Χο τσι μινχ eκλεκτά...

Click here to load reader

 • date post

  08-Apr-2016
 • Category

  Documents

 • view

  261
 • download

  11

Embed Size (px)

description

greek

Transcript of Χο τσι μινχ eκλεκτά...

 • scanned & uploaded for parekklisi.wordpress.com

 • IVNHOV - 808 009 : OA"Q?Y~L LL NHMHNM)) 5135399x3. : nmo)yL bwi~hyyg~ A~L g1L +q6!1Ado3

  *

  XNIW I11 OX

 • -d~ A?L n~qt3ud pd3A p-19 'IOD?LW~ n!du .IWL ~)dhnd?u? CL 130% S?OL p~ I~X+ !nx nrn?ynbnq A~L F)IO~X n?L 9m1q 'nq~ypmha $L 53y9n0 S!L ADAI~~~X ra~y;?~ !nn (?m13d -3yx IOCQ~OCDU !o AD* ,In '19fi?dld3u .Lob-up p~da~ .m!n qn1, nku, !DX /uroy!?o p I~D(?U~L~IQ 3Xi3 QOU nqX+ nF kA -odd&? A~L Snmm~b) 'Ln@!3 A~L ~IA Sh+3n?igm~ 5\1 D!~L -~dl?ndA kl-0 r>dbAd?lL.i? DA? 13ny?J-Q 6 16 "01 Ld~flj ?1

  .LLqmrnu? modXA?o aqdcdbynoyp Ann? '0 s&od -nlq A?L 'no1 ?&dl 'm~ qniq 3riwn? A+. Spy Sqx~yyroA p .LL(?I~I~u ~L~IYI(~~ mrJrl01Ad9 ADA? ,D 3~mb+da1q np 'no1 w@X I+L 'u? 13A?b p~ 3~t0nApq A+ 13!mdm1n10u~ H,

  "'-u.y'n 'AIA~V '2% 'dLlllD~!Dz 'