριτήρια, με βάση και τις νέες συνθήκες στην εταιρεία και στην αγορά

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  18

  λαμβάνοντας υπόψη και συνεκτιμώντας τόσο τη θέση της εταιρείας και τα πραγματικά και

  οικονομικά δεδομένα όσο και τις απαιτήσεις των τευτλοπαραγωγών συνεργατών, την

  υφιστάμενη ποσόστωση ζάχαρης και τα υφιστάμενα και μελλοντικά προγράμματα

  διαχείρισης και ενίσχυσης της παραγωγής ζάχαρης στη χώρα μας.

  Διαδικασία πώλησης του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών

  Ο κύριος μέτοχος της εταιρείας ΑΤΕbank προέβη το έτος 2011 σε ανοικτό δημόσιο

  διαγωνισμό για τη μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου μετοχών που κατέχει ήτοι του

  82,33%. Στο πλαίσιο του άνω διαγωνισμού προκρίθηκαν στην δεύτερη φάση 10

  υποψήφιοι αγοραστές. Διενεργήθηκε ειδικός έλεγχος (Due Diligence) από τους

  υποψήφιους αγοραστές και υπήρξαν σύμφωνα με σχετικές ανακοινώσεις 3 δεσμευτικές

  προτάσεις. Στις 27 Ιουλίου 2012, ανακοινώθηκε στο Φ.Ε.Κ 2209 27/7/2012 η «Ανάκληση

  της άδειας λειτουργίας του πιστωτικού ιδρύματος με την επωνυμία «Αγροτική Τράπεζα

  της Ελλάδος Α.Ε.».

  Στις 21 Σεπτεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική

  Εκκαθάριση), η οποία αποτελεί πλέον τον βασικό μέτοχο της εταιρίας, ανακοίνωσε ότι ο

  διεθνής διαγωνισμός για την πώληση της συμμετοχής της στην Ελληνική Βιομηχανία

  Ζάχαρη Α.Ε. κηρύχθηκε άγονος.

  Στις 28 Σεπτεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική

  Εκκαθάριση) ανακοίνωσε την προκήρυξη εκ νέου διεθνή διαγωνισμού για την πώληση

  των μετοχών της εταιρίας με την επωνυμία ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

  Α.Ε.’ που έχει στην κατοχή της. Η σχετική πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

  δημοσιεύθηκε στον Τύπο και στον ιστοχώρο www.atebank.gr. στις 29 και 30 Σεπτεμβρίου

  2012.

  Στις 18 Οκτωβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση)

  ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση

  πακέτου μετοχών της A.E. ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ’ εκδήλωσαν

  εμπρόθεσμα μη δεσμευτικό ενδιαφέρον δέκα (10) συνολικά υποψήφιοι, και στις 26

  http://www.atebank.gr/

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  19

  Οκτωβρίου 2012 ανακοίνωσε ότι προκρίθηκαν στην επόμενη φάση του Διαγωνισμού

  εννέα (9) υποψήφιοι.

  Στις 24 Δεκεμβρίου 2012 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική

  Εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι υπέβαλαν εμπρόθεσμα φακέλους με δεσμευτική προσφορά

  πέντε (5) συνολικά υποψήφιοι, και ότι οι προσφορές θα αξιολογηθούν σε συνεργασία με

  τον Σύμβουλο Πώλησης.

  Στις 31 Ιανουαρίου 2013 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση)

  ανακοίνωσε ότι στο πλαίσιο της πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την πώληση

  πακέτου μετοχών της A.E. ‘ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ’

  έλαβε έγκυρες δεσμευτικές προσφορές από τις παρακάτω εταιρίες :

  CRISTAL FINANCIERE SAS, μέλος του Ομίλου CRISTAL UNIOΝ

  KRAJOWA SPOLKA CUKROWA S.A.

  LITEX COMMERCE JSC.

  SUNOKO d.o.o. Novi Sad

  Την 1η Απριλίου 2013 η Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος Α.Ε. (υπό Ειδική Εκκαθάριση)

  ανακοίνωσε, στο πλαίσιο του διενεργηθέντος διαγωνισμού για την μεταβίβαση 30.256.689

  κοινών μετοχών που αντιπροσωπεύουν το 82,33% του καταβεβλημένου μετοχικού

  κεφαλαίου της εταιρίας ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., την ανακήρυξη

  της εταιρίας CRISTAL FINANCIERE, 100% θυγατρική της CRISTAL UNION SOCIETE

  COOPERATIVE AGRICOLE ως Προτιμητέου Υποψήφιου και των εταιριών KRAJOWA

  SPOLKA CUKROWA S.A και LITEX COMMERCE JSC ως Επιλαχόντων Υποψήφιων.

