Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

69

description

greek

Transcript of Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

Page 1: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 2: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

scanned & uploaded for parekklisi.wordpress.com

Page 3: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 4: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 5: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

IVNHOV - 808 009 : OA"Q?Y~L LL NHMHNM)) 5135399x3. : nmo)yL bwi~hyyg~ A~L g1L +q6!1Ado3

*

XNIW I11 OX

Page 6: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 7: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

-d~ A?L n~qt3ud pd3A p-19 'IOD?LW~ n!du .IWL ~)dhnd?u? CL

130% S?OL p~ I~X+ !nx nrn?ynbnq A~L F)IO~X n?L 9m1q 'nq~ypmha $L 53y9n0 S!L ADAI~~~X ra~y;?~ !nn (?m13d -3yx IOCQ~OCDU !o AD* ,In '19fi?dld3u .Lob-up p~da~ .m!n qn1, nku, !DX /uroy!?o p I~D(?U~L~IQ 3Xi3 QOU nqX+ nF kA -odd&? A~L Snmm~b) 'Ln@!3 A~L ~IA Sh+3n?igm~ 5\1 D!~L

-~dl?ndA kl-0 r>dbAd?lL.i? DA? 13ny?J-Q 6 16 "01 Ld~flj ?1 .LLqmrnu? modXA?o aqdcdbynoyp Ann? '0 s&od

-nlq A?L 'no1 ?&dl 'm~ qniq 3riwn? A+. Spy Sqx~yyroA p .LL(?I~I~u ~L~IYI(~~ mrJrl01Ad9 ADA? ,D 3~mb+da1q np 'no1 w@X I+L 'u? 13A?b p~ 3~t0nApq A+ 13!mdm1n10u~ H,

"'-u.y'n 'AIA~V '2% 'dLlllD~!Dz 'A?yCYd ~!]3dbd '(?~A1;10 '~A~Y!LN '13~0~ "5hed nqu 0!yg19 13~2 ,d ~OIDI~DU QOL Sndodg 5?o~o QLD~~~LL pn '~lqd +nAoyb p~ 'om~jd OA~~IDULO~U 0pA3id F)L 'QOIAD~ QoL ndr?dX QL ?d 'OF mA~yoyb+ A+ ~nln~~dng !oyp~

myypb pdouidg !DX pn~mAd? DYE 30 !DX p> ~XIL

-DAd3, A+ 'd!ny~~ A~LO 136gdj .nou>lc!a>7 5~7 51oobnd -~q :O~L!L A?L ?d pyyou ?1+1pdA3, .TLI~~QO A~LD 13bqdA !nn 13nl;lckl~gq nqL ?~dnmo)( - /WOI~~ ym~ 0, .od~rto$A '51-A -nAdp 'S3!y1dg '513o(?du3nAn~ .53~b~q1dLmdq S?ni~~p pu4 Lqdo~A 103n13 NL (102 H, 'SD!D~~A S~YILOI~IDO~ 5bl 3yd IDL~A!A ~ou Sh~!dmnnv< SOLP)~~ 9 1x3~12 .~~nodX 3up ~IA n!y

-pj ~JB 13npri ?a .oXnddp~ m? 1'3ujyg ~?OY;ID 31 .5na S)XI~

?D IDIMOX?Q AF)~ .nmddqn !nn S3ql)dp S!L '5mynl;ln 5?d'3~01d9 STOL ?d nd3,~?n1lmdLLL~n~ !I)> c\(s;) 1n~~1;13mnmv, .Sonlox IDA^ Sno~ 5od~X) 0, .I)~~bymx!rnu IDA;~ non10u9 no>?n~ncgn 1 901 jnn h~1)Ad? no!r)umd~s COL b~3~1)13d>l? I! Syu ~d~)np I~YI~LOIU

-DIV '~KM!W~QA 1 , S\L ~?J-QI~DLI~I~ !En S~~~XOIXIO- Sco~AfllD S~OL ?rl 59x3 Spy p Solq! g 1nn13 n3g Syu IZVI~LOIUPIV 'Snon -3do>nA+ S~OL 7d n63a!lslq! 'oDy oyo>l~ypA ?L 3d IDLM3U3Y03q 'OX 0, 'D~od?3d 1?)111DUDW3~~ F)U? 113~~~?633~ 10!6nu

