Συνεδριακά Events Η Γνώση είναι Δύναμη - Supply …...Η Γνώση...

of 2 /2
Mε εξαιρετικό ενδιαφέρον, πολλές συμμετοχές και μια σειρά επίκαιρων θεματικών που θα δώσουν γνωστικό πλεονέκτημα σε όσους τα πα- ρακολουθήσουν, έρχονται στην 11η διοργάνωσή τους τα πολυσυνέδρια LOGI.C 2019, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van» 2019 στο Metropolitan Expo. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις μέχρι στιγμής θεματι- κές των εφετινών LOGI.C 2019. Περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα στο www.supply-chain.gr και στο www.sce.gr. ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ LOBBY > Σάββατο 9 Νοεμβρίου Συνδιοργάνωση 10.30 - 16.00 Διεθνές Συνέδριο για το Μέλλον των Συνδυασμένων Μεταφορών & Synchromania Game_Διεθνής διοργάνωση από τον ΕΕΣΥΜ σε συνεργασία με το Πανεπι- στήμιο του Delft » Mέλη του ΔΣ του ΕΕΣΥΜ, αλλά και ξένοι προσκε- κλημένοι από το University of Delft περιγράφουν τις προοπτικές ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζουν best practices από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να «χτιστεί» μια κεντρική πολιτική μεταφορών. Αργότερα μέσα στην ημέρα προσκαλούν εταιρείες να συμμετάσχουν στο παίγνιο Synchromania που θα γίνει σε παρακείμενη αίθουσα, αλλά και να παρακολουθήσουν την απονομή των Βρα- βείων Μεταφορών «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ HALL 3 > Σάββατο 9 Νοεμβρίου Συνδιοργάνωση 10.30 - 13.30 Digital Transformation in Supply Chains_ Παρουσίαση αποτελεσμά- των της 1ης ολοκληρωμένης μελέτης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα » Οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον ένα «εργα- λείο» τη χρήση του οποίου επιλέγει κάθε βιομηχανία πώς θα αξιοποιήσει. Η νέα εποχή είναι εδώ για να μετα- σχηματίσει εκ βάθρων τη βιομηχανία, προκαλώντας μια «επανάσταση» που γίνεται γνωστή με τον όρο Industry 4.0. Η o.mind Creatives και η OPTILOG Advisory Services, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και «μετρούν» τα βή- ματα του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα στάδια της Εφ. Αλυσίδας στην πρώτη πανελλήνια έρευνα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εφ. Αλυσίδας (Supply Chain 4.0). Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσια- στούν τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα σχολι - αστούν στη συνέχεια από στελέχη της αγοράς και αρμό- διους φορείς της Πολιτείας (round table). Παράλληλα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά επιτυχημένες μελέτες περίπτωσης εφαρμογής τεχνολο- γιών Supply Chain 4.0 στην Ελλάδα. Συνδιοργάνωση 14.00 - 16.00 Digital & Business Transformation. Oι προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εφοδια- στικής Αλυσίδας στα Operations των επιχειρή- σεων _Μετά από τα αποτελέσματα της έρευνας των omind creatives & Optilog αναφορικά με την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των ελληνικών επιχειρήσεων, το πάνελ που δι- οργανώνει το Operations Center αποσκοπεί στη σύν- δεση του supply chain digital transformation με τη συνολικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων και συγκε- κριμένα σε δύο άξονες: » 1. Η τεχνολογική αναβάθμιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως κομβικός παράγοντας του ευρύτερου Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην εποχή του integration και της αυτοματοποίησης. Πώς στο πλαίσιο του Digital Transformation συνδέονται Δε- δομένα, Άνθρωποι και Διαδικασίες και ποια τα σημεία διεπαφής του Supply Chain με την Εμπορική Διεύ- θυνση, τις Προμήθειες, την Παραγωγή και άλλες κρί- σιμες εταιρικές Διευθύνσεις. 2. Η σύνδεση του Supply Chain Transformation με τη Λειτουργική Αριστεία και το Operational Excellence μέσα από παρουσιάσεις για το Business Intelligence, τα DataAnalytics, το Lean Management και το Continuous Improvement. Συνδιοργάνωση 17.00 - 19. 00 Best Practices στο νέο περι- βάλλον των ΚΑΔ. Κριτή- ρια Βέλτιστου Σχεδια- σμού & Κατασκευής. Εφαρμοσμένα cases_ Μια προσέγγιση για το νέο περιβάλλον λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων από την IB&LS, υπό τον συντο- νισμό του SC&L magazine » Οι νομοθετικές αλλαγές αναφορικά με τα Κριτήρια Αδειοδότησης για Αποθηκευτικούς χώρους, επιφέρουν μια σειρά θετικών αλλαγών στον χώρο των αποθηκών στη χώρα μας. Η δημιουργία logistics centers διευκο- λύνεται και προοιωνίζεται αρκετές αλλαγές στο μέλλον. Ποια είναι όμως τα κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού, κα- τασκευής και λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων; Τι επιπλέον θέλουν οι εταιρείες που έχουν ΚΑΔ; Ποια εί- ναι τα best practices που καθιστούν state of the art μια αποθήκη; Στελέχη της IB&LS και συνεργατών της ανα- λαμβάνουν εν είδη σεμιναρίου να επιμορφώσουν την ελληνική αγορά. > Κυριακή 10 Νοεμβρίου YEARS Συνδιοργάνωση 10.30 - 12.30 έξι Case Studies καθοδηγούν τη στρατηγική για σύγχρονα Logistics_ Προσεγγίσεις εφαρμοσμένων πρακτικών για αυτοματοποιημένες αποθήκες, 3PL outsourcing, vms από την Planning και το Supply Chain Institute » Το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων απαιτεί συχνότερες και μικρότερες (σε μέγεθος) πα- ραδόσεις με υψηλότερο customer service και χαμη- λότερο κόστος εξυπηρέτησης. Τα logistics ανασχεδι- άζονται. Οι αποθήκες, τα δίκτυα διανομής, τα WMS, οι πληροφοριακές υποδομές, οι μεταφορές αναπροσαρ- μόζονται για να καλύψουν τις νέες ανάγκες. Μια ολο- κληρωμένη ενότητα με 6 case studies από κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσει τη βέλτιστη προσέγγιση για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό των logistics στη νέα εποχή. Τα ζωντανά παραδείγματα θα κυμανθούν στον χώρο της αναδιοργάνωσης αποθηκών, της κοστο- λόγησης λειτουργίας του e-commerce, των 3PL, της αστικής διανομής (city logistics), της μεταφοράς. Ένα δυναμικό discussion panel υπό τον συντονισμό της Planning θα τοποθετηθεί και θα χαράξει τη μεσοπρό- θεσμη στρατηγική για αποτελεσματικά logistics. Συνδιοργάνωση 13.00 - 15.00 Η EY Ελλάδος & η o. mind Creatives παρουσιάζουν το 2ο μέρος της μελέτης «Greece – International Freight Center” _ Πα- Συνεδριακά Events Η Γνώση είναι Δύναμη 9-10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

