Σύγκριση τελικής πρότασης προς ESM, Προτάσεων Δανειστών...

download Σύγκριση τελικής πρότασης προς ESM, Προτάσεων Δανειστών και Ελληνικής Αντιπρότασης στο Eurogroup της Πέμπτης

of 20

Embed Size (px)

Transcript of Σύγκριση τελικής πρότασης προς ESM, Προτάσεων Δανειστών...

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  1/20

  - JYE

  37 , >73:

  Whkbiy Citbhfs th nj tcdjf bf ihfsuktctbhf wbtm

  JI/JIN/[email protected] stc``1

  3. >73: suppkjejftcry nulojt cfl >730-32 E\@Y

  >73:

  >730->732

  3. >73: suppkjejftcry nulojt cfl >730-32

  E\@Y

  Clhpt j``jitbvj cs h` Auky 3, >73: c suppkjejftcry

  >73: nulojt cfl c >73032 ejlbue-tjre `bsick

  strctjoy, supphrtjl ny c sbzcnkj cfl irjlbnkj

  pcidcoj h` ejcsurjs. \mj fjw `bsick pctm bs

  prjebsjl hf c prbecry surpkus tcrojt h` 3, >, 9, cfl

  9.: pjrijft h` OLW bf >73:, >730, >73? cfl >73=.

  \mj pcidcoj bfikuljs PC\ rj`hres (>), htmjr tcx

  phkbiy ejcsurjs (9), pjfsbhf rj`hres (730->732

  .

  3,>,9 9,:%

  >73:, >730, >73? >73=.

  ,

  ,

  ,

  ,

  .

  Clhpt j``jitbvj cs h` Auky 3, >73: c

  suppkjejftcry >73: nulojt cfl c >73032

  ejlbue-tjre `bsick strctjoy, supphrtjl ny c

  sbzcnkj cfl irjlbnkj pcidcoj h` ejcsurjs. \mj

  fjw `bsick pctm bs prjebsjl hf c prbecry

  surpkus tcrojt h` 3, >, 9, cfl 9.: pjrijft h`

  OLW bf >73:, >730, >73? cfl >73=. \mj

  pcidcoj bfikuljs PC\ rj`hres (>), htmjr tcx

  phkbiy ejcsurjs (9), pjfsbhf rj`hres (73: c suppkjejftcry >73:

  nulojt cfl c >73032 ejlbue-tjre `bsick strctjoy,

  supphrtjl ny c sbzcnkj cfl irjlbnkj pcidcoj h` ejcsurjs.

  \mj fjw `bsick pctm bs prjebsjl hf c prbecry surpkus

  tcrojt h` (3, >, 9), cfl 9.: pjrijft h` OLW bf >73:, >730,

  >73? cfl >73=. \mj pcidcoj bfikuljs PC\ rj`hres (>),

  htmjr tcx phkbiy ejcsurjs (9), pjfsbhf rj`hres (: , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  2/20

  37 , >73:

  >.

  PC\ rj`hre 3. PC\ rj`hre >. PC\ rj`hre

  Clhpt kjobskctbhf th rj`hre tmj PC\ systje tmct wbkk

  nj j``jitbvj cs h` Auky 3, >73:. \mj rj`hre wbkk tcrojt

  c fjt rjvjfuj ocbf h` 3 pjrijft h` OLW hf cf cffuck

  ncsbs `rhe pcrcejtrbi imcfojs. \mj fjw PC\ systje

  wbkk1 (b) ufb`y tmj rctjs ct c stcflcrl >9 pjrijft rctj,

  wmbim wbkk bfikulj rjstcurcfts, mhtjks cfl ictjrbfo,

  cfl c rjluijl 39 pjrijft rctj `hr ncsbi `hhl,

  jfjroy, cfl wctjr (jxikulbfo sjwcoj),cfl c supjr-

  rjluijl rctj h` 0 pjrijft `hr pmcrecijutbicks,

  nhhds, cfl tmjctjr4 (bb) strjcekbfj jxjeptbhfs th

  nrhcljf tmj ncsj cfl rcbsj tmj tcx hf bfsurcfij4

  cfl (bbb) jkbebfctj lbsihufts, bfikulbfo hf bskcfls.

  3 >73:.

  3%

  . 1 3.

  >9%

  , ictjrbfo,

  39% ,

  (

  )

  0% , >.

  9. ,

  .

  Clhpt kjobskctbhf th rj`hre tmj PC\ systje

  tmct wbkk nj j``jitbvj cs h` Auky 3, >73:. \mj

  rj`hre wbkk tcrojt c fjt rjvjfuj ocbf h` 7.29

  pjrijft h` OLW hf cf cffuck ncsbs `rhe

  pcrcejtrbi imcfojs. \mj fjw PC\ systje wbkk1

  (b) ufb`y tmj rctjs ct c stcflcrl >9 pjrijft rctj

  cfl c rjluijl 39 pjrijft rctj `hr `hhl,

  jfjroy, wctjr, cfl mhtjks, cfl c supjr-rjluijl

  rctj h` 0 pjrijft `hr pmcrecijutbicks, nhhds,

  cfl tmjctjr4 (bb) strjcekbfj jxjeptbhfs th

  nrhcljf tmj ncsj4 cfl (bbb) ecbftcbf tmj 97%

  lbsihuft hf bskcfls

  Clhpt kjobskctbhf th rj`hre tmj PC\ systje tmct wbkk nj

  j``jitbvj cs h` Auky 3, >73:. \mj rj`hre wbkk tcrojt c fjt

  rjvjfuj ocbfh` 3 pjrijft h` OLW hf cf cffuck ncsbs `rhe

  pcrcejtrbi imcfojs. \mj fjw PC\ systje wbkk1 (b) ufb`y tmj

  rctjs ct c stcflcrl >9 pjrijft rctj, wmbim wbkk bfikulj

  rjstcurcfts cfl ictjrbfo, cfl c rjluijl 39 pjrijft rctj

  `hr ncsbi `hhl, jfjroy, mhtjks, cfl wctjr (jxikulbfo

  sjwcoj), cfl c supjr-rjluijl rctj h` 0 pjrijft `hr

  pmcrecijutbicks, nhhds, cfl tmjctjr4 (bb) strjcekbfj

  jxjeptbhfs th nrhcljf tmj ncsj cfl rcbsj tmj tcx hf

  bfsurcfij4 cfl (bbb) Jkbebfctj lbsihufts hf bskcfls, stcrtbfo

  wbtm tmj bskcfls wbtm mbomjr bfihejs cfl wmbim crj tmj

  ehst phpukcr thurbst ljstbfctbhfs, jxijpt tmj ehst rjehtj

  hfjs. \mbs wbkk nj ihepkjtjl ny jfl->730, cs cpprhprbctj

  cfl tcrojtjl `bsickky fjutrck ejcsurjs th ihepjfsctj

  tmhsj bfmcnbtcfts tmct crj ehst bf fjjl crj ljtjrebfjl.

  \mj fjw PC\ rctjs hf mhtjks cfl bskcfls wbkk nj

  bepkjejftjl `rhe Hithnjr >73:.

  \mj bfirjcsj h` tmj PC\ rctj ljsirbnjl cnhvj ecy

  nj rjvbjwjl ct tmj jfl h` >730, prhvbljl tmct

  jqubvckjft cllbtbhfck rjvjfujs crj ihkkjitjl

  tmrhuom ejcsurjs tcdjf cocbfst tcx jvcsbhf cfl th

  beprhvj ihkkjitcnbkbty h` PC\. Cfy ljibsbhf th rjvbjw

  smckk tcdj pkcij bf ihfsuktctbhf wbtm tmj bfstbtutbhfs.

  >730

  .

  \mj bfirjcsj h` tmj PC\ rctj ljsirbnjl cnhvj ecy nj

  rjvbjwjl ct tmj jfl h` >730, prhvbljl tmct jqubvckjft

  cllbtbhfck rjvjfujs crj ihkkjitjl tmrhuom ejcsurjs tcdjf

  cocbfst tcx jvcsbhf cfl th beprhvj ihkkjitcnbkbty h` PC\.

  Cfy ljibsbhf th rjvbjw cfl rjvbsj smckk tcdj pkcij bf

  ihfsuktctbhf wbtm tmj bfstbtutbhfs.

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  3/20

  37 , >73:

  9. @bsick struiturck ejcsurjs 9. 9. @bsick struiturck ejcsurjs 9. @bsick struiturck ejcsurjs

  Clhpt kjobskctbhf th1 1 Clhpt kjobskctbhf th1 Clhpt kjobskctbhf th1

  ikhsj phssbnbkbtbjs `hr bfihej tcx cvhblcfij (j.o.,

  tbomtjf tmj lj`bfbtbhf h` `crejrs), tcdj ejcsurjs th

  bfirjcsj tmj ihrphrctj bfihej tcx bf >73: cfl

  rjqubrj 377 pjrijft clvcfij pcyejfts `hr

  ihrphrctj bfihej cs wjkk cs bflbvbluck nusbfjss

  bfihej tcx ny jfl->7304 jkbebfctj tmj prj`jrjftbck

  tcx trjctejft h` `crejrs bf tmj bfihej tcx ihlj4

  rcbsj tmj shkblcrbty surimcroj4

  (

  ),

  >73:

  377%

  >730.

  ,

  .

  ikhsj phssbnbkbtbjs `hr bfihej tcx cvhblcfij

  (j.o., tbomtjf tmj lj`bfbtbhf h` `crejrs), tcdj

  ejcsurjs th bfirjcsj tmj ihrphrctj bfihej tcx

  bf >73: cfl 44 rcbsj tmj shkblcrbty surimcroj4

  ikhsj phssbnbkbtbjs `hr bfihej tcx cvhblcfij (j.o., tbomtjf

  tmj lj`bfbtbhf h` `crejrs), tcdj ejcsurjs th bfirjcsj tmj

  ihrphrctj bfihej tcx bf >73: cfl rjqubrj 377 pjrijft

  clvcfij pcyejfts `hr ihrphrctj bfihej cfl orcluckky `hr

  bflbvbluck nusbfjss bfihej tcx ny >73?4 pmcsj huttmj

  prj`jrjftbck tcx trjctejft h` `crejrs bf tmj bfihej tcx

  ihlj ny >73?4 rcbsj tmj shkblcrbty surimcroj4

  cnhkbsm sunsblbjs `hr jxibsj hf lbjsjk hbk `hr

  `crejrscfl njttjr tcrojt jkbobnbkbty th mckvj mjctbfo

  hbk sunsblbjs jxpjflbturj bf tmj nulojt >7304

  >730

  cnhkbsm sunsblbjs `hr jxibsj hf lbjsjk hbk `hr `crejrs cfl

  njttjr tcrojt jkbobnbkbty th mckvj mjctbfo hbk sunsblbjs

  jxpjflbturj bf tmj nulojt >7304

  Bf vbjw h` cfy rjvbsbhf h` tmj zhfck prhpjrty vckujs,

  claust tmj prhpjrty tcx rctjs b` fjijsscry th

  sc`joucrl tmj >73: cfl >730 prhpjrty tcx rjvjfujs

  ct >.0: nbkkbhf cfl claust tmj cktjrfctbvj ebfbeue

  pjrshfck bfihej tcxctbhf.

  ,

  >73: >730 >,0: .

  Bf vbjw h` cfy rjvbsbhf h` tmj zhfck prhpjrty

  vckujs, claust tmj prhpjrty tcx rctjs b`

  fjijsscry th sc`joucrl tmj >73: cfl >730

  prhpjrty tcx rjvjfujs ct >.0: nbkkbhf cfl

  claust tmj cktjrfctbvj ebfbeue pjrshfck

  bfihej tcxctbhf.

  bf vbjw h` cfy rjvbsbhf h` tmj zhfck prhpjrty vckujs, claust

  tmj prhpjrty tcx rctjs b` fjijsscry th sc`joucrl tmj >73:

  cfl >730 prhpjrty tcx rjvjfujs ct >.0: nbkkbhf cfl claust

  tmj cktjrfctbvj ebfbeue pjrshfck bfihej tcxctbhf.

  jkbebfctj tmj irhss-nhrljr wbtmmhklbfo tcx

  bftrhluijl ny tmj bfstckkejfts cit (kcw ]]]]/>73:)

  cfl rjvjrsj tmj rjijft cejflejfts th tmj B\I bf

  tmj punkbi clebfbstrctbhf cit (kcw ]]]]/>73:),

  bfikulbfo tmj spjibck trjctejft h` corbiukturck

  bfihej.

  (

  />73:)

  B\I ( ]]]] / >73:),

  .

  jkbebfctj tmj irhss-nhrljr wbtmmhklbfo tcx

  bftrhluijl ny tmj bfstckkejfts cit (kcw

  ]]]]/>73:) cfl rjvjrsj tmj rjijft

  cejflejfts th tmj B\I bf tmj punkbi

  clebfbstrctbhf cit (kcw ]]]]/>73:), bfikulbfo

  tmj spjibck trjctejft h` corbiukturck bfihej.

  jkbebfctj tmj irhss-nhrljr wbtmmhklbfo tcx bftrhluijl ny

  tmj bfstckkejfts cit (kcw ]]]]/>73:) cfl rjvjrsj tmj

  rjijft cejflejfts th tmj B\I bf tmj punkbi clebfbstrctbhf

  cit (kcw ]]]]/>73:), bfikulbfo tmj spjibck trjctejft h`

  corbiukturck bfihej.

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  4/20

  37 , >73:

  clhpt hutstcflbfo rj`hres hf tmj ihljs hf bfihej

  tcx, cfl tcx prhijlurjs1 bftrhluij c fjw Irbebfck

  Kcw hf \cx Jvcsbhf cfl @rcul th cejfl tmj Ypjibck

  Wjfck Kcw >:>9/322? cfl cfy htmjr rjkjvcft

  kjobskctbhf, cfl rjpkcij Crtbikj ::, s 3 cfl >, h` tmj

  \WI, wbtm c vbjw, bftjr ckbc, th ehljrfbzj cfl

  nrhcljf tmj lj`bfbtbhf h` tcx `rcul cfl jvcsbhf th

  ckk tcxjs4 cnhkbsm ckk Ihlj h` Nhhd cfl ^jihrls `bfjs,

  bfikulbfo tmhsj kjvbjl ufljr kcw >:>9/322? ljvjkhp

  tmj tcx `rcejwhrd `hr ihkkjitbvj bfvjstejft vjmbikjscfl tmjbr pcrtbibpcfts ihfsbstjftky wbtm tmj B\I cfl

  bf kbfj wbtm njst prcitbijs bf tmj JZ.

  .

  >:>9/322?

  ::, 3

  > \WI , ,

  .

  >:>9/322?,

  B\I

  .

  clhpt hutstcflbfo rj`hres hf tmj ihljs hf

  bfihej tcx, cfl tcx prhijlurjs1 bftrhluij c

  fjw Irbebfck Kcw hf \cx Jvcsbhf cfl @rcul th

  cejfl tmj Ypjibck Wjfck Kcw >:>9/322? cfl

  cfy htmjr rjkjvcft kjobskctbhf, cfl rjpkcij

  Crtbikj ::, s 3 cfl >, h` tmj \WI, wbtm c vbjw,

  bftjr ckbc, th ehljrfbzj cfl nrhcljf tmj

  lj`bfbtbhf h` tcx `rcul cfl jvcsbhf th ckk tcxjs4

  cnhkbsm ckk Ihlj h` Nhhd cfl ^jihrls `bfjs,

  bfikulbfo tmhsj kjvbjl ufljr kcw >:>9/322?ljvjkhp tmj tcx `rcejwhrd `hr ihkkjitbvj

  bfvjstejft vjmbikjs cfl tmjbr pcrtbibpcfts

  ihfsbstjftky wbtm tmj B\I cfl bf kbfj wbtm njst

  prcitbijs bf tmj JZ.

  clhpt hutstcflbfo rj`hres hf tmj ihljs hf bfihej tcx,

  cfl tcx prhijlurjs1 bftrhluij c fjw Irbebfck Kcw hf \cx

  Jvcsbhf cfl @rcul th cejfl tmj Ypjibck Wjfck Kcw

  >:>9/322? cfl cfy htmjr rjkjvcft kjobskctbhf, cfl rjpkcij

  Crtbikj ::, s 3 cfl >, h` tmj \WI, wbtm c vbjw, bftjr ckbc, th

  ehljrfbzj cfl nrhcljf tmj lj`bfbtbhf h` tcx `rcul cfl

  jvcsbhf th ckk tcxjs4 cnhkbsm ckk Ihlj h` Nhhd cfl ^jihrls

  `bfjs, bfikulbfo tmhsj kjvbjl ufljr kcw >:>9/322? ljvjkhp

  tmj tcx `rcejwhrd `hr ihkkjitbvj bfvjstejft vjmbikjs cfl

  tmjbr pcrtbibpcfts ihfsbstjftky wbtm tmj B\I cfl bf kbfj wbtmnjst prcitbijs bf tmj JZ.

  clhpt kjobskctbhf th uporclj tmj hrocfbi nulojt kcw

  th1 (b) bftrhluij c `rcejwhrd `hr bfljpjfljft

  cojfibjs4 (bb) pmcsj hut jx-cftj culbts h` tmjMjkkjfbi Ihurt h` Culbthrs cfl ciihuft h``bijrs

  (yphkhohs)4 (bbb) obvj [email protected] jxikusbvj `bfcfibck sjrvbij

  icpcibty cfl OCH phwjrs th hvjrsjj punkbi sjithr

  `bfcfijs4 cfl (bv) pmcsj hut `bsick culbt h``bijs ny

  Acfucry >73?.

  3.

  >.

  9.

  73?

  clhpt kjobskctbhf th uporclj tmj hrocfbi

  nulojt kcw th1 (b) bftrhluij c `rcejwhrd `hr

  bfljpjfljft cojfibjs4 (bb) pmcsjhut jx-cftj culbts h` pcyejfts ny tmj Mjkkjfbi

  Ihurt h` Culbthrs cfl ciihuft h``bijrs

  (yphkhohs)4 (bbb) obvj [email protected]

  jxikusbvj `bfcfibck sjrvbij icpcibty cfl OCH

  phwjrs th hvjrsjj punkbi sjithr `bfcfijs4 cfl

  (bv) pmcsj hut `bsick culbt

  h``bijs ny Acfucry >73?.

  clhpt kjobskctbhf th uporclj tmj hrocfbi nulojt kcw th1 (b)

  bftrhluij c `rcejwhrd `hr bfljpjfljft cojfibjs4 (bb)

  pmcsj hut jx-cftj culbts h` tmj Mjkkjfbi Ihurt h` Culbthrscfl ciihuft h``bijrs (yphkhohs)4 (bbb) obvj [email protected] jxikusbvj

  `bfcfibck sjrvbij icpcibty cfl OCH phwjrs th hvjrsjj

  punkbi sjithr `bfcfijs4 cfl (bv) pmcsj hut `bsick culbt

  h``bijs ny Acfucry >73?.

  bfirjcsj tmj rctj h` tmj thffcoj tcx cfl pmcsj hut

  spjibck tcx trjctejfts h` tmj smbppbfo bflustry.

  .

  bfirjcsj thffcoj tcx cfl bepkjejft cf

  j``jitbvj tcxctbhf `rcejwhrd `hr iheejribck

  smbppbfo.

  bfirjcsj tmj rctj h` tmj thffcoj tcx cfl pmcsj hut spjibck

  tcx trjctejfts h` tmj smbppbfo bflustry

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  5/20

  37 , >73:

  Ny Yjptjenjr >73:, (b) sbepkb`y tmj pjrshfck bfihej

  tcx irjlbt simjlukj4 (bb) rj-ljsbof cfl bftjorctj bfth

  tmj B\I tmj shkblcrbty surimcroj `hr bfihej h` >730

  th ehrj j``jitbvjky cimbjvj prhorjssbvbty bf tmj

  bfihej tcx systje4 (bbb) bssuj c ibriukcr hf `bfjs th

  jfsurj tmj iheprjmjfsbvj cfl ihfsbstjft

  cppkbictbhf h` tmj \WI4 (bv) cfl htmjr rjecbfbfo

  rj`hres cs spjib`bjl bf 2 h` tmj [email protected] Ihuftry

  ^jphrt Fh. 373: 3.

  >.

  B\I

  >730

  9.

  \WI 730 th ehrj j``jitbvjky cimbjvj

  prhorjssbvbty bf tmj bfihej tcx systje4 (bbb)

  bssuj c ibriukcr hf `bfjs th jfsurj tmj

  iheprjmjfsbvj cfl ihfsbstjft cppkbictbhf h`

  tmj \WI4

  Ny Yjptjenjr >73:, (b) sbepkb`y tmj pjrshfck bfihej tcx

  irjlbt simjlukj4 (bb) rj-ljsbof cfl bftjorctj bfth tmj B\I

  tmj shkblcrbty surimcroj `hr bfihej h` >730 th ehrj

  j``jitbvjky cimbjvj prhorjssbvbty bf tmj bfihej tcx systje4

  (bbb) bssuj c ibriukcr hf `bfjs th jfsurj tmj iheprjmjfsbvj

  cfl ihfsbstjft cppkbictbhf h` tmj \WI4 (bv) cfl htmjr

  rjecbfbfo rj`hres cs spjib`bjl bf 2 h` tmj [email protected] Ihuftry

  ^jphrt Fh. 373:, (b) rj-

  jstcnkbsm `ukk BFF prjsirbptbhf, wbtmhut jxijptbhfs,

  (bb) rjluij cs c `brst stjp tmj prbij h` ckk h``-pctjft

  lruos th :7 pjrijft cfl ckk ojfjrbis th 9>.: pjrijft

  h` tmj pctjft prbij, ny rjpjckbfo tmj orcfl`ctmjrbfo

  ikcusj `hr ejlbibfjs ckrjcly bf tmj ecrdjt bf >73>,

  cfl (bbb)) rjvbjw cfl kbebt tmj prbijs h` lbcofhstbi

  tjsts th nrbfo struiturck spjflbfo bf kbfj wbtm ikcw

  ncid tcrojts4 cfl (bv) ihkkjit bf tmj `ukk tmj >7373: ikcwncid

  ijbkbfos th >730.

  3

  1 B.

  BB. ,

  , :7%

  9>,:% , .

  BP. ikcwncid

  >7373: dcb >730.

  Hf mjcktm icrj, j``jitbvj cs h` Auky 3, >73:, (b)

  rj-jstcnkbsm `ukk BFF prjsirbptbhf, wbtmhut

  jxijptbhfs, (bb) rjluij cs c `brst stjp tmj prbij

  h` ckk h``-pctjft lruos th :7 pjrijft cfl ckk

  ojfjrbis th 9>.: pjrijft h` tmj pctjft prbij, ny

  rjpjckbfo tmj orcfl`ctmjrbfo ikcusj `hr

  ejlbibfjs ckrjcly bf tmj ecrdjt bf >73>, cfl

  (bbb)) rjvbjw cfl kbebt tmj prbijs h` lbcofhstbi

  tjsts th nrbfo struiturck spjflbfo bf kbfj wbtmikcw ncid tcrojts4 cfl (bv) ihkkjit bf tmj `ukk tmj

  >73< ikcwncid `hr prbvctj ikbfbis, lbcofhstbis

  cfl pmcrecijutbicks, cfl jxtjfl tmjbr >73:

  ikcwncid ijbkbfos th >730.

  Hf mjcktm icrj, j``jitbvj cs h` Auky 3, >73:, (b) rj-jstcnkbsm

  `ukk BFF prjsirbptbhf, wbtmhut jxijptbhfs, (bb) rjluij cs c

  `brst stjp tmj prbij h` ckk h``-pctjft lruos th :7 pjrijft

  cfl ckk ojfjrbis th 9>.: pjrijft h` tmj pctjft prbij, ny

  rjpjckbfo tmj orcfl`ctmjrbfo ikcusj `hr ejlbibfjs ckrjcly

  bf tmj ecrdjt bf >73>, cfl (bbb)) rjvbjw cfl kbebt tmj prbijs

  h` lbcofhstbi tjsts th nrbfo struiturck spjflbfo bf kbfj wbtm

  ikcw ncid tcrojts4 cfl (bv) ihkkjit bf tmj `ukk tmj >7373: ikcwncid ijbkbfos

  th >730.

  Kcufim tmj Yhibck _jk`crj ^jvbjw ufljr tmj corjjl

  tjres h` rj`jrjfij wbtm tmj tjimfbick cssbstcfij h`

  tmj _hrkl Ncfd th tcrojt scvbfos h` pjrijft h`

  OLW wmbim icf mjkp `bfcfij c `bsickky fjutrck orcluck

  rhkk-hut h` tmj OEB bf Acfucry >730

  ,

  .

  7,:% ,

  rhkk-hut >730.

  Kcufim tmj Yhibck _jk`crj ^jvbjw ufljr tmj

  corjjl tjres h` rj`jrjfij wbtm tmj tjimfbick

  cssbstcfij h` tmj _hrkl Ncfd bf hrljr th pmcsj-

  bf c systje h` OEB wmbim lhjs fht rjky hf

  rjkctjl iuts bf njfj`bts bf dbfl.

  Kcufim tmj Yhibck _jk`crj ^jvbjw ufljr tmj corjjl tjres

  h` rj`jrjfij wbtm tmj tjimfbick cssbstcfij h` tmj _hrkl

  Ncfd th tcrojt scvbfos h` pjrijft h` OLW wmbim icf mjkp

  `bfcfij c `bsickky fjutrck orcluck rhkk-hut h` tmj OEB bf

  Acfucry >730.

  Kcufim tmj Yhibck _jk`crj ^jvbjw ufljr tmj corjjl tjres

  h` rj`jrjfij wbtm tmj tjimfbick cssbstcfij h` tmj _hrkl

  Ncfd th tcrojt scvbfos h` pjrijft h` OLW wmbim icf mjkp

  `bfcfij c `bsickky fjutrck orcluck rhkk-hut h` tmj OEB bf

  Acfucr >730.Bfihrphrctj bfth tmj >730 nulojt1 >7301 Bfihrphrctj bfth tmj >730 nulojt1

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  6/20

  37 , >73:

  rjluitbhf bf tmj jxpjflbturj ijbkbfo `hr ebkbtcry

  spjflbfo ny 73: cfl ny >77 ebkkbhf bf >730 wbtm c

  tcrojtjl sjt h` citbhfs, bfikulbfo c rjluitbhf bf mjclihuft

  cfl prhiurjejft4

  bftrhluij rj`hre h` tmj bfihej tcx ihlj, bftjr ckbc

  ihvjrbfo icpbtck tcxctbhfU, bfvjstejft vjmbikjs,

  `crejrs cfl

  tmj sjk`- jepkhyjl, jti.4

  , ,

  , ,

  , , .

  bftrhluij rj`hre h` tmj bfihej tcx ihlj, Tbftjr

  ckbc ihvjrbfo icpbtck tcxctbhfU, bfvjstejft

  vjmbikjs, `crejrs cfl tmj sjk`- jepkhyjl, jti.4

  bftrhluij rj`hre h` tmj bfihej tcx ihlj, Tbftjr ckbc

  ihvjrbfo icpbtck tcxctbhfU, bfvjstejft vjmbikjs, `crejrs

  cfl tmj sjk`- jepkhyjl, jti.4

  rcbsj tmj ihrphrctj tcx rctj `rhe >0% th >=%4

  >0% >=%.

  rcbsj tmj ihrphrctj tcx rctj `rhe >0% th >=%4 rcbsj tmj ihrphrctj tcx rctj `rhe >0% th >=%4

  fc fc bftrhluij hfj h`` ihrphrctj tcx h` 3>% hf

  ihrphrctj prh`bts hvjr 7.: ebkkbhf th ejjt tmj

  `bsick tcrojt `hr >73:4 bftrhluij tcx hf

  tjkjvbsbhf clvjrtbsjejfts4

  fc

  bftrhluij tcx hf tjkjvbsbhf clvjrtbsjejfts4 bftrhluij tcx hf tjkjvbsbhf clvjrtbsjejfts4 bftrhluij tcx hf tjkjvbsbhf clvjrtbsjejfts4

  cffhufij bftjrfctbhfck punkbi tjfljr `hr tmj

  ciqubsbtbhf h` tjkjvbsbhf kbijfsjs cfl uscoj rjkctjl

  `jjs h` rjkjvcft `rjqujfibjs4

  cffhufij bftjrfctbhfck punkbi tjfljr `hr tmj

  ciqubsbtbhf h` tjkjvbsbhf kbijfsjs cfl uscoj

  rjkctjl `jjs h` rjkjvcft `rjqujfibjs4 cfl

  cqffhufij bftjrfctbhfck punkbi tjfljr `hr tmj ciqubsbtbhf

  h` tjkjvbsbhf kbijfsjs cfl uscoj rjkctjl `jjs h` rjkjvcft

  `rjqujfibjs4 cfl

  jxtjfl bepkjejftctbhf h` kuxury tcx hf rjirjctbhfck

  vjssjks bf jxijss h` 37 ejtjrs cfl bfirjcsj tmj rctj

  `rhe 37% th 39%, ihebfo bfth j``jit `rhe tmj

  ihkkjitbhf h` >73< bfihej tcxjs cfl njyhfl4

  37

  39% 37%,

  >7373< bfihej

  tcxjs cfl njyhfl4

  jxtjfl bepkjejftctbhf h` kuxury tcx hf rjirjctbhfck

  vjssjks bf jxijss h` : ejtjrs cfl bfirjcsj tmj rctj `rhe

  37% th 39%, ihebfo bfth j``jit `rhe tmj ihkkjitbhf h`

  >73< bfihej tcxjs cfl njyhfl4

  bepkjejft tcxctbhf hf Orhss Ocebfo ^jvjfujs

  (OO^) h` 97% hf PK\ ocejs, jxpjitjl th nj

  bfstckkjl ct sjihfl mck` h` >73: cfl >7304 cfl

  ,

  97% PK\s,

  '

  >73: >730.

  jxtjfl Orhss Ocebfo ^jvjfujs (OO^) tcxctbhf

  h` 97% hf PK\ ocejs jxpjitjl th nj bfstckkjl

  ct sjihfl mck` h` >73: cfl >7304

  jxtjfl bepkjejftctbhf h` kuxury tcx hf rjirjctbhfck

  vjssjks bf jxijss h` : ejtjrs cfl bfirjcsj tmj rctj `rhe

  37% th 39%, ihebfo bfth j``jit `rhe tmj ihkkjitbhf h`

  >73< bfihej tcxjs cfl njyhfl4

  kcufim tmj tjfljr prhijss `hr tmj bssubfo h` 2%) tmct wbkk rjsukt bf cllbtbhfck

  rjvjfujs h` 397 ebkkbhf.

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  7/20

  37 , >73:

  rj`hre wbtm th cimbjvj jqubvckjft scvbfos cfl

  tcdj `urtmjr stjps th beprhvj tmj pjfsbhf systje.

  .

  >737

  ( 9=09/>737)

  >73>,

  \mj Cutmhrbtbjs rjihofbsj tmct tmj pjfsbhf systje bs

  ufsustcbfcnkj cfl fjjls `uflcejftck rj`hres. \mbs bs wmy

  tmjy wbkk bepkjejft bf `ukk tmj >737 pjfsbhf rj`hre kcw

  (9=09/>737), cfl bepkjejft bf `ukk hr rjpkcij/claust tmj

  sustcbfcnbkbty `cithrs `hr suppkjejftcry cfl kuep-sue

  pjfsbhfs `rhe tmj >73> rj`hre cs c pcrt h` tmj fjw

  pjfsbhf rj`hre bf Hithnjr >73: th cimbjvj jqubvckjft

  scvbfos cfl tcdj `urtmjr stjps th beprhvj tmj pjfsbhfsystje.

  J``jitbvj `rhe Auky 3, >73: tmj cutmhrbtbjs wbkk pmcsj-

  bf rj`hres tmct whukl ljkbvjr jstbectjl pjrecfjft

  scvbfos h` - pjrijft h` OLW bf >73: cfl 3

  pjrijft h` OLW hf c `ukk yjcr ncsbs bf >730 cfl

  tmjrjc`tjr ny clhptbfo kjobskctbhf th1

  3 >73:

  7,>:% -

  7,:% >73: 3%

  >730

  J``jitbvj `rhe 93 Hithnjr >73: tmj cutmhrbtbjs

  wbkk pmcsj-bf rj`hres tmct whukl ljkbvjr

  jstbectjl pjrecfjft scvbfos h` - pjrijft

  h` OLW bf >73: cfl 3 pjrijft h` OLW hf c `ukk

  yjcr ncsbs bf >730 cfl tmjrjc`tjr ny clhptbfo

  kjobskctbhf th1

  J``jitbvj `rhe Auky 3, >73: tmj cutmhrbtbjs wbkk pmcsj-bf

  rj`hres tmct whukl ljkbvjr jstbectjl pjrecfjft scvbfos

  h` - pjrijft h` OLW bf >73: cfl 3 pjrijft h` OLW hf c

  `ukk yjcr ncsbs bf >730 cfl tmjrjc`tjr ny clhptbfo

  kjobskctbhf th1

  irjctj strhfo lbsbfijftbvjs th jcrky rjtbrjejft,bfikulbfo tmj claustejft h` jcrky rjtbrjejft

  pjfcktbjs, cfl tmrhuom c orcluck jkbebfctbhf h`

  orcfl`ctmjrbfo th stctuthry rjtbrjejft coj cfl

  jcrky rjtbrjejft pctmwcys prhorjssbvjky clcptbfo th

  tmj kbebt h` stctuthry rjtbrjejft coj h` 0? yjcrs,hr

  0> cfl 7>>,

  cppkbicnkj `hr ckk tmhsj rjtbrbfo (jxijpt crluhus

  prh`jssbhfs, cfl ehtmjrs wbtm imbklrjf wbtm

  lbscnbkbty)c`tjr Aufj 97, >73:4

  ,

  0?

  0> 7>>,

  (

  ) 97

  >73: .

  irjctj strhfo lbsbfijftbvjs th jcrky rjtbrjejft,bfikulbfo tmj claustejft h` jcrky rjtbrjejft

  pjfcktbjs, cfl tmrhuom c orcluck jkbebfctbhf h`

  orcfl`ctmjrbfo th stctuthry rjtbrjejft coj cfl

  jcrky rjtbrjejft pctmwcys prhorjssbvjky

  clcptbfo th tmj kbebt h` stctuthry rjtbrjejft

  coj h` T0?U yjcrs, hr 0> cfl 7>>, cppkbicnkj `hr ckk tmhsj

  rjtbrbfo (jxijpt crluhus prh`jssbhfs, cfl

  ehtmjrs wbtm imbklrjf wbtm lbscnbkbty) c`tjr

  Hithnjr 93, >73:4

  irjctj strhfo lbsbfijftbvjs th jcrky rjtbrjejft, bfikulbfotmj claustejft h` jcrky rjtbrjejft pjfcktbjs, cfl tmrhuom

  c orcluck jkbebfctbhf h` orcfl`ctmjrbfo th stctuthry

  rjtbrjejft coj cfl jcrky rjtbrjejft pctmwcys

  prhorjssbvjky clcptbfo th tmj kbebt h` stctuthry rjtbrjejft

  coj h` 0? yjcrs, hr 0> cfl 7>>, cppkbicnkj `hr ckk tmhsj rjtbrbfo (jxijpt crluhus

  prh`jssbhfs, cfl ehtmjrs wbtm imbklrjf wbtm lbscnbkbty)

  wbtmbeejlbctj cppkbictbhf4

  Clhpt kjobskctbhf sh tmct wbtmlrcwcks `rhe tmjYhibck Bfsurcfij @ufl wbkk bfiur cf cffuck pjfckty,

  `hr tmhsj c``jitjl ny tmj jxtjfsbhf h` tmj

  rjtbrjejft coj pjrbhl, jqubvckjft th 37 pjrijft hf

  thp h` tmj iurrjft pjfckty h` 0 pjrijft4

  ,

  30%.

  Clhpt kjobskctbhf sh tmct wbtmlrcwcks `rhe tmjYhibck Bfsurcfij @ufl wbkk bfiur cf cffuck

  pjfckty, `hr tmhsj c``jitjl ny tmj jxtjfsbhf h`

  tmj rjtbrjejft coj pjrbhl, jqubvckjft th 37

  pjrijft hf thp h` tmj iurrjft pjfckty h` 0

  jrijft

  clhpt kjobskctbhf sh tmct wbtmlrcwcks `rhe tmj YhibckBfsurcfij @ufl wbkk bfiur cf cffuck pjfckty, `hr tmhsj

  c``jitjl ny tmj jxtjfsbhf h` tmj rjtbrjejft coj pjrbhl,

  jqubvckjft th 37 pjrijft hf thp h` tmj iurrjft pjfckty h` 0

  pjrijft4

  bftjorctj bfth J\JC ckk suppkjejftcry pjfsbhf `ufls

  cfl jfsurj tmct, stcrtbfo Acfucry 3, >73:, ckk

  suppkjejftcry pjfsbhf `ufls crj hfky `bfcfijl ny

  hwf ihftrbnutbhfs4

  3

  >73:

  ( ).

  Bftjorctj bfth J\JC ckk suppkjejftcry pjfsbhfs

  `ufls4

  bftjorctj bfth J\JC ckk suppkjejftcry pjfsbhf `ufls cfl

  jfsurj tmct, stcrtbfo Acfucry 3, >73:, ckk suppkjejftcry

  pjfsbhf `ufls crj hfky `bfcfijl ny hwf ihftrbnutbhfs4

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  8/20

  37 , >73:

  njttjr tcrojt shibck pjfsbhfs ny bfirjcsbfo HOC

  ufbfsurjl pjfsbhf4

  .

  Njttjr tcrojt shibck pjfsbhfs ny bfirjcsbfo HOC

  ufbfsurjl pjfsbhf4

  njttjr tcrojt shibck pjfsbhfs ny bfirjcsbfo HOC ufbfsurjl

  pjfsbhf4

  Orcluckky pmcsj hut tmj shkblcrbty orcft (JDCY) `hr

  ckk pjfsbhfjrs ny jfl-Ljijenjr >732. \mbs smckk

  stcrt beejlbctjky cs rjocrls tmj thp >7% h`

  njfj`bibcrbjs wbtm tmj ehlckbtbjs h` tmj pmcsj hut

  th nj corjjl wbtm tmj bfstbtutbhfs4

  >732.

  >7%

  .

  Orcluckky rjpkcij tmj shkblcrbty orcft (JDCY)

  `hr ckk pjfsbhfjrs ny jfl-Ljijenjr >73=4

  Orcluckky pmcsj hut tmj shkblcrbty orcft (JDCY) `hr ckk

  pjfsbhfjrs ny jfl-Ljijenjr >732. \mbs smckk nj kjobskctjl

  beejlbctjky cfl smckk stcrt cs rjocrls tmj thp >7% h`

  njfj`bibcrbjs bf Ecrim >730 wbtm tmj ehlckbtbjs h` tmj

  pmcsj hut th nj corjjl wbtm tmj bfstbtutbhfs4

  `rjjzj ehftmky oucrcftjjl ihftrbnuthry pjfsbhf

  kbebts bf fhebfck tjres uftbk >7>34

  >7>3.

  rjsthrj jepkhyjr ihftrbnutbhf `hr ecbf

  pjfsbhfs th >73< kjvjks (9.2% - BDC)4

  `rjjzj ehftmky oucrcftjjl ihftrbnuthry pjfsbhf kbebts bf

  fhebfck tjres uftbk >7>34

  prhvblj th pjhpkj rjtbrbfo c`tjr 97 Aufj >73: tmj

  ncsbi, oucrcftjjl ihftrbnuthry, cfl ejcfs tjstjl

  pjfsbhfs hfky ct tmj cttcbfejft h` tmj stctuthry

  fhreck rjtbrjejft coj h` iurrjftky 0? yjcrs4

  97 >73:

  prhvblj th pjhpkj rjtbrbfo c`tjr 97 Aufj >73: tmj ncsbi,

  oucrcftjjl ihftrbnuthry, cfl ejcfs tjstjl pjfsbhfs hfky

  ct tmj cttcbfejft h` tmj stctuthry fhreck rjtbrjejft coj

  h` iurrjftky 0? yjcrs4

  bfirjcsj tmj rjkctbvjky khw mjcktm ihftrbnutbhfs `hr

  pjfsbhfjrs `rhe 73:4

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  9/20

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  10/20

  37 , >73:

  :. Wunkbi Clebfbstrctbhf, Austbij cfl Cftb

  Ihrruptbhf

  :. , ,

  :. Wunkbi Clebfbstrctbhf, Austbij cfl Cftb

  Ihrruptbhf

  :. Wunkbi Clebfbstrctbhf, Austbij cfl Cftb Ihrruptbhf

  Clhpt kjobskctbhf th1 1 Clhpt kjobskctbhf th1 Clhpt kjobskctbhf th1

  rj`hre tmj ufb`bjl wcoj orbl, j``jitbvj 3 Acfucry,

  >730, sjttbfo tmj djy pcrcejtjrs bf c bsickky

  fjutrck ecffjr cfl ihfsbstjft wbtm tmj corjjl

  wcoj nbkk tcrojts cfl wbtm iheprjmjfsbvj

  cppkbictbhf cirhss tmj punkbi sjithr, bfikulbfo

  ljiheprjssbfo tmj wcoj lbstrbnutbhf cirhss tmj

  wcoj spjitrue bf ihffjitbhf wbtm tmj sdbkk,pjr`hrecfij cfl rjsphfsbnbkbty h` stc``.

  ,

  3 >730,

  ,

  ,

  rj`hre tmj ufb`bjl wcoj orbl, j``jitbvj 3

  Acfucry, >730, sjttbfo tmj djy pcrcejtjrs bf c

  `bsickky fjutrck ecffjr cfl ihfsbstjft wbtm tmj

  corjjl wcoj nbkk tcrojts cfl wbtm

  iheprjmjfsbvj cppkbictbhf cirhss tmj punkbi

  sjithr, bfikulbfo ljiheprjssbfo tmj wcoj

  lbstrbnutbhf bf ihffjitbhf wbtm tmj sdbkk,pjr`hrecfij cfl rjsphfsbnbkbty h` stc``.

  rj`hre tmj ufb`bjl wcoj orbl, j``jitbvj 3 Acfucry, >730,

  sjttbfo tmj djy pcrcejtjrs bf c `bsickky fjutrck ecffjr cfl

  ihfsbstjft wbtm tmj corjjl wcoj nbkk tcrojts cfl wbtm

  iheprjmjfsbvj cppkbictbhf cirhss tmj punkbi sjithr,

  bfikulbfo ljiheprjssbfo tmj wcoj lbstrbnutbhf cirhss tmj

  wcoj spjitruebf ihffjitbhf wbtm tmj sdbkk, pjr`hrecfij

  cfl rjsphfsbnbkbty h` stc``. (4

  kjobskctbhf th rctbhfckbsj tmj spjibckbsjl wcoj or bls,

  wbkk nj clhptjl ny jfl-Fhvjenjr >73:

  >73:

  bepkjejft tmj fjw ufb`bjl wcoj orbl wbtm c

  oucrcftjjl stcrtbfo phbft tmj sckcrbjs h` jcim

  jepkhyjj cs h` 93 Ljijenjr >7373:

  \mj cutmhrbtbjs wbkk cksh clhpt kjobskctbhf th rctbhfckbsj tmj

  spjibckbsjl wcoj orbls, ny jfl-Fhvjenjr >73:)

  ckbof fhf-wcoj njfj`bts suim cs kjcvj

  crrcfojejfts, pjr lbjes, trcvjk ckkhwcfijs cfl

  pjrds, wbtm njst prcitbijs bf tmj JZ, j``jitbvj 3Acfucry >7304

  ,

  ,

  3 >730.

  ckbof fhf-wcoj njfj`bts suim cs kjcvj

  crrcfojejfts, pjr lbjes, trcvjk ckkhwcfijs

  cfl pjrds, wbtm njst prcitbijs bf tmj JZ,j``jitbvj 3 Acfucry >7304

  ckbof fhf-wcoj njfj`bts suim cs kjcvj crrcfojejfts, pjr

  lbjes, trcvjk ckkhwcfijs cfl pjrds, wbtm njst prcitbijs bf

  tmj JZ, j``jitbvj 3 Acfucry >7304

  rj`hre tmj Ibvbk Wrhijlurj Ihlj, bf kbfj wbtm

  prjvbhus corjjejfts4

  ,

  rj`hre tmj Ibvbk Wrhijlurj Ihlj, bf

  ihfsuktctbhf wbtm tmj bfstbtutbhfs.4

  rj`hre tmj Ibvbk Wrhijlurj Ihlj, bf kbfj wbtm prjvbhus

  corjjejfts4 bftrhluij ejcsurjs th rjluij tmj ncidkho h`

  icsjs bf clebfbstrctbvj ihurts4 whrd ikhsjky wbtm Jurhpjcf

  bfstbtutbhfs cfl tjimfbick cssbstcfij hf j-austbij,

  ejlbctbhf cfl aulbibck stctbstbis

  mbrj ecfcojrs cfl cssjss pjr`hrecfij h` ckk

  jepkhyjjs (wbtm tmj cbe th ihepkjtj tmj mbrbfo h`

  fjw ecfcojrs ny 93 Ljijenjr >73: sunsjqujft th

  c rjvbjw prhijss).

  (

  93 >73:,

  mbrj ecfcojrs cfl cssjss pjr`hrecfij h` ckk

  jepkhyjjs (wbtm tmj cbe th ihepkjtj tmj

  mbrbfo h` fjw ecfcojrs ny 93 Ljijenjr >73:

  sunsjqujft th c rjvbjw prhijss).

  mbrj ecfcojrs cfl cssjss pjr`hrecfij h` ckk jepkhyjjs

  (wbtm tmj cbe th ihepkjtj tmj mbrbfo h` fjw ecfcojrs ny

  93 Ljijenjr >73: sunsjqujft th c rjvbjw prhijss)

  jstcnkbsm wbtmbf tmj fjw E\@Y ijbkbfos `hr tmj

  wcoj nbkk cfl tmj kjvjk h` punkbi jepkhyejft

  ihfsbstjft wbtm cimbjvbfo tmj ` bsick tcrojts cfl

  jfsurbfo c ljikbfbfo pctm h` tmj wcoj nbkk rjkctbvj

  th OLW uftbk >7324

  >732.

  jstcnkbsm wbtmbf tmj fjw E\@Y ijbkbfos `hr tmj

  wcoj nbkk cfl tmj kjvjk h` punkbi jepkhyejft

  ihfsbstjft wbtm cimbjvbfo tmj `bsick tcrojts cfl

  jfsurbfo c fhf-bfirjcsbfo pctm h` tmj wcoj nbkk

  rjkctbvj th OLW uftbk >7324

  jstcnkbsm wbtmbf tmj fjw E\@Y ijbkbfos `hr tmj wcoj nbkk

  cfl tmj kjvjk h` punkbi jepkhyejft ihfsbstjft wbtm

  cimbjvbfo tmj `bsick tcrojts cfl jfsurbfo c ljikbfbfo pctm

  h` tmj wcoj nbkk rjkctbvj th OLW uftbk >7324

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  11/20

  37 , >73:

  bftrhluij c fjw pjrecfjft ehnbkbty simjej cppkbjl ny

  S< >73:. \mj simjej wbkk prhehtj tmj usj h` ahn

  ljsirbptbhf cfl wbkk nj kbfdjl wbtm cf hfkbfj lctcncsj tmct

  wbkk bfikulj ckk iurrjft vcicfibjs. @bfck ljibsbhf hf

  jepkhyjj ehnbkbty wbkk nj tcdjf ny jcim sjrvbij

  ihfijrfjl. \mbs wbkk rctbhfckbzj tmj ckkhictbhf h` rjshurijs

  cs wjkk cs tmj stc``bfo cirhss tmj Ojfjrck Ohvjrfejft.

  strjfotmjf tmj ohvjrfcfij h` JKY\C\. Bt smckk ihvjr

  (b) tmj rhkj cfl strui turj h` tmj Clvbshry nhlbjs h`

  tmj Mjkkjfbi Ytctbstbick Yystje, bfikulbfo tmj

  rjicstbfo h` tmj Ihufibk h` JKYY th cf clvbshry

  Iheebttjj h` tmj JKYY, cfl tmj rhkj h` tmj Ohhl

  Wrcitbij Clvbshry Iheebttjj (OWCI)4 (bb) tmj

  rjirubtejft prhijlurj `hr tmj Wrjsbljft h` JKY\C\,

  th jfsurj tmct c Wrjsbljft h` tmj mbomjst

  prh`jssbhfck ickbnrj bs rjirubtjl, `hkkhwbfo

  trcfspcrjft prhijlurjs cfl sjkjitbhf irbtjrbc4 (bbb)

  tmj bfvhkvjejft h` JKY\C\ cs cpprhprbctj bf cfy

  kjobskctbvj hr htmjr kjock prhphsck pjrtcbfbfo th cfy

  stctbstbick ecttjr4 (bv) htmjr bssujs tmct bepcit tmj

  bfljpjfljfij h` JKY\C\, bfikulbfo `bfcfibck

  cuthfhey, tmj jephwjrejft h` JKY\C\ th

  rjckkhictj jxbstbfo pjrecfjft phsts cfl th mbrj

  stc`` wmjrj bt bs fjjljl cfl th mbrj spjibckbsjl

  sibjftb`bi pjrshffjk, cfl tmj ikcssb`bictbhf h` tmj

  bfstbtutbhf cs c `bsick phkbiy nhly bf tmj rjijft kcw

  ?7/>73

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  12/20

  37 , >73:

  Wunkbsm c rjvbsjl Ytrctjobi Wkcf cocbfst Ihrruptbhf

  ny 93 Auky >73:. Cejfl cfl bepkjejft tmj kjock

  `rcejwhrd `hr tmj ljikcrctbhf h` cssjts cfl

  `bfcfibfo h` tmj phkbtbick pcrtbjs cfl clhpt

  kjobskctbhf bfsukctbfo `bfcfibck irbej cfl cftb-

  ihrruptbhf bfvjstboctbhfs `rhe phkbtbick bftjrvjftbhf

  bf bflbvbluck icsjs.

  93 >73:.

  .

  Wunkbsm c rjvbsjl Ytrctjobi Wkcf cocbfst Ihrruptbhf ny 93

  Auky >73:. Cejfl cfl bepkjejft tmj kjock `rcejwhrd `hr

  tmj ljikcrctbhf h` cssjts cfl `bfcfibfo h` tmj phkbtbick

  pcrtbjs cfl clhpt kjobskctbhf bfsukctbfo `bfcfibck irbej cfl

  cftb-ihrruptbhf bfvjstboctbhfs `rhe phkbtbick bftjrvjftbhf bf

  bflbvbluck icsjs

  Ehrjhvjr, bf ihkkcnhrctbhf wbtm tmj HJIL, tmj Cutmhrbtbjs

  wbkk1

  Ytrjfotmjf ihftrhks bf punkbi jftbtbjs cfl jspjibckky

  YHJs. Jephwjr tmj Kbfj Ebfbstrbjs th pjr`hre rhnust

  culbt cfl ihftrhk bfspjitbhfs th supjrvbsjl jftbtbjs

  bfikulbf YHJs. Ytrjfotmjf ihftrhks cfl bftjrfck culbt prhijssjs bf

  mbom spjflbfo Khick Ohvjrfejft Bfstbtutbhfs cfl tmjbr

  supjrvbsjl kjock jftbtbjs. Ytrjfotmjf ihftrhks bf punkbi cfl prbvctj bfvjstejft

  icsjs `ufljl jbtmjr ny fctbhfck hr ih-`ufljl ny htmjr

  shurijs, punkbi whrds cfl punkbi prhiurjejft (j.o. bf

  mjcktm sjithr YLB\ . Ytrjfotmjf trcfspcrjfiy cfl ihftrhk prhijssjs cfl

  sdbkks bf tcx cfl iusthes cutmhrbtbjs.

  Cssjss ecahr rbsds bf tmj punkbi prhiurjejft iyikj,

  tcdbfo bf ihfsbljrctbhf tmj rjijft ljvjkhpejfts (Ijftrck

  Wurimcsbfo cfl j-Wrhiurjejft1 DMELMY cfl JYMLMY)

  cfl tmj fjjl th mcvj c ikjcr ohvjrfcfij `rcejwhrd.

  Ljvjkhp strctjoy ciihrlbfo th tmj cssjssejft(S< >73:)

  Bepkjejft strctjoy th ebtboctj punkbi prhiurjejft

  rbsds.(S3 >730)

  Cssjss > spjib`bi sjithrs, Mjcktm cfl Wunkbi _hrds bf

  hrljr th ufljrstcfl tmj jxbstbfo ihfstrcbfs rjkctjl th

  ihrruptbhf cfl wcstj rbsds cfl prhphsj ejcsurjs thcllrjss tmje. Ljvjkhp cfl bepkjejft strctjoy. (S< >73:)

  37 >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  13/20

  37 , >73:

  0. \cx clebfbstrctbhf 0. 0. \cx clebfbstrctbhf 0. \cx clebfbstrctbhf

  \cdj tmj `hkkhwbfo citbhfs th1 1 \cdj tmj `hkkhwbfo citbhfs th1 \cdj tmj `hkkhwbfo citbhfs th1

  Clhpt kjobskctbhf th jstcnkbsm cf cuthfhehus

  rjvjfuj cojfiy, tmct spjib`bjs1 (b) tmj cojfiys kjock

  `hre, hrocfbzctbhf, stctus, cfl sihpj4 (bb) tmj

  phwjrs cfl `ufitbhfs h` tmj IJH cfl tmj

  bfljpjfljft Nhcrl h` Ohvjrfhrs4 (bbb) tmj

  rjkctbhfsmbp th tmj Ebfbstjr h` @bfcfij cfl htmjr

  ohvjrfejft jftbtbjs4 (bv) tmj cojfiys muecfrjshurij `kjxbnbkbty cfl rjkctbhfsmbp th tmj ibvbk

  sjrvbij4 (v) nulojt cuthfhey, wbtm hwf [email protected] cfl c

  fjw `uflbfo `hreukc th ckbof bfijftbvjs wbtm

  rjvjfuj ihkkjitbhf cfl oucrcftjj nulojt

  prjlbitcnbkbty cfl `kjxbnbkbty4 (vb) rjphrtbfo th tmj

  ohvjrfejft cfl pcrkbcejft4 cfl (vbb) tmj

  beejlbctj trcfs`jr h` ckk tcx-rjkctjl icpcibty cfl

  stc`` bf htmjr jftbtbjs (bfikulbfo YLHJ) th tmj

  cojfiy.

  b) , ,

  , bb)

  , bbb)

  , bv)

  v)

  ,

  , vb)

  vbb)

  ( )

  Clhpt kjobskctbhf th jstcnkbsm cf cuthfhehus

  rjvjfuj cojfiy, tmct spjib`bjs1 (b) tmj cojfiys

  kjock `hre, hrocfbzctbhf, stctus, cfl sihpj4 (bb)

  tmj phwjrs cfl `ufitbhfs h` tmj IJH cfl tmj

  bfljpjfljft Nhcrl h` Ohvjrfhrs4 (bbb) tmj

  rjkctbhfsmbp th tmj Ebfbstjr h` @bfcfij cfl

  htmjr ohvjrfejft jftbtbjs4 (bv) tmj cojfiysmuecf rjshurij `kjxbnbkbty cfl rjkctbhfsmbp th

  tmj ibvbk sjrvbij4 (v) nulojt cuthfhey, wbtm

  hwf [email protected] cfl c fjw `uflbfo `hreukc th ckbof

  bfijftbvjs wbtm rjvjfuj ihkkjitbhf cfl

  oucrcftjj nulojt prjlbitcnbkbty cfl `kjxbnbkbty4

  (vb) rjphrtbfo th tmj ohvjrfejft cfl

  pcrkbcejft4 cfl (vbb) tmj beejlbctj trcfs`jr h`

  ckk tcx-rjkctjl icpcibty cfl stc`` bf htmjr

  jftbtbjs (bfikulbfo tmj tcxrjkctjl lutbjs h`

  YLHJ) th tmj cojfiy

  Clhpt kjobskctbhf th jstcnkbsm cf cuthfhehus rjvjfuj

  cojfiy, tmct spjib`bjs1 (b) tmj cojfiys kjock `hre,

  hrocfbzctbhf, stctus, cfl sihpj4 (bb) tmj phwjrs cfl

  `ufitbhfs h` tmj IJH cfl tmj bfljpjfljft Nhcrl h`

  Ohvjrfhrs4 (bbb) tmj rjkctbhfsmbp th tmj Ebfbstjr h` @bfcfij

  cfl htmjr ohvjrfejft jftbtbjs4 (bv) tmj cojfiys muecf

  rjshurij `kjxbnbkbty cfl rjkctbhfsmbp th tmj ibvbk sjrvbij4 (v)nulojt cuthfhey, wbtm hwf [email protected] cfl c fjw `uflbfo

  `hreukc th ckbof bfijftbvjs wbtm rjvjfuj ihkkjitbhf cfl

  oucrcftjj nulojt prjlbitcnbkbty cfl `kjxbnbkbty4 (vb)

  rjphrtbfo th tmj ohvjrfejft cfl pcrkbcejft4 cfl (vbb) tmj

  beejlbctj trcfs`jr h` ckk tcx- cfl iusthes-rjkctjl

  icpcibtbjs cfl lutbjs cfl ckk tcx- cfl iusthes-rjkctjl stc``

  bf YLHJ cfl htmjr jftbtbjs th tmj cojfiy.

  hf ocrfbsmejfts, clhpt kjobskctbhf th jkbebfctj tmj

  >: pjrijft ijbkbfo hf wcojs cfl pjfsbhfs cfl

  khwjr ckk tmrjsmhkls h` 3,:77 wmbkj jfsurbfo

  rjcshfcnkj kbvbfo ihflbtbhfs4 ciijkjrctj

  prhiurjejft h` B\ bf`rcstruiturj th cuthectbzj j-

  ocrfbsmejft4 beprhvj tcx ljnt wrbtj-h`` rukjsTth nj

  spjib`bjlU4 rjehvj tcx h``bijrs pjrshfck kbcnbkbtbjs

  `hr fht pursubfo hkl ljnt4rjehvj rjstrbitbhfs hfihfluitbfo culbts h` tcx rjturfs `rhe >73> sunajit

  th tmj jxtjrfck tcx ijrtb`bictj simjej4 cfl jf`hrij

  b` kjockky phssbnkj up`rhft pcyejft ihkkjitbhf bf tcx

  lbsputjs.

  ,

  >:%

  3.:77

  . F

  ,

  ( ),

  >73>

  ,

  ,

  .

  hf ocrfbsmejfts, clhpt kjobskctbhf th

  bfirjcsjtmj >: pjrijft ijbkbfo hf wcojs cfl

  pjfsbhfs wmbkj jfsurbfo rjcshfcnkj kbvbfo

  ihflbtbhfs4 ciijkjrctj prhiurjejft h` B\

  bf`rcstruiturj th cuthectbzj j-ocrfbsmejft4

  beprhvj tcx ljnt wrbtj-h`` rukjs Tth nj

  spjib`bjlU4 rjehvj tcx h``bijrs pjrshfck

  kbcnbkbtbjs `hr fht pursubfo hkl ljnt4 rjehvjrjstrbitbhfs hf ihfluitbfo culbts h` tcx rjturfs

  `rhe >73> sunajit th tmj jxtjrfck tcx

  ijrtb`bictj simjej4 cfl jf`hrij b` kjockky

  phssbnkj up`rhft pcyejft ihkkjitbhf bf tcx

  lbsputjs.

  hf ocrfbsmejfts, clhpt kjobskctbhf th jkbebfctj tmj >:

  pjrijft ijbkbfo hf wcojs cfl pjfsbhfs cfl khwjr ckk

  tmrjsmhkls h` 3,:77wmbkj jfsurbfo bf ckk icsjs rjcshfcnkj

  kbvbfo ihflbtbhfs4 ciijkjrctj prhiurjejft h` B\

  bf`rcstruiturj th cuthectbzj j-ocrfbsmejft4 beprhvj tcx

  ljnt wrbtj-h`` rukjs4 rjehvj tcx h``bijrs pjrshfck

  kbcnbkbtbjs `hr fht pursubfo hkl ljnt4 rjehvj rjstrbitbhfs hf

  ihfluitbfo culbts h` tcx rjturfs `rhe >73> sunajit th tmjjxtjrfck tcx ijrtb`bictj simjej4 cfl jf`hrij b` kjockky

  phssbnkj up`rhft pcyejft ihkkjitbhf bf tcx lbsputjs.

  37 >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  14/20

  37 , >73:

  cejfl (b) tmj >7373: tmj

  kcroj ljnthrs wbtm tcx cfl YYI ljnt jxijjlbfo 3

  ebkkbhf cfl (bb) tmj ncsbi bfstckejft simjej/\WI th

  claust tmj ecrdjt-ncsjl bftjrjst rctjs cflsuspjfl uftbk jfl->73? tmbrl- pcrty vjrb`bictbhf cfl

  ncfd oucrcftjj rjqubrjejfts.

  b) >7373:,

  3 . . bb)

  '

  >73?

  cejfl (b) tmj >7373: tmj

  kcroj ljnthrs wbtm tcx cfl YYI ljnt jxijjlbfo

  3 ebkkbhf Tth nj spjib`bjl j.o. vjrb`y tmjbr

  icpcibty th pcy cfl tcdj ihrrjitbvj citbhfsU4cfl (bb) tmj ncsbi bfstckejft simjej/\WI th

  claust tmj ecrdjt-ncsjl bftjrjst rctjs cfl

  suspjfl uftbk jfl->73? tmbrl-pcrty vjrb`bictbhf

  cfl ncfd oucrcftjj rjqubrjejfts

  cejfl (b) tmj >7373: tmj kcroj ljnthrs wbtm tcx cfl YYI

  ljnt jxijjlbfo 3 ebkkbhf (j.o. vjrb`y tmjbr icpcibty th pcy

  cfl tcdj ihrrjitbvj citbhf) cfl (bb) tmj ncsbi bfstckejft

  simjej/\WI th claust tmj ecrdjt-ncsjl bftjrjst rctjs cflsuspjfl uftbk jfl->73? tmbrl-pcrty vjrb`bictbhf cfl ncfd

  oucrcftjj rjqubrjejfts.

  Clhpt kjobskctbhf th ciijkjrctj lj-rjobstrctbhf

  prhijlurjs cfl kbebt PC\ rj-rjobstrctbhf th prhtjit

  PC\ rjvjfujs cfl ciijkjrctj prhiurjejft h`

  fjtwhrd cfckysbs sh`twcrj4 cfl prhvblj tmj

  Wrjsbljftbck Ljirjj fjjljl hr tmj sbofb`bicftky

  strjfotmjfbfo tmj rjhrocfbsctbhf h` tmj PC\

  jf`hrijejft sjitbhf bf hrljr th strjfotmjf PC\

  jf`hrijejft cfl i henct PC\ icrhusjk `rcul. \mj

  cutmhrbtbjs wbkk sunebt cf cppkbictbhf th tmj JZ PC\

  Iheebttjj cfl prjpcrj cf cssjssejft h` tmj

  bepkbictbhf h` cf bfirjcsj bf tmj PC\ tmrjsmhkl th

  >:.777.

  .

  .

  .. (JZ PC\ Iheebtjj)

  >:.777 .

  lhpt kjobskctbhf th ciijkjrctj lj-rjobstrctbhf

  prhijlurjs cfl kbebt PC\ rj-rjobstrctbhf th

  prhtjit PC\ rjvjfujs cfl ciijkjrctj

  prhiurjejft h` fjtwhrd cfckysbs sh`twcrj4

  cfl prhvblj tmj Wrjsbljftbck Ljirjj fjjljl

  `hr tmj sbofb`bicftky strjfotmjfbfo tmj

  rjhrocfbsctbhf h` tmj PC\ jf`hrijejft sjitbhf

  bf hrljr th strjfotmjf PC\ jf`hrijejft cfl

  ihenct PC\ icrhusjk `rcul. \mj cutmhrbtbjs

  wbkk sunebt cf cppkbictbhf th tmj JZ PC\

  Iheebttjj cfl prjpcrj cf cssjssejft h` tmj

  bepkbictbhf h` cf bfirjcsj bf tmj PC\ tmrjsmhkl

  th >:.777

  clhpt kjobskctbhf th ciijkjrctj lj-rjobstrctbhf prhijlurjs

  cfl kbebt PC\ rj-rjobstrctbhf th prhtjit PC\ rjvjfujs cfl

  ciijkjrctj prhiurjejft h` fjtwhrd cfckysbs sh`twcrj4 cfl

  prhvblj tmj Wrjsbljftbck Ljirjj fjjljl `hr tmj

  sbofb`bicftky strjfotmjfbfo tmj rjhrocfbsctbhf h` tmj PC\

  jf`hrijejft sjitbhf bf hrljr th strjfotmjf PC\

  jf`hrijejft cfl ihenct PC\ icrhusjk `rcul. \mj

  cutmhrbtbjs wbkk sunebt cf cppkbictbhf th tmj JZ PC\

  Iheebttjj cfl prjpcrj cf cssjssejft h` tmj bepkbictbhf

  h` cf bfirjcsj bf tmj PC\ tmrjsmhkl th >:.777.

  ihenct `ujk seuookbfo, vbc kjobskctbvj ejcsurjs `hr

  khictbfo sthrcoj tcfds (`bxjl hr ehnbkj)4

  ,

  ( ,

  .

  ihenct `ujk seuookbfo, vbc kjobskctbvj

  ejcsurjs `hr khictbfo sthrcoj tcfds (`bxjl hr

  ehnbkj)4

  ihenct `ujk seuookbfo, vbc kjobskctbvj ejcsurjs `hr

  khictbfo sthrcoj tcfds (`bxjl hr ehnbkj)4

  37 >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  15/20

  37 , >73:

  prhluij c pkcf wmjrjny tmj YOW^ bftjfsb`bjs`bomt

  th tcx jvcsbhf cfl ufljikcrjl ljphsbts, ny imjidbfo

  ncfd trcfscitbhfs bf ncfdbfo bfstbtutbhfs bf Orjjij

  hr cnrhcl, wbtm c vbjw th rjihvjr ufpcbl tcxjs4

  .

  ,

  .

  prhluij c pkcf wmjrjny tmj YOW^ bftjfsb`bjs

  `bomt th tcx jvcsbhf cfl ufljikcrjl ljphsbts,

  ny imjidbfo ncfd trcfscitbhfs bf ncfdbfo

  bfstbtutbhfs bf Orjjij hr cnrhcl, wbtm c vbjw th

  rjihvjr ufpcbl tcxjs4

  Wrhluij c iheprjmjfsbvj pkcf wbtm tjimfbick cssbstcfij

  `hr ihenctbfo tcx jvcsbhf wmbim bfikuljs ( b) bljftb`bictbhf

  h` ufljikcrjl ljphsbts ny imjidbfo ncfd trcfscitbhfs bf

  ncfdbfo bfstbtutbhfs bf Orjjij hr cnrhcl, (bb) bftrhluitbhf

  h` c vhkuftcry lbsikhsurj prhorce wbtm cpprhprbctj

  scfitbhfs, bfijftbvjs cfl vjrb`bictbhf prhijlurjs,

  ihfsbstjft wbtm bftjrfctbhfck njst prcitbij, cfl wbtmhut

  cfy cefjsty prhvbsbhfs (bbb) rjqujst `rhe JZ ejenjr

  stctjs th prhvblj lctc hf cssjt hwfjrsmbp cfl ciqubsbtbhf

  ny Orjjd ibtbzjfs, (bv) rjfjw tmj rjqujst `hr tjimfbickcssbstcfij bf tcx clebfbstrctbhf cfl ecdj `ukk usj h` tmj

  rjshurij bf icpcibty nubklbfo, (v) jstcnkbsm c wjcktm

  rjobstry th beprhvj ehfbthrbfo

  ljvjkhp c ihstjl pkcf `hr tmj prhehtbhf h` tmj

  usj h` jkjitrhfbi pcyejfts, ecdbfo usj h` tmj JZ

  Ytruiturck cfl Bfvjstejft @ufl4

  C

  ,

  ..

  ljvjkhp c ihstjl pkcf `hr tmj prhehtbhf h` tmj

  usj h` jkjitrhfbi pcyejfts, ecdbfo usj h` tmj

  JZ Ytruiturck cfl Bfvjstejft @ufl4

  ljvjkhp c ihstjl pkcf `hr tmj prhehtbhf h` tmj usj h`

  jkjitrhfbi pcyejfts, ecdbfo usj h` tmj JZ Ytruiturck cfl

  Bfvjstejft @ufl4

  Irjctj c tbej sjrbjs lctcncsj th ehfbthr tmj

  nckcfij smjjts h` pcrjft-sunsbslbcry ihepcfbjs th

  beprhvj rbsd cfckysbs irbtjrbc `hr trcfs`jr prbibfo

  37 , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  16/20

  7 , 7 :

  ?. @bfcfibck sjithr ?. ?. @bfcfibck sjithr ?. @bfcfibck sjithr

  Clhpt1 (b) cejflejfts th tmj ihrphrctj cfl

  mhusjmhkl bfshkvjfiy kcws bfikulbfo th ihvjr ckk

  ljnthrs cfl nrbfo tmj ihrphrctj bfshkvjfiy kcw bf

  kbfj wbtm tmj HI_ kcw4 (bb) cejflejfts th tmj

  mhusjmhkl bfshkvjfiy kcw th bftrhluij c ejimcfbse

  th sjpcrctj strctjobi lj`cuktjrs `rhe ohhl `cbtm

  ljnthrs cs wjkk cs sbepkb`y cfl strjfotmjf tmj

  prhijlurjs cfl bftrhluij ejcsurjs th cllrjss tmj

  kcroj ncidkho h` icsjs4 (bbb) cejflejfts th beprhvjbeejlbctjky tmj aulbibck `rcejwhrd `hr ihrphrctj

  cfl mhusjmhkl bfshkvjfiy ecttjrs4 (bv) kjobskctbhf th

  jstcnkbsm c rjoukctjl prh`jssbhf h` bfshkvjfiy

  clebfbstrcthrs, fht rjstrbitjl th cfy spjib`bi

  prh`jssbhf cfl bf kbfj wbtm ohhl irhss-ihuftry

  jxpjrbjfij4 (v) c iheprjmjfsbvj strctjoy `hr tmj

  `bfcfibck systje1 tmbs strctjoy wbkk nubkl hf tmj

  strctjoy lhiuejft `rhe >739, tcdbfo bfth ciihuft

  tmj fjw jfvbrhfejft cfl ihflbtbhfs h` tmj

  `bfcfibck systje cfl wbtm c vbjw h` rjturfbfo tmj

  ncfds bf prbvctj hwfjrsmbp ny cttrcitbfo

  bftjrfctbhfck strctjobi bfvjsthrs cfl th cimbjvj csustcbfcnkj `uflbfo ehljk hvjr tmj ejlbue tjre4

  cfl (vb) c mhkbstbi FWK rjshkutbhf strctjoy, prjpcrjl

  wbtm tmj mjkp h` c strctjobi ihfsuktcft.

  b)

  .

  bb)

  ' ,

  ,

  . bbb)

  bv)

  ,

  v) 1

  >739

  ,

  vb)

  Clhpt1 (b) cejflejfts th tmj ihrphrctj cfl

  mhusjmhkl bfshkvjfiy kcws bfikulbfo th ihvjr

  ckk ljnthrs cfl nrbfo tmj ihrphrctj bfshkvjfiy

  kcw bf kbfj wbtm tmj HI_ kcw4 (bb) cejflejfts

  th tmj mhusjmhkl bfshkvjfiy kcw th bftrhluij c

  ejimcfbse th sjpcrctj strctjobi lj`cuktjrs

  `rhe ohhl `cbtm ljnthrs cs wjkk cs sbepkb`y cfl

  strjfotmjf tmj prhijlurjs cfl bftrhluij

  ejcsurjs th cllrjss tmj kcroj ncidkho h`icsjs4 (bbb) cejflejfts th beprhvj

  beejlbctjky tmj aulbibck `rcejwhrd `hr

  ihrphrctj cfl mhusjmhkl bfshkvjfiy ecttjrs4

  (bv) kjobskctbhf th jstcnkbsm c rjoukctjl

  prh`jssbhf h` bfshkvjfiy clebfbstrcthrs, fht

  rjstrbitjl th cfy spjib`bi prh`jssbhf cfl bf kbfj

  wbtm ohhl irhss-ihuftry jxpjrbjfij4 (v) c

  iheprjmjfsbvj strctjoy `hr tmj `bfcfibck

  systje1 tmbs strctjoy wbkk nubkl hf tmj strctjoy

  lhiuejft `rhe >739, tcdbfo bfth ciihuft tmj

  fjw jfvbrhfejft cfl ihflbtbhfs h` tmj

  `bfcfibck systje cfl wbtm c vbjw h` rjturfbfotmj ncfds bf prbvctj hwfjrsmbp ny cttrcitbfo

  bftjrfctbhfck strctjobi bfvjsthrs cfl th cimbjvj

  c sustcbfcnkj `uflbfo ehljk hvjr tmj ejlbue

  tjre4 cfl (vb) c mhkbstbi FWK rjshkutbhf

  strctjoy, prjpcrjl wbtm tmj mjkp h` c strctjobi

  ihfsuktcft.

  Clhpt1 (b) cejflejfts th tmj ihrphrctj cfl mhusjmhkl

  bfshkvjfiy kcws bfikulbfo th ihvjr ckk ljnthrs cfl nrbfo

  tmj ihrphrctj bfshkvjfiy kcw bf kbfj wbtm tmj HI_ kcw4 (bb)

  cejflejfts th tmj mhusjmhkl bfshkvjfiy kcw th

  bftrhluij c ejimcfbse th sjpcrctj strctjobi lj`cuktjrs

  `rhe ohhl `cbtm ljnthrs cs wjkk cs sbepkb`y cfl strjfotmjf

  tmj prhijlurjs cfl bftrhluij ejcsurjs th cllrjss tmj

  kcroj ncidkho h` icsjs4 (bbb) cejflejfts th beprhvj

  beejlbctjky tmj aulbibck `rcejwhrd `hr ihrphrctj cflmhusjmhkl bfshkvjfiy ecttjrs4 (bv) kjobskctbhf th jstcnkbsm

  c rjoukctjl prh`jssbhf h` bfshkvjfiy clebfbstrcthrs, fht

  rjstrbitjl th cfy spjib`bi prh`jssbhf cfl bf kbfj wbtm ohhl

  irhss-ihuftry jxpjrbjfij4 (v) c iheprjmjfsbvj strctjoy

  `hr tmj `bfcfibck systje1 tmbs strctjoy wbkk nubkl hf tmj

  strctjoy lhiuejft `rhe >739, tcdbfo bfth ciihuft tmj

  fjw jfvbrhfejft cfl ihflbtbhfs h` tmj `bfcfibck systje

  cfl wbtm c vbjw h` rjturfbfo tmj ncfds bf prbvctj

  hwfjrsmbp ny cttrcitbfo bftjrfctbhfck strctjobi bfvjsthrs

  cfl th cimbjvj c sustcbfcnkj `uflbfo ehljk hvjr tmj

  ejlbue tjre4 cfl (vb) c mhkbstbi FWK rjshkutbhf strctjoy,

  prjpcrjl wbtm tmj mjkp h` c strctjobi ihfsuktcft.

  37 , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  17/20

  =. Kcnhur Ecrdjt =. Kcnhur Ecrdjt =. Kcnhur Ecrdjt

  Kcufim c ihfsuktctbhf prhijss sbebkcr th tmct

  `hrjsjjf `hr tmj ljtjrebfctbhf h` tmj kjvjk h` tmj

  ebfbeue wcoj (Crt. 379 h` Kcw />739) th

  rjvbjw tmj jxbstbfo `rcejwhrds h` ihkkjitbvj

  lbsebsscks, bflustrbck citbhf, cfl ihkkjitbvj

  ncrocbfbfo, tcdbfo bfth ciihuft njst prcitbijs

  jksjwmjrj bf Jurhpj. @urtmjr bfput th tmj rjvbjw

  ljsirbnjl cnhvj wbkk nj prhvbljl ny bftjrfctbhfck

  hrocfbsctbhfs, bfikulbfo tmj BKH.\mj hrocfbzctbhfcfl tbejkbfjs smckk nj lrcwf up bf ihfsuktctbhf

  wbtm tmj bfstbtutbhfs. Fh imcfojs th tmj iurrjft

  ihkkjitbvj ncrocbfbfo `rcejwhrd wbkk nj eclj prbhr

  th tmj i hfikusbhf h` tmj rjvbjw cfl bf cfy icsj

  fht nj`hrj jfl->73:. Cfy prhphsjl imcfojs th tmj

  kjobskctbvj

  `rcejwhrds wbkk hfky nj clhptjl bf corjjejft wbtm

  tmj JI/JIN/[email protected] \mj cutmhrbtbjs wbkk tcdj citbhfs

  th `bomt ufljikcrjl whrd bf hrljr th strjfotmjf tmj

  ihepjtbtbvjfjss h` kjock ihepcfbjs cfl prhtjit

  whrdjrs cs wjkk cs tcx

  cfl shibck sjiurbty rjvjfujs.

  Ihfikulj tmj ihfsuktctbhf prhijss sbebkcr th

  tmct `hrjsjjf `hr tmj ljtjrebfctbhf h` tmj

  kjvjk h` tmj ebfbeue wcoj (Crt. 379 h` Kcw

  />739) th rjvbjw tmj jxbstbfo `rcejwhrds

  h` `hr ihkkjitbvj ncrocbfbfo, tcdbfo bfth ciihuft

  njst prcitbijs jksjwmjrj bf Jurhpj. @urtmjr

  bfput th tmj rjvbjw ljsirbnjl cnhvj wbkk nj

  prhvbljl ny bftjrfctbhfck hrocfbsctbhfs,

  bfikulbfo tmj BKH. \mj cutmhrbtbjs wbkk tcdjcitbhfs th `bomt ufljikcrjl whrd Tth nj

  spjib`bjlU bf hrljr th strjfotmjf tmj

  ihepjtbtbvjfjss h` kjock ihepcfbjs cfl

  prhtjit whrdjrs cs wjkk cs tcx cfl shibck

  sjiurbty rjvjfujs.

  Kcufim c ihfsuktctbhf prhijss th rjvbjw tmj wmhkj rcfoj

  h` jxbstbfo kcnhur ecrdjt crrcfojejfts, tcdbfo bfth

  ciihuft njst prcitbijs jksjwmjrj bf Jurhpj. @urtmjr bfput

  th tmj ihfsuktctbhf prhijss ljsirbnjl cnhvj wbkk nj

  prhvbljl ny bftjrfctbhfck hrocfbsctbhfs, bfikulbfo tmj BKH.

  \mj hrocfbzctbhf cfl tbejkbfjs smckk nj lrcwf up bf

  ihfsuktctbhf wbtm tmj bfstbtutbhfs. Bf tmbs ihftjxt,

  kjobskctbhf hf c fjw systje h` ihkkjitbvj ncrocbfbfo smhukl

  nj rjcly ny S< >73:. \mj cutmhrbtbjs wbkk tcdj citbhfs th`bomt ufljikcrjl whrd bf hrljr th strjfotmjf tmj

  ihepjtbtbvjfjss h` kjock ihepcfbjs cfl prhtjit whrdjrs

  cs wjkk cs tcx cfl shibck sjiurbty rjvjfujs.

  37 , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  18/20

  2. Wrhluit ecrdjt 2. Wrhluit ecrdjt 2. Wrhluit ecrdjt

  Clhpt kjobskctbhf th Clhpt kjobskctbhf th1 Clhpt kjobskctbhf th1

  bepkjejft ckk tmj pjflbfo rjiheejflctbhfs h` tmj

  HJIL ihepjtbtbhf thhkdbt B, bfikulbfo bftjr ckbc truid

  kbijfsjs, cfl tmj HJIL thhkdbt BB

  rjiheejflctbhfs hf njvjrcojs cfl pjtrhkjue

  prhluits4

  bepkjejft corjjl rjiheejflctbhfs h` tmj

  HJIL th nj ihfikuljl ny jfl h` Auky >730 bf

  ihffjitbhf wbtm ihepjtbtbhf thhkdbt B cfl hf

  njvjrcojs cfl pjtrhkjue prhluits4 hpjf tmj

  rjstrbitjl prh`jssbhfs h` jfobfjjrs, fhtcrbjs,

  citucrbjs, cfl ncbkb``s, cfl kbnjrckbzj tmj ecrdjt

  `hr thurbst rjftcks4

  bepkjejft ckk pjflbfo rjiheejflctbhfs h` tmj HJIL

  ihepjtbtbhf thhkdbt B, jxijpt H\I pmcrecijutbick

  prhluits, stcrtbfo wbtm1 thurbst nusjs, truid kbijfsjs, ihlj

  h` ihfluit `hr trclbtbhfck `hhlstu``, jurhihljs hf nubklbfo

  ectjrbcks, cfl ckk tmj HJIL thhkdbt BB rjiheejflctbhfs hf

  njvjrcojs cfl pjtrhkjue prhluits4

  Bf hrljr th `hstjr ihepjtbtbhf cfl bfirjcsj ihfsuejr

  wjk`crj beejlbctjky kcufim c fjw ihepjtbtbhf

  cssjssejft, bf ihkkcnhrctbhf cfl wbtm tmj tjimfbick

  supphrt h` tmj HJIL, hf wmhkjsckj trclj, ihfstruitbhf, j-

  iheejrij cfl ejlbc. \mj cssjssejft wbkk nj ihfikuljl

  ny S3 >730.\mj rjiheejflctbhfs wbkk nj clhptjl ny S>

  hpjf tmj rjstrbitjl prh`jssbhfs h` jfobfjjrs,

  fhtcrbjs, citucrbjs, cfl ncbkb``s, cfl kbnjrckbzj tmj

  ecrdjt `hr thurbst rjftcks cfl ` jrry trcfsphrtctbhf

  hpjf tmj rjstrbitjl prh`jssbhfs h` jfobfjjrs, fhtcrbjs,

  citucrbjs, cfl ncbkb``s cfl kbnjrckbzj tmj ecrdjt `hr thurbst

  rjftcks

  jkbebfctj rjibprhick cfl fhf-rjibprhick fubscfij

  imcrojs4

  lrcstbickky rjluij rjibprhick cfl fhf-

  rjibprhick fubscfij imcrojs4

  jkbebfctj fhf-rjibprhick fubscfij imcrojs cfl ckbof tmj

  rjibprhick fubscfij imcrojs th tmj sjrvbijs prhvbljl4

  (b) rjluij rjl tcpj, bfikulbfo hf mhrbzhftck kbijfsbfo

  rjqubrjejfts h` bfvjstejfts cfl hf khw-rbsd

  citbvbtbjs cs rjiheejfljl ny tmj _hrkl Ncfd, cfl

  clebfbstrctbvj nurljf h` ihepcfbjs ncsjl hf tmj

  HJIL rjiheejflctbhfs, cfl (bb) jstcnkbsm c

  iheebttjj `hr tmj bftjr -ebfbstjrbck prjpcrctbhf h`

  kjobskctbhf. \jimfbick cssbstcfij h` tmj _hrkl Ncfd

  wbkk nj shuomt th bepkjejft tmj jcsbfo h` kbijfsbfo

  rjqubrjejfts

  (b) rjluij rjl tcpj, bfikulbfo hf mhrbzhftck

  kbijfsbfo rjqubrjejfts h` bfvjstejfts cfl hf

  khw-rbsd citbvbtbjs , cfl clebfbstrctbvj nurljf

  h` ihepcfbjs ncsjl hf tmj HJIL

  rjiheejflctbhfs, cfl (bb) jstcnkbsm c

  iheebttjj `hr tmj bftjrebfbstjrbck prjpcrctbhf

  h` kjobskctbhf.

  rjluij rjl tcpj, bfikulbfo hf mhrbzhftck kbijfsbfo

  rjqubrjejfts h` bfvjstejfts cfl hf khw-rbsd citbvbtbjs cs

  rjiheejfljl ny tmj _hrkl Ncfd, cfl clebfbstrctbvj

  nurljf h` ihepcfbjs ncsjl hf tmj HJIL

  rjiheejflctbhfs, cfl (bb) jstcnkbsm c iheebttjj `hr tmj

  bftjr-ebfbstjrbck prjpcrctbhf h` kjobskctbhf. \jimfbick

  cssbstcfij h` tmj _hrkl Ncfd wbkk nj shuomt th bepkjejft

  tmj jcsbfo h` kbijfsbfo rjqubrjejfts.

  ljsbof jkjitrhfbi hfj-sthp smhps `hr nusbfjssjs tmrhuomcfckysbfo bf`hrectbhf hnkboctbhfs nusbfjssjs mcvj th

  ihepky wbtm, struiturbfo tmje ciihrlbfoky cfl mjkpbfo th

  ljsbof c prhajit hf ljvjkhpbfo tmj fjijsscry BI\ thhks cfl

  bf`rcstruiturj (S9 >73:). Yjttbfo up tmj bfstbtutbhfck & ih-

  hrlbfctbhf struiturj, bljftb`bictbhf h` tmj nusbfjss kb`j

  jvjfts th nj bfikuljl, bljftb`bictbhf cfl ecppbfo h`

  bf`hrectbhf hnkboctbhfs & clebfbstrctbvj prhijlurjs cfl

  trcbfbfo h` h``bibcks (S< >73:). Kcufim (S3 >730)

  37 , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  19/20

  clhpt tmj rj`hre h` tmj ocs ecrdjt cfl bts

  spjib`bi rhclecp, cfl bepkjejftctbhf smhukl

  `hkkhw subt.

  clhpt tmj rj`hre h` tmj ocs ecrdjt cfl bts

  spjib`bi rhclecp, cfl bepkjejftctbhf smhukl

  `hkkhw subt.

  clhpt tmj rj`hre h` tmj ocs ecrdjt cfl bts spjib`bi

  rhclecp, cfl bepkjejftctbhf smhukl `hkkhw subt.

  tcdj brrjvjrsbnkj stjps (bfikulbfo cffhufijejft h`

  lctj `hr sunebssbhf h` nbflbfo h``jrs) th prbvctbzj

  tmj jkjitrbibty trcfsebssbhf ihepcfy, CLEBJ

  tcdj brrjvjrsbnkj stjps (bfikulbfo cffhufijejft h` lctj

  `hr sunebssbhf h` nbflbfo h``jrs) th prbvctbzj tmj jkjitrbibty

  trcfsebssbhf ihepcfy, CLEBJ, hr prhvblj ny Hithnjr

  >73: cf cktjrfctbvj simjej, wbtm jqubvckjft rjsukts bf

  tjres h` ihepjtbtbhf, bf kbfj wbtm tmj njst Jurhpjcf

  prcitbijs th prhvblj `ukk hwfjrsmbp ufnuflkbfo `rhe WWI,

  wmbkj jfsurbfo bfljpjfljfij.

  Hf jkjitrbibty ecrdjts, tmj cutmhrbtbjs wbkk rj`hre

  tmj icpcibty pcyejfts systje cfl htmjr jkjitrbibty

  ecrdjt rukjs th cvhbl tmct shej pkcfts crj hrijl

  th hpjrctj njkhw tmjbr vcrbcnkj ihst, cfl th

  prjvjft tmj fjttbfo h` tmj crrjcrs njtwjjf WWI

  cfl ecrdjt hpjrcthr4 sjt WWI tcrb``s ncsjl hf ihsts,

  bfikulbfo rjpkcijejft h` tmj >7% lbsihuft `hr MP

  usjrs wbtm ihst ncsjl tcrb``s4 cfl fhtb`y FHEJ

  prhluits th tmj Jurhpjcf Iheebssbhf. \mj

  cutmhrbtbjs wbkk cksh ihftbfuj tmj bepkjejftctbhf h`

  tmj rhclecp th tmj JZ tcrojt ehljkprjpcrj c fjw

  `rcejwhrd `hr tmj supphrt h` rjfjwcnkj jfjrobjscfl `hr tmj bepkjejftctbhf h` jfjroy j``bibjfiy

  cfl rjvbjw jfjroy tcxctbhf4

  Hf jkjitrbibty ecrdjts, tmj cutmhrbtbjs wbkk

  rj`hre tmj icpcibty pcyejfts systje cfl

  htmjr jkjitrbibty ecrdjt rukjs th cvhbl tmct

  shej pkcfts crj `hrijl th hpjrctj njkhw tmjbr

  vcrbcnkj ihst, cfl th prjvjft tmj fjttbfo h` tmj

  crrjcrs njtwjjf WWI cfl ecrdjt hpjrcthr4 sjt

  WWI tcrb``s ncsjl hf ihsts, bfikulbfo

  rjpkcijejft h` tmj >7% lbsihuft `hr MP usjrs

  wbtm ihst ncsjl tcrb``s4 cfl fhtb`y FHEJ

  prhluits th tmj Jurhpjcf Iheebssbhf. \mj

  cutmhrbtbjs wbkk cksh ihftbfuj tmj

  bepkjejftctbhf h` tmj rhclecp th tmj JZtcrojt ehljk prjpcrj c fjw `rcejwhrd `hr tmj

  supphrt h` rjfjwcnkj jfjrobjs cfl `hr tmj

  bepkjejftctbhf h` jfjroy j``bibjfiy cfl

  rjvbjw jfjroy tcxctbhf4

  Hf jkjitrbibty ecrdjts, tmj cutmhrbtbjs wbkk rj`hre tmj

  icpcibty pcyejfts systje cfl htmjr jkjitrbibty ecrdjt

  rukjs th cvhbl tmct shej pkcfts crj `hrijl th hpjrctj

  njkhw tmjbr vcrbcnkj ihst, cfl th prjvjft tmj fjttbfo h`

  tmj crrjcrs njtwjjf WWI cfl ecrdjt hpjrcthr4 sjt WWI

  tcrb``s ncsjl hf ihsts, bfikulbfo rjpkcijejft h` tmj >7%

  lbsihuft `hr MP usjrs wbtm ihst ncsjl tcrb``s4 cfl fhtb`y

  FHEJ prhluits th tmj Jurhpjcf Iheebssbhf. \mj

  cutmhrbtbjs wbkk cksh ihftbfuj tmj bepkjejftctbhf h` tmj

  rhclecp th tmj JZ tcrojt ehljk prjpcrj c fjw

  `rcejwhrd `hr tmj supphrt h` rjfjwcnkj jfjrobjs cfl `hr

  tmj bepkjejftctbhf h` jfjroy j``bibjfiy cfl rjvbjwjfjroy tcxctbhf4

  strjfotmjf tmj jkjitrbibty rjoukcthrs `bfcfibck cfl

  hpjrctbhfck bfljpjfljfij4

  strjfotmjf tmj jkjitrbibty rjoukcthrs `bfcfibck

  cfl hpjrctbhfck bfljpjfljfij4

  tmj cutmhrbtbjs wbkk strjfotmjf tmj jkjitrbibty rjoukcthrs

  `bfcfibck cfl hpjrctbhfck bfljpjfljfij4

  \mj Ohvjrfejft wbkk bftrhluij kjobskctbhf `hr tmj

  rctb`bictbhf h` Lbrjitbvj >?/>73> hf jfjroy

  j``bibjfiy.

  37 , >73:

 • 7/21/2019 ESM, Eurogroup 25/6/2015

  20/20

  37. Wrbvctbzctbhf 37. Wrbvctbzctbhf 37. Wrbvctbzctbhf

  \mj Nhcrl h` Lbrjithrs h` tmj Mjkkjfbi ^jpunkbi

  Cssjt Ljvjkhpejft @ufl wbkk cpprhvj bts Cssjt

  Ljvjkhpejft Wkcf wmbim wbkk bfikulj `hr

  prbvctbsctbhf ckk tmj cssjts ufljr M^[email protected] cs h`

  93/3>/>73/>73/>7373:, cfl `hr \^CBFHYJ

  ^HYIH, wbtm fh ectjrbck imcfojs bf tmj tjres h`

  tmj tjfljrs.

  \mj ohvjrfejft cfl M^[email protected] wbkk cffhufij

  nbflbfo nbl lctjs `hr Wbrcjus cfl \mjssckhfbdb

  phrts h` fh kctjr tmcf jflHithnjr >73:, cfl

  `hr \^CBFHYJ ^HYIH.

  \mj ohvjrfejft cfl M^[email protected] wbkk cffhufij nbflbfo nbl

  lctjs `hr Wbrcjus cfl \mjssckhfbdb phrts h` fh kctjr tmcf

  jfl-Hithnjr >73:, cfl `hr \^CBFHYJ ^HYIH, wbtm fh

  ectjrbck imcfojs bf tmj tjres h` tmj tjfljrs.

  \mj ohvjrfejft wbkk trcfs`jr tmj stctj's smcrjs bf

  H\J th tmj M^[email protected]

  \mj ohvjrfejft wbkk trcfs`jr tmj stctj's smcrjs bf H\J th

  tmj M^[email protected]

  \cdj brrjvjrsbnkj stjps hr tmj sckj h` tmj rjobhfck

  cbrphrts ct tmj iurrjft tjres wbtm tmj wbffbfo

  nblljr ckrjcly sjkjitjl.

  \cdj brrjvjrsbnkj stjps `hr tmj sckj h` tmj rjobhfck cbrphrts

  ct tmj iurrjft tjres wbtm tmj wbffbfo nblljr ckrjcly

  sjkjitjl.