Α ν ε χ ί ζ ο υμε Ε σ υ α Ε ν ι · 2017-01-24 · Π ο ι ο ε ί ν α ι τ ο...

of 17 /17
9 x ρ ό ν ι α Ε . Ε . Α . Α . & σ υ ν εχ ί ζ ο υ μ ε

Embed Size (px)

Transcript of Α ν ε χ ί ζ ο υμε Ε σ υ α Ε ν ι · 2017-01-24 · Π ο ι ο ε ί ν α ι τ ο...

 • 9 xρόνια

  Ε

  .Ε.Α.Α

  .

  & συνεχίζουμε

 • εριεχ

  όμενα

  ΕλληνικήΕταιρείαΑξιοποίησηςΑνακύκλωσης(ΕΕΑΑ),συμπληρώνοντας9χρόνια λειτουργίας του Συλλογικού Συστήματος Εναλλακτικής Διαχείρισης-ΑΝΑΚΥ-ΚΛΩΣΗ(ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ),παρουσιάζειμιασυνεχώςαυξανόμενηδυναμική.Στηνπολύχρονηπορείατηςαπέκτησεολοένακαιπερισσότερουςσυμμάχουςπαραμένονταςπιστήστοστόχοτηςγιαανάπτυξητηςανακύκλωσηςσυσκευασιώνστηχώραμας,μέσωτουΜπλεΚάδου.ΣτρατηγικοίσύμμαχοιτηςΕ.Ε.Α.Α.,όλααυτάταχρόνια,είναιοι1.703συμβεβλημένεςεπι-χειρήσειςτηςβιομηχανίαςκαιτουεμπορίουπουδραστηριοποιούνταιστηνΕλλάδα,οι241ΟργανισμοίΤοπικήςΑυτοδιοίκησης(ΟΤΑ)πουεμπιστεύονταιτοσύστηματωνμπλεκάδωνγιατηναποτελεσματικήυλοποίησητουπρογράμματοςανακύκλωσηςσυσκευασιώντωνδημοτώντουςαλλάκυρίωςοι 8 εκατομμύρια κάτοικοι τωνσυνεργαζόμενωνΔήμων,πουαντιστοιχούνστο75% τουσυνολικούπληθυσμούτηςχώρας,οιοποίοισυμβάλλουνκαθοριστικάμετησυμμετοχήτουςστηνανακύκλωσησυσκευασιώνστονΜπλεΚάδο.To2011υπήρξεμιαχρονιάγεμάτηπροκλήσεις,τόσοσεκοινωνικo-οικονομικό,όσοκαισεεπιχειρηματικόεπίπεδο.Ηπαρατεταμένηοικονομικήύφεσηεπέφερεσημαντικήμείωσητηςκατανάλωσηςαγαθώνκαικατάσυνέπειασημαντικήμείωσητωνσυνολικώνποσοτή-των τωναποβλήτωνσυσκευασίας.Παράλληλαοδήγησεστηναυξανόμενηδράση τωνρακοσυλλεκτώνκαιτουφαινομένουμαζικήςαφαίρεσηςανακυκλώσιμωνυλικώναπότουςμπλεκάδους.Παρ’όλααυτά,ηανακύκλωσητωνσυσκευασιώνμέσωτουΜπλεΚάδουκατάφερενααντισταθείστιςσοβαρέςεπιπτώσειςτηςοικονομικήςκρίσηςκαινασυνεχίσειτηνπαραγωγικήτηςπορεία.Παράτηδυσμενήοικονομικήκαικοινωνικήσυγκυρία,ηΕ.Ε.Α.Α.,μέσωτωνέργωντης,ανακύκλωσετο2011περίπου194 χιλ. τόνους συσκευασίας από δημοτικά απόβλη-τα, ποσότητα ανάλογη αυτής του 2010.Μαζίμετοχαρτίτωνεντύπωνκαιτιςυπόλοι-πεςδραστηριότητεςτηςΕΕΑΑ(π.χ.πιστοποίησηΒιομηχανικών&ΕμπορικώνΑποβλήτωνΣυσκευασίας–ΒΕΑΣ),το2011ανακυκλώθηκανπερίπου480 χιλ. τόνοι υλικών.Σήμεραλειτουργούν27ΚέντραΔιαλογήςΑνακυκλώσιμωνΥλικώνσεόλητηχώρα.Εκείκατευθύνονταιτα370οχήματασυλλογήςπουέχουνδοθείστουςΟΤΑκαιμεταφέρουντουλικόαπόσχεδόν126.000μπλεκάδουςπουέχουνπαραχωρηθείαπότηνΕ.Ε.Α.Α.Επιβεβαιώνεταιλοιπόν,γιαμιαακόμηχρονιά,ότιταέργατουμπλεκάδουαποτελούντηνκύριαπηγήαύξησηςτηςανακύκλωσηςγιατοάμεσομέλλονκαικατάσυνέπειατοβασικόπαράγονταεπίτευξηςτωνεθνικώνστόχωνγιατηνΑνακύκλωσηΣυσκευασιώνστηνΕλλάδα.Στις σελίδες που ακολουθούν αποτυπώνεται το συνολικό έργο που έχει αναπτύξει ηΕ.Ε.Α.Α.κατάτην9ετήλειτουργίατης,ενώπαρουσιάζονταιποιοτικάκαιποσοτικάστοιχείαγιατηδράσηκαιτηνανάπτυξητουΣυστήματος.ΕλπίζουμεησυγκεκριμένηαπολογιστικήέκθεσηνασαςκαταστήσεικοινωνούςστοέργοκαιτιςδράσειςτηςΕ.Ε.Α.Α.καινασαςμε-ταδώσειτοόραμάμαςγιατηναδιάλειπτηανάπτυξητηςΑνακύκλωσηςΣυσκευασιώνστηνΕλλάδα.Καλήανάγνωση.

  H Χαιρετι

  σμός Προέδρου

  3 ΧαιρετισμόςΠροέδρου4 ΠοιoείναιτοΣύστημα

  8ΠώςδραστηριοποιείταιτοΣύστημα10 Πούπηγαίνουνταυλικάτουμπλεκάδου

  12 ΟργανισμοίΤοπικήςΑυτοδιοίκησης:ΟΒασικόςΕταίροςτουΣυστήματος

  14ΣυμβεβλημένεςΕπιχειρήσεις:ΗδύναμητουΣυστήματος16Τααποτελέσματατου2011

  22 Τα9χρόνιατηςΕΕΑΑσεαριθμούς

  26 ΕνημερωτικέςΔράσεις23 Aποτελέσματαανάπεριοχή

  ΕκμέρουςτουΔΣτηςΕΕΑΑ,Λουκάς Κόμης

  Πρόεδρος

 • 5

  Η Εταιρεία και το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης

  ΗίδρυσητηςΕλληνικήςΕταιρείαςΑξιοποίησηςΑνακύκλωσηςτοΔεκέμβριοτου2011,ήτανμιαπρωτοβουλίαελληνικώνεπιχει-ρήσεωνπουδραστηριοποιούντανστηνπαραγωγήσυσκευασιώνκαιτηνεμπορίασυσκευασμένωνπροϊόντων.Ακολουθώνταςτηνευρωπαϊκή πρακτική, οι επιχειρήσεις αυτές προχώρησαν στηνίδρυσητηςΕ.Ε.Α.Α.,μεβασικόστόχο τηναποτελεσματικότερηαυτοδιαχείρισητωνοικονομικώντουςπόρων,πουβάσεινόμουκαιωςυπόχρεοιδιαχειριστές,υποχρεούνταιναδιαθέτουνγιατηνανακύκλωσητωναποβλήτωνσυσκευασίαςτωνπροϊόντωντους.ΗΕ.Ε.Α.Α.,ανταποκρινόμενηστιςδιατάξειςτουνόμου2939/01καιπροκειμένου να εκπληρωθούνοι υποχρεώσεις τωνδιαχει-ριστώνσυσκευασίας με αποτελεσματικό και οικονομικά εφικτότρόπο, έχει αναπτύξει και υλοποιεί στη χώρα μας το ΣύστημαΣυλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης – ANAKYΚΛΩΣΗ (ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ), θέτοντας σε εφαρμογή το Επιχειρησιακό Σχέ-διοπουέχειεγκριθείαπότιςαρμόδιεςαρχές.Μετηναπόφαση118019/18-3-09,τοΥπουργείοΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε.ενέκρινετηνανανέ-ωσηλειτουργίαςτουΣυστήματοςγιατηβ’εξαετία:2009-2015.