  Στις 10 Ιουλίου 2013 η υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος A.E.,

  έχοντας ως στόχο την επίτευξη της βέλτιστης δυνατής λύσης στο πλαίσιο της διαδικασίας

  πώλησης της συμμετοχή της στην εταιρεία ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ

  Α.Ε., ανακοίνωσε ότι αποφάσισε την παράταση της υφιστάμενης διαγωνιστικής

  διαδικασίας και κάλεσε έως την Παρασκευή 1η Νοεμβρίου 2013 και ώρα 15.00

  οποιοδήποτε υποψήφιο αγοραστή (παλαιό και νέο) να υποβάλει δεσμευτική προσφορά.

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  20

  Στις 31 Οκτωβρίου 2013 η υπό ειδική εκκαθάριση Αγροτική Τράπεζα της Ελλάδος A.E

  ανακοίνωσε, στο πλαίσιο της ήδη γενόμενης (με τις από 10.7.2013 και 18.9.2013

  ανακοινώσεις) διεύρυνσης του διαγωνισμού για την πώληση της συμμετοχής της στην

  εταιρεία Ελληνική Βιομηχανία Ζάχαρης, και λαμβάνοντας υπόψη το ήδη εκδηλωθέν

  έντονο ενδιαφέρον από οκτώ (8) υποψήφιους επενδυτές, που αξιολογήθηκαν μέχρι τότε

  θετικά, την παράταση της προθεσμίας υποβολής δεσμευτικών προσφορών από κάθε

  ενδιαφερόμενο επενδυτή έως την Παρασκευή 20 Δεκεμβρίου 2013.

  Στις 23 Δεκεμβρίου 2013 η ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (υπό ειδική

  εκκαθάριση) ανακοίνωσε ότι, στο πλαίσιο της διαδικασίας πρόσκλησης υποβολής

  προσφορών για την πώληση του πακέτου μετοχών της εταιρείας ΕΛΛΗΝΙΚΗ

  ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε., υπέβαλαν εμπρόθεσμα προσφορά δύο (2) υποψήφιοι

  και ότι οι προσφορές θα εξετασθούν και θα αξιολογηθούν από την ΑΓΡΟΤΙΚΗ

  ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Ε. (υπό ειδική εκκαθάριση) σε συνεργασία με τους

  Συμβούλους Πώλησης. Έκτοτε, η παραπάνω βασική μέτοχος δεν έχει προβεί σε περαιτέρω

  ανακοινώσεις για την εξέλιξη της διαγωνιστικής διαδικασίας.

  Συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη

  Ως συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται οι θυγατρικές εταιρείες του Ομίλου, όπως αναφέρονται

  στη Σημείωση 7.1 των οικονομικών καταστάσεων και τα εκτελεστικά μέλη του

  Διοικητικού Συμβουλίου. Συνδεδεμένα μέρη θεωρούνται η “Αγροτική Τράπεζα της

  Ελλάδος Α.Ε. υπό Ειδική Εκκαθάριση” και οι εταιρείες του Ομίλου της. Όλες οι

  συναλλαγές με συνδεδεμένα μέρη πραγματοποιήθηκαν σύμφωνα με τους γενικά

  αποδεκτούς εμπορικούς όρους και πρόκειται να διευθετηθούν με μετρητά εντός εύλογου

  χρονικού διαστήματος.

  Όλες οι συναλλαγές με τα συνδεδεμένα μέρη (θυγατρικές εταιρίες) έχουν απαλειφθεί κατά

  την κατάρτιση των ενοποιημένων οικονομικών καταστάσεων. Τα υπόλοιπα των

  συναλλαγών της Εταιρίας με θυγατρικές και συγγενείς της εταιρείες και τα σχετικά με τις

  συναλλαγές αυτές αποτελέσματα έχουν ως εξής:

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  21

  31/12/2013

  Πωλήσεις αγαθών

  και υπηρεσιών

  Αγορές αγαθών

  και υπηρεσιών Απαιτήσεις Υποχρεώσεις

  Εταιρία Ομίλου ΑΤΕ 0 0 0 44.572

  Θυγατρικη 155.000 6.950.066 627.455 6.364.302

  Θυγατρικη 8.000 11.615.684 7.128.808 16.566.937

  Θυγατρικη 0 0 0 27.244

  ΣΥΝΟΛΑ 163.000 18.565.750 7.756.263 23.003.055

  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  AD FABRIKA SECERA CRVENKA

  AD FABRIKA SECERA SAJKASKA

  EBZ CYPRUS LTD

  ΑΤΕ LEASING ΑΕ

  Οι πωλήσεις που εμφανίζονται στον ανωτέρω πίνακα αφορούν συνήθως πωλήσεις σπόρων

  της εταιρίας προς τις θυγατρικές της και υποπροϊόντων σε άλλα συνδεδεμένα μέρη, και οι

  αγορές αφορούν κυρίως αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της. Οι υποχρεώσεις αφορούν

  αγορές ζάχαρης από τις θυγατρικές της Σερβίας. Οι απαιτήσεις αφορούν κυρίως

  απαιτήσεις από πωλήσεις σπόρων και υποπροϊόντων, από πωλήσεις μηχανολογικού

  εξοπλισμού και από μερίσματα των θυγατρικών. Δεν υπάρχουν Απαιτήσεις – Υποχρεώσεις

  από και προς τα μέλη του Δ.Σ.

  Μεταγενέστερα γεγονότα

  Δεν υπάρχουν άλλα σημαντικά γεγονότα που συνέβησαν μεταγενέστερα της ημερομηνίας

  συντάξεως των οικονομικών καταστάσεων για τα οποία απαιτείται να πραγματοποιηθεί

  σχετική αναφορά.

  Θεσσαλονίκη, 26 Φεβρουαρίου 2014

  Για το Διοικητικό Συμβούλιο

  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ

  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

  ΗΛΙΑΣ Ι. ΜΠΕΤΣΗΣ

  A.Δ.Τ. ΑΒ 281294/2006

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  22

  Γ. Έκθεση Επισκόπησης Ανεξάρτητων Ορκωτών Ελεγκτών

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  23

  Έκθεση Επισκόπησης Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης

  Προς τους μετόχους της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»

  Εισαγωγή

  Επισκοπήσαμε τη συνημμένη συνοπτική εταιρική και ενοποιημένη κατάσταση χρηματοοικονομικής

  θέσης της Εταιρείας «ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ Α.Ε.»,, της 31ης

  Δεκεμβρίου 2013 και

  τις σχετικές συνοπτικές εταιρικές και ενοποιημένες καταστάσεις συνολικού εισοδήματος, μεταβολών

  καθαρής θέσης και ταμειακών ροών της εξάμηνης περιόδου που έληξε αυτή την ημερομηνία, καθώς και

  τις επιλεγμένες επεξηγηματικές σημειώσεις, που συνθέτουν την ενδιάμεση συνοπτική

  χρηματοοικονομική πληροφόρηση, η οποία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εξαμηνιαίας οικονομικής

  έκθεσης του Ν. 3556/2007. Η Διοίκηση έχει την ευθύνη για την κατάρτιση και παρουσίαση αυτής της

  ενδιάμεσης συνοπτικής

  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα

  Χρηματοοικονομικής Αναφοράς, όπως αυτά έχουν υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και

  εφαρμόζονται στην Ενδιάμεση Χρηματοοικονομική Αναφορά (Διεθνές Λογιστικό Πρότυπο «ΔΛΠ»

  34). Δική μας ευθύνη είναι η έκφραση ενός συμπεράσματος επί αυτής της ενδιάμεσης συνοπτικής

  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης με βάση την επισκόπησή μας.

  Εύρος Επισκόπησης

  Διενεργήσαμε την επισκόπησή μας σύμφωνα με το Διεθνές Πρότυπο Επισκόπησης 2410 «Επισκόπηση

  Ενδιάμεσης Χρηματοοικονομικής Πληροφόρησης που διενεργείται από τον Ανεξάρτητο Ελεγκτή της

  Οντότητας». Η επισκόπηση της ενδιάμεσης χρηματοοικονομικής πληροφόρησης συνίσταται στη

  διενέργεια διερευνητικών ερωτημάτων κυρίως προς πρόσωπα που είναι υπεύθυνα για

  χρηματοοικονομικά και λογιστικά θέματα και στην εφαρμογή αναλυτικών και άλλων διαδικασιών

  επισκόπησης. Το εύρος της επισκόπησης είναι ουσιωδώς μικρότερο από αυτό του ελέγχου που

  διενεργείται σύμφωνα με τα Διεθνή Πρότυπα Ελέγχου και συνεπώς, δεν μας δίδει τη δυνατότητα να

  αποκτήσουμε τη διασφάλιση ότι έχουν περιέλθει στην αντίληψή μας όλα τα σημαντικά θέματα τα οποία

  θα μπορούσαν να εντοπιστούν σε έναν έλεγχο. Κατά συνέπεια, με την παρούσα δεν διατυπώνουμε

  γνώμη ελέγχου.