.?you pu p 3n13d? 'nod+Ao~mb QOL 13dy-3AAqu -2 q~z .nnA@& SP !uq 'n~)m~))( !,v, n?AmnA~ FLD 'o1d1;1gq ?m13~3Aon!o ~IILOLW)~ '~>!ndon npdp ?D 'n!bDC1Ao~mb h?n'o -1dn~no~3d n!lsd~ p~d 3~3~79 ~7 :1~d(l0)1)gr)1q 'b m 2 k n -I L 13 A d =J~ H, :nq!d3ldhb7 AQL~ .no1 ndyX I! 'nd?m~do)( Q 'n!donnuq I! 'S?Xd? !o nnon!npd A?L ?LCD ?W ~LILP)I~LX)U p n?AnonA~ 'A?~IOV .Sb~y~dmu '~s)~Io)( ?L I+A&u i-~~!~dh0 '!v, ?L .SD!~LDP~~~ S~L ]O~OAS)L !nn pd no^ qn~dmu QL IDAp n3A -GOYAN 01 'n?"0)1 !,v, q?/CnonA~ ?L 3ri '1)uw I)~OAS)L 13>1)y~' '~nmnon(?&dori qn gn~nMu ~?OL '13n?ddo@? 5~01 ~5~dl3n -0Xm~b 30 S3~(?1dmudn~ 5r)[)yy)3 3d SW.?T(AD~IOLD 1~d10y

Page 8: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 9: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 10: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 11: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 12: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 13: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 14: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 15: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

I-) 0

- .O

&S

.5

$5-;

nz

t=

01%

S

" d

g -2 g-

I 0

IF

-. 12

Page 16: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 17: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

I-'

u= i

-P

Page 18: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 19: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 20: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 21: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 22: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 23: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

-2 g -r -e

W

$5

3.3

9; jj-

92

Lg

-3

;r

P -g 13 -g 8

$5

~2

9

g,

-8

5 *

p

2

g*

aB

g

-a > 2

P % -?

.3 -9 -.

5 0

9-

9

wj

$%

-2

s 5- s! 4 .g $

85

E 9

.w P 0

QI

"2 8

g - '4

.. og

w+

a'

u

12

P

> ,$

-i2 -3 -3 y_ -0, k

?-

. Fk g

"*"g efo

Page 24: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 25: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 26: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

.odqn AqLD 5~13y?bD? S~L inn 5hbd!3 5b~ b~~doco>? A@ ~IA 3.H-0 A?L 3~hAdpdbv '5D~!)l S~L !m Sn!yAAv< S~L 'VUH ~cp 'VX 13 5b~ LIDL~xDs)~~ ?d ripe? 0s &Xossdd,no @L 3d s~6 L'~'~z--.P'sz 5;~ ?q -.cdbnn~ .Z

-5m~ 5~?6?3 S!L mAnb?q 'S?X+ 5!~ 5?~;i13 MCD

+dm? M !LU? 'SD!ykAv' S~L !;OX 'V'U'H APL IV?X 53W.0~ -?p19 !O qw, '"r]~'jdUOdeX? AC)L 50~~ F)L )?~d od-n AQLD

5L+d!3 S~oxh~g &oiy@ao>? A~L ?IA LIDD~S)~D !DX nmdp~g "r]>illol- PQL D~DIX?KU ?I X?IA OIQ?~ SD~L?~!A 'EP61.Z 1' 1

-1 1'8Z 5!1 9U-P 38- 'D!~AA~, I! VUH I! 'VI I3 I! Jcd -?d I U>6( ?u D!O~F) +lo 'SLu\?d,3Xsl S~L LIh;xcx)~vn~ H, '1