  Ο Σ

  κοπό

  ς

  Όπως ορίζει το καταστατικό της εταιρείας και οι όροι λειτουργίας του ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ και σύμφωνα με το εκάστοτε επιχειρηματικό σχέδιο, σκοπός της Ε.Ε.Α.Α. είναι:

  • Η εκπλήρωση της νομικής υποχρέωσης των συμβεβλημένων με αυτήν διαχειρι-στών συσκευασίας.

  • Η προώθηση της αξιοποίησης των απο-βλήτων συσκευασίας στη χώρα μας, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην επίτευ-ξη των εθνικών στόχων.

  Ποι

  ο είν

  αι το

  ΣυΣτημα

  Το Nομικό Πλαίσιο Λειτουργίας

  ΤονΑύγουστοτου2001ψηφίστηκεονόμος2939/01περί«Συ-σκευασιώνκαιΕναλλακτικήςΔιαχείρισης τωνΣυσκευασιώνκαιΆλλωνΠροϊόντων»,οοποίοςουσιαστικάκαθιστάυποχρεωτικήτηνεναλλακτικήδιαχείρισητωνσυσκευασιώνστηχώραμαςκαιεναρμονίζει τηνεθνικήνομοθεσίαμε τησχετικήνομοθεσία τηςΕυρωπαϊκής Ένωσης και ειδικότερα με την ευρωπαϊκή οδηγία94/62.Το2004εκδόθηκενέακοινοτικήοδηγία(04/12)ηοποίααναθεώρησετουςστόχουςτής94/62.Οινέοιστόχοιενσωματώ-θηκανστοεθνικόνομικόπλαίσιο,μετηνΚΥΑ9268/469.Όλεςοιεπιχειρήσειςπουλειτουργούνστηχώραμαςκαιπαρά-γουνήεισάγουνσυσκευασμέναπροϊόντα,ταοποίαστησυνέχειαδιαθέτουνστηνεγχώριααγορά,υποχρεούνταιπλέοννασυλλέ-γουνκαιναανακυκλώνουντιςσυσκευασίεςτωνπροϊόντωντους,δηλαδή να συμμετέχουν σε συστήματα εναλλακτικής διαχείρι-σης.Παράλληλα,νομικάυπόχρεοιείναικαιοιΟργανισμοίΤο-πικήςΑυτοδιοίκησης,οιοποίοιοφείλουνναμεριμνούνγιατηνανακύκλωσητωνδημοτικώναποβλήτωνσυσκευασίας.ΟνόμοςκαθορίζειτιςβασικέςαρχέςσυνεργασίαςτωνΟργανισμώνΤοπι-κήςΑυτοδιοίκησηςμετουςυπόχρεουςδιαχειριστέςσυσκευασίας.

 • 7

  PR EUR PE

  Ευρωπαϊκές ΣυνεργασίεςΗΕ.Ε.Α.Α.,απότηναρχήτηςλειτουργίαςτης,υπήρξεμέλοςτηςPROEUROPE(PackagingRecoveryOrganizationEurope),ενόςευρωπαϊκούσυλλογικούοργανισμούπουδιαχειρίζεται τοπα-νευρωπαϊκόσήμαΑνακύκλωσης,γνωστόως«greendot–πρά-σινοσήμα».

  Το «πράσινο σήμα»Το«πράσινοσήμα»,πουπλέονυπάρχειστιςπερισσότερεςσυ-σκευασίεςτωνπροϊόντωνπουκυκλοφορούνστηχώραμας,δη-λώνειότιησυγκεκριμένησυσκευασίαέχει εισφέρει χρηματικάστο ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ.ΗΕ.Ε.Α.Α. έχονταςυπογράψει σύμ-βασημετηνPRO-EUROPE,έχειτηναποκλειστικήάδειαχρήσηςτου σήματος για τη χώρα μας το οποίο και παραχωρεί στουςσυμβαλλόμενουςδιαχειριστές(εταιρείες-μέληΣυστήματος).

  Oρόλος της PROEUROPE είναι πολύσημαντικός, καθώςπα-ρέχει στα μέλη της τη δυνατότητα να ανταλλάσσουν απόψειςκαιεμπειρίεςσεθέματααξιοποίησηςαποβλήτωνσυσκευασίας,αλλάκαιναμεταφέρουνκαιναδιαπραγματεύονταιτιςκοινέςθέ-σεις τωνΣυστημάτωνσεσημαντικάθέματαπουσχετίζονταιμετηνευρωπαϊκήνομοθεσίακαιτηδιαχείρισητωναπορριπτόμε-νωνσυσκευασιώνσταευρωπαϊκάφόρακαιτοκοινοβούλιο.Ηπρωταγωνιστικήπαρουσία τηςΕ.Ε.Α.Α.σεουσιαστικέςσυλ-λογικές πρωτοβουλίες, όπως η PRO-EUROPE, συμβάλλει στημέγιστηαξιοποίηση της ευρωπαϊκής τεχνογνωσίαςστον κλάδοτηςΑνακύκλωσηςκαιτηνουσιαστικήδιαμόρφωσητωντάσεων,τόσοσεεθνικό,όσοκαισεευρωπαϊκόεπίπεδο.http://www.pro–e.org

  Αρχές Λειτουργίας

  Η συμβατική συμμετοχή και εξυπηρέτηση των υπόχρε-ων διαχειριστών συσκευασίας γίνεται με τους ίδιους όρους, ανεξαρτήτως αν είναι ή όχι μέτοχοι.

  Η συμμετοχή στο μετοχικό κεφάλαιο είναι ανοικτή για οποιονδήποτε υπόχρεο διαχειριστή διατυπώσει σχετικό αίτημα, με τους όρους που ισχύουν με τους ήδη μετόχους.

  Στόχος της Ε.Ε.Α.Α. δεν είναι η επίτευξη θετικού οικο-νομικού αποτελέσματος, αλλά η βέλτιστη αξιοποίηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αξιοποίηση των αποβλήτων συσκευασίας. Ακριβώς για αυτό το λόγο, oι μετοχές της Ε.Ε.Α.Α. δε διανέμουν μέρισμα. Με απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, το τυχόν θετικό ετήσιο λογιστικό διαθέσιμο μεταφέρεται σε ειδικό αποθεματικό με σκοπό να διατεθεί για τους σκοπούς της Ε.Ε.Α.Α. στις επόμενες χρήσεις.

  ΜέτοχοιΣτο μετοχικό κεφάλαιο του Συστήματος συμμετέχει κατά 35%:

  • ΚΕνΤριΚΗ ΕνωΣΗ ΔΗΜων ΕΛΛΑΔΑΣ (ΚΕΔΕ)

  Από την ελληνική βιομηχανία και το εμπόριο συμμετέχουν οι ακόλουθες επιχειρήσεις:

  • ARTENIUS HELLAS SA

  • CoCA - CoLA 3E ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.E.

  • CoLGATE PALMoLIVE (HELLAS) AEBE

  • CRoWN HELLAS CAN AE

  • FRIESLANDCAMPINA HELLAS SA

  • IoN AE

  • NESTLE ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  • PEPSICo – HBH ABE

  • VIVARTIA ABEE

  • ΑΘΗνΑΪΚΗ ΖΥΘΟΠΟιιΑ ΑΕ

  • ΕΛΑΪΣ - UNILEVER HELLAS AE

  ΑΠΟρρΥΠΑνΤιΚων, ΚΑΛΛΥνΤιΚων,

  ΤρΟΦιΜων

  • ΕΛΒΑΛ ΑΕ

  • ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ

  • ΠΑΠΑΣΤρΑΤΟΣ ΑΒΕ ΣιΓΑρΕΤων

  • ΠρΟΚΤΕρ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΕΠΕ

  • ΤΕΤρΑ ΠΑΚ ΕΛΛΑΣ ΑΕ

  • ΥΑΛΟΥρΓιΚΗ ΒιΟΜΗΧΑνιΑ ΓιΟΥΛΑ ΑΕ

  • ΦΑΓΕ ΑΕ

  • ΨΥΓΕιΑ ΘΕΟΔ. ΚΛιΑΦΑ ΑΕ

  Το Σύστημα Συλλογικής Εναλλακτικής Διαχείρισης ΣΣΕΔ-ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗ αποσκοπεί στο να συμβάλλει ουσιαστικά στην επίτευξη των εθνικών στόχων για την ανακύκλωση, όπως αυτοί έχουν καθοριστεί από την Κ.Υ.Α. 9268/469/2007.Συγκεκριμένα, οι εθνικοί στόχοι είναι: • 60 % κατά βάρος (κ.β.) αξιοποίηση

  του συνόλου των απορριμμάτων συ-σκευασίας από το οποίο • τουλάχιστον 55 % κ.β. ανακύκλωσηΕπιπλέον, προβλέπονται τα ακόλουθα

  ποσοστά ανακύκλωσης ανά υλικό:• 60% κ.β. γυαλί • 60% κ.β. χαρτί και χαρτόνι • 50% κ.β. μέταλλα • 22,5% κ.β. πλαστικά • 15 % κ.β. ξύλο

  Στόχος

  Οι δραστηριότητες του Συστήματος που στοχεύουν στην αξιοποίηση αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά από-βλητα αναπτύσσονται σε στενή συνεργασία με τους ΟΤΑ, όπως προβλέπεται από το νομικό πλαίσιο.

