Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι...

35
Αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας Δρ. Κλείτος Χριστοδούλου Λέκτορας Τμήματος Πληροφορικής [email protected]

Transcript of Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι...

Page 1: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΑξιοποίησητωνΤΠΕστηνεκπαίδευσηΝέεςΤάσεις,ΕποχήτηςΠληροφορίας

Δρ.Κλείτος ΧριστοδούλουΛέκτοραςΤμήματοςΠληροφορικής[email protected]

Page 2: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

Agenda

22/12/2016 2ΤΠΕστηνεκπαίδευση

• Σύντομηεπισκόπησητωνμοντέλωνήπροσεγγίσεωνπουσχετίζονται:• μετηνεισαγωγή,• τηνένταξη,• καιτηνενσωμάτωση

τωνΤεχνολογιώντηςΠληροφορίαςκαιΕπικοινωνιών(ΤΠΕ) – InformationCommunicationTechnology(ICT)– στηνΕκπαίδευση

• ΗεποχήτηςΠληροφορίας• ΠαιδαγωγικήΑξιοποίησητωνΤΠΕ• ΕκπαιδευτικέςΠροσεγγίσειςτουΣήμερα

Page 3: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 3ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Εκπαιδευτική Τεχνολογία

• ΗέννοιατωνΤΠΕστηνεκπαίδευση

§ Ηεισαγωγήδιάφορωνμορφώντεχνολογίαςστηνεκπαίδευσηείναιφαινόμενοπολλώνδεκαετιών

§ Αποκτάευρείαέκτασηκατάτιςαρχέςτου20ου αιώνα§ Πώς;

Page 4: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 4ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Εκπαιδευτική ΤεχνολογίαΗπροϊστορίατηςπληροφορικήςστηνεκπαίδευση

• Απότέλος1ουΠαγκόσμιουΠολέµου→στιςΗΠΑαναπτύσσεταιβιομηχανίαπαραγωγήςεκπαιδευτικώνταινιών

• παιδαγωγικό ρεύμαµεστόχοτην«οπτική»κατάρτισητωνμαθητών• πολύγρήγοραμετατράπηκεσε«οπτικοακουστική» (Saettler,1969).

• Άνθισηαμέσωςμετάτον2οΠαγκόσμιοΠόλεμο,υπότηνώθησητης• εμφάνισητηςτηλεόρασης(μέσααπότιςεφαρμογέςτηςστηνεκπαίδευση)• καιτωνπρώτωναριθμομηχανών.

• Δεκαετία1960 σεΕυρώπηκαιειδικότεραστηΓαλλία,παρατηρείταιπαραγωγήπαιδαγωγικώνμέσωνταοποίακάνουνχρήσητωντεχνολογιών«αιχμής»εκείνηςτηςεποχής

• ραδιόφωνο καιστησυνέχειατονκινηματογράφο

Δεκαετία1960 ΧρήσηΜαζικώνΜέσωνΕπικοινωνίας(ΜΜΕ)γιαδιδακτικούς σκοπούς.

Page 5: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 5ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Εκπαιδευτική ΔιαδικασίαΧρήσηΜαζικώνΜέσωνΕπικοινωνίαςτηςδεκαετίας1960

• ΕκπαιδευτικήΤηλεόραση• (EducationalTelevision)

• ΕκπαιδευτικόςΚινηματογράφος

… εφαρμογήστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία,δενστάθηκαν στούψοςτωνπροσδοκιώνπουτα

ενλόγωμέσακαλλιέργησαν!

Βασικό Μειονέκτημα:

η Έλλειψη Αλληλεπίδρασης !

Τηνπερίοδοαυτήκάνειτηνεμφάνισήτουοόρος«εκπαιδευτικήτεχνολογία»(educationaltechnology)

Page 6: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 6ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗέννοιατηςΕκπαιδευτικής Τεχνολογίας

συμπεριλαμβάνειανθρώπους,διαδικασίες, ιδέες,συσκευέςκαιοργάνωση

ασχολείταιμετηνανάλυσητωνπροβλημάτωνταοποίααφορούντηνανθρώπινημάθηση

ασχολείταιμετησχεδίαση,ανάπτυξηκαιυλοποίησηλύσεων γιαταπαραπάνωπροβλήματαμετηχρήσητηςτεχνολογίας.

Page 7: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 7ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗέννοιατηςΕκπαιδευτικής Τεχνολογίας

• Στενήέννοια:αναφέρεταιστηχρησιμοποίησητεχνολογιώνκαιτεχνικώνσυσκευών στηδιδασκαλίακαιτημάθηση.

• Ευρείαέννοια:χαρακτηρίζειτηνορθολογικήχρήση μίαςήπερισσοτέρωντεχνολογιώνμεσκοπότηναπόκτησηενόςεκπαιδευτικούαποτελέσματος.

• Αφοράτολόγο,τιςαξίεςκαιταυποτιθέμεναήπραγματικάαποτελέσματαπουαντιστοιχούνσεαυτέςτιςπρακτικές.

Οόρος«εκπαιδευτικήτεχνολογία»θααποκτήσειστοτέλοςτου20ουαιώναμιαάλληδιάστασημετηνεμφάνισηκαιτηνεξέλιξητωνΗ/Υ

Page 8: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 8ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Πρωταρχικές ΕφαρμογέςτηςΕκπαιδευτικής Τεχνολογίας

• Πρωταρχικέςμορφές:• Πίνακας, διαφανοσκόπιο

• Χρήσειςυπαρχουσώντεχνολογιώνκαισυσκευώνγιαεκπαιδευτικούςσκοπούς

• π.χ.ράδιο,τηλεόραση,κλπ.

• Δημιουργίαειδικώντεχνολογιώνκαισυσκευών:• Προγραμματισμένηδιδασκαλία,• Διδακτικέςμηχανές

Μηχανήγιατηδιδασκαλίατηςαριθμητικής

Page 9: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 9ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Τοθρανίο τουμαθητήτοέτος2000

Όπωςτοφαντάστηκανοιεκπαιδευτικοί τεχνολόγοιτο1965

Page 10: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 10ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Τοθρανίο τουμαθητήτοέτος2000

Όπωςτοφαντάστηκανοιεκπαιδευτικοί τεχνολόγοιτο1965

• Ποιοςείναιορόλοςτουεκπαιδευτικού;

• Μάλλονδενυπάρχειεκπαιδευτικός

• Πωςδουλεύειομαθητής;

• Ατομικά

• Τιισχύεισήμερααπόαυτήτηνπρόβλεψητελικά;

• Πρακτικά τίποτα

• Σήμεραεντελώςδιαφορετικότεχνολογικότοπίο

Page 11: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 11ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Πρωταρχικές ΕφαρμογέςτηςΕκπαιδευτικής Τεχνολογίας

• Οιδιδακτικέςμηχανέςδενεφαρμόστηκανποτέσεευρείακλίμακαστηνεκπαίδευση

• Δεν λαμβάνεται υπόψη η προηγούμενησυμπεριφορά του εκπαιδευόμενου

ΗέννοιατηςΕκπαιδευτικήςΤεχνολογίαςγνώρισενέαανάπτυξημετηνεμφάνισητωνΗλεκτρονικώνΥπολογιστώνκαι τηςΠληροφορικήςωςαυτόνομογνωστικόαντικείμενο!

Page 12: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 12ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Χρονογραμμή ένταξης τωνΤΠΕστηνεκπαίδευσηΜοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ

ΕκπαιδευτικήΤεχνολογία&διδακτικέςμηχανές

ΗΕπιστήμητωνΥπολογιστώνωςαυτόνομογνωστικόαντικείμενο

ΗΠληροφορικήςωςμέσοκαιωςαντικείμενοεκπαίδευσης

ΟιΤΠΕωςμέσοδιδασκαλίακαιμάθησης

1970 19901980

v οιΤεχνολογίεςτηςΠληροφορικήςκαιτωνΕπικοινωνιώνωςμέσοδιδασκαλίαςκαι

μάθησης(μετάτο1990).

Page 13: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 13ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗΕξέλιξητηςΤεχνολογίας

v ΣήμεραηΠληροφορία μεταβάλλεταισεκύριοπροϊόν!

Page 14: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 14ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗΕποχήτηςΠληροφορίαςΣήμερα

Page 15: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 15ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗΕποχήτηςΠληροφορίαςΝέεςΓενιές ΧρηστώνΣήμερα

• ΓενιέςπουγεννήθηκανµεΔιαδίκτυοκαιΈξυπνα κινητά• Μιακαθολική εµπειρίαεπικοινωνίας: άµεσηπρόσβασηστην

πληροφορία,δηµιουργίαπολυµεσικήςπληροφορίαςκαιπουτηνµοιράζε-σαιµε άλλους

• ΄Ενασυνεχέςφάσµαυπηρεσιών:SMS, InstantMessaging, Email,OnlineGaming,Blogs, File Sharing

• Κλειδί για ιδιωτική σου κοινωνική ταυτότητα: personal blogs,video, pictureandmusic file sharing

Page 16: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 16ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Τισημαίνει γιατηνΣύγχρονηΕκπαίδευση;

• ΑντίγιατονόροΠληροφορική χρησιμοποιείταιπλέονσεευρείακλίμακαοόρος:

• ΤΠΕ: ΤεχνολογίεςτηςΠληροφορίαςκαιτωνΕπικοινωνιών• ICT: InformationandCommunicationsTechnologies

• Μετονόροαυτόχαρακτηρίζονται:

• οιτεχνολογίες πουεπιτρέπουντηνεπεξεργασίακαιτημετάδοσημιαςποικιλίαςμορφώναναπαράστασηςτηςπληροφορίας (σύμβολα,εικόνες,ήχοι,βίντεο)καιαφετέρου,

• ταμέσαπουείναιφορείςαυτώντωνμηνυμάτων.

Page 17: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΠαιδαγωγικήΑξιοποίησητωνΤΠΕ

22/12/2016 17ΤΠΕστηνεκπαίδευση

• Στηδιοίκησητηςεκπαίδευσης• διοίκησηκαιδιαχείρισητωνεκπαιδευτικώνμονάδων• ψηφιακέςυπηρεσίεςπληροφόρησηςπροςτουςπολίτες

• Ωςαυτόνομογνωστικόαντικείμενο- εργαλείο• διδασκαλίαβασικώνδεξιοτήτωνχειρισμούΗ/Υ,διδασκαλία

Πληροφορικής,ψηφιακόςγραμματισμός

• Ωςμέσοδιδασκαλίαςάλλωνμαθημάτων(εκπαιδευτικά λογισμικά&περιβάλλοντα).

• Ωςμέσοεπικοινωνίας• Εξαποστάσεωςεκπαίδευση

Page 18: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΠαιδαγωγικήΑξιοποίησητωνΤΠΕΠροσδοκίες

22/12/2016 18ΤΠΕστηνεκπαίδευση 18

• ΠΡΟΣΔΟΚΙΕΣ

Συνεργατικήμάθηση

Λογισμικάμοντελοποίησης -προσομοίωσης

Νέεςμέθοδοιδιδασκαλίας

ΕξατομικευμένημάθησηΕξαποστάσεως

εκπαίδευση

Page 19: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΠαιδαγωγικήΑξιοποίησητωνΤΠΕΛόγοιγιαΕισαγωγή

22/12/2016 19ΤΠΕστηνεκπαίδευση

• Η«πληροφοριοποίηση»τηςκοινωνίας- «πληροφοριακήκουλτούρα»

• Προσαρμογή τουσχολείουστανέαδεδομένατεχνολογικήςεξέλιξης• γενικήκρίσητουεκπαιδευτικούσυστήματος,• διδακτικάπλεονεκτήματαβελτίωσητωνδιαδικασιώνδιδασκαλίας/

μάθησης…• ελκυστικόςτρόποςπροσέγγισηςτηςμάθησης

• Ισότηταευκαιριώνκαιεκδημοκρατισμόςσπουδών

• ΣυμμετοχήσχολείωνσεΕυρωπαϊκάπρογράμματα

• Επαγγελματικήεξέλιξητωνσημερινώνμαθητών

Page 20: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΤρόποιΕισαγωγήςστηνΝέαΚουλτούρα

22/12/2016 20ΤΠΕστηνεκπαίδευση

• Εξοπλισμοί (υλικόκαιλογισμικό), υψηλήςποιότητας,δικτυακήυποδομή, συντήρηση/αναβάθμιση,προσαρμογήσταδιεθνήstandards!

• Αλλαγήθεσμικούπλαισίου(νομοθεσίας),• Παραγωγήειδικού λογισμικού,δημιουργίαεκπαιδευτικώνπεριβαλλόντων

καισυντήρησήτους,δημιουργίακατάλληλου εκπαιδευτικού /διδακτικού, (ψηφιακού,e-book)υλικού,διαρκήςεπικαιροποίησή του,

• Ενσωμάτωσητωναλλαγώνστοπρόγραμμασπουδώντωνμελλοντικώνεκπαιδευτικών («καθηγητικέςσχολές»,παιδαγωγικάΤμήματακλπ.)

• Επιμόρφωσηεκπαιδευτικώνκαιστελεχών(διευθυντών,προϊσταμένων,συμβούλωνκλπ.)

• Προσαρμογήτωνδιοικητικώνδομώνστιςαπαιτήσειςτωνψηφιακώνμέσων.

Αλλαγήμιαςγενικότερης«νοοτροπίας»

Page 21: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 21ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕισαγωγήτωνΤΠΕστηΕκπαίδευσηΕκσυγχρονισµός του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Σύστηµατος

• Τοκυπριακόεκπαιδευτικόσύστημα,θέλονταςναανταποκριθείστιςανάγκεςτηςσύγχρονηςκοινωνίας

• ενσωματώνειτιςΤΠΕστηνεκπαιδευτικήδιαδικασία• απώτεροςστόχοςπιοαποτελεσματικήκαιποιοτικάαναβαθμισμένη

παιδεία.

• ΤοΥπουργείοΠαιδείαςκαιΠολιτισμούμεχρηματοδότησητουΕυρωπαϊκούΚοινωνικούΤαμείουπροχώρησεστοσχεδιασμό και υλοποίηση ενόςολοκληρωμένουπρογράμματοςενσωμάτωσης τωνΤΠΕστοκυπριακόεκπαιδευτικόσύστημα.

Page 22: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 22ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕισαγωγήτωνΤΠΕστηΕκπαίδευσηΕκσυγχρονισµός του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Σύστηµατος

• ΚινητήριοςμοχλόςανάπτυξηςθεωρείταιησυμμετοχήτωνπολιτώνστηνΚοινωνίατηςΓνώσηςκαιτηςΠληροφορίας.

• ΜετηνεισαγωγήτωνΤΠΕστηνΕκπαίδευσηεπιδιώκεται:

1.Εκσυγχρονισμόςκαιβελτίωσητωνσυστημάτωνεκπαίδευσηςκαικατάρτισης

2.ΙσότιμησυμμετοχήόλωνστηνΚοινωνίακαιτηνΟικονομίατηςΓνώσης

3.Άνοιγματωνσυστημάτωνεκπαίδευσηςκαικατάρτισηςστονκόσμο

Page 23: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 23ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕισαγωγήτωνΤΠΕστηΕκπαίδευσηΕκσυγχρονισµός του Κυπριακού Εκπαιδευτικού Σύστηµατος

ΤΠΕ ως γνωστικό εργαλείο

Ηλεκτρονικά παιγνίδια

ΤΠΕ ως εργαλείο έκφρασης και επικοινωνίας

ΤΠΕ ως κοινωνικό φαινόμενο

ΤΠΕ ως εκπαιδευτικό και επαγγελματικό

εργαλείο

ΤΠΕ ως στοιχείο γενικής

κουλτούραςΛογισμικά

προσομοιώσεων – εικονικά

εργαστήρια

Πολυμέσα – υπερμέσα – εικονική πραγματικότητα

Λογισμικά καθοδήγησης

Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση ως μέσο (1990-σήμερα)

Υπολογιστής ως εργαλείοδιδασκαλίας & μάθησης

Ένταξη και ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική

διαδικασία

Όλες οι βαθμίδες εκπαίδευσηςκαι κατάρτισης

Δίκτυα υπολογιστών - Διαδίκτυο

Page 24: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 24ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΣύγχρονεςΔιδακτικέςΠροσεγγίσειςΝέος Ρόλος του Εκπαιδευτικού

Ø η“αυθεντία“εγκαταλείπεται – οεκπαιδευτικόςδενυποβαθμίζεται,αλλάγίνεταισημαντικότεροςØ διευκολύνει τοσχηματισμόομάδωνσυνεργασίαςκαιενθαρρύνειτονμεταξύτουςδιάλογοØ ενισχύει καιυποστηρίζειμαθητικέςπρωτοβουλίεςØ απόπαρουσιαστήςτηςπληροφορίας (μετωπικήδιδασκαλία)σεσυντονιστήτηςμαθησιακήςδιαδικασίαςØ σχεδιάζειτοπεριβάλλονμάθησης,ώστεναπροωθείταιηαυτονομία,ηαλληλεπίδρασηκαιοιεπιλογέςØ εντάσσειτηναποκτηθείσα γνώσησεέναρεαλιστικόπλαίσιοØ χρησιμοποιείποικίλεςμεθόδουςκαιστρατηγικέςδιδασκαλίαςγιανακαλύψειόλαταενδιαφέροντακαιναείναιπιοελκυστικήημάθησηØ αξιολογείτηδιαδικασίατηςδικήςτουδιδασκαλίαςØ διευκολύνειτοναναστοχασμό επίτηςδιαδικασίαςμάθησηςØ κάνειχρήσηδιαφόρωνεργαλείωνγιατηνπαρακολούθησητηςπορείαςμάθησης

Page 25: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 25ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΗΕισαγωγήτωνΤΠΕστηΕκπαίδευσηΝέος Ρόλος του Εκπαιδευόµενου

Ø αποτελείμέλοςμιαςομάδαςμεκοινόστόχοØ αναλαμβάνει τηναποπεράτωσηέργουκαιαναπτύσσειτηνανάλογηδράσηØ αλληλεπιδρά μεσυμμαθητέςτηςίδιαςομάδαςγιατηνεκπλήρωσητουστόχουØ αναζητά τησύνδεσητηςγνώσηςμετηνπραγματικότηταØ καλλιεργεί ταταλέντατουκαιταχρησιμοποιείσεόλαταγνωστικάπεδίαØ επιβλέπει τηδιαδικασίαμάθησήςτουκαιοδηγείταιστηναυτοαξιολόγησηØ αναστοχάζεται τηνόληπροσπάθειαπουκατέβαλε,στέκεταικριτικάκαιλαμβάνειαποφάσειςγιατημελλοντικήτουδράσηØ παρακολουθεί καθημερινάτηδιαδικασίατηςδιδασκαλίας/μάθησήςτουκαιτααποτελέσματάτης

Page 26: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 26ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕκπαιδευτικέςΠροσεγγίσειςΣυνεισφοράΤΠΕ

Face-to-face

Χωρίς τηνχρήσηΤΠΕ

Classroomaids

ΜετηνμερικήυποστήριξηεργαλείωνTΠΕ

BlendedLearning

TeachingDeliveryschemes

Flipped Hybrid Fullyonline(distance)

ΜετηνπλήρηυποστήριξητωνΤΠΕ

Face-to-Face+OnlineΜεμερικήχρήσηΤΠΕ

Page 27: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 27ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕκπαιδευτικέςΠροσεγγίσεις τουΣήμεραΠροηγµένες Μαθησιακές Τεχνολογίες (ΠΜΤ)

• ΤεχνολογίεςΙστού(Web3.0)

• ΣυστήματαΥπερμέσων

• ΥπολογιστικόΝέφος(CloudComputing)

Ø ΣυνθέτουνένανέοπεριβάλλονΠροηγμένωνΜαθησιακώνΤεχνολογιών

Page 28: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 28ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΣύγχρονεςΔιδακτικέςΠροσεγγίσειςΜεθοδολογία της εξ Αποστάσεως Εκπαίδευσης

• ΕξΑποστάσεωςΕκπαίδευση(ΕξΑΕ)(DistanceLearning)

• αναφέρεταιστιςμορφέςεκπαίδευσηςκατάτιςοποίεςόληήμέροςτηςεκπαιδευτικήςδιαδικασίαςπραγματοποιείταισεδιαφορετικόχώροαπόεκείνονστονοποίοσυντελείταιημάθηση

• ηεπικοινωνίαμεταξύτωνεκπαιδευτικώνκαιεκπαιδευομένωνπραγματοποιείταιμέσωενόςεπικοινωνιακούδιαύλου

Page 29: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 29ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΕκπαιδευτικέςΠροσεγγίσεις τουΣήμεραΝέες Διαστάσεις στην Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

• Σύγχρονες(Synchronous) προσεγγίσεις:ημαθησιακήδιαδικασίαλαμβάνειχώραστονίδιοχρόνοκαιαφοράστηνπρόσωπομεπρόσωποεκπαίδευσηαπόαπόσταση

• Ασύγχρονες(Asynchronous) προσεγγίσεις:μπορούνοιμαθητευόμενοιναεπιλέγουντοχώρο,τοχρόνοκαιτορυθμόμετονοποίοθασυμμετάσχουνσεμια«ευρετική πορείααυτομάθησης»

• BlendedLearning:συνδυασμόςσύγχρονηςμεασύγχρονηςεκπαίδευσης,μπορείναενισχυθείκαιαπότοσυνδυασμότηςπρόσωπομεπρόσωποεκπαίδευσηςμεέναμαθησιακόπεριβάλλονστοδιαδίκτυο(Hybrid Learning)

Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση

Page 30: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 30ΤΠΕστηνεκπαίδευση

• Δύσκολονασχεδιαστούνολοκληρωμένεςομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες

• Δενείναιπολύαλληλεπιδραστική• Αυτόνομημάθηση

• ΥψηλήΑλληλεπιδραστικότητα• Παράγεταιομαδικήγνώση• Εύκολονασχεδιαστούνομαδοσυνεργατικές

δραστηριότητες

Σύγχρονες (Live) Ασύγχρονες (Ondemand)

Page 31: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΣύγχρονεςΔιδακτικέςΠροσεγγίσειςΝέεςτάσεις

• Διεπιστημονικότητα:η εμπλοκήπερισσότερωναπόμιαγνωστικώνπεριοχώνστημελέτηενόςαντικειμένου.

• Διαθεματικότητα:ηεπέκτασητηςανάλυσηςενόςυπόμελέτηςαντικειμένουπέρααπόταγνωστικάόριατουμιαςγνωστικήςπεριοχήςπροκειμένουημελέτηναεμπλουτιστείκαιανσυνδεθείμεάλλεςέννοιες.

22/12/2016 31ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Page 32: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

22/12/2016 32ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Σύγχρονες Διδακτικές ΠροσεγγίσειςΔιαδικτυακά Μαθήµατα (Ασύγχρονη Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση )

Page 33: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΠραγματικότητεςστηνΚύπρο

22/12/2016 33ΤΠΕστηνεκπαίδευση

Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2015, Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔιαθέσιμο:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf

Page 34: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

ΠραγματικότητεςστηνΚύπρο

22/12/2016 34ΤΠΕστηνεκπαίδευση

ΣτόχοςτουΥπουργείουΠαιδείαςκαιΠολιτισμούείναιναεισαγάγειτιςΤΠΕσεόλαταεπίπεδαεκπαίδευσης,καιτασημαντικότεραμέτραπροςαυτήτηνκατεύθυνσηείναιταεξής:

• ΗΚύπροςέχει δώσειεξέχουσαθέσηστιςΤΠΕστανέαπρογράμματασπουδώνγιατηνπρωτοβάθμιακαιδευτεροβάθμιαεκπαίδευση(ΥΠΠ2014).

• ΤοΥΠΠέχειδημιουργήσειμιαδιαδικτυακήπύληπουπαρέχειπόρουςκαικατάρτισηστουςεκπαιδευτικούςγιανααναπτύξουντιςδεξιότητέςτουςστιςΤΠΕ.

• ΤοΥΠΠέχειδημιουργήσειτοCyprusSchoolNet,πουσυνίσταταισεμιαεκπαιδευτικήπύληκαιένασύστημαδιαχείρισηςπεριεχομένουκαιτοοποίοαπευθύνεταισεσχολεία,εκπαιδευτικούς, μαθητέςκαιγονείς.

• ΟιεκπαιδευτικοίέχουντηνευκαιρίαναεξοικειωθούνπερισσότερομετιςΤΠΕσυμμετέχονταςσεσχετικάπρογράμματακατάρτισης,πουεκτελεί τοΠαιδαγωγικό ΙνστιτούτοκαισυγχρηματοδοτείηΕΕ.

• Πολλάκυπριακάανώταταεκπαιδευτικάιδρύματα(ΑΕΙ)έχουναναπτύξειεπιλογέςμάθησηςεξαποστάσεωςκαιηλεκτρονικήςμάθησης.

Page 35: Νέες Τάσεις, Εποχή της Πληροφορίας · 2018. 2. 21. · • οι τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία και

Βιβλιογραφία

1. Crook, C., Harrison, C., Farrington-Flint, L., Tom‡s, C. and Underwood, J. (2010). The Impact ofTechnology: Value-added classroom practice Coventry: Becta. Διαθέσιμο on line:http://www.ictliteracy.info/rf.pdf/impact-digital-tech.pdf

2. Saettler, Paul. "Instructional technology: Some concerns and desiderata." AV communicationreview17.4 (1969): 357-367.

3. Έκθεση παρακολούθησης της εκπαίδευσης και της κατάρτισης του 2015, Ευρωπαϊκή ΕπιτροπήΔιαθέσιμο:http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/repository/education/tools/docs/2015/monitor2015-cyprus_el.pdf

22/12/2016 35ΤΠΕστηνεκπαίδευση