Embed Size (px)

Transcript of Συνεδριακά Events Η Γνώση είναι Δύναμη - Supply …...Η Γνώση...

 • Mε εξαιρετικό ενδιαφέρον, πολλές συμμετοχές και μια σειρά επίκαιρων θεματικών που θα δώσουν γνωστικό πλεονέκτημα σε όσους τα πα-ρακολουθήσουν, έρχονται στην 11η διοργάνωσή τους τα πολυσυνέδρια LOGI.C 2019, στις 9 & 10 Νοεμβρίου 2019, στο πλαίσιο της έκθεσης «Εφοδιαστική Αλυσίδα & Logistics – Cargo Truck & Van» 2019 στο Metropolitan Expo. Παρακάτω, μπορείτε να δείτε τις μέχρι στιγμής θεματι-κές των εφετινών LOGI.C 2019. Περισσότερες πληροφορίες πολύ σύντομα στο www.supply-chain.gr και στο www.sce.gr.

  ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ LOBBY > Σάββατο 9 Νοεμβρίου

  Συνδιοργάνωση • 10.30 - 16.00 Διεθνές Συνέδριο για το Μέλλον των Συνδυασμένων Μεταφορών & Synchromania Game_Διεθνής διοργάνωση από τον ΕΕΣΥΜ σε συνεργασία με το Πανεπι-

  στήμιο του Delft

  » Mέλη του ΔΣ του ΕΕΣΥΜ, αλλά και ξένοι προσκε-κλημένοι από το University of Delft περιγράφουν τις προοπτικές ανάπτυξης συνδυασμένων μεταφορών σε πανευρωπαϊκό επίπεδο, παρουσιάζουν best practices από το ευρωπαϊκό περιβάλλον και αναλύουν τον τρόπο με τον οποίο εθνικά μπορεί να «χτιστεί» μια κεντρική πολιτική μεταφορών. Αργότερα μέσα στην ημέρα προσκαλούν εταιρείες να συμμετάσχουν στο παίγνιο Synchromania που θα γίνει σε παρακείμενη αίθουσα, αλλά και να παρακολουθήσουν την απονομή των Βρα-βείων Μεταφορών «Δημήτριος Τσαμπούλας» 2019. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ HALL 3 > Σάββατο 9 ΝοεμβρίουΣυνδιοργάνωση • 10.30 - 13.30 Digital

  Transformation in Supply Chains_ Παρουσίαση αποτελεσμά-

  των της 1ης ολοκληρωμένης μελέτης για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό των Επιχειρήσεων της Εφοδιαστικής Αλυσίδας στην Ελλάδα

  » Οι νέες τεχνολογίες δεν αποτελούν πλέον ένα «εργα-λείο» τη χρήση του οποίου επιλέγει κάθε βιομηχανία πώς θα αξιοποιήσει. Η νέα εποχή είναι εδώ για να μετα-σχηματίσει εκ βάθρων τη βιομηχανία, προκαλώντας μια «επανάσταση» που γίνεται γνωστή με τον όρο Industry 4.0. Η o.mind Creatives και η OPTILOG Advisory Services, ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους και «μετρούν» τα βή-ματα του ψηφιακού μετασχηματισμού σε όλα τα στάδια της Εφ. Αλυσίδας στην πρώτη πανελλήνια έρευνα για τον Ψηφιακό Μετασχηματισμό της Εφ. Αλυσίδας (Supply Chain 4.0). Στη συγκεκριμένη ενότητα θα παρουσια-στούν τα αποτελέσματα της έρευνας τα οποία θα σχολι-αστούν στη συνέχεια από στελέχη της αγοράς και αρμό-

  διους φορείς της Πολιτείας (round table). Παράλληλα θα παρουσιαστούν για πρώτη φορά στην ελληνική αγορά επιτυχημένες μελέτες περίπτωσης εφαρμογής τεχνολο-γιών Supply Chain 4.0 στην Ελλάδα.

  Συνδιοργάνωση • 14.00 - 16.00 Digital & Business Transformation. Oι προεκτάσεις του ψηφιακού μετασχηματισμού της Εφοδια-

  στικής Αλυσίδας στα Operations των επιχειρή-σεων _Μετά από τα αποτελέσματα της έρευνας των omind creatives & Optilog αναφορικά με την εξέλιξη του ψηφιακού μετασχηματισμού στην Εφοδιαστική Αλυσίδα των ελληνικών επιχειρήσεων, το πάνελ που δι-οργανώνει το Operations Center αποσκοπεί στη σύν-δεση του supply chain digital transformation με τη συνολικότερη λειτουργία των επιχειρήσεων και συγκε-κριμένα σε δύο άξονες:

  » 1. Η τεχνολογική αναβάθμιση της Εφοδιαστικής Αλυσίδας ως κομβικός παράγοντας του ευρύτερου Ψηφιακού Μετασχηματισμού των επιχειρήσεων στην εποχή του integration και της αυτοματοποίησης. Πώς στο πλαίσιο του Digital Transformation συνδέονται Δε-δομένα, Άνθρωποι και Διαδικασίες και ποια τα σημεία διεπαφής του Supply Chain με την Εμπορική Διεύ-θυνση, τις Προμήθειες, την Παραγωγή και άλλες κρί-σιμες εταιρικές Διευθύνσεις. 2. Η σύνδεση του Supply Chain Transformation με τη Λειτουργική Αριστεία και το Operational Excellence μέσα από παρουσιάσεις για το Business Intelligence, τα DataAnalytics, το Lean Management και το Continuous Improvement.