NSIX NV3 AV 305; XNILN .LOB NIX >IJNOd.L OVLN XLYO ?IOYJK 14V(D

NVLOX NV8 N31LIlliO?I,IN tX XNMV N3IJ LO'>IJN NVX .I.LOX' AO?I 0 N3IX LOAN ?IJNOJ.OLN

L NV8 N:.IILIJ40?JIJN SNI+X?l XJN06A m8 XJNOLN NV8 JYV@ NU NVH 5;0~~,

IIVIYJ N91.ILO)IN 08 &Or91\: -I.lliOX NYdL ~~SY~P~LI 'SNIJV II'L OX

(;PGT 1Ldgd3113g Z 19Ayb -v~iudn;~q I~DX ?123m.=y glh 1101 grin)!uxiq

91 i?>r?ynQong ?,I w~h no1 ?ou,L~, ?1 ?or. \(I)> 1.~1 i3or)iun(i 91 'no1 51ni.9~~~ 5~~11urin3,\1~ !nx 5!%1y$ 511 5.710 I~Y~IOLO:L~LI%

T.5 ~oA~~DIDWC~OL~J lIn.Ll3 lil~h1318 no1 59'0~ (,I 0y0,~ 'klLlld?>3A -D ?ur; LLa3l?q .O~C:IX ?~ri 13.\1/~ 13X;? 6~~~~~ri!.~dx '!UZ ollrld!j2 -3A:J ?m oaslrwt 1uy3 ?A ni~im!!.oziy 01 13x2 n'?~-l:ia q_~

: oriu?x ~?i oc)by-/+.ip y piill~M~i,zux .~rlnol~?;LDt~,~lg 'rip'u.~~ no1 5.r)p7>d~.oliligi .v 5\1 Sblm(hgfi)~ ~.AI~TODO~X 3-u ti~~ri '5?3?i:j '5i10!~?y 59. 5CWli?01 ?I,I

'501bd?>3~~ 1Dhl3 t;)A VTh?]mil~ f?l 13x2 5~~1 550~~ '50(33111? 1Dq3 ?A ~>I~!wc.I~

Page 27: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 28: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 29: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 30: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 31: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 32: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 33: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 34: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 35: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 36: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 37: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 38: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

"E~OUIJ-F Lxxiyovra -aOilxovra xoi, XQ~ITEL v& Ei(xhq~(;)(~m~

VE p iaa arb I<bpua: a) Mu; ?L~XOW jc~hA& U T E ~ X ~ . ~ Q & . S L vh T& axqpari-

aoyc, vh rh 6 1 a m ~ L 6 a ~ j o ~ - j a o ~ y ~ h vh J x x r i q ~ v p J C Q O ~ F Z ~ ~ L -

-& i'w Gwap~xb &pi(~r6. Tb I i6ppa x e h l vh 6011840~1 sh

or~?,i~q va a i ~ r ~ ! w ~ ~ ~ w r a I(d1 & c p C sb K6upa rh 6oq- 06, zeLxzi p6va r o y vir msc16&how 6; ;[.QWX&~EIE; xo+

XQEL&~OWO.L. noh?.oi awreorpoi %ow p ~ h da6alu. xpa-

~ ~ 1 x 4 zip, F,uw;, srbv urpia sii; xouhso6pcq 6 ~ i a ~ m a ~ as6

&kqa - 64ra. Oi G l a v d , u v o ~ & Q ~ O L Exouv GLag&mt xrp 16, MA.& so;; kiml 4 n g a ~ r l x 4 n s i ~ a xa i 68v & ~ J V EEoL- ww0ri pb TI; ui00SF< 60vktE; so; E;@~ITK.

~ Q ~ E L V' &vE~&C~OU~& ~b O~oeqs~xb &Thdb T ~ V m h t & ~ OKE~IEXGV xai v& iEaaoxipoz~,u sh o r & ~ q no6 E~VUL GUZVOO~F ~ E V O L 04 ?~OU?,EL~ p iaa mi; p&b;.

P) Ah4 ril arlypfi, oi piO&< &w)IEtii< 056 K h a na- eouat&<ow 6 b xsvh:

Th m b l h a r ~ b i ~ q Souh~irrw m h T ~ & T O c c ~ ~ i p a x r ~ x 6 > > ,

sh via at~?&q h k b w xarh Evav t e k o bc~onpov~nci, WAh ime6MAow xai 62v x ~ w a ~ p 6 c w v r a ~ cdlv xasc imaq f i v b- X O ~ 6g iox~ ra l 4 &vriucaq.