  H E.E.A.A. αντιμετωπίζει όλα τα υλικά συσκευασίας που διατίθενται στην αγορά, με αντικειμενικά, τεχνικά και οικονομικά κριτήρια που βασίζονται στα αποτελέσματα των δραστηριοτήτων της.

 • 9

  Τομείς δραστηριοτήτων ΤαυλικάπουαποτελούντοστόχοτουΣυστήματος,δηλαδήτααπόβλητασυσκευασίας,μπορείναπροέρχονταιαπόπολλέςπη-γέςκαιναακολουθούνδιαφορετικέςδιαδρομέςμετάτηχρήσητουςκαιτημετατροπήτουςσεαπορρίμματα.ΗΕ.Ε.Α.Α.,αξιοποι-ώνταςτηνευρωπαϊκήπρακτική,έχειαναπτύξειευέλικτεςδράσειςμέσαστοισχύοννομικόπλαίσιομεσκοπότηνόσοτοδυνατόνπιοορθολογικήπροώθησητηςανακύκλωσηςκαιτηναποτελε-σματικότερη χρήση των οικονομικών πόρων που συλλέγονταιαπό τις συμβεβλημένες επιχειρήσεις. Οι δραστηριότητες αυτέςσχηματικάμπορούνναδιακριθούνσε3μεγάλεςκατηγορίες:

  • Ειδικές Δράσεις: Αποτελoύντηδεύτερηομάδαδράσηςπουστοχεύειστηνανακύκλωσητωνσυσκευ-ασιών από τα δημοτικά απόβλητα.Οι ΕιδικέςΔράσεις στοχεύουν στη συλλογή καιτηνανακύκλωσηαποβλήτωνσυσκευασίας(κυρίωςγυάλινωνφιαλών)απόμεγάλουςπαραγωγούς και γενικώςαπόσημεία και περιοχές επαγγελματικώνδραστηριοτήτωνόπουκαταναλώνονταιπροϊόντασεγυάλινησυσκευασία(π.χ.κέντραδιασκέδασης,ξε-νοδοχειακάσυγκροτήματα,μπαρ,καφετέριες,κέτεριν,εστιατόρια,κλπ.).Σκοπόςτωνειδικώνδράσεωνείναιναδημιουργηθούνόσοτοδυνατόνπιοκαθαράκαιαμιγήρεύ-ματααποβλήτωνσυσκευασίαςστοσημείοπαραγωγήςτους,πουχωρίςτηνπαρέμβασητουΣυστήματοςθακατέληγανστακοινάαπορρίμματα.ΜεαυτήτηδραστηριότηταεπιχειρείταιμιααποδοτικήσυνεργασίαμεταξύτηςΕ.Ε.Α.Α.καιτωνεπαγγελματιών,πουενισχύειπαράλληλατηνυπεύθυνη,περιβαλλοντικάκαικοινωνικά,λειτουργίατηςεκάστοτεεπιχείρησης.

  • Λοιπές Δραστηριότητες: ΟτομέαςτωνΒιομηχανικών και Εμπορικών Αποβλήτων εστιάζειστηνκαταγραφήκαιτηνπροώθηση(μέσωοικονο-μικώνκινήτρωνπροςτιςεταιρείεςπουσυλλέγουνκαιεμπο-ρεύονταιταυλικά)τηςανακύκλωσηςπουεπιτυγχάνεταιστοντομέατηςβιομηχανίαςκαιτουεμπορίου(π.χ.απόαλυσίδεςκαταστημάτων λιανικής πώλησης, αποθήκες, παραγωγικέςμονάδες,κλπ.).Σκοπός τουΣυστήματοςείναιναδώσεικί-νητρα επέκτασης της δραστηριότητας αυτής σε περιοχές ήυλικάπουδενπαρουσιάζουνάμεσοοικονομικόενδιαφέρονγιατουςιδιώτεςανακυκλωτές.

  Επίσης,τοισχύοννομικόπλαίσιοπροβλέπειτησυμμετοχήκαιάλλων μεθόδων αξιοποίησηςτωναποβλήτωνσυσκευασί-αςγιατηνεπίτευξητωνεθνικώνστόχων.ΣεαυτότοπλαίσιοηΕ.Ε.Α.Α.έχειεντάξειδραστηριότητες(πχ.ενεργειακήαξιοποίη-ση,χρήσηεναλλακτικούκαυσίμου)καιαναπτύσσεισυνεργασί-εςσεαυτότοπεδίομεδημοτικούςκαιάλλουςφορείς.

  Πώς δ

  ραστηριοποιείτ

  αι το Συ

  Στημα

  • Έργα μπλε κάδων/Δημοτικών Αποβλήτων:Είναιηκύριαδραστηριότητα τουΣυστήματοςκαιαποτελείβα-σικό εφόδιο για την επίτευξη των εθνικών στόχων, αφού απόταέργατουμπλεκάδουπροέρχεταισχεδόντοσύνολοτηςανα-κύκλωσηςτηςχώραςμαςπουεπιτυγχάνεταισήμερακαιαφοράστοπιοσημαντικόκαιδύσκολοτμήματωνστερεώναποβλήτων:ταδημοτικάαπορρίμματα.Τα έργα τουΜπλεΚάδουαπευθύ-νονται στο γενικό κοινό,δηλαδήσεόλους τους κατοίκους τηςχώραςκαιαναπτύσσονταισεσυνεργασίαμετουςΟργανισμούςΤοπικήςΑυτοδιοίκησης,όπωςάλλωστεπροβλέπειτοισχύοννο-μικόπλαίσιο.Σταέργααυτάαναπτύσσεταιτοδίκτυοτωνμπλε

  κάδωνανακύκλωσης,στουςοποίουςκαλούνταιοικάτοικοιτωνδήμωνναεναπο-θέσουνταανακυκλώσιμαυλικά(απόβλητασυσκευασίαςαπόχαρτί,πλαστικό,γυα-λί,αλουμίνιοκαιλευκοσίδηρο).ΟιποσότητεςπουσυλλέγονταιμεταφέρονταισταΚέντραΔιαλογήςΑνακυκλώσιμωνΥλικών(ΚΔΑΥ),όπουταανακυκλώσιμαυλικάδιαχωρίζονταικαιπροωθούνταιπροςανακύκλωση.ΗΕ.Ε.Α.Α.επενδύεισημαντικάστηνανάπτυξη τουσυγκεκριμένου τομέα,ούτωςώστε να εξυπηρετείμελλοντικάτοσύνολοτουπληθυσμούτηςχώρας.Σεειδικέςσυνθήκες,ταέργαανακύκλωσηςχρησιμοποιούνευέλικτεςμεθόδουςσυλλογήςσεσυνεργασίαμετουςΟΤΑ,όπωςπ.χ.ηδημιουργίαδύορευμάτωνσυλλογήςσενησιά(χάρτινες-λοιπέςσυσκευασίες)ή3ρευμάτων(χάρτινες,γυάλινες,λοιπέςσυσκευασίες).

 • 11

  του μΠλ

  έ Κα

  δο

  υ

  11

  πιοδιαδεδομένηπανελλαδικάδράσητουΣυστήματοςείναι η ανακύκλωση δημοτικών αποβλήτων συσκευασίας απότουςμπλε κάδους. Τα έργα του μπλε κάδου περιλαμβάνουντέσσεραστάδια:διαλογή στην πηγή, αποκομιδή, διαχωρισμός και τέλος, συμπίεση-δεματοποίηση και μεταφορά στον τελικό αποδέκτη προς αξιοποίηση.