  Συνδιοργάνωση • 17.00 - 19. 00 Best Practices στο νέο περι-βάλλον των ΚΑΔ. Κριτή-ρια Βέλτιστου Σχεδια-

  σμού & Κατασκευής. Εφαρμοσμένα cases_ Μια προσέγγιση για το νέο περιβάλλον λειτουργίας των αποθηκευτικών χώρων από την IB&LS, υπό τον συντο-νισμό του SC&L magazine

  » Οι νομοθετικές αλλαγές αναφορικά με τα Κριτήρια Αδειοδότησης για Αποθηκευτικούς χώρους, επιφέρουν

  μια σειρά θετικών αλλαγών στον χώρο των αποθηκών στη χώρα μας. Η δημιουργία logistics centers διευκο-λύνεται και προοιωνίζεται αρκετές αλλαγές στο μέλλον. Ποια είναι όμως τα κριτήρια βέλτιστου σχεδιασμού, κα-τασκευής και λειτουργίας αποθηκευτικών χώρων; Τι επιπλέον θέλουν οι εταιρείες που έχουν ΚΑΔ; Ποια εί-ναι τα best practices που καθιστούν state of the art μια αποθήκη; Στελέχη της IB&LS και συνεργατών της ανα-λαμβάνουν εν είδη σεμιναρίου να επιμορφώσουν την ελληνική αγορά.

  > Κυριακή 10 Νοεμβρίου

  YEARS

  Συνδιοργάνωση • 10.30 - 12.30 έξι Case Studies καθοδηγούν τη στρατηγική για σύγχρονα Logistics_ Προσεγγίσεις εφαρμοσμένων πρακτικών

  για αυτοματοποιημένες αποθήκες, 3PL outsourcing, vms από την Planning και το Supply Chain Institute

  » Το σύγχρονο μοντέλο λειτουργίας των επιχειρήσεων απαιτεί συχνότερες και μικρότερες (σε μέγεθος) πα-ραδόσεις με υψηλότερο customer service και χαμη-λότερο κόστος εξυπηρέτησης. Τα logistics ανασχεδι-άζονται. Οι αποθήκες, τα δίκτυα διανομής, τα WMS, οι πληροφοριακές υποδομές, οι μεταφορές αναπροσαρ-μόζονται για να καλύψουν τις νέες ανάγκες. Μια ολο-κληρωμένη ενότητα με 6 case studies από κορυφαίες ελληνικές επιχειρήσεις θα παρουσιάσει τη βέλτιστη προσέγγιση για τις ενέργειες που απαιτούνται για τον εκσυγχρονισμό και μετασχηματισμό των logistics στη νέα εποχή. Τα ζωντανά παραδείγματα θα κυμανθούν στον χώρο της αναδιοργάνωσης αποθηκών, της κοστο-λόγησης λειτουργίας του e-commerce, των 3PL, της αστικής διανομής (city logistics), της μεταφοράς. Ένα δυναμικό discussion panel υπό τον συντονισμό της Planning θα τοποθετηθεί και θα χαράξει τη μεσοπρό-θεσμη στρατηγική για αποτελεσματικά logistics.

  Συνδιοργάνωση • 13.00 - 15.00 Η EY Ελλάδος & η o. mind Creatives παρουσιάζουν το 2ο μέρος της μελέτης «Greece – International Freight Center” _ Πα-

  Συνεδριακά EventsΗ Γνώση είναι Δύναμη

  9-10-11 ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ

 • ρουσίαση συμπερασμάτων & round table αποτίμησης από εταιρείες & key players

  » Η συνεργασία της ΕΥ Ελλάδος και της o.mind Creatives συνεχίζεται για τρίτη χρονιά. Μετά την εξαιρετική επιτυχία της μελέτης «Greece – International Freight Center» που παρουσιάστηκε για πρώτη φορά στα LOGI.C 2018 στο Κέντρο Πολιτι-σμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, οι δύο εταιρείες επεκτείνουν την έρευνα, με επικαι-ροποιημένα στοιχεία, αλλά και τη συνδρομή interviews από κορυφαίους key players της αγοράς. Τα συμπεράσματα του 2ου μέρους της μελέτης θα παρουσιαστούν στα εφετινά LOGI.C στο πλαίσιο της έκθεσης, ενώ στελέχη της αγοράς που συμμετείχαν στη διαμόρφωσή της, αλλά και εκπρόσωποι της Πολιτείας, θα κληθούν να τα σχολιά-σουν σε ένα τραπέζι συζήτησης επί στρατηγικών θεμάτων.

