ιεθνείς Οικονομικές Σχέσεις...Οφέλη (2/3) •Οφέλη από τη...

of 55 /55
Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις Ενότητα 4: Οικονομική και νομισματική ενοποίηση Ηλέκτρα Πιτόσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

Embed Size (px)

Transcript of ιεθνείς Οικονομικές Σχέσεις...Οφέλη (2/3) •Οφέλη από τη...

 • Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις

  Ενότητα 4: Οικονομική και νομισματική ενοποίηση

  Ηλέκτρα Πιτόσκα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

 • Άδειες Χρήσης

  • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό υπόκειται σε άδειες χρήσης Creative Commons.

  • Για εκπαιδευτικό υλικό, όπως εικόνες, που υπόκειται σε άλλου τύπου άδειας χρήσης, η άδεια χρήσης αναφέρεται ρητώς.

  2

 • Χρηματοδότηση • Το παρόν εκπαιδευτικό υλικό έχει αναπτυχθεί στα πλαίσια

  του εκπαιδευτικού έργου του διδάσκοντα.

  • Το έργο «Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα στο TEI Δυτικής Μακεδονίας και στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης» έχει χρηματοδοτήσει μόνο τη αναδιαμόρφωση του εκπαιδευτικού υλικού.

  • Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» και συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους.

  3

 • Σκοποί ενότητας

  • Να γνωρίζουν οι φοιτητές τα βασικά συστατικά στοιχεία μιας νομισματικής ένωσης, τα στάδια νομισματικής ενοποίησης & τα αποτελέσματά της.

  • Να είναι γνώστες της Θεωρίας της οικονομικής ενοποίησης («θετική ενοποίηση» και «αρνητική ενοποίηση»), των αποτελεσμάτων μιας Οικονομικής Ενοποίησης, παλαιότερες νομισματικές ενώσεις.

  • Επίσης να έχουν πλήρη εικόνα για την εμπειρία της Ε.Ε.- τη Συνθήκη του Μάαστριχτ την Οικονομική Νομισματική Ένωση – ΟΝΕ και για τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και της Ευρωπαϊκής Νομισματικής πολιτικής.

  4

 • Περιεχόμενα ενότητας

  • Βασικά συστατικά στοιχεία μιας νομισματικής ένωσης

  • Στάδια νομισματικής ενοποίησης

  • Αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης

  • Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης

  • Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Ενοποίησης

  • Αναδρομή σε παλαιότερες νομισματικές ενώσεις

  • Η εμπειρία της Ε.Ε.- η Συνθήκη του Μάαστριχτ

  • Η Οικονομική Νομισματική Ένωση - ΟΝΕ

  • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα – Ευρωπαϊκή Νομισματική πολιτική

  5

 • Η Νομισματική Ενοποίηση

  • Μια νομισματική ένωση έχει δύο βασικά συστατικά στοιχεία:

  – Ένωση των ισοτιμιών, που σημαίνει ότι οι ισοτιμίες των νομισμάτων των χωρών μελών θα παραμείνουν σταθερές και

  – Την μετατρεψιμότητα των νομισμάτων, υπό την έννοια της μόνιμης και οριστικής κατάργησης των συναλλαγματικών ελέγχων, πράγμα που τελικά θα οδηγήσει στην ενοποίηση των κεφαλαιαγορών

  6

 • Στάδια νομισματικής ενοποίησης (1/2)

  • Περιλαμβάνουν:

  – Την πλήρη και μη αναστρέψιμη μετατρεψιμότητα των νομισμάτων

  – Την κατάργηση των ορίων διακύμανσης των νομισματικών ισοτιμιών

  – Την αυστηρά σταθερή ισοτιμία των νομισμάτων,

  – Την πλήρη απελευθέρωση των μετακινήσεων κεφαλαίων ανάμεσα στα μέλη

  7

 • Στάδια νομισματικής ενοποίησης (2/2)

  • Αφού τα προηγούμενα βήματα ακολουθηθούν με επιτυχία, ακολουθεί η ενοποίηση χρηματοδοτικών και νομισματικών θεσμών με τελικό βήμα τη Δημιουργία Κοινής Κεντρικής Τράπεζας.

