Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1...

of 20 /20
1 Πρόγραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2020 Μέλη Επιτροπής Σύνταξης Κανονισμού Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τακτικό Μέλος Ζάικος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Τακτικό Μέλος Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τακτικό Μέλος

Embed Size (px)

Transcript of Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1...

Page 1: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

1

Πρόγραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1

Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Θεσσαλονίκη, Ιούλιος 2020

Μέλη Επιτροπής Σύνταξης Κανονισμού

Σαμαράς Νικόλαος, Καθηγητής Τμήματος Εφαρμοσμένης Πληροφορικής, Τακτικό Μέλος

Ζάικος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Βαλκανικών, Σλαβικών & Ανατολικών Σπουδών, Τακτικό Μέλος

Χατζηθωμάς Λεωνίδας, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, Τακτικό Μέλος

Page 2: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

2

Πανεπιστήμιο Μακεδονίας – Πρόγραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1

Κανονισμός Κινητικότητας Φοιτητών για Πρακτική Άσκηση

Α. ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Α.1 Επιλεξιμότητα Φοιτητών

Η επιλεξιμότητα των συμμετεχόντων ορίζεται από τις εκάστοτε ισχύουσες

ρυθμίσεις του προγράμματος οι οποίες αναρτώνται στην ιστοσελίδα του Γραφείου

Erasmus.

Προκειμένου να τηρηθούν οι αρχές της διαφάνειας και της ισότητας, η επιλογή των

φοιτητών γίνεται βάσει διαδικασιών και κριτηρίων τα οποία είναι εκ των προτέρων

γνωστά.

Ο αριθμός των ατόμων που θα μετακινηθεί συνδέεται άμεσα με τα διαθέσιμα

κονδύλια του προγράμματος.

Η περίοδος κατάθεσης των αιτημάτων συμμετοχής για πρακτική άσκηση στο

πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Plus ορίζεται και ανακοινώνεται από το

Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα Erasmus Plus έχουν όλοι οι εγγεγραμμένοι,

κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος και έκδοσης των αποτελεσμάτων, φοιτητές

του πρώτου, δεύτερου και τρίτου κύκλου σπουδών του Πανεπιστημίου Μακεδονίας.

Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών του Ιδρύματος μπορούν να συμμετέχουν

στο Πρόγραμμα Erasmus Plus για πρακτική άσκηση μόνο εφόσον έχουν ολοκλη-

ρώσει το πέμπτο εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους. Οι

φοιτητές που διανύουν το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να υποβάλουν αίτημα,

με τη ρητή προϋπόθεση ότι θα μετακινηθούν μόνο από τον Μάρτιο του

ακαδημαϊκού έτους υποβολής του αιτήματος.

Οι φοιτητές καταθέτουν ηλεκτρονικά το αίτημα κινητικότητας στον Διοικητικά

Υπεύθυνο του Προγράμματος Erasmus του Τμήματος προέλευσής τους. Στη

συνέχεια η αίτηση και όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προωθούνται στο

Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος.

Η ελάχιστη χρηματοδοτούμενη χρονική διάρκεια της περιόδου μετακίνησης για την

πραγματοποίηση πρακτικής άσκησης στο εξωτερικό στο πλαίσιο του

Page 3: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

3

Προγράμματος Erasmus Plus ορίζεται στους δύο (2) μήνες. Η μέγιστη

χρηματοδοτούμενη χρονική διάρκεια ορίζεται σύμφωνα με την χρηματοδότηση και

τις αποφάσεις του Ιδρύματος .

Η επιλογή των τελικών δικαιούχων για συμμετοχή στο Πρόγραμμα Erasmus Plus

πραγματοποιείται μέσω αλγορίθμου και εγκρίνεται από Τριμελή Επιτροπή

Αξιολόγησης οριζόμενη από το Πρυτανικό Συμβούλιο και τη Σύγκλητο, βάσει της

περιγραφόμενης διαδικασίας κατάταξης στη σχετική ενότητα παρακάτω .

Β. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗΣ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ

Β.1 Κριτήρια επιλογής Φοιτητών του Πρώτου Κύκλου Σπουδών

Οι φοιτητές του πρώτου κύκλου σπουδών έχουν δικαίωμα συμμετοχής εφόσον έχουν

ολοκληρώσει, κατά το χρόνο κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, το πέμπτο

εξάμηνο του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών τους. Οι φοιτητές που διανύουν

το πέμπτο εξάμηνο φοίτησης μπορούν να υποβάλουν αίτημα, με τη ρητή προϋπόθεση

ότι θα μετακινηθούν μόνο από τον Μάρτιο του ακαδημαϊκού έτους υποβολής του

αιτήματος.

Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον πρώτο κύκλο σπουδών τους

(προπτυχιακοί φοιτητές) ικανοποιούνται έπειτα από κατάταξη αυτών σε μια λίστα

προτεραιότητας λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Την πραγματοποίηση προηγούμενης μετακίνησης για πρακτική άσκηση erasmus

κατά τις δυο (2) τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2. τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων μέχρι και την

εξεταστική του εξαμήνου φοίτησης που προηγείται εκείνου του χρόνου κατάθεσης του

αιτήματος κινητικότητας και αποδεικνύεται από την αναλυτική βαθμολογία που

συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου,

3. το έτος φοίτησης που διανύει ο υποψήφιος προπτυχιακός φοιτητής κατά τη χρονική

στιγμή κατάθεσης του αιτήματός του,

Page 4: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

4

4. τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία ο φοιτητής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς κατά

τη χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται

από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου,

5. το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στη γλώσσα που ζητείται από το φορέα

υποδοχής, όπως αυτό πιστοποιείται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς

πιστοποίησης[όπως αυτοί ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην ιστοσελίδα του οργανισμού].

Σε περίπτωση ελλειμματικής ζήτησης στην εν λόγω κατηγορία, οι θέσεις που

απομένουν κατανέμονται στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες με προτεραιότητα στην

κατηγορία των μεταπτυχιακών φοιτητών .

Β.2 Κριτήρια επιλογής Φοιτητών του Δεύτερου Κύκλου Σπουδών

Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν το δεύτερο κύκλο σπουδών τους

(μεταπτυχιακοί φοιτητές) ικανοποιούνται σε ποσοστό 2%. Σε περίπτωση που το

πλήθος των αιτούντων της εν λόγω κατηγορίας είναι μικρότερο του 2% οι θέσεις που

απομένουν κατανέμονται στις υπόλοιπες δύο κατηγορίες με προτεραιότητα στην

κατηγορία των υποψηφίων διδακτόρων. Η επιλογή των φοιτητών του δεύτερου κύκλου

σπουδών γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Την πραγματοποίηση προηγούμενης μετακίνησης για πρακτική άσκηση erasmus

κατά τη μία (1) τελευταία πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2. τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα

επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί

συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή των

βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του

Τμήματος),

3. τις συμμετοχές των μεταπτυχιακών φοιτητών σε επιστημονικά διεθνή/εθνικά

συνέδρια, με κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες.

(Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο

Page 5: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

5

συνέδριο, καθώς και αντίγραφο των πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο

παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας),

4. το βαθμό του προπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αποδεικνύεται από το αντίγραφο

τίτλου σπουδών που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει ,

5. το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στη γλώσσα που ζητείται από το φορέα

υποδοχής, όπως αυτό πιστοποιείται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς

πιστοποίησης[όπως αυτοί ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην ιστοσελίδα του οργανισμού].

Β.3 Κριτήρια επιλογής Φοιτητών του Τρίτου Κύκλου Σπουδών

Τα αιτήματα μετακίνησης των φοιτητών που διανύουν τον τρίτο κύκλο σπουδών τους

(υπ. διδάκτορες) ικανοποιούνται σε ποσοστό 5%. Σε περίπτωση που το πλήθος των

αιτούντων της εν λόγω κατηγορίας είναι μικρότερο του 5% οι θέσεις που απομένουν

κατανέμονται στις υπόλοιπες δυο κατηγορίες με προτεραιότητα στην κατηγορία των

μεταπτυχιακών φοιτητών. Η επιλογή των φοιτητών του δεύτερου κύκλου σπουδών

γίνεται λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια:

1. Την πραγματοποίηση προηγούμενης μετακίνησης για πρακτική άσκηση erasmus

κατά τις δυο (2) τελευταίες προσκλήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος,

2. τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών εργασιών τους σε αναγνωρισμένα

επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί

συγγραφείς είτε από κοινού συγγραφείς. (Αντίγραφα των επιστημονικών άρθρων ή των

βεβαιώσεων αποδοχής αυτών θα πρέπει να κατατεθούν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του

Τμήματος),

3. τις συμμετοχές των υποψήφιων διδακτόρων σε επιστημονικά διεθνή/εθνικά

συνέδρια, με κριτές, στα πλαίσια των οποίων παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες.

(Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν στον Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος

αντίγραφο της βεβαίωσης συμμετοχής στο συνέδριο, καθώς και αντίγραφο των

πρακτικών του συνεδρίου με το κείμενο παρουσίασης της ερευνητικής τους εργασίας),

4. το βαθμό του μεταπτυχιακού τίτλου σπουδών, όπως αποδεικνύεται από το

αντίγραφο τίτλου σπουδών που οι ενδιαφερόμενοι έχουν καταθέσει,

Page 6: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

6

5. το επίπεδο γλωσσομάθειας του υποψηφίου στη γλώσσα που ζητείται από το φορέα

υποδοχής, όπως αυτό πιστοποιείται από αναγνωρισμένους διεθνείς φορείς

πιστοποίησης[όπως αυτοί ορίζονται από το Ανώτατο Συμβούλιο Επιλογής

Προσωπικού (Α.Σ.Ε.Π.) στην ιστοσελίδα του οργανισμού].

Σε όλους τους κύκλους σπουδών οι φοιτητές που ανήκουν στην κατηγορία των ΑΜΕΑ

βάσει του Ν.4186 (ΦΕΚ 193/17-19-2013) θα έχουν προσαύξηση των μορίων τους

κατά 50%. (Οι φοιτητές θα πρέπει να καταθέσουν σχετική ιατρική γνωμάτευση από

Δημόσιο Νοσοκομείο, όχι παλαιότερη των τριών μηνών ή /και βεβαίωση ΚΕΠΑ ή

άλλο επίσημο πιστοποιητικό εν ισχύ).

Από τα παραπάνω κριτήρια προκύπτει ο βαθμός κατάταξης του φοιτητή . Ο εν λόγω

βαθμός χρησιμοποιείται για την τελική κατάταξη των υποψήφιων φοιτητών και

ικανοποιούνται τα αιτήματα εκείνων που βρίσκονται υψηλότερα στη λίστα κατάταξης

μέχρι εξαντλήσεως των διαθέσιμων κονδυλίων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα

πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, παρουσία του Αντιπρύτανη

Διοικητικών Υποθέσεων, Ακαδημαϊκών Υποθέσεων και Φοιτητικής Μέριμνας.

Γ. Φοιτητές1

Οι φοιτητές μπορούν να μετακινηθούν για πρακτική άσκηση μέσω του

Προγράμματος Erasmus Plus σε όλους τους κύκλους σπουδών τους (Πρώτο,

Δεύτερο ή Τρίτο).

Οι αιτήσεις συμμετοχής, και τα συνοδευτικά έγγραφα αυτής κατατίθενται στον

Διοικητικά Υπεύθυνο Erasmus του Τμήματος προέλευσης, στον ορισμένο από την

προκήρυξη χρόνο, αποκλειστικά σε ηλεκτρονική μορφή και κάνοντας χρήση μόνο

του e-mail που έχει χορηγηθεί στους φοιτητές από το Πανεπιστήμιο. Δεν γίνονται

αποδεκτές οι αιτήσεις που κατατίθενται εκπρόθεσμα ή αποστέλλονται ηλεκτρονικά

από προσωπικούς λογαριασμούς e-mail.

1 Οι αναφερόμενες στην παρούσα ενότητα ρυθμίσεις & υποχρεώσεις των φοιτητών ισχύουν και για

εκείνους τους φοιτητές του Παν/μίου Μακεδονίας που θα μετακινηθούν με μηδενική χρηματοδότηση,

εν όλω ή εν μέρει, από το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus Placement στο εξωτερικό.

Page 7: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

7

Οι φοιτητές που θα επιλεγούν θα πρέπει, πριν την μετακίνησή τους, να έχουν

καταθέσει αυτοπροσώπως στο Γραφείο Erasmus τα δικαιολογητικά που

απαιτούνται και ορίζονται στο κείμενο της προκήρυξης για πρακτικής άσκηση στο

πλαίσιο του προγράμματος Erasmus Plus, ώστε να λάβουν την α’ δόση της

υποτροφίας τους.

Οι φοιτητές φέρουν την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του Φορέα Υποδοχής, στον

οποίο και θα απασχοληθούν, καθώς και ενημέρωσης του Ιδρύματος για τυχόν

προβλήματα που θα ανακύψουν κατά το χρόνο συμμετοχής τους στο πρόγραμμα

πρακτικής άσκησης.

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν τα on-line τεστ γλωσσικής αξιολόγησης (OLS)

πριν και μετά το τέλος της κινητικότητάς τους. Οι φοιτητές που πραγματοποιούν

την πρακτική τους άσκηση στη μητρική τους γλώσσα απαλλάσσονται από την

υποχρέωση υποβολής του τεστ γλωσσικής αξιολόγησης.

Οι φοιτητές οφείλουν να υποβάλουν την τελική έκθεση EU Survey μετά το τέλος

της πρακτικής τους άσκησης.

Οι φοιτητές υποχρεούνται να ενημερώνουν σε τακτά χρονικά διαστήματα τον

Ερασμιακό Ακαδημαϊκά Υπεύθυνο και το Ίδρυμα για την πορεία της πρακτικής

άσκησης.

Οι φοιτητές που επιθυμούν να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους στο πρόγραμμα

Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus οφείλουν να ενημερώσουν το Γραφείο Erasmus

και τον Διοικητικά Υπεύθυνο του τμήματός τους σε διάστημα 3 εβδομάδων από τη

δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων και να προσκομίσουν Υπεύθυνη Δήλωσης

Ακύρωσης Συμμετοχής.

Οι φοιτητές οφείλουν μετά το τέλος της κινητικότητάς τους να προσκομίσουν στο

Γραφείο Erasmus όλα τα απαιτούμενα έγγραφα και να έχουν ολοκληρώσει όλες

τους τις υποχρεώσεις όπως αυτές περιγράφονται στην ιστοσελίδα του Γραφείου

Erasmus ώστε να λάβουν τη β’ δόση της υποτροφίας τους.

Page 8: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

8

Δ. Διοικητικά Υπεύθυνοι Τμημάτων

Οι Διοικητικά Υπεύθυνοι Erasmus των Τμημάτων του Ιδρύματος είναι υπεύθυνοι

για:

1. Την παραλαβή, σε ηλεκτρονική μορφή, της αίτησης κινητικότητας και των

συνοδευτικών αυτής εγγράφων, κατά την ορισμένη στο πλαίσιο της Προκήρυξης

χρονική περίοδο κατάθεσης των αιτημάτων κινητικότητας.

2. Τον έλεγχο του έγκυρου τρόπου συμπλήρωσης της αίτησης εκ μέρους του

ενδιαφερόμενου.

3. Την αποστολή, εντός τριών ημερών από την ημερομηνία κατάθεσης της αίτησης,

απαντητικού e-mail αναφορικά με την παραλαβή της έγκυρης αίτησής τους. Σε

διαφορετική περίπτωση ο ενδιαφερόμενος καλείται να επικοινωνήσει με τον

Διοικητικά Υπεύθυνο του Τμήματος για να επιβεβαιώσει την παραλαβή της

αίτησής του.

4. Την αποστολή των έγκυρων αιτημάτων μετακίνησης και των συνοδευτικών αυτών

εγγράφων στο Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος.

Ε. Γραφείο Erasmus Ιδρύματος

Αναφορικά με τη μετακίνηση των φοιτητών για πρακτική άσκηση στο πλαίσιο του

Προγράμματος Erasmus Plus, οι φοιτητές απευθύνονται στο Γραφείο Erasmus για:

1. Ενημέρωση σχετικά με τις οδηγίες του Προγράμματος.

2. Κατάθεση των απαραίτητων εγγράφων για την καταβολή των υποτροφιών πριν

και μετά την περίοδο κινητικότητας.

3. Βεβαιώσεις Συμμετοχής στο Πρόγραμμα.

Το Γραφείο Erasmus του Ιδρύματος αναλαμβάνει τον συντονισμό του Προγράμματος

ERASMUS PLUS έχοντας την ευθύνη για:

(i) Τη σύνταξη & ανάρτηση της προκήρυξης για πρακτική άσκηση του

Προγράμματος Erasmus Plus στην ιστοσελίδα του Γραφείου Erasmus

https://www.uom.gr/erasmus-office.

Page 9: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

9

(ii) Την ενημέρωση της ιστοσελίδας του Γραφείου Erasmus αναφορικά με τα

αναγκαία έντυπα & τις φόρμες για την υποβολή του αιτήματος κινητικότητας

εκ μέρους των φοιτητών https://www.uom.gr/erasmus-office/pos-ypobalete-

aithsh-5055

(iii) Την κατάταξη και ικανοποίηση των αιτημάτων των φοιτητών βάσει της

περιγρα-φόμενης διαδικασίας κατάταξης.

(iv) Την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων κινητικότητας στην ιστοσελίδα του Γρα-

φείου Erasmus, έπειτα από την έγκριση αυτών από την Τριμελή Επιτροπή

Αξιολόγησης.

(v) Τη διαδικασία απόδοσης των υποτροφιών στους δικαιούχους φοιτητές που

συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης Erasmus Plus.

ΣΤ. Φορείς Υποδοχής

1. Στο πλαίσιο πρακτικής άσκησης του Προγράμματος Erasmus Plus ,ως Φορέας

Υποδοχής ορίζεται το Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού (Ν.Π.Ι.Δ.) ή Δημοσίου Δικαίου

(Ν.Π.Δ.Δ.) της αλλοδαπής, στο οποίο ο μετακινούμενος φοιτητής του Ιδρύματος

θα απασχολείται για μία συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπως αυτή ορίζεται στο

πλαίσιο της Συμφωνίας Εκπαίδευσης (Training Agreement).

2. Ο αιτών φοιτητής έχει την αποκλειστική ευθύνη επιλογής του Φορέα Υποδοχής.

3. Φορείς υποδοχής μπορεί να είναι επιχειρήσεις, οργανισμοί, Ινστιτούτα, ΜΚΟ,

Πανεπιστήμια, δημόσιοι φορείς, σχολεία που βρίσκονται σε χώρα του

προγράμματος .

4. Ο Φορέας Υποδοχής φέρει την ευθύνη 1ον ανάθεσης στον φοιτητή του έργου

απασχόλησης και 2ον ανταπόκρισης στις υποχρεώσεις του, όπως αυτές απορρέουν

από την υπογραφείσα Συμφωνία Εκπαίδευσης.

Page 10: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

10

5. Στο πλαίσιο της Συμφωνίας Εκπαίδευσης ο φοιτητής δεν μπορεί να ορίσει ως

Φορέα Υποδοχής τα θεσμικά και άλλα όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης,

συμπεριλαμβανομένων (α) εξειδικευμένων οργανισμών & (β) οργανισμών που

διαχειρίζονται προγράμματα της Ε.Ε. σύμφωνα με τον Οδηγό του Προγράμματος

Erasmus (προκειμένου να αποφευχθεί πιθανή σύγκρουση συμφερόντων ή/και

διπλή χρηματοδότηση) https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-

bodies_en

Ζ. Ακαδημαϊκά Υπεύθυνοι

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος Erasmus έχει την ευθύνη ελέγχου της συμβατότητας του

αντικειμένου σπουδών του αιτούντος φοιτητή με εκείνο της θέσης απασχόλησής του

στο πλαίσιο της Πρακτικής Άσκησης, όπως αυτό περιγράφεται στο πλαίσιο του

προσκομισθέντος αποδεικτικού αποδοχής (letter of acceptance).

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος έχει τη δυνατότητα να απορρίψει το αποδεικτικό αποδοχής

του φορέα υποδοχής εφόσον:

1ον Το αντικείμενο του φορέα απασχόλησης, και άρα το αντικείμενο της πρακτικής

άσκησης δεν είναι συμβατό με το αντικείμενο σπουδών του φοιτητή.

2ον Ο φορέας υποδοχής αφορά σε φορείς & οργανισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος δεν μπορεί να απορρίπτει ένα αποδεικτικό αποδοχής

επικαλούμενος ζητήματα:

(i) Καταλληλότητας ή ποιότητας του φορέα υποδοχής.

(ii) Εργασιακής ασφάλειας του φοιτητή.

(iii) Γενικότερης ασφάλειας στη χώρα υποδοχής.

Ο Ακαδημαϊκά Υπεύθυνος δεν φέρει καμία νομική ή άλλη ευθύνη 1ον για κάθε ένα από

τα παραπάνω ζητήματα, 2ον για την εταιρεία που έχει επιλέξει ο φοιτητής, η οποία και

δεν υπόκειται σε καμία μορφή ελέγχου εκ μέρους του ιδίου ή του Ιδρύματος.

Page 11: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

11

Η απόρριψη ενός αποδεικτικού αποδοχής(letter of acceptance) εκ μέρους του

Ερασμιακού Ακαδημαϊκά Υπεύθυνου θα πρέπει να συνοδεύεται από έγγραφη

αιτιολόγηση της απόφασης του τελευταίου.

Η. Υποτροφίες

Οι υποτροφίες χορηγούνται αποκλειστικά σε φοιτητές οι οποίοι:

είναι εγγεγραμμένοι σε κανονικό πρόγραμμα σπουδών (1ου , 2ου ή 3ου κύκλου) του

Πανεπιστημίου Μακεδονίας,

δεν έχουν οικονομικές εκκρεμότητες με το Γραφείο Erasmus και το Ίδρυμα

Κρατικών Υποτροφιών (Ι.Κ.Υ.),

έχουν προσκομίσει στο Γραφείο Erasmus εγκαίρως όλα τα απαιτούμενα

δικαιολογητικά.

Θ. ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ

Η Επιτροπή Αξιολόγησης των αιτημάτων μετακίνησης των φοιτητών για πρακτική

άσκηση στο πλαίσιο του Προγράμματος Erasmus Plus είναι τριμελής.

Η θητεία της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι τριετής. Tα μέλη της ορίζονται με

απόφαση του Πρυτανικού Συμβουλίου και της Συγκλήτου του Ιδρύματος έπειτα

από σχετική εισήγηση του Αναπληρωτή Πρύτανη, Ιδρυματικά Υπεύθυνο για το

πρόγραμμα Erasmus.

Αντικείμενο της Επιτροπής Αξιολόγησης είναι η έγκριση των αιτημάτων μετα-

κίνησης των φοιτητών για πρακτική άσκηση, λαμβάνοντας υπόψη τους όρους και

τη διαδικασία κατάταξης όπως περιγράφονται στον παρόντα Κανονισμό .

Page 12: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

12

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΠΦ) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία κατάταξης των αιτημάτων μετακίνησης των προπτυχιακών φοιτητών για

πρακτική άσκηση πραγματοποιείται βάσει ενός αλγορίθμου κατάταξης ο οποίος

αποδίδει μόρια (μονάδες) λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια κατάταξης:

1. Μοριοδότηση σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί για πρακτική άσκηση μέσω του

προγράμματος Erasmus Plus κατά τις δυο (2) τελευταίες προσκλήσεις

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας προπτυχιακός

φοιτητής στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 15 μόρια σε περίπτωση που δεν έχει

μετακινηθεί ποτέ. Ανάλογα με το πλήθος των μετακινήσεων ισχύει η παρακάτω

μοριοδότηση.

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

(Erasnus+) για πρακτική άσκηση

ΜΟΡΙΑ

0 15

1 5

≥ 2 0

2. Μοριοδότηση σύμφωνα με τον μέσο όρο (Μ.Ο.) των επιτυχώς εξετασθέντων

μαθημάτων μέχρι και την εξεταστική του εξαμήνου φοίτησης που προηγείται

εκείνου του χρόνου κατάθεσης του αιτήματος κινητικότητας και αποδεικνύεται

από την αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. Το

μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας προπτυχιακός φοιτητής στο συγκεκριμένο

κριτήριο είναι 20 μόρια. Π.χ. αν ο μέσος όρος ενός προπτυχιακού φοιτητή είναι

8,48 θα λάβει 8,48x2=16,96 μονάδες. Δηλαδή, τόσες μονάδες όσος είναι ο

μέσος όρος των επιτυχώς εξετασθέντων μαθημάτων πολλαπλασιαζόμενες με το

2.

Μέσος Όρος ΜΟΡΙΑ

[5…10] Αντίστοιχα μόρια x 2

3. Μοριοδότηση σχετικά με το έτος φοίτησης που διανύει ο προπτυχιακός

φοιτητής κατά τη χρονική στιγμή κατάθεσης του αιτήματός του. Το μέγιστο

που μπορεί να λάβει ένας προπτυχιακός φοιτητής στο συγκεκριμένο κριτήριο

είναι 20 μόρια. Ακολουθεί ο πίνακας με τη μοριοδότηση ανάλογα με το έτος

φοίτησης που διανύει ο προπτυχιακός φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να

μετακινηθεί.

Page 13: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

13

ΕΤΟΣ

ΦΟΙΤΗΣΗΣ

ΜΟΡΙΑ

4 20

3 15

≥ 5 10

4. Μοριοδότηση σύμφωνα με τον αριθμό των μαθημάτων στα οποία ο

προπτυχιακός φοιτητής έχει εξεταστεί ανεπιτυχώς κατά τη χρονική στιγμή

κατάθεσης του αιτήματος μετακίνησης, όπως αυτός αποδεικνύεται από την

αναλυτική βαθμολογία που συνοδεύει την αίτηση του υποψηφίου. Το μέγιστο

(20 μόρια) αντιστοιχεί στην περίπτωση όπου ο προπτυχιακός φοιτητής έχει

εξεταστεί επιτυχώς στο 90% - 100% των μαθημάτων του. Ακολουθεί ο πίνακας

με τη μοριοδότηση.

ΠΛΗΘΟΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΜΟΡΙΑ

[0, 10)% 20

[10, 20)% 15

[20, 50)% 10

≥ 50% 0

5. Μοριοδότηση σύμφωνα με την πιστοποιημένη επάρκεια στη γλώσσα που

ζητείται από τον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο

γλωσσών. Το μέγιστο (25 μόρια) αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2.

Ακολουθεί ο πίνακας με τη μοριοδότηση.

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ

Γ2 25

Γ1 15

Β2 5

Β1 0

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος/α ανήκει στην κατηγορία των ΑΜΕΑ

βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) το σύνολο των μορίων που

συγκεντρώνει προσαυξάνεται κατά 50%.

Σχετικά με την ορθότητα του προηγούμενου αλγορίθμου: Τον μεγαλύτερο βαθμό

(100 μόρια) μπορεί να τον λάβει ένας προπτυχιακός φοιτητής, του οποίου το προφίλ

είναι το εξής:

Δεν έχει μετακινηθεί ποτέ στα πλαίσια του Erasmus+ (15 μόρια)

Έχει ΜΟ πτυχίου 10 (20 μόρια)

Διανύει το 4ο έτος φοίτησης (20 μόρια)

Έχει εξεταστεί επιτυχώς στο 90% - 100% των μαθημάτων του. (20 μόρια)

Page 14: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

14

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ2 (25 μόρια)

Τον μικρότερο βαθμό (20 μόρια) θα το λάβει ένας προπτυχιακός φοιτητής, του

οποίου το προφίλ είναι το εξής:

Έχει μετακινηθεί τουλάχιστον δυο (2) φορές στα πλαίσια του Erasmus+ (0

μόρια)

Έχει ΜΟ πτυχίου 5 (10 μόρια)

Διανύει μεγαλύτερο ή ίσο από το 5ο έτος φοίτησης (10 μόρια)

Δεν έχει εξεταστεί επιτυχώς σε περισσότερο από το 50% των μαθημάτων

του (0 μόρια)

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 (0 μόρια)

Μετά τη μοριοδότηση όλων των αιτούντων πραγματοποιείται φθίνουσα

ταξινόμηση σε σχέση με τα συνολικά μόρια. Ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις

(k – θέσεις) επιλέγονται οι k επικρατέστεροι με αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα

πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, παρουσία του

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Page 15: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

15

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ (ΜΦ) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία κατάταξης των αιτημάτων μετακίνησης των μεταπτυχιακών φοιτητών

για πρακτική άσκηση πραγματοποιείται βάσει ενός αλγορίθμου κατάταξης ο οποίος

αποδίδει μόρια (μονάδες) λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια κατάταξης:

6. Μοριοδότηση σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος

Erasmus Plus για πρακτική άσκηση κατά την μια (1) τελευταία πρόσκληση

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας προπτυχιακός

φοιτητής στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 15 μόρια σε περίπτωση που δεν έχει

μετακινηθεί ποτέ. Ανάλογα με το πλήθος των μετακινήσεων ισχύει η παρακάτω

μοριοδότηση.

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

(Erasnus+) για πρακτική άσκηση

ΜΟΡΙΑ

0 15

≥ 1 5

7. Μοριοδότηση σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών

εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα

πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού

συγγραφείς. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής στο

συγκεκριμένο κριτήριο είναι 20 μόρια.

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

ΜΟΡΙΑ

≥ 3 20

2 15

1 10

0 0

Page 16: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

16

8. Μοριοδότηση σύμφωνα με τις συμμετοχές των μεταπτυχιακών φοιτητών σε

διεθνή/εθνικά επιστημονικά συνέδρια, με κριτές, στα πλαίσια των οποίων

παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας

μεταπτυχιακός φοιτητής στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 20 μόρια.

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

(ΣΥΝΕΔΡΙΑ)

ΜΟΡΙΑ

≥ 3 20

2 15

1 10

0 0

9. Μοριοδότηση σύμφωνα με το βαθμό του προπτυχιακού του τίτλου σπουδών.

Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας προπτυχιακός φοιτητής στο συγκεκριμένο

κριτήριο είναι 20 μόρια. Π.χ. αν ο μέσος όρος του προπτυχιακού τίτλου

σπουδών είναι 8,48 θα λάβει 8,48x2=16,96 μονάδες. Δηλαδή, τόσες μονάδες

όσος είναι ο μέσος όρος του πτυχίου πολλαπλασιαζόμενες με το 2.

Μέσος Όρος ΜΟΡΙΑ

[5…10] Αντίστοιχα μόρια x 2

10. Μοριοδότηση σύμφωνα με την πιστοποιημένη επάρκεια στη γλώσσα που

ζητείται από τον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο

γλωσσών. Το μέγιστο (25 μόρια) αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2.

Ακολουθεί ο πίνακας με τη μοριοδότηση.

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ

Γ2 25

Γ1 15

Β2 5

Β1 0

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος/α ανήκει στην κατηγορία των ΑΜΕΑ

βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) το σύνολο των μορίων που

συγκεντρώνει προσαυξάνεται κατά 50%.

Σχετικά με την ορθότητα του προηγούμενου αλγορίθμου: Τον μεγαλύτερο βαθμό

(100 μόρια) μπορεί να τον λάβει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, του οποίου το

προφίλ είναι το εξής:

Δεν έχει μετακινηθεί ποτέ στα πλαίσια του Erasmus+ (15 μόρια)

Περισσότερες από 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (20 μόρια)

Page 17: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

17

Περισσότερες από 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια (20 μόρια)

Έχει ΜΟ πτυχίου 10 (20 μόρια)

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ2 (25 μόρια)

Τον μικρότερο βαθμό (15 μόρια) θα το λάβει ένας μεταπτυχιακός φοιτητής, του

οποίου το προφίλ είναι το εξής:

Έχει μετακινηθεί τουλάχιστον μια (1) φορά στα πλαίσια του Erasmus+ (5

μόρια)

Δεν έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (0 μόρια)

Δεν έχει παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια (0 μόρια)

Έχει ΜΟ πτυχίου 5 (10 μόρια)

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 (0 μόρια)

Μετά τη μοριοδότηση όλων των αιτούντων πραγματοποιείται φθίνουσα

ταξινόμηση σε σχέση με τα συνολικά μόρια. Ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις

(k – θέσεις) επιλέγονται οι k επικρατέστεροι με αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα

πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, παρουσία του

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.

Page 18: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

18

ΚΙΝΗΤΙΚΟΤΗΤΑ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΔΙΔΑΚΤΟΡΩΝ (ΥΔ) ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ

ΑΣΚΗΣΗ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Η διαδικασία κατάταξης των αιτημάτων μετακίνησης των υποψηφίων διδακτόρων για

πρακτική άσκηση πραγματοποιείται βάσει ενός αλγορίθμου κατάταξης ο οποίος

αποδίδει μόρια (μονάδες) λαμβάνοντας υπόψη τα παρακάτω κριτήρια κατάταξης:

11. Μοριοδότηση σε όσους δεν έχουν μετακινηθεί μέσω του προγράμματος

Erasmus Plus για πρακτική άσκηση κατά δυο (2) τελευταίες προσκλήσεις

εκδήλωσης ενδιαφέροντος. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος

διδάκτορας στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 15 μόρια σε περίπτωση που δεν

έχει μετακινηθεί ποτέ. Ανάλογα με το πλήθος των μετακινήσεων ισχύει η

παρακάτω μοριοδότηση.

ΠΛΗΘΟΣ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΕΩΝ

(Erasnus+) για πρακτική άσκηση

ΜΟΡΙΑ

0 15

1 10

≥ 2 5

12. Μοριοδότηση σύμφωνα με τον αριθμό των δημοσιευμένων ερευνητικών

εργασιών τους σε αναγνωρισμένα επιστημονικά περιοδικά με κριτές, στα

πλαίσια των οποίων είναι είτε οι μοναδικοί συγγραφείς είτε από κοινού

συγγραφείς. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος διδάκτορας στο

συγκεκριμένο κριτήριο είναι 20 μόρια.

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

(ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ)

ΜΟΡΙΑ

≥ 3 20

2 15

1 10

0 0

Page 19: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

19

13. Μοριοδότηση σύμφωνα με τις συμμετοχές των υποψηφίων διδακτόρων σε

διεθνή/εθνικά επιστημονικά συνέδρια, με κριτές, στα πλαίσια των οποίων

παρουσίασαν ερευνητικές τους εργασίες. Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας

υποψήφιος διδάκτορας στο συγκεκριμένο κριτήριο είναι 20 μόρια.

ΠΛΗΘΟΣ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΩΝ

(ΣΥΝΕΔΡΙΑ)

ΜΟΡΙΑ

≥ 3 20

2 15

1 10

0 0

14. Μοριοδότηση σύμφωνα με το βαθμό του μεταπτυχιακού του τίτλου σπουδών.

Το μέγιστο που μπορεί να λάβει ένας υποψήφιος διδάκτορας στο συγκεκριμένο

κριτήριο είναι 20 μόρια. Π.χ. αν ο μέσος όρος του μεταπτυχιακού τίτλου

σπουδών είναι 8,48 θα λάβει 8,48x2=16,96 μονάδες. Δηλαδή, τόσες μονάδες

όσος είναι ο μέσος όρος του μεταπτυχιακού πτυχίου πολλαπλασιαζόμενες με

το 2.

Μέσος Όρος ΜΟΡΙΑ

[5…10] Αντίστοιχα μόρια x 2

15. Μοριοδότηση σύμφωνα με την πιστοποιημένη επάρκεια στη γλώσσα που

ζητείται από τον φορέα υποδοχής, σύμφωνα με το Κοινό Ευρωπαϊκό πλαίσιο

γλωσσών. Το μέγιστο (25 μόρια) αντιστοιχεί στο επίπεδο γλωσσομάθειας Γ2.

Ακολουθεί ο πίνακας με τη μοριοδότηση.

ΕΠΙΠΕΔΟ

ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

ΜΟΡΙΑ

Γ2 25

Γ1 15

Β2 5

Β1 0

Στην περίπτωση κατά την οποία ο υποψήφιος/α ανήκει στην κατηγορία των ΑΜΕΑ

βάσει του Ν. 4186 (ΦΕΚ 193/17-09-2013) το σύνολο των μορίων που

συγκεντρώνει προσαυξάνεται κατά 50%.

Σχετικά με την ορθότητα του προηγούμενου αλγορίθμου: Τον μεγαλύτερο βαθμό

(100 μόρια) μπορεί να τον λάβει ένας υποψήφιος διδάκτορας, του οποίου το προφίλ

είναι το εξής:

Page 20: Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 · 2020-07-16 · 1 Πργραμμα Erasmus+/KEY ACTION 1 Κανονισμ )ς Κινητικτητας Φοιτητ +ν για Πρακτική

20

Δεν έχει μετακινηθεί ποτέ στα πλαίσια του Erasmus+ (15 μόρια)

Περισσότερες από 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (20 μόρια)

Περισσότερες από 3 δημοσιεύσεις σε επιστημονικά συνέδρια (20 μόρια)

Έχει ΜΟ μεταπτυχιακού πτυχίου 10 (20 μόρια)

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Γ2 (25 μόρια)

Τον μικρότερο βαθμό (15 μόρια) θα το λάβει ένας υποψήφιος διδάκτορας, του

οποίου το προφίλ είναι το εξής:

Έχει μετακινηθεί τουλάχιστον μια (1) φορά στα πλαίσια του Erasmus+ (5

μόρια)

Δεν έχει δημοσιεύσεις σε επιστημονικά περιοδικά (0 μόρια)

Δεν έχει παρουσιάσεις σε επιστημονικά συνέδρια (0 μόρια)

Έχει ΜΟ μεταπτυχιακού πτυχίου 5 (10 μόρια)

Έχει πιστοποιητικό γλωσσομάθειας Β1 (0 μόρια)

Μετά τη μοριοδότηση όλων των αιτούντων πραγματοποιείται φθίνουσα

ταξινόμηση σε σχέση με τα συνολικά μόρια. Ανάλογα με τις προσφερόμενες θέσεις

(k – θέσεις) επιλέγονται οι k επικρατέστεροι με αντίστοιχο αριθμό επιλαχόντων.

Σε περίπτωση ισοψηφίας μεταξύ των αιτούντων που πληρούν τις προϋποθέσεις, θα

πραγματοποιείται κλήρωση μεταξύ των ισοψηφησάντων, παρουσία του

Αντιπρύτανη Ακαδημαϊκών Υποθέσεων.