  Συνδιοργάνωση • 16.00 - 18.00 3PL evolution. Πώς θα αυξήσουμε το outsourcing στην αγορά φτάνοντας σε outsourcing partnerships

  » Το workshop αυτό οργανώνεται από την o.mind Creatives και την Projectyou για να εξετάσει πώς το outsourcing στην Εφοδιαστική Αλυσίδα, που σήμερα στην Ελλάδα είναι μόνο 20%, μπορεί να επεκταθεί με στόχο τον ευρωπαϊκό μέσο ορό του 80%. Θα παρουσιαστούν τα διαθέσιμα μοντέλα outsourcing (Εργολαβία, Συνέργειες, Συνεργα-σία, Partnership, Alliance), οι προκαταλήψεις αλλά και τα εμπόδια, τα οφέλη, οι προϋ-ποθέσεις και οι αλλαγές που απαιτούνται, oι τομείς εφαρμογής (3PL, 4PL, Clustering) και τεχνικές και μεθοδολογίες επιτυχούς υλοποίησης των σχημάτων outsourcing. Εμπορικές και εταιρείες της Εφοδιαστικής Αλυσίδας θα παρουσιάσουν σε ζεύγη τις best practices από τις υλοποιημένες συνεργασίες τους. Στόχος του workshop είναι η διάχυση των γνώσεων και εμπειριών στην αγορά ώστε να επεκταθεί το outsourcing και να βελτιωθεί η ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων και της ελληνικής οικονομίας. ΣΥΝΕΔΡΙΑΚΗ ΑΙΘΟΥΣΑ HALL 4> Σάββατο 9 ΝοεμβρίουΣυνδιοργάνωση • 11.00 - 13.00 Ευφυή Συστήματα Μεταφορών & Εφαρμο-

  γές τους» Η εισαγωγή «ευφυίας» στις μεταφορές, με τα Ευφυή Συστή-ματα Μεταφορών (ΕΣΜ), είναι η προϋπόθεση για την επιβίωση

  μέσα των εταιρειών που παρέχουν υπηρεσίες εμπορευματικών μεταφορών. Η διεθνής εμπειρία αλλά και το Ελληνικό Σχέδιο Στρατηγικής εντοπίζει την σημασία τους στους παρακάτω τομείς οι οποίοι θα εξεταστούν και στο συνέδριο: • Στη βελτίωση της παραγωγικότητας του μεταφορικού έργου • Στη βελτίωση της ασφάλειας και διαφάνειας του μεταφορικού έργου• Στην αύξηση της αποτελεσματικότητας των Συνδυασμένων Μεταφορών • Στο περιβάλλον

  • 17.00 - 19.00 Lease The Future_ Από το SC&L magazine. Οι υπηρεσίες Leasing για επαγγελματικό

  στόλο Οχημάτων & εξοπλισμό αποθηκών ορίζουν το μέλλον και δίνουν λύσεις εναλ-λακτικής χρηματοδότησης

  » Ένα χρήσιμο χρηματοδοτικό εργαλείο για εταιρείες city logistics που αξιοποιούν van για αστικές διανομές, είναι αυτό του leasing, πόσω μάλλον όταν αυτό αξιοποιείται για το σύνολο του εταιρικού στόλου οχημάτων. Η αγορά αλλάζει, ενώ ήδη υπάρχουν και λύσεις για leasing φορτηγών – βαρέων οχημάτων. Τι προοιωνίζεται στο μέλλον; > Κυριακή 10 Νοεμβρίου

  Συνδιοργάνωση • 11.00 - 13.00 Επαγγελματίες Οδηγοί / Προκλήσεις – Αλλαγές του Μέλλοντος_ Από το SC&L magazine και το περι-οδικό AUTO Tρίτη Pro» Ποια είναι τα δεδομένα αναφορικά με την επάρκεια των επαγ-

  γελματιών οδηγών σήμερα; Ποια τα προβλήματα και τι συμβαίνει με την εκπαίδευση – κατάρτισή τους; Πώς αλλάζουν οι συνθήκες εργασίας των οδηγών με την έλευση νέων τεχνολογιών στα οχήματα;

  Συνδιοργάνωση • 14.00 - 16.30 Αεριοκίνηση και ηλεκτροκίνηση στον κλάδο των οδικών μεταφορών_ Φυσικό αέριο, υγραέριο, ηλεκτροκίνηση: Το μέλλον στα καύσιμα και στην ενέργεια είναι εδώ. Προοπτικές οικονομικότερων λύσεων

  με άμεση προστασία του περιβάλλοντος.

  Διοργάνωση