  Συμπέρασμα

  Με βάση τη διενεργηθείσα επισκόπηση, δεν έχει περιέλθει στην αντίληψή μας οτιδήποτε θα μας

  οδηγούσε στο συμπέρασμα ότι η συνημμένη ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση

  δεν έχει καταρτισθεί, από κάθε ουσιώδη άποψη, σύμφωνα με το ΔΛΠ 34.

  Έμφαση Θέματος

  Εφιστούμε την προσοχή σας στην επεξηγηματική σημείωση 7.19 της ενδιάμεσης συνοπτικής

  χρηματοοικονομικής πληροφόρησης, όπου γίνεται αναφορά στο θέμα ότι η Διοίκηση του Ομίλου,

  βρίσκεται σε διαδικασία διαπραγμάτευσης με πιστωτικό ίδρυμα, με σκοπό την ανανέωση του

  πιστοδοτικού ορίου της μητρικής εταιρείας, καθώς και τον επανακαθορισμό των λοιπών όρων

  δανειακών υποχρεώσεων, συνολικού ύψους € 138.669 χιλ. Επίσης, στη ίδια σημείωση γίνεται αναφορά

  στο θέμα ότι το σύνολο των βραχυπρόθεσμων υποχρεώσεων του Ομίλου και της Εταιρείας, υπερβαίνει

  το σύνολο των κυκλοφορούντων στοιχείων του ενεργητικού κατά ποσό € 51.081 χιλ. και € 70.818 χιλ.

  αντίστοιχα. Τα γεγονότα αυτά υποδηλώνουν την ύπαρξη σημαντικής αβεβαιότητας σχετικά με την

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  24

  απρόσκοπτη συνέχιση της δραστηριότητας του Ομίλου και της Εταιρείας, η οποία εξαρτάται από την

  ανανέωση της χρηματοδότησής του. Παράλληλα στην ίδια σημείωση παρατίθενται οι ενέργειες που έχει

  σχεδιάσει η Διοίκηση του Ομίλου, για την περαιτέρω βελτίωση της χρηματοοικονομικής του θέσης και

  την ομαλή συνέχιση των δραστηριοτήτων του. Στο συμπέρασμά μας δεν διατυπώνεται επιφύλαξη σε

  σχέση με το θέμα αυτό.

  Αναφορά επί Άλλων Νομικών και Κανονιστικών Θεμάτων

  Η επισκόπησή μας δεν εντόπισε οποιαδήποτε ασυνέπεια ή αναντιστοιχία των λοιπών στοιχείων της

  προβλεπόμενης από το άρθρο 5 του Ν. 3556/2007 εξαμηνιαίας οικονομικής έκθεσης με τη συνημμένη

  ενδιάμεση συνοπτική χρηματοοικονομική πληροφόρηση.

  Αθήνα, 27 Φεβρουαρίου 2013

  Ο Ορκωτός Ελεγκτής Λογιστής

  Σωτήρης Α. Κωνσταντίνου

  Α.Μ. Σ.Ο.Ε.Λ. 13671

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  25

  Δ. Εξαμηνιαίες Οικονομικές Καταστάσεις Ομίλου και Εταιρίας

  (Ενδιάμεση Οικονομική Πληροφόρηση σύμφωνα με το ΔΛΠ 34)

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  26

  1.Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

  (Ποσά σε ευρώ) ΟΜΙΛΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑ

  ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Σημ.31/12/2013 30/6/2013 31/12/2013 30/6/2013

  Ιδιοχρησιμοποιούμενα ενσώματα πάγια στοιχεία 7.7 93.429.843 93.917.222 63.875.247 65.228.292

