Διακήρυξη Α -...

of 44/44
ΕΥΔ ΕΠΑΕ Διακήρυξη Α.Π.: 8769/1940Δ/Δ03, 16.7.2009 Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ” Αρχείο σε MS WORD (για την υποβοήθηση των υποψηφίων στη σύνταξη των προσφορών τους) που περιλαμβάνει: 1. Το άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Μέρους Β΄ της διακήρυξης 2. Το άρθρο 5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ του Μέρους Β΄ της διακήρυξης ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ από το Τεύχος Διακήρυξης διαγωνισμού “Δράσεις πληροφόρησης και δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ” σελ 1 από 44
 • date post

  11-Aug-2020
 • Category

  Documents

 • view

  0
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of Διακήρυξη Α -...

Διακήρυξη Α

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Διακήρυξη Α.Π.: 8769/1940Δ/Δ03, 16.7.2009

Ανοικτού διεθνούς Διαγωνισμού για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ”

Αρχείο σε MS WORD(για την υποβοήθηση των υποψηφίων στη σύνταξη των προσφορών τους) που περιλαμβάνει:

1. Το άρθρο 3 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ του Μέρους Β΄ της διακήρυξης

2. Το άρθρο 5 ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ του Μέρους Β΄ της διακήρυξης

ΑΡΘΡΟ 3. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.1 Κύρια Δικαιολογητικά

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν στην Ελληνική γλώσσα, στο φάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ» τα κάτωθι οριζόμενα δικαιολογητικά.

Δικαιολογητικά που έχουν εκδοθεί εκτός Ελλάδος θα συνοδεύονται, επί ποινή αποκλεισμού, από επίσημη μετάφρασή τους στην Ελληνική γλώσσα. Ως επίσημη μετάφραση θεωρείται η διενεργούμενη από την μεταφραστική υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, από δικηγόρο ή από συμβολαιογράφο, που έχουν δικαίωμα επικύρωσης μετάφρασης.

3.1.1Στοιχεία και Δικαιολογητικά Συμμετοχής

Οι υποψήφιοι Ανάδοχοι οφείλουν, μαζί με την προσφορά τους να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού στον υποφάκελο “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ” της προσφοράς τα ακόλουθα κατά περίπτωση δικαιολογητικά συμμετοχής.

Επίσης, θα πρέπει να συμπεριλάβουν συμπληρωμένους τους παρακάτω πίνακες κατά περίπτωση (σύμφωνα με τη νομική τους μορφή), λαμβάνοντας υπόψη τις ακόλουθες επεξηγήσεις / οδηγίες:

· Στη Στήλη «ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ» περιγράφονται τα αντίστοιχα δικαιολογητικά που θα πρέπει να υποβληθούν υποχρεωτικά μαζί με την Προσφορά.

· Στη στήλη «ΑΠΑΙΤΗΣΗ» όπου έχει συμπληρωθεί η λέξη «ΝΑΙ», σημαίνει ότι το αντίστοιχο δικαιολογητικό πρέπει να υποβληθεί υποχρεωτικά από τον υποψήφιο Ανάδοχο.

· Στη στήλη «ΑΠΑΝΤΗΣΗ» σημειώνεται η απάντηση του υποψήφιου Αναδόχου που έχει τη μορφή ΝΑΙ/ΟΧΙ εάν το αντίστοιχο δικαιολογητικό υποβάλλεται ή όχι.

· Στη στήλη «ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ» θα καταγραφεί από τον υποψήφιο Ανάδοχο το αντίστοιχο κεφάλαιο ή ενότητα του «Φακέλου Δικαιολογητικών», στον οποίο περιλαμβάνεται το απαιτούμενο δικαιολογητικό.

Ι. Οι Έλληνες Πολίτες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό.

ΝΑΙ

2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 3.2 της παρούσας.

ΝΑΙ

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα (α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (β) δωροδοκίας, (γ)απάτης, (δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δε συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα :

(α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, διαδικασία συνδιαλλαγής ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής πτωχευτικού συμβιβασμού

(γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του

(δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα

(ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

(στ) δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή των πληροφοριών που απαιτούνται για την εφαρμογή της παρούσης.

ΝΑΙ

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης, δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά μέσω αντιπροσώπου)

ΝΑΙ

6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως και εγκαίρως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παραγρ. 1 περιπτώσεις α – δ και παραγρ. 2 περ.γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή διαδικασία συνδιαλλαγής

γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής

δ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΝΑΙ

II. Οι Αλλοδαποί Πολίτες

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

ΝΑΙ

2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας.

ΝΑΙ

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν στο πρόσωπο του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 και συγκεκριμένα ότι δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα (α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (β) δωροδοκίας, (γ)απάτης, (δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα:

(α) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών , η σε διαδικασία συνδιαλλαγής ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,

(γ) δεν έχει καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης με ισχύ δεδικασμένου, σύμφωνα με τις διατάξεις της χώρας όπου εκδόθηκε η απόφαση και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του

(δ) δεν έχει διαπράξει σοβαρό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του ιδιότητα

(ε) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

ΝΑΙ

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης, δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά μέσω αντιπροσώπου).

ΝΑΙ

6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως και εγκαίρως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι ο υποψήφιος Ανάδοχος δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παραγρ. 1 περιπτώσεις α – δ και παραγρ. 2 περ.γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007.

Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

(β) πιστοποιητικό αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν τελούν σε πτώχευση, εκκαθάριση, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών, ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του

(γ) πιστοποιητικό της αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής ότι δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικό συμβιβασμό ή διαδικασία συνδιαλλαγής ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του

(δ) πιστοποιητικά φορολογικής και ασφαλιστικής ενημερότητας.

ΝΑΙ

III. Τα ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

ΝΑΙ

2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας.

ΝΑΙ

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 1 και του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα δεν έχει καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα (α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (β) δωροδοκίας, (γ)απάτης, (δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες .

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα:

(α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 περιπτώσεις γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα δεν έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή τους, δεν έχουν διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική τους δραστηριότητα, δεν είναι ένοχοι σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας.

(β) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή αναστολή εργασιών

(γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920 όπως εκάστοτε ισχύει, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικού συμβιβασμού

(δ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

ΝΑΙ

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης, δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά μέσω αντιπροσώπου).

ΝΑΙ

6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως και εγκαίρως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007

α) απόσπασμα ποινικού μητρώου από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., ο πρόεδρος και ο διευθύνων σύμβουλος Α.Ε., οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παραγρ. 1 περιπτώσεις α – δ και παραγρ. 2 περ.γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι

(α) δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, ή αναστολή εργασιών

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση, εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικού συμβιβασμού

(γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

7.

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης με το πρότυπο ΕΛΟΤ 1435 “ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ – ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΟΥΣ” από διαπιστευμένους φορείς πιστοποίησης (άρθρο 12 παρ. 2 I του Ν. 3688/2008, ΦΕΚ Α΄ 163 15.08.2008) ή θεωρημένο αντίγραφο αιτήσεως για την χορήγηση πιστοποιητικού συμμορφώσεως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 12 παρ. 3 περ. ζ τελευταίο εδάφιο του Ν. 3688/2008

ΝΑΙ

8.

Στην περίπτωση των ημεδαπών ανωνύμων εταιρειών τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο ΠΔ 82/1996 άρθρο 1 (ΦΕΚ Α΄ 66/1966) περί ονομαστικοποίησης των μετοχών και συγκεκριμένα

(ι) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής που εποπτεύει σύμφωνα με τις διατάξεις του κ.ν. 2190/1920 την εταιρεία από το οποίο προκύπτει ότι οι μετοχές της με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές και

(ιι) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο βιβλίο μετόχων της εταιρείας το πολύ τριάντα εργάσιμες ημέρες πριν από την ημέρα υποβολής της προσφοράς.

(ιιι) Σε περίπτωση κατά την οποία από την κατάσταση των μετόχων προκύπτει ότι μέτοχοι της εταιρείας είναι άλλες ανώνυμες εταιρείες πρέπει να προσκομίζονται περαιτέρω τα ως άνω υπό (ι) και (ιι) στοιχεία για την ονομαστικοποίηση των μετοχών των άλλων ανωνύμων εταιρειών

(Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια της ημεδαπής και των κρατών-μελών της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ εταιρίες με βάση το άρθρο 8 παρ.3 του 3310/2005).

ΝΑΙ

9.

Σε περίπτωση συμμετοχής εταιρειών άλλης νομικής μορφής πλην των ανωνύμων εταιρειών, στις οποίες συμμετέχουν ή κατέχουν εταιρικά μερίδια ανώνυμες εταιρείες με ποσοστό συμμετοχής στο κεφάλαιο τουλάχιστον 1%, οι μετοχές τους πρέπει να είναι υποχρεωτικά ονομαστικές μέχρι και του τελευταίου φυσικού προσώπου, οπότε επιβάλλεται η υποχρέωση του σημείου 8 (ι ως ιιι) της παρούσας κατηγορίας.

IV. Τα αλλοδαπά νομικά πρόσωπα

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Αίτηση συμμετοχής στο διαγωνισμό

ΝΑΙ

2.

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παράγραφο 3.2 της παρούσας.

ΝΑΙ

3.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι: δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 45 παρ. 1 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα δεν έχει /έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη απόφαση για ένα ή περισσότερα από τα αδικήματα (α) συμμετοχής σε εγκληματική οργάνωση (β) δωροδοκίας, (γ) απάτης, (δ) νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι δεν συντρέχουν στο πρόσωπό του υποψηφίου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα:

(α) δεν συντρέχουν στο πρόσωπο α) των διαχειριστών Ο.Ε. και Ε.Ε., β) των διαχειριστών ΕΠΕ, γ) του προέδρου και διευθύνοντος συμβούλου Α.Ε., δ) των νομίμων εκπροσώπων κάθε άλλου νομικού προσώπου λόγοι αποκλεισμού από τους αναφερόμενους στο άρθρο 43 παρ 2 περιπτώσεις γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007 και συγκεκριμένα δεν έχει/έχουν καταδικασθεί βάσει δικαστικής απόφασης που έχει ισχύ δεδικασμένου και η οποία διαπιστώνει αδίκημα σχετικό με την επαγγελματική διαγωγή του, δεν έχει διαπράξει σοβαρό επαγγελματικό παράπτωμα συναφές με το αντικείμενο του διαγωνισμού ή σε σχέση με την επαγγελματική του δραστηριότητα, δεν είναι ένοχος σοβαρών ψευδών δηλώσεων κατά την παροχή πληροφοριών που απαιτούνται κατά την εφαρμογή της παρούσας.

(β) δεν τελεί σε πτώχευση εκκαθάριση, υπό κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,

(γ) δεν έχει κινηθεί εις βάρος του διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,

(γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του.

ΝΑΙ

5.

Παραστατικό εκπροσώπησης, δυνάμει του οποίου παρέχεται εγγράφως ειδική πληρεξουσιότητα προς εκείνον που υποβάλει την Προσφορά (εφόσον ο υποψήφιος ανάδοχος υποβάλλει την προσφορά μέσω αντιπροσώπου).

ΝΑΙ

6.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση του γνησίου της υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του παρόντος διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση να προσκομίσει προσηκόντως και εγκαίρως σύμφωνα με την διάταξη του άρθρου 25 του Ν. 3614/2007:

α) Απόσπασμα ποινικού μητρώου ή άλλο ισοδύναμο έγγραφο αρμόδιας δικαστικής ή διοικητικής αρχής της χώρας εγκατάστασης, από το οποίο να προκύπτει ότι οι διαχειριστές Ο.Ε. και Ε.Ε., οι διαχειριστές Ε.Π.Ε., ο Πρόεδρος και ο Διευθύνων Σύμβουλος Α.Ε. και οι νόμιμοι εκπρόσωποι κάθε άλλου νομικού προσώπου δεν έχουν καταδικαστεί με αμετάκλητη καταδικαστική απόφαση για τα αδικήματα που προβλέπονται στο Άρθρο 43 παραγρ. 1 περιπτώσεις α – δ και παραγρ. 2 περ.γ, δ και ζ του Π.Δ. 60/2007. Το απόσπασμα αυτό πρέπει να έχει εκδοθεί το πολύ τρεις (3) μήνες πριν από την ημερομηνία ειδοποίησης από την Αναθέτουσα Αρχή.

β) Τα δικαιολογητικά που αποδεικνύουν ότι

(α) δεν τελεί σε πτώχευση, εκκαθάριση κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ή υπό ειδική εκκαθάριση του Ν. 1892/1990, διαδικασία συνδιαλλαγής, παύση εργασιών, αναγκαστική διαχείριση, ή πτωχευτικό συμβιβασμό, αναστολή εργασιών ή δεν τελεί σε ανάλογη κατάσταση που προβλέπεται από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του,

(β) δεν έχει κινηθεί εις βάρος τους διαδικασία κήρυξης σε πτώχευση εκκαθάριση, κοινή εκκαθάριση του κ.ν. 2190/1920, όπως εκάστοτε ισχύει, ανοίγματος διαδικασίας συνδιαλλαγής, αναγκαστική διαχείριση, πτωχευτικού συμβιβασμού ή οποιαδήποτε άλλη παρόμοια διαδικασία προβλεπόμενη από τις διατάξεις της χώρας εγκατάστασής του

(γ) είναι φορολογικά και ασφαλιστικά ενήμερος ως προς τις υποχρεώσεις του που αφορούν στις εισφορές κοινωνικής ασφάλισης (κύριας και επικουρικής) και ως προς τις φορολογικές υποχρεώσεις του

ΝΑΙ

7.

Στην περίπτωση των αλλοδαπών ανωνύμων εταιρειών και εφόσον κατά το δίκαιο της χώρας της έδρας τους επιβάλλεται για το σύνολο της δραστηριότητάς τους ή για συγκεκριμένη δραστηριότητα η ονομαστικοποίηση των μετοχών τους στο σύνολό τους μέχρι φυσικού προσώπου, τα δικαιολογητικά και πιστοποιητικά που προβλέπονται στο άρθρο 8 παρ. 8 παρ α υποπεριπτώσεις αα, ββ και γγ Ν. 3310/2005 περί ονομαστικοποίησης των μετοχών και συγκεκριμένα

(ι) πιστοποιητικό της αρμόδιας αρχής κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της εταιρείας από το οποίο να προκύπτει ότι οι μετοχές της, με βάση το ισχύον καταστατικό της είναι ονομαστικές,

(ιι) αναλυτική κατάσταση με τα στοιχεία των μετόχων της υποψήφιας εταιρείας και τον αριθμό των μετοχών κάθε μετόχου όπως τα στοιχεία αυτά είναι καταχωρημένα στο τηρούμενο βιβλίο μετόχων κατά το δίκαιο του κράτους της έδρας της με ημερομηνία το αργότερο 30 εργάσιμες ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας,

(ιιι) κάθε άλλο έγγραφο από το οποίο μπορεί να προκύπτει η ονομαστικοποίηση μέχρι φυσικού προσώπου των μετοχών της υποψήφιας που έχει συντελεστεί το αργότερο 30 ημέρες πριν από την υποβολή της υποψηφιότητας. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση κατά την οποία το δίκαιο της χώρας στην οποία έχουν την έδρα τους οι υποψήφιες αλλοδαπές ανώνυμες εταιρείες δεν επιβάλλει υποχρέωση ονομαστικοποίησης των μετοχών τους, προσκομίζεται σχετική βεβαίωση από την αρμόδια αρχή της χώρας αυτής, άλλως υπεύθυνη δήλωση του υποψηφίου καθώς και έγκυρη ενημερωμένη κατάσταση των μετόχων της που κατέχουν τουλάχιστον το 1% των μετοχών ή δικαιωμάτων ψήφου, σύμφωνα με τα οριζόμενα στην διάταξη του άρθρου 8 παρ.2 και παρ 9 του Ν. 3310/2005

(Η υποχρέωση περαιτέρω ονομαστικοποίησης μέχρι φυσικού προσώπου δεν ισχύει για τις εισηγμένες στα χρηματιστήρια κρατών-μελών της Ε.Ε. ή του ΟΟΣΑ εταιρίες με βάση το άρθρο 8 παρ.3 του Ν. 3310/2005).

ΝΑΙ

V. Οι Ενώσεις οικονομικών φορέων

Α/Α

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΟΥ

ΑΠΑΙΤΗΣΗ

ΑΠΑΝΤΗΣΗ

ΠΑΡΑΠΟΜΠΗ

1.

Για κάθε Μέλος της Ένωσης οικονομικών φορέων που υποβάλλουν κοινή προσφορά, πρέπει να κατατεθούν όλα τα παραπάνω κατά περίπτωση Δικαιολογητικά (υπό I-V), για κάθε οικονομικό φορέα που συμμετέχει στην ένωση.

ΝΑΙ

2.

Συμφωνητικό μεταξύ των μελών της Ένωσης με το οποίο:

· να συστήνεται η Ένωση,

· να αναγράφεται και να οριοθετείται με σαφήνεια η έκταση και το είδος της συμμετοχής του κάθε μέλους της ένωσης προμηθευτών,

· να δηλώνεται ένα Μέλος ως υπεύθυνο για το συντονισμό και τη διοίκηση όλων των Μελών της Ένωσης (leader)

· να ορίζεται κοινός εκπρόσωπος της Ένωσης και των μελών της για τη συμμετοχή της στο Διαγωνισμό και την εκπροσώπηση της Ένωσης και των μελών της έναντι του Κυρίου του Έργου.

ΝΑΙ

3.

Πράξη του αρμόδιου οργάνου κάθε Μέλους της Ένωσης από το οποίο να προκύπτει η έγκριση του για τη συμμετοχή του Μέλους:

· στην Ένωση και

· στο Διαγωνισμό.

ΝΑΙ

4.

Υπεύθυνη δήλωση της παρ.4 του άρθρου 8 του Ν.1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογραφής, στην οποία θα αναγράφονται τα στοιχεία του διαγωνισμού και ο υποψήφιος θα δηλώνει ότι:

Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο ή ανωτέρας βίας, μέλος της ένωσης δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις της ένωσης κατά τον χρόνο αξιολόγησης των προσφορών, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη ολόκληρης της κοινής προσφοράς με την ίδια τιμή.

Εάν η παραπάνω ανικανότητα προκύψει κατά τον χρόνο εκτέλεσης της σύμβασης, τα υπόλοιπα μέλη συνεχίζουν να έχουν την ευθύνη της ολοκλήρωσης αυτής με την ίδια τιμή και τους ίδιους όρους.

ΝΑΙ

3.1.2 Υποχρεώσεις / διευκρινήσεις σχετικά με Ένωση/ Κοινοπραξία

Αν η εκτέλεση του Έργου αναληφθεί από Ένωση Οικονομικών φορέων ισχύουν για την εκτέλεση του Έργου οι παρακάτω ειδικές ρυθμίσεις:

1. Η εγγυητική Επιστολή Καλής Εκτέλεσης του Έργου πρέπει να είναι κοινή υπέρ όλων των μελών της Ένωσης.

2. Τα μέλη της Ένωσης οικονομικών φορέων ευθύνονται απέναντι στον Εργοδότη αλληλεγγύως αδιαιρέτως και εις ολόκληρο, για κάθε υποχρέωση που απορρέει από τη Σύμβαση ή από τον νόμο.

3. Η Ένωση/ Κοινοπραξία δεν υποχρεούται από την Αναθέτουσα Αρχή να περιβληθεί ιδιαίτερη νομική μορφή προκειμένου να υποβάλει Προσφορά. Ωστόσο στην περίπτωση που της ανατεθεί το Έργο, υποχρεούται να περιβληθεί τη νομική μορφή της Κοινοπραξίας.

4. Με την υποβολή της Προσφοράς κάθε Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας ευθύνεται αλληλέγγυα και εις ολόκληρο. Σε περίπτωση κατακύρωσης του Έργου στην Ένωση/ Κοινοπραξία, η ευθύνη αυτή εξακολουθεί μέχρι πλήρους εκτέλεσης της Σύμβασης.

5. Σε περίπτωση που εξαιτίας ανικανότητας για οποιοδήποτε λόγο, Μέλος της Ένωσης/ Κοινοπραξίας δεν μπορεί να ανταποκριθεί στις υποχρεώσεις του ως μέλους της Ένωσης/ Κοινοπραξίας κατά το χρόνο εκτέλεσης της Σύμβασης, τότε οι συμβατικοί όροι εκπληρώνονται από τα εναπομείναντα Μέλη της Ένωσης/ Κοινοπραξίας, η Σύμβαση εξακολουθεί να υφίσταται ως έχει και να παράγει όλα τα έννομα αποτελέσματά της με την ίδια τιμή και όρους.

3.1.3 Διευκρινήσεις σχετικά με υποβολή Δικαιολογητικών Συμμετοχής

1. Για ημεδαπά Νομικά Πρόσωπα, εισηγμένα στο Χρηματιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος, θα υποβάλει βεβαίωση του ΧΑΑ ή υπεύθυνη δήλωση του Ν.1599/1986 με θεώρηση του γνήσιου της υπογραφής, στην οποία ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου, θα δηλώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο είναι εισηγμένο σε Χρηματιστήριο.

2. Για αλλοδαπά Νομικά Πρόσωπα εισηγμένα σε Χρηματιστήριο, ο υποψήφιος Ανάδοχος θα υποβάλει ένορκη δήλωση ενώπιον αρμόδιας Αρχής ή συμβολαιογράφου ή, αν στην χώρα του υποψήφιου Αναδόχου δεν προβλέπεται ένορκη δήλωση, υπεύθυνη δήλωση ενώπιον Δικαστικής ή Διοικητικής Αρχής, συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού στην οποία ο Νόμιμος Εκπρόσωπος του υποψηφίου Αναδόχου, θα δηλώνει ότι το Νομικό Πρόσωπο είναι εισηγμένο στο Χρηματιστήριο καθώς και την κύρια έδρα του υποψηφίου Αναδόχου.

3. Αν σε κάποια χώρα δεν εκδίδονται τα παραπάνω πιστοποιητικά ή έγγραφα, ή δεν καλύπτουν όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, μπορούν να αντικατασταθούν από ένορκη βεβαίωση ή δήλωση του ενδιαφερομένου, η οποία γίνεται ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή οποιασδήποτε άλλης αρμόδιας αρχής της χώρας εγκατάστασης. Σε χώρες όπου δεν προβλέπεται ένορκη βεβαίωση ή δήλωση, δύναται αυτή να αντικατασταθεί από υπεύθυνη δήλωση ενώπιον δικαστικής ή διοικητικής αρχής ή συμβολαιογράφου ή αρμόδιου επαγγελματικού οργανισμού.

3.2 ΕΓΓΥΗΤΙΚΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής αναγνωρισμένων πιστωτικών ιδρυμάτων ή άλλων νομικών προσώπων που λειτουργούν νόμιμα στα κράτη μέλη της Ε.Ε., του Ε.Ο.Χ καθώς και στις χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη Συμφωνία περί Δημοσίων Συμβάσεων του Παγκόσμιου Οργανισμού Εμπορίου (Π.Ο.Ε) και έχουν σύμφωνα με τη νομοθεσία των κρατών μελών αυτό το δικαίωμα, ποσού ίσου με 150.000€ (εκατόν πενήντα χιλιάδες ευρώ) δηλ το 5% του ανώτατου προϋπολογισμού ανάθεσης της σύμβασης με ΦΠΑ, μη συμπεριλαμβανομένων των δικαιωμάτων προαίρεσης

Η εγγυητική επιστολή συμμετοχής πρέπει απαραίτητα να περιλαμβάνει επί ποινή αποκλεισμού τα κάτωθι στοιχεία:

α) Την ημερομηνία έκδοσης.

β) Τον εκδότη.

γ) Την υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται:

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ

ΕΙΔΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΕΥΔ ΕΠΑΕ

δ) Τα στοιχεία της διακήρυξης:

Αριθμός Διακήρυξης: ΑΠ8769/1940Δ/16.7.2009 Ανοικτός διεθνής διαγωνισμός για την επιλογή αναδόχου για το έργο “Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ” και την ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού.

ε) Τον αριθμό της εγγύησης.

στ) Το ποσό που καλύπτει η εγγύηση.

ζ) Την πλήρη επωνυμία και τη διεύθυνση του προσφέροντος υπέρ του οποίου δίνεται η εγγύηση.

η) Την ισχύ της. Η εγγύηση θα πρέπει να ισχύει τουλάχιστον επί ένα μήνα μετά τη λήξη του χρόνου ισχύος της προσφοράς, βάσει του άρθρου 5 σημείο 5.3 του μέρους Β της παρούσας .

θ) Τους όρους ότι:

- η εγγύηση παρέχεται ανέκκλητα και ανεπιφύλακτα, ο δε εκδότης παραιτείται της ένστασης της διζήσεως,

· το ποσό της εγγύησης τηρείται στη διάθεση της ΕΥΔ ΕΠΑΕ και θα καταβληθεί ολικά ή μερικά μετά από απλή έγγραφη ειδοποίηση,

· σε περίπτωση κατάπτωσης της εγγύησης, το ποσόν της κατάπτωσης υπόκειται σε πάγιο τέλος χαρτοσήμου,

· ο εκδότης της εγγύησης υποχρεούται να προβεί στην παράταση της ισχύος της εγγύησης ύστερα από έγγραφο της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, που θα υποβληθεί πριν από την ημερομηνία λήξης της εγγύησης.

Σε περίπτωση Ενώσεως το παραπάνω ποσό της εγγυητικής επιστολής μπορεί να καλύπτεται είτε με μία, είτε με το άθροισμα περισσοτέρων εγγυητικών επιστολών των συμμετεχόντων. Κάθε μία όμως από αυτές πρέπει να αναφέρεται σε όλους τους συμμετέχοντες.

Κάθε προσφορά των συμμετεχόντων στον διαγωνισμό πρέπει υποχρεωτικά και με ποινή αποκλεισμού να συνοδεύεται από την ως άνω Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής.

Η Εγγυητική Επιστολή Συμμετοχής επιστρέφεται στον Ανάδοχο μετά την κατάθεση της Εγγυητικής Επιστολής Καλής Εκτέλεσης και εντός 5 ημερών από την υπογραφή της σύμβασης και στους λοιπούς προσφέροντες εντός 5 ημερών από την ημερομηνία κοινοποίησης της απόφασης κατακύρωσης του διαγωνισμού.

3.3 ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

3.3.1. Δικαιολογητικά πιστοποίησης χρηματοοικονομικής ικανότητας

Οι συμμετέχοντες στο διαγωνισμό υποβάλλουν, επίσης, τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Ισολογισμούς ή αποσπάσματα ισολογισμών των τριών (3) προηγουμένων του έτους του διαγωνισμού οικονομικών χρήσεων (χρήσεις 2006, 2007, 2008).

2. Υπεύθυνη Δήλωση περί του ολικού ύψους του κύκλου εργασιών και περί του κύκλου εργασιών ως προς την παροχή αναλόγων ως προς το είδος των ζητούμενων υπηρεσιών και το ύψος του προϋπολογισμού κατά την διάρκεια της προηγούμενης τριετίας.

Σε περίπτωση ενώσεων ή κοινοπραξιών που υποβάλλουν κοινή προσφορά, τα ανωτέρω δικαιολογητικά προσκομίζονται για κάθε μέλος της ένωσης ή κοινοπραξίας.

3.3.2 Δικαιολογητικά πιστοποίησης τεχνικής ικανότητας

1. Γενικές πληροφορίες για τα χαρακτηριστικά, τη δραστηριότητα, την τεχνική υποδομή, το απασχολούμενο προσωπικό κατά ειδικότητα (οργανόγραμμα) και τη δυνατότητα παραγωγής του ζητούμενου Έργου και έγκαιρης ανταπόκρισης στις απαιτήσεις αυτού. Επίσης οι προσφέροντες θα πρέπει να περιγράψουν τα μέσα ποιοτικού και ποσοτικού ελέγχου των παρεχόμενων από αυτούς υπηρεσιών, της επιμόρφωσης των στελεχών τους και επιπροσθέτως να προσκομίσουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση και αξιοποίηση σύγχρονων και αποτελεσματικών μέσων και τεχνικών πληροφόρησης και προβολής σε όλο το φάσμα των ενεργειών επικοινωνίας.

2.Κατάλογο και συνοπτική περιγραφή των κυριοτέρων συναφών έργων, τα οποία υλοποίησαν οι υποψήφιοι κατά την προηγούμενη τριετία στην Ελλάδα ή στην αλλοδαπή, με ένδειξη της οικονομικής τους αξίας, του χρόνου υλοποίησης, του παραλήπτη και του ποσοστού συμμετοχής του διαγωνιζομένου σε αυτό.

Αν οι παραλήπτες των έργων είναι φορείς του δημοσίου τομέα, οι παραδόσεις να αποδεικνύονται με πιστοποιητικά που έχουν εκδοθεί ή θεωρηθεί από την κατά περίπτωση αναθέτουσα αρχή.

Αν οι παραλήπτες είναι ιδιωτικοί φορείς με βεβαίωση τους ή εφόσον τούτο δεν είναι δυνατόν με απλή δήλωση του υποψηφίου.

Ως συναφή έργα νοούνται τα παρακάτω:

· σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων του μεγέθους και του εύρους του παρόντος,

· σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, κλπ,

· σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης,

· σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας με το κοινό – στόχο,

· σχεδιασμός και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,

· σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών,

· σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού,

3. Κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια και εμπειρία του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο.

4. Αναφορά τίτλων σπουδών και επαγγελματικών προσόντων των διευθυντικών στελεχών της επιχείρησης, ιδίως δε του υπευθύνου έργου, για την παροχή συναφών υπηρεσιών.

5. Αναλυτική περιγραφή της δομής και οργάνωσης της ομάδας των στελεχών που θα εμπλακούν στο έργο (Ομάδα Έργου). Η Ομάδα Έργου, πρέπει να διαθέτει εξειδικευμένη γνώση και εμπειρία για την εκτέλεση παρόμοιων έργων / υπηρεσιών στα ακόλουθα τουλάχιστον αντικείμενα:

· σχεδιασμός και υλοποίηση ολοκληρωμένων επικοινωνιακών προγραμμάτων του μεγέθους και του εύρους του παρόντος,

· σχεδιασμός, παραγωγή και διανομή έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού όπως ενημερωτικές εκδόσεις, διαφημιστικά έντυπα, κλπ,

· σχεδιασμός και υλοποίηση δημοσιότητας και προβολής στα Μέσα Μαζικά Ενημέρωσης,

· σχεδιασμός και υλοποίηση στρατηγικής προωθητικών ενεργειών και άμεσης επικοινωνίας με το κοινό – στόχο,

· σχεδιασμός και οργάνωση επικοινωνιακών γεγονότων για το ευρύ κοινό ή κατηγορίες κοινού, καθώς και εκδηλώσεων οργανωμένου επιστημονικού και κοινωνικού διαλόγου όπως συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια,

· σχεδιασμός και παραγωγή δημιουργικών προτάσεων των παραπάνω ενεργειών,

· σχεδιασμός και στήριξη σύγχρονων ενεργειών πληροφόρησης διαφόρων κατηγοριών κοινού,

· κάθε άλλο στοιχείο που τεκμηριώνει την επάρκεια του προσφέροντα για το συγκεκριμένο έργο.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει συμπληρωμένο τον Πίνακα που ακολουθεί και στον οποίο θα δίνονται αναλυτικά στοιχεία απασχόλησης καθενός από τα προτεινόμενα στελέχη της Ομάδας Έργου και των εξειδικευμένων συνεργατών/ συμβούλων.

Στέλεχος

Θέση στην Ομάδα

Καθήκοντα/Εμπειρία

όπου:

· Στη στήλη "Στέλεχος" συμπληρώνεται το ονοματεπώνυμο καθενός προτεινόμενου στελέχους της ομάδας έργου.

· Στη στήλη "Θέση στην Ομάδα " συμπληρώνεται ο ρόλος του στελέχους, σύμφωνα με την προτεινόμενη οργάνωση της Ομάδας.

· Στη στήλη “Καθήκοντα” αναφέρονται οι εργασίες που πρόκειται να αναλάβει κάθε στέλεχος της ομάδας έργου και της ομάδας συμβούλων κατ΄ αντιστοιχία με την πρόταση προσέγγισης του θέματος.

Ο υποψήφιος ανάδοχος πρέπει να υποβάλει αναλυτικά βιογραφικά των προτεινόμενων στελεχών (τα οποία μπορούν να υποβληθούν σε Παράρτημα).

Κάθε υποψήφιος ορίζει τον Υπεύθυνο που θα ηγηθεί της Ομάδας Έργου.

Εάν ο Υπεύθυνος, τα μέλη της Ομάδας Έργου ή οι εξειδικευμένοι συνεργάτες του υποψηφίου αναδόχου δεν είναι μόνιμα στελέχη του προσφέροντος, υποβάλλεται από έναν έκαστο εξ αυτών, υπεύθυνη δήλωση ότι υπάρχει συμφωνία συνεργασίας για όλη την προβλεπόμενη διάρκεια του παρόντος έργου και ότι αποδέχεται τους όρους του παρόντος διαγωνισμού.

Δεν επιτρέπεται η αντικατάσταση Υ.Ε , του αναπληρωτή του καθώς και μελών της ομάδας έργου κατά τη διάρκεια του Έργου. Επιτρέπεται μόνο κατ’ εξαίρεση είτε μετά από απόφαση του Εργοδότη, είτε μετά από αιτιολογημένη πρόταση του Αναδόχου και αντίστοιχη απόφαση έγκρισης του Εργοδότη. Ο αντικαταστάτης πρέπει να διαθέτει τουλάχιστον ίση εμπειρία και επάρκεια για την υλοποίηση του Έργου με τον αντικαθιστάμενο. Σε περίπτωση διαφωνίας επέρχεται λύση της σύμβασης.

Ο Υπεύθυνος του έργου δηλώνει ότι σε περίπτωση αποχώρησής του από την εταιρεία ή λύσης της συνεργασίας του οφείλει να ενημερώσει εγγράφως τον ανάδοχο και την Αναθέτουσα Αρχή τουλάχιστον 45 ημέρες πριν. Στο διάστημα αυτό παρέχει κανονικά τις υπηρεσίες του.

Η Αναθέτουσα Αρχή δικαιούται να ζητήσει από τον Ανάδοχο την αντικατάσταση στελέχους εμπλεκομένου στην εκτέλεση του Έργου που κατά την κρίση της, δεν ανταποκρίνεται στις απαιτήσεις του Έργου, ο δε Ανάδοχος υποχρεούται στην περίπτωση αυτή να ανταποκριθεί στην απαίτηση της Αναθέτουσας Αρχής, σε εύλογο χρονικό διάστημα που θα συμφωνηθεί από, κοινού, ότι απαιτείται για την εξεύρεση αντικαταστάτη.

Επισημαίνεται ότι οι προσφορές των υποψηφίων που, όπως προκύπτει από τα δικαιολογητικά των παραγράφων 3.3.1 και 3.3.2. του άρθρου 3, δε διαθέτουν κατά την κρίση της Αναθέτουσας Αρχής την αναγκαία υποδομή, εμπειρία και χρηματοοικονομική ικανότητα, απορρίπτονται.

3.3.3 Λοιπά Δικαιολογητικά

Οι υποψήφιοι θα πρέπει, επίσης, να προσκομίσουν υποχρεωτικά εντός του φακέλου δικαιολογητικών επί ποινή αποκλεισμού τα ακόλουθα δικαιολογητικά:

1. Υπεύθυνη Δήλωση με βεβαίωση του γνήσιου της υπογραφής των προσφερόντων ότι:

α.Αποδέχονται τους όρους της παρούσας διακήρυξης.

β. Η προσφορά συντάχθηκε σύμφωνα με τους όρους της παρούσας διακήρυξης, των οποίων έλαβε γνώση.

γ.Η υποβαλλόμενη προσφορά καλύπτει το σύνολο του προκηρυσσόμενου έργου.

δ.Τα στοιχεία που αναφέρονται στην προσφορά είναι αληθή και ακριβή.

ε. Ο προσφέρων δεν έχει αποκλεισθεί από διαγωνισμούς του Ελληνικού Δημοσίου με απόφαση του Υπουργείου Ανάπτυξης. Προκειμένου δε για αλλοδαπούς απαιτείται δήλωση ότι δεν έχουν αποκλεισθεί από αντίστοιχη αρχή.

Σε περίπτωση υποβολής κοινής προσφοράς, οι παραπάνω υπεύθυνες δηλώσεις πρέπει να κατατεθούν για καθέναν από τους συμμετέχοντες στην κοινή προσφορά.

2. Νομιμοποιητικό έγγραφο των συμμετεχόντων στο διαγωνισμό όπως ισχύον καταστατικό, ΦΕΚ ίδρυσης και τις τυχόν τροποποιήσεις του για ΑΕ και ΕΠΕ, ή επικυρωμένο αντίγραφο καταστατικού και τις τροποποιήσεις του για τις ΟΕ και ΕΕ.

Στοιχεία και έγγραφα από τα οποία να προκύπτει: ο διορισμός των διοικούντων το νομικό πρόσωπο, τα έγγραφα νομιμοποίησης αυτών καθώς και τα πρόσωπα τα οποία έχουν δικαίωμα να δεσμεύουν με την υπογραφή τους το νομικό πρόσωπο.

3.Πρακτικό αποφάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου ή του Διοικούντος Οργάνου του προσφέροντος με το οποίο:

Α.Εγκρίνεται η συμμετοχή του στο διαγωνισμό. Σε περίπτωση ένωσης εταιρειών εγκρίνονται η συμμετοχή εκάστης της εταιρείας στο διαγωνισμό και η σύμπραξη με τις λοιπές εταιρείες, μέλη της Ένωσης.

Β.Εγκρίνεται και παρέχεται σε συγκεκριμένο άτομο ή άτομα (νόμιμος εκπρόσωπος ή νόμιμα εξουσιοδοτημένος εκπρόσωπος) εξουσιοδότηση να υπογράψει όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά συμπεριλαμβανομένης και της προσφοράς, καθώς και για να καταθέσει την προσφορά και να παραστεί στην αποσφράγιση των προσφορών σε όλα τα στάδια του διαγωνισμού και να υπογράψει οποιοδήποτε σχετικό έγγραφο απαιτηθεί.

……………………..

ΑΡΘΡΟ 5

ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ

5.1 ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ – ΑΠΟΣΦΡΑΓΙΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.1.1 Η προθεσμία υποβολής προσφορών λήγει την 21.9.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:00.

5.1.2 Οι προσφορές όσων συμμετέχουν στον διαγωνισμό πρέπει να υποβληθούν στο Υπουργείο Ανάπτυξης, Ειδική Γραμματεία για την Ανταγωνιστικότητα, Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ (ΕΥΔ ΕΠΑΕ) στη Μονάδα Δ’/ Κεντρικό Πρωτόκολλο, στη διεύθυνση Μεσογείων 56, 1ος όροφος, Τ.Κ. 115 27, Αθήνα.

Αποδεκτές είναι οι προσφορές που έχουν φθάσει έγκαιρα στην υπηρεσία μέχρι την ημερομηνία και ώρα λήξεως υποβολής προσφορών του διαγωνισμού σύμφωνα με την παράγραφο 5.1.1 ανωτέρω.

Η ημερομηνία αυτή αποδεικνύεται μόνο από το πρωτόκολλο εισερχομένων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ.

5.1.3 Οι προσφορές μπορούν να υποβληθούν είτε από εκπρόσωπο, είτε με ταχυμεταφορά, ισχύουν όμως μόνο στην περίπτωση που έχουν λάβει εγκαίρως αριθμό πρωτοκόλλου κατά τα ανωτέρω στην παράγραφο 5.1.1 και 5.1.2.

5.1.4 Η αποσφράγιση των προσφορών θα διενεργηθεί ενώπιον της Επιτροπής Διενέργειας του Διαγωνισμού την ημερομηνία λήξεως υποβολής των προσφορών, ήτοι 21.9.2009, ημέρα Δευτέρα και ώρα Ελλάδος 14:30, στην αίθουσα συσκέψεων της ΕΥΔ ΕΠΑΕ, Μεσογείων 56, 3ος όροφος.

5.1.5 Κατά την αποσφράγιση των προσφορών, επιτρέπεται να παρίστανται όλοι όσοι έχουν υποβάλει προσφορά, αυτοπροσώπως ή δια του νομίμου εκπροσώπου τους ή με νόμιμα εξουσιοδοτημένο πρόσωπο.

5.2 ΣΥΝΤΑΞΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.2.1 Οι προσφορές υποβάλλονται στην Ελληνική Γλώσσα. Πιστοποιητικά αλλοδαπών αρχών γίνονται δεκτά, εφόσον συνοδεύονται από επίσημη μετάφραση στην Ελληνική Γλώσσα. Όλα τα έγγραφα των προσφορών θα πρέπει να έχουν συνταχθεί ή να έχουν επίσημα μεταφρασθεί στην Ελληνική Γλώσσα επί ποινή αποκλεισμού.

5.2.2 Οι προσφορές είναι δακτυλογραφημένες και δεν φέρουν παράτυπες διορθώσεις (σβησίματα, διαγραφές, προσθήκες, κλπ.). Αν υπάρχουν διορθώσεις, προσθήκες, κλπ θα πρέπει να είναι με τα ίδια στοιχεία εκτύπωσης και μονογεγραμμένες από τον προσφέροντα, η δε αρμόδια Επιτροπή Διαγωνισμού, κατά τον έλεγχο θα μονογράψει τις διορθώσεις, κλπ και γενικά θα επιβεβαιώνει ότι έγιναν πριν από την αποσφράγιση της προσφοράς.

5.2.3 Οι προσφορές αφορούν ολόκληρο το έργο.

5.2.4 Εναλλακτικές προσφορές δεν γίνονται δεκτές.

5.2.5 Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητούν εγγράφως, συμπληρωματικές διευκρινίσεις για το περιεχόμενο της παρούσας διακήρυξης από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ, (αρμόδια: Π. Γιαννουδάκου, fax: 210-7473666)

Συμπληρωματικές διευκρινίσεις σχετικά με την Διακήρυξη παρέχονται από την ΕΥΔ ΕΠΑΕ το αργότερο έξι (6) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθορισθεί για την παραλαβή των προσφορών και εφόσον έχουν ζητηθεί εγγράφως τουλάχιστον δώδεκα (12) εργάσιμες ημέρες πριν από την εκπνοή της προθεσμίας που έχει καθοριστεί για την παραλαβή των προσφορών.

Οι απαντήσεις που δίνονται στις διευκρινίσεις που ζητούνται από τους ενδιαφερόμενους θα αποστέλλονται γραπτώς στους ερωτώντες και παράλληλα θα αναρτώνται στην ιστοσελίδα της ΕΥΔ ΕΠΑΕ (www.antagonistikotita.gr).

Μετά την κατάθεση και την αποσφράγιση των προσφορών, διευκρινίσεις, τροποποιήσεις ή αποκρούσεις όρων της διακήρυξης ή των προσφορών δεν γίνονται δεκτές και απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3ΙΣΧΥΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.3.1Οι προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους συμμετέχοντες στον διαγωνισμό για έξι (6) μήνες από την επομένη της καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής των προσφορών. Προσφορές που αναφέρουν χρόνο ισχύος μικρότερο των έξι (6) μηνών απορρίπτονται ως απαράδεκτες.

5.3.2Εάν προκύψει θέμα παράτασης της ισχύος των προσφορών η Αναθέτουσα Αρχή απευθύνει έγγραφο ερώτημα προς τους προσφέροντες, δέκα (10) εργάσιμες ημέρες πριν την ημερομηνία λήξης ισχύος των προσφορών, αν αποδέχονται την παράταση για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Οι προσφέροντες οφείλουν να απαντήσουν μέσα σε πέντε (5) εργάσιμες ημέρες.

Σε περίπτωση παράτασης της ισχύος της προσφοράς, ο προσφέρων φροντίζει να εξασφαλίσει και την αντίστοιχη παράταση της ισχύος της εγγυητικής επιστολής συμμετοχής του.

5.3.3Ανακοίνωση επιλογής αναδόχου μπορεί να γίνει και μετά τη λήξη της ισχύος της προσφοράς, δεσμεύει όμως τον προσφέροντα μόνο εφόσον αυτός το αποδεχθεί. Σε περίπτωση άρνησης του επιλεχθέντος η ανάθεση γίνεται στον επόμενο κατά σειρά επιλογής κοκ.

5.4 ΤΡΟΠΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ

5.4.1Οι προσφορές πρέπει να υποβληθούν σε δύο (2) αντίτυπα που θα τεθούν μέσα στον ίδιο φάκελο προσφοράς. Δεν πρέπει να χρησιμοποιηθούν αυτοκόλλητοι φάκελοι, οι οποίοι είναι δυνατόν να αποσφραγισθούν και να επανασφραγισθούν χωρίς να αφήσουν ίχνη

Σε ένα από τα δύο αυτά αντίτυπα και σε κάθε σελίδα αυτού, θα γράφεται η λέξη "ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ", και αυτό θα είναι το επικρατέστερο σε περίπτωση διαφοράς μεταξύ τους. Κάθε σελίδα του ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ θα πρέπει να είναι μονογεγραμμένη από τον υποψήφιο ή το νόμιμο εκπρόσωπό του.

5.4.2Οι φάκελοι των προσφορών πρέπει απαραίτητα να φέρουν τις ενδείξεις:

_____________________________________________________________________

Από: Επωνυμία και διεύθυνση του διαγωνιζομένου

Προς: ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Μεσογείων 56, 115 27 Αθήνα

Προσφορά για τον Ανοικτό Διεθνή Διαγωνισμό για την ΕΠΙΛΟΓΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ «Δράσεις Πληροφόρησης και Δημοσιότητας της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την ανταγωνιστικότητα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ»

Ημερομηνία Διαγωνισμού: 21.9.2009

«Να μην ανοιχθεί από την ταχυδρομική υπηρεσία ή τη γραμματεία»

_______________________________________________________________________

5.4.3Ο φάκελος κάθε προσφοράς συνοδεύεται εξωτερικά από επιστολή, στην οποία θα πρέπει να αναφέρεται η εταιρεία ή ένωση ή Κοινοπραξία Εταιρειών που υποβάλλει την προσφορά.

5.4.4Ο φάκελος κάθε προσφοράς περιλαμβάνει τους ακόλουθους τρεις (3) σφραγισμένους επιμέρους φακέλους:

· Φάκελος “ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ” που περιέχει τα ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ, σε ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, της παραγράφου 5.5 του άρθρου 5 της παρούσας και τα οποία περιγράφονται αναλυτικά στο άρθρο 3 του Μέρους Β’ της παρούσας διακήρυξης.

· Φάκελος “ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ” που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο, τα περιεχόμενα των οποίων περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.6 του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης.

· Φάκελος “ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ“ που περιέχει το ΠΡΩΤΟΤΥΠΟ και ένα (1) αντίγραφο της Οικονομικής Προσφοράς των συμμετεχόντων. Τα περιεχόμενα της οικονομικής προσφοράς περιγράφονται αναλυτικά στην παράγραφο 5.7 του άρθρου 5 της παρούσας διακήρυξης.

5.4.5Όλοι οι επιμέρους φάκελοι θα φέρουν και τις ενδείξεις του κυρίως φακέλου.

5.5 ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ"

Ο Φάκελος "ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ" περιλαμβάνει τα αναφερόμενα στο άρθρο 3 του Μέρους Β της παρούσας διακήρυξης δικαιολογητικά και συγκεκριμένα περιλαμβάνει:

- τον Υποφάκελο «ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα οριζόμενα έγγραφα στην παράγραφο 3.1, 3.2 και 3.3.3 της παρούσας

-τον Υποφάκελο «ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ ΠΟΙΟΤΙΚΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ» στον οποίο περιλαμβάνονται τα οριζόμενα έγγραφα στην παράγραφο 3.3.1 και 3.3.2. της παρούσας σχετικά με την στοιχεία και δικαιολογητικά χρηματοοικονομικής και τεχνικής/επαγγελματικής επάρκειας.

5.6ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΦΑΚΕΛΟΥ "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ"

Ο φάκελος "ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ" περιλαμβάνει την πρόταση Μεθοδολογίας Προσέγγισης και Εφαρμογής των προτεινόμενων ενεργειών από τον Υποψήφιο.

Η πρόταση θα αναφέρεται αναλυτικά στα παρακάτω:

5.6.1Πρόταση Εξειδίκευσης της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας του ΕΠΑΝ ΙΙ

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν πρόταση που περιλαμβάνει εξειδίκευση της Επικοινωνιακής Στρατηγικής και του Σχεδίου Δράσεων Επικοινωνίας για το υπόλοιπο της προγραμματικής περιόδου και μέχρι και το 2015.

Στο Σχέδιο Δράσεων Επικοινωνίας αλλά και για κάθε επιμέρους ενέργεια θα τεκμηριώνεται η σύνδεση με τους γενικούς και ειδικούς στόχους των δράσεων επικοινωνίας του Προγράμματος και θα περιγράφεται ο τρόπος μέτρησης της αποτελεσματικότητας με ποσοτικοποιημένα κριτήρια.

Θα περιλαμβάνει, επίσης, Πίνακα Χρήσης των Μέσων Επικοινωνίας με αναφορά στα προτεινόμενα Μέσα ανά ενέργεια, στο χρόνο υλοποίησής της και του ποσοστού του συνολικού προβλεπόμενου προϋπολογισμού του Έργου.

5.6.2Ενδεικτική Μεθοδολογία προσέγγισης και εφαρμογής για επιλεγμένες ενέργειες.

Οι υποψήφιοι υποβάλλουν ενδεικτική πρόταση μεθοδολογίας και εφαρμογής για τις κάτωθι (5) πέντε επιλεγμένες ενέργειες:

1. Δημιουργία έντυπου και ηλεκτρονικού ενημερωτικού δελτίου περιοδικής έκδοσης.

2. Ορισμός μιας κρίσης για το ΕΠΑΝ ΙΙ και τις διαδικασίες αντιμετώπισης της.

3. Δημιουργία ηλεκτρονικής χαρτογράφησης των έργων του ΕΠΑΝ ΙΙ.

4. Ολοκληρωμένο σχέδιο αξιοποίησης νέων μέσων και τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφόρησης (πχ web3, sms, κτλ).

5. Δράση του Άξονα 2 του ΕΠΑΝ ΙΙ: Ενίσχυση της Επιχειρηματικότητας και της Εξωστρέφειας

Τίτλος δράσης: ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009

Ειδικοί στόχοι της ενίσχυσης των μεταποιητικών επιχειρήσεων στο πλαίσιο της δράσης ΠΡΑΣΙΝΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ 2009 είναι:

· Η μείωση του ενεργειακού και κυρίως του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των μεταποιητικών επιχειρήσεων

· Η ανάπτυξη και διάθεση στην αγορά “πράσινων“ προϊόντων και υπηρεσιών

· Η βελτίωση του περιβαλλοντικού και κοινωνικού προφίλ των επιχειρήσεων και η μείωση του ελλείμματος κοινωνικής αποδοχής για τη μεταποιητική δραστηριότητα

· Η συμμόρφωση των επιχειρήσεων του μεταποιητικού τομέα με διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα

· Η δημιουργία νέων θέσεων απασχόλησης

(Για την ενέργεια αυτήν δίδονται συμπληρωματικά στοιχεία στο παράρτημα της παρούσας διακήρυξης).

Συγκεκριμένα, για όλες τις παραπάνω επιλεγμένες ενέργειες και χρησιμοποιώντας ένα ή περισσότερα παραδείγματα, οι υποψήφιοι παρουσιάζουν κατά περίπτωση:

· Ενδεικτικές δημιουργικές προτάσεις (π.χ. διαφημιστικό μήνυμα, εφαρμογές σε καταχωρήσεις, τηλεοπτικά σενάρια και ραδιοφωνικά μηνύματα).

· Περιγραφή προτεινόμενων ενεργειών (π.χ. είδος ενέργειας, τεκμηρίωση πρότασης, στοχοθέτηση κοινού, χρονοδιάγραμμα σε όποια από τις παραπάνω ενέργειες απαιτείται, αναμενόμενη αποτελεσματικότητα και τρόπος μέτρησής της) λαμβανομένης υπόψη της περιβαλλοντικής τους διάστασης και επίπτωσης.

· Τρόπο επιλογής των ομάδων - στόχων.

· Τρόπο παρακολούθησης και ελέγχου της αποτελεσματικότητας.

· Προσέγγιση ειδικών απαιτήσεων του έργου.

· Εξασφάλιση της ποιότητας και της συνάφειας των υπηρεσιών με τους στόχους του ΕΠΑΝ ΙΙ.

· Τρόπο υποστήριξης της ΕΥΔ ΕΠΑΕ για την υλοποίηση του έργου.

· Περιγραφή παραδοτέων ανά ενέργεια.

5.6.3Διοίκηση έργου και υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ

Σχετικά με τη διοίκηση του έργου και την υποστήριξη της ΕΥΔ ΕΠΑΕ η πρόταση θα περιλαμβάνει τα ακόλουθα:

1. Αναλυτική περιγραφή του τρόπου υλοποίησης του Έργου, της συμμετοχής των στελεχών τ