Y ) h t ~ p o r h d< yciGq, 6bv & p r ~ i &dh vh y@rpnvp usb

pitorrcb < K O ~ ~ I . U ~ ; > > y& vh x&v.voylr vh pfi; &-pcfi- a m .

Oi ~U&LE< 8Lv & y m G v ~ m ~ h a h o k ~ o i , E ~ V ~ L ?L~U)L $ si) filaywyfi rov; xal d< c i ~ ~ r 6 5 rmq. I I e i , m ~ vh GGwL; 6 ism<

rb .me&&~~yua Ehv O i k q vh y i x ~ < 6 6 q y b ~ so6 haoG. TIoA?,oi airvreocpoi pa; ab T O ~ O 6 ~ i ~ m p . u ~ EiEto~, &Ah& h c i ~ ~ o v v x ~ '

dhbr &x.r.bpa o'l awi$kti< TW< Elval 6 5 ~ ) ~ a ~ c i ~ e t t ~ j . Ti) I<ri!~!~r, ~ ; C E L ~ . Z O X C ) ~ ( I W ~ vh TO;; 60$fia&~ vh 6~hrtdIoGv.

W v r-am\; 0Er)IEl vh naewr~ljVEl y ~ & oir.oq~ia, x & m ~

n p k a v& n a p n y p i sbv Eavs6 sou. Oi a h p p ~ &pi)io~w v'

ckco~sfiocrw TI; T ~ O O E Q E G L~avamaslx?; &F&;: 8 e y a r ~ x h r a ,

oiicovo$a, bxsga~6nlra, ~iA3-;nlra. r t h vh xcivs~; s i p Ezav&aswq, X Q ~ ~ ~ E L iceOr' 6 ~ 2 ijba v&

?~o@&q sir 61x6 a m xaea~r$u.

6) "-4v rai ~?pa.ur& ~ L C D ( F Q Q E ? L ~ ~ o i ,U;V hi Bi ki-

1 1 1

yov EOvc~6sqsa; il r.o~vovtxfi< eica;, &xohoufloGp~ s i p i6ta XO-

a p d ~ o ~ l a , ~ x L ~ L ( ; ) Y , o ~ ~ E tbv i h o w.0~6, ~iy.aus& Evydvot ab I i ; ~ -mi ob Odrvaso, uo1gat6pam~ TI< i 6 ~ < xaeb; xa i sic ibL&<

Xi%<. TIQ~~XL 6 ~ ) ; il Evoo4 pa; v&va~ E ~ ? ~ L X ~ L V % . r lh vh

qmioovps arb r m 6 , 6iv E iex~i pwo $ 6gy&vooq: T I e h t &- x6pa v l fpaar~ E ~ ~ L X Q L \ Y T G &xLvant TOC EauroG w.

hlaOisovp~ 6 i ~ p ioa y ~ h 4 v n e a y ~ a r o n o i q q Ev6tq-

tn; (r/.i1p1< rai sb a c p ~ ~ r o 6 i o ~ ~ t o arch; x 6 h m q TOG Krippa-

TOG: 4 r.e~stx4 xni a6soze~r~x-;l. I UQ~XEL r.ai ~ q ? & mi xakqhci, &< b x6opo; vh ~ e q a t -

uoxo~si a h & rir pka $ (r/m~.A vh Evwv6paore xa i vh neo-

~ t o ~ c n j p ~ r . 60~ p6ea 6i.o rai ~ l r g ~ c ~ a b ~ p o .

E) T f i ~ a q r i< nc,~Oaexi-.

