ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ECL (Emitter Coupled Logic)”ιάλεξη... · (Emitter Coupled Logic) ECL...

of 43 /43
Ψηφιακά Ολοκληρωμένα Κυκλώματα και Συστήματα 2008 – Καθηγητής Κωνσταντίνος Ευσταθίου ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ECL (Emitter Coupled Logic) ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ECL (Emitter Coupled Logic) 1

Embed Size (px)

Transcript of ΚΥΚΛΩΜΑΤΑ ECL (Emitter Coupled Logic)”ιάλεξη... · (Emitter Coupled Logic) ECL...

 • 2008

  ECL(Emitter Coupled Logic) ECL

  (Emitter Coupled Logic)

  1

 • 2008

  The Current Switch ( )The Current Switch ( )

  2

  ECL

  ECLQ1, Q2 =Rc=matched

  : v Vref v > Vref ( mV)=> IEE Q1 v < Vref ( mV)=> IEE Q2

 • 2008

  3

  :

  =>

  VBE2>= VBE1 +300 mVolts => VBE =-0.3 V VT=0.025 V => ic2> ic1 1.6x 105 ic1 VBE1>= VBE2 +300 mVolts current switch VBE mV

 • 2008

  4

  / - ic1,ic2 . ic, VBE :

  =>:

  :

  : 99%

  => ECL

 • 2008

  (Vi> VREF) (Vi> VREF)

  5

  => +0.3 V = - Q1 => Q1= VBE=0.7 V Q2 = Off (Ic2=0) . KVL :

  =>

  => VBE2=0.4 =>VBE2 - VBE1= 300 mV Q1, Q2= (VBE2=0.4) ? ( VC>VB?) :

  =>

  F1=>

  =>Vc1= - 0.6 V , Vc2= 0V Q1, Q2= =>

  2 Q2

 • 2008

  (Vi< VREF) (Vi< VREF)

  6

  -0.3 V => Q2 => Q2= VBE=0.7 V Q1 = Off (Ic1=0) . KVL :

  =>

  =>

  =>

  : iE10 , iE2 iEE ( U1< U2) Q1, Q2 = Q1: C1=0 > B1= I=-1.3 V Q2: C2=-0.6> B2= VREF= -1 V

 • 2008

  7

  (0 -0.6V) 1 0 .: ( ) : 0.7 V , : transistors

 • 2008

  (ECL) (ECL)

  8

  :

  =>

  :

  => F > 20=> ib Rc

  Q3 , Q4= Q3: C3=0 > B3= c1=-0.6 V Q4 : C4=0>= B4=c2=0 V=> BE3 = BE4 = 0.7 Volts

 • 2008

  (ECL) (ECL)

  9

  :

  =>

  ECL : MOSFETiIN= Q1 . Q1= OFF (I=-1.3 V)=> iIN= 0, Q1= =>

  :

 • 2008

  (ECL) (ECL)

  10

  = . I= => 01= ( ) 01=

  VREF :

  (swings) VREF =0.3 V . :

  :

 • 2008

  ECL ECL

  11

  ECL VIH , VIL- = -1 1 . 01 :

  ic1vs :

  :

 • 2008

  12

  ECL ECL

  KVL

  => =>

  =>

 • 2008

  13

  ECL ECL

  = =>

  =>

  VIH :

 • 2008

  14

  ECL ECL

  =>

  =>

 • 2008

  ECL ECL

  15

 • 2008

  IEE IEE

  16

 • 2008

  17

 • 2008

  18

 • 2008

  (ECL) (ECL)

  -: ECL =>

  transistors transistor ( V /

  To transistor OFF= VBE = Volt

  19

 • 2008

  ECL OR-NOR ECL OR-NOR

  20

  AND / ORO ECL = OR-NOR => transistors transistor .. (, , C) = (I > VREF => () CI => 1= Low, 1= High=> 1= NOR 1= OR =>

 • 2008

  ECL OR-NOR ECL OR-NOR

  21

  ECL .. NOR=> OR Q2 ,

 • 2008

  ECL OR-NOR ECL OR-NOR

  22

  OR=> NOR

  Q transistors , ,

 • 2008

  Wired OR Wired OR

  23

  , ECL=> . Q1 transistor . Q2

  : , Q2 = , => VBE2= 0.7 . VB2=-0.6=> VE2=VE = -1.3. VBE1 =1.3 VBE > 0.7 => VBE1=0.7=> VE1=VE2= VE= 0.7 ( VB1=0) => VBE2 =VB2- VE= -0.6- (-0.7)= 0.1=> Q2 = Q2= OFF=> i1= 2IEE => Q1

 • 2008

  24

  Wired OR Wired OR

  Wired OR

  , OR.

  , . , = High, => OR =+.

  ECL

 • 2008

  25

  Wired OR Wired OR

  Wired OR ECL

  Wired-OR. H NOR OR

 • 2008

  Wired OR wired NAND Wired OR wired NAND

  26

  , OR NAND

 • 2008

  (single-sided) ECL (single-sided) ECL

  ECL single-sided =current switch ( ) (Vref ) 0 1

  ECL (subnanosecs !) VLSI !

  : 300 MHz 32-bit microprocessor 486 =115 W!

  ECL

  27

 • 2008

  ECL ECL

  28

  ECL : Vref current switch 1, Vin voltage swing=> switching , effective voltage swing ECL

 • 2008

  ECL ECL

  29

  ECL = voltage swing. :

  Vin=> , c1= 99% ( Vin= VIH Vin =VIL)

  : voltage swing 2 (single-ended) ECL => voltage swing . voltage swing 200 mV

  => =

 • 2008

  CML (Current Mode Logic) CML (Current Mode Logic)

  differential ECL => => Current Mode Logic (CML) IEE ( ) (differential ) (stacking current switch pairs)

  current steering (IEE ) ,

  :

  30

 • 2008

  CML (AND/NAND )CML (AND/NAND )

  31

  , 1 => IEE Q1 Q3 RC1 => ( Q3 ), = = => = = () => AND-NAND

 • 2008

  CML - /CML - /

  Now let us find the voltage levels in this circuit. At the output, IEE appears in one collector resistor, and zero current

  is in the other collector resistor. Thus the two logic levels are :VH = 0 V and VL = IEE RC. In CML circuits, VL is often chosen to be 400 mV, which is more

  than enough to completely switch the currents with good noise margin.

  The logic levels are centered around: (VH + VL)/2 = 200 mV.

  32

 • 2008

  CML (OR/NOR )CML (OR/NOR )

  33

  ( OR/NOR : Z (0), Z (1) A B (1) Z = A B= (A + B ) Z = A + B.

 • 2008

  CML CML

  34

  : () OR/NOR 6 transistors single-ended ( . Vref ) 4 transistors , differential ECL (CML)

 • 2008

  CML -CML -

  35

  CML = transistors => DC =VBE (on)

  = ()

 • 2008

  CML -CML -

  36

  = = emitter followers . emitter follower VBE (on). => DC 3-4 CML Vcc- N *VBE (on), Vin = Level N

 • 2008

  CML -CML -

  This level-shifting creates extra complexity, since multiple wires

  may need to be routed for the same signal, depending upon the fan-out of the gate.

  It also puts a restriction on the number of transistors that can be stacked.

  The propagation delay is a function of the output level, because signals lower on the stack have a higher delay.

  Adding too many layers results in an intolerable performance degradation

  37

 • 2008

  CML - CML -

  38

  Another way to address non compatible signal levels, while avoiding the complex multilevel output emitter-follower, is to insert level-shifting circuits whenever needed. A level 1-to-level 2 converter is shown in Figure . In this way, all standard logic gates can be designed with a sole level 1 output, and level-shifting buffers are introduced only when connecting to multilevel gates.

 • 2008

  CML CML

  39

  Examples of complex CML logic gate implementations is the CML D-latch shown in Figure aboveNote that the storage element of the latch is formedby the cross-coupled inverter pair formed by Q5, Q6 and the two collector resistors. When the CLK input is high, the output tracks the D input; the outputs are latched when CLK goes low.

 • 2008

  NMOS CML NMOS CML

  40

  H CML NMOS differential ECL. H VH= 0 Vlow= - IEE RD

 • 2008

  NMOS CML NMOS CML

  41

  It is easy to prove correct functionality by tracing out the currentflow. For instance, in the OR gate, (Fig.A) if A is high, then the current must flow through M2 and M5 (note that M5 is included for level matching), pulling the negative output low and, thus, producing logic one. If A is low, then B determines the output. With the differential CML topology, the CML AND gate is exactly thesame as the CML OR gate in structure (Figure (b)), but the input and output polarities are changed. This is not surprising, as DeMorgans law points out that

 • 2008

  NMOS CML NMOS CML

  42

  XOR gate.

  As a XOR gate, it can be shown that if either A or B, but not both, is high, a logic one is the result

 • 2008

  XOR BJT CML XOR BJT CML

  43

  NMOS CML