  Διαλογή στην πηγή: Στα έργα αυτά καλούνται οι κάτοικοι να εναποθέσουν τιςσυ-σκευασίες στους μπλε κάδους που παρέχει η Ε.Ε.Α.Α. στουςσυνεργαζόμενους Δήμους για να τους τοποθετήσουν στις γει-τονιές.Ηχρήσηαποκλειστικάενόςκάδουανακύκλωσηςδιευ-κολύνει, τόσο τη χωροθέτηση στις γειτονιές, όσο και την ίδιατησυμμετοχήτωνκατοίκων(καθώςαπαιτείταιμόνοέναρεύμαανακύκλωσηςστοσπίτι).ΝασημειωθείότιτοΣύστημαχρησιμο-ποιείκαιάλλεςμεθόδουςσυλλογήςπουπροσαρμόζονταικα-λύτερασεειδικέςτοπικέςσυνθήκες,όπωςπ.χ.στανησιά.

  • Συσκευασίες από αλουμίνιο, π.χ.αναψυκτικά, μπίρες,κ.ά.

  • Συσκευασίες από λευκοσίδηρο, π.χ.απόγάλα εβαπορέ,τόνο, ζωοτροφές, τοματοπολτό,κ.ά.

  • Συσκευασίες από γυαλί, π.χ.μπουκάλιακαιβαζάκιααπό χυμούς,αναψυκτικά,αλκοολούχα ποτά,τρόφιμα,κ.ά.

  • Συσκευασίες από χαρτί και χαρτοκιβώτια, π.χ.απόηλεκτρικές συσκευές,γάλα,χυμούς, δημητριακά,πίτσα, μπισκότα,ζάχαρη, απορρυπαντικά, χαρτοσακούλες,κ.ά.

  • Συσκευασίες από πλαστικό, π.χ.μπουκάλιακαιδοχείααπό νερό,αναψυκτικά,γιαούρτι, βούτυρο,λάδι,απορρυπαντικά, είδηκαθαρισμού,σαμπουάν, αφρόλουτρα,φίλμ περιτυλίγματος, οδοντόκρεμες, αποσμητικά,πλαστικές σακούλες,κ.ά.

  Συμπίεση-δεματοποίηση-μεταφορά στον τελικό αποδέκτη: Σεαυτότοστάδιο,ταυλικάσυσκευασίαςσυμπιέζονται(μεεξαίρεσητογυαλί),δεματοποιούνταικαιπροωθού-νταισεαντίστοιχεςβιομηχανίεςγιατηνπεραιτέρωαξιο-ποίησήτουςκαιτηνπαραγωγήνέωνπροϊόντων.

  νέο μπουκάλι

  χαρτοκιβώτιο

  αλουμινένια συσκευασία

  νέo κουτάκιαλουμινίου

  λευκοσιδηρά συσκευασία

  σακούλες, βαρέλια ή ακόμα και νήμα για μπουφάν φλις

  χάρτινη συσκευασία

  Τι γίνονταιοι ανακυκλώσιμες συσκευασίες

  Οι ΣΥΣΚΕΥΑΣιΕΣ ΠΟΥ ΜΠΑινΟΥν ΣΤΟν ΜΠΛΕ ΚΑΔΟ ΕιΝΑι Οι ΠΑρΑΚΑΤΩ:

  γυάλινη συσκευασία

  νέα κουτάκια ή προϊόντα χάλυβα

  πλαστική συσκευασία

  Πού πηγαίνουν τα Υλικά

  ο δ η γ ί έ Σ γία τη ΣωΣτη Συμμέτοχη

  Η1. Διαχωρίζουμε καθημερινά τα υλικά συσκευασίας μας από τα υπόλοιπα υλικά

  2. Αδειάζουμε εντελώς τις συσκευασίες μας από τα υπολείμματα

  3. Διπλώνουμε τα χαρτοκιβώτια

  4. ρίχνουμε τις συσκευασίες χύμα μέσα στους κάδους και όχι μέσα σε δεμένες σακούλες

  Δεν πετάμε ΠΟΤΕ κοινά σκουπίδια στους μπλε κάδους Ανακύκλωσης

  Αποκομιδή: Με ειδικά οχήματα συλλογής που τους έχει παραχωρήσει η Ε.Ε.Α.Α., τα συλλεγόμενα υλικάμεταφέρονται από τους συ-νεργαζόμενους Δήμους στα Κέντρα Διαλογής,όπουδιαχωρί-ζονταικαιπροωθούνταιστιςσχετικέςβιομηχανίεςανάκατηγορίαυλικού.

  Διαχωρισμός στα Κέντρα Διαλογής: ΤοπεριεχόμενοτωνμπλεκάδωνμεταφέρεταισταΚέντρα Δια-λογής Ανακυκλώσιμων Υλικών (ΚΔΑΥ)ταοποίαλειτουργούνμεδαπάνεςτηςΕ.Ε.Α.Α.Πολλάαπόαυτάέχουνκατασκευαστείαπότηνίδιακαιλειτουργούνμεευθύνητης,ενώάλλαλειτουρ-γούνστοπλαίσιο τουΣυστήματος, καθώςηΕ.Ε.Α.Α. έχει εξα-σφαλίσεισυμβατικά τιςυπηρεσίες τους. Εκεί,πραγματοποιείταιηδιαλογήτωνυλικώνσυσκευασίαςκαιοδιαχωρισμόςτουςσε:χαρτί-χαρτόνισυσκευασίας,χάρτινεςσυσκευασίεςυγρών,χαρτίεντύπων, πλαστικές συσκευασίες (PET, HDPE), πλαστικό φιλμ,λοιπάπλαστικά(PP/PS),γυάλινεςφιάλεςκαιδοχεία,συσκευασίεςαπόαλουμίνιοκαιλευκοσίδηρο,κ.λπ.

 • 13

  Οργ

  ανισμ

  οί Τοπική

  ς Αυτοδιοίκησης:

  Τρόποι συνεργασίας ΗΕ.Ε.Α.Α.καιοιΟΤΑ(ήοιαρμόδιοιδημοτικοίφορείς)συνυπο-γράφουνσυμβάσειςσυνεργασίας,σύμφωναμετονόμο2939/01,γιατηχρηματοδότησητουεπιπλέονκόστουςπουπροκύπτειαπότηναξιοποίησητωναποβλήτωνσυσκευασίαςστηδιαχείρισητωναπορριμμάτων.Οι αρμόδιες αρχές έχουν εγκρίνει δύο τρόπουςσυνεργασίαςτηςτοπικήςαυτοδιοίκησηςμετοΣύστημα.

  Α΄ ΤρΟΠΟΣ ΣΥνΕρΓΑΣιΑΣ ΤοΣύστημααναλαμβάνειτηνεπένδυσηκαιτιςδαπάνεςλειτουρ-γίας των έργωνκαιοιδήμοι τησυλλογή τωνανακυκλώσιμωνυλικών.

  ΕξοπλισμόςΣυλλογής: Σύστημα

  ΕγκατάστασηΚΔΑΥ: Σύστημα

  Λειτουργίασυλλογής: Δήμο ι

  Λειτουργίαδιαλογής: Σύστημα

  Ενημέρωση-Προβολή: Σύστημα

  ο ΒαΣίΚοΣ έταίρο

  Σ του

  ΣυΣτη

  ματοΣ

  Επένδυση Οι δαπάνες επένδυσης που περιλαμβάνουν το σύνολο τωναποθηκευτικών μέσων (π.χ. κάδοι), των οχημάτων συλλογής,τωνκτηριακώνκαιηλεκτρομηχανολογικώνεγκαταστάσεωντωναπαιτούμενωνΚΔΑΥ,χρηματοδοτούνταιαπότοΣύστημα.ΑνησυνεργασίαπροβλέπειτηνκατασκευήνέουΚΔΑΥ,οιδήμοιπα-ρέχουντηχρήσηκατάλληλουχώρου.

  ΣυλλογήΜεδικήτουςευθύνη,οιδήμοιπραγματοποιούντησυλλογήτωνανακυκλώσιμωνυλικών,καθώςκαιτηνπαραλαβήτουυπολείμ-ματοςτηςδιαλογήςπουτουςαναλογείαπόταΚΔΑΥ.

  Διαλογή-ΕνημέρωσηΟιδαπάνεςλειτουργίαςτωνΚέντρωνΔιαλογής,καθώςκαιτωνδράσεωνενημέρωσης τωνκατοίκων,καλύπτονταιαπότοΣύ-στημα.

  Β΄ ΤρΟΠΟΣ ΣΥνΕρΓΑΣιΑΣ Πρόκειται για έργα ανακύκλωσης και αξιοποίησης υλικών συ-σκευασίαςπουέχουνσχεδιαστείαπότουςδήμους,οιοποίοικαιτα λειτουργούν χρηματοδοτούμενοι από το Σύστημα, κατά τιςπροβλέψειςτουνόμου2939/01.Ηχρηματοδότησηείναιανάλο-γημετιςποσότητεςτωνανακτώμενωνυλικώνπουπιστοποιημέ-ναπαραδίδονταιπροςαξιοποίηση,σύμφωναμετιςδιαδικασίεςπουέχουνεγκριθείαπότιςαρμόδιεςαρχές.

