ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π !...

54
Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ειίδα 1 απφ 54 ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ Δ.ΚΔ.Α. ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ ΤΝΣΖΡΖΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α.

Transcript of ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π !...

Page 1: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 1 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΣΔΥΝΗΚΔ ΠΡΟΓΗΑΓΡΑΦΔ

ΤΝΣΖΡΖΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

ΣΧΝ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α.

Page 2: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 2 απφ 54

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ ΔΛ

Αληηθείκελν θαη δηάξθεηα ηεο ύκβαζεο 3 Οξνινγία - Δξκελεία Όξσλ 3 Γηθαηνύκελνη πκκεηνρήο 4 Πξνζσπηθό Αλαδόρνπ 6 Δηδηθνί Όξνη 8 1. Σερληθή Τπνζηήξημε 8 2. πληήξεζε 10 3. Μειέηε 12 4. Πνηληθή Ρήηξα Δ.Γ.. 13 5. Αληαιιαθηηθά, Τιηθά, Αλαιώζηκα 13 6. Δξγαιεία θαη κέζα Αλαδόρνπ 14 7. Πξνζδηνξηζκόο πληεξνπκέλνπ Δμνπιηζκνύ 14 8. Ακνηβή Αλαδόρνπ 14 9. Δπζύλεο - Τπνρξεώζεηο 14 10. Αλσηέξα Βία 15 11. Τπνρξεώζεηο Δξγνδόηε 15 12. πλελλόεζε – Αιιεινγξαθία κε ηνλ Δξγνδόηε 15 13. Οδεγίεο πνπ θαζηζηνύλ ακθίβνιε ηελ Απνθαηάζηαζε Βιαβώλ 15

14. Ζκεξνιόγην Έξγνπ 16 15. Πεξηβαιινληηθή Γηαρείξηζε 16 16. Γηαρείξηζε Δλεξγεηαθώλ θαη Τδάηηλσλ Πόξσλ 16 17. Καλνληζκνί 17 18. Αηπρήκαηα θαη Εεκηέο ζην Δξγαηηθό Πξνζσπηθό 17 19. Αζθάιηζε ππέξ Σξίησλ 17 20. Αζθάιηζε Πξνζσπηθνύ ηνπ Αλαδόρνπ 17 21. Δπίιπζε Γηαθνξώλ 18 22. Λήμε ύκβαζεο 18

Page 3: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 3 απφ 54

ΑNTIKEIMENO ΚΑΗ ΓΗΑΡΚΔΗΑ ΣΖ ΤΜΒΑΖ Αληηθείκελν ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Πξνδηαγξαθψλ θαη Τπνρξεψζεσλ (Σ.Π.Τ) είλαη ε απφ ηνλ αλάδνρν αλάιεςε ησλ εξγαζηψλ πληήξεζεο θαη Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ πνπ εμππεξεηνχλ ηηο θηηξηαθέο αλάγθεο. αθώο δελ πεξηιακβάλνπλ ηηο Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ αθνξνύλ ζηηο παξαγσγηθέο δηαδηθαζίεο θαη ειέγρνπο ησλ πξντόλησλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α., (ζην ρψξν ηνπ εξγνζηαζίνπ 1νο φξνθνο ηνπ θηηξίνπ 1) ζην Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο (ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο), φπσο θαζνξίδνληαη παξαθάησ. Ζ ύκβαζε ζα δηαξθέζεη 12 κήλεο κε δηθαίσκα παξάηαζήο ηεο από ην Δ.ΚΔ.Α. αλ παξαζηεί αλάγθε, κεηά ην ηέινο ηεο, θαη έσο όηνπ πξνθύςεη Αλάδνρνο γηα ηελ πληήξεζε Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. Οη εξγαζίεο ζα παξέρνληαη απφ ηνλ αλάδνρν κέζσ ηνπ θαηάιιεινπ θαη εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ηνπ ζηηο Αραξλέο Αηηηθήο. Οη εξγαζίεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ζα παξέρνληαη θαζ‟ φιν ην 24σξν θαη επί επηά (7) εκέξεο εβδνκαδηαίσο, ζε φιε ηε δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ πνπ πξνβιέπεηαη απφ ην παξφλ ηεχρνο θαη ηε χκβαζε. Έλα κέξνο ηνπ ζηειερηαθνχ πξνζσπηθνχ ζπληήξεζεο ηνπ Αλαδφρνπ ζα βξίζθεηαη ζε άκεζε δηάζεζε θαζ' φιν ην 24σξν, πέξαλ ηνπ θαλνληθνχ σξαξίνπ θαη θαηά ηηο εκέξεο ησλ επηζήκσλ αξγηψλ θαη ηα αββαηνθχξηαθα θαη ζπγθεθξηκέλα ν Γηεπζπληήο πληήξεζεο θαη ελ απνπζία ηνπ ν άκεζνο αληηθαηαζηάηεο ηνπ. ηελ επζχλε ηνπ Γηεπζπληή ηεο . & Σ. Τ. εκπίπηνπλ νη αξκνδηφηεηεο ειέγρνπ θαη παξαθνινχζεζεο ζπκβάζεσλ «ηξίησλ» πνπ αθνξνχλ ζηηο θηηξηαθέο θαη Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο θαη ηηο νπνίεο έρεη ήδε ζπλάςεη ην Δ.ΚΔ.Α. πξηλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο πνπ αθνξά ζην παξφλ αληηθείκελν, ή πξφθεηηαη λα ζπλάςεη ν Αλάδνρνο. ΟΡΟΛΟΓΗΑ - ΔΡΜΖΝΔΗΑ ΟΡΧΝ Οη επφκελνη φξνη πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη ζην παξφλ Σεχρνο Πξνδηαγξαθψλ θαη Τπνρξεψζεσλ πληήξεζεο, Τπνζηήξημεο έρνπλ ην πεξηερφκελν πνπ αλαθέξεηαη παξαθάησ: 1. "ΤΝΣΖΡΖΖ": Ο φξνο πεξηιακβάλεη ηελ Πξνγξακκαηηζκέλε Πξνιεπηηθή

πληήξεζε θαη ηελ Δπηζθεπαζηηθή - Γηνξζσηηθή πληήξεζε. 1.1. “ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΣΗΜΔΝΖ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ” (Π.Π.): είλαη νη

εξγαζίεο εθείλεο πνπ, ζηεξηδφκελεο ζε κία ιεπηνκεξεηαθή πεξηγξαθή πεξηνδηθψλ ειέγρσλ θαη επεκβάζεσλ, έρνπλ ζαλ ζθνπφ ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο θαη αζθαινχο ιεηηνπξγίαο (ειεθηξνινγηθά θαη κεραλνινγηθά, ηφζν γηα ηνπο ρεηξηζηέο φζν θαη γηα ηνπο ρξήζηεο) κεραλεκάησλ, ζπζθεπψλ ή εμαξηεκάησλ ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ εμππεξέηεζεο ησλ θηηξηαθψλ αλαγθψλ ή ηελ αληηθαηάζηαζε απηψλ ζε πεξίπησζε αδπλακίαο απνθαηάζηαζεο.

1.2. "ΔΠΗΚΔΤΑΣΗΚΖ - ΓΗΟΡΘΧΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ" (Δ.Γ.): είλαη νη εξγαζίεο

πνπ απαηηνχληαη γηα ηε δηφξζσζε, επηζθεπή, εμάιεηςε ησλ αλσκαιηψλ θαη βιαβψλ πνπ πξνθχπηνπλ απφ θπζηνινγηθή θαη νκαιή ιεηηνπξγία ή εμ αηηίαο εθηάθησλ αλαγθψλ.

2. "ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ": Ο φξνο απηφο πεξηιακβάλεη φιεο ηηο απαξαίηεηεο

εξγαζίεο (ρεηξηζκνχο, επηηήξεζε, παξαθνινχζεζε, θιπ) γηα ηελ αζθαιή

Page 4: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 4 απφ 54

εθηέιεζε ησλ δηαθφξσλ δηαδηθαζηψλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ δηαθφξσλ Ζιεθηξνκεραλνινγηθψλ (Ζ/Μ) ζπζηεκάησλ θαη Ζ/Μ εμνπιηζκνχ θαη ηελ εμαζθάιηζε ηεο νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπο, ζπλερψο, ζε 24σξε βάζε θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο. Δηδηθφηεξα, θαζνξίδεηαη φηη ζηφρνο είλαη ε πιήξεο, νκαιή, αζθαιήο θαη αδηάιεηπηε παξνρή ειεθηξηθνχ ξεχκαηνο ηζρχνο, λεξνχ πφζηκνπ, λεξνχ ρξήζεσο θξχνπ θαη δεζηνχ, λεξνχ ππξφζβεζεο, λεξνχ ζέξκαλζεο, αηκνχ, θιηκαηηζκέλνπ αέξα, επεμεξγαζία ιπκάησλ. Δπίζεο, ε ζσζηή, πιήξεο, αζθαιήο θαη αδηάιεηπηε ιεηηνπξγία ησλ ζπζηεκάησλ ησλ αζζελψλ ξεπκάησλ θαη γεληθφηεξα ησλ ζπζηεκάησλ ειέγρνπ θαη αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ αλειθπζηήξσλ. εκείσζε: Γηεπθξηλίδεηαη φηη ν φξνο «ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ» ζην παξφλ ηεχρνο δελ πεξηιακβάλεη ηνπο ρεηξηζκνχο θαη ηηο απαξαίηεηεο ελέξγεηεο πνπ ζπλζέηνπλ ηελ νπνηαδήπνηε παξαγσγηθή δηαδηθαζία, ε νπνία είλαη ππνρξέσζε ηνπ εξγνδφηε.

3. "ΔΡΓΟΓΟΣΖ Ζ ΚΤΡΗΟ ΣΟΤ ΔΡΓΟΤ": είλαη ην Δ.ΚΔ.Α. ή ν εθάζηνηε θνξέαο

επζχλεο ιεηηνπξγίαο ηνπ έξγνπ. Οη αξκνδηφηεηεο απηνχ ή ησλ νξγάλσλ ηνπ δχλαηαη λα αζθνχληαη κέζσ ησλ

εληεηαικέλσλ νξγάλσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ζε φηη αθνξά ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο απηφ.

4. "ΑΝΑΓΟΥΟ": Σν λνκηθφ ή θπζηθφ πξφζσπν ζην νπνίν ζα αλαηεζεί κε ηελ

ζχκβαζε ε εθηέιεζε ηνπ έξγνπ πνπ πεξηγξάθεηαη ζην παξφλ. 5. "ΔΠΗΒΛΔΠΧΝ": Ο νξηδφκελνο απφ ηνλ εξγνδφηε ή κεξίκλε ηνπ απφ ην Δ.ΚΔ.Α.

δηπισκαηνχρνο κεραληθφο αξκφδηνο γηα ηελ επίβιεςε ηεο εθηειέζεσο ησλ φξσλ ηνπ παξφληνο Σεχρνπο Πξνδηαγξαθψλ θαη Τπνρξεψζεσλ θαη νη ηπρφλ νξηδφκελνη θαηά ηνλ ίδην ηξφπν αλαπιεξσηέο ηνπ.

6. "ΔΡΓΟ": Σν ζχλνιν ησλ εξγαζηψλ θαη ππνρξεψζεσλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ησλ

ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ εηο ην αληηθείκελν ηνπ παξφληνο ηεχρνπο. 7. "ΔΡΓΑΗΑ": Ζ θάζε είδνπο ελέξγεηα, επέκβαζε ή θξνληίδα πνπ είλαη

απαξαίηεηε θαη αλαγθαία γηα ηελ εθπιήξσζε ηνπ ζθνπνχ γηα ηνλ νπνίν θαηαξηίδεηαη ην παξφλ ηεχρνο.

8. "Δ.ΚΔ.Α.": Σν Δζληθφ Κέληξν Αηκνδνζίαο. 9. "ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΟ ΔΞΟΠΛΗΜΟ": θηλεηφο θαη αθίλεηνο, φπσο πξνζδηνξίδεηαη ζηελ κειέηε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζην ζπλεκκέλν

Πξνζάξηεκα. 10. "ΥΡΟΝΟ ΒΛΑΒΖ" (BREAK-DOWN TIME - BDT): Χο ρξφλνο βιάβεο νξίδεηαη ε εξγάζηκε εκέξα (απφ Γεπηέξα κέρξη Παξαζθεπή)

ησλ νθηψ (8) εξγαζίκσλ σξψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο νπνίαο ην ζπγθεθξηκέλν είδνο εμνπιηζκνχ ηίζεηαη εθηφο ιεηηνπξγίαο ιφγσ βιάβεο.

ΓΗΚΑΗΟΤΜΔΝΟΗ ΤΜΜΔΣΟΥΖ

Λφγσ ηεο ζεκαζίαο θαη ησλ ηδηαίηεξσλ ραξαθηεξηζηηθψλ ησλ εγθαηαζηάζεσλ, (ςχμεο ζέξκαλζεο) ηεο εμεηδηθεπκέλεο θχζεσο ηνπ αληηθεηκέλνπ ησλ εξγαζηψλ, ηεο πνιππινθφηεηαο ηνπ δηθηχνπ δηαλνκήο Μ/Σ, ησλ ζπλδέζεσλ ησλ ειεθηξνλφκσλ πξνζηαζίαο νη νπνίνη δεκηνπξγνχλ δψλεο πξνζηαζίαο θαη κεγάιεο εγθαηεζηεκέλεο ηζρχνο, ζηνλ δηαγσληζκφ γίλνληαη δεθηά θπζηθά ή λνκηθά πξφζσπα ππφ ηηο επφκελεο πξνυπνζέζεηο:

Page 5: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 5 απφ 54

Σερληθή ηθαλόηεηα – Δκπεηξία 1. Σερληθά Γξαθεία ή Δηαηξείεο πνπ απαζρνινχλ κε ππαιιειηθή ζρέζε άηνκν ή

άηνκα (λνκίκσο απνδεηθλπφκελε) ή έρνπλ κεηφρνπο ζηελ επηρείξεζε (πνπ λα απνδεηθλχεηαη κε πξφζθαην θαηαζηαηηθφ), ζα πξέπεη λα έρνπλ ηα δεηνχκελα πξνζφληα θαη λα θαιχπηνπλ ηηο παξαθάησ απαηηήζεηο:

Ζιεθηξνινγηθά: Να έρνπλ ζπληεξήζεη θαη ηερληθά ππνζηεξίμεη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα,

δέθα (10) ηνπιάρηζηνλ εγθαηαζηάζεηο Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, ηζρύνο κεγαιύηεξεο από 1000 KVA. (Τπνζηαζκνύο άλσ ησλ 1000 KVA, BMS, UPS, Πίλαθεο Μέζεο Υακειήο Σάζεο, πζηήκαηα Απηνκάηνπ Διέγρνπ θαη Μεηαγσγήο Φνξηίνπ, Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεύγε άλσ ησλ 400 KVA) νη νπνίεο ζα παξαηίζεληαη ζην Έληππν 1 (Πίλαθαο Δκπεηξίαο), ζπκπιεξσκέλν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηόλ. ηνλ ελ ιόγσ πίλαθα ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ παξνρή αλάινγσλ ππεξεζηώλ από ηνλ δηαγσληδόκελν σο νη δεηνύκελεο. ηνλ πίλαθα απηό ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: ε θύζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ από ηνλ Γηαγσληδόκελν, ν εξγνδόηεο ηνπ, ν ρξόλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, ην ζρήκα ζην νπνίν ελδερνκέλσο ζπκκεηείρε ν δηαγσληδόκελνο θαη ην πνζνζηό ζπκκεηνρήο ηνπ ζ’ απηό, ε ακνηβή πνπ ηνπ αλαινγνύζε θ.ι.π. θαη λα απνδεηθλύνληαη κε αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο.

Να ππνβάιινπλ θαηάζηαζε εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνύ ζεσξεκέλε από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο πνπ λα απνδεηθλύεηαη ε ππαιιειηθή ηνπο ζρέζε θαη ηηο αληίζηνηρεο άδεηεο αζθήζεσο επαγγέικαηνο (Σ΄ ηαζκώλ –Τπνζηαζκώλ θιπ).

Ο Αλάδνρνο ζα πξέπεη λα έρεη επαξθέο πξνζσπηθό, ώζηε λα ππεξθαιύπηεη ηηο αλάγθεο, ην νπνίν ζα απνδεηθλύεηαη κε αληίγξαθν θαηαζηάζεσλ ζεσξεκέλσλ από ηελ επηζεώξεζε εξγαζίαο.

Μεραλνινγηθά:

Να έρνπλ εκπεηξία ζηελ ηερληθή ππνζηήξημε (δειαδή ηηο απαξαίηεηεο

εξγαζίεο (ρεηξηζκνύο, επηηήξεζε, παξαθνινύζεζε, θιπ) γηα ηελ αζθαιή εθηέιεζε ησλ δηαθόξσλ δηαδηθαζηώλ πνπ ζπλζέηνπλ ηελ ζέζε ζε ιεηηνπξγία ησλ δηαθόξσλ κεραλνινγηθώλ ζπζηεκάησλ) Κεληξηθώλ Κιηκαηηζηηθώλ Μνλάδσλ, Μεγάισλ Φπθηηθώλ πγθξνηεκάησλ (αεξόςπθησλ θαη πδξόςπθησλ), Φπθηηθώλ Θαιάκσλ Καηάςπμεο-πληήξεζεο θαη Λεβεηνζηαζίσλ, ε νπνία ζα παξαηίζεηαη ζην Έληππν 1 (Πίλαθαο Δκπεηξίαο), ζπκπιεξσκέλν ζύκθσλα κε ηηο νδεγίεο πνπ αλαθέξνληαη ζε απηόλ. ηνλ ελ ιόγσ πίλαθα ζα εκθαλίδνληαη ηα ζηνηρεία θαη νη πιεξνθνξίεο σο πξνο ηελ παξνρή αλάινγσλ ππεξεζηώλ από ηνλ δηαγσληδόκελν σο νη δεηνύκελεο. ηνλ πίλαθα απηό ζα πεξηιακβάλνληαη ελδεηθηηθά: ε θύζε ησλ ππεξεζηώλ πνπ παξαζρέζεθαλ από ηνλ Γηαγσληδόκελν, ν εξγνδόηεο ηνπ, ν ρξόλνο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ, θαη λα απνδεηθλύνληαη κε αληίζηνηρεο βεβαηώζεηο από ηηο αξκόδηεο αξρέο.

ηελ πεξίπησζε πνπ ν Γηαγσληδφκελνο είλαη έλσζε πξνζψπσλ, αξθεί έλα ή πεξηζζφηεξα κέιε ηεο έλσζεο λα δηαζέηεη ηα αλσηέξσ πηζηνπνηεηηθά, πξνθεηκέλνπ λα θαιχπηνληαη νη ππνρξεψζεηο ηεο έλσζεο θαη λα ιακβάλνληαη ππ‟ φςηλ απφ ηελ επηηξνπή γηα ηελ αμηνιφγεζε ησλ πξνζθνξψλ.

2. Αιινδαπνί Γηπισκαηνχρνη Ζιεθηξνιφγνη Μεραληθνί ή Αιινδαπά Σερληθά

Γξαθεία ή Δηαηξείεο κε πξνέιεπζε ηηο ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηνπ

Page 6: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 6 απφ 54

Δ.Ο.Υ. ή ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη θαη θπξψζεη ηελ .Γ.. ή ηξίηεο ρψξεο πνπ έρνπλ ππνγξάςεη δηκεξείο ζπκθσλίεο ή ζπκθσλίεο ζχλδεζεο κε ηελ Δ.Δ. θαη θαιχπηνπλ αληηζηνίρσο ηα απαηηνχκελα ησλ αλσηέξσ παξαγξαθψλ. Τπεχζπλε Γήισζε (Ν.1599/86) ή άιινπ ηζνδχλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνχο δηαγσληδφκελνπο, ησλ ηπρφλ εηδηθεπκέλσλ ζπλεξγαηψλ ηνπ παξέρνληνο ηηο ππεξεζίεο, πνπ λα πηζηνπνηνχλ ηε ζπλεξγαζία ηνπο ζην ζπγθεθξηκέλν αληηθείκελν.

3. Κνηλνπξαμίεο ή ζπκπξάμεηο ησλ αλσηέξσ κε νπνηνδήπνηε ζπλδπαζκφ πνπ

θαιχπηνπλ ηηο απαηηήζεηο ηεο παξ.1. ΠΡΟΧΠΗΚΟ ΑΝΑΓΟΥΟΤ

ηειέρσζε πξνζσπηθνχ – εηδηθφηεηεο Σν πξνζσπηθφ πνπ ν Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη γηα ηηο αλάγθεο ησλ παξερνκέλσλ ππεξεζηψλ „‟ΤΝΣΖΡΖΖ - ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ‟‟ νξίδεηαη θαη‟ ειάρηζην ζηα έμη (6) άηνκα ηα νπνία θαη ζα απαζρνιεί ππνρξεσηηθά γηα ηελ ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ εμνπιηζκνχ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. κε ηα νπνία ζα ζπκπιεξψλεη ηελ ππάξρνπζα Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.ΚΔ.Α. θαη ζα ιεηηνπξγνχλ σο έλα εληαίν ζχλνιν θαη δχν (2) άηνκα (ON CALL), σο εμήο:

- Μεραληθόο Μεραλνιόγνο: Π.Ε. Έλαο (1) (ON CALL), όπνηε παξαζηεί αλάγθε

- Α΄ ηάμεο Αδεηνύρν Τερληθό Χπθηηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ ΠΔ.87/96 κε άδεηα

Γεληθώλ Εθαξκνγώλ Έλαο (1) (ON CALL) όπνηε παξαζηεί αλάγθε

- Ζιεθηξνιόγνο Μεραληθόο: Σ.Δ. Γύν (2), (24σξε βάξδηα έλαο αλά βάξδηα)

- Μεραλνιόγνο Μεραληθόο: Σ.Δ. Γύν (2), (24σξε βάξδηα έλαο αλά βάξδηα)

- Σερλίηεο Ζιεθηξνιόγνο: Γ.Δ. Έλαο (1), (πξσηλή βάξδηα 7:00-15:00 5ήκεξν εθηόο Σαβ.- Κπξ.)

- Δξγάηεο αλεηδίθεπηνο γεληθώλ θαζεθόλησλ Έλαο (1), (πξσηλή βάξδηα 7:00- 15:00 5ήκεξν εθηόο Σαβ.-Κπξ.)

Σα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί πξέπεη λα δηαζέηνπλ ηα παξαθάησ πξνζφληα πνπ ζα απνδεηρζνχλ κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Τπεξεζία επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηψλ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζηψλ θ.ι.π. θαζψο θαη βεβαηψζεσλ Γεκνζίσλ Τπεξεζηψλ. (Σηελ πεξίπησζε πνπ δελ αλήθνπλ ζην κόληκν πξνζσπηθό ηεο εηαηξείαο, Υπεύζπλε

Δήισζε (Ν.1599/86) Απνδνρήο Σπλεξγαζίαο ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηνπ έξγνπ).

1. Τπεχζπλνο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ (1 άηνκν) (ON CALL) κε ηα εμήο ειάρηζηα

απαηηνχκελα πξνζφληα:

Να δηαζέηεη πηπρίν Μεραλνιφγνπ ή Ζιεθηξνιφγνπ Μεραληθνχ ηνπ Πνιπηερλείνπ.

Καιή γλψζε ηεο Αγγιηθήο γιψζζαο (απνδεηθλχεηαη κε παξνπζία πηπρίνπ LOWER ή άιινπ ηζφηηκνπ πηπρίνπ).

Πνιχ θαιή γλψζε Τπνινγηζηψλ θαη εηδηθφηεξα απαηηείηαη εκπεηξία ζε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεηο πνπ ειέγρνληαη απφ Β.M.S.

Απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 4 έηε ζε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ αληίζηνηρσλ, κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α θαη εκπεηξία ηνπιάρηζηνλ 10 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.

Page 7: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 7 απφ 54

2. Γχν (2) Ζιεθηξνιφγνη θαη Γχν (2) Μεραλνιφγνη Μεραληθνί Σ.Δ. νη νπνίνη ζα

δηαζέηνπλ:

Πηπρίν ειεθηξνιφγνπ ή κεραλνιφγνπ κεραληθνχ Σ.Δ.

Πνιχ θαιή γλψζε Τπνινγηζηψλ, γηα λα κπνξνχλ λα εξγάδνληαη ζηελ εγθαηάζηαζε θεληξηθήο παξαθνινχζεζεο ησλ εγθαηαζηάζεσλ (BMS).

Απνδεδεηγκέλε 3εηή εκπεηξία ζε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ αληίζηνηρσλ, κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. θαη ηνπιάρηζηνλ εκπεηξία 5 εηψλ απφ ηελ έλαξμε ηεο άζθεζεο ηνπ επαγγέικαηνο.

Σνπιάρηζηνλ έλαο κεραλνιφγνο λα δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο ζεξκαζηή κε απνδεδεηγκέλε εκπεηξία ζε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε αληίζηνηρσλ, κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ζέξκαλζεο, ε ιεηηνπξγία ησλ νπνίσλ γίλεηαη κε Φπζηθφ Αέξην.

3. Ζιεθηξνιφγνο – ειεθηξνηερλίηεο (1 άηνκν):

Ο νπνίνο πξέπεη λα δηαζέηεη άδεηα Σ΄ εηδηθφηεηαο (Τπνζηαζκνί Μ.Σ.).

Απνδεδεηγκέλε 3εηή εκπεηξία ζε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, αληίζηνηρσλ κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. θαζψο θαη 3εηή εκπεηξία απφ ηελ ιήςε ησλ αληηζηνίρσλ αδεηψλ πνπ αλαθέξνληαη παξαπάλσ.

4. Α΄ ηάμεο Αδεηνύρν Τερληθό Χπθηηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ ΠΔ.87/96 (1 άηνκν) (ON CALL) κε ηα εμήο ειάρηζηα απαηηνχκελα πξνζφληα:

Να δηαζέηεη ηηο απαηηνχκελεο λφκηκεο άδεηεο ςπθηηθνχ θαη άδεηα Γεληθώλ Εθαξκνγώλ.

Απνδεδεηγκέλε 6εηή εκπεηξία ζε ζπληήξεζε θαη ηερληθή ππνζηήξημε Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ςχμεο, αληίζηνηρσλ κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

Τπεύζπλε δήισζε (Ν.1599/86) ή άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνύο δηαγσληδόκελνπο όηη «ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ζα επεκβαίλνπλ ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ηεο κίαο (1) ώξαο, από ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν εηδνπνίεζή ηνπο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ, νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ώξα απαηηεζεί ηνύην». Θα αμηνινγεζεί ε επέκβαζε ζε ζπληνκόηεξν ηεο κίαο (1) ώξαο δηάζηεκα.

Τπεύζπλε δήισζε (Ν.1599/86) ή άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνύο δηαγσληδόκελνπο όηη «ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπιεξώλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεώζεηο κε δηθά ηνπ εξγαιεία θαη κέζα. Σα ελ ιόγσ εξγαιεία θαη κέζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπό γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ θαη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ώζηε λα κελ δεκηνπξγνύλ θηλδύλνπο αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθό ηνπ Αλαδόρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο.

Ο Αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθό ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη ζπζθεπέο πνπ απαηηνύληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηώλ ιεηηνπξγίαο, επηζθεπήο, ζπληήξεζεο θαη δηάγλσζεο ησλ βιαβώλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθώλ εγθαηαζηάζεσλ».

Τπεύζπλε δήισζε (Ν.1599/86) ή άιινπ ηζνδύλακνπ εγγξάθνπ γηα ηνπο αιινδαπνύο δηαγσληδόκελνπο όηη «ζε πεξίπησζε αλάιεςεο ηεο παξνρήο ησλ ππεξεζηώλ ν ρξόλνο άθημεο εηδηθνύ ηερληθνύ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαηά ηηο θαλνληθέο εξγάζηκεο ώξεο ιεηηνπξγίαο (όρη αξγίεο ή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο), ν εηδηθόο ηερληθόο λα κπνξεί λα έξζεη εληόο 3 σξώλ από ηελ θιήζε ηνπ». Θα αμηνινγεζεί ε επέκβαζε ζε ζπληνκόηεξν ησλ ηξηώλ (3) σξώλ δηάζηεκα.

Page 8: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 8 απφ 54

Να δηαζέηεη ISO 9001/2008 γηα Ζι/γηθέο εγθαηαζηάζεηο κε αληηθείκελν απηό ηνπ δηαγσληζκνύ δει. (επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνύ Μέζεο θαη Υακειήο Σάζεο, όπσο επίζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο) θαη ISO 9001/2008 γηα Μερ/γηθέο εγθαηαζηάζεηο – ςύμεο – ζέξκαλζεο κε αληηθείκελν απηό ηνπ δηαγσληζκνύ δει. (επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ςύμεο – ζέξκαλζεο).

Όια ηα αλσηέξσ θαη απηά πνπ αθνξνύλ ην δεηνύκελν πξνζσπηθό απνηεινύλ

ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΤ ΟΡΟΤ θαη είλαη κε πνηλή απνθιεηζκνύ. (ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ)

Γεληθά:

Θα αμηνινγεζεί αλ ν Αλάδνρνο έρεη πξσηόηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν

αληίγξαθν ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθό ISO 14001 γηα ηελ εθαξκνγή ζπζηήκαηνο

πεξηβαιινληηθήο δηαρείξηζεο, πνπ έρεη εθδνζεί από πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό

γηα ηνπο Δηαγσληδόκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ Ειιάδα ή αληίζηνηρν γηα ηνπο

δηαγσληδόκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή.

Θα αμηνινγεζεί αλ ν Αλάδνρνο έρεη πξσηόηππν ή λνκίκσο επηθπξσκέλν

αληίγξαθν ελ ηζρύ πηζηνπνηεηηθνύ OHSAS 18001 – ΕΛΟΤ 1801 γηα ηελ

αζθάιεηα θαη ηελ πγηεηλή ζηελ εξγαζία, ην νπνίν ζα έρεη εθδνζεί από

πηζηνπνηεκέλν νξγαληζκό γηα ηνπο Δηαγσληδόκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ

Ειιάδα ή αληίζηνηρν γηα ηνπο δηαγσληδόκελνπο κε εγθαηάζηαζε ζηελ αιινδαπή.

Θα αμηνινγεζεί αλ ν Αλάδνρνο έρεη Τερληθό Αζθαιείαο, γηα ηηο ππεξεζίεο ηνπ

ζην Δ.ΚΔ.Α. (παξέρεη ζπκβνπιέο θαη ππνδείμεηο, πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε

ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Υγεία & Αζθάιεηα θαιύπηνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νόκνπ

1568/85 θαη ησλ Π.Δ.294/88, 17/96 θαη ηνπ 95/99)./85 θαι των Π.Δ. 294/88, 17/96 και

του 95/

ΔΗΓΗΚΟΗ ΟΡΟΗ 1. ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

1.1. Να εμαζθαιίδεη ηελ ηέιεηα, αδηάιεηπηε & απξφζθνπηε ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ πνπ πξναλαθέξζεθαλ, θαη ζα δηαζέηεη ηερληθφ κε θαηάιιειε εκπεηξία θαη κε Σ‟ άδεηα θαζ‟ φιν ην 24σξν γηα φιεο ηηο εκέξεο ηνπ έηνπο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ αββαηνθχξηαθα εκέξεο ενξηψλ, αξγηψλ θιπ. ε πεξίπησζε βιάβεο παξνπζία ηνπ ηερληθνχ, απηφο ππνρξενχηαη λα παξακείλεη ζην Δ.ΚΔ.Α. κε ηελ επφκελε βάξδηα έσο φηνπ επηζθεπαζζεί ε βιάβε ρσξίο επηπιένλ ρξέσζε.

1.2. Θα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηε ζπληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηελ πξφιεςε θαη επηζθεπή θάζε βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

1.3. Θα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο ειέγρσλ, δνθηκψλ θαη κεηξήζεσλ γηα

ηελ αλίρλεπζε θάζε βιάβεο, δεκίαο θαη θάζε θαθήο, επηζθαινχο ή αληηνηθνλνκηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπο.

1.4. Θα αλαθνηλψλεη ακέζσο ζηελ Σερληθή Τπεξεζία θάζε βιάβε ή δεκία θαη ζα απνθαζηζηά ηελ θαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Ζ ζρεηηθή δαπάλε γηα ηελ αληηκεηψπηζε δεκηψλ, επηζθεπέο εμεηδηθεπκέλσλ βιαβψλ (ηα νπνία αληηκεησπίδνληαη κφλν απφ ηελ θαηαζθεπάζηξηα εηαηξία) θαη θφζηνο αληαιιαθηηθψλ ζα βαξχλνπλ ην Δ.ΚΔ.Α.

1.5. Θα ζπληάζζεη θαη ζα ππνβάιεη ζηελ ππεξεζία, θάζε θνξά πνπ ηνχην είλαη αλαγθαίν, πξφγξακκα αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπψλ γηα ηελ

Page 9: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 9 απφ 54

θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κε πξνκέηξεζε ησλ εξγαζηψλ θαη πίλαθα ησλ απαηηνχκελσλ πιηθψλ γηα ηελ εθηέιεζή ηνπο.

1.6. Θα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο πξνθεηκέλνπ λα εμαζθαιίδεη ηελ θαζαξηφηεηα ησλ εγθαηαζηάζεσλ θαη ησλ ρψξσλ απηψλ, ζα πεξηζπιιέγεη πάζεο θχζεσο άρξεζηα πιηθά ή ππνιείκκαηα εξγαζηψλ, ζα ηα απνκαθξχλεη θαη ζα ηα απνξξίπηεη ζε ζέζεηο επηηξεπφκελεο απφ ηηο αξκφδηεο Αξρέο.

1.7. Θα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο γηα ηελ έθδνζε ή αλαλέσζε αδεηψλ ιεηηνπξγίαο ή επαλαιεηηνπξγίαο εγθαηαζηάζεσλ ή πηζηνπνηεηηθά θαηαζθεπψλ, ειέγρσλ ή επαλειέγρσλ εγθαηαζηάζεσλ (πηζηνπνηεηηθά γηα ηελ ΓΔΖ θιπ.) κε έμνδα ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

1.8. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη επίζεο λα εηνηκάδεη φια ηα απαηηνχκελα πξνο ηνχην παξ. (1.7.) ζρέδηα, έγγξαθα θαη ινηπά ζηνηρεία ηα νπνία ζα ππνγξάθνληαη απφ δηθνχο ηνπ Μεραληθνχο.

1.9. Θα δηεπθνιχλεη ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο απφ εξγνιήπηεο

πνπ ζα εθηειέζνπλ εξγαζίεο ζηηο εγθαηαζηάζεηο Μ.Σ. θαη ζηηο πηζαλέο επεθηάζεηο ηνπ ειεθηξηθνχ δηθηχνπ, ελεκεξψλνληάο ηνπο πιήξσο ζρεηηθά κε ηελ θαηαζθεπή θαη ηελ ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ εθηειψληαο φινπο ηνπο αλαγθαίνπο ρεηξηζκνχο επί ησλ ελ ιφγσ εξγαζηψλ, θαηφπηλ εηδηθήο νηθνλνκηθήο ζπκθσλίαο πξνο απνδεκίσζή ηνπ απφ ηνλ εξγνιήπηε γηα ηνλ ρξφλν απαζρνιήζεψο ηνπ .

1.10. Ο Αλάδνρνο έρεη πιήξσο ηελ αζηηθή θαη πνηληθή επζχλε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζε πεξίπησζε αηπρήκαηνο.

1.11. Ο Αλάδνρνο θέξεη ηελ πιήξε επζχλε ηεο Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ γηα ην ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ νξίδεηαη απφ ηελ ζχκβαζε θαη είλαη ππεχζπλνο γηα ηελ απξφζθνπηε θαη αζθαιή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

1.12. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα δηαζέζεη ην απαηηνχκελν πξνζσπηθφ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ παξαπάλσ εξγαζηψλ Σερληθήο Τπνζηήξημεο, ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ, ηηο δηαηάμεηο ηεο Διιεληθήο Ννκνζεζίαο, ηνπο ηζρχνληεο Καλνληζκνχο, ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. Γηα ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο πνπ δελ θαιχπηνληαη απφ Διιεληθνχο Καλνληζκνχο ηζρχνπλ νη Καλνληζκνί ηεο ΔΟΚ.

1.13. ηελ επζχλε ηνπ Αλαδφρνπ αλήθεη ε ζπλερήο θαη επί 24ψξνπ βάζεσο θαη φιεο ηηο εκέξεο ηεο εβδνκάδαο, Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ εγθαηαζηάζεσλ εληφο ησλ νξίσλ επζχλεο πνπ θαζνξίζηεθαλ παξαπάλσ θαη εηο ηελ παξ. 2 ηεο „‟ΟΡΟΛΟΓΗΑ‟‟.

1.14. Ζ ζηειέρσζε ηνπ Αλαδφρνπ ζε πξνζσπηθφ, γηα ηηο αλσηέξσ εξγαζίεο, γίλεηαη κε επζχλε ηνπ θαη ζχκθσλα κε ην αλαιπηηθφ πξφγξακκα (Οξγαλφγξακκα) πνπ ζα ππνβάιεη κε ηε ζρεηηθή κειέηε.

1.15. Σν παξαπάλσ πξνζσπηθφ πξέπεη λα έρεη ηνπιάρηζηνλ ηα πξνζφληα πνπ

απαηηνχληαη απφ ηελ δηαθήξπμε θαη λα θαηέρεη ηηο απαηηνχκελεο απφ ην λφκν άδεηεο εξγαζίαο. Όια ηα κέιε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ Δξγνδφηε. Αλαιπηηθή θαηάζηαζε ηνπ πξνζσπηθνχ κε ηα αληίζηνηρα πξνζφληα ππνβάιιεηαη γηα έγθξηζε ζηελ Τπεξεζία ην αξγφηεξν 15 εκέξεο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο.

1.16. Σν (ππαιιειηθφ) Σερληθφ Πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο πνπ

δηαζέηεη ν ΔΡΓΟΓΟΣΖ (Ζιεθηξνιφγνη, Μεραλνιφγνη, θ.ι.π.) εληάζζεηαη ζε

Page 10: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 10 απφ 54

έλα εληαίν πξφγξακκα εξγαζίαο καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη εγθξίλεηαη απφ ην Δ.ΚΔ.Α.

1.17. Σν πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ζα ππνγξάθεη ηελ άθημε θαη ηελ αλαρψξεζή

ηνπ ζε βηβιίν παξνπζίαο πνπ ζα βξίζθεηαη ζηελ Σ.Τ. ε ζην CONTROL ROOM

ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

1.18. Θα παξέρεη ζην πξνζσπηθφ ηηο λφκηκεο άδεηεο, αλαπαχζεηο θαη λα θαιχπηεη

ηα θελά απφ αζζέλεηεο ή αδηθαηνιφγεηεο απνπζίεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ αλαιακβαλνκέλσλ κε ηελ παξνχζα, ππνρξεψζεσλ έλαληη ηνπ Δ.ΚΔ.Α

1.19. Δάλ θαηά ηελ δηάξθεηα ηεο χκβαζεο, πξνζιεθζεί ή πξνζιακβάλεηαη

ζηαδηαθά, απφ ηνλ Δξγνδφηε, λέν πξνζσπηθφ ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ζα ηίζεηαη ζηε δηάζεζε ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ πξνθεηκέλνπ λα εθπαηδεπηεί θαη εμνηθεησζεί κε ηηο εγθαηαζηάζεηο εξγαδφκελν καδί κε ην πξνζσπηθφ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ην ήδε ππάξρνλ πξνζσπηθφ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. Ζ ακνηβή ηνπ πξνζσπηθνχ απηνχ βαξχλεη ην Δ.ΚΔ.Α.

1.20. Σν Δ.ΚΔ.Α. δχλαηαη λα κεηψζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή θαη λα

δηαθφςεη ηε ζχκβαζε, εθφζνλ θαηά ηε δηάξθεηα απηήο πξνζιεθζεί κφληκν ηερληθφ πξνζσπηθφ ή ζεσξήζεη φηη ρξεηάδεηαη λα κεησζεί ν αξηζκφο ησλ απαζρνινχκελσλ ηερληθψλ θαη ν Αλάδνρνο ζα εηδνπνηεζεί γηα ηελ κείσζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ έλα (1) κήλα πξηλ θαη ε κείσζε ηνπ ζπκβαηηθνχ ηηκήκαηνο ζα είλαη αλαινγηθή.

2. ΤΝΣΖΡΖΖ

2.1. Καηά ην αλσηέξσ δηάζηεκα ησλ δώδεθα (12) κελώλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθηειεί ηελ ΤΝΣΖΡΖΖ (Π.Π.) ηνπ ζπλφινπ ηνπ εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ, παξέρνληαο ππεξεζίεο νξγάλσζεο θαη εξγαζίαο κε ρξέσζε πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ.

2.2. Ο Αλάδνρνο ζα παξαδίδεη αλά εβδνκάδα θαη ζπγθεληξσηηθά αλά κήλα, ζηελ

Σερληθή Τπεξεζία ζε ειεθηξνληθή κνξθή (xls), αλαθνξά κε ηα πξνβιήκαηα πνπ εκθαλίζζεθαλ ζηηο εγθαηαζηάζεηο ηνπ Δ.ΚΔ.Α, θαζψο θαη ηνλ ηξφπν πνπ απηά αληηκεησπίζζεθαλ.

2.3. Ο Αλάδνρνο ζα δεκηνπξγήζεη αξρείν γηα ηελ θαηαγξαθή ησλ ελεξγεηψλ ή ησλ

απνηειεζκάησλ ζην ηζηνξηθφ ησλ κεραλεκάησλ (επηζθεπέο, έιεγρνο, ζπληήξεζε, κεηαθίλεζε θιπ) ζε ειεθηξνληθή κνξθή (xls).

2.4. Ο Αλάδνρνο ζα εθηειεί ηηο παξαπάλσ εξγαζίεο ην ηαρχηεξν δπλαηφλ. ηε

ιήμε ηεο ζχκβαζεο, φινο ν εμνπιηζκφο θαη νη εγθαηαζηάζεηο ζα βξίζθνληαη ζε θαηάζηαζε πιήξνπο ιεηηνπξγίαο κε εμαίξεζε ηηο πεξηπηψζεηο εθείλεο φπνπ ε επηζθεπή είλαη εθηφο ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ.

2.5. Ο Αλάδνρνο, πέξαλ ησλ κνλίκσλ Μεραληθψλ θαη Σερληθψλ ηνπ σο άλσ, είλαη

ππνρξεσκέλνο λα θαιεί επί ηφπνπ ηνπο εηδηθνχο ηερληθνχο ησλ θαηαζθεπαζηψλ γηα ηελ δηελέξγεηα πξνγξακκαηηζκέλσλ εξγαζηψλ ΤΝΣΖΡΖΖ, ζχκθσλα κε ην πξφγξακκα πνπ ζα εθπνλήζεη θαη εθαξκφζεη φπσο πξνδηαγξάθεηαη παξαθάησ.

2.6. Ο Αλάδνρνο κεηά απφ ζρεηηθή έγγξαθε εληνιή ηνπ εξγνδφηε ππνρξενχηαη λα

παξέρεη ππεξεζίεο γηα ηηο παξαθάησ εξγαζίεο κε αληίζηνηρε ρξέσζε ρξφλνπ εξγαζίαο, πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ πνπ ππφθεηληαη ζηελ έγθξηζε ηνπ

Page 11: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 11 απφ 54

εξγνδφηε, βάζεη κεκνλσκέλσλ πξνζθνξψλ. Ο Δξγνδφηεο πιεξψλεη ηελ αληίζηνηρε δαπάλε κε απιή πξνζθφκηζε ηηκνινγίνπ.

2.6.1. Γηα εμάιεηςε αλσκαιηψλ θαη βιαβψλ πνπ δελ νθείινληαη ζε θπζηνινγηθή

θζνξά αιιά ζε απνδεδεηγκέλσο εζθαικέλν ρεηξηζκφ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

2.6.2. Γηα εγθαηάζηαζε πξφζζεηνπ εμνπιηζκνχ, ή εμνπιηζκνχ πνπ απνθηάηαη απφ

ην Δ.ΚΔ.Α., κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζπκβάζεσο απηήο. 2.6.3. Γηα εξγαζίεο Δπηζθεπαζηηθήο – Γηνξζσηηθήο – πληήξεζεο (ΔΓ) ηνπ

εμνπιηζκνχ θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ 2.7. Παιαηά κεραλήκαηα ή εμνπιηζκφο πνπ ιεηηνπξγνχλ θαη πξνβιέπεηαη ε

κεηεγθαηάζηαζή ηνπο δχλαληαη λα εληαρζνχλ ζηνπο φξνπο ΤΝΣΖΡΖΖ ηνπ παξφληνο χζηεξα απφ γξαπηή ζπκθσλία κεηαμχ Αλαδφρνπ θαη εξγνδφηε θαη αθνχ πξνεγεζεί έιεγρνο, εθηίκεζε θαη πξνζθνξά απφ ηνλ Αλάδνρν.

2.8. Ζ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο (ζπληήξεζεο ή άιιεο) επί ηνπ

εμνπιηζκνχ ζα γίλεηαη κφλν απφ ηνλ αλάδνρν, ηνπο πξνκεζεπηέο ηνπ εμνπιηζκνχ ή ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο εθπξνζψπνπο ηνπ Αλαδφρνπ. Ο Αλάδνρνο έρεη ππνρξέσζε λα δειψζεη εγγξάθσο (παξέρνληαο παξαιιήισο ηα απαξαίηεηα ζπκθσλεηηθά ζχκβαζεο), ηνπο εμνπζηνδνηεκέλνπο ή πηζηνπνηεκέλνπο ζπλεξγάηεο, απφ ηνπο νπνίνπο ζα παξέρνληαη νη ππεξεζίεο ζπληήξεζεο θαη λα ιάβεη ηελ έγθξηζε ηνπ εξγνδφηε.

2.9. Δπηηξέπεηαη ζηνλ αλάδνρν λα κεηαβηβάζεη κέξνο ησλ εξγαζηψλ ζε

εμεηδηθεπκέλνπο ππεξγνιάβνπο, επίζεκα εμνπζηνδνηεκέλνπο απφ απηφλ κε παξάιιειε έγγξαθε γλσζηνπνίεζε ζηνλ Δπηβιέπνληα θαη αθνχ ιάβεη ηελ αληίζηνηρε έγθξηζε.

2.10. Δίλαη δπλαηφλ λα ππάξρεη ζπκκεηνρή ηνπ εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ ή/θαη

κεραληθψλ ηνπ Δξγνδφηε πνπ ζα ελεξγνχλ σο εθπξφζσπνη ζε ζέκαηα ζπληήξεζεο, επηζθεπψλ, βαζκνλφκεζεο, πνηνηηθνχ ειέγρνπ νη νπνίνη θαη ζα ζπλππνγξάθνπλ ηηο ζρεηηθέο εθζέζεηο εξγαζηψλ.

2.11. Οπνηαδήπνηε βιάβε ήζειε παξνπζηαζηεί ζα απνθαζίζηαηαη απφ ηνλ

αλάδνρν. ε πεξίπησζε βιάβεο πνπ δπλαηφλ λα νδεγήζεη ζε δηαθνπή νηαζδήπνηε ζεκαληηθήο ιεηηνπξγίαο ηνπ Δ.ΚΔ.Α., σο θαη εγθαηαζηάζεσλ πνπ άπηνληαη ηεο αζθαιείαο ησλ εξγαδνκέλσλ, ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα πξνβεί ζε φιεο ηηο απαηηνχκελεο ελέξγεηεο γηα ηελ ηαρχηεξε δπλαηή απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο.

2.12. Παξάιιεια ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη ηνλ Δπηβιέπνληα Μεραληθφ ή ηνλ

εμνπζηνδνηεκέλν εθπξφζσπν ηνπ Δ.ΚΔ.Α., ελψ θαηαρσξεί ζην εκεξνιφγην ησλ εξγαζηψλ ζπληεξήζεσο θαη θαηαγξαθήο βιαβψλ, ε ηήξεζε ηνπ νπνίνπ είλαη ππνρξεσηηθή, έθζεζε ηεο βιάβεο, εθηηκήζεηο γηα ηελ πξνέιεπζή ηεο θαη ηα αίηηα δεκηνπξγίαο ηεο, εθηηκήζεηο γηα ηνλ ρξφλν απνθαηαζηάζεσο θαη ηηο πηζαλέο δαπάλεο θ.ι.π., πνπ ζα βαξχλνπλ ηνλ Δξγνδφηε.

2.13. ε πεξηπηψζεηο βιαβψλ πνπ δελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο δηαθνπψλ σο

αλσηέξσ θαη πνπ βαξχλνπλ νηθνλνκηθά ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ελεκεξψλεηαη πξψηνλ θαη ακειεηί ν επηβιέπσλ Μεραληθφο, θαηαρσξνχληαη ηα ηεο βιάβεο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ φπσο θαη νη πξνηάζεηο ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο θαζψο θαη εθηίκεζε ηεο απαηηνχκελεο δαπάλεο. Ζ

Page 12: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 12 απφ 54

απνθαηάζηαζε ηεο βιάβεο γίλεηαη ακειεηί κεηά ζχκθσλν γλψκε ηνπ επηβιέπνληνο κεραληθνχ πνπ θαηαρσξείηαη επίζεο ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.

2.14. Πξν ηνπ ηέινπο ηεο πεξηφδνπ πληήξεζεο, θαη ηνπιάρηζηνλ έλα (1) κήλα πξηλ,

ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξαδψζεη ηνλ πιήξε ηερληθφ θάθειν ηεο πληήξεζεο (ρέδηα, Έληππα πληήξεζεο, Ζκεξνιφγην Παξαθνινχζεζεο Δξγαζηψλ, Αξρεία πληήξεζεο, Πξνγξάκκαηα Ζ/Τ, θ.ι.π.), φπσο θαζνξίδεηαη θαη απφ ηε κειέηε.

3. ΜΔΛΔΣΖ

3.1. Δληφο ηξηψλ κελψλ απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ν Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα ππνβάιεη κειέηε "Γηεχζπλζεο (Management), ρεδηάζεσο (Planning), Πξνγξακκαηηζκνχ (Organising) θαη Διέγρνπ (Control) ησλ εξγαζηψλ Π.Π. θαη Δ.Γ., ηνπ εμνπιηζκνχ, Λεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ηνπ Ζ/Μ εμνπιηζκνχ (Physical Plant & Systems. Ζ έγθξηζε ηεο «ΜΔΛΔΣΖ» δίδεηαη εληφο ρξνληθνχ δηαζηήκαηνο ηεζζάξσλ (4) εβδνκάδσλ ην πνιχ.

3.2. Ζ σο άλσ κειέηε ζα πεξηιακβάλεη, ρσξίο βέβαηα λα πεξηνξίδεηαη, ηα

αλαθεξφκελα παξαθάησ: 3.2.1. ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ: Αλάπηπμε, Αλάιπζε θαη Παξαθνινχζεζε ζπζηήκαηνο πξνγξακκαηηζκνχ (SOFTWARE) ηεο Π.Π. θαη Δ.Γ. ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο

θαζνξίδεηαη ζηελ παξ. 10 ηνπ Κεθαι. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ηνπ παξφληνο) θαη ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

Βαζηθά ραξαθηεξηζηηθά πάλσ ζηα νπνία ζα αλαπηπρζεί ην ινγηζκηθφ ζχζηεκα είλαη:

- Ζ δεκηνπξγία Αξρείσλ Δμνπιηζκνχ, Οδεγηψλ πληήξεζεο, Σερληθψλ

Πιεξνθνξηψλ, Κξίζηκσλ αληαιιαθηηθψλ, Πξνκεζεπηψλ θιπ. - Ζ επεμεξγαζία, παξαθνινχζεζε θαη αλαζεψξεζε ησλ αθνινπζνπκέλσλ

δηαδηθαζηψλ θαη πξνγξακκάησλ πνπ ζα βαζίδνληαη θαη' εμνρήλ ζηηο νδεγίεο ησλ θαηαζθεπαζηψλ.

- Ζ παξαθνινχζεζε πνξείαο ησλ παξαγγειηψλ αληαιιαθηηθψλ / αλαισζίκσλ. - Ζ δπλαηφηεηα ζηαηηζηηθήο αλάιπζεο θαη κέηξεζεο ησλ δηαθφξσλ εξγαζηψλ

Π.Π. θαη Δ.Γ.. - Ο νηθνλνκηθφο θαη ηερληθφο απνινγηζκφο (ρξφλνη ζηάζεσο, πνηληθέο ξήηξεο

θιπ). - Ζ παξαθνινχζεζε ησλ απνζεκάησλ πιηθψλ θαη αληαιιαθηηθψλ. - Ζ ηήξεζε εκεξνινγίνπ βιαβψλ. - Γπλαηφηεηα εηδνπνίεζεο βιάβεο κε email ηνπ Αλαδφρνπ.

3.2.2. ΟΡΓΑΝΧΖ: Μειέηε νξγαλνγξάκκαηνο θαη έθζεζεο νξγάλσζεο γηα ηελ

Τπνζηήξημε ζηελ πεξίνδν πιήξνπο επζχλεο ηεο Λεηηνπξγίαο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ, φπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ παξ. 1, (ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ), ησλ ΔΗΓΗΚΧΝ ΟΡΧΝ ηνπ παξφληνο θαη ηε „‟ΤΝΣΖΡΖΖ‟‟, φπσο θαζνξίδεηαη παξαπάλσ.

Ζ έθζεζε ζα πεξηιακβάλεη ιεπηνκεξή θαηά ην δπλαηφλ αλάιπζε ηεο

ζηειέρσζεο θαη ησλ πξνζφλησλ ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ Αλαδφρνπ, θαη ηε ζρεηηθή δηάξζξσζή ηνπ ζχκθσλα κε ηηο απαξαίηεηεο εηδηθφηεηεο, βάξδηεο θαη αλάγθεο ιεηηνπξγίαο.

3.3. H κειέηε ζα εγθξηζεί κέζα ζε ηξηάληα (30) εκέξεο απφ ηελ ππνβνιή ηεο, εθ'

φζνλ ε ππεξεζία δελ έρεη ζπγθεθξηκέλεο παξαηεξήζεηο, δηαθνξεηηθά ε

Page 13: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 13 απφ 54

πξνζεζκία εγθξίζεσο δίδεηαη δέθα πέληε (15) εκέξεο κεηά ηελ θάζε επαλππνβνιή. Αλ δελ ππάξμνπλ παξαηεξήζεηο κέζα ζηελ πξνζεζκία ησλ ηξηάληα (30) ή δέθα πέληε (15) εκεξψλ κεηά απφ επαλππνβνιή, ε ζρεηηθή κειέηε ζεσξείηαη απηνδίθαηα εγθεθξηκέλε, χζηεξα απφ ζρεηηθφ γξαπηφ αίηεκα ηνπ Αλαδφρνπ θαη ζχκθσλε γλψκε ηεο Τπεξεζίαο.

4. ΠΟΗΝΗΚΖ ΡΖΣΡΑ Δ.Γ..

4.1. Γηα ην ζχλνιν ηνπ εμνπιηζκνχ (φπσο αλαθέξεηαη ζηελ παξ. 10 ηνπ Κεθαι. ΟΡΟΛΟΓΗΑ ηνπ παξφληνο), ηζρχνπλ ηα παξαθάησ.

4.1.1. Δθ' φζνλ ν πξαγκαηηθφο ρξφλνο βιάβεο (ABDT) ελφο ζπγθεθξηκέλνπ είδνπο

ππεξβεί ηηο (25) είθνζη πέληε εξγάζηκεο εκέξεο ζπλνιηθά γηα φιεο ηηο βιάβεο πνπ ήζειε πξνθχςνπλ ζην ζπγθεθξηκέλν είδνο (κέζα ζε 12κελε ρξνληθή πεξίνδν πληήξεζεο), επηβάιιεηαη ρξεκαηηθή πνηληθή ξήηξα ίζε πξνο 600,00 € (εμαθφζηα ΔΤΡΧ) γηα θάζε εκέξα πέξαλ ησλ είθνζη πέληε (25) εξγαζίκσλ εκεξψλ.

4.1.2. ην Υξφλν Βιάβεο (BDT) δελ πεξηιακβάλνληαη νη παξαθάησ αλαθεξφκελνη: 4.1.2.1. Υξφλνο Πξνγξακκαηηζκέλεο Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο. 4.1.2.2. Υξφλνο νθεηιφκελνο ζε εξγαζίεο εθηφο ειέγρνπ ηνπ Αλαδφρνπ. 4.1.2.3. Υξφλνο νθεηιφκελνο ζε βιάβε ιφγσ ιεηηνπξγίαο ζε ζπλζήθεο εθηφο

πξνδηαγξαθψλ πέξαλ ηεο επζχλεο ηνπ Αλαδφρνπ. 4.1.2.4. Δάλ ε βιάβε αλαγγειζεί ζηνλ ζπληεξεηή κεηά ηηο 13:00. 4.1.2.5. Δάλ ε βιάβε απνθαηαζηαζεί ζε 24 ψξεο. 4.1.2.6. Δάλ ε βιάβε απνθαηαζηαζεί κέρξη ηηο 10:00 ην πξσί.

4.2. Ο Υξφλνο Βιάβεο (BDT) αξρίδεη απφ ηε ζηηγκή πνπ ν Δξγνδφηεο/Δ.ΚΔ.Α.

ελεκεξψλεη εγγξάθσο ηνλ Αλάδνρν ζρεηηθά κε ηε βιάβε θαη ιήγεη κε ηελ άξζε ηεο θαη ηελ έγγξαθε επηβεβαίσζε απηήο απφ ην εμνπζηνδνηεκέλν πξνζσπηθφ.

5. ΑΝΣΑΛΛΑΚΣΗΚΑ-ΤΛΗΚΑ ΑΝΑΛΧΗΜΑ

Όια ηα αλαιψζηκα πιηθά ζπληήξεζεο φπσο: ςπθηηθά πγξά, θίιηξα ςπθηηθψλ πγξψλ, ςπθηέιαηα, ιηπαληηθά, ρεκηθά, θίιηξα αέξνο ηνπηθψλ θιηκαηηζηηθψλ κνλάδσλ FAN COIL UNIT, κηθξνυιηθά θιπ, πνπ ην θφζηνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10,00 επξψ θαη ζπλνιηθά εηεζίσο ην πνζφ ησλ 50,00 επξψ, ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Οη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο ή ζπληεξήζεηο κηθξήο έθηαζεο φπσο αιιαγή

απηφκαησλ εμαεξηζηηθψλ, ηκάληεο, επηζθεπή ζεξκνκνλψζεσλ θαη γεληθφηεξα επηζθεπέο πνπ ην θφζηνο ηνπο δελ ππεξβαίλεη ην πνζφ ησλ 10,00 επξψ θαη ζπλνιηθά εηεζίσο, ην πνζφ ησλ 120,00 επξψ, ζα βαξχλνπλ ηνλ αλάδνρν.

Γηα επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο θαη ζπληεξήζεηο κεγάιεο έθηαζεο, ζα πξέπεη ν

Αλάδνρνο λα ελεκεξψλεη ηελ ππεξεζία γηα ηελ αλαγθαηφηεηα ηεο εξγαζίαο θαη ην θφζηνο απηήο θαη εθφζνλ ηνπ δνζεί έγθξηζε απφ ηελ ππεξεζία λα πξνβεί ζηηο αλάινγεο εξγαζίεο

Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ελεκεξψλεη εγθαίξσο ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ

Δ.ΚΔ.Α. γηα ηελ αλαγθαηφηεηα πξνκήζεηαο:

Page 14: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 14 απφ 54

o Σσλ απαξαηηήησλ πιηθψλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εθηέιεζε εξγαζηψλ, απνθαηάζηαζεο βιαβψλ γηα ηελ εχξπζκε ιεηηνπξγία φισλ ησλ ειεθηξνκεραλνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

o Σα απαξαίηεηα αληαιιαθηηθά πνπ αλαθέξνληαη απφ ηνλ θαηαζθεπαζηή γηα ηελ πξνιεπηηθή ζπληήξεζε φπσο θαη γηα ηε δεκηνπξγία θαηάιιεινπ stock απφ ηα ππφινηπα γηα ηε θαηαζηαιηηθή ζπληήξεζε.

6. ΔΡΓΑΛΔΗΑ ΚΑΗ ΜΔΑ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα εθπιεξψλεη ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ

ππνρξεψζεηο κε δηθά ηνπ εξγαιεία θαη κέζα. Σα ελ ιφγσ εξγαιεία θαη κέζα πξέπεη λα είλαη θαηάιιεια γηα ηνλ ζθνπφ γηα ηνλ νπνίν ζα ρξεζηκνπνηεζνχλ θαη λα είλαη ζε θαιή θαηάζηαζε ψζηε λα κελ δεκηνπξγνχλ θηλδχλνπο αηπρεκάησλ ζην πξνζσπηθφ ηνπ Αλαδφρνπ ή ζε ηξίηνπο ή θζνξέο ζηηο εγθαηαζηάζεηο.

Ο Αλάδνρνο ζα εθνδηάζεη ην πξνζσπηθφ ηνπ κε ηα απαξαίηεηα εξγαιεία θαη

ζπζθεπέο πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ιεηηνπξγίαο, επηζθεπή θαη ζπληήξεζεο ησλ ειεθηξνινγηθψλ εγθαηαζηάζεσλ.

7. ΠΡΟΓΗΟΡΗΜΟ ΤΝΣΖΡΟΤΜΔΝΟΤ ΔΞΟΠΛΗΜΟΤ Ο εμνπιηζκφο ζηνλ νπνίν αλαθέξνληαη νη παξαπάλσ φξνη είλαη ν Ζιεθηξνκεραλνινγηθφο εμνπιηζκφο πνπ πεξηιακβάλεηαη ζηε πεξηγξαθή Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη ζηε Σερληθή Πεξηγξαθή ηα νπνία αθνινπζνχλ ζπλεκκέλα ζην παξφλ ηεχρνο. Καηάινγνη θαη ρέδηα «AS BUILT» ζα παξαδνζνχλ ζηνλ Αλάδνρν απφ ηνλ Δξγνδφηε 8. ΑΜΟΗΒΖ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ζ ακνηβή ηνπ Αλαδφρνπ γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην ηεχρνο απηφ πεξηιακβάλεηαη ζην θαη' απνθνπήλ εξγνιαβηθφ ηνπ αληάιιαγκα θαη ζα πιεξψλεηαη φπσο νξίδεηαη ζηε χκβαζε. 9. ΔΤΘΤΝΔ - ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ Γηα ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ πνπ αλαθέξνληαη ζην Σεχρνο απηφ, ν Αλάδνρνο θαη ν Δξγνδφηεο έρνπλ φιεο ηηο επζχλεο θαη ηηο ππνρξεψζεηο πνπ απνξξένπλ απφ ηελ χκβαζε, ηελ πγγξαθή Τπνρξεψζεσλ θαη ηελ Γηαθήξπμε. Ηδίσο δε ν Αλάδνρνο έρεη ηελ ππνρξέσζε λα έρεη αζθαιίζεη ηφζν ην έξγν φζν θαη ην πξνζσπηθφ ηνπ ζε φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ ρξφλνπ ζπληήξεζεο, ζχκθσλα κε ηα νξηδφκελα ζηε ζρεηηθή Γηαθήξπμε. Ο Αλάδνρνο βαξχλεηαη κε φιεο ηηο απαηηνχκελεο δαπάλεο γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεηο φπσο είλαη ε δαπάλεο γηα ηελ κεηαθίλεζε ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο θζνξάο ή ζπληήξεζεο ή απφζβεζεο ή θχιαμεο ή κηζζψζεηο εξγαιείσλ ή ζπζθεπψλ ή νξγάλσλ ή κεραλεκάησλ αλαγθαίσλ γηα ηελ εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ, νη δαζκνί, νη αζθαιηζηηθέο θξαηήζεηο ή επηβαξχλζεηο, νη δαπάλεο θαηακεηξήζεσλ θαη δνκηθψλ, νη δαπάλεο γηα ηε δεκηνπξγία θαη δηάιπζε θαηαζθεπψλ γηα απνζήθεπζε εξγαιείσλ θαη πιηθψλ ή ρψξσλ παξακνλήο πξνζσπηθνχ θαη εμππεξέηεζεο ελ γέλεη ηνπ Αλαδφρνπ, νη δαπάλεο πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ ιφγσ δεκηψλ ζην Δ.ΚΔ.Α. νθεηινκέλσλ ζε ππαηηηφηεηά ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ, νη δαπάλεο πάζεο θχζεσο απνδεκηψζεσλ ιφγσ αηπρεκάησλ θαη ελ γέλεη δεκηψλ ζε πξνζσπηθφ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ή ζε νπνηνλδήπνηε ηξίην ή ζε πξάγκαηα απηψλ νθεηιφκελε ζε ππαηηηφηεηά ηνπ ή ηνπ πξνζσπηθνχ ηνπ

Page 15: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 15 απφ 54

γηα γεληθά θάζε άιιε απαξαίηεηε δαπάλε γηα ηελ θαιή θαη έληερλε εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ θαη εθπιήξσζε ησλ ζπκβαηηθψλ ηνπ ππνρξεψζεσλ. 10. ΑΝΧΣΔΡΑ ΒΗΑ Καλέλαο απφ ηνπο ζπκβαιιφκελνπο δελ επζχλεηαη γηα παξάιεηςε εθπιήξσζεο ησλ ζπκβαηηθψλ ππνρξεψζεσλ ηνπ, αλ ε παξάιεηςε απηή είλαη απφξξνηα αλσηέξαο βίαο δειαδή ζπλζεθψλ πνπ δηαθεχγνπλ ηνπ ειέγρνπ ηνπ ζπκβαιιφκελνπ, εθ‟ φζνλ έρεη επηδείμεη ηελ πξνζήθνπζα πξνζνρή θαη επηκέιεηα ελφο ινγηθνχ θαη ζπλεηνχ ζπκβαιιφκελνπ θαη δελ είλαη δπλαηφλ λα πξνβιεθζνχλ θαη απνηξαπνχλ απφ απηφλ. Δλδεηθηηθά, γεγνλφηα αλσηέξαο βίαο ζπληζηνχλ: Θενκελίεο, θπζηθέο θαηαζηξνθέο, πιεκκχξεο, ζεηζκνί, ππξθαγηέο. Απεξγίεο αλαγλσξηζκέλσλ ζπλδηθαιηζηψλ νξγαλψζεσλ θαη κεξψλ, επηβνιή

ζηξαηησηηθνχ λφκνπ, πνιεκηθή ζχξξαμε, εκπάξγθν. Κάζε ζπκβαιιφκελν κέξνο ππνρξενχηαη κέζα ζε 10 εκέξεο απφ ηφηε πνπ ζπλέβεζαλ ηα πεξηζηαηηθά πνπ ζπληζηνχλ αλσηέξα βία λα αλαθέξεη εγγξάθσο απηά θαη λα πξνζθνκίζεη ζην άιιν κέξνο ηα απαξαίηεηα απνδεηθηηθά ζηνηρεία. Καηά ηε δηάξθεηα ηνπ γεγνλφηνο ηεο αλσηέξαο βίαο, ην κέξνο πνπ ηελ επηθαιείηαη νθείιεη λα ιάβεη θάζε πξφζθνξν κέηξν, ψζηε λα ειαρηζηνπνηεζνχλ νη δεκηνγφλεο ζπλέπεηεο ηνπ θαη λα θαηαβάιεη θάζε δπλαηή πξνζπάζεηα ψζηε ηα απνηειέζκαηα ηεο αλσηέξαο βίαο λα αξζνχλ ρσξίο θαζπζηέξεζε. Δηδηθφηεξα γηα φηη αθνξά ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, απηφο νθείιεη έλαληη ηηκήκαηνο πνπ ζα εθηηκεζεί θαη ζπκθσλεζεί ακνηβαία, λα απνθαηαζηήζεη ηηο δεκηέο πνπ πξνθαινχληαη απφ ηηο παξαπάλσ αηηίεο. 11. ΤΠΟΥΡΔΧΔΗ ΔΡΓΟΓΟΣΟΤ Καηά ηελ δηάξθεηα «πληήξεζεο - Σερληθήο Τπνζηήξημεο» ν Δξγνδφηεο ζα δηαζέζεη χζηεξα απφ ζπλελλφεζε ζηνλ Αλάδνρν θαηάιιεινπο ρψξνπο γηα ηελ εγθαηάζηαζε ζπλεξγείνπ θαη γξαθείσλ εληφο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. κε ζηφρν ηελ εμππεξέηεζε ησλ δξαζηεξηνηήησλ ηεο ζπληήξεζεο θαζψο θαη ηελ θχιαμε ζρεδίσλ, ηερληθψλ εγρεηξηδίσλ, πξνγξακκάησλ, αληαιιαθηηθψλ πνπ απαηηνχληαη γηα ηε πληήξεζε. Ο Δξγνδφηεο ζα εμαζθαιίδεη ζην πξνζσπηθφ ζπληήξεζεο ηελ πξφζβαζε ζηνλ εμνπιηζκφ φπνηε απαηηείηαη γηα ηελ επηζθεπή βιάβεο ή ηελ πξαγκαηνπνίεζε ηεο

Π.Π.. Ο Δξγνδφηεο ζα εθδίδεη έγγξαθεο εληνιέο γηα ηελ δηελέξγεηα νπνηαζδήπνηε εξγαζίαο Δ.Γ., ψζηε λα απνθεχγνληαη παξεμεγήζεηο. 12. ΤΝΔΝΝΟΖΖ – ΑΛΛΖΛΟΓΡΑΦΗΑ Όιεο νη ζπλελλνήζεηο κεηαμχ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ ην έλα κέξνο θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ

απφ ην άιιν είηε αθνξνχλ ηελ παξνρή ή αίηεζε νδεγηψλ είηε ζε θάζε άιιε ελέξγεηα ή δήισζε, γίλνληαη νπσζδήπνηε εγγξάθσο.

Ζ κε απάληεζε εθ κέξνπο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ζε εχινγν ρξνληθφ δηάζηεκα, επί αηηεκάησλ ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ δελ απνηειεί ηεθκήξην απνδνρήο ηνπ εθάζηνηε αηηήκαηνο.

Οη νπνηαζδήπνηε θχζεσο πξνθνξηθέο ζπλελλνήζεηο δε ιακβάλνληαη ππφςε θαη θαλέλα απφ ηα ζπκβαιιφκελα κέξε δελ έρεη ην δηθαίσκα λα ηηο επηθαιεζηεί κε νπνηνδήπνηε ηξφπν.

ε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία, ιφγσ ηνπ επείγνληνο ηνπ ραξαθηήξα ηεο, ε εληνιή δίδεηαη πξνθνξηθά, θαηαρσξείηαη ζην εκεξνιφγην ηνπ έξγνπ.

13. ΟΓΖΓΗΔ ΠΟΤ ΚΑΘΗΣΟΤΝ ΑΜΦΗΒΟΛΖ ΣΖΝ ΑΠΟΚΑΣΑΣΑΖ ΒΛΑΒΧΝ Αλ θαηά ηελ πάξνδν ησλ εξγαζηψλ ν ΑΝΑΓΟΥΟ έρεη ηε γλψκε φηη εδφζε εληνιή απφ ην Δ.ΚΔ.Α γηα θάπνηα εξγαζία ε νπνία θάλεη ακθίβνιε ηελ απνθαηάζηαζε βιάβεο ή ηε ιεηηνπξγία εγθαηαζηάζεσλ ή έρεη ζαλ ζπλέπεηα παξέθθιηζεο απφ ηνπο

Page 16: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 16 απφ 54

ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, ηφηε πξέπεη απφ ηελ έλαξμε θάζε ζρεηηθήο εξγαζίαο λα ππνβάιιεη άκεζα θαη ρσξίο θαζπζηέξεζε κε έγγξαθν ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ ηηο αληηξξήζεηο ηνπ. Σν ίδην ηζρχεη γηα νπνηνδήπνηε δήηεκα αθνξά ηελ θαηά ηε γλψκε ηνπ κε ηήξεζεο ηεο χκβαζεο απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. Κάζε παξάιεηςε έγγξαθεο αμίσζεο ζεσξείηαη σο ζπκθσλία ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ ζηηο ζρεηηθέο ελέξγεηεο ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ. 14. ΖΜΔΡΟΛΟΓΗΟ ΔΡΓΟΤ Καζ‟ φιν ην δηάζηεκα ηνπ ρξφλνπ ηζρχνο ηεο ζχκβαζεο ηεξείηαη απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ εκεξνιφγην ζην νπνίν εγγξάθεηαη θαζεκεξηλψο θάζε ζπκβάλ πνπ αθνξά ην έξγν, θαηαρσξνχληαη φιεο νη παξαηεξνχκελεο βιάβεο θαη αλσκαιίεο θαζψο θαη νη εξγαζίεο πνπ γίλνληαη γηα ηελ άξζε απηψλ, νη εξγαζίεο πξνιεπηηθήο ζπληήξεζεο ή νπνηαδήπνηε ζρεηηθά ζηνηρεία ζηε ζχκβαζε απαηηνχληαη. Σν εκεξνιφγην απηφ θπιάζζεηαη ζην γξαθείν ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη αληίγξαθν παξαδίδεηαη ζην Δ.ΚΔ.Α. 15. ΠΔΡΗΒΑΛΛΟΝΣΗΚΖ ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη ην αξγφηεξν δχν (2) κήλεο απφ ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο λα ππνβάιεη ζηε Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.ΚΔ.Α. πξνο έγθξηζε έλα «Πξφγξακκα Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο» σο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο επζχλεο ηνπ, ζχκθσλα κε ην πξφηππν ISO 14001 ηελ αξρή ηεο αεηθφξνπ αλάπηπμεο, ην νπνίν ζα πεξηιακβάλεη θαη΄ ειάρηζηνλ ηηο δηαδηθαζίεο πνπ ζα αθνινπζεί ν Αλάδνρνο γηα: Σελ εμνηθνλφκεζε ελεξγεηαθψλ πφξσλ θαη λεξνχ, Σελ πξνκήζεηα πιηθψλ, Σελ αλαθχθισζε πιηθψλ, Σνλ έιεγρν θαη ηελ ηαθηηθή εμέηαζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ πηπρψλ ησλ

ππεξεζηψλ ηνπ, γηα ηελ παξαθνινχζεζε ησλ πξνβιεπφκελσλ ζην πιαίζην ηνπ Πξνγξάκκαηνο Πεξηβαιινληηθήο Γηαρείξηζεο δηαδηθαζηψλ, θαζψο θαη γηα ηελ θαηαγξαθή, θαηαλνκήο ξφισλ θαη εθπαίδεπζεο θαη αθνινπζεηέσλ δηαδηθαζηψλ θαη δηνξζσηηθψλ ελεξγεηψλ ζε πεξίπησζε κε ζπκκφξθσζεο κε ηηο ππνρξεψζεηο ηνπ πξνγξάκκαηνο ηεο ζχκβαζεο.

Σνλ θαζνξηζκφ ζηφρσλ γηα ηελ βειηίσζε ησλ πεξηβαιινληηθψλ επηπηψζεσλ απφ ηελ παξνρή ησλ ππεξεζηψλ ηνπ κε βάζε ηε ζχκβαζε,

Σελ ηήξεζε ζρεηηθψλ αξρείσλ. Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη λα ηεξεί θαη λα ζπκκνξθψλεηαη απνιχησο κε ηνπο πεξηβαιινληηθνχο φξνπο πνπ επηβάιινληαη κε ηηο Τπνπξγηθέο Απνθάζεηο Έγθξηζεο Πεξηβαιινληηθψλ Όξσλ. Παξάιιεια ν Αλάδνρνο νθείιεη λα ζπκκνξθψλεηαη κε ην ζχλνιν ησλ ζρεηηθψλ κε ην πεξηβάιινλ λνκνζεηεκάησλ, δηαηαγκάησλ θαη ινηπψλ δηνηθεηηθψλ πξάμεσλ γηα ζέκαηα πνπ ζρεηίδνληαη κε ηε ζπληήξεζε θαη ηελ ηερληθή δηαρείξηζε θαη ιεηηνπξγία ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

16. ΓΗΑΥΔΗΡΗΖ ΔΝΔΡΓΔΗΑΚΧΝ ΚΑΗ ΤΓΑΣΗΝΧΝ ΠΟΡΧΝ Ο Αλάδνρνο είλαη ππνρξεσκέλνο λα παξέρεη ηηο αθφινπζεο ππεξεζίεο:

Παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη δηαρείξηζε ησλ πνζνηήησλ θαηαλάισζεο ξεχκαηνο θαη λεξνχ, ζχκθσλα κε ηελ λνκνζεζία θαη ηνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο.

Παξαθνινχζεζε, κέηξεζε θαη ηήξεζε αξρείσλ θαηαλάισζεο (πνζνηήησλ) λεξνχ, ξεχκαηνο θαη πεηξειαίνπ γηα επηκέξνπο ρξήζεηο θαη ππνβνιή πξνηάζεσλ γηα ηελ βειηίσζε ηεο ελεξγεηαθήο απφδνζεο ηεο θαηαλάισζεο.

χληαμε θαη ππνβνιή ζηνλ εξγνδφηε κεληαίαο αλαθνξάο ζηελ νπνία ζα πεξηιακβάλνληαη ηα αλσηέξσ.

Page 17: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 17 απφ 54

17. ΚΑΝΟΝΗΜΟΗ Θα ιακβάλεη φια ηα αλαγθαία κέηξα θαη ζα εθηειεί φιεο ηηο αλαγθαίεο εξγαζίεο, ψζηε ε ιεηηνπξγία, ε ζπληήξεζε, ε θαηάζηαζε θαη ε αζθάιεηα ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ θαη εμνπιηζκνχ ζα γίλεη ζχκθσλα κε: Σελ ηζρχνπζα Βηνκεραληθή Ννκνζεζία (Β.Γ. 24 Ννεκ/17 Γεθ. 1953, φπσο

ηξνπνπνηήζεθε θαη ζπκπιεξψζεθε κεηαγελέζηεξα θαη ινηπέο ηζρχνπζεο δηαηάμεηο).

Σνπο ηζρχνληεο θαλνληζκνχο, πξνδηαγξαθέο θ.ι.π. ηνπ Διιεληθνχ Κξάηνπο, Σ.Δ.Δ., Γ.Δ.Ζ., Ο.Σ.Δ., Γ.Δ.Τ.Α. Δ.ΚΔ.Α. θ.ι.π.

Σνπο θαλνληζκνχο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, ηερλνινγηθά πξνεγκέλσλ ρσξψλ (Ακεξηθαληθνχο θ.ι.π.), φπνπ δελ ππάξρνπλ αληίζηνηρνη Διιεληθνί ή είλαη αλεπαξθείο.

Σηο νδεγίεο θαηαζθεπαζηψλ, ησλ εγθαηαζηάζεσλ, κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ. Σνπο θαλφλεο ηεο ηέρλεο θαη ηεο επηζηήκεο. 18. ΑΣΤΥΖΜΑΣΑ ΚΑΗ ΕΖΜΗΔ ΣΟ ΔΡΓΑΣΗΚΟ ΠΡΟΧΠΗΚΟ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη απνθιεηζηηθά ππεχζπλνο γηα θάζε δεκηά ή βιάβε ε νπνία ζα πξνθιεζεί απφ αηχρεκα ζε Μεραληθνχο, Δξγνδεγνχο, Σερλίηεο ή άιια πξφζσπα ηα νπνία ρξεζηκνπνηεί. Δίλαη ππνρξεσκέλνο λα απαιιάμεη ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ θάζε πιεξσκή γη‟ απηέο ηηο δεκηέο ή βιάβεο θαζψο θαη γηα θάζε απαίηεζε, ελέξγεηα, έμνδα θαη επηβαξχλζεηο ζρεηηθέο κε απηέο εθηφο αλ ε δεκηά ή βιάβε γίλεη απφ ελέξγεηα ή ππαηηηφηεηα ηνπ ή ησλ αληηπξνζψπσλ ηνπ ή ησλ ππαιιήισλ ηνπ. 19. ΑΦΑΛΗΖ ΤΠΔΡ ΣΡΗΣΧΝ Ο ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα θάλεη αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ απφ αλαγλσξηζκέλε απφ ην Διιεληθφ Γεκφζην Δηαηξία. Απνδεηθηηθφ ηεο αζθάιηζεο πξέπεη λα πξνζθνκίζεη απαξαίηεηα ν ΑΝΑΓΟΥΟ θαηά ηελ ππνγξαθή ηεο εξγνιαβηθήο ζχκβαζεο. Ζ αζθάιηζε ζα θαιχπηεη νιφθιεξν ην ρξφλν πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηελ εξγνιαβηθή ζχκβαζε, δειαδή απφ ηελ ππνγξαθή ηεο χκβαζεο ηνπ έξγνπ θαη γηα ην πνζφ πνπ θαιχπηεη θάζε πηζαλή βιάβε, ζσκαηηθή ή ηεο πεξηνπζίαο, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ ηνπ Πξνζσπηθνχ ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, ηνπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη ησλ επηζθεπηψλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. Ζ αζθάιηζε απηή ζα πξνβιέπεη ηελ παξαίηεζε ηνπ δηθαηψκαηνο πξνζθπγήο θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ απφ ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ, ησλ ππεξγνιάβσλ θαη ηνπ πξνζσπηθνχ απηψλ θαη παληφο εξγαδνκέλνπ κε νπνηαδήπνηε ζρέζε κε ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ ηνπ έξγνπ φπσο θαη θάζε άιιε πεξίπησζε θαηά ηελ νπνία κπνξεί λα δεκηνπξγεζεί νπνηαδήπνηε απαίηεζε θαηά ηνπ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, απφ επηζθέπηεο θ.ι.π. Ζ αζθάιηζε ππέξ ηξίησλ δελ απαιιάζζεη ηνλ ΑΝΑΓΟΥΟ απφ ηηο ζπκβαηηθέο ηνπ ππνρξεψζεηο, απφ ηελ ηζρχνπζα λνκνζεζία θαη απφ ηηο ζρεηηθέο δηαηάμεηο πεξί αζθαιίζεσο θαη πξνζηαζίαο ηνπ πξνζσπηθνχ πνπ απαζρνιείηαη ζην έξγν. 20. ΑΦΑΛΗΖ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΣΟΤ ΑΝΑΓΟΥΟΤ Ο Αλάδνρνο ππνρξενχηαη κε δαπάλε ηνπ, λα αζθαιίδεη ην πξνζσπηθφ πνπ ζα απαζρνιήζεη γηα ηε ιεηηνπξγία επηζθεπή θαη ζπληήξεζε, ζχκθσλα κε ηηο εθάζηνηε ηζρχνπζεο Ννκνζεηηθέο Γηαηάμεηο ζηα αξκφδηα θαηά πεξίπησζε αζθαιηζηηθά ηακεία θαη λα θαηαβάιεη αλειιηπψο θαη εγθαίξσο φιεο ηηο ζρεηηθέο πξνβιεπφκελεο εηζθνξέο.

Page 18: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 18 απφ 54

21. ΔΠΗΛΤΖ ΓΗΑΦΟΡΧΝ Γηα ηελ επίιπζε δηαθσληψλ πνπ πξνθχπηνπλ κεηαμχ εξγνδφηε θαη Αλαδφρνπ απφ ηελ εθηέιεζε ησλ εξγαζηψλ ηνπ Σεχρνπο απηνχ, θαη ησλ ινηπψλ άξζξσλ ηεο Γηαθήξπμεο ζα έρνπλ εθαξκνγή ηα ζρεηηθά άξζξα ηεο χκβαζεο. 22. ΛΖΞΖ ΤΜΒΑΖ Με ηε ιήμε ηεο ζχκβαζεο ν ΑΝΑΓΟΥΟ ζα παξαδψζεη ζηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ, παξνπζία ηεο ΓΗΔΤΘΤΝΟΤΑ ΤΠΖΡΔΗΑ θαη επί απνδείμεη, φινπο ηνπο ζρεηηθνχο θαθέινπο κε ηα θαηαζθεπαζηηθά ζρέδηα ησλ δηαθφξσλ Ζ/Μ δηθηχσλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαη ηα prospectus κε ηα ηερληθά ζηνηρεία θαη ηηο νδεγίεο ιεηηνπξγίαο θαη ζπληήξεζεο ησλ κεραλεκάησλ θαη ζπζθεπψλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ζηνηρεία ηα νπνία παξέιαβε απφ ην Δ.ΚΔ.Α. ή ζπκπιήξσζε ν ίδηνο κεηά ηελ ππνγξαθή ηεο ζχκβαζεο. Δπίζεο ζα παξαδψζεη ην (θαζεκεξηλφ) Ζκεξνιφγην πληήξεζεο, ηηο θαξηέιεο ζπληήξεζεο θαη ηα Πξνγξάκκαηα Πξνιεπηηθήο πληήξεζεο θαζψο θαη θάζε άιιν ζηνηρείν πνπ αθνξά ην έξγν. Με ηελ εγθαηάζηαζε λένπ ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη γηα δηάζηεκα πνπ ζα θξηζεί αλαγθαίν απφ ηνλ ΔΡΓΟΓΟΣΖ (φρη πέξαλ ηνπ ηξηκήλνπ), ν ΑΝΑΓΟΥΟ είλαη ππνρξεσκέλνο λα δίδεη θάζε πιεξνθνξία θαη λα παξάζρεη ην απαξαίηεην πξνζσπηθφ (ππεχζπλν Δξγνηαμίνπ, ή άιιν πξνζσπηθφ) γηα ελεκέξσζε θαη βνήζεηα πξνθεηκέλνπ λα ζπλερηζηεί ε νκαιή ιεηηνπξγία ηνπ Δ.ΚΔ.Α. Σν ηίκεκα ζηελ πεξίπησζε απηή ζα θαζνξηζηεί κε θνηλή ζπκθσλία ΔΡΓΟΓΟΣΖ θαη ΑΝΑΓΟΥΟΤ θαη κε λεφηεξε ζχκβαζε αμηνινγψληαο ηηο ζπλζήθεο πνπ ζα πξνθχςνπλ.

Αραξλέο: 04-02-16

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

1. ΠΔΡΓΗΚΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

2. ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

3. ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ

Page 19: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 19 απφ 54

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 1

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

Page 20: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 20 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ Ζ/M ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α

Page 21: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 21 απφ 54

ΟΡΓΑΝΟΓΡΑΜΜΑ

ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ ΤΝΣΖΡΖΖ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ Ζ/M ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α

(4) ΜΖΥ/ΚΟΗ BMS (Σ.Δ.) (2) ΖΛ/ΓΟΗ ΜΖΥ/ΚΟΗ (Σ.Δ.) θαη (2) MΖX/ΓΟΗ ΜΖΥ/ΚΟΗ (Σ.Δ.)

(όινη κε γλώζεηο ρεηξηζκνύ ειέγρνπ & παξαθνινύζεζεο ησλ Η/Μ εγθαη/ζεσλ από

ην BMS,έλαο ή θαη δύν Μεx/γνη κε άδεηα ζεξκαζηή)

(24σξε βάξδηα έλαο αλά βάξδηα)

(1) ΖΛ/ΓΟ (Γ.Δ.) κε άδεηα Σ

(πξσηλή βάξδηα 07:00-15:00 5ήκεξν εθηόο Σαβ.- Κπξ.)

(1) ΔΡΓΑΣΖ γεληθώλ θαζεθόλησλ

(πξσηλή βάξδηα 7:00-15:00 5ήκεξν εθηόο Σαβ.- Κπξ.)

Page 22: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 22 απφ 54

ΦΔΒΡΟΥΑΡΙΟΣ 2016

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 2

ΠΔΡΗΓΡΑΦΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Page 23: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 23 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

Π Δ Ρ Ι Γ Ρ Α Φ Ζ Ζ / Μ Δ Γ Κ Α Σ Α Σ Α Δ Χ Ν

ΠΔΡΗΔΥΟΜΔΝΑ

1. Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνύ - Αηκνύ ( Φύμεο - Θέξκαλζεο - Αεξηζκνύ) 2. Δγθαηαζηάζεηο Φπγείσλ ζπληήξεζεο αίκαηνο-πιάζκαηνο 3. Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο 4. Δγθαηαζηάζεηο Απνρέηεπζεο - Οµβξίσλ Τδάησλ 5. Δγθαηαζηάζεηο Παξαγσγήο Πεπηεζκέλνπ Αέξα 6. Δγθαηαζηάζεηο Ππξόζβεζεο - Ππξαλίρλεπζεο 7. Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξσλ 8. Δγθαηάζηαζε Αιεμηθέξαπλσλ - Γεηώζεσλ 9. Δγθαηάζηαζε Τπνζηαζκνύ - Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ 10. Δγθαηαζηάζεηο Αζζελώλ Ρεπκάησλ 11. Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ (BMS)

Page 24: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 24 απφ 54

ΔΘΝΗΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΗΜΟΓΟΗΑ (Δ.ΚΔ.Α.) ΣΗ ΑΥΑΡΝΔ ΑΣΣΗΚΖ

1. Δγθαηαζηάζεηο Κιηκαηηζκνύ - Αηκνύ (Φύμεο - Θέξκαλζεο - Αεξηζκνύ):

Πεξηιακβάλνπλ ηνπο θχξηνπο κεραλνινγηθνχο ρψξνπο παξαγσγήο ςπρξνχ λεξνχ (ςπρξνζηάζην) θαη ζεξκνχ λεξνχ (αηµνζηάζην) πνπ βξίζθνληαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ 1. ην ςπρξνζηάζην ππάξρνπλ έμη (6) ςχθηεο, ηξεηο (3) γηα ην δίθηπν ζσιελψζεσλ θιηκαηηζκνχ (+7°C) θαη ηξεηο (3) γηα ην δίθηπν ζσιελψζεσλ ηεο παξαγσγήο (-15°C). Σα δίθηπα ζπκπιεξψλνπλ νη απαξαίηεηεο αληιίεο γηα ηελ θπθινθνξία ηνπ λεξνχ (δεπηεξεχνληα δίθηπα), ελψ ζηελ νξνθή ηνπ θηηξίνπ 5 ππάξρνπλ ηξεηο (3) πχξγνη ςχμεο πνπ εμππεξεηνχλ θαη ηα δχν δίθηπα (πξσηεχνλ δίθηπν). ην αηκνζηάζην ππάξρνπλ ηξεηο (3) αηκνγελλήηξηεο δηπιήο ελέξγεηαο (πεηξειαίνπ θαη θπζηθνχ αεξίνπ, απφ ηελ 01/10/2011 ε ιεηηνπξγία γίλεηαη κε θπζηθφ αέξην), απφ ηηο νπνίεο γίλεηαη παξαγσγή αηκνχ, ν νπνίνο ρξεζηκνπνηείηαη ηφζν ζηελ παξαγσγή δεζηνχ λεξνχ θιηµαηηζµνχ θαη ρξήζεο, φζν θαη ηηο δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο πιάζκαηνο.

Ζ παξαγσγή δεζηνχ, λεξνχ θιηµαηηζµνχ γίλεηαη µέζσ δχν (2) ελαιιαθηψλ αηκνχ θαη ηνπ δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο µέζσ ζεξκαληήξα (boiler). Σν δίθηπν ζσιελψζεσλ δεζηνχ λεξνχ θιηµαηηζµνχ ζπκπιεξψλεηαη απφ ηηο αληιίεο θπθινθνξίαο ζεξκνχ λεξνχ. ην ρψξν ηνπ αηµνζηαζίνπ ππάξρεη αθφκε δεμακελή ηξνθνδνηηθνχ λεξνχ αηµνγελλεηξηψλ. ηελ παξνχζα θάζε, ην θαχζηκν πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηελ παξαγσγή ηνπ αηκνχ είλαη ην θπζηθφ αέξην, πνπ θζάλεη ζηηο αηµνγελλήηξηεο µε εζσηεξηθφ δίθηπν θπζηθνχ αεξίνπ.

Ζ ςχμε - ζέξκαλζε θαη ν αεξηζκφο ησλ θηηξίσλ γίλεηαη θπξίσο µε θιηκαηηζηηθέο µκνλάδεο ηνπνζεηεκέλεο ζηα δψκαηα ησλ θηηξίσλ (θηίξην 1) ή ζε εηδηθά δηακνξθσκέλνπο ρψξνπο ησλ θηηξίσλ (θηίξηα 2, 3 θαη Μνξηαθνχ Διέγρνπ). Δηδηθά ζην θηίξην 2, ηφζν ζην ηζφγεην φζν θαη ζηνλ φξνθν, ρξεζηκνπνηνχληαη αθφκα ηνπηθέο θιηκαηηζηηθέο µκνλάδεο (fan coil.units, θιπ), ελψ ζηνπο ρψξνπο ησλ απνζεθψλ ηνπ ηζνγείνπ ηνπ θηηξίνπ 1, πνπ δελ θιηκαηίδνληαη, έρνπλ ηνπνζεηεζεί ζεξκαληηθά ζψκαηα.

2. Δγθαηαζηάζεηο Φπγείσλ ζπληήξεζεο αίκαηνο θαη ςύμεο πιάζκαηνο

1. Έμη θηηζηνχο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο +4νC - Γχν ζάιακνη 28m3, έθαζηνο - Γχν ζάιακνη 23,5m3, έθαζηνο - Γχν ζάιακνη (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ) 2. Πέληε θηηζηνχο ζαιάκνπο θαηάςπμεο -25νC κε νθηψ ςπθηηθά ζηνηρεία

(εμαηκηζηέο) - Έλαο ζάιακνο 203 m3, κε πξνζάιακν 70 m3 - Έλαο ζάιακνο κε δηακεξίζκαηα 38,5 m3, 38,5 m3, 26,5 m3 θαη - Έλαο ζάιακνο 38 m3, κε πξνζάιακν 11 m3 - Έλαο ζάιακνο, κε πξνζάιακν (1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ 1) - Έλαο ζάιακνο 112 m3, κε πξνζάιακν (θηίξην Κέληξνπ Αίκαηνο) 3. Έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζπληήξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 3

αεξφςπθηνπο ζπκπηεζηέο 15,2 ΖΡ, BITZER 4. Έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα θαηάςπμεο πνπ απνηειείηαη απφ 3 αεξφςπθηνπο

ζπκπηεζηέο 9,2 ΖΡ, CARRIER.

Page 25: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 25 απφ 54

5. Αεξφςπθην ζπκππθλσηή ζπληήξεζεο 5 Υ 1,20 κέηξα κε 3 αλεκηζηήξεο CUBA

6. Αεξφςπθην ζπκππθλσηή ζπληήξεζεο 4 Υ 1,20 κέηξα κε 3 αλεκηζηήξεο 7. Σέζζεξα ςπγεία βαζηάο θαηάςπμεο -80 νC 8. Γχν ςπγεία βαζηάο θαηάςπμεο-80 νC (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ) 9. Γχν ςπγεία θαηάςπμεο -30 νC, κνλφπνξηα (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ 10. Γχν ςπγεία θαηάςπμεο -30 νC, κνλφπνξηα 11. Γχν ςπγεία βηηξίλαο ζπληήξεζεο +4 νC 12. Γχν ςπγεία ζπληήξεζεο +4 νC (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ) 13. Έμη ςπγεία νηθηαθνχ ηχπνπ

3. Δγθαηαζηάζεηο Ύδξεπζεο:

Απνηεινχληαη απφ ηα δίθηπα δηαλνκήο θξχνπ λεξνχ ρξήζεο, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο, απνζθιεξπκέλνπ λεξνχ θαη ηνπ αθαιαησµέλνπ θαη ελέζηµνπ λεξνχ, πνπ είλαη γηα ρξήζε µφλν ζην ηκήκα Παξαγσγήο.

Ζ ηξνθνδνζία ηνπ Κέληξνπ γίλεηαη µε λεξφ απφ ην δίθηπν ηεο πφιεο, ην νπνίν ηξνθνδνηεί απεπζείαο ην εζσηεξηθφ δίθηπν. Δπίζεο δηνρεηεχεηαη θαη µηα δηζάιακε δεμακελή, θαηαζθεπαζκέλε απφ νπιηζκέλν ζθπξφδεκα, ζπλνιηθνχ φγθνπ 300 m3 πεξίπνπ. ε πεξίπησζε δηαθνπήο ηεο παξνρήο, ην εζσηεξηθφ δίθηπν κπνξεί λα ηξνθνδνηεζεί θαη µέζσ ηνπ πηεζηηθνχ ζπγθξνηήκαηνο χδξεπζεο πνπ βξίζθεηαη ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ 5 αληιηνζηάζην.

Χο πξνο ηηο ππφινηπεο εγθαηαζηάζεηο λεξνχ, γηα ην δεζηφ λεξφ ρξήζεο αλαθεξζήθακε ζηελ πξνεγνχκελε παξάγξαθν, ην απνζθιεξπκέλν ρξεζηκνπνηείηαη απνθιεηζηηθά γηα ηελ ηξνθνδνζία ησλ αηκνγελλεηξηψλ, ελψ ην αθαιαησκέλν θαη ην ελέζηκν γηα ηελ δηαδηθαζία ηεο παξαγσγήο. Σα ηξία ηειεπηαία είδε λεξνχ, µε ηηο αληίζηνηρεο εγθαηαζηάζεηο ηνπο, παξάγνληαη ζην ρψξν επεμεξγαζίαο λεξνχ ζην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ 1.

4. Δγθαηαζηάζεηο Απνρέηεπζεο - Όκβξησλ Τδάησλ:

Ζ εγθαηάζηαζε απνρέηεπζεο πεξηιακβάλεη ηηο θαηαθφξπθεο θαη νξηδφληηεο ζσιελψζεηο απνρεηεχζεσλ, µε φια ηα παξειθφκελά ηνπο (ζηθψληα, ηάπεο θαζαξηζκνχ, θξεάηηα, θιπ.) θαη ρσξίδεηαη ζε δχν θαηεγνξίεο:

α) Απνρέηεπζεο Λπκάησλ β) Απνρέηεπζεο Δξγαζηεξηαθψλ Λπκάησλ

Ζ απνκάθξπλζε θαη ζηηο δχν πεξηπηψζεηο γίλεηαη µε θπζηθή ξνή. ηελ πξψηε θαηεγνξία, ηα ιχκαηα θαηαιήγνπλ θαηεπζείαλ ζηε δεμακελή ιπκάησλ. ηε δεχηεξε, ρξεζηκνπνηείηαη θαη ελδηάκεζν αληιεηηθφ ζπγθξφηεκα ηνπνζεηεκέλν ζην παξηέξη, κεηαμχ ησλ θηηξίσλ 1 θαη 3. Μέζσ απηνχ, ηα εξγαζηεξηαθά ιχκαηα νδεγνχληαη ζηε δεμακελή εμνπδεηέξσζεο, απφ φπνπ, αθνχ γίλεη ε θαηάιιειε επεμεξγαζία, νδεγνχληαη θαη απηά ζηε δεμακελή ιπκάησλ. πκπιεξσκαηηθά, ζα πξέπεη αλ αλαθέξνπκε φηη ην ζπξσξείν ηνπ Δ.ΚΔ.Α. έρεη δηθή ηνπ μερσξηζηή δεμακελή ιπκάησλ. Χο πξνο ηελ εγθαηάζηαζε ησλ φκβξησλ πδάησλ, ε ζπιινγή ηνπο γίλεηαη µέζσ πδξνξξνψλ απφ ηα θηίξηα θαη εζραξψλ απφ ηνλ πεξηβάιινληα ρψξν ηνπ Δ.ΚΔ.Α., θαη νδεγνχληαη ζε θεληξηθφ αγσγφ, ν νπνίνο ηα δηαζέηεη ζην ξέκα πνπ ππάξρεη ζηελ πεξηνρή.

5. Δγθαηαζηάζεηο Παξαγσγήο Πεπηεζκέλνπ Αέξα:

Οη εγθαηαζηάζεηο απηέο βξίζθνληαη ζην θηίξην 5 (ηζφγεην), θαη παξάγνπλ πεπηεζκέλν αέξα γηα ρξήζε ζηνπο θεληξηθνχο κεραλνινγηθνχο ρψξνπο, θαζψο θαη γηα ηηο

Page 26: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 26 απφ 54

δηαδηθαζίεο ηεο παξαγσγήο. Ζ δηαλνκή ηνπ πεπηεζκέλνπ αέξα γίλεηαη µε δίθηπν θαη πεξηνξίδεηαη ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ 1 (ηζφγεην θαη φξνθνο).

6. Δγθαηαζηάζεηο Ππξόζβεζεο - Ππξαλίρλεπζεο:

Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Δ.ΚΔ.Α. δηαζέηεη γηα ηελ θαηάζβεζε ηεο ππξθαγηάο µε λεξφ: α) Μφληκν πδξνδνηηθφ ππξνζβεζηηθφ δίθηπν (µε ππξνζβεζηηθέο θσιηέο, φπνπ

απαηηείηαη εζσηεξηθά ησλ θηηξίσλ θαη εμσηεξηθά απηψλ). β) Ππξνζβεζηηθά πδξνζηφκηα, εμσηεξηθά ησλ θηηξίσλ. γ) Γίδπκν πδξνζηφκην ζχλδεζεο ππξνζβεζηηθψλ νρεκάησλ. δ) Όγθν λεξνχ εληφο ηεο δεμακελήο, επάξθεηαο κίαο ψξαο, γηα ηαπηφρξνλε ιεηηνπξγία

κίαο ππξνζβεζηηθήο θσιηάο θαη ελφο εμσηεξηθνχ πδξνζηνκίνπ. ε) Ππξνζβεζηηθφ ζπγθξφηεκα δχν ειεθηξνθίλεησλ αληιηψλ θαη κίαο κηθξφηεξεο,

επίζεο ειεθηξνθίλεηεο, γηα ηε δηαηήξεζε ηεο πίεζεο Qockey pump), θαζψο θαη πηεζηηθφ δνρείν φγθνπ 500 ιίηξσλ γηα ηελ απνθπγή ησλ δηαξθψλ εθθηλήζεψλ ηεο.

Άιια ππξνζβεζηηθά ζπζηήκαηα πνπ ρξεζηκνπνηνχληαη είλαη: α) πζηήκαηα απηφκαηεο θαηάζβεζεο µε δηνμείδην ηνπ άλζξαθα (C02) γηα θεληξηθνχο

κεραλνινγηθνχο ρψξνπο (κέζε ηάζε, κεηαζρεκαηηζηέο, Ζ/Ε, γεληθφο πίλαθαο ρακειήο ηάζεο, αηκνζηάζην, δεμακελή πεηξειαίνπ) θαη µε FM200 (ρψξνο control room).

β) Φνξεηνί ππξνζβεζηήξεο μεξάο θφλεσο θαη δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (C02). γ) ηαζκνί ππξνζβεζηηθψλ εξγαιείσλ θαη κέζσλ.

Γηα ηελ αλίρλεπζε ηεο ππξθαγηάο, ππάξρεη απηφκαην ζχζηεκα ππξαλίρλεπζεο ζεκεηαθήο αλαγλψξηζεο, µε θεληξηθφ πίλαθα ειέγρνπ, ηνπνζεηεκέλν ζην ρψξν ηνπ control room, ππξαληρλεπηέο ζηνπο ρψξνπο γηα ηνλ έγθαηξν εληνπηζκφ ηεο θσηηάο, θνκβία ρεηξνθίλεηεο αλαγγειίαο, ζπζθεπέο νπηηθήο θαη ερεηηθήο έλδεημεο ππξθαγηάο, αληρλεπηέο εθξεθηηθψλ αεξίσλ φπνπ απαηηείηαη, επαλαιεπηηθφ πίλαθα ππξαλίρλεπζεο ηνπνζεηεκέλν ζην ρψξν ηνπ ζπξσξείνπ γηα ελεκέξσζε ηνπ πξνζσπηθνχ θχιαμεο, ηειεθσλεηή γηα απεπζείαο ελεκέξσζε ηεο Ππξνζβεζηηθήο Τπεξεζίαο.

7. Δγθαηάζηαζε Αλειθπζηήξσλ:

Τπάξρνπλ ηέζζεξηο (4) αλειθπζηήξεο πξνζψπσλ, ηξεηο (3) ζην θηίξην 1 θαη έλαο (1) ζην θηίξην 2. Γηα ηηο αλάγθεο ηεο παξαγσγήο, έρνπλ θαηαζθεπαζηεί θαη δχν κηθξφηεξνη, κεηαθνξάο µφλν πιηθψλ, ζην ρψξν ηνπ θηηξίνπ 1.

8. Δγθαηάζηαζε Αιεμηθέξαπλσλ - Γεηώζεσλ:

Ζ πξνζηαζία ησλ θηηξίσλ απφ ηνπο θεξαπλνχο επηηπγράλεηαη µε ηελ εγθαηάζηαζε αιεμηθέξαπλνπ ζηηο νξνθέο ησλ θηηξίσλ. Σν θξνπζηηθφ ξεχκα ζπιιέγεηαη απφ ην πιέγκα ησλ αγσγψλ θαη νδεγείηαη ζηε γε µέζσ αγσγψλ θαζφδνπ θαη ηεο ζεκειηαθήο γείσζεο.

Γηα φια ηα θηίξηα έρεη θαηαζθεπαζηεί ζεκειηαθή γείσζε µε εγθάξζηεο ππφγεηεο δηαζπλδέζεηο κεηαμχ ησλ θηηξίσλ. πκπιεξσκαηηθά έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηξία ειεθηξφδηα γείσζεο ζε ζρεκαηηζκφ «Υ» γηα ηελ επίηεπμε θαιχηεξεο ηηκήο γηα ηελ αληίζηαζε γείσζεο. ρεηηθά µε ην ζχζηεκα θαζνδηθήο πξνζηαζίαο ηνπ ππνγείνπ δηθηχνπ ππξφζβεζεο, έρεη γίλεη ειεθηξηθή απνκφλσζε ηνπ ζηα ζεκεία πνπ εηζέξρεηαη εληφο ησλ θηηξίσλ, ψζηε λα κελ επεξεάδεη ην ππφινηπν ζχζηεκα γείσζεο. Σέινο, μερσξηζηφ ζχζηεκα γείσζεο ππάξρεη γηα ην ζχζηεκα ηνπ νδηθνχ θσηηζκνχ.

Page 27: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 27 απφ 54

9. Δγθαηάζηαζε Τπνζηαζκνύ - Ηζρπξώλ Ρεπκάησλ:

Σν θηηξηαθφ ζπγθξφηεκα ηνπ Δ.ΚΔ.Α. ηξνθνδνηείηαη απφ ην δίθηπν κέζεο ηάζεο 20 ΚV ηεο Γ.Δ.Ζ. Ζ παξνρή απηή θαηαιήγεη ζηνλ ππνζηαζκφ ππνβηβαζκνχ ηάζεο 20 ΚV / 0,4 KV. Ο ππνζηαζκφο απνηειείηαη απφ ρψξν, Γ.Δ.Ζ., κέζεο ηάζεο, κεηαζρεκαηηζηψλ, ρακειήο ηάζεο θαη ειεθηξνπαξαγσγνχ δεχγνπο. Αλαιπηηθφηεξα:

ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ 1 ππάξρνπλ :

α) Φώξνο Δ.Ε.Η.: Έρνπλ εγθαηαζηαζεί ηα πεδία κέζεο ηάζεο ηεο Γ.Δ.Ζ. θαη ε ρξήζε θαη πξφζβαζε ζε απηά εκπίπηεη απνθιεηζηηθά ζηε δηθαηνδνζία ηεο.

β) Φώξνο κέζεο ηάζεο: Έρεη εγθαηαζηαζεί ν πίλαθαο κέζεο ηάζεο ηνπ θηηξίνπ θαη απνηειείηαη απφ µία θπςέιε άθημεο ηεο Γ.Δ.Ζ., δχν θπςέιεο αλαρψξεζεο πξνο ηνπο κεηαζρεκαηηζηέο θαη έλα πεδίν κεηξήζεσλ.

γ) Φώξνο κεηαζρεκαηηζηώλ: Σν ζπγθξφηεκα δηαζέηεη δχν µεηαζρεµαηηζηέο μεξνχ ηχπνπ 1000 ΚVA ν θαζέλαο, µε ηνπηθή αληηζηάζκηζε. Δίλαη εγθαηεζηεκέλνη ζε μερσξηζηά δσκάηηα πνπ δηαζέηνπλ ηερλεηφ αεξηζκφ µε αλεκηζηήξα.

δ) Φώξνο ρακειήο ηάζεο: Δδψ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα πεδία ρακειήο. Οη µπάξεο ηνπο είλαη ρσξηζκέλεο ζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (θνξηία απφ Μ/ 2) θαη ιεηηνπξγίαο αλάγθεο (θνξηία απφ Μ/ 1 θαη Ζ/Ε). ην ρψξν ππάξρεη απηφκαηε ζπζηνηρία ππθλσηψλ γηα ηε δηφξζσζε ηνπ ζπληειεζηή ηζρχνο. Δπίζεο, είλαη εγθαηεζηεκέλν ην θεληξηθό UPS ηζρύνο 40 ΚVΑ, µε ηηο αληίζηνηρεο κπαηαξίεο. Σέινο, ν ρψξνο δηαζέηεη ηερλεηφ αεξηζκφ µε αλεκηζηήξα.

ε) Φώξνο Η/Ζ: Τπάξρεη εγθαηεζηεκέλν Ζ/Ε ηζρχνο 500 KVA, µε δεμακελή εκεξεζίαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ην νπνίν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εληφο 15 sec., ηξνθνδνηεί ηα θνξηία αλάγθεο.

ην ηζφγεην ηνπ θηηξίνπ 2 ππάξρεη :

Υψξνο κε UPS ηζρύνο 20 ΚVA, µε ηηο αληίζηνηρεο κπαηαξίεο.

ην θηίξην ηνπ Κέληξνπ Αίκαηνο ππάξρνπλ :

α) Φώξνο ρακειήο ηάζεο: Δδψ έρνπλ ηνπνζεηεζεί ηα πεδία ρακειήο. Οη κπάξεο ηνπο είλαη ρσξηζκέλεο ζε θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο (θνξηία απφ Μ/ 2) θαη ιεηηνπξγίαο αλάγθεο (θνξηία απφ Μ/ 1 θαη Ζ/Ε). Δπίζεο, είλαη εγθαηεζηεκέλν UPS ηζρύνο 10 ΚVΑ, µε ηηο αληίζηνηρεο κπαηαξίεο.

β) Φώξνο Η/Ζ: Τπάξρεη εγθαηεζηεκέλν Ζ/Ε ηζρχνο 200 KVA, µε δεμακελή εκεξεζίαο θαηαλάισζεο θαπζίκνπ, ην νπνίν ζε πεξίπησζε δηαθνπήο εληφο 15 sec., ηξνθνδνηεί ηα θνξηία αλάγθεο

Ζ ηξνθνδνζία ησλ εζσηεξηθψλ εγθαηαζηάζεσλ ηζρπξψλ ξεπκάησλ ησλ θηηξίσλ γίλεηαη απφ ηα πεδία ρακειήο ηάζεο µε παξνρηθά θαιψδηα πξνο ηνπο ηνπηθνχο πίλαθεο, νη νπνίνη είλαη ηξηψλ εηδψλ: θαλνληθψλ θνξηίσλ, θνξηίσλ αλάγθεο θαη θνξηίσλ αδηάιεηπηνπ παξνρήο (UPS). Σνπηθά ζηνπο ρψξνπο ε δηάθξηζε, σο πξνο ην είδνο ηνπ θνξηίνπ, ησλ ξεπκαηνδνηψλ είλαη αληίζηνηρα άζπξν, πξάζηλν θαη πνξηνθαιί. Τπάξρνπλ επίζεο ξεπκαηνδφηεο κνλνθαζηθνί ή ηξηθαζηθνί µε δηαθφπηε, πνπ θαιχπηνπλ ηηο αλάγθεο ησλ κεγαιχηεξσλ ζε ηζρχ κεραλεκάησλ. Χο πξνο ην θσηηζκφ, ππάξρνπλ θσηηζηηθά ζψκαηα δηαθφξσλ εηδψλ θαη ηχπσλ, πνπ εμππεξεηνχλ ηηο ηδηαίηεξεο αλάγθεο θάζε ρψξνπ.

Page 28: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 28 απφ 54

10. Δγθαηαζηάζεηο Αζζελώλ Ρεπκάησλ:

Χο πξνο ηηο εγθαηαζηάζεηο αζζελψλ ξεπκάησλ, έρνπκε: α) Δγθαηάζηαζε δνκεκέλεο θαισδίσζεο, πνπ πεξηιακβάλεη φιν ην εζσηεξηθφ

δίθηπν ιήςεσλ, πνπ κπνξνχλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ είηε σο ηειέθσλα είηε σο data. Σν ζχζηεκα πεξηιακβάλεη ην ειεθηξνληθφ ηειεθσληθφ θέληξν, ηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηειεθψλσλ, ην θεληξηθφ ελεξγφ ζηνηρείν ηνπ δηθηχνπ δεδνκέλσλ θαη ηνπο ηνπηθνχο θαηαλεκεηέο ηειεθψλσλ - data (rack). Μέζα ζε θάζε rack ππάξρεη αληίζηνηρνο αξηζκφο πεδίσλ ζπλδέζεσλ (patch panel), πνπ λα θαιχπηεη ηηο αλάγθεο ηνπ πεδίνπ ηεξκαηηζκνχ νπηηθήο ίλαο, ηνπηθνχ ελεξγνχ ζηνηρείνπ θαη παξνρήο ξεχκαηνο. Ζ θαισδίσζε απφ ηνλ θεληξηθφ θαηαλεκεηή ηειεθψλσλ πξνο ηα rack γίλεηαη µε θαιψδηα utp cat. 5, 25 δεπγψλ, ελψ γηα ην δίθηπν δεδνκέλσλ γίλεηαη ρξήζε νπηηθνχ θαισδίνπ 8 νπηηθψλ ηλψλ. Σέινο, απφ ηα rack πξνο ηηο ιήςεηο, φια ηα θαιψδηα είλαη utp cat. 5, 4 δεπγψλ θαη νη ιήςεηο είλαη ηχπνπ RJ45.

β) Δγθαηάζηαζε ελδνζπλελλφεζεο γηα ηνπηθή επηθνηλσλία κεηαμχ ησλ ρψξσλ. Μνλάδεο ελδνζπλελλφεζεο έρνπκε ζην θηίξην παξαγσγήο (φξνθνο θηηξίνπ 1) θαη ζηα εξγαζηήξηα ησλ θηηξίσλ 2 θαη 3.

γ) Δγθαηάζηαζε κεγαθψλσλ, πνπ απνηειείηαη απφ ην κεγαθσληθφ ζχζηεκα εγθαηεζηεκέλν ζην ρψξν ηνπ, ζπκθσλά µε ηε κειέηε. Σν κεγαθσληθφ ζχζηεκα απνηειείηαη απφ δχν εληζρπηέο, µία θνλζφια ρεηξηζκνχ µε κηθξφθσλν, δχν ξαδηνθσληθνχο δέθηεο θαη µία ζπζθεπή αλαπαξαγσγήο CD.

δ) Δγθαηάζηαζε ξνινγηψλ πνπ απνηειείηαη απφ ην θεληξηθφ ξνιφη (κάλα) θαη ηνπηθά ξνιφγηα, ηνπνζεηεκέλα ζε φια ηα θηίξηα ζηηο ζέζεηο πνπ πξνβιέπεηαη απφ ηε κειέηε.

ε) Δγθαηάζηαζε αλαδήηεζεο πξνζψπσλ (paging), µε ηελ νπνία εμαζθαιίδεηαη ε αζχξκαηε αλαδήηεζε ηνπ πξνζσπηθνχ. Πεξηιακβάλεη θεξαία εθπνκπήο, πνκπφ, θεληξηθή θνλζφια, θνξεηέο ζπζθεπέο ιήςεο θαη κνλάδεο θφξηηζεο δεθηψλ.

ζη) Δγθαηάζηαζε ηειεφξαζεο, γηα ηε ιήςε ηειενπηηθψλ πξνγξακκάησλ. Γηαζέηεη δχν θεξαίεο (θηίξηα 1 θαη 2) θαη ιήςεηο ηειεφξαζεο ζηηο ζέζεηο πνπ έρνπλ πξνβιεθζεί απφ ηε κειέηε.

δ) Δγθαηάζηαζε ζπλαγεξκνχ έλαληη θινπήο, πνπ απνηειεί ην ζχζηεκα πξνζηαζίαο έλαληη παξαβίαζεο ρψξσλ γηα ηηο ψξεο µε ιεηηνπξγίαο ηνπ θηηξίνπ, θαη πεξηιακβάλεη: ί. Μαγλεηηθέο επαθέο ζηηο θεληξηθέο εηζφδνπο γηα επνπηεία απηψλ θαη γηα ηελ

έλαξμε ηεο ρξνλνθαζπζηέξεζεο. iί. Αληρλεπηέο παζεηηθψλ ππέξπζξσλ (radar) ζηηο ζέζεηο πνπ θαίλνληαη ζηα

ζρέδηα.

ίii. Πιεθηξνιφγηα επνπηείαο θαη ρεηξηζκνχ.

ίλ. εηξήλεο.

λ. Πίλαθα αζθάιεηαο, µε ηνλ νπνίν ζπλδένληαη φια ηα παξαπάλσ.

11. Δγθαηάζηαζε πζηήκαηνο Κεληξηθνύ Διέγρνπ (BMS):

Δίλαη ην ζχζηεκα πνπ αζρνιείηαη µε ηελ θεληξηθή παξαθνινχζεζε, ηνλ έιεγρν θαη ηελ επέκβαζε ζηηο ειεγρφκελεο εγθαηαζηάζεηο απφ έλα θεληξηθφ ρψξν.

Απνηειείηαη απφ απνκαθξπζκέλα θέληξα ειέγρνπ (Α.ΚΔ.), ηα νπνία έρνπλ πιήξε απηνλνκία απφ πιεπξάο πξνγξακκάησλ θαη κλήκεο, είλαη ηνπνζεηεκέλα ζε δηάθνξα ζεκεία ηνπ θηηξίνπ θαη ζπλδένληαη κεηαμχ ηνπο ζε έλα δίθηπν µέζσ θαισδίνπ πνπ κεηαθέξεη ζεηξηαθά ηηο πιεξνθνξίεο ζηνλ «θηινμελνχληα» ππνινγηζηή (Host PC) πνπ βξίζθεηαη ζην ρψξν ειέγρνπ.

Page 29: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 29 απφ 54

ε θάζε Α.ΚΔ., θηάλνπλ φιεο νη πιεξνθνξίεο απφ ηα φξγαλα ειέγρνπ, γίλεηαη µέζσ ηνπ πξνγξάκκαηνο πνπ δηαζέηνπλ ε θαηάιιειε επεμεξγαζία, θαη δίλεηαη ε πξνγξακκαηηζκέλε εληνιή πξνο θάπνην φξγαλν (Π.ρ. ειεθηξνβάλα) ή ε απνζηνιή ζήκαηνο (π.ρ. επηβεβαίσζε ιεηηνπξγίαο, alarm) πξνο ηνλ ππνινγηζηή ηνπ ρψξνπ ειέγρνπ. Σέινο, θάζε επηηεξνχκελν ή ειεγρφκελν ζεκείν έρεη ηε δηθή ηνπ ηαπηφηεηα ζην πξφγξακκα, αλάινγα µε ηε ζέζε ηνπ, ηελ εγθαηάζηαζε ζηελ νπνία είλαη ηνπνζεηεκέλν θαη ην είδνο ηνπ νξγάλνπ.

Αραξλέο: 04-02-16

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

1. ΠΔΡΓΗΚΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

2. ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

3. ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ

Page 30: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 30 απφ 54

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 3

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ

Page 31: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 31 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ

ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΔΡΓΑΗΔ

ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ ΖΛΔΚΣΡΟΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α.

Page 32: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 32 απφ 54

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΜΖΥΑΝΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ (ΦΤΞΖ- ΘΔΡΜΑΝΖ- ΤΓΡΑΤΛΗΚΑ-ΑΠΟΥΔΣΔΤΖ θιπ)

ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α. Πξνθεηκέλνπ νη κεραλνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θέληξνπ λα ιεηηνπξγνχλ αλειιηπψο θαη κε αζθάιεηα, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θάησζη εξγαζίεο ζηνπο νξηζκέλνπο ρξφλνπο απφ ηελ παξνχζα ηαθηηθή ζπληήξεζε.

Δπίζεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη φιεο νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, φζν ην δπλαηφλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν. Α. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΦΤΚΣΗΚΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ & ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ

(ΤΝΣΖΡΖΖ – ΚΑΣΑΦΤΞΖ – ΒΑΘΗΑ ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΑΗΜΑΣΟ ΚΑΗ ΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΣΟΤ).

1. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΣΗΣΧΝ ΘΑΛΑΜΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΚΑΣΑΦΤΞΖ

1.1. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ Κάζε 2 ψξεο 1.2. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο πφξηαο ζαιάκσλ Κάζε βάξδηα 1.3. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απνπαγψζεσλ & αληηζηάζεσλ Κάζε βάξδηα 1.4. Έιεγρνο ειεθηξηθψλ πηλάθσλ κεραλεκάησλ Κάζε βάξδηα 1.5. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκψλ & ειεθηξνληθψλ Κάζε βάξδηα 1.6. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο αλεκηζηήξσλ ζπκππθλσηψλ Κάζε βάξδηα 1.7. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ θαηάςπμεο & ζπληήξεζεο Κάζε βάξδηα 1.8. Έιεγρνο & θαηαγξαθή πηέζεσλ αλαξξνθήζεσλ & θαηαζιίςεσλ ζπληεξήζεσλ θαη θαηαςχμεσλ Κάζε βάξδηα 1.9. Έιεγρνο ζηάζκεο ιαδηψλ ζηνπο ζπκπηεζηέο ζπληήξεζεο θαη θαηάςπμεο Κάζε βάξδηα 1.10. Έιεγρνο ζηάζκεο ζνξχβσλ – θξαδαζκψλ ςπθηηθψλ ζπγθξνηεκάησλ θαηάςπμεο θαη ζπληήξεζεο. Κάζε βάξδηα 1.11. Έιεγρνο πνζφηεηαο ςπθηηθνχ πγξνχ θαη πηζαλψλ δηαξξνψλ απφ ην θχθισκα. Κάζε βάξδηα 1.12. Πιήξσζε ησλ ζπκπηεζηψλ κε ςπθηέιαην Όπνηε απαηηείηαη 1.13. Καζαξηζκφο ζπκππθλσηψλ κε ρξήζε λεξνχ & ρεκηθψλ Κάζε 3 κήλεο 1.14. Έιεγρνο & απνθαηάζηαζε κνλψζεσλ ζσιελψζεσλ θαη δηθηχσλ Κάζε 3 κήλεο 1.15. Αληηθαηάζηαζε θίιηξσλ ςπθηηθνχ πγξνχ ζηα ςπθηηθά ζπγθξνηήκαηα ζπληήξεζεο & θαηάςπμεο Κάζε 6 κήλεο 1.16. Αληηθαηάζηαζε ςπθηειαίνπ ζε φινπο ηνπο ζπκπηεζηέο θαηάςπμεο & ζπληήξεζεο Κάζε 6 κήλεο

2. ΒΑΘΗΔ ΚΑΣΑΦΤΞΔΗ -80νC

2.1. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ Κάζε 2 ψξεο 2.2. Έιεγρνο πφξηαο, θιείζηξσλ, ιάζηηρα & ζηεγαλφηεηαο Ζκεξεζίσο 2.3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 2.4. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο απνπαγψζεσλ Ζκεξεζίσο 2.5. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζνξχβσλ Ζκεξεζίσο 2.6. Καζαξηζκφο αεξφςπθησλ ζπκππθλσηψλ Κάζε 2 κήλεο

3. ΦΤΓΔΗΟ ΒΗΣΡΗΝΑ ΤΝΣΖΡΖΖ +4νC

3.1. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ Κάζε 2 ψξεο

Page 33: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 33 απφ 54

3.2. Έιεγρνο πφξηαο, θιείζηξσλ, ιάζηηρα & ζηεγαλφηεηαο Ζκεξεζίσο 3.3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 3.4. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζνξχβσλ αεξφςπθησλ Ζκεξεζίσο 3.5. Καζαξηζκφο ζπκππθλσηψλ Κάζε 2 κήλεο

4. ΦΤΓΔΗΑ ΟΗΚΗΑΚΟΤ ΣΤΠΟΤ

4.1. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ Κάζε 2 ψξεο 4.2. Έιεγρνο πφξηαο, θιείζηξσλ, ιάζηηρα & ζηεγαλφηεηαο Ζκεξεζίσο 4.3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 4.4. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζνξχβσλ αεξφςπθησλ Ζκεξεζίσο 4.5. Καζαξηζκφο ζπκππθλσηψλ Κάζε 2 κήλεο

5. ΚΑΣΑΦΤΞΖ ΦΟΡΖΣΖ -30νC

5.1. Έιεγρνο ζεξκνθξαζηψλ Κάζε 2 ψξεο 5.2. Έιεγρνο πφξηαο, θιείζηξσλ, ιάζηηρα & ζηεγαλφηεηαο Ζκεξεζίσο 5.3. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 5.4. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ζνξχβσλ αεξφςπθησλ Ζκεξεζίσο 5.5. Καζαξηζκφο ζπκππθλσηψλ Κάζε 2 κήλεο

Β. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΟΤ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ – ΠΤΡΓΧΝ ΦΤΞΔΧ –

ΚΚΜ – ΦΤΚΣΖ – FAN COILS UNIT

1. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΠΤΡΓΧΝ ΦΤΞΔΧ

1.1. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ςεθαζηήξσλ Ζκεξεζίσο 1.2. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 1.3. Έιεγρνο ζηαγνλνζπιιεθηψλ Ζκεξεζίσο 1.4. Έιεγρνο θηλεηήξσλ πχξγνπ ςχμεσο Ζκεξεζίσο 1.5. Έιεγρνο ζηάζκεο λεξνχ Ζκεξεζίσο 1.6. Έιεγρνο δηαξξνψλ Ζκεξεζίσο 1.7. Πιήξσζε κε ηελ απαξαίηεηε πνζφηεηα ρεκηθνχ γηα ηε λφζν ηεο ιεγησλέιαο Δβδνκαδηαίσο 1.7. Έιεγρνο θινηεξνδηαθφπηε & ξχζκηζε Μεληαίσο 1.8. Έιεγρνο ηκάλησλ ησλ θηλεηήξσλ Μεληαίσο 1.9. Λίπαλζε εζθεξνηξηβέσλ Μεληαίσο 1.10. Ακπεξνκέηξεζε θηλεηήξα & αληιηψλ πχξγνπ Μεληαίσο 1.11. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε ηνπ flow – switch Μεληαίσο 1.12. Αληηθαηάζηαζε ηκάλησλ θηλεηήξσλ Όπνηε απαηηείηαη 1.13. Ρχζκηζε & ηάλπζε ηκάλησλ Κάζε 3 κήλεο 1.14. Έιεγρνο εδξάλσλ ησλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ Κάζε 6 κήλεο 1.15. Δθθέλσζε ηνπ πχξγνπ απφ λεξφ Δηεζίσο 1.16. Μεραληθφο θαζαξηζκφο, αθαίξεζε ησλ ζηεξεψλ αιάησλ απφ ηα ηνηρψκαηα θαη ηνλ ππζκέλα Δηεζίσο 1.17. Έιεγρνο θαη ρεκηθφο θαζαξηζκφο ησλ κπεθ Δηεζίσο 1.18. Έιεγρνο ησλ δηαθξαγκάησλ ηνπ πχξγνπ & θαζαξηζκφο ηνπο Δηεζίσο 1.19. Δμάξκσζε & θαζαξηζκφο θίιηξνπ λεξνχ ηνπ πχξγνπ Δηεζίσο 1.20. Αληηθαηάζηαζε ειαζηηθνχ παξεκβχζκαηνο ζηηο ζπξίδεο Δηεζίσο 1.21. Έιεγρνο πξνζηαηεπηηθψλ πιεγκάησλ ησλ αλεκηζηήξσλ & απνκάθξπλζε πηζαλψλ ζπζζσξεπκέλσλ ζθνππηδηψλ Δηεζίσο 1.22. Δπαλαπιήξσζε ηνπ πχξγνπ κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα λεξνχ Δηεζίσο

Page 34: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 34 απφ 54

2. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΓΡΟΦΤΚΣΧΝ ΦΤΚΣΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ

2.1. Έιεγρνο πηέζεσλ & ιεηηνπξγίαο ζπκπηεζηψλ Ζκεξεζίσο 2.2. Έιεγρνο ζνξχβσλ & θξαδαζκψλ Ζκεξεζίσο 2.3. Έιεγρνο αληηζηάζεσλ θάξηεξ ιαδηνχ Ζκεξεζίσο 2.4. Έιεγρνο πξεζνζηαηψλ HP, OIL P & LP θαη ξπζκίζεηο απηψλ Ζκεξεζίσο 2.5. Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ ιεηηνπξγίαο θαη αζθαιείαο

θαη ξχζκηζε απηψλ Ζκεξεζίσο 2.6. Έιεγρνο απηνκαηηζκνχ βνεζεηηθψλ θπθισκάησλ Ζκεξεζίσο 2.7. Έιεγρνο απηφκαηνπ πιήξσζεο εγθαηάζηαζεο Ζκεξεζίσο 2.8. Έιεγρνο δνρείνπ δηαζηνιήο Ζκεξεζίσο 2.9. Γεληθφο έιεγρνο εγθαηάζηαζεο γηα πηζαλέο δηαξξνέο λεξνχ Ζκεξεζίσο 2.10. Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ ςπθηηθνχ πγξνχ Ζκεξεζίσο 2.11. Δθθίλεζε εγθαηάζηαζεο- έιεγρν θαιήο ιεηηνπξγίαο θαη ηεξκαηηζκφ ηεο ιεηηνπξγίαο ηηο ψξεο πνπ

ζα νξίζεη ε ππεξεζία Ζκεξεζίσο 2.12. Έιεγρνο & ξχζκηζε flow switch ςπρξνχ Δβδνκαδηαίσο 2.13. Μαλνκεηξηθέο κεηξήζεηο πίεζεο θξχνπ λεξνχ Δβδνκαδηαίσο 2.14. Πιήξσζε ησλ ζπκπηεζηψλ κε ηελ απαηηνχκελε

πνζφηεηα ςπθηηθνχ πγξνχ Όπνηε απαηηείηαη 2.15. Έιεγρνο θαη ξχζκηζε εθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ Μεληαίσο 2.16. Έιεγρνο ξειέ εθθηλήζεσο Μεληαίσο 2.17. Γεληθφο ειεθηξνινγηθφο έιεγρνο Μεληαίσο 2.18. Δθθίλεζε, έιεγρνο θαη ξπζκίζεηο ζπκπηεζηψλ Μεληαίσο 2.19. Ακπεξνκέηξεζε Μεληαίσο 2.20. Καζαξηζκφο θίιηξσλ λεξνχ Κάζε 3 κήλεο 2.21. Απνκφλσζε & εθθέλσζε ησλ ζπκπηεζηψλ απφ ην

ςπθηηθφ πγξφ R.134 Δηεζίσο 2.22. Άλνηγκα ηαπψλ & άδεηαζκα ησλ ζπκπηεζηψλ απφ ηελ

ππάξρνπζα πνζφηεηα ςπθηειαίνπ Δηεζίσο 2.23. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο θίιηξσλ ιαδηνχ Δηεζίσο 2.24. Έιεγρνο πνηφηεηαο ιαδηνχ & πηζαλψλ επξεκάησλ Δηεζίσο 2.25. Κιείζηκν ηαπψλ ςπθηειαίνπ Δηεζίσο 2.26. Πιήξσζε κε ηελ απαηηνχκελε πνζφηεηα ςπθηειαίνπ Δηεζίσο 2.27. Γεκηνπξγία θελνχ Δηεζίσο 2.28. Απνκφλσζε θαη εθθέλσζε ηνπ ζπκππθλσηή απφ ην λεξφ Δηεζίσο 2.29. Άλνηγκα ηα θαπάθηα ηνπ ζπκππθλσηή Δηεζίσο 2.30. Οπηηθφο έιεγρνο απιψλ & δηαθξαγκάησλ Δηεζίσο 2.31. Μεραληθφο θαζαξηζκφο ησλ απιψλ κε ηε ρξήζε

θαηάιιειεο ζπξκαηφβνπξηζαο Δηεζίσο 2.32. Δπαλακνληάξηζκα θαπαθηψλ θαη ζηεγαλνπνίεζε απηψλ Δηεζίσο 2.33. χλδεζε ηνπ ζπκππθλσηή κε εμσηεξηθή δεμακελή

& αληιία θπθινθνξίαο ρεκηθνχ πγξφ Δηεζίσο 2.34. Πιήξσζε δεμακελήο κε θαηάιιειν ρεκηθφ & θπθινθνξία

απηνχ ζηνλ ζπκππθλσηή Δηεζίσο 2.35. Έιεγρνο ηεο ζχλζεζεο ηνπ ρεκηθνχ δηαιχκαηνο

κε εηδηθή κέηξεζε ΡΖ Δηεζίσο 2.36. Δθθέλσζε ηνπ ζπκππθλσηή απφ ην ππάξρνλ δηάιπκα Δηεζίσο 2.37. Ξέπιπκα κε εηδηθφ αδξαλνπνηεηηθφ πιηθφ Δηεζίσο 2.38. Δπαλαζχλδεζε &πιήξσζε ηνπ πδξφςπθηνπ condenser κε

ην θχθισκα ηνπ λεξνχ Δηεζίσο

Page 35: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 35 απφ 54

3. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΚΔΝΣΡΗΚΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΣΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ

3.1. Έιεγρνο πηζαλψλ δηαξξνψλ λεξνχ & απνθαηάζηαζε απηψλ Ζκεξεζίσο 3.2. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ κνλάδσλ Ζκεξεζίσο 3.3. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο αέξνο απφ ζχξεο θαη

απφ θαξαβφπαλα ζχλδεζεο κε αεξαγσγνχο Κάζε 15 εκέξεο 3.4. Καζαξηζκφο θίιηξσλ αέξνο Μεληαίσο 3.5. Λίπαλζε θαη έιεγρνο εδξάλσλ θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ Μεληαίσο 3.6. Έιεγρνο θφκπιεξ θαη αληηθαηάζηαζε ηαθνπλάθηα, εάλ απαηηνχληαη Μεληαίσο 3.7. Έιεγρνο εζθεξνηξηβέσλ Μεληαίσο 3.8. Σάλπζε & έιεγρνο ηκάλησλ Μεληαίσο 3.9. Λίπαλζε θηλεηήξα Μεληαίσο 3.10. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο απηνκαηηζκνχ –

ηξηφδσλ – ζεξκνζηαηψλ Μεληαίσο 3.11. Ακπεξνκέηξεζε θαη έιεγρνο κνλψζεσλ θηλεηήξα Μεληαίσο 3.12. Καζαξηζκφο ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ & απνρέηεπζεο Κάζε 3 κήλεο 3.13. Δπζπγξάκκηζε ηξνραιηψλ θπγνθεληξηθψλ

αλεκηζηήξσλ & έιεγρνο δπγνζηάζκηζεο Κάζε 3 κήλεο 3.14. Υεκηθφο & κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο ζηνηρείσλ

ςπρξνχ & ζεξκνχ λεξνχ Δηεζίσο

4. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΣΟΠΗΚΧΝ ΜΟΝΑΓΧΝ ΚΛΗΜΑΣΗΜΟΤ FAN COILS UNITS

4.1. Γεληθφο έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Ζκεξεζίσο 4.2. Καζαξηζκφο θίιηξσλ Κάζε 15 εκέξεο 4.3. Ζιεθηξνινγηθφο έιεγρνο ησλ F/C Μεληαίσο 4.4. Έιεγρνο θηλεηήξσλ αλεκηζηήξσλ F/C Μεληαίσο 4.5. Έιεγρνο δηαθνπηψλ ρεηκψλα – ζέξνπο Μεληαίσο 4.6. Έιεγρνο ζεξκνζηαηψλ Μεληαίσο 4.7. Έιεγρνο δηαθνπηψλ 3 ηαρπηήησλ Μεληαίσο 4.8. Έιεγρνο ηξηφδσλ βαλψλ (εάλ ππάξρνπλ) Μεληαίσο 4.9. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ κπξαζκάλ απφ πηζαλέο δηαξξνέο Μεληαίσο 4.10. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ησλ εμαεξηζηηθψλ Μεληαίσο 4.11. Καζαξηζκφο & απφθξαμε ιεθάλεο ζπκππθλσκάησλ Κάζε 3 κήλεο 4.12. Καζαξηζκφο απνρέηεπζεο Κάζε 3 κήλεο 4.13. Δμάξκσζε θαιπκκάησλ F/C Κάζε 6 κήλεο 4.14. Υεκηθφο & κηθξνβηνινγηθφο θαζαξηζκφο F/C Κάζε 6 κήλεο 4.15. Καζαξηζκφο θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ Κάζε 6 κήλεο 4.16. Δπαλαζπλαξκνιφγεζε θαπαθίσλ Κάζε 6 κήλεο 4.17. Καζαξηζκφο θπγνθεληξηθψλ αλεκηζηήξσλ Κάζε 6 κήλεο

Γ. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΑΝΣΛΗΧΝ ΚΤΚΛΟΦΟΡΗΑ

ΘΔΡΜΟΤ- ΦΤΥΡΟΤ ΝΔΡΟΤ & ΠΤΡΟΒΔΖ

1. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο Ζκεξεζίσο 2. Έιεγρνο ζνξχβσλ Ζκεξεζίσο 3. Σνπνζέηεζε λένπ ζηεγαλσηηθνχ (ζαιακάζηξαο) Όπνηε απαηηείηαη 4. Έιεγρνο θηεξσηψλ αεξηζκνχ Μεληαίσο 5. Ζιεθηξνινγηθφο έιεγρνο, ξχζκηζε ζεξκηθνχ & έιεγρνο επαθψλ ξειέ ηζρχνο, ακπεξνκέηξεζε Μεληαίσο 6. Έιεγρνο κνλψζεσλ Μεληαίσο 7. Δπζπγξάκκηζε – έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο Μεληαίσο 8. Αληηθαηάζηαζε ησλ ειαζηηθψλ θφκπιεξ Όπνηε απαηηείηαη 9. Καζαξηζκφο εμσηεξηθά απφ άιαηα, νμεηδψζεηο, βαθή Κάζε 3 κήλεο

10. Λίπαλζε ησλ ηξηβφκελσλ κεξψλ, φπνπ πξνβιέπεηαη Κάζε 3 κήλεο

Page 36: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 36 απφ 54

11. Μαλνκεηξηθφο έιεγρνο αληιηψλ Κάζε 3 κήλεο Γ. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΛΔΒΖΣΟΣΑΗΟΤ

ΔΡΓΑΗΔ ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ

Θα πξαγκαηνπνηεζεί ε ζπληήξεζε ησλ ηξηψλ θαπζηήξσλ, δψδεθα θνξέο αλά έηνο (κία αλά κήλα) θαη ζα αθνινπζεζεί ε παξαθάησ πνξεία εξγαζηψλ:

1. ΚΑΤΣΖΡΑ

1.1. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ ειεθηξηθή παξνρή 1.2. Απνκφλσζε ηνπ θαπζηήξα απφ ηελ παξνρή θαπζίκνπ 1.3. Καζαξηζκφο εμσηεξηθψλ επηθαλεηψλ θαπζηήξα 1.4. Απνζχλδεζε θαη θαζαξηζκφο θινγνζσιήλα (κπνχθα) 1.5. Καζαξηζκφο δηαζθνξπηζηήξα αέξα 1.6. Καζαξηζκφο ή αληηθαηάζηαζε αλ απαηηείηαη ησλ κπεθ 1.7. Καζαξηζκφο ησλ ειεθηξνδίσλ αλάθιεμεο 1.8. Καζαξηζκφο ησλ θαισδίσλ πςειήο 1.9. Καζαξηζκφο ησλ κπεθνζσιήλσλ θαη ηεο θινγνθεθαιήο 1.10. Καζαξηζκφο ηνπ θσηνθπηηάξνπ 1.11. Καζαξηζκφο θηεξσηήο αέξα 1.12. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο GAS TRAIN (θίιηξν, βαιβίδεο, θιπ) 1.13. χζθημε φισλ ησλ επαθψλ ηνπ ειεθηξηθνχ θπθιψκαηνο ηνπ θαπζηήξα. 1.14. Δπαλαηνπνζέηεζε φισλ ησλ εμαξηεκάησλ θαη ξχζκηζε ηεο ζέζεσο απηψλ 1.15. χλδεζε ηεο ειεθηξηθήο παξνρήο θαη ηεο παξνρήο θαπζίκνπ 1.16. Θέζε ζε δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία 1.17. Έιεγρνο γηα αζπλήζηζηνπο ζνξχβνπο – θξαδαζκνχο θ.η.ι. 1.18. Έιεγρνο ηεο αιιεινπρίαο ησλ ιεηηνπξγηψλ πνπ ειέγρνληαη απφ ηνλ

απηφκαην θαχζεο ηνπ θαπζηήξα. 1.19.Έιεγρνο ζεξκνθξαζίαο λεξνχ ηξνθνδνζίαο. 1.20.Έιεγρνο ηηκψλ ηνπ ζπζηήκαηνο ειέγρνπ ζεξκνθξαζίαο. 1.21.Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο ηνπ δηαθφπηε επείγνπζαο δηαθνπήο. 1.22. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ζπζηήκαηνο Αλίρλεπζεο Φπζηθνχ. Αεξίνπ.

2. ΠΗΝΑΚΔ ΟΡΓΑΝΧΝ ΛΔΒΖΣΧΝ

Οη ιέβεηεο θέξνπλ ειεθηξνινγηθνχο πίλαθεο κε ελδεηθηηθά φξγαλα (ζεξκφκεηξα, καλφκεηξα), φξγαλα ξχζκηζεο (ζεξκνζηάηεο) θαη δηαθφπηεο on/off. Θα ειεγρζνχλ γηα ηε ζσζηή ιεηηνπξγία φισλ ησλ νξγάλσλ ηνπο, θαζψο θαη γηα ηελ θαηάζηαζή ηνπο. Δάλ δηαπηζησζεί φηη θάπνην φξγαλν (ελδεηθηηθφ ή ξπζκηζηηθφ) δελ ιεηηνπξγεί ζσζηά, ζα ην αληηθαηαζηαζνχλ κε λέν. Δπίζεο ζα αληηθαηαζηήζνπκε ηα θζαξκέλα θαιψδηα θαη ζα γίλεη ζχζθημε φισλ ησλ ειεθηξηθψλ επαθψλ.

3. ΛΔΒΖΣΔ

Καζαξηζκφο ηνπ ζαιάκνπ θαχζεο θαη ησλ ηνχκπν ησλ ιεβήησλ. Αλ ηα ηνχκπν πεξηιακβάλνπλ θαη ειαηήξηα ηφηε ηα ειαηήξηα θαζαξίδνληαη μερσξηζηά. Καζαξηζκφο ηνπ θαδαληνχ απφ επηθαζίζεηο αιάησλ. Έιεγρνο ηπρφλ δηάβξσζεο θαδαληνχ. Έιεγρνο κφλσζεο ιέβεηα.

4. ΚΑΠΝΑΓΧΓΟΗ – ΚΑΠΝΟΓΟΥΟ

Θα ειεγρζνχλ σο πξνο ηε ζηεγαλφηεηά ηνπο, νη θαπλαγσγνί θαη ην ηκήκα ηεο θαπλνδφρνπ κέζα ζην ιεβεηνζηάζην. Καζαξηζκφο δνρείνπ ζπκππθλσκάησλ θαη ζηθσληνχ

Page 37: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 37 απφ 54

5. ΜΔΣΡΖΔΗ ΚΑΤΑΔΡΗΧΝ

Θα πξαγκαηνπνηεζνχλ κεηξήζεηο ησλ εθπεκπφκελσλ θαπζαεξίσλ θαη ζα γίλεη ε ξχζκηζε ηνπ θαπζηήξα, κία θνξά ην κήλα θαη κεηά ην πέξαο ησλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ησλ θαπζηήξσλ ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ψζηε ε ιεηηνπξγία ηνπ λα είλαη εληφο ησλ λνκνζεηεκέλσλ νξίσλ. Ζ πνξεία πνπ ζα αθνινπζεζεί ζα είλαη :

- Λήςε θαπζαεξίσλ απφ ηνλ θαπλαγσγφ - Ρχζκηζε αλαινγίαο θαπζίκνπ - Δπαλαιεπηηθή δηαδηθαζία δεηγκαηνιεςίαο θαπζαεξίσλ / ξχζκηζεο αλαινγίαο

θαπζίκνπ, κε ζθνπφ ηελ εχξπζκε θαη εληφο ησλ νξίσλ ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ ιεηηνπξγία ηνπ ζπζηήκαηνο ιέβεηα – θαπζηήξα

- Καηαγξαθή ησλ ηειηθψλ κεηξήζεσλ θαπζαεξίσλ ζε ζεσξεκέλν απφ ην ΤΠΔΥΧΓΔ ηεηξάδην.

Ζ ιήςε ησλ θαπζαεξίσλ, ε κέηξεζε ηνπ πνζνζηνχ CO2, CO, ζεξκνθξαζίαο θαπζαεξίσλ, ζεξκνθξαζίαο ρψξνπ ιεβεηνζηαζίνπ, ειθπζκνχ, πεξίζζεηαο αέξα θαη ν ππνινγηζκφο ηνπ βαζκνχ απφδνζεο ηνπ ζπζηήκαηνο ιέβεηα – θαπζηήξα ζα γίλεη κε ρξήζε ειεθηξνληθνχ αλαιπηή θαπζαεξίσλ. Θα θαηαγξαθεί ν εμνπιηζκφο ηνπ ιεβεηνζηαζίνπ θαη ζα δεκηνπξγεζεί θαηάιιειν ηεηξάδην, ην νπνίν ζα ζεσξεζεί ηελ αξκφδηα ππεξεζία ηνπ ΤΠΔΥΧΓΔ. ε απηφ ζα θαηαγξάθνληαη θάζε κήλα, νη κεηξήζεηο θαη ππνινγηζκνί πνπ πξνθχπηνπλ απφ ηε δεηγκαηνιεςία ησλ θαπζαεξίσλ θαη απαηηνχληαη βάζεη ηεο θείκελεο λνκνζεζίαο.

6. ΚΛΔΗΣΑ ΓΟΥΔΗΑ ΓΗΑΣΟΛΖ

ην ιεβεηνζηάζην βξίζθνληαη εγθαηεζηεκέλα Κιεηζηά Γνρεία Γηαζηνιήο. Θα γίλεηαη έιεγρνο γηα δηαβξψζεηο, γηα ηελ θαηάζηαζε ηεο κεκβξάλεο , γηα ηελ πίεζε πνπ επηθξαηεί ζην εζσηεξηθφ ηνπο θαη ηε ξχζκηζε απηήο κε πιήξσζε ή εθθέλσζε αέξα απφ ηε βαιβίδα πνπ δηαζέηνπλ.

Γ. ΠΡΟΛΖΠΣΗΚΖ ΤΝΣΖΡΖΖ ΓΗΚΣΤΟΤ ΚΑΗ GAS TRAIN ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ

Σν ΓΗΚΣΤΟ θαη ηα GAS TRAIN ηνπ ΦΤΗΚΟΤ ΑΔΡΗΟΤ ζα δνζνχλ κε αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ζε εμεηδηθεπκέλε εηαηξεία θπζηθνχ αεξίνπ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Γ3/Α/5286, ΦΔΚ236, Σεύρνο Β΄/26-03-1997 θαη ηελ Τπνπξγηθή Απόθαζε Γ3/Α/11346, ΦΔΚ963, Σεύρνο Β΄/15-07-03, γηα ηηο εζσηεξηθέο εγθαηαζηάζεηο Φ.Α. φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

Μεληαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

α. Οπηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο gas train θαπζηήξσλ, κε θνξεηφ αληρλεπηή θπζηθνχ

αεξίνπ. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε κήλα.

Σξηκεληαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

α. Οπηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο gas train θαπζηήξσλ, κε θνξεηφ αληρλεπηή θπζηθνχ

αεξίνπ. γ. Έιεγρνο θίιηξσλ ζηαζκψλ θαη πηζαλφο θαζαξηζκφο ή αληηθαηάζηαζε απηψλ.

Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ηελ πξψηε εβδνκάδα θάζε ηξηψλ κελψλ.

Δμακεληαίεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

α. Οπηηθφο έιεγρνο ηεο εγθαηάζηαζεο. β. Έιεγρνο ζηεγαλφηεηαο gas train θαπζηήξσλ κε αθξίδνλ κέζν θαη θνξεηφ

αληρλεπηή θπζηθνχ αεξίνπ.

Page 38: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 38 απφ 54

γ. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο βαλψλ εγθαηάζηαζεο. δ. Έιεγρνο ή θαζαξηζκφο ησλ θίιηξσλ ησλ gas train έθαζηνπ θαπζηήξα. ε. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ξπζκηζηψλ, ησλ βαλψλ αθαξηαίαο δηαθνπήο θαη

ησλ εθηνλσηηθψλ βαιβίδσλ ησλ gas train θάζε θαπζηήξα. ζη. Έιεγρνο ιεηηνπξγίαο βαλνζηαζίνπ.

δ. Έιεγρνο ζθνπξηψλ θαη απνθαηάζηαζε απηψλ. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ηελ πξψηε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ.

Δηήζηεο εξγαζίεο ζπληήξεζεο.

α. Όιεο νη εξγαζίεο ηεο εμακεληαίαο ζπληήξεζεο. β. Καζαξηζκφο ηνπ δηθηχνπ θπζηθνχ αεξίνπ, πιήξσζε ηνπ κε αέξα θαη ππνβνιή

ηνπ ζε δνθηκή αληνρήο θαη ζηεγαλφηεηαο κε έθδνζε θαηαγξαθηθνχ δνθηκήο. Οη εξγαζίεο ζα εθηεινχληαη ηελ δεχηεξε εβδνκάδα ηνπ Οθησβξίνπ.

Δ. ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ ΤΓΡΑΤΛΗΚΧΝ

1. Έιεγρνο δηαξξνψλ δηθηχνπ χδξεπζεο Ζκεξεζίσο 2. Έιεγρνο δηαξξνψλ δηθηχνπ εςπγκέλνπ λεξνχ Ζκεξεζίσο 3. Έιεγρνο δηαξξνψλ δηθηχνπ ζέξκαλζεο Ζκεξεζίσο 4. Έιεγρνο δηαξξνψλ αηκνχ απφ αηκνγελλήηξηεο θαη ιεβεηνζηάζην γεληθά Ζκεξεζίσο 5. Έιεγρνο δηαξξνψλ απφ δίθηπν ππξφζβεζεο Ζκεξεζίσο 6. Γεληθφο έιεγρνο δηαξξνψλ απφ αληιηνζηάζηα Ζκεξεζίσο 7. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο δηαθνπηψλ κπαηαξηψλ Ζκεξεζίσο 8. Άκεζν ζηακάηεκα θάζε δηαξξνήο ζε νπνηνδήπνηε

ζεκείν ησλ πδξαπιηθψλ εγθαηαζηάζεσλ κέρξη λα απνθαηαζηαζεί ε βιάβε Άκεζα

ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΡΟ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

ΚΛΗΜΑΣΗΜΟ

1. Σξία πδξφςπθηα ζπγθξνηήκαηα 347 kw κε δχν θνριησηνχο ζπκπηεζηέο, έθαζην, εξγνζηαζίνπ CARRIER.

2. Σξεηο πχξγνπο ςχμεσο 225 Φ.Σ. ηνπ εξγνζηαζίνπ ΦΤΡΟΓΔΝΖ, έθαζηνο. 3. Κ.Κ.Μ. …………., νη νπνίεο εμππεξεηνχλ δηάθνξνπο ρψξνπο εξγαζίαο. 4. F/C ………….. πνπ εμππεξεηνχλ γξαθεία.

ΦΤΚΣΗΚΟΗ ΘΑΛΑΜΟΗ ΤΝΣΖΡΖΖ- ΚΑΣΑΦΤΞΖ & ΒΑΘΗΑ ΚΑΣΑΦΤΞΖ

1. Έμη θηηζηνχο ζαιάκνπο ζπληήξεζεο +4νC - Γχν ζάιακνη 28m3, έθαζηνο - Γχν ζάιακνη 23,5m3, έθαζηνο - Γχν ζάιακνη (θηίξην Κέληξνπ Αίκαηνο)

2. Πέληε θηηζηνχο ζαιάκνπο θαηάςπμεο -25νC κε νθηψ ςπθηηθά ζηνηρεία (εμαηκηζηέο) - Έλαο ζάιακνο 203 m3, κε πξνζάιακν 70 m3 - Έλαο ζάιακνο κε δηακεξίζκαηα 38,5 m3, 38,5 m3, 26,5 m3 θαη - Έλαο ζάιακνο 38 m3, κε πξνζάιακν 11 m3 - Έλαο ζάιακνο, κε πξνζάιακν (1ν φξνθν ηνπ θηηξίνπ 1) - Έλαο ζάιακνο 112 m3, κε πξνζάιακν (θηίξην Κέληξνπ Αίκαηνο)

3. Έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα ζπληήξεζεο πνπ απνηειείηαη απφ 3 αεξφςπθηνπο ζπκπηεζηέο 15,2 ΖΡ, BITZER

4. Έλα ςπθηηθφ ζπγθξφηεκα θαηάςπμεο πνπ απνηειείηαη απφ 3 αεξφςπθηνπο ζπκπηεζηέο 9,2 ΖΡ, CARRIER.

5. Αεξφςπθην ζπκππθλσηή ζπληήξεζεο 5 Υ 1,20 κέηξα κε 3 αλεκηζηήξεο CUBA 6. Αεξφςπθην ζπκππθλσηή ζπληήξεζεο 4 Υ 1,20 κέηξα κε 3 αλεκηζηήξεο

Page 39: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 39 απφ 54

7. Σέζζεξα ςπγεία βαζηάο θαηάςπμεο -80 νC 8. Γχν ςπγεία βαζηάο θαηάςπμεο-80 νC (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ) 9. Γχν ςπγεία θαηάςπμεο -30 νC, κνλφπνξηα (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ 10. Γχν ςπγεία θαηάςπμεο -30 νC, κνλφπνξηα 11. Γχν ςπγεία βηηξίλαο ζπληήξεζεο +4 νC 12. Γχν ςπγεία ζπληήξεζεο +4 νC (θηίξην Μνξηαθνχ Διέγρνπ) 13. Έμη ςπγεία νηθηαθνχ ηχπνπ

ΘΔΡΜΑΝΖ

1. Σξεηο αηκνγελλήηξηεο παξαγσγήο αηκνχ 2500kgr/h 2. Σξεηο θαπζηήξεο RIELLO, δηπιήο ελέξγεηαο, 6,7kw

ΑΝΣΛΗΔ – ΚΤΚΛΟΦΟΡΖΣΔ

1. Σξεηο θπθινθνξεηέο ςπρξνχ λεξνχ ςπθηψλ 20 m3/h GRUNDFOS 2. Γχν αληιίεο νξηδφληηεο κνλνβάζκηεο θπγνθεληξηθψλ ςπθηψλ 31 m3/h,

GRUNDFOS 3. Μία αληιία κνλνβάζκηα θάζεηε In line 13,3 m3/h, GRUNDFOS 4. Σξεηο θπγνθεληξηθέο αληιίεο νξηδφληησλ ςπθηψλ θιηκαηηζκνχ 60 m3/h,

GRUNDFOS 5. Γχν αληιίεο θπγνθεληξηθέο κνλνβάζκηεο νξηδφληηεο ησλ ΚΚΜ 163 m3/h,

GRUNDFOS 6. Γχν αληιίεο θπγνθεληξηθέο κνλνβάζκηεο, νξηδφληηεο γηα FAN COIL UNIT 38

m3/h, GRUNDFOS 7. Σξεηο αληιίεο θπγνθεληξηθέο κνλνβάζκηεο νξηδφληηεο πχξγσλ ςχμεσο 127

m3/h, GRUNDFOS 8. Γχν αληιίεο θπγνθεληξηθέο πνιπβάζκηεο νξηδφληηεο, δηθηχνπ πεηξειαίνπ 2,5

m3/h, GRUNDFOS 9. Γχν αληιίεο κνλνβάζκηεο θπγνθεληξηθέο ζεξκνχ λεξνχ Κ.Κ.Μ. & αλά

ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ 40 2,5 m3/h, GRUNDFOS 10. Γχν θπθινθνξεηέο ζεξκνχ λεξνχ Κ.Κ.Μ. & αλα ζεξκαληηθψλ ζηνηρείσλ 21 2,5

m3/h, GRUNDFOS 11. Γχν θπθινθνξεηέο ζεξκνχ λεξνχ γηα FAN COIL UNIT 9,5 m3/h, GRUNDFOS 12. Γχν θπθινθνξεηέο ζεξκνχ λεξνχ, ζεξκαληηθψλ ζσκάησλ 1,5 m3/h,

GRUNDFOS 13. Γχν θπθινθνξεηέο αλαθπθινθνξίαο, δεζηνχ λεξνχ ρξήζεο 0,7 m3/h,

GRUNDFOS 14. Σξεηο αληιίεο νξηδφληηεο κνλνβάζκηεο, θπγνθεληξηθέο, πηεζηηθψλ 20 m3/h,

GRUNDFOS 15. Γχν αληιίεο κνλνβάζκηεο θπγνθεληξηθέο, νξηδφληηεο, πηεζηηθνχ χδξεπζεο

(ππξφζβεζε) 100 m3/h, GRUNDFOS 16. Μία αληιία θάζεηε πνιπβάζκηα, θπγνθεληξηθή (ππξφζβεζεο) 5,7 m3/h,

GRUNDFOS

ΔΡΓΑΗΔ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΖΛΔΚΣΡΟΛΟΓΗΚΧΝ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ Δ.ΚΔ.Α.

Πξνθεηκέλνπ νη ειεθηξνινγηθέο εγθαηαζηάζεηο ηνπ θέληξνπ λα ιεηηνπξγνχλ αλειιηπψο θαη κε αζθάιεηα, ιφγσ ησλ εμεηδηθεπκέλσλ εξγαζηψλ πνπ εθηειεί, ζα πξέπεη λα πξαγκαηνπνηνχληαη νη θάησζη εξγαζίεο ζηνπο νξηζκέλνπο ρξφλνπο απφ ηελ παξνχζα ηαθηηθή ζπληήξεζε. Δπίζεο ζα πξέπεη λα εθηεινχληαη θαη φιεο νη επηζθεπαζηηθέο εξγαζίεο πνπ πηζαλφλ ζα πξνθχςνπλ, ζε ζπλεξγαζία κε ηελ ηερληθή ππεξεζία, φζν ην δπλαηφλ ζε κηθξφηεξν ρξφλν.

Page 40: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 40 απφ 54

1. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΜΔΣΑΥΖΜΑΣΗΣΧΝ ΗΥΤΟ

1.1. Μεληαία επηζεψξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ ησλ Μ/ γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, αλ ε ζεξκνθξαζία ιεηηνπξγίαο ηνπο είλαη θαλνληθή, αλ ε ςχμε ησλ κεηαζρεκαηηζηψλ είλαη ηθαλνπνηεηηθή ή αλ ηπρφλ ππάξρεη νηνπδήπνηε άιιε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηελ ιεηηνπξγία ησλ Μ/. Άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ ζπληήξεζεο ή επηζθεπήο θάζε ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο θαλνληθήο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ

1.2. Γεληθφο έιεγρνο, αλά εμάκελν θαη εληνπηζκφο πξνβιεκάησλ θαη ελεκέξσζε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

1.3. Δηήζηα γεληθή ηαθηηθή ζπληήξεζε φπνπ ζα εθηεινχληαη αλαιπηηθά νη εμήο εξγαζίεο:

1.3.1. Έιεγρνο θαη θαζαξηζκφο ησλ κνλσηήξσλ. Αληηθαηάζηαζε εθφζνλ δηαπηζησζεί αλάγθε.

1.3.2. Έιεγρνο ζπλδέζεσλ θαισδίσλ, θαζαξηζκφο επαθψλ θαη ζθίμηκν ζπλδέζεσλ, εθφζνλ απαηηείηαη.

1.3.3. Έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο θαη κνλψζεσλ θαισδίσλ θαη θαιήο ιεηηνπξγίαο θπθισκάησλ θαη δηαηάμεσλ αζθαιείαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ ζεξκνζηαηψλ, ειεθηξηθψλ ζεξκνκέηξσλ, ζεηξήλσλ θιπ.

1.3.4. Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ ακπεξνκέηξσλ, βνιηνκέηξσλ, κεηαζρεκαηηζηψλ εληάζεσο θαη ηάζεσο, ελδεηθηηθψλ ιπρληψλ, αληηθαηάζηαζε θακέλσλ ιπρληψλ θαη ηπρφλ νξγάλσλ, εθφζνλ είλαη αλαγθαίν.

1.3.5. Έιεγρνο δπγψλ, γεηψζεσλ θαη ινηπψλ ζπλαθψλ δηαηάμεσλ, άκεζε επηζθεπή ηπρφλ βιαβψλ θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία. ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

1.3.6. Δθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ γηα ηε ζπληήξεζε ή ηελ επηζθεπή θάζε βιάβεο πνπ ζα επηζεκαλζεί θαη ηελ απνθαηάζηαζε ηεο, θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

2. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΚΤΦΔΛΧΝ ΜΔΖ ΣΑΖ

2.1. Μεληαίνο έιεγρνο ησλ εγθαηαζηάζεσλ θπςειψλ κέζεο ηάζεο γηα λα εμαθξηβσζεί αλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά, αλ ππάξρνπλ ηπρφλ δηαξξνέο κνλσηηθνχ ειαίνπ ζηνπο απηνκάηνπο ειαηνδηαθφπηεο κέζεο ηάζεσο, αλ ιεηηνπξγνχλ θαλνληθά ηα φξγαλα κεηξήζεσλ θαη νη δηαηάμεηο πξνζηαζίαο θαη ελδείμεσλ ή αλ ηπρφλ ππάξρεη νηαδήπνηε άιιε βιάβε ζηηο εγθαηαζηάζεηο πνπ ζα κπνξνχζε λα δεκηνπξγήζεη πξνβιήκαηα ζηε ιεηηνπξγία ησλ. Άκεζε εθηέιεζε φισλ ησλ αλαγθαίσλ εξγαζηψλ γηα ηελ ζπληήξεζε θαη επηζθεπή θάζε ηπρφλ βιάβεο πνπ ζα δηαπηζησζεί θαηφπηλ ζπλελλνήζεσο κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

3. ΓΗΚΣΤΑ ΜΔΖ ΣΑΖ

3.1. Άκεζε επέκβαζε θαη εθηέιεζε θάζε αλαγθαίαο εξγαζίαο γηα ηελ ζπληήξεζε ή επηζθεπή ηπρφλ βιάβεο ησλ δηθηχσλ κέζεο ηάζεο φπσο βξαρπθπθιψκαηνο, δηαξξνήο θιπ. πνπ ζα ζπκβεί θαηά ηελ δηάξθεηα ιεηηνπξγίαο θαη απνθαηάζηαζε ηεο θαιήο ιεηηνπξγίαο.

3.2. Έιεγρνο, εληνπηζκφο ηπρφλ πξνβιεκάησλ θαη ελεκέξσζε ηεο Σερληθήο Τπεξεζίαο αλά ηξίκελν ή φπνηε παξνπζηαζηεί αλάγθε.

4. ΔΓΚΑΣΑΣΑΖ ΖΛΔΚΣΡΟΠΑΡΑΓΧΓΧΝ ΕΔΤΓΧΝ

4.1. Μεληαίν έιεγρν θαιήο θαηάζηαζεο θαη εηνηκφηεηαο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα εθηεινχληαη αλαιπηηθά νη εμήο εξγαζίεο:

Page 41: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 41 απφ 54

4.1.1. Έιεγρνο γηα ηπρψλ δηαξξνέο ειαίνπ ιίπαλζεο ή θαπζίκσλ ε λεξνχ ςχμεσο.

4.1.2. Έιεγρνο θαλνληθήο, ζηάζκε θαπζίκσλ ζηε δεμακελή λεξνχ ςχμεσο θαη ειαίνπ ιίπαλζεο.

4.1.3. Έιεγρνο θαλνληθήο ζέζεσο ησλ ειεθηξηθψλ δηαθνπηψλ θαη δηαηάμεσλ ηζρχνο θαη απηνκαηηζκνχ ησλ εγθαηαζηάζεσλ.

4.1.4. πληήξεζε ησλ εγθαηαζηάζεσλ, επηζθεπή ηπρψλ βιαβψλ πνπ ζα επηζεκαλζνχλ θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ εγθαηαζηάζεσλ..

4.2. Έιεγρνο, αλά 15ζήκεξν, θαη δνθηκαζηηθή ιεηηνπξγία ησλ εγθαηαζηάζεσλ. Θα εθηεινχληαη νη εμήο εξγαζίεο:

4.2.1. Θα εθηεινχληαη νη εξγαζίεο κεληαίνπ ειέγρνπ πνπ πξναλαθέξζεθαλ. 4.2.2. Θα ηίζεηαη ζε ιεηηνπξγία ε εγθαηάζηαζε ζχκθσλα κε ηηο νδεγίεο ηνπ

θαηαζθεπαζηή. 4.2.3. Θα ειέγρεηαη ε θαλνληθή ζπρλφηεηα πεξηζηξνθήο ηνπ θηλεηήξα. 4.2.4. Θα ειέγρεηαη ε θαλνληθή πίεζε ηνπ ειαίνπ. 4.2.5. Θα ειέγρεηαη ε θαλνληθή ζεξκνθξαζία ηνπ λεξνχ. 4.2.6. Θα ειέγρεηαη ε θαλνληθή πίεζε ηνπ θαπζίκνπ. 4.2.7. Θα ειέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε θφξηηζε θαη ιεηηνπξγία ησλ

ζπζζσξεπηψλ. 4.2.8. Θα ειέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε θαη θαλνληθή ηάζε ησλ ηκάλησλ. 4.2.9. Θα ειέγρεηαη ε θαιή θαηάζηαζε θαη ιεηηνπξγία ησλ ειεθηξηθψλ ηκεκάησλ

ηεο εγθαηάζηαζεο. 4.2.10. Θα ειέγρεηαη ν σξνκεηξεηήο ιεηηνπξγίαο θαη ζα ελεκεξψλεηαη ην ζρεηηθφ

βηβιίν. 4.2.11. Θα εθηεινχληαη φιεο νη αλαγθαίεο εξγαζίεο ζπληεξήζεσο θαη γηα θάζε

ηπρφλ βιάβε πνπ ζα επηζεκαλζεί ζα γίλεη ζπλελλφεζε κε ηελ Σερληθή Τπεξεζία γηα ηελ απνθαηάζηαζή ηεο

4.2.12. Θα θαζνξίδνληαη επηκειψο νη εγθαηαζηάζεηο απφ θάζε είδνο ξχπαλζεο.

5. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΓΔΝΗΚΧΝ ΠΗΝΑΚΧΝ ΥΑΜΖΛΖ ΣΑΖ (Γ.Π.Υ.Σ.)

Μεληαίνο έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ Γ.Π.Υ.Σ.

6. ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΗ ΤΣΖΜΑΣΧΝ ΑΓΗΑΛΔΗΠΣΖ ΛΔΗΣΟΤΡΓΗΑ U.P.S.

Μεληαίνο έιεγρνο θαιήο θαηάζηαζεο ησλ U.P.S.

7. ΛΟΗΠΔ ΔΡΓΑΗΔ

o Έιεγρνο ηνπ κνηέξ εμαεξηζκνχ ησλ Μ/ o Μέηξεζε ησλ σκηθψλ αληηζηάζεσλ ησλ ηπιηγκάησλ. o Έιεγρνο ηεο θαηάζηαζεο ηνπ αλαπλεπζηηθνχ νξγάλνπ (silica gel) o Έιεγρνο ησλ Απηνκάησλ δηαθνπηψλ 3πνιηθνχο & 4πνιπθνχο θαη ησλ

ειεθηξνληθψλ δηαηάμεψλ απηψλ o Γεληθφο θαζαξηζκφο θαη έιεγρνο ησλ κνλσηήξσλ ησλ δηαθνπηψλ θαη ησλ

ππνινίπσλ εμαξηεκάησλ ηεο εγθαηάζηαζεο σο ηελ έμνδν ηνπ πίλαθα ρακειήο ηάζεο.

o Έιεγρνο θαη ζπληήξεζε Πεδίνπ ππθλσηψλ θαη ησλ ειεθηξνληθψλ νξγάλσλ απηψλ.

o Έιεγρνο θαιήο ιεηηνπξγίαο ησλ νξγάλσλ θαη ιπρληψλ ελδείμεσο Μ/Σ θαη Υ/Σ (Ακπεξφκεηξα, Βνιηφκεηξα θ.ι.π.)

o Έιεγρνο βνεζεηηθψλ Ρειέ o Έιεγρνο ερνζήκαλζεο o Έιεγρνο πηλαθίδσλ ζεκάλζεσο θαη θηλδχλνπ o Έιεγρνο εχθνιεο αλεχξεζεο θιεηδηψλ ρψξνπ o Έιεγρνο ησλ θψησλ αζθαιείαο φινπ ηνπ Τ/ Μ/Σ θαη Υ/Σ o Έιεγρνο ησλ ππξνζβεζηήξσλ

Page 42: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 42 απφ 54

ΠΗΝΑΚΑ ΜΖΥΑΝΖΜΑΣΧΝ & ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΠΡΟ ΤΝΣΖΡΖΖ & ΠΑΡΑΚΟΛΟΤΘΖΖ

1. Τπνζηαζκφ κέζεο ηάζεο. 2. Μεηαζρεκαηηζηέο 3. Πεδία αθίμεσο κεηαζρεκαηηζηψλ. 4. Πεδία κεηαγσγήο Ζιεθηξνπαξαγσγψλ δεπγψλ 5. Ζιεθηξνπαξαγσγά Εεχγε θαη ηνχο απηνκαηηζκνχο ηνπο 6. Πεδία αλαρσξήζεσλ ππνζηαζκψλ. 7. Κεληξηθά ζπζηήκαηα αδηάιεηπηεο ιεηηνπξγίαο UPS. 8. Κεληξηθά πεδία θηηξίσλ 9. Κεληξηθνχο πίλαθεο νξφθσλ.

10. Δπηκέξνπο ειεθηξηθνχο πίλαθεο 11. Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο ξεπκαηνδφηεο, θσηηζκφο ζε φινπο ηνπο

ρψξνπο ηνπ Δ.ΚΔ.Α. εζσηεξηθνχο θαη εμσηεξηθνχο. 12. Δγθαηαζηάζεηο PLC 13. Αλειθπζηήξεο κε αλάζεζε ηεο ζπληήξεζεο ζε εμεηδηθεπκέλν γξαθείν

Αλειθπζηήξσλ, ζχκθσλα κε ηηο θείκελεο δηαηάμεηο θαη ζπγθεθξηκέλα ηε Κ.Τ.Α. ΦΑ.2/29362/1957/05 /ΦΔΚ Β1797/21-12-2005, φπσο ηζρχεη ζήκεξα.

14. Ζιεθηξηθέο εγθαηαζηάζεηο Αζζελψλ Ρεπκάησλ

Σειεθσληθέο εγθαηαζηάζεηο

Ππξαλίρλεπζε

πζηήκαηα ελδνεπηθνηλσλίαο

Μεγαθσληθέο εγθαηαζηάζεηο

Αραξλέο: 04-02-16

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

1. ΠΔΡΓΗΚΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

2. ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

3. ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ

Page 43: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 43 απφ 54

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 4

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Page 44: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 44 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ

Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Page 45: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 45 απφ 54

ΤΝΣΖΡΖΖ-ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ ΣΧΝ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ ΣΟΤ ΔΘΝΗΚΟΤ ΚΔΝΣΡΟΤ ΑΗΜΟΓΟΗΑ (Δ.ΚΔ.Α) ΓΗΑ ΔΝΑ ΔΣΟ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ ΜΔ ΚΡΗΣΖΡΗΟ ΚΑΣΑΚΤΡΧΖ

ΣΖ ΤΜΦΔΡΟΣΔΡΖ ΠΡΟΦΟΡΑ

ΣΡΟΠΟ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ ΠΡΟΦΟΡΧΝ Γηα ηελ επηινγή ηεο ζπκθεξφηεξεο πξνζθνξάο αμηνινγνχληαη κόλν νη πξνζθνξέο

πνπ είλαη απνδεθηέο ζχκθσλα κε ηνπο ηερληθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο

δηαθήξπμεο.

πκθεξόηεξε πξνζθνξά είλαη εθείλε πνπ έρεη ηελ κηθξόηεξε αλνηγκέλε ηηκή,

δειαδή πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο πξνο ηε

βαζκνινγία ηεο (Σα= Σπ/Β).

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αλνηγκέλεο ηηκήο (Σα) ιακβάλεηαη ππφςε, ε ηηκή πξνζθνξάο

θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα.

ην δηαγσληζκφ ζα γίλνπλ απνδεθηέο κφλν νη πξνζθνξέο πνπ ηεξνχλ φια ηα ηππηθά

θξηηήξηα ηεο πξνθήξπμεο φπσο νξίδεη ν λφκνο θαη ηα νπζηαζηηθά θξηηήξηα (ηερληθνί

φξνη) ησλ Σερληθψλ Πξνδηαγξαθψλ θαη ηεο δηαθήξπμεο.

ΔΠΗΛΟΓΖ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Οη πξνζθνξέο πνπ πξνθξίλνληαη γηα λα βαζκνινγεζνχλ πξέπεη νπσζδήπνηε λα

θαιχπηνπλ όινπο ηνπο ΑΠΑΡΑΒΑΣΟΤ ΟΡΟΤ κε πνηλή απνθιεηζκνχ ζχκθσλα κε

ηνπο ηερληθνχο θαη ινηπνχο φξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη λα ππάξρεη:

ΔΓΓΤΖΣΗΚΖ ΔΠΗΣΟΛΖ: αμίαο 7.000,00 € (5% ησλ 140.000,00 € ηεο ζπλνιηθήο

πξνϋπνινγηζζείζαο δαπάλεο κε

ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ Φ.Π.Α. 23%)

ΦΤΛΛΟ ΤΜΜΟΡΦΧΖ: Απνδεθηό, όπνπ ζα απαληώληαη όια ηα δεηνύκελα

θξηηήξηα κε πνηλή απνθιεηζκνύ αλαιπηηθά κε

παξαπνκπή ζηελ απάληεζε θαη κόλν απηά.

Δμαηξνύληαη όζα έγγξαθα δεηνύληαη ζηνλ πίλαθα

Αμηνιόγεζεο / Βαζκνιόγεζεο θαη ηα νπνία ζα

βνεζήζνπλ ζηελ αμηνιόγεζε (επηπιένλ

βαζκνιόγεζε).

ΤΠΔΤΘΤΝΖ ΓΖΛΧΖ: απνδνρήο όισλ ησλ ππνινίπσλ Σερληθώλ

Πξνδηαγξαθώλ.

Οη αλσηέξσ πξνυπνζέζεηο αμηνινγνχληαη κφλν κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία (πρ

θαηαζηάζεηο αζθαιηζηηθψλ ηακείσλ, βεβαηψζεηο πξνυπεξεζίαο θιπ) πνπ ζα

πξνζθνκίζεη ν ζπκκεηέρσλ έζησ θαη θαηφπηλ δήηεζεο ηεο αξκφδηαο επηηξνπήο

αμηνιφγεζεο. Τπεχζπλε δήισζε απαηηείηαη φηαλ ν δηαγσληδφκελνο πξέπεη λα

δεζκεχεηαη γηα θάζε ζεκείν ηεο δηαθήξπμεο φπνπ δεηείηαη δέζκεπζε ζε ρξφλν,

πνζνζηφ εμνηθνλφκεζεο, νηθνλνκηθή ξήηξα θιπ θαη ηα νπνία ζεκεία απνηεινχλ

θξηηήξηα αμηνιφγεζεο.

Page 46: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 46 απφ 54

ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΑΠΟΓΔΚΣΧΝ ΠΡΟΦΟΡΧΝ

Γηα ηε δηακφξθσζε ηεο αλνηγκέλεο ηηκήο (Σα) ιακβάλεηαη ππφςε, ε ηηκή πξνζθνξάο

θαη ε ζπλνιηθή βαζκνινγία ζηα επηκέξνπο θξηηήξηα.

ΣΗΜΖ ΠΡΟΦΟΡΑ Πεξηιακβάλεη ηελ παξνρή ηεο πξνιεπηηθήο πληήξεζεο, Σερληθήο

Τπνζηήξημεο, (απνθαηάζηαζε θάζε απνξξύζκηζεο ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ

πεξηιακβαλόκελσλ Ζ/Μ εμνπιηζκώλ θαη εγθαηαζηάζεσλ θαζώο θαη ησλ

κηθξνβιαβώλ απηώλ, όπσο πεξηγξάθεηαη ζηελ πξνθήξπμε), ησλ

Ζιεθηξνκεραλνινγηθώλ Δγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δζληθνύ Κέληξνπ Αηκνδνζίαο

(Δ.ΚΔ.Α.) όπσο απηέο πεξηγξάθνληαη ζηα αληίζηνηρα ηερληθά παξαξηήκαηα,

νπνηαδήπνηε ώξα ηνπ εκεξνλπθηίνπ θαη αλεμάξηεηα αλ είλαη εξγάζηκνο ή κε.

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ Ζ αμηνιφγεζε/βαζκνιφγεζε γηα ηελ αλάδεημε ηεο πιένλ ζπκθέξνπζαο πξνζθνξάο ζα γίλεη ζχκθσλα κε ηνπο παξαθάησ αληηζηνίρνπο πίλαθεο ΟΡΟΛΟΓΗΑ - ΑΡΣΗΟΣΖΣΑ: Ζ αληαπφθξηζε ζηηο απαηηήζεηο εξγαζηψλ πνπ

θαζνξίδεη ε δηαθήξπμε.

- ΠΛΖΡΟΣΖΣΑ: Ζ αληαπφθξηζε ζηελ πξνζθφκηζε θαη πιεξφηεηα

πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαηνινγεηηθψλ θαη εγγξάθσλ

πνπ θαζνξίδεη ε δηαθήξπμε.

- ΑΦΑΛΔΗΑ: Σήξεζε φισλ ησλ θαλφλσλ θαη λφκσλ πξνο

απνθπγή αηπρεκάησλ.

- ΠΗΣΟΠΟΗΖΖ: Ζ θαηνρή απφ ηελ εηαηξεία πηζηνπνηεηηθνχ ηήξεζεο

πνηνηηθήο εγγχεζεο ΗSO 9001:2008, ζπλαθνχο κε ην

αληηθείκελν είλαη απαξαίηεηε (απαξάβαηνο φξνο). Ζ

θαηνρή νπνηνπδήπνηε επηπιένλ πηζηνπνηεηηθνχ

βειηηψλεη ηελ βαζκνινγία ζην ζπγθεθξηκέλν θξηηήξην

- ΑΞΗΟΠΗΣΗΑ ΔΡΓΟΛΑΒΟΤ: Αμηνπηζηία ζπκκεηέρνληνο ζηελ ζπληήξεζε θαη

Σερληθή Τπνζηήξημε ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ.

Πξνεγνχκελε εκπεηξία, ηερλνγλσζία, αλάινγσλ Ζ/Μ

εγθαηαζηάζεσλ κε απηέο ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

Πξνεγνχκελε παξνρή ππεξεζηψλ πληήξεζεο θαη

Σερληθήο Δμππεξέηεζεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ

Δ.ΚΔ.Α.

- ΔΠΑΡΚΔΗΑ ΠΡΟΧΠΗΚΟΤ: Ζ χπαξμε ζηειερψλ ζηελ εηαηξεία κε πηπρία πνπ

κπνξνχλ λα θαιχςνπλ κε ηελ εηδηθφηεηα ηνπο,

εκπεηξία ηνπο, ηελ επάξθεηα ηνπο, ηηο αλάγθεο ηνπ

Δ.ΚΔ.Α. αλ απηέο αιιάμνπλ ή ηελ δπλαηφηεηα λα

θαιχπηνληαη άκεζα ηα θελά ζην πξνζσπηθφ πνπ

εξγάδεηαη ζην Δ.ΚΔ.Α. κε ηζάμην πξνζσπηθφ.

Page 47: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 47 απφ 54

Οη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηα πξαγκαηηθά ζηνηρεία πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν ζπκκεηέρσλ, ζηελ πξνζθνξά ηνπ.

ΣΡΟΠΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΗΑ ησλ θξηηεξίσλ γηα bonus ζα είλαη κε θιηκάθηα κεηαμχ ηεο ειάρηζηεο απνδεθηήο (100) θαη ηεο κέγηζηεο (ινγηθά εθηθηήο) (110) ηηκήο πνπ ζα δνζνχλ.

Αραξλέο: 04-02-16

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

1. ΠΔΡΓΗΚΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ

2. ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

3. ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ

Page 48: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 48 απφ 54

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ 5

ΠΗΝΑΚΑ ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ

Page 49: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 49 απφ 54

ΔΘΝΙΚΟ ΚΔΝΣΡΟ ΑΙΜΟΓΟΙΑ

Δ.ΚΔ.Α.

ΔΠΙΣΡΟΠΖ ΣΔΥΝΙΚΧΝ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΧΝ

ΠΗΝΑΚΑ

ΑΞΗΟΛΟΓΖΖ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ

Page 50: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 50 απφ 54

ΠΙΝΑΚΑ ΑΞΙΟΛΟΓΖΖ / ΒΑΘΜΟΛΟΓΖΖ

ΓΙΑΓΧΝΙΕΟΜΔΝΟ …………………………………………………………………………………….

Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ο Μ Α Γ Α Κ Ρ Ι Σ Ζ Ρ Ι Χ Ν Α (ΣΔΥΝΙΚΔ ΠΡΟΓΙΑΓΡΑΦΔ ΚΑΙ ΠΟΙΟΣΖΣΑ)

(Σπληειεζηήο βαξύηεηαο 70%)

Α/Α

Κ Ρ Η Σ Ζ Ρ Η Α

(α)

Βαθμοί 100-110

(β)

σνηελ. Βαρύη.

(γ)

ηαθμ. Βαθμολ.

ηοιτείοσ (δ=βχγ).

Α1

ΤΜΦΧΝΙΑ ΠΡΟΦΟΡΑ Φύιιν Σπκόξθσζεο Απνδεθηό Με Τερληθέο πξνδηαγξαθέο θαη όξνπο ηεο δηαθήξπμεο θαη ε αληαπόθξηζε ζηελ πξνζθόκηζε θαη αξηηόηεηα–πιεξόηεηα πεξηερνκέλνπ ησλ δηθαηνινγεηηθώλ θαη εγγξάθσλ πνπ θαζνξίδεη ε δηαθήξπμε (πιελ απηώλ πνπ ζεσξνύληαη απαξαίηεηα κε πνηλή απνθιεηζκνύ).

5%

Α2

ΔΜΠΔΙΡΙΑ ΚΑΙ ΙΚΑΝΟΣΖΣΑ Σπληήξεζεο & Τερληθήο Υπνζηήξημεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ αλάινγσλ κε απηέο ηνπ Ε.ΚΕ.Α. π.ρ. Ννζνθνκεία άλσ ησλ 400 θιηλώλ. o Να έρνπλ ζπληεξήζεη θαη ηερληθά ππνζηεξίμεη ηα ηειεπηαία 10 ρξόληα δέθα (10)

ηνπιάρηζηνλ εγθαηαζηάζεηο Μέζεο θαη Φακειήο Τάζεο, ηζρύνο κεγαιύηεξεο από 1000 KVA. (Υπνζηαζκνύο άλσ ησλ 1000 KVA, BMS, UPS, Πίλαθεο Μέζεο Φακειήο Τάζεο, Σπζηήκαηα Απηνκάηνπ Ειέγρνπ θαη Μεηαγσγήο Φνξηίνπ, Ηιεθηξνπαξαγσγά Ζεύγε άλσ ησλ 400 KVA)

o Να έρνπλ εκπεηξία ζε ηερληθή ππνζηήξημε Κεληξηθώλ Κιηκαηηζηηθώλ Μνλάδσλ, Μεγάισλ Χπθηηθώλ Σπγθξνηεκάησλ (αεξόςπθησλ θαη πδξόςπθησλ), Χπθηηθώλ Θαιάκσλ Σπληήξεζεο - Καηάςπμεο θαη Λεβεηνζηαζίσλ.

40%

Α3

ΔΠΑΡΚΔΙΑ ΠΡΟΧΠΙΚΟΤ - Τν δεηνύκελν ηερληθό πξνζσπηθό ηεο Γηαθήξπμεο.

Τα άηνκα πνπ ζα απαζρνιεί θαζ’ όιε ηε δηάξθεηα ηεο Σύκβαζεο, κε ηα δεηνύκελα πξνζόληα πνπ απνδεηθλύνληαη κε ηελ θαηάζεζε ζηελ Υπεξεζία επηθπξσκέλσλ αληηγξάθσλ πηπρίσλ, αδεηώλ, βεβαηώζεηο πξνϋπεξεζηώλ θ.ι.π. θαζώο θαη

βεβαηώζεσλ Γεκνζίσλ Υπεξεζηώλ. - Επηπιένλ ηερληθό πξνζσπηθό

Μερ/γνη Ηι/γνη ΠΕ, Μερ/γνη, Ηι/γνη ΤΕ, Ηι/γνη κε άδεηα ΣΤ΄ Σηαζκώλ Υπνζηαζκώλ Αδεηνύρνη Τερληθνί Χπθηηθώλ Εγθαηαζηάζεσλ ΠΔ.87/96, κε άδεηα Γεληθώλ Εθαξκνγώλ θ.ι.π. ζηελ ππνδνκή ηεο εηαηξείαο πνπ κπνξνύλ λα βνεζήζνπλ

- Τερληθό Αζθαιείαο (ΤΑ) γηα ηηο ππεξεζίεο ζην Ε.ΚΕ.Α. (παξέρεη ζπκβνπιέο θαη

ππνδείμεηο, πξνθνξηθά θαη γξαπηά ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηελ Υγεία & Αζθάιεηα θαιύπηνληαο ηηο απαηηήζεηο ηνπ Νόκνπ 1568/85 θαη ησλ Π.Δ.294/88, 17/96 θαη ηνπ 95/99)

20%

Α4

ΠΙΣΟΠΟΙΖΣΙΚΑ Εθηόο από ηα:

ISO 9001/2008 γηα Ηι/γηθέο εγθαηαζηάζεηο κε αληηθείκελν απηό ηνπ δηαγσληζκνύ δει. (επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ζπληήξεζε, επηζθεπή θαη έιεγρν ηνπ εμνπιηζκνύ Μέζεο θαη Φακειήο Τάζεο, όπσο επίζεο ησλ ζπζηεκάησλ πξνζηαζίαο)

ISO 9001/2008 γηα Μερ/γηθέο εγθαηαζηάζεηο – ςύμεο – ζέξκαλζεο κε αληηθείκελν απηό ηνπ δηαγσληζκνύ δει. (επίβιεςε ιεηηνπξγίαο, ςύμεο – ζέξκαλζεο)

Η θαηνρή από ηελ εηαηξεία πηζηνπνηεηηθνύ: ISO 14001:2004 & ISO (OHSAS) 18001.

5%

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ Α 70%

Page 51: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 51 απφ 54

Σ Ο Ι Υ Δ Ι Α Ο Μ Α Γ Α Κ Ρ Ι Σ Ζ Ρ Ι Χ Ν Β (ΣΔΥΝΙΚΖ ΤΠΟΣΖΡΙΞΖ ΚΑΙ ΚΑΛΤΦΖ)

(Σπληειεζηήο βαξύηεηαο 30%)

Α/Α

Κ Ρ Η Σ Ζ Ρ Η Α

(α)

Βαθμοί 100-110

(β)

σνηελ. Βαρύη.

(γ)

ηαθμ. Βαθμολ.

ηοιτείοσ (δ=βχγ).

Β1

ΑΞΙΟΠΙΣΙΑ Σπκκεηέρνληνο από πξνεγνύκελε παξνρή ππεξεζηώλ Σπληήξεζεο θαη Τερληθήο Υπνζηήξημεο Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ δηαθόξσλ Ννζνθνκείσλ Θα αμηνινγεζεί ε αμηνπηζηία ηνπ ζπκκεηέρνληνο από πξνεγνύκελε παξνρή ππεξεζηώλ Σπληήξεζεο θαη Τερληθήο Εμππεξέηεζεο ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Ε.ΚΕ.Α.

10%

Β2

ΥΡΟΝΟ ΑΠΟΚΡΙΖ Δ ΒΛΑΒΖ Δπέκβαζε ζε δηάζηεκα κηθξόηεξν ηεο κίαο (1) ώξαο, από ηελ θαζ’ νηνλδήπνηε ηξόπν εηδνπνίεζή ηνπο, ζε πεξίπησζε βιάβεο ησλ ζπζηεκάησλ, γηα ηελ επηζθεπή θαη απνθαηάζηαζε ηεο ιεηηνπξγίαο ησλ, νπνηαδήπνηε εκέξα θαη ώξα απαηηεζεί ηνύην.

Θα αμηνινγεζεί ε επέκβαζε ζε ζπληνκόηεξν ηεο κίαο (1) ώξαο δηάζηεκα .

10%

Β3

ΥΡΟΝΟ ΑΦΙΞΖ Δηδηθνύ Τερληθνύ γηα απνθαηάζηαζε βιάβεο θαηά ηηο θαλνληθέο εξγάζηκεο ώξεο ιεηηνπξγίαο (όρη αξγίεο ή θαηάζηαζε έθηαθηεο αλάγθεο). Απαηηείηαη ν Δηδηθόο Τερληθόο λα κπνξεί λα έξζεη εληόο 3 σξώλ από ηελ θιήζε ηνπ. Θα αμηνινγεζεί ε άθημε ηνπ Εηδηθνύ Τερληθνύ ζε ιηγόηεξν από ηξεηο (3) ώξεο

5%

Β4 ΔΞΟΠΛΙΜΟ ΔΡΓΑΛΔΙΑ Καηνρή θαηάιιεινπ εμνπιηζκνύ θαη εξγαιείσλ γηα ηελ ζπληήξεζε ησλ Η/Μ εγθαηαζηάζεσλ, ηελ δηάγλσζε θαη επηζθεπή ησλ βιαβώλ.

5%

ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΟΜΑΓΑ ΚΡΙΣΖΡΙΧΝ Β 30%

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΓΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Α

ΣΥΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ΟΜΑΓΑΣ ΚΡΙΤΗΡΙΩΝ Β

ΓΔΝΙΚΟ ΤΝΟΛΟ ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ (Β)

Οη αλσηέξσ πξνϋπνζέζεηο αμηνινγνύληαη κε βάζε ηα πραγμαηικά ζηνηρεία (π.ρ. θαηάζηαζε ΙΚΑ ή άιισλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ, ή έγγξαθα εηαηξεηώλ, αλαθνξέο θιπ) πνπ ζα πξνζθνκίζεη ν ζπκκεηέρσλ έζησ θαη θαηόπηλ δήηεζεο ηεο αξκόδηαο επηηξνπήο αμηνιόγεζεο. ΠΑΡΑΣΖΡΖΔΙ Κάζε νκάδα ή θάζε ζηνηρείν βαζκνινγείηαη από 100 κέρξη 110.

-Με 100 όηαλ θαιύπηνληαη αθξηβώο νη πξνδηαγξαθέο θαη όινη νη απαξάβαηνη όξνη.

-Μέρξη 110 όηαλ ππεξθαιύπηνληαη νη πξνδηαγξαθέο.

Page 52: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 52 απφ 54

Τ Μ Φ Δ Ρ Ο Σ Δ Ρ Ζ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α

«Ζ πιένλ ζπκθέξνπζα πξνζθνξά από νηθνλνκηθή άπνςε είλαη εθείλε πνπ παξνπζηάδεη ην κηθξόηεξν ιόγν ηεο ηηκήο πξνζθνξάο (Σπ), πξνο ηε βαζκνινγία ηεο (Β)».

Σα = Σπ/Β

Τ Μ Φ Δ Ρ Ο Σ Δ Ρ Ζ Π Ρ Ο Φ Ο Ρ Α = Μ Ι Κ Ρ Ο Σ Δ Ρ Ζ Σ Ι Μ Ζ Σ Ο Τ ( Σ α )

Όποσ: Σπ = Ζ σνολική ηιμή προζθοράς

Β = Γενικό ζύνολο βαθμολογίας

Αραξλέο: 04-02-16

Ζ ΔΠΗΣΡΟΠΖ

1. ΠΔΡΓΗΚΔΑ ΓΖΜΖΣΡΗΟ 2. ΥΡΗΣΗΑΝΟ ΜΗΛΣΗΑΓΖ

3. ΓΗΑΝΝΑΚΑΡΑ ΑΓΓΔΛΗΚΖ

Page 53: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 53 απφ 54

ΕΝΤΥΠΟ 1

ΠΗΝΑΚΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ

Page 54: ùΓ ùΦ ü þ þ þ þ / Γ ù ù ü .. ù.ekea.gr/wp-content/uploads/2016/02/... · ε $ π ! δα !αθ η ! ζ "- ε $ π ζη ! " η / ε αηαζηζε & η # .. ù. ειίδα

Σερληθέο πξνδηαγξαθέο πληήξεζεο-Σερληθήο Τπνζηήξημεο ησλ Ζ/Μ εγθαηαζηάζεσλ ηνπ Δ.ΚΔ.Α.

ειίδα 54 απφ 54

ΔΝΣΤΠΟ 1

ΠΗΝΑΚΑ ΔΜΠΔΗΡΗΑ ΣΟΤ ΓΗΑΓΧΝΗΕΟΜΔΝΟΤ Δ ΠΑΡΟΥΖ ΤΠΖΡΔΗΧΝ ΤΝΣΖΡΖΖ ΚΑΗ ΣΔΥΝΗΚΖ ΤΠΟΣΖΡΗΞΖ Ζ/Μ ΔΓΚΑΣΑΣΑΔΧΝ

Σνπ Γηαγσληδόκελνπ : …………………………………………………………………………..

α/α ΤΠΖΡΔΗΔ ΔΡΓΟΓΟΣΖ / ΦΟΡΔΑ

ΑΝΑΘΔΖ ΥΡΟΝΟΛΟΓΗΑ

ΑΠΟ-ΔΧ ΑΝΑΓΟΥΟ ΥΖΜΑ

ΠΟΟΣΟ ΤΜ/ΥΖ

ΑΜΟΗΒΖ Πνζά ζε € (ρσξίο

Φ.Π.Α.)

ΤΝΟΛΟ:

ΖΜΔΡΟΜΖΝΗΑ : ……………………..2016 Ο ΠΡΟΦΔΡΧΝ (ΤΠΟΓΡΑΦΖ ΚΑΗ ΣΟΗΥΔΗΑ ΠΡΟΦΔΡΟΝΣΟ ΔΚΠΡΟΧΠΟΤ

ΦΡΑΓΗΓΑ ΔΠΗΥΔΗΡΖΖ)