  8

 • Αποτελέσματα της Νομισματικής Ενοποίησης

  • Οφέλη:

  – Άμεσα οφέλη από την εξάλειψη κόστους συναλλαγών. Είναι το εμφανέστερο όφελος που προκύπτει από την νομισματική ενοποίηση. Οι οικονομικές συναλλαγές γίνονται ευκολότερα και χωρίς κόστος. Οι συναλλαγές γίνονται ταχύτερες και φθηνότερες.

  – Έμμεσα οφέλη από την εξάλειψη κόστους συναλλαγών- σύγκλιση τιμών. Δίνεται η δυνατότητα να γνωρίζει ο καταναλωτής το κόστος ή την τιμή πώλησης των προϊόντων από τόπο σε τόπο και από χώρα σε χώρα.

  9

 • Οφέλη (1/3)

  • Οφέλη στην παραγωγή και στην ευημερία λόγω μείωσης της αβεβαιότητας.

  • Ένα κοινό νόμισμα εξαλείφει την αβεβαιότητα για τους συναλλασσόμενους μεταξύ δύο χωρών, αφού δεν θα αντιμετωπίσουν διακυμάνσεις ισοτιμιών κατά την συνεργασία τους.

  10

 • Οφέλη (2/3)

  • Οφέλη από τη χρήση του κοινού νομίσματος ως μονάδα μέτρησης και αποθησαυρισμού. Συχνά οι άνθρωποι διατηρούν τις οικονομίες τους σε μορφή χαρτοφυλακίου νομισμάτων (σε μάρκα, σε γαλλικά φράγκα, κ.α.) για να προστατευτούν από ενδεχόμενη υποτίμηση του εγχώριου νομίσματος.

  • Με το κοινό νόμισμα το κίνητρο για τέτοιου είδους (υψηλού κόστους) τοποθετήσεις εξανεμίζονται.

  11

 • Οφέλη (3/3)

  • Πλεονεκτήματα ενός Διεθνούς Νομίσματος. Το κοινό νόμισμα θα είναι διεθνώς ισχυρότερο από οποιοδήποτε μεμονωμένο εθνικό νόμισμα.

  • Σημαντικό ρόλο στις θετικές επιπτώσεις από τη νομισματική ενοποίηση έχει και ο βαθμός εξωστρέφειας μιας οικονομίας. Όσο πιο εξωστρεφής είναι μια οικονομία τόσο μεγαλύτερα είναι τα οφέλη που μπορεί να αναμένει.

  12

 • Προβλήματα

  • Μέτρα και παρεμβάσεις που αποφασίζονται από μία χώρα επηρεάζουν και τις άλλες

  • Οι χώρες – μέλη δεν μπορούν να χρησιμοποιούν παραδοσιακά μέτρα οικονομικής πολιτικής για αντιμετώπιση εσωτερικών προβλημάτων

  13

 • Οικονομική Ενοποίηση (1/3)

  • Η οικονομική ενοποίηση αναφέρεται σε δύο βασικά θέματα:

  – Την ενοποίηση των αγορών και

  – Την ενοποίηση των οικονομικών πολιτικών.

  14

 • Οικονομική Ενοποίηση (2/3)

  • Η ενοποίηση των αγορών αναφέρεται σε μια κοινών βασικών κανόνων λειτουργία ενιαίας αγοράς.

  • Η ενοποίηση των οικονομικών πολιτικών είναι πιο ασαφής ως έννοια και πιο αμφιλεγόμενη ως προς την εφαρμογή της , καθώς κατά περίπτωση μπορεί αν αναφέρεται σε διαφορετικό περιεχόμενο οικονομικών πολιτικών ή και σε διαφορετικά εργαλεία εφαρμογής της ίδιας πολιτικής.

  15

 • Οικονομική Ενοποίηση (3/3)

  • Βασικές έννοιες αναφορικά με την θεωρία της οικονομικής ενοποίησης αφορούν σε:

  – «Θετική ενοποίηση» και

  – «Αρνητική ενοποίηση»

  • Οι έννοιες αυτές δεν αφορούν στο μαθηματικό πρόσημο των αποτελεσμάτων που επιφέρουν, αλλά στον τρόπο με τον οποίο επιδιώκεται η προώθησή τους.

  16

 • Η αρνητική ενοποίηση

  • Η αρνητική ενοποίηση αναφέρεται στην κατάργηση υφιστάμενων εμποδίων ( δασμών στο εμπόριο, περιορισμοί στην ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων και εργαζομένων, κ.λ.π.) που αποτελούν τροχοπέδη στην πρόοδο της ενοποίησης

  17

 • Η θετική ενοποίηση

  • Η θετική ενοποίηση, αναφέρεται στη δημιουργία νέων κοινών θεσμών και πολιτικών στους οποίους βέβαια εκχωρούνται αρμοδιότητες και εξουσία.

  • Συχνά οι νέοι αυτοί θεσμοί αντικαθιστούν αντίστοιχους εθνικούς.

  18

 • Θεωρία της οικονομικής ενοποίησης

  • Η ανάλυση της θεωρίας της οικονομικής ενοποίησης γίνεται καλύτερα αντιληπτή με την παρουσίαση των «σταδίων οικονομικής ενοποίησης» που παρουσίασε ο Ούγγρος οικονομολόγος B. Balassa το 1961

  19

 • «Στάδια οικονομικής ενοποίησης»

  Χαρακτηριστικά Ελεύθερες Συν/γές Μεταξύ των μελών

  Κοινός Εξωτερικός δανεισμός

  Ελεύθερη μετακίνηση Παραγωγικών συντελεστών

  Εναρμόνιση Οικον. Πολιτικών

  Ενοποίηση Οικον. Πολιτικών

  Στάδιο

  1. Ζώνη ελευθέρων συναλλαγών (ΖΕΣ)

  Χ

  2. Τελωνειακή Ένωση (ΤΕ)

  Χ

  Χ

  3. Κοινή Αγορά (ΚΑ)

  Χ

  Χ

  Χ

  4. Οικονομική Ένωση (ΟΕ)

  Χ

  Χ

  Χ

  Χ

  5. Πλήρης οικονομική Ενοποίηση (ΕΙ)

  Χ

  Χ

  Χ

  Χ

  Χ

  20

 • Τα αποτελέσματα της Οικονομικής Ενοποίησης

  • Η δημιουργία μιας περιφερειακής οικονομικής ένωσης έχει θετικά αλλά και αρνητικά αποτελέσματα στο εμπόριο και την ευημερία, τόσο των μελών της ένωσης, όσο και των τρίτων χωρών και του κόσμου ολόκληρου.

  • Το αν το συνολικό οικονομικό αποτέλεσμα από τη δημιουργία μιας ένωσης είναι θετικό ή αρνητικό δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να προβλεφθεί με ακρίβεια.

  • Τα αποτελέσματα αυτά δεν μπορούν να αποτιμηθούν ούτε μετά τη δημιουργία και λειτουργία μιας ένωσης.

  21

 • Αναδρομή σε παλαιότερες νομισματικές ενώσεις

 • Η γερμανική νομισματική

  ένωση (1838) • Τα γερμανικά κρατίδια των αρχών του 19ου αιώνα, αν και

  είχαν πολλά διαφορετικά νομίσματα, διατηρούσαν στενότατες εμπορικές σχέσεις μεταξύ τους.

  • Γι' αυτό προχώρησαν σε τελωνειακή ένωση και επέτρεψαν την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων, ενώ αποφάσισαν να διατηρήσουν σε κυκλοφορία μόνο δύο νομίσματα: το τάλερ (ήδη κυκλοφορούσε στα κρατίδια του Βορρά) και το γκούλντεν, νόμισμα των νότιων κρατιδίων και της Αυστρίας.

  • Τελικώς με τη δημιουργία του Γ΄ Ράιχ το μάρκο έγινε κοινό νόμισμα της Γερμανίας το 1872.

  23

 • Η ιταλική νομισματική ένωση

  (1861) • Τα ιταλικά κρατίδια ενώθηκαν και σχημάτισαν την

  Ιταλία το 1861. Όπως ήταν φυσικό, το νέο αυτό κράτος απέκτησε και δικό του νόμισμα.

  • Το 1862 η ιταλική λίρα έγινε το νόμισμα της Ιταλίας, αντικαθιστώντας τα περίπου 90 διαφορετικά νομίσματα που κυκλοφορούσαν ως τότε στα ιταλικά κρατίδια.

  24

 • Η λατινική νομισματική ένωση (1865) (1/3)

  • Η Λατινική Νομισματική Ένωση (ΛΝΕ) ιδρύθηκε τον δέκατο ένατο αιώνα, σε μια προσπάθεια για ενοποίηση πολλών ευρωπαϊκών νομισμάτων σε ένα ενιαίο νόμισμα που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί σε όλα τα κράτη μέλη σε μια εποχή που τα περισσότερα εθνικά νομίσματα εξακολουθούσαν να είναι άμεσα συνδεδεμένα με τον χρυσό και τον άργυρο.

  • Ιδρύθηκε το 1865 και διαλύθηκε το 1027.

  25

 • Η λατινική νομισματική ένωση (1865) (2/3)

  • Το 1865, η Γαλλία, το Βέλγιο, η Ιταλία και η Ελβετια ιδρύουν στην Ένωση και συμφωνούν να αλλάξουν τα εθνικά τους νομίσματα σε ένα πρότυπο σύμφωνα με το οποίο κάθε νομισματική μονάδα του κάθε κράτους θα ισούται με 4,5 γραμμάρια αργύρου ή 0,290322 γραμμάρια χρυσού και θα είναι ελεύθερα ανταλλάξιμα.

  • Αργότερα προσχωρήσαν στην ένωση η Ισπανία και η Ελλάδα το 1868, και η Ρουμανία, η Αυστρία, η Βουλγαρία, ηΒενεζουέλα, η Σερβία, το Μαυροβούνιο, το Σαν Μαρίνο και το Παπικό Κράτος το 1889. Το 1904 οι Δανικές Δυτικές Ινδίες επίσης να υιοθέτησαν αυτό το πρότυπο, παρόλο πού δεν είχαν επίσημα ενσωματωθεί στη ΛΝΕ

  26

 • Η λατινική νομισματική ένωση (1865) (3/3)

  • Λόγω των διακυμάνσεων της ισοτιμίας του χρυσού και του αργύρου σε παγκόσμιο επίπεδο, την έναρξη του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου και την πολιτική αναταραχή στις αρχές του εικοστού αιώνα, η Λατινική Νομισματική Ένωση εκ των πραγμάτων αδρανοποιήθηκε την δεκαετία του '20, έως ότου διαλύθηκε και επίσημα το 1927.

  27

 • Η σκανδιναβική νομισματική ένωση (1872)

  • Το 1872 η Δανία και η Σουηδία (και αργότερα η Νορβηγία) αποφάσισαν να εγκαταλείψουν τα νομίσματά τους και να αποκτήσουν ένα κοινό νόμισμα, τη χρυσή κορόνα, για να διευκολύνουν τις μεταξύ τους εμπορικές συναλλαγές.

  28

 • Οικονομική ένωση Βελγίου και Λουξεμβούργου

  • Μετά τον Α' Παγκόσμιο Πόλεμο το Λουξεμβούργο αποφάσισε να προχωρήσει σε νομισματική ένωση με το Βέλγιο.

  • Η ένωση αυτή ήταν πολύ επιτυχημένη και οι δύο χώρες τη διέλυσαν μόνο για να υιοθετήσουν το ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα: το ευρώ.

  29

 • Ευρωπαϊκή Ένωση

 • Η εμπειρία της Ε.Ε. (1/2)

  • Tο 1945, με τη συμφωνία του Bretton Woods ρυθμίζεται το παγκόσμιο νομισματικό σύστημα.

  • Το σύστημα αφορούσε σε σταθερές αλλά προσαρμόσιμες ισοτιμίες νομισμάτων και επέτρεπε υποτιμήσεις υπό προϋποθέσεις.

  • Θεσμικό εργαλείο το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο.

  31

 • Η εμπειρία της Ε.Ε. (2/2)

  • Το σύστημα λειτούργησε μέχρι τις αρχές του 1970, οπότε και κλονίστηκε.

  • Από το 1979-1987 η Ευρωπαϊκή Κοινότητα δημιουργεί το ECU.

  • Προβλήματα του ECU: διαφορετικά όρια διακύμανσης μεταξύ των χωρών, ευάλωτο σε κρίσεις και ανεπαρκές.

  32

 • Η συνθήκη του Μάαστριχτ

  • Αποφασίζεται η δημιουργία ενιαίου ευρωπαϊκού νομίσματος, αντικατάσταση των εθνικών νομισμάτων με την προϋπόθεση να ικανοποιηθούν τα κριτήρια σύγκλισης.

  33

 • Κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ (1/2) • Σταθερότητα τιμών.

  – Ο πληθωρισμός της κάθε χώρας να μην ξεπερνά κατά 1,5 μονάδα το μέσο όρο των τριών χωρών με τον χαμηλότερο.

  • Σύγκλιση επιτοκίων.

  – Τα μακροπρόθεσμα επιτόκια να μην ξεπερνούν περισσότερο από 2 μονάδες το μέσο όρο των τριών χωρών με τα χαμηλότερα.

  34

 • Κριτήρια σύγκλισης της Συνθήκης του Μάαστριχτ (2/2) • Δημοσιονομική σύγκλιση.

  – Ο καθαρός δανεισμός και το ονομαστικό χρέος των χωρών να μην ξεπερνούν το 3% και το 60% του ΑΕΠ της αντίστοιχα.

  • Σταθερότητα ισοτιμίας του νομίσματος.

  – Το νόμισμα μιας χώρας- μέλους, να μην εμφανίσει για μία διετία σοβαρούς κλυδωνισμούς

  35

 • Το Ευρώ

  • Την 1η Ιανουαρίου 2002 γίνεται η ευρωπαϊκή νομισματική ένωση στην οποία συμμετέχουν 12 από τις 15 χώρες.

  • Δεν μετέχουν οι: Σουηδία, Δανία και Ηνωμένο Βασίλειο.

  • Καθιερώνεται το ευρώ ως ενιαίο ευρωπαϊκό νόμισμα

  36

 • Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ενοποίηση

  • Η Ευρωπαϊκή Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ ) είναι μια συμφωνία ανάμεσα στα συμμετέχοντα Ευρωπαϊκά έθνη να μοιράζονται ένα κοινό νόμισμα, το ευρώ, και μια κοινή οικονομική πολιτική με προκαθορισμένους όρους δημοσιονομικής ευθύνης.

  • Υπάρχουν σήμερα 27 κράτη-μέλη με διαφορετικούς βαθμούς ενσωμάτωσης στην ΟΝΕ

  37

 • ΟΝΕ

  • Δεκαέξι κράτη-μέλη έχουν υιοθετήσει το ευρώ: Αυστρία, Βέλγιο, Γαλλία, Γερμανία, Ελλάδα, Ιρλανδία, Ισπανία, Ιταλία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Ολλανδία, Πορτογαλία, Σλοβενία, Σλοβακία. Φινλανδία,

  • Τρία άλλα κράτη-μέλη, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Δανία και η Σουηδία, δεν έχουν άμεσα σχέδια υιοθέτησης του ευρώ.

  • Οκτώ άλλα κράτη-μέλη, Εσθονία, Βουλγαρία, Λιθουανία, Λετονία, Πολωνία, Τσεχία, Ουγγαρία και Ρουμανία βρίσκονται σε διάφορα στάδια υιοθέτησης του ευρώ και αναμένεται να προσχωρήσουν στην Ευρωζώνη μέσα στα επόμενα δέκα χρόνια

  38

 • Κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα (1/2)

  • Τα σχέδια για ένα κοινό Ευρωπαϊκό νόμισμα ξεκίνησαν το 1969 με την Αναφορά Barre.

  • Ακολούθησε μια συνάντηση των Αρχηγών των Κρατών ή των Κυβερνήσεων στη Χάγη με σκοπό τον σχεδιασμό της δημιουργίας μιας οικονομικής και νομισματικής ένωσης. Η διαδικασία καθυστέρησε λόγω της κατάρρευσης του Συστήματος Bretton Woods το 1971,

  • Στο μεταξύ η ΕΟΚ μεγάλωσε και συμπεριλάμβανε πλέον εννέα κράτη, πολλά από τα οποία δίσταζαν να εγκαταλείψουν το εθνικό τους νόμισμα.

  39

 • Κοινό Ευρωπαϊκό Νόμισμα (2/2)

  40

 • Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα

  • Την 1η Ιουνίου 1998 ιδρύθηκε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα η οποία, σύμφωνα με τη Συνθήκη του Μάαστριχτ, έχει την ευθύνη της διαχείρισης της Νομισματικής πολιτικής στην Ευρωζώνη. Η ΕΚΤ μαζί με τις Κεντρικές Τράπεζες των κρατών-μελών αποτελούν το Ευρωπαϊκό Σύστημα Κεντρικών Τραπεζών.

  • Η έδρα της ΕΚΤ είναι η Φρανκφούρτη και διοικείται από την Εκτελεστική Επιτροπή και το Διοικητικό Συμβούλιο

  41

 • ΕΣΚΤ (1/2)

  • Η ανεξαρτησία του ΕΣΚΤ δημιουργεί ένα νέο υπερεθνικό θεσμικό οικοδόμημα το οποίο αφαιρεί την εθνική κυριαρχία των κρατών-μελών στην άσκηση νομισματικής πολιτικής.

  • Η Συνθήκη του Μάαστριχτ ορίζει πως η λήψη αποφάσεων, ο προσδιορισμός των στόχων και η επιλογή των μέσων για την επίτευξη των στόχων της νομισματικής πολιτικής, είναι αποκλειστική αρμοδιότητα της ΕΚΤ.

  42

 • ΕΣΚΤ (2/2)

  • Τα κράτη-μέλη θα πρέπει να συμβιβάζονται με τη νομισματική πολιτική του ΕΣΚΤ ακόμα και όταν αυτή είναι αντίθετη με τους οικονομικούς στόχους κάθε κυβέρνησης.

  • Οι κυβερνήσεις συχνά χρησιμοποιούν μακροοικονομικά εργαλεία, όπως η νομισματική πολιτική, για να εξυπηρετήσουν τα πολιτικά-εκλογικά τους συμφέροντα δημιουργώντας προβλήματα στην αγορά.

  • Η ΕΚΤ ως ανεξάρτητο όργανο στοχεύει στην εξομάλυνση της λειτουργίας της ευρωπαϊκής αγοράς, χρησιμοποιώντας την ενιαία νομισματική και συναλλαγματική πολιτική ως εργαλείο μακροοικονομικής ρύθμισης.

  43

 • ΕΚΤ: Το QE θα έχει θετική επίδραση στην οικονομία (1/3) • Αισιόδοξη ότι το πρόγραμμα αγοράς κρατικών

  ομολόγων (QE) θα έχει σημαντική θετική επίδραση στην οικονομία της Ευρωζώνης, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα αρχίζει αύριο την πολυαναμενόμενη ποσοτική χαλάρωση.

  • Το πρόγραμμα θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016 και θα περιλαμβάνει αγορές ομολόγων συνολικού ύψους 1,1 τρισ. ευρώ με στόχο την αποκατάσταση του πληθωρισμού κοντά στο 2%.

  44

 • ΕΚΤ: Το QE θα έχει θετική επίδραση στην οικονομία (2/3) • Το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης που

  ξεκινάει η ΕΚΤ, με καθυστέρηση έξι χρόνων σε σχέση με την αμερικανική Ομοσπονδιακή Τράπεζα (Fed) και την Τράπεζα της Αγγλίας, θα διαρκέσει τουλάχιστον μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2016, με την κεντρική τράπεζα να αγοράζει τίτλους αξίας 60 δισ. ευρώ τον μήνα.

  • Το πρόγραμμα αναμένεται να έχει θετική επίπτωση στην οικονομία της Ευρωζώνης.

  45

 • ΕΚΤ: Το QE θα έχει θετική επίδραση στην οικονομία (3/3) • Ο κ. Ντράγκι τόνισε ότι το πρόγραμμα δεν έχει

  ημερομηνία λήξης και ότι θα τερματιστεί μόνο αν οι κεντρικοί τραπεζίτες πειστούν ότι ο πληθωρισμός πλησιάζει σταθερά προς τον στόχο του «κάτω αλλά κοντά στο 2%».

  • Παράλληλα οι αγορές ομολόγων, σε συνδυασμό με την κατάρρευση των τιμών της ενέργειας και την εξασθένηση της ισοτιμίας του ευρώ, προβλέπεται να επιδράσουν θετικά και στην ανάκαμψη της οικονομίας.

  46

 • Η Josephine Witt (1/3)

  47

 • Η Josephine Witt (2/3)

  • Η Josephine Witt είναι 21 ετών, και είναι φοιτήτρια φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Αμβούργου.

  • Σε ένα γράμμα που πέταξε κατά τη διαμαρτυρία της προχωρούσε σε κριτική στην Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα προειδοποιώντας ότι “θα ακούτε όλο και πιο δυνατά τις κραυγές μας, μέσα και έξω από τις αίθουσες που συνεδριάζετε, παντού”.

  48

 • Η Josephine Witt (3/3)

  • Η Διαδηλώτρια μπήκε στον χώρο της συνέντευξης και άρχισε να φωνάζει «τέλος στη δικτατορία της ΕΚΤ», πέταξε κονφετί στον Ντράγκι, και αμέσως μετά απομακρύνθηκε από αστυνομικούς.

  • Η κ. Witt είπε ότι θα συνεχίσει να προχωρά σε τέτοιου τύπου ακτιβισμούς ενάντια σε αυτό που θεωρεί ως μία μη δημοκρατική Κεντρική Ευρωπαϊκή Τράπεζα. Είπε ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις στη Φρανκφούρτη κατά τα εγκαίνια των νέων γραφείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στόχευαν και τον κ. Ντράγκι ο οποίος “ποτέ δεν ψηφίστηκε, ποτέ δεν εκλέχθηκε”.

  49

 • Κριτική από την κ. Witt

  • “Επιβάλλει πολιτικές σε ολόκληρες κοινωνίες που είναι απόλυτες αντιδημοκρατικές”.

  • “Ειρήνη και ευτυχία για όλους, για την Ελλάδα, αλλά και για όλες τις χώρες στη Μεσόγειο”.

  • “Θέλουμε μία νέα πολιτική τάξη που θα αντικαταστήσει την Ευρωπαϊκή Ένωση με δημοκρατία, δικαιώματα, αλληλεγγύη, χωρίς σύνορα”

  50

 • Σκληρή κριτική Στίγκλιτς στην

  ΕΚΤ • Ο Στίγκλιτς, τιμήθηκε με το Νόμπελ Οικονομίας το

  2001, δηλώνει:

  – «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα (ΕΚΤ) δεν αφήνει σχεδόν κανένα περιθώριο ελιγμού στην ελληνική κυβέρνηση και αυτό αποτελεί πραγματικά ένα σφάλμα. Η ΕΚΤ παρεμβαίνει στο ζήτημα της Ελλάδας, με έναν τρόπο αδιανόητο για έναν δημόσιο φορέα».

  51

 • Σημείωμα Αναφοράς

  Copyright ΤΕΙ Δυτικής Μακεδονίας, Ηλέκτρα Πιτόσκα. «Διεθνείς Οικονομικές Σχέσεις». Έκδοση: 1.0. Κοζάνη 2015. Διαθέσιμο από τη δικτυακή διεύθυνση:

  52

 • Σημείωμα Αδειοδότησης

  Το παρόν υλικό διατίθεται με τους όρους της άδειας χρήσης Creative Commons Αναφορά, Μη Εμπορική Χρήση Παρόμοια Διανομή 4.0 [1] ή μεταγενέστερη, Διεθνής Έκδοση. Εξαιρούνται τα αυτοτελή έργα τρίτων π.χ. φωτογραφίες, διαγράμματα κ.λ.π., τα οποία εμπεριέχονται σε αυτό και τα οποία αναφέρονται μαζί με τους όρους χρήσης τους στο «Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων».

  [1] http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/

  Ως Μη Εμπορική ορίζεται η χρήση:

  • που δεν περιλαμβάνει άμεσο ή έμμεσο οικονομικό όφελος από την χρήση του έργου, για το διανομέα του έργου και αδειοδόχο.

  • που δεν περιλαμβάνει οικονομική συναλλαγή ως προϋπόθεση για τη χρήση ή πρόσβαση στο έργο.

  • που δεν προσπορίζει στο διανομέα του έργου και αδειοδόχο έμμεσο οικονομικό όφελος (π.χ. διαφημίσεις) από την προβολή του έργου σε διαδικτυακό τόπο.

  Ο δικαιούχος μπορεί να παρέχει στον αδειοδόχο ξεχωριστή άδεια να χρησιμοποιεί το έργο για εμπορική χρήση, εφόσον αυτό του ζητηθεί.

  53

 • Διατήρηση Σημειωμάτων

  Οποιαδήποτε αναπαραγωγή ή διασκευή του υλικού θα πρέπει να συμπεριλαμβάνει:

  το Σημείωμα Αναφοράς.

  το Σημείωμα Αδειοδότησης.

  τη δήλωση Διατήρησης Σημειωμάτων.

  το Σημείωμα Χρήσης Έργων Τρίτων (εφόσον υπάρχει).

  μαζί με τους συνοδευόμενους υπερσυνδέσμους.

  54

 • Τέλος Ενότητας