  4 στους 5 δήμους συμμετέχουν!

 • 15

  ιδιαχειριστέςσυσκευασίαςπουέχουνήδησυμβληθείμετηνΕΕΑΑλόγωτουαριθμούκαι τουμεγέθουςτους,καλύπτουντομεγαλύτερομέροςτηςνομικήςυποχρέωσηςδηλαδήτωναπο-βλήτων συσκευασίας που υπάρχουν στη χώρα μας. Πρέπει νασημειωθείότιοιοικονομικοίπόροι τουΣυστήματοςπροέρχονταιαποκλειστικάαπότιςσυμβεβλημένεςεπιχειρήσεις.

  ΣτοΔιάγραμμα1παρουσιάζεταιηεξέλιξητωνυπογεγραμμένωνΣυμβάσεωναπότηνίδρυσητουΣυστήματοςωςτοτέλοςτου2011.

  Μέχριτις31Δεκεμβρίου2011,τοσύνολοτωνεταιρειώνπουείχανυπογράψειτηΣύμβασηΣυνεργασίαςμετοΣύστημαήταν1703.Οσχετικόςκατάλογοςέχεικοινοποιηθείστιςαρμόδιεςαρχές.

  Στο Διάγραμμα 2 απεικονίζεται το μέγεθος της εισφοράς τωνΣυμβεβλημένωνανάκατηγορία(εμπορικοίκλάδοι).

  Ηπλειονότητα (62%)τωνεισφορώνπροέρχεταιαπόεπιχειρή-σειςπουδραστηριοπούνταιστονκλάδοτροφίμωνκαιποτών.

  ο

  Συμβ

  εβλημέν

  ες Επιχειρήσεις:

  0

  500

  1000

  1500

  2000

  107

  247

  460

  826

  1078

  12931420

  15521651 1703

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  EξΕΛιξΗ ΑριθΜΟΥ ΣΥΜβΑΣΕΩΝ

  ΔιΑΓρΑΜΜΑ 2ΠΟΣΟΣΤιΑιΑ ΕιΣφΟρΑ ΤΩΝ ΣΥΜβΕβΛΗΜΕΝΩΝ

  ΑΝΑ ΚΑΤΗγΟριΑ

  Ηλεκτρικές&ΗλεκτρονικέςΣυσκευές-ΑνταλλακτικάΟχημάτων&

  Μηχανημάτων

  7%

  Ένδυση-Υπόδηση-Παιχνίδια-Εκδόσεις

  2%

  Χημικά-ΔομικάΥλικά

  12%

  Καλλυντικά-Φάρμακα-ΕίδηΠροχωπικήςΥγιεινής-Απορρυπαντικά-Ιατρικός

  Εξοπλισμός

  17%

  ΑλκοολούχακαιμηΠοτά

  26%

  Τρόφιμα

  36%

  η δυ

  ναμη του ΣυΣτηματο

  Σ

  υλίΚο Βάρος (χιλιάδες τόνοι)

  Χαρτί–Χαρτόνι 160

  ΧάρτινηΣυσκευασίαΥγρών 15

  Πλαστικά 112

  Αλουμίνιο 18

  Σίδηρος 29

  Γυαλί 95

  Ξύλο 16

  Λοιπά 2

  Συνολο 447

  ΔΗΛωΣΕιΣ ΠΟΣΟΤΗΤων ΧρΗΣιΜΟΠΟιΟΥΜΕνων ΓιΑ ΣΥΣΚΕΥΑΣιΕΣ 2011

  (1703μέληστις31/12/2011)

  Επίδραση οικονομικής ύφεσης Hσύγκρισητωνδηλώσεωνυλικώνσυσκευασίας,μεβάσηαντιπροσωπευτικόδείγμασυμβεβλημένωνεπιχειρήσεων,μεταξύτωνετών2008και2011επιβε-βαιώνεισωρευτικήμείωσητωναποβλήτωνσυσκευασίαςστηχώραμας,σεπο-σοστό19%,μείωσηπουοφείλεταικυρίωςστηνοικονομικήύφεση.

  ΔιΑΓρΑΜΜΑ 1

  Στονπίνακαπουακολουθείαποτυπώνονταιοιδηλωθείσεςποσότητεςτωνσυμ-βεβλημένων,ανάυλικόσυσκευασίας:

 • 17Τα αποτελέσματα του 2011

  Ταέτη2008-2009-2010-2011μεμιαματιά

  δέίΚτηΣ 2008 2009 2010 2011

  Εξυπηρετούμενοι κάτοικοι (σωρευτικά σύνολα, εκ.)(1)

  6,6 7,6 8,1 8,1

  Ποσοστόπληθυσμιακήςκάλυψης(%)

  61% 70% 74% 75%

  Συμβεβλημένοι Δήμοι (σωρευτικά σύνολα) (2)

  610 648 679 241

  ΚΔΑΥ(σωρευτικάσύνολα) 18 22 28 27

  Παραδοθέντες Κάδοι (σωρευτικά σύνολα, χιλ.)(3)

  77 98 111 126

  ΠαραδοθένταΟχήματα συλλογής(σωρευτικάσύνολα)

  236 327 359 370

  Τσάντες που έχουν διανεμηθεί (σωρευτικά σύνολα σε εκ.)

  1,7 2,1 2,3 2,6

  Θέσειςεργασίας (σωρευτικάσύνολα)(4)

  1.052 1.578 1.893 1.870

  (1) Περιλαμβάνονται οι ΟΤΑ ή οι φορείς διαχείρισης δημοτικών αποβλήτων με τους

  οποίους έχει υπογραφεί σύμβαση συνεργασίας.

  (2) Το 2011 ο αριθμός αναφέρεται σε ΟΤΑ μετά τον Καλλικράτη.

  (3) Η συνεχιζόμενη απογραφή των κάδων δείχνει ότι το υφιστάμενο δίκτυο σήμερα

  περιλαμβάνει περίπου 108 χιλιάδες ενεργούς μπλε κάδους

  (4) Περιλαμβάνει τις άμεσες θέσεις εργασίας στη συλλογή και τη διαλογή

  H κύριαδραστηριότητατουΣ.Σ.Ε.Δ–Ανακύκλωση,πουαποτελεί και τηβασικήσυνεισφορά τουΣυστήματοςστην εναλ-λακτικήδιαχείρισητηςχώραςστοχεύειστηνανάπτυξητηςμαζικήςανακύκλωσης αποβλήτων συσκευασίας από τα δημοτικά από-βλητα.Αυτέςοιδραστηριότητεςπεριλαμβάνουν,όχιμόνοταέργατουμπλεκάδουαλλάκαιευέλικταέργαπουσκοπόέχουντηνανάκτησηκαιανακύκλωσηυλικώνσυσκευασίαςαπόταδημοτικάαπορρίμματα,(π.χ.τησυλλογήγυαλιούαπόεπαγγελματικούςχώ-ρους,ταπολλαπλάρεύματααποβλήτωνσυσκευασίας-νησιά,τησυλλογήπόρτα–πόρταμεχρήσησάκου,κ.λπ.).Γιασυντομία,τοσύνολοτωνέργωναυτώνθααναφέρεταιωςέργα μπλε κάδου/δημοτικών αποβλήτων.

  Οι συνολικές ποσότητες που ανακυκλώθηκαν το 2011 από τις κύριες δραστηριότητες της Ε.Ε.Α.Α., δηλαδή τα έργα μπλε κάδου/δημοτικών αποβλήτων είναι οι ακόλουθες:

  • 194 χιλιάδες τόνοι αποβλήτων συσκευασίας, παρέμειναν ουσιαστικά σταθερές σε σύγκριση με το 2010. • 80 χιλ. τόνοι χαρτιού εντύπων (εφημερίδες, περιοδικά, φυλλάδια, βιβλία, κλπ.) ανακτήθηκαν επιπλέον των αποβλήτων συ-

  σκευασίας, αν και οι αντίστοιχοι παραγωγοί δε συμμετείχαν στο κόστος διαχείρισης του συγκεκριμένου υλικού, εξαιτίας της έλλειψης νομικού πλαισίου.

  Εύλογα η οικονομική κρίση επηρέασε και την ανακύκλωση. Οι βασικές επιπτώσεις της κρίσης εστιάστηκαν στα ακόλουθα:

  • Μείωση της κατανάλωσης προϊόντων και συνεπώς των αποβλήτων συσκευασίας που διετέθησαν στην εγχώρια αγορά, φαι-νόμενο που από μόνο του μπορεί να αιτιολογήσει μείωση αποτελεσμάτων.