"Av xa l ~ i p a m ndvdLe~O~ot arb K6ppa, 6 d ~ o q ~ mfi ~6x71 ohv Eva; ifvO~o;co<. Ahb rb acp~xs&ioty.o 6 p i k t a ~ a t v

d x x ~ O a ~ ~ l u . 'H I T E L ~ ~ ~ X ~ pa<, EIVUL p ~ h XELOQ~XLX ~ ( J L S E ~ ~ V L Q ,

6qA rLhqe-;l mi OWEL&I~ . Oi aI;Vt~oq~oi pa; ~~15x.a n&vra

h a e i y z h t r a mi a d q p h vh r+v qph. 'H ow6tdrm1lr;l (pa< avyxh.iy0q a8 pth 051yp4 d 4 m y -

xbqua &cav&maq X Q O X ~ Q E ~ yeilyoecl, x~onavtbq 85 aiitia;

I 6jj vixq< TOG hcr0G mi TOG KC lpp~o< 6j< Kivcy.

XvyxpsoGp~ sb I<. I<by.pa 'Iv~~x~vu~, &LA& F ~ o u p

cix6y.a sb ~ O i j x o v vh ow~~ar$eoup.E LEV ~ k u 0 i ~ 0 0 ) 6j< Notloavarohvij< 'Ada<. Tb J.kp~, ~ ' X L y& vh xe~qcpavwroGp,

&A?,& y ~ & vh 6&hcn)p2 sh 6wasdr pa< vh cpk~oup~ 08 xahh ziAo<

TI()v X Q O ~ X & ~ E L & pw .

'0 x6ouo;. ~ Q L O ~ E ? me~Cfab?&eo 6nb 840 S ~ ~ x a ~ o p p ~ e t u &myu -mi rir I<oppowtalxh K b p y r a n ~ e ~ a a h q a 6x6 20 E- xcrroppilpta ,ld?,q, 6yb. 1 xopcnrvlatil; ob x b O ~ 100 hropa. X@- qxova p i rh J C ~ Q ~ V S U a s o t ~ ~ i a , imdcep~ or4v ' I vbx iva 1 xop-

pwv~or4; ab x&Os 112 xasoimy. M n o ~ ~ i yt& soiko vh &a-

a n i xavo~otqp iv~~. . 'Ev b xaOiva< cbd ~ ~ q e h v e ~ 6 b r.hqu&va r6 raO+~ov sou, 4 &niacuaq Oh V M ~ ~ L , 4 ~ O V L - -4 G,vo1d6pqaq Oh r ~ h ~ ~ o 0 e i .

Z4 ro rb E ;op~owwc~xb K6pP 4; 'IYGo"niv~!

Zljrw fi vizq q< xayrhopla; t u z v c i a q !

Page 39: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 40: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 41: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 42: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 43: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 44: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

TO+; 6 ~ , X O V T ~ 0ti; pCiSE; Oh E ~ K ~ V E .ulQ&>.E14fll vu p i

f i tdnm~rat x a d ; 6.~~6 Ti; PUCE;. Nh ILL& ~ o h h EvS~crqG~ouaa iotoqia -;i airtb t b Oipa. 'H fip'lsa 02 t i l v .XSQLTTCLMI~

&'t\~at p ~ b ouvre&ptooa T&<, &xb t b X w ,la. " O ~ a v ~ i r a s 15 4 16 xeo\Gw. r a o t~? , i xq T?; 'E , iv&otaq; 6j; ~ i ~ a v ipxt- a t ~ v t ~ i y ~ h S o u k i ~ orbv top ia tYg x~my&v6a; , 3.)h Stv E- XavE t iX.0~ ' %?LO c h b tb va kxmvaha6ahE~ a6Th XDcoi, ~ q ; a- yav ~w$; v& t & xohw.a-ruia6aive~. "Eva xO&o ci?y6tegn, G EX^& YrnCLha6~ t b Xbv Aa. '0 dq0uopb; xa i th ~ t ~ i d ~ q

TOG CAV Ah rp4yav~ o t i l Xba hInivk. 'E-xi, b xL-jOuop.6; TO$;

cp; Q O ~ X E m pqqovqtLY.a x a t q y 0 ~ 6 v ~ a ; TOUS x k ~ 6 $ O ~ y m v tbv 2x0~6, xcdpa mi, to65 &v&y.ao~ vix E,avayu~ioowv 0th d t ~ a

