Νίκος Γκάτσος E3

of 28 /28
ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ Η βιογραφία του Νίκου Η βιογραφία του Νίκου Γκάτσου. Γκάτσου. Εργασία του Κώστα Μπ. και του Οδυσσέα Δρ.

Embed Size (px)

Transcript of Νίκος Γκάτσος E3

Page 1: Νίκος Γκάτσος E3

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ

Η βιογραφία του Νίκου Η βιογραφία του Νίκου Γκάτσου.Γκάτσου.

Εργασία του Κώστα Μπ. και του Οδυσσέα Δρ.

Page 2: Νίκος Γκάτσος E3

Η γέννησή τουΗ γέννησή του

Ο Νίκος Γκάτσος Ο Νίκος Γκάτσος γεννήθηκε το 1911  γεννήθηκε το 1911  (ή το 1914) στην (ή το 1914) στην Ασέα της Αρκαδίας, Ασέα της Αρκαδίας, όπου και τελείωσε όπου και τελείωσε το Δημοτικό το Δημοτικό Σχολείο. Σχολείο.

Page 3: Νίκος Γκάτσος E3

Τα νεανικά του χρόνιαΤα νεανικά του χρόνιαΤις γυμνασιακές του σπουδές Τις γυμνασιακές του σπουδές έκανε στην Τρίπολη, όπου έκανε στην Τρίπολη, όπου γνώρισε τα λογοτεχνικά γνώρισε τα λογοτεχνικά βιβλία, αλλά και τις μεθόδους βιβλία, αλλά και τις μεθόδους αυτοδιδασκαλίας ξένων αυτοδιδασκαλίας ξένων γλωσσών.  Έτσι, όταν πήγε γλωσσών.  Έτσι, όταν πήγε στην Αθήνα για να εγγραφεί στην Αθήνα για να εγγραφεί στη Φιλοσοφική Σχολή, ήξερε, στη Φιλοσοφική Σχολή, ήξερε, αρκετά καλά, αγγλικά και αρκετά καλά, αγγλικά και γαλλικά. Ήξερε, επίσης αρκετά γαλλικά. Ήξερε, επίσης αρκετά καλά, τον Παλαμά, τον Σολωμό καλά, τον Παλαμά, τον Σολωμό και το δημοτικό τραγούδι, και το δημοτικό τραγούδι, αλλά και τις νεωτεριστικές αλλά και τις νεωτεριστικές τάσεις στην ποίηση της τάσεις στην ποίηση της Ευρώπης. Στην Αθήνα, όπου Ευρώπης. Στην Αθήνα, όπου εγκαταστάθηκε με την εγκαταστάθηκε με την οικογένειά του, άρχισε να οικογένειά του, άρχισε να έρχεται σε επαφή με τους έρχεται σε επαφή με τους λογοτεχνικούς κύκλους της λογοτεχνικούς κύκλους της εποχής και να δημιουργεί -εποχής και να δημιουργεί -συγχρόνως- τα δικά του μυθικά συγχρόνως- τα δικά του μυθικά στέκια.στέκια.

Page 4: Νίκος Γκάτσος E3

Τα πρώτα του ποιήματαΤα πρώτα του ποιήματαΤα πρώτα του ποιήματα,Τα πρώτα του ποιήματα, μικρά σε μικρά σε έκταση και με κλασικό ύφος, τα έκταση και με κλασικό ύφος, τα δημοσίευσε στα περιοδικά "Νέα Εστία" δημοσίευσε στα περιοδικά "Νέα Εστία" το 1931 και "Ρυθμός" το 1933. Την ίδια το 1931 και "Ρυθμός" το 1933. Την ίδια περίοδο έγραψε κριτικά σημειώματα στα περίοδο έγραψε κριτικά σημειώματα στα περιοδικά "Μακεδονικές Ημέρες", περιοδικά "Μακεδονικές Ημέρες", "Καλλιτεχνικά Νέα", "Φιλολογικά "Καλλιτεχνικά Νέα", "Φιλολογικά Χρονικά",  "Ρυθμός" και  "Νέα Χρονικά",  "Ρυθμός" και  "Νέα Γράμματα". Το 1943 εξέδωσε από τις Γράμματα". Το 1943 εξέδωσε από τις εκδόσεις "Αετός" (σε 308 αντίτυπα) το εκδόσεις "Αετός" (σε 308 αντίτυπα) το βιβλίο του "Αμοργός" με το ομώνυμο βιβλίο του "Αμοργός" με το ομώνυμο ποίημα, που έμελε να σημαδέψει τη ποίημα, που έμελε να σημαδέψει τη σύγχρονη ελληνική ποίηση. Η "Αμοργός" σύγχρονη ελληνική ποίηση. Η "Αμοργός" επανεκδόθηκε το 1963, το 1969 και το επανεκδόθηκε το 1963, το 1969 και το 1987. Από τότε ο ποιητής δημοσίευσε 1987. Από τότε ο ποιητής δημοσίευσε μόνον τρία ακόμη ποιήματα: το μόνον τρία ακόμη ποιήματα: το "Ελεγείο" (1946, "Φιλολογικά Χρονικά"), "Ελεγείο" (1946, "Φιλολογικά Χρονικά"), το "Ο Ιππότης και ο Θάνατος" (1947, το "Ο Ιππότης και ο Θάνατος" (1947, "Μικρό Τετράδιο") και το "Τραγούδι του "Μικρό Τετράδιο") και το "Τραγούδι του παλιού καιρού" (1963, "Ο Ταχυδρόμος"), παλιού καιρού" (1963, "Ο Ταχυδρόμος"), αφιερωμένο στο Γ. Σεφέρη. Έγραψε αφιερωμένο στο Γ. Σεφέρη. Έγραψε επίσης πολλές μελέτες και σχόλια πάνω επίσης πολλές μελέτες και σχόλια πάνω στην ποίηση. στην ποίηση. 

Page 5: Νίκος Γκάτσος E3

Η ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΤΟΥΜε το τέλος του πολέμου ο Ν. Με το τέλος του πολέμου ο Ν. Γκάτσος συνεργάστηκε με την Γκάτσος συνεργάστηκε με την "Αγγλοελληνική Επιθεώρηση" "Αγγλοελληνική Επιθεώρηση" ως μεταφραστής και με το ως μεταφραστής και με το Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας Εθνικό Ίδρυμα Ραδιοφωνίας ως ραδιοσκηνοθέτης, για ως ραδιοσκηνοθέτης, για καθαρά βιοποριστικούς καθαρά βιοποριστικούς λόγους. Για τους ίδιους λόγους. Για τους ίδιους λόγους ξεκίνησε να γράφει λόγους ξεκίνησε να γράφει στίχους, πάνω στις μουσικές στίχους, πάνω στις μουσικές του Μάνου Χατζιδάκι, του Μάνου Χατζιδάκι, προσδιορίζοντας, έτσι και προσδιορίζοντας, έτσι και καθορίζοντας το σύγχρονο καθορίζοντας το σύγχρονο ελληνικό τραγούδι. Αργότερα ελληνικό τραγούδι. Αργότερα συνεργάστηκε  με τον συνεργάστηκε  με τον Θεοδωράκη και με τον Θεοδωράκη και με τον Ξαρχάκο, αλλά και με άλλους Ξαρχάκο, αλλά και με άλλους αξιόλογους συνθέτες (Δ. αξιόλογους συνθέτες (Δ. Μούτσης, Λ. Κελαηδόνης, Χ. Μούτσης, Λ. Κελαηδόνης, Χ. Χάλαρης κ.α.).Χάλαρης κ.α.).

Page 6: Νίκος Γκάτσος E3

Η ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΗ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΗ ικανότητά του να χειρίζεται Η ικανότητά του να χειρίζεται το λόγο με ακρίβεια, έκανε το το λόγο με ακρίβεια, έκανε το Θέατρο Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο Τέχνης, το Εθνικό Θέατρο και το Λαϊκό Θέατρο να Θέατρο και το Λαϊκό Θέατρο να του εμπιστευθούν τις του εμπιστευθούν τις μεταφράσεις πολλών μεταφράσεις πολλών θεατρικών έργων - θεατρικών έργων - μεταφράσεις που παραμένουν μεταφράσεις που παραμένουν "κλασικές", με πρώτη, βέβαια, "κλασικές", με πρώτη, βέβαια, εκείνη του "Ματωμένου εκείνη του "Ματωμένου Γάμου". Είναι δε τα έργα που Γάμου". Είναι δε τα έργα που μετάφρασε, από τα ισπανικά, μετάφρασε, από τα ισπανικά, του Λόρκα, του Λόπε δε Βέγα του Λόρκα, του Λόπε δε Βέγα και του Ραμόν δελ  Βαλιέ-και του Ραμόν δελ  Βαλιέ-Ινκλάν, από τα γαλλικά, του Ινκλάν, από τα γαλλικά, του Ζενέ και από τα αγγλικά, του Ζενέ και από τα αγγλικά, του Τ. Ουίλιαμς, του Ε. Ο' Νηλ, του Τ. Ουίλιαμς, του Ε. Ο' Νηλ, του Α. Μακ Λης, του Σων Ο' Κέιζυ, Α. Μακ Λης, του Σων Ο' Κέιζυ, του Αυγούστου Στρίνμπεργκ, του Αυγούστου Στρίνμπεργκ, του Κρίστοφερ Φράυ και του Κρίστοφερ Φράυ και άλλων.άλλων.

Page 7: Νίκος Γκάτσος E3

Ο ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥΟ ΘΑΝΑΤΟΣ ΤΟΥ

Απεβίωσε στις 12 Απεβίωσε στις 12 Μαΐου 1992, Μαΐου 1992, πλήρης ημερών πλήρης ημερών και  τάφηκε στην και  τάφηκε στην Ασέα.Ασέα.

Page 8: Νίκος Γκάτσος E3

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣΑΠΟΨΕΙΣΑΠΟΨΕΙΣ

ΕΙΡΗΝΗ ΚΕΙΡΗΝΗ Κ.. & ΑΝΤΩΝΙΑ Μ & ΑΝΤΩΝΙΑ Μ..

Page 9: Νίκος Γκάτσος E3

Μάνος ΧατζιδάκηςΜάνος ΧατζιδάκηςΤην μεγάλη σημασία του την Την μεγάλη σημασία του την αντλεί από το ότι είναι ένας αντλεί από το ότι είναι ένας μεγάλος δάσκαλος που μεγάλος δάσκαλος που διδάσκει όσους έχουνε την τύχη διδάσκει όσους έχουνε την τύχη να του πούνε «καλημέρα», αν να του πούνε «καλημέρα», αν και κείνος θελήσει να τους πει και κείνος θελήσει να τους πει «καλημέρα» και να συνεχίσει. «καλημέρα» και να συνεχίσει. Άλλωστε «οι μεγάλοι δάσκαλοι Άλλωστε «οι μεγάλοι δάσκαλοι δεν είχαν μια ειδική σχολή δεν είχαν μια ειδική σχολή όπου διδάσκανε· έπρεπε να όπου διδάσκανε· έπρεπε να πετύχουν μαθητές που θα πετύχουν μαθητές που θα ήθελαν να εκμαιεύσουν από ήθελαν να εκμαιεύσουν από αυτούς την διδασκαλία. Αυτή αυτούς την διδασκαλία. Αυτή είναι και η περίπτωση του είναι και η περίπτωση του Γκάτσου», έχει πει ο Μάνος Γκάτσου», έχει πει ο Μάνος Χατζιδάκις, ένας απ’ τους Χατζιδάκις, ένας απ’ τους ανθρώπους που επανειλημμένα ανθρώπους που επανειλημμένα έχουν εκφράσει την έχουν εκφράσει την ευγνωμοσύνη τους στον ευγνωμοσύνη τους στον δάσκαλο Νίκο Γκάτσο. δάσκαλο Νίκο Γκάτσο.

Page 10: Νίκος Γκάτσος E3

Οδυσσέας ΕλύτηςΟδυσσέας ΕλύτηςΟ Νίκος Γκάτσος δεν πήγε ποτέ στην Ο Νίκος Γκάτσος δεν πήγε ποτέ στην Αμοργό. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη. Αμοργό. Δεν έδωσε ποτέ συνέντευξη. Μας αποκάλυψε σε όλο το ποιητικό Μας αποκάλυψε σε όλο το ποιητικό του μεγαλείο τον Λόρκα. Ήταν ένας του μεγαλείο τον Λόρκα. Ήταν ένας πολύ αυστηρός φίλος, κατά τον πολύ αυστηρός φίλος, κατά τον Μάνο Χατζιδάκι. Έλεγε τα Μάνο Χατζιδάκι. Έλεγε τα απαραίτητα. Έζησε βίον ασκητικόν. απαραίτητα. Έζησε βίον ασκητικόν. Μακριά από την πολλή συνάφεια Μακριά από την πολλή συνάφεια του κόσμου και τες πολλές κινήσεις του κόσμου και τες πολλές κινήσεις και ομιλίες, κατά τον Αλεξανδρινό. και ομιλίες, κατά τον Αλεξανδρινό. Εσιώπησε πολύ... Και τραγούδησε Εσιώπησε πολύ... Και τραγούδησε απίστευτα! Οι στίχοι των απίστευτα! Οι στίχοι των τραγουδιών του, πραγματικά τραγουδιών του, πραγματικά ποιήματα οι περισσότεροι, μας ποιήματα οι περισσότεροι, μας διδάσκουν τι πάει να πει διδάσκουν τι πάει να πει αρρενωπότητα της δημοτικής αρρενωπότητα της δημοτικής παράδοσης, οργανική λειτουργία παράδοσης, οργανική λειτουργία της ομοιοκαταληξίας, ήθος της της ομοιοκαταληξίας, ήθος της ελληνικής" (Οδυσσέας Ελύτης).ελληνικής" (Οδυσσέας Ελύτης).

Page 11: Νίκος Γκάτσος E3

Η άγνωστη πλευρά του Η άγνωστη πλευρά του Νίκου ΓκάτσουΝίκου Γκάτσου

Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Η ηθοποιός και σκηνοθέτης Μάνια Παπαδημητρίου Μάνια Παπαδημητρίου κατέβηκε με μια ομάδα κατέβηκε με μια ομάδα εκλεκτών συνεργατών της εκλεκτών συνεργατών της στη Μικρή Επίδαυρο για να στη Μικρή Επίδαυρο για να μας παρουσιάσει ένα μας παρουσιάσει ένα θεατρικό αναλόγιο στη θεατρικό αναλόγιο στη μνήμη του Νίκου Γκάτσου. μνήμη του Νίκου Γκάτσου. Μια παρέα ανασύρει μέσα Μια παρέα ανασύρει μέσα από βιβλία και εικόνες, από βιβλία και εικόνες, στίχους, τραγούδια και στίχους, τραγούδια και μουσικές, αναδεικνύοντας μουσικές, αναδεικνύοντας τη σκέψη και τον λόγο του τη σκέψη και τον λόγο του σπουδαίου σουρεαλιστή σπουδαίου σουρεαλιστή ποιητή της «Αμοργού». ποιητή της «Αμοργού». Συνοδοιπόρος τους η Συνοδοιπόρος τους η σύντροφός του Γκάτσου, σύντροφός του Γκάτσου, Αγαθή Δημητρούκα.Αγαθή Δημητρούκα.ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΣΤΕΦΑΝΟΥ

Δ. & ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΖ.

Page 12: Νίκος Γκάτσος E3

Η άγνωστη πλευρά του Η άγνωστη πλευρά του Νίκου ΓκάτσουΝίκου Γκάτσου

Όσοι τον έζησαν Όσοι τον έζησαν έχουν να λένε για το έχουν να λένε για το χιούμορ του. Τον χιούμορ του. Τον ενδιέφερε να βγαίνει ενδιέφερε να βγαίνει και στη στιχουργική και στη στιχουργική του ή το αντίθετο;του ή το αντίθετο;– Στον βαθμό που το – Στον βαθμό που το ζητούσε η μελωδία, ζητούσε η μελωδία, όχι επί τούτου, όχι όχι επί τούτου, όχι βεβιασμένα. βεβιασμένα. Αντίθετα απ’ ό, τι Αντίθετα απ’ ό, τι φαίνεται με την φαίνεται με την πρώτη ματιά, πρώτη ματιά, υπήρχαν και πολλοί υπήρχαν και πολλοί στίχοι του με στίχοι του με πολιτικές αιχμές.πολιτικές αιχμές.

Page 13: Νίκος Γκάτσος E3

ΑΡΘΡΑ & ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝΑΡΘΡΑ & ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ ΓΙΑ ΤΟΝ

ΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟΝΙΚΟ ΓΚΑΤΣΟ

Εργασία της Σοφίας Σ., Αθηνάς Κ. και Εργασία της Σοφίας Σ., Αθηνάς Κ. και της Ελένης Δ. της Ελένης Δ.

Page 14: Νίκος Γκάτσος E3

ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑΑνάμεσα στους στίχους του Ανάμεσα στους στίχους του που γράφτηκαν κυρίως που γράφτηκαν κυρίως πάνω στις μελωδίες, πάνω στις μελωδίες, περιλαμβάνονται και περιλαμβάνονται και κείνοι που αναδύθηκαν κείνοι που αναδύθηκαν από έργα του παγκόσμιου από έργα του παγκόσμιου δραματολογίου (βλ. δραματολογίου (βλ. «Λεωφορείον ο πόθος» του «Λεωφορείον ο πόθος» του Τ. Ουίλιαμς και Τ. Ουίλιαμς και «Ματωμένος γάμος» του Φ. «Ματωμένος γάμος» του Φ. Γ. Λόρκα) αλλά και της Γ. Λόρκα) αλλά και της διεθνούς κινηματογραφίας διεθνούς κινηματογραφίας («Αμέρικα-Αμέρικα» του («Αμέρικα-Αμέρικα» του Ελία Καζάν ή «Ρεμπέτικο» Ελία Καζάν ή «Ρεμπέτικο» του Κώστα Φέρρη).του Κώστα Φέρρη).

Page 15: Νίκος Γκάτσος E3

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑΤα «100 χρόνια από τη Τα «100 χρόνια από τη γέννηση» του γέννηση» του κορυφαίου ποιητή και κορυφαίου ποιητή και στιχουργού Νίκου στιχουργού Νίκου Γκάτσου γιόρτασε το Γκάτσου γιόρτασε το Μέγαρο Μουσικής με Μέγαρο Μουσικής με ένα απάνθισμα ένα απάνθισμα τραγουδιών του, τραγουδιών του, μελοποιημένων από μελοποιημένων από τους σημαντικότερους τους σημαντικότερους συνθέτες μας συνθέτες μας (Χατζιδάκι, (Χατζιδάκι, Θεοδωράκη, Ξαρχάκο Θεοδωράκη, Ξαρχάκο κ.ά.) καθώς και κ.ά.) καθώς και καινούριων, από καινούριων, από δημιουργούς της δημιουργούς της νεότερης γενιάς νεότερης γενιάς

Page 16: Νίκος Γκάτσος E3

ΑΡΘΡΑΑΡΘΡΑ«Ο Νίκος Γκάτσος μάς δίδαξε τη «Ο Νίκος Γκάτσος μάς δίδαξε τη λυρικότητα και την ευγένεια λυρικότητα και την ευγένεια της ελληνικής γλώσσας κι της ελληνικής γλώσσας κι εμείς, οι ερμηνευτές, ταπεινοί εμείς, οι ερμηνευτές, ταπεινοί μαθητές του, του χρωστάμε μαθητές του, του χρωστάμε πάρα πολλά. Στο διήμερο πάρα πολλά. Στο διήμερο αφιέρωμα του Μεγάρου για το αφιέρωμα του Μεγάρου για το έτος Γκάτσου θα ακουστεί το έτος Γκάτσου θα ακουστεί το απάνθισμα των τραγουδιών του, απάνθισμα των τραγουδιών του, ως χαιρετισμός στον δάσκαλο ως χαιρετισμός στον δάσκαλο και ως μικρό αντίδωρο στα και ως μικρό αντίδωρο στα συναισθήματα που μας συναισθήματα που μας προσέφερε εκείνος με τους προσέφερε εκείνος με τους συγκινητικούς στίχους του που συγκινητικούς στίχους του που όλοι κλείσαμε στην καρδιά μας» όλοι κλείσαμε στην καρδιά μας» σημείωσε η μεγάλη ερμηνεύτρια σημείωσε η μεγάλη ερμηνεύτρια Μαρία Φαραντούρη σε σημερινή Μαρία Φαραντούρη σε σημερινή συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο συνέντευξη τύπου στο Μέγαρο Μουσικής.Μουσικής.

Page 17: Νίκος Γκάτσος E3

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑΣτο διήμερο αφιέρωμα Στο διήμερο αφιέρωμα στον Νίκο Γκάτσο - που στον Νίκο Γκάτσο - που πραγματοποιείται στο πραγματοποιείται στο πλαίσιο του Κύκλου πλαίσιο του Κύκλου Ελληνική Μουσική - Ελληνική Μουσική - συμμετέχουν επίσης «ο συμμετέχουν επίσης «ο τελευταίος τελευταίος τραγουδιστής του τραγουδιστής του Μάνου Χατζιδάκι», Μάνου Χατζιδάκι», Βασίλης Γισδάκης, η Βασίλης Γισδάκης, η σπουδαία πιανίστα σπουδαία πιανίστα Ντόρα Μπακοπούλου Ντόρα Μπακοπούλου καθώς κι ένα μουσικό καθώς κι ένα μουσικό σύνολο υπό τη σύνολο υπό τη διεύθυνση του Μίλτου διεύθυνση του Μίλτου Λογιάδη. Λογιάδη.

Page 18: Νίκος Γκάτσος E3

Νίκος ΓκάτσοςΝίκος ΓκάτσοςΣυναυλίες-Συναυλίες-

ΣυνεντεύξειςΣυνεντεύξεις

Εργασία των Αγγελική Σκ. Εργασία των Αγγελική Σκ. και Έλενα Θ.και Έλενα Θ.

Page 19: Νίκος Γκάτσος E3

Αφιέρωμα του Μουσείου Μπενάκη για Αφιέρωμα του Μουσείου Μπενάκη για τα 100 χρόνια από τη γέννηση του τα 100 χρόνια από τη γέννηση του

Νίκου ΓκάτσουΝίκου Γκάτσου Διεθνές Συνέδριο αφιερωμένο στη μελέτη Διεθνές Συνέδριο αφιερωμένο στη μελέτη του έργου του Νίκου Γκάτσου με αφορμή του έργου του Νίκου Γκάτσου με αφορμή τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη τη συμπλήρωση εκατό χρόνων από τη γέννησή του οργανώνει το Μουσείο γέννησή του οργανώνει το Μουσείο Μπενάκη την Παρασκευή και την Μπενάκη την Παρασκευή και την Κυριακή στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου στο Κυριακή στις 23 και 25 Σεπτεμβρίου στο κτίριο της Οδού Πειραιώς. Στο συνέδριο, κτίριο της Οδού Πειραιώς. Στο συνέδριο, που έχει τον τίτλο «Ένας Χαμένος που έχει τον τίτλο «Ένας Χαμένος Ελέφαντας» (στίχος από την «Αμοργό») Ελέφαντας» (στίχος από την «Αμοργό») έλληνες και ξένοι μελετητές του έργου έλληνες και ξένοι μελετητές του έργου του και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, του και της νεοελληνικής λογοτεχνίας, ποιητές και μεταφραστές θα ποιητές και μεταφραστές θα προσεγγίσουν το έργο του Νίκου Γκάτσου προσεγγίσουν το έργο του Νίκου Γκάτσου με στόχο να ανασυστήσουν το νήμα που με στόχο να ανασυστήσουν το νήμα που ενώνει την ποίηση, το θέατρο και το ενώνει την ποίηση, το θέατρο και το τραγούδι μέσα στο σύμπαν του τραγούδι μέσα στο σύμπαν του δημιουργού, να αναδείξουν τον ιδιαίτερο δημιουργού, να αναδείξουν τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του πολυεπίπεδου έργου του χαρακτήρα του πολυεπίπεδου έργου του και να αποτυπώσουν την ευρύτερη και να αποτυπώσουν την ευρύτερη συνεισφορά του στην ανανέωση της συνεισφορά του στην ανανέωση της ποίησης και στη διαμόρφωση του ποίησης και στη διαμόρφωση του λογοτεχνικού προσώπου της Ελλάδας του λογοτεχνικού προσώπου της Ελλάδας του 20ού αιώνα.20ού αιώνα.

Page 20: Νίκος Γκάτσος E3

Δεκαεννιά χρόνια Δεκαεννιά χρόνια απουσίας απουσίας

Δεκαεννιά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον Δεκαεννιά χρόνια συμπληρώνονται σήμερα από τον θάνατο του θάνατο του Νίκου ΓκάτσουΝίκου Γκάτσου, του ποιητή που άφησε , του ποιητή που άφησε ανεξίτηλο το στίγμα του  στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι ανεξίτηλο το στίγμα του  στο έντεχνο ελληνικό τραγούδι τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ανανεώνοντάς τις τελευταίες δεκαετίες του 20ου αιώνα, ανανεώνοντάς το με  τον υπερρεαλιστικό του λόγο, λόγο  μπολιασμένο  με το με  τον υπερρεαλιστικό του λόγο, λόγο  μπολιασμένο  με τη δημοτική μας παράδοση. Ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής τη δημοτική μας παράδοση. Ο σπουδαίος Έλληνας ποιητής και στιχουργός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών στις και στιχουργός έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 81 ετών στις 12 Μαΐου του 1992, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην 12 Μαΐου του 1992, αφήνοντας δυσαναπλήρωτο κενό στην ποίηση και τη στιχουργική. Είπαν πως ο Νίκος Γκάτσος ποίηση και τη στιχουργική. Είπαν πως ο Νίκος Γκάτσος υπήρξε ο ποιητής που εγκατέλειψε την τέχνη του για να υπήρξε ο ποιητής που εγκατέλειψε την τέχνη του για να ακολουθήσει μια άλλη συγγενή προς εκείνη, αυτή του ακολουθήσει μια άλλη συγγενή προς εκείνη, αυτή του τραγουδιού. Μάλλον όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί τις τραγουδιού. Μάλλον όμως δεν είναι αλήθεια, γιατί τις περισσότερες φορές κατάφερε να γίνει "υπηρέτης  δυο περισσότερες φορές κατάφερε να γίνει "υπηρέτης  δυο αφεντάδων": Και της ποίησης και του τραγουδιού. Όπως κι αφεντάδων": Και της ποίησης και του τραγουδιού. Όπως κι αν είναι πάντως, κερδισμένοι βγήκαμε όλοι μας από την αν είναι πάντως, κερδισμένοι βγήκαμε όλοι μας από την επιλογή του αυτή, αφού μας έδωσε τραγούδια σαν το επιλογή του αυτή, αφού μας έδωσε τραγούδια σαν το παρακάτω, που επιλέγω να το παραθέσω όχι μόνο για την παρακάτω, που επιλέγω να το παραθέσω όχι μόνο για την αναμφισβήτητη αξία του, αλλά κυρίως γιατί ,λόγω αναμφισβήτητη αξία του, αλλά κυρίως γιατί ,λόγω συγκυρίας, είναι μια καλή ευκαιρία εκτόνωσης του συγκυρίας, είναι μια καλή ευκαιρία εκτόνωσης του θυμικού (ή και του θυμού) μας θυμικού (ή και του θυμού) μας

Page 21: Νίκος Γκάτσος E3

ΤΑ ΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ ΑΡΙΣΤΟΥΡΓΗΜΑΤΑ

ΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥΤΟΥ ΝΙΚΟΥ ΓΚΑΤΣΟΥΗ εργασία του Αλέξανδρου Ι., Η εργασία του Αλέξανδρου Ι.,

Άντι Μ. , Βάϊου Τζ. και του Άντι Μ. , Βάϊου Τζ. και του Βασίλη Γ. Βασίλη Γ.

Page 22: Νίκος Γκάτσος E3

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ1965: «Μυθολογία», με τον Γιώργο Ρωμανό. 1965: «Μυθολογία», με τον Γιώργο Ρωμανό. 1965: «Ματωμένος γάμος», (από το θεατρικό έργο του F. 1965: «Ματωμένος γάμος», (από το θεατρικό έργο του F. G. Lorca, σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τον Λάκη G. Lorca, σε μετάφραση Νίκου Γκάτσου), με τον Λάκη Παππά. Παππά. 1970: «Επιστροφή», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη 1970: «Επιστροφή», με τον Γρηγόρη Μπιθικώτση και τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα Γαλάνη. 1971: «Της Γης το Χρυσάφι», με τον Μανώλη Μητσιά και 1971: «Της Γης το Χρυσάφι», με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. τη Δήμητρα Γαλάνη. 1976: «Αθανασία», με τον Μανώλη Μητσιά και τη 1976: «Αθανασία», με τον Μανώλη Μητσιά και τη Δήμητρα Γαλάνη. Δήμητρα Γαλάνη. 1976: «Τα Παράλογα», με την Μαρία Φαραντούρη, τον 1976: «Τα Παράλογα», με την Μαρία Φαραντούρη, τον Μίκη Θεοδωράκη, τον Διονύση Σαββόπουλο, την Μελίνα Μίκη Θεοδωράκη, τον Διονύση Σαββόπουλο, την Μελίνα Μερκούρη και τον Ηλία Λιούγκο. Μερκούρη και τον Ηλία Λιούγκο. 1986: «Χειμωνιάτικος Ήλιος», με τον Μανώλη Μητσιά. 1986: «Χειμωνιάτικος Ήλιος», με τον Μανώλη Μητσιά. 1986: «Σκοτεινή Μητέρα», με την Μαρία Φαραντούρη. 1986: «Σκοτεινή Μητέρα», με την Μαρία Φαραντούρη. 1988: «Οι Μύθοι μιας Γυναίκας», με τη Νάνα Μούσχουρη. 1988: «Οι Μύθοι μιας Γυναίκας», με τη Νάνα Μούσχουρη. 1993: «Αντικατοπτρισμοί», με την Αλίκη Καγιαλόγλου (ο 1993: «Αντικατοπτρισμοί», με την Αλίκη Καγιαλόγλου (ο Γκάτσος έγραψε τους στίχους πάνω στις μελωδίες του Γκάτσος έγραψε τους στίχους πάνω στις μελωδίες του έργου: "Reflections" που ηχογραφήθηκε το 1969, κατά την έργου: "Reflections" που ηχογραφήθηκε το 1969, κατά την παραμονή του Μ. Χατζιδάκι στην Αμερική, με την μπάντα παραμονή του Μ. Χατζιδάκι στην Αμερική, με την μπάντα New YNew York Rock & Roll Ensemble). ork Rock & Roll Ensemble).

Page 23: Νίκος Γκάτσος E3

ΤΡΑΓΟΥΔΙΑΤΡΑΓΟΥΔΙΑ

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ-Φράσεις από -Φράσεις από τραγούδια – YouTubeτραγούδια – YouTube

ΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣΝΙΚΟΣ ΓΚΑΤΣΟΣ

Page 24: Νίκος Γκάτσος E3

Αγαπημένοι στίχοι - Αγαπημένοι στίχοι - Νίκος ΓκάτσοςΝίκος Γκάτσος

  Στίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΜουσική: Λουκιανός Μουσική: Λουκιανός ΚηλαηδόνηςΚηλαηδόνηςΠρώτη εκτέλεση: Μανώλης Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης ΜητσιάςΜητσιάς

Όσα είχαμε να πούμεΌσα είχαμε να πούμεσας τα είπαμε παιδιάσας τα είπαμε παιδιάτώρα πια να χωριστούμετώρα πια να χωριστούμεάντε γεια κι έξω καρδιάάντε γεια κι έξω καρδιά

Με το γέλιο με το κλάμαΜε το γέλιο με το κλάμαη ζωή μας πάει μπροστάη ζωή μας πάει μπροστάκι αν ξαναβρεθούμε αντάμακι αν ξαναβρεθούμε αντάμαθα τα πούμε πιο σωστάθα τα πούμε πιο σωστά

Όποιος χάνει την αγάπηΌποιος χάνει την αγάπηβλέπει την ζωή μισήβλέπει την ζωή μισήφέρε τώρα απ' το ντουλάπιφέρε τώρα απ' το ντουλάπιμια κανάτα με κρασίμια κανάτα με κρασί

Παραπάνω τι να πούμεόλα τά 'παμε καλάΒάλτε μια γουλιά να πιούμεκι άντε χρόνια μας πολλά

ΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΙΩΑΝΝΑ ΜΠ., ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ Ρ. & ΕΥΘΥΜΙΑ ΣΤ.

Page 25: Νίκος Γκάτσος E3

Χάρτινο το φεγγαράκιΧάρτινο το φεγγαράκι

Στίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΜουσική: Μάνος Μουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΧατζιδάκιςΠρώτη εκτέλεση: Νανά Πρώτη εκτέλεση: Νανά ΜούσχουρηΜούσχουρη

Άλλες ερμηνείες: Άλλες ερμηνείες: Μελίνα ΜερκούρηΜελίνα ΜερκούρηΑρλέταΑρλέταΚώστας ΧατζήςΚώστας ΧατζήςΜαρία ΔημητριάδηΜαρία ΔημητριάδηΗλίας ΛιούγκοςΗλίας ΛιούγκοςΕλευθερία Αρβανιτάκη & Ελευθερία Αρβανιτάκη & Δήμητρα Γαλάνη Δήμητρα Γαλάνη ( Ντουέτο )( Ντουέτο )Σαββίνα ΓιαννάτουΣαββίνα ΓιαννάτουΚώστας ΘωμαΐδηςΚώστας ΘωμαΐδηςΓιώργος Νταλάρας & Dulce Γιώργος Νταλάρας & Dulce Pontes ( Ντουέτο )Pontes ( Ντουέτο )

Θα φέρει η θάλασσα πουλιά Θα φέρει η θάλασσα πουλιά κι άστρα χρυσά τ' αγέρικι άστρα χρυσά τ' αγέρινα σου χαϊδεύουν τα μαλλιά να σου χαϊδεύουν τα μαλλιά

να σου φιλούν το χέρι.να σου φιλούν το χέρι.

Χάρτινο το φεγγαράκι Χάρτινο το φεγγαράκι ψεύτικη ακρογιαλιά ψεύτικη ακρογιαλιά αν με πίστευες λιγάκι αν με πίστευες λιγάκι θα 'σαν όλα αληθινά.θα 'σαν όλα αληθινά.

Δίχως τη δική σου αγάπη Δίχως τη δική σου αγάπη δύσκολα περνά ο καιρός.δύσκολα περνά ο καιρός.Δίχως τη δική σου αγάπη Δίχως τη δική σου αγάπη είναι ο κόσμος πιο μικρός.είναι ο κόσμος πιο μικρός.

Χάρτινο το φεγγαράκι Χάρτινο το φεγγαράκι ψεύτικη ακρογιαλιά ψεύτικη ακρογιαλιά αν με πίστευες λιγάκι αν με πίστευες λιγάκι θα 'σαν όλα αληθινά. (δις)θα 'σαν όλα αληθινά. (δις)

Page 26: Νίκος Γκάτσος E3

Φύσα αεράκιΦύσα αεράκιΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΜουσική: Σταύρος Μουσική: Σταύρος ΞαρχάκοςΞαρχάκοςΠρώτη εκτέλεση: Νίκος Πρώτη εκτέλεση: Νίκος ΞυλούρηςΞυλούρης

Άλλες ερμηνείες: Άλλες ερμηνείες: Παντελής ΘαλασσινόςΠαντελής Θαλασσινός

Γεια σου, χαρά σου ΒενετιάΓεια σου, χαρά σου Βενετιάπήρα τους δρόμους του πήρα τους δρόμους του νοτιάνοτιάκι απ' το κατάρτι το ψηλόκι απ' το κατάρτι το ψηλότον άνεμο παρακαλώ.τον άνεμο παρακαλώ.

Φύσα αεράκι, φύσα μεΦύσα αεράκι, φύσα μεμη χαμηλώνεις ίσαμεμη χαμηλώνεις ίσαμενα δω γαλάζια να δω γαλάζια εκκλησιάεκκλησιάΤσιρίγο και Τσιρίγο και ΜονεμβασιάΜονεμβασιά

Γεια σου, χαρά σου Γεια σου, χαρά σου ΒενετιάΒενετιάβγήκα σε θάλασσα βγήκα σε θάλασσα πλατιάπλατιάκαι τραγουδώ στην και τραγουδώ στην κουπαστήκουπαστήσ' όλο τον κόσμο ν' σ' όλο τον κόσμο ν' ακουστείακουστεί

Φύσα αεράκι, φύσα μεΦύσα αεράκι, φύσα μεμη χαμηλώνεις ίσαμεμη χαμηλώνεις ίσαμενα δω στην Κρήτη μια να δω στην Κρήτη μια κορφήκορφήπου έχω μανούλα κι που έχω μανούλα κι αδελφήαδελφή

Page 27: Νίκος Γκάτσος E3

Τρεις κοπέλες απ’ τη Θήβα και χειμωνιάτικος ήλιος.Τρεις κοπέλες απ’ τη Θήβα και χειμωνιάτικος ήλιος.

Στίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΜουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΜουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΠρώτη εκτέλεση: Γιώργος ΡωμανόςΠρώτη εκτέλεση: Γιώργος Ρωμανός

Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα πήγαν Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα πήγαν μια βραδιά,μια βραδιά,πήγαν κι έχτισαν καλύβα με ξερά πήγαν κι έχτισαν καλύβα με ξερά κλαδιά,κλαδιά,τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη Λειβαδιά.Λειβαδιά.

Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα στην Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα στην ανηφοριάανηφοριάδεν φοβήθηκαν τον λίβα κι ούτε δεν φοβήθηκαν τον λίβα κι ούτε τον βοριά,τον βοριά,τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη Λειβαδιά.Λειβαδιά.

Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα χάσαν Τρεις κοπέλες απ' τη Θήβα χάσαν τα κλειδιάτα κλειδιάκαι δεν μπήκαν στη καλύβα κείνη και δεν μπήκαν στη καλύβα κείνη τη βραδιά,τη βραδιά,τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη τρεις κοπέλες απ΄τη Θήβα κι απ' τη ΛειβαδιάΛειβαδιά

Στίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΣτίχοι: Νίκος ΓκάτσοςΜουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΜουσική: Μάνος ΧατζιδάκιςΠρώτη εκτέλεση: Μανώλης Πρώτη εκτέλεση: Μανώλης ΜητσιάςΜητσιάς

Ήλιος χειμωνιάτικοςΉλιος χειμωνιάτικοςδιώχνει τη βροχήδιώχνει τη βροχήφεύγουν τα χιλιόμετραφεύγουν τα χιλιόμετραφεύγουν και οι τροχοίφεύγουν και οι τροχοίΚρίμα που δεν μπόρεσαΚρίμα που δεν μπόρεσανα'ρθω πιο νωρίςνα'ρθω πιο νωρίςσύννεφα στα σύνορασύννεφα στα σύνορακι ο καιρός βαρύςκι ο καιρός βαρύς

Ήλιος χειμωνιάτικοςΉλιος χειμωνιάτικοςάρχοντας λαμπρόςάρχοντας λαμπρόςκαι τα δευτερόλεπτακαι τα δευτερόλεπταπάνε πάντα μπροςπάνε πάντα μπροςΔρόμοι κι αυτοκίνηταΔρόμοι κι αυτοκίνηταδάση και βουνάδάση και βουνάόλα γύρω σήμεραόλα γύρω σήμεραμοιάζουν γιορτινάμοιάζουν γιορτινά

Αγάπη, αγάπηΑγάπη, αγάπηπατρίδα πατρίδα μακρινήμακρινήσε λίγο, σε σε λίγο, σε λίγολίγοτο τραίνο θα το τραίνο θα φανείφανείΑγάπη, αγάπηΑγάπη, αγάπησου φέρνω τα σου φέρνω τα κλειδιάκλειδιάν' ανοίξεις, ν' ν' ανοίξεις, ν' ανοίξειςανοίξειςμια πιστή μια πιστή καρδιά.καρδιά.

Page 28: Νίκος Γκάτσος E3

Συναυλία στο Συναυλία στο Ηρώδειο 30/8/2011Ηρώδειο 30/8/2011