  Επενδύσεις σε Ακίνητα 20.882.259 20.882.259 20.882.259 20.882.259

  Άυλα περιουσιακά στοιχεία 7.966.900 7.944.902 0 0

  Επενδύσεις Σε Θυγατρικές Επιχειρήσεις 0 0 20.899.510 20.899.510

  Αναβαλλόμενες Φορολογικές Απαιτήσεις 931.222 0 931.222 0

  Μη Κυκλοφορούντα Περιουσιακά Στοιχεία

  διαθέσιμα προς πώληση 56.769 57.003 0 0

  Λοιπές Μακροπρόθεσμες Απαιτήσεις 565.992 691.085 70.990 63.715

  Σύνολο Μη Κυκλοφορούντων Στοιχείων 123.832.985 123.492.471 106.659.228 107.073.776

  Αποθέματα 110.174.410 75.796.908 55.572.525 46.291.633

  Πελάτες και λοιπές Εμπορικές Απαιτήσεις 7.8 51.636.613 62.132.103 43.079.423 44.895.129

  Λοιπές Απαιτήσεις 7.9 8.442.513 5.429.723 13.175.473 14.755.014

  Χρηματοοικονομικά στοιχεία σε ευλογη αξία μέσω

  αποτελεσμάτων 93.864 102.960 93.864 102.960

  Ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα 7.10 18.456.459 4.901.368 17.413.310 2.981.477

  Σύνολο Κυκλοφορούντων Στοιχείων 188.803.859 148.363.062 129.334.595 109.026.213

  Σύνολο Ενεργητικού312.636.844 271.855.533 235.993.823 216.099.989

  Καθαρή Θέση

  Μετοχικό κεφάλαιο 7.13 26.826.703 26.826.703 26.826.703 26.826.703

  Διαφορά Υπερ Το Άρτιο 7.13 16.888.623 16.888.623 16.888.623 16.888.623

  Αποθεματικά 111.302.634 111.508.320 137.086.911 137.086.911

  Αποθεματικά Επανεκτίμησης 1.791.028 1.791.028 1.791.028 1.791.028

  Σωρευμένα κέρδη (ζημίες) (92.100.114) (77.668.474) (151.024.390) (131.901.320)

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων ιδιοκτητών

  μητρικής 64.708.874 79.346.200 31.568.875 50.691.945

  Μη ελέγχουσες συμμετοχές 544.752 479.976 0 0

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 65.253.626 79.826.176 31.568.875 50.691.945

  Μακροπρόθεσμες δανειακές υποχρεώσεις 7.14 358.952 667.010 0 0

  Αναβαλλόμενες Φορολογικές Υποχρεώσεις 797.671 931.111 0 297.620

  Υποχρεώσεις παροχών στο προσωπικό 7.16 4.354.207 4.333.869 3.622.280 3.684.847

  Λοιπές μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 7.12 1.478.346 1.478.541 650.460 550.460

  Σύνολο Μακροπροθέσμων Υποχρεώσεων 6.989.176 7.410.531 4.272.740 4.532.927

  Προμηθευτές και λοιπές υποχρεώσεις 60.516.955 28.109.989 52.255.588 29.210.577

  Τρέχουσες Φορολογικές Υποχρεώσεις 2.355.695 2.631.648 857.639 1.778.902

  Βραχυπρόθεσμες Δανειακές Υποχρεώσεις 7.14 168.213.865 148.956.194 138.669.442 127.065.140

  Λοιπές Βραχυπρόθεσμες Υποχρεώσεις 7.11 9.247.251 4.860.719 8.309.263 2.760.222

  Προβλέψεις 7.17 60.276 60.276 60.276 60.276

  Σύνολο Βραχυπροθέσμων Υποχρεώσεων240.394.042 184.618.826 200.152.208 160.875.117

  Σύνολο Υποχρεώσεων 247.383.218 192.029.357 204.424.948 165.408.044

  Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων και Υποχρεώσεων312.636.844 271.855.533 235.993.823 216.099.989

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων

  συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων .

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  27

  2. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Ομίλου

  (Ποσά σε ευρώ)

  Πωλήσεις 98.335.393 133.889.961 49.021.764 57.776.651

  Κόστος Πωληθέντων (90.479.207) (110.144.082) (44.596.975) (51.272.799)

  Μικτό κέρδος 7.856.186 23.745.879 4.424.789 6.503.852

  Λοιπά έσοδα 1.226.698 2.881.989 519.363 1.476.995

  Έξοδα Διάθεσης (5.224.915) (4.289.532) (2.686.335) (2.176.465)

  Έξοδα Διοίκησης (6.474.762) (6.224.204) (3.737.697) (3.689.296)

  Λοιπά έξοδα (4.998.072) (7.955.407) (4.870.118) (6.885.686)

  Αποτελέσματα από λειτουργικές

  δραστηριότητες (7.614.865) 8.158.725 (6.349.998) (4.770.600)

  Χρηματοοικονομικά έσοδα 548.182 343.796 274.069 178.418

  Χρηματοοικονομικά έξοδα (7.368.393) (8.517.581) (3.755.218) (4.036.455)

  Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (14.435.076) (15.060) (9.831.147) (8.628.637)

  Φόρος εισοδήματος 70.475 2.624.478 557.827 3.675.452

  Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (14.364.601) 2.609.418 (9.273.320) (4.953.185)

  Λοιπά συνολικά έσοδα

  Συναλλαγματικές διαφορές από

  μετατροπή των Οικονομικών

  Καταστάσεων επιχειρηματικών

  δραστηριοτήτων του εξωτερικού (207.949) 1.233.445 (44.336) 835.684

  Φόρος εισοδήματος στοιχείων των

  λοιπών συνολικών εσόδων 0 0 0 0

  Σύνολο λοιπών εσόδων (207.949) 1.233.445 (44.336) 835.684

  Σύνολο αποτελεσμάτων περιόδου (14.572.550) 3.842.863 (9.317.656) (4.117.501)

  Κέρδη/(Ζημίες) που αναλογούν

  - σε μετόχους μητρικής (14.431.640) 2.528.058 (9.301.187) (4.937.136)

  - σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 67.039 81.360 27.867 (16.049)

  (14.364.601) 2.609.418 (9.273.320) (4.953.185)

  Σύνολο αποτελεσμάτων που

  αναλογούν

  - σε μετόχους μητρικής (14.637.326) 3.744.295 (9.345.175) (4.139.657)

  - σε μη ελέγχουσες συμμετοχές 64.776 98.568 27.519 22.156

  Σύνολο αποτελεσμάτων περιόδου (14.572.550) 3.842.863 (9.317.656) (4.117.501)

  Κέρδη/(Ζημιές) ανά μετοχή - βασικά

  (σε €) (0,3927) 0,0688 (0,2531) (0,1343)

  ΟΜΙΛΟΣ

  01/07/2013-

  31/12/2013

  01/07/2012-

  31/12/2012

  01/10/2013-

  31/12/2013

  01/10/2012-

  31/12/2012

  Οι επισυναπτόμενες σημειώσεις που αναφέρονται στις σελίδες από 26 έως 57 αποτελούν αναπόσπαστο μέρος των ενδιάμεσων

  συνοπτικών οικονομικών καταστάσεων

 • ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΖΑΧΑΡΗΣ ΑΕ

  ΕΞΑΜΗΝΙΑΙΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΧΡΗΣΗΣ 2013/2014

  28

  3. Κατάσταση Συνολικών Εσόδων Εταιρίας

  (Ποσά σε ευρώ)

  Πωλήσεις 63.074.136 91.962.887 29.467.236 41.256.219

  Κόστος Πωληθέντων (67.071.813) (80.498.297) (32.560.027) (37.265.349)

  Μικτό κέρδος (3.997.677) 11.464.590 -3.092.791 3.990.870

  Λοιπά έσοδα 1.037.234 2.603.977 394.775 1.418.834

  Έξοδα Διάθεσης (2.123.167) (2.491.911) (1.079.192) (1.315.474)

  Έξοδα Διοίκησης (4.237.825) (4.333.052) (2.436.023) (2.457.897)

  Λοιπά έξοδα (4.828.899) (7.559.447) (4.806.219) (6.542.815)

  Αποτελέσματα από λειτουργικές

  δραστηριότητες (14.150.334) (315.843) (11.019.450) (4.906.482)

  Χρηματοοικονομικά έσοδα 11.602 27.510 4.122 7.913

  Χρηματοοικονομικά έξοδα (6.213.180) (7.154.743) (3.133.551) (3.258.044)

  Κέρδη/(Ζημίες) προ φόρων (20.351.912) (7.443.076) (14.148.879) (8.156.613)

  Φόρος εισοδήματος 1.228.842 3.264.183 1.105.505 3.741.147

  Κέρδη/(Ζημίες) μετά από φόρους (19.123.070) (4.178.893) (13.043.374) (4.415.466)

  Λοιπά συνολικά έσοδα

  Συναλλαγματικές διαφορές από

  μετατροπή των Οικονομικών

  Καταστάσεων επιχειρηματικών

  δραστηριοτήτων του εξωτερικού 0 0 0 0

  Φόρος εισοδήματος στοιχείων των

  λο