TOV; y ~ h vh E , a v a ~ a t a l & 6 0 ~ th xwe~ci tou:. X T ~ Gpc'r,yn TOG

yve~opoii, oxinttawv oZ x r iO~ ~ i h v ; Gumahi~; v.ui G x i v ~ ~ a v

ndG, %?A xavra G ~ X E i ( a T a ~ 6 7 ) ~ 7) dm; y ~ h tov ahkn x a i

~ ~ T $ . & O I ~ ~ O < V T O . "Eva; o6v~eopl< & Q Q ~ o ~ ~ E each. "O~OL rbv x~elixo~i10q3cav xa l &x&ta ~ o k h ~ v a v mi ~h ~ 0 ~ y . t ~ . 7'1% at&xq x & v a ~ r h niiv yLEr vh R0f1Ooih tbv nh~flvapb ab B~E;

TI; So&~i; tov .mi xf@i<av Etot tip ?x~ iuqo$ TOW. "Etot 6- xoxarao~&0qr . il Ev6qta &v&,paa o ~ b v x?,q0uo!*i, ~ a i T& m ~ - I ixq. O'r 6 6 ~ ~ ~ 1 5 Eavarny'~g0~$0yrav. Tb O ~ E % X ~ co%av liv&- pEoU ntbv n?,qOvoub mi %at&cp~qav otyh - otyh v& Eavwcya-

wboow ~ i l v x a ~ a y o y i l rai ~ b v ~voxho &*;&,a. MI& '$pa, ~ i o -

mey a , o a r ~ w t ~ x ~ ' l cpt&ouvE otb xwct6: o i X~L)Q~&ES $ JX?L- xoir&vq Eypciv~oq TO<< xigaoav Eva xot6. T!, xotb XEQ~E%E

vapmczh xai oi a t ~ a r w t l x o i p6hy ~Cxtav, & O ~ V E oZ ircpu- o i a Oi ywaixs; xaboav t 6 r ~ to;; &V~&QTES no4 TO;; G c a v

T& && TOU;. Albh~; mn+cOav xdL E B ~ V mb; x&u~\ 'E T& 6- rcha mu;, toG6woav. IIo&Mxovra; bvtl.-cowa, th o t ~ ? . k ~ q ou-

ci1qoav pi tbv jrh1~01~ayb th p ioa yiix va xgiqpouv t b

xal T' W,a h7;nOb otb 660%. 'Ahhh a h & 62v ~ o ? . ~ o a v 6x6-

p a v& i r f l ~ ~ & o o w tip t a x ~ ~ x i l tq; <<xa+uiv7\< ~7; ) ) . Kai ( i x~ i - 613; s ~ k o t oi yC?ovt~; g iEav~ T+J i 6 fa vh X&I$OW ~h o n i t ~ a y th v& pil 6ecT *~ara?,i*;~pata 6 i ~ 8 g b ; k a v 0h ~ c p t a v ~ otb

XDQI~. Airtil + iS:a Lx~rr&~.~p&onp.~ &xi 3 0 v ~ b v x6oyo. "@uv d E x O Q ~ ; irpraof, TL 6ndr TOU &i?,a ~ o a v ~ T;) 8vva~6 t l )~a a t o k

W L T O ~ X O ~ v& &vttotaOoiiv zd vh tiw r i w 0 i p o w . MET& & ~ b

<cTl@a - npi3ta d , w o t ~ 301 EVW$VOL, A E ~ E ~ O V , pii; bya,&~ 6 IChq0wp6;,

Tgitov, naievaps p04 ,uma hi t i q ~ILJEL-

QL~; TO< nxqaqoG>.

I I e & p no; ~? l ,p i vE l :

"Otav Elvat Ewlrpivo; 5 xhspq, th o d i ~ q cpfevouv ab

xahb tfq,w uaivo xoi) 0 L h vh X ~ V O W .

