Πτυχιακή εργασία ... ......

Click here to load reader

 • date post

  31-Jul-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Πτυχιακή εργασία ... ......

 • 1

  Πτυχιακή εργασία……………………………………………………………………………………………………………….....

  Τίτλος: Πρόγραμμα επίλυσης δικτυωμάτων σε Java

  Φοιτητής: Μιχαλάκης Κωνσταντίνος

  Εισηγητής: Παπαδάκης Νικόλαος

 • 2

  Περιεχόμενα

  Περιεχόμενα ............................................................................................................................. 2

  1 Εισαγωγή ........................................................................................................................... 8

  1.1 Σκοπός της πτυχιακής εργασίας ................................................................................ 8

  2 Προγραμματισμός Η/Υ ...................................................................................................... 8

  2.1 Τι είναι προγραμματισμός; ....................................................................................... 8

  2.1.1 Γλώσσα προγραμματισμού ............................................................................... 8

  2.1.2 Χαρακτηριστικά γλωσσών προγραμματισμού .................................................. 9

  2.1.3 Κατηγοριοποίηση γλωσσών προγραμματισμού ............................................... 9

  2.2 Η γλώσσα προγραμματισμού JAVA ........................................................................ 11

  2.2.1 Ιστορική αναδρομή της γλώσσας JAVA ........................................................... 11

  2.2.2 Αντικειμενοστρεφής Προγραμματισμός ......................................................... 12

  2.2.3 Applets ............................................................................................................. 13

  2.2.4 Απλό παράδειγμα εφαρμογής Java ................................................................ 13

  2.2.5 Ανάλυση παραδείγματος ................................................................................ 14

  3 Βασικά στοιχεία της γλώσσας JAVA ................................................................................ 16

  3.1 Πρωτογενείς τύποι και εκφράσεις .......................................................................... 16

  3.1.1 Μεταβλητές ..................................................................................................... 16

  3.1.2 Ονόματα (Αναγνωριστικά) .............................................................................. 17

  3.1.3 Εντολές εκχώρησης ......................................................................................... 17

  3.1.4 Διαχωριστικά ................................................................................................... 17

  3.1.5 Τελεστές εκχώρησης: ...................................................................................... 17

  3.2 Η κλάση String ......................................................................................................... 20

  3.2.1 Σταθερές και μεταβλητές αλφαριθμητικών .................................................... 20

  3.2.2 Συνένωση αλφαριθμητικών ............................................................................ 21

  3.2.3 Μέθοδοι κλάσης String .............................................................................. 21

  3.2.4 Χαρακτήρες διαφυγής ..................................................................................... 22

  3.2.5 Είσοδος/Έξοδος πληκτρολογίου και οθόνης .................................................. 23

  3.2.6 Σχόλια (comments) .......................................................................................... 24

  3.3 Ροή Ελέγχου στη Java .............................................................................................. 25

  3.3.1 Λογικές εκφράσεις .......................................................................................... 25

  3.3.2 Εντολές διακλάδωσης ..................................................................................... 27

  3.3.3 Εντολές βρόχου ............................................................................................... 29

  3.4 Ορισμός κλάσεων και μεθόδων .............................................................................. 31

 • 3

  3.4.1 Μεταβλητές στιγμιοτύπου .............................................................................. 34

  3.4.2 Είδη μεθόδων .................................................................................................. 35

  3.4.3 Η παράμετρος this ....................................................................................... 37

  3.4.4 Τοπικές μεταβλητές ......................................................................................... 38

  3.4.5 Παράμετροι πρωτογενούς τύπου ................................................................... 38

  3.4.6 Οι προσδιορισμοί public και private ............................................................... 40

  3.4.7 Μέθοδοι προσπέλασης και μεταβολής .......................................................... 40

  3.4.8 Μεταβλητές τύπου κλάσης και Αντικείμενα ................................................... 41

  3.4.9 Στατικές μέθοδοι και στατικές μεταβλητές .................................................... 44

  3.4.10 Δομητές ........................................................................................................... 46

  3.4.11 Πακέτα ............................................................................................................. 46

  3.5 Πίνακες .................................................................................................................... 47

  3.5.1 Δημιουργία και Προσπέλαση Πινάκων ........................................................... 48

  3.5.2 Ορίσματα για τη Μέθοδο main ....................................................................... 49

  3.5.3 Χρήση των τελεστών = και == με Πίνακες ....................................................... 50

  3.5.4 Ταξινόμηση πινάκων ....................................................................................... 51

  3.5.5 Πολυδιάστατοι Πίνακες................................................................................... 53

  3.6 Κληρονομικότητα .................................................................................................... 54

  3.6.1 Βασικά στοιχεία κληρονομικότητας ................................................................ 54

  3.6.2 Απορρέουσες Κλάσεις ..................................................................................... 55

  3.6.3 Υπερκάλυψη Ορισμών Μεθόδων ................................................................... 57

  3.6.4 Υπερκάλυψη έναντι Υπερφόρτωσης ............................................................... 58

  3.6.5 Οι Δομητές στις Απορρέουσες Κλάσεις .......................................................... 58

  3.6.6 Κλήση προς μία Υπερκαλυμμένη Μέθοδο ...................................................... 59

  3.6.7 Η Κλάση Object ................................................................................................ 59

  3.6.8 Αφηρημένες Κλάσεις ....................................................................................... 61

  3.6.9 Διασυνδέσεις ................................................................................................... 62

  3.6.10 Δυναμική σύνδεση .......................................................................................... 63

  3.6.11 Πολυμορφισμός .............................................................................................. 66

  3.7 Χειρισμός Εξαιρέσεων ............................................................................................. 67

  3.7.1 Βασικός χειρισμός εξαιρέσεων ....................................................................... 67

  3.7.2 Προκαθορισμένες Κλάσεις Εξαιρέσεων .......................................................... 68

  3.7.3 Κλάσεις Εξαιρέσεων Ορισμένες από τον Προγραμματιστή ............................ 69

  3.8 Ροές &am