  • Σημαντική αύξηση των φαινομένων αφαίρεσης υλικών από τους μπλε κάδους από γυρολόγους και ρακοσυλλέκτες. για πα-ράδειγμα, η κατά κεφαλήν ανάκτηση του χαρτονιού (υλικό κατεξοχήν στόχος των γυρολόγων) από τον μπλε κάδο μειώθηκε κατά 15% σε σχέση με το 2010.

  • Δυσμενής επίδραση στους δημοτικούς μηχανισμούς συλλογής των απορριμμάτων και ανακύκλωσης των ΟΤΑ, με αποτέλε-σμα την κατά τόπους μείωση των δρομολογίων συλλογής.

  • Μείωση του κατά κεφαλήν δείκτη ανάκτησης αποβλήτων συσκευασίας κατά περίπου 11%, αντιστρέφοντας μια αυξητική πορεία επί σειρά ετών.

  Παρόλα αυτά, κυρίως μέσω των ειδικών δράσεων, αυξήθηκαν κατά 68% οι ποσότητες γυαλιού που ανακυκλώθηκαν το 2011, αύξηση που οφείλεται σε μεγάλο βαθμό στην επέκταση του δικτύου για τη συλλογή γυάλινων φιαλών από επαγγελ-ματικούς χώρους (86% αύξηση των σημείων συλλογής).

  · μΠλέ ΚαδοΣ / ΕρΓΑ ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤων

  ΟπίνακαςδεξιάπαρουσιάζεισυνοπτικάτηνεξέλιξητηςανάπτυξηςτωνδραστηριοτήτωντουΣυστήματοςκαιτουςβασικούςδείκτεςτωνετών 2008-2011.

  Ταβασικάχαρακτηριστικάμεγέθητωνέργωνμπλεκάδουστοτέλοςτου2011έχουνωςεξής:

  • 75% του συνολικού πληθυσμού της χώρας καλύπτουν τα έργα μπλε κάδου.• 22 νησιά έχουν αναπτύξει έργα ανακύκλωσης και εξυπηρετούν περίπου 350 χιλ. μόνιμους κατοίκους και σημαντικό αριθμό

  επισκεπτών.• 273 δρομολόγια συλλογής των υλικών του μπλε κάδου, κατά μέσο όρο, εκτελούνταν κάθε ημέρα από τους συνεργαζόμε-

  νους δήμους.• 27 Κέντρα Διαλογής Ανακυκλώσιμων Υλικών λειτουργούν πανελλαδικά στο πλαίσιο των έργων του μπλε κάδου.

 • 19

  Ειδικές

  δραΣέ

  ίΣ

  ΤαέργατωνΕιδικώνΔράσεωνοργανώθηκανμετάτηδιαπί-στωση ότι σημαντικές ποσότητες γυάλινωνφιαλών απορρί-πτονται σε συγκεκριμένους επαγγελματικούς χώρους (όπωςπ.χ. ξενοδοχεία, κτήματα/εταιρίες τροφοδοσίας, αίθουσεςδεξιώσεων/εκδηλώσεων,μπαρ,εστιατόρια,κ.λπ.),απόόπουμπορούν ναανακτηθούνσεμεγάλοποσοστόκαθαρότητας.Τοπρόγραμμααυτόστοχεύειστηναύξησητηςσυλλογήςαπότουςεπαγγελματικούςαυτούςχώρους.Ησυλλογή(καιδιαλο-γήόπουχρειάζεται)σεόλεςαυτέςτιςδραστηριότητεςγίνεταιμεευθύνηκαιδαπάνεςτηςΕ.Ε.Α.Α.Οεξοπλισμόςπουχρησιμοποιήθηκεγιατο2011ήτανκατάκύριολόγομεταλλικοίκωδωνόσχημοικάδοιτων2,5m3μεει-δικήσήμανσηγιαγυαλί,καθώςκαικάδοιεσωτερικήςχρήσης,χωρητικότητας55-360lt.Μέχριτοτέλοςτου2011,εντάχθηκανστοπρόγραμμα1.515νέασημεία(εστιατόρια,ξενοδοχεία,κ.λπ.)τωννομώνΑττικής,Θεσσαλονίκης,Αχαΐας,Ρόδου,Ηρακλείου,Ρεθύμνου,Λασι-θίου,Κέρκυρας,ΧαλκιδικήςκαιΜυκόνου.

  · eiδίΚέΣ δραΣέίΣ / ΣΥΛΛΟΓΗ ΓΥΑΛιΟΥ ΑΠΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤιΚΟΥΣ ΧωρΟΥΣ

  ΠΟΣΟΤΗΤΕΣ ΥΛιΚων ΠΟΥ ΑξιΟΠΟιΗΘΗΚΑν ΑνΑ ΔρΑΣΤΗριΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ

  Πηγή Ποσότητες 2011 (χιλ. τόνοι)

  ΜΠΛΕΚΑΔΟΣ 162

  ΕΙΔΙΚΕΣΔΡΑΣΕΙΣ/ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΓΥΑΛΙΟΥ 32

  ΜΠΛΕ ΚΑΔΟι / ΔΗΜ. ΑΠΟΒΛΗΤΑ (Σύνολο) 194

  ΒΕΑΣ/ΑνάκτησηαπόΕΜΑΚ(ΕΣΔΚΝΑ)-

  ΠιστοποίησηκαιχρηματοδότησηαπόΕ.Ε.Α.Α.204*

  ΣΥνΟΛΟ ΑξιΟΠΟιΗΣΗΣ ΑΠΟΒΛΗΤων ΣΥΣΚΕΥΑΣιΑΣ 398

  ΧΑΡΤΙΕΝΤΥΠΩΝ(ΜΠΛΕΚΑΔΟΙ) 80

  ΓΕνιΚΟ ΣΥνΟΛΟ ΑξιΟΠΟιΗΣΗΣ 478

  (*) Λόγω εκκρεμότητας της κοινοποίησης των αποτελεσμάτων από τον ΕΣΔΚΝΑ περιλαμβάνεται πρόβλεψη 15.000 τόνων.

 • Εκτόςαπόταέργαμπλεκάδουκαιταάλλαέργαπουσχετίζο-νταιμεταδημοτικάαπορρίμματα,όπωςησυλλογήγυαλιού,η Ε.Ε.Α.Α. αναπτύσσει και δραστηριότητες στα Βιομηχανικά&ΕμπορικάΑπόβληταΣυσκευασίας(ΒΕΑΣ).Αυτέςαφορούνιδιωτική, κατά κανόναπροϋπάρχουσαπιστοποιούμενηανα-κύκλωση(π.χ.χαρτοκιβώτια),μεεξαίρεση-σεμεγάλοβαθ-μό-τααπόβλητασυσκευασίαςαπόπλαστικό,όπουησυγκε-κριμένηδράσηπροωθείτηνανακύκλωσησε«άγονα»μέχρισήμερα υλικά. Συνολικά από τα ΒΕΑΣ (χάρτινες, πλαστικέςμεταλλικέςκαιξύλινεςσυσκευασίες),το2011πιστοποιήθηκεανακύκλωση περίπου 189 χιλιάδων τόνων αποβλήτων συσκευασίας.

  Συναθροίζοντας το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α., οι ποσότητες των αποβλήτων συ-σκευασίας (ΑΣ) που αξιοποιήθηκαν με τη συμβο-λή του Σ.Σ.Ε.Δ. – Aνακύκλωση, ανήλθαν το 2011 σε περίπου 398 χιλ. τόνους.

  · λοίΠέΣ δραΣτηρίοτητέΣ

  21

  αΠοτέλέΣματα έίδίΚων δραΣέων 2011

  Ποσότητες

  υλίΚο 2010 (tn) 2011 (tn)διαφορά

  (%)

  ΓΥΑΛΙ 5.294 13.837 161%

  αριθμός Σημείων

  Σημέία ΣυλλογηΣ

  2010 2011 διαφορά

  Resort-ξενοδοχεία

  362 531 47%

  Catering-αιθ.δεξιώσεων/εκδηλώσεων

  214 246 15%

  Café-bar-εστιατόρια

  939 2.039 117%

  Συνολο 1.515 2.816 86%

  Συμπεράσματα: * Σημαντικές ποσότητες γυάλινων φιαλών απορρίπτονται από επιχειρήσεις επαγγελματικών χώρων.

  * Η προσπάθεια του Συστήματος θα ενισχυθεί το 2012, αρχικά στην Αττική, τη Θεσσαλονίκη και την Αχαΐα ενώ θα ακολουθήσουν και άλλες τουριστικές περιοχές, όπως η ρόδος, η Κρήτη, η Χαλκιδική, η Κέρκυρα, η Μύκονος και η Σαντορίνη.

 • 23

  Τα 9 χρόνια της Ε.Ε.Α.Α. ΣΕ Α

  ριΘΜ

  ΟΥ

  Σ

  ΟΤΕ

  ΛΕΣΜ

  ΑΤΑ ΜΠΛΕ ΚΑΔΟΥ

  Συμμετοχή Επιχειρήσεων

  Κάλυψη Πληθυσμού

  ΚΔΑΥΑσπροπύργου

  ΚΔΑΥ φυλής

  ΚΔΑΥΕλευσίνας

  ΚΔΑΥ Κορωπίου

  Οισυντονισμένεςκαιμεθοδευμένεςενέργει-εςπουακολουθείηΕ.Ε.Α.Α.έχουνσυμβά-λειώστε σήμερα οι περισσότεροι κάτοικοιστηνΕλλάδαναέχουντηδυνατότηταανα-κύκλωσης,κυρίωςμέσααπότηχρήσητωνμπλεκάδων.Αυτόείναιαποτέλεσματηςου-σιαστικήςκαιεποικοδομητικήςσυνεργασίαςμε την τοπική αυτοδιοίκηση και τις επιχει-ρήσειςπουεισάγουνήπαράγουνπροϊόντασυσκευασίαςστηνελληνικήαγορά.Σταπο-λυσυλλεκτικάδημοτικάπρογράμματαανα-κύκλωσης συσκευασιών που λειτουργούνσεόλητηχώρα,κάποιαΚΔΑΥεξυπηρετούνόμορουςνομούς.

  ΣΗΜ.: Tα αποτελέσματα αυτά αφορούν στην ανάκτηση αποβλήτων συσκευ-ασίας και λοιπών υλικών μη-συσκευασιών (κυρίως χαρτιού εντύπων) , μόνο από τα ΚΔΑΥ και όχι από το σύνολο των δραστηριοτήτων της Ε.Ε.Α.Α..

  ΚΔΑΥ Σίνδου

  ΚΔΑΥ Καλλιθέας

  ΚΔΑΥ θέρμης

  ΚΔΑΥιωνίας

  ΚΔΑΥ Ταγαράδων

  ΘέΣΣαλονίΚη

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,4

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19

  Οχημάτα 44

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 28

  Αριθμ

  όςΣυμ

  βεβλ

  ημένωνΕπ

  ιχειρή

  σεων

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 20110

  500

  1000

  1500

  2000

  460

  826

  1078

  12931420

  15521651 1703

  Συμμετοχή Ο.Τ.Α.

  ποσο

  στόπλ

  ηθυσ

  μιακ

  ήςκάλ

  υψης

  0

  10

  20

  30

  40

  50

  60

  70

  80

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  4%

  23%

  40%

  56%61%

  70%74% 75%

  Εξυπ

  ηρετού

  μενο

  ικάτοικο

  ι(εκ.)

  0

  2

  4

  6

  8

  10

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  0,4

  2,5

  4,3

  6,1

  6,6

  7,68,1 8,1

  Χιλ.τόν

  οι

  200

  0

  50

  100

  150

  2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

  513

  29

  68

  121

  178

  195 194

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 3,3

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 51

  Οχημάτα 164

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 122

  Ποσότητες που Αξιοποιήθηκαν από τα Έργα Μπλε Κάδου/Δημοτικά απόβλητα

  ΣΗΜ.:Τααποτελέσματατωνετών2008,2009,2010και2011περιλαμβάνουνποσότητεςαπόλοιπέςδημοτικέςπηγές.

  ανά γε

  ωγρ

  αφ

  ική περ

  ιοχή

  αττίΚη

 • 25

  μαΚέδονία-ΘραΚη

  ΚΔΑΥ Καλαμάτας

  ΚΔΑΥ Τρίπολης

  ΚΔΑΥ Πάτρας

  ΚΔΑΥ Κορίνθου

  ηΠέίροΣ-ΘέΣΣαλία-Στέρέα

  nhΣίωτίΚη χωρα

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 117

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 3

  Οχήματα 11

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 8

  ΤοΣύστημαέχειαναπτυχθείπλέονκαιστηνησιωτικήΕλλάδα.Συγκεκριμένα:

  • νησιά Αργοσαρωνικού: Αίγινα*,Πόρος*,Σαλαμίνα*

  • Κυκλάδες: Άνδρος,Αμοργός,Κέα*, Πάρος,Νάξος,Σίφνος, Μύκονος,Σύρος,Σαντορίνη, Αντίπαρος

  • Δωδεκάνησα: Κως,Λειψοί

  • Επτάνησα: Ζάκυνθος*,Κύθηρα, Κεφαλονιά*,Λευκάδα*

  • Σκύρος*,Σάμος,Σαμοθράκη*

  *Τα νησιά αυτά εξυπηρετούνται από άλλα ΚΔΑΥ και τα στοιχεία τους περιλαμβάνονται στα αντίστοιχα έργα.

  KΔΑΥ Κέρκυρας

  ΚέρΚυρα

  ΚΔΑΥ Κατερίνης

  ΚΔΑΥ Σερρών

  ΚΔΑΥ Αλεξανδρούπολης

  ΚΔΑΥ Κοζάνης

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 669

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 9

  Οχήματα 21

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 15

  ΚΔΑΥ Ηρακλείου

  KΔΑΥ Χανίων ΚρητηΑποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 534

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 11

  Οχήματα 36

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 19

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 103

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 2

  Οχήματα 5

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 5

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (χιλιάδες κάτοικοι) 854

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 12

  Οχήματα 41

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 21

  Αποτελέσματα 2011

  Πληθυσμός (εκ. κάτοικοι) 1,2

  Κάδοι (χιλ. κάδοι) 19

  Οχημάτα 46

  Ανάκτηση Αποβλήτων Συσκευασίας και

  λοιπών υλικών μη-συσκευασιας, κυρίως

  χαρτιού εντύπων (χιλ. τόνοι) 37

  ΚΔΑΥ Λάρισας

  ΚΔΑΥ βόλου

  ΚΔΑΥ Λαμίας

  ΚΔΑΥ Σχηματαρίου

  ΚΔΑΥ Δυτ. θεσσαλίας

  (Καρδίτσα)

  ΚΔΑΥ ιωαννίνων

  ΠέλοΠοννηΣοΣ

 • 27

  Ενημερωτικές ΔρΑΣΕιΣ

  πωςκάθεχρόνο,έτσικαιτο2011,ηΕ.Ε.Α.Α.ανέπτυξεδράσειςκαιεκπόνησεειδικάεπικοινωνιακάπρογράμματαμεστόχοναευαισθητοποιήσεικαινακινητοποιήσειτουςπολίτεςνασυμμε-τέχουν,υποδεικνύονταςπαράλληλατοσωστότρόποσυμμετοχήςστηνΑνακύκλωσηΣυσκευασιών.

  Ταπρογράμματαεπικοινωνίαςκαιπροβολήςαποτυπώνονταιαριθ-μητικάωςακολούθως:

  ΟέΠίΚοίνωνίαΚέΣ δραΣέίΣ

  τηΣ έ.έ.α.α. Σέ αρίΘμουΣ (2011)

  223 χιλ. Ενημερωτικά πακέτα διανεμήθηκαν πόρτα-

  πόρτα

  630 Tηλεοπτικά κοινωνικά μηνύματα

  75 Καταχωρήσεις σε εφημερίδες και περιοδικά

  33 Εκδηλώσεις για παιδιά

  1.200 Προωθητικές ενέργειες σε σούπερ μάρκετ,

  καταστήματα παιχνιδιών, καλλυντικών, εστια-

  τόρια, μπαρ, καφέ, παραλίες, κ.λπ.

  18 χιλ. Μαθητές ενημερώθηκαν από παρουσιάσεις σε

  σχολεία

  2,7 χιλ. Μαθητές επισκέφτηκαν τα ΚΔΑΥ

  50 Stands με ενημερωτικό υλικό τοποθετήθηκαν

  στην Αττική

  29 χιλ. Μέλη στο facebook group, στην fan page,

  αλλά και στο προσωπικό προφίλ της Ανακύ-

  κλωσης Συσκευασιών

  189 Δημοσιεύματα από Δελτία Τύπου της Ε.Ε.Α.Α.

  535 Δημοσιεύματα με αναφορά στην Ε.Ε.Α.Α. ή και

  τον μπλε κάδο

  19 Αρθρα για την Ε.Ε.Α.Α.

  1.200 Απαντήσεις σε ερωτήματα κοινού μέσω της

  ιστοσελίδας και της σελίδας στο facebook

  Καμπάνιες• Έντυπη καμπάνια σεένθεταεφημερίδωνκαιειδικάαφιερώ-

  ματασεπεριοδικά

  • Καμπάνια internet μεbannersκαιtextlinksσεενημερωτικάsitesκαιportalsμεγάληςεπισκεψιμότητας

  • Καμπάνια κινητών μέσων μεντύσιμοτηςπίσωόψης15λεωφορείωνστηνΑττική.

  Ενέργειες για παιδιά

  Ψυχαγωγικές – εκπαιδευτικές εκδηλώσεις,όπωςτοΛούναΠαρκ της Ανακύκλωσης. Το 2011 υλοποιήθηκαν 33 εκδηλώσειςΛούναΠαρκσεδιάφορουςδήμουςτηςΑττικήςκαιτηςπεριφέρειας,οιοποίεςέτυχανθερμήςανταπόκρισηςαπότουςδημότεςκαιτηντο-πικήκοινωνία.

  έφαρμογή του προγράμματος «ανακύκλωση στο σχο-λείο – αλλάζοντας συμπεριφορές».Τοπρόγραμμαπραγμα-τοποιήθηκευπότηναιγίδατουΥΠΕΠΘκαιπεριλάμβανεανάπτυξηπρογράμματοςανακύκλωσηςσυσκευασιώνστοχώροτουσχολείουμετηντοποθέτησημπλεκάδου360λίτρων,καθώςκαιεκπαιδευτικέςπαρουσιάσειςγιατηνευαισθητοποίησητωνμαθητών.Το2011πραγ-ματοποιήθηκανσυνολικά586παρουσιάσεις,σε17.580μαθητέςτηςΑττικήςκαιτηςΘεσσαλονίκης.

  Προωθητικές ενέργειεςδιανομή ενημερωτικού πακέτου σεόλατανοικοκυριάτωννέωνπεριοχώνόπουαναπτύσσεταιτοέργοτηςανακύκλωσηςπουπεριλαμβάνει:τηνκαθιερωμένητσάνταανακύκλωσης,τοειδικόέντυ-πομεχρήσιμεςπληροφορίεςσχετικάμετηνανακύκλωσησυσκευα-σιώνκαιμιαεπιστολήτουΔημάρχουπροςτουςδημότες.Το2011διανεμήθηκαν233.049τέτοιαενημερωτικάπακέτα.

  διανομή ενημερωτικού υλικού στοπροσωπικόσυμβεβλημέ-νωνεταιριώνμετηνΕ.Ε.Α.Α.ενώπαράλληλασεκάποιεςαπόαυτέςοργανώθηκανκαιειδικέςημερίδεςμεσεμινάριαανακύκλωσης.

 • 29

  Σε συνεργασία μεμεγάλεςαλυσίδεςσούπερμάρκετγιατηχρι-στουγεννιάτικηκαιτηνπασχαλινήπερίοδο,όπουσημειώνεταιαύξη-σητηςχρήσηςσυσκευασιών,αλλάκαιγιατονεορτασμότηςΗμέραςΠεριβάλλοντος.

  Σε συνεργασία μεμεγάληαλυσίδακαλλυντικώνκαιπαιχνιδιώνγιατηχριστουγεννιάτικηπερίοδο.

  Σε συνεργασία με γνωστή εμπορική εταιρεία και γνω-στής αλυσίδας s/m μετοποθέτησηειδικώνμπλεκάδωνεντός38καταστημάτωνs/mόπουοικαταναλωτέςείχαντηνευκαιρίαναανακυκλώσουντιςάδειεςσυσκευασίεςτωνπροϊόντωντηςεμπορικήςεταιρείαςκαιταυτόχροναναενημερωθούνγιατηνορθήχρήσητουμπλεκάδου.

  Σε εμπορικά καταστήματα τουεμπορικούκέντρουτηςΘεσ/νί-κης,μεαφορμήτηνπρόσφατηένταξητωνΔ.Δ.Α,Δ,καιΤριανδρίας,ώστεναενημερωθούνοικαταστηματάρχεςγιατηνορθήχρήσητουμπλεκάδου.

  Σε καταστήματα μαζικής εστίασης (εστιατόρια,μπαρ,καφέ)στηνΑττική,τηΘεσσαλονίκηκαιτηνΠάτρα.

  Σε πολυσύχναστες παραλίες της αττικής.

  Σε συνεργασία με τα ξενοδοχεία πουσυμμετέχουνστοπρό-γραμμασυλλογήςγυαλιού,ηΕ.Ε.Α.Α.δημιούργησεέναειδικόδί-γλωσσοενημερωτικόέντυπογιατουςπελάτες.

  Συμμετοχή σε σχετικές εκδηλώσεις-συνέδρια

  • στον 29ο Κλασικό Μαραθώνιο, οργανώνοντας την μετέ-πειτα περισυλλογή και αξιοποίηση των ανακυκλώσιμων υλικών

  • στο φεστιβάλ «Σύμμαχος για τον Πλανήτη», με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και ενεργοποίηση των πολιτών για μια υπεύθυνη στάση απέναντι στην Κοινω-νία και το Περιβάλλον

  • στα φεστιβάλ των Special Olympics

  • στον 33ο αγώνα δρόμου στο Άλσος Ψυχικού

  • στον καθαρισμό των δασών γορίτσας, Σέιχ Σου και Νυμ-φαίας, σε συνεργασία με τους δήμους βόλου, Κομοτη-νής και Πευκών αντίστοιχα

  • στην Εβδομάδα Περιβάλλοντος και Ανακύκλωσης του Δ. Αθηναίων (πλατεία Κοτζιά)

  • σε εκδηλώσεις Δήμων για το Περιβάλλον (όπως π.χ. Μαλακάσας, Αγ. Παρασκευής, Αγ. Δημητρίου, φιλοθέ-ης κλπ),

  • σε πολιτιστικά δρώμενα και συναυλίες κατά τη διάρκεια του Καλοκαιριού

  • σε ειδικά συνέδρια με σταντ και ενημερωτικό υλικό (π.χ. CSR CONFERENCE, Energy Conference, Συμπόσιο Πλαστι-κά & περιβάλλον)

  Συνεργασίες

  Τοποθέτησημόνιμωνσταντς,μεφυλλάδιαπουπεριέχουνχρήσι-μεςσυμβουλές,σεκεντρικάσημείατωνΔήμωντηςΑττικής,καθώςκαισεχώρουςκινηματογράφωνκαιχώρουςυποδοχήςεταιριώνσεΑθήνακαιΘεσσαλονίκη.

 • 31Παρακολουθείστεόλητηδιαδικασία

  τηςΑνακύκλωσηςστοεταιρικόβίντεοτης

  Ε.Ε.Α.Α.στο www.herrco.gr

  ΣημαντικόμέλημάμαςστηνΕ.Ε.Α.Α.

  είναιναεφαρμόζουμετοεπιχειρησιακό

  μαςσχέδιοσεσυνάρτησημετις

  ανάγκεςτωνμελώνμας,τηςΤοπικής

  Αυτοδιοίκησης,τωνυπόλοιπων

  συνεργατώνμας,αλλάκυρίως

  τωνδημοτώνπουστηρίζουνμετη

  συμμετοχήτουςτοΣύστημάμας.

  Ελπίζουμεότιδιαβάσατεμεενδιαφέρον

  τοναπολογισμότης9ετούςδράσηςμας

  καιπαραμένουμεστηδιάθεσήσαςγια

  οποιοδήποτεσχόλιοήδιευκρίνιση.

  αννίτα Σιμοπούλου Υπεύθυνη Τμήματος Marketingκαι ΕπικοινωνίαςΔιεύθυνση: Χειμάρρας 5, Μαρούσι,Τ.Κ. 15125, Αθήνα

  Τηλ.: 210 8010962Fax: 210 8012272email: [email protected]

 • www.herrco.gr έλληνική έταιρεία

  αξιοποίησης

  ανακύκλωσης (έ.έ.α.α.)

  Χειμάρρας 5, Μαρούσι,

  Τ.Κ. 15125

  Tηλ.: 210 8010962-3

  Fax: 210 8012272

  e-mail: [email protected]

  ΑΝΑΚΥΚΛΩΜΕΝ

  ΟΧΑΡΤΙΥ

  ψΗΛΗΣΠΟΙΟΤΗ

  ΤΑΣ