Th ~ T E % X ~ n @ m ~ vb Gw)UEilow, vh o u ~ ~ t c p i e o u v t c l t

Y E V L X ~ Eto~, oil v& 6 y a l ~ ~ 0 G r r a ~ ihh tb ha6, vh

t o w tfiv 6,y~tmoot'wq tow mi T ~ V i x t i ~ q o ~ TOZI.

Tb ~ E G X I ~ XQLXEL vh 6~icaxovvtuz~ G h l a mi; lp&'Q; lxui

vh p u 0 a i ~ o w &T* airti;.

I 111. "Eta E h c i t t w u a n o i x p i x ~ t v i r

6 t c i q b o 8 ~ ' i & ~ p i o ~ ; % a t & t i? o v y x e b

o q tb U ~ E ~ I I X I ~ V .

Page 45: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

7

13

-4 *

QI

W

=Ez 7

I-

6:

1,

12

b -4

u a;

3-Q

m

0.J

G

a-

7 4

" 5

.g -: 23 2

Page 46: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 47: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 48: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 49: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 50: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 51: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 52: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 53: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

I '3Tilino~Q~lh I

.nod ?riollsd~~X qi 5mp3.o~ oq Ohy319 5~=( -5qXm1u? ?WL o;3A+ inrinoXfi3 5nx I

'DlDn'h!3~~3 - ~XVI) 31

-3h;k ?A ?A ?ax '5l~xiiiyou 5t$i120dh? 5&1 b1L~oiwrI)co~ hki i 1

?lh h~filld hFl bh?01t01hl~ hkl Wd31!~7~? '>DO 5?13Q?lf~OdIL 1 1 51,i IJ~XNI~ ;J ~!M?IJY~~ ?A mA 'pry ?lo lux hooio?mg hkir,

+xn.+ ?ox mic~ ?ri 3113m ?A '?100auri ~lb?n'.~~~g 31139 -~di ?A piA 3i~oypaco ?e Sip ofi~q' .ah?n'oo2og qy+ on 4

-3 ?)A iohp'oqm !m WY mA ?ohox! '?xi~oirn~~q hXy3io '5bnmjmg 5k hX93l.O '10~;16) ?m .Md 53@ 31DDi)ls

23x3 MOD?Ub ?h ?lh @~~h~~~'(h~~p ?A '@oioiinrKLXoninl ?A ?mc ~lo~?paru ?A ion~rioioab~~ IDA13 ?A 132~3dU OX ?1D 5dfi (iohd?DU ?Q +W 10hl3Xz'

.rn3h?dx1yp ;371 hoddpiwhp kxdoy -03g hkl hn0Jl$hhQ0QDX ?h 133L?d'E hX23.l~ D~Q~3IL~

:p3npx ?A 13U?a= 5Dh?ODX eOx p13Q i

md$g pi p~ 03: h wriTij)y pi^ 5noh -JT1?00hDlQ '53l$A9 '531?u? ?D '319~d?3 hy ?DX WX 3103LbQ

-0lOlrg ?D 'Mny)~? ~1'xa~a3? 5+010 llh7Ih7L1) mivg pl !m U~!AIDIY px (r)o\i13ax 5p> hogu ki 3rinli~'~vw)i~. ?A -

.5nd \xlllaxol?n AL,L~D 23hld%7~3 ?nx L;xlllax nlrinoh?~ ADX~

5!3oall0~3 319Dd23 Vh :??lDa~dhQ b1 ~AM+I~ ?N - :13qalC

'~m? 3rinoogUb ?A m.1 mlpn'w~ 91 hoih?cbn>j !nx

Page 54: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 55: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 56: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 57: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 58: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 59: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

'2

0 1

u d

g -+ I.,, 1

.p - '

0

b'e

R

I.,, 'e m

u

0s-

S w

2

I.,, .w

.p

RQ

'

CQ

.p '3

b b

S 5 '" 64

VL

Page 60: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 61: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 62: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 63: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του

-3

0

I-'

F

e d

?-

me -a

0 3

I-'

-w

TI-'

e~

@ rz

> u

9 3.

Page 64: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 65: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 66: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 67: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 68: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του
Page 69: Χο τσι μινχ eκλεκτά έργα, η διαθηκη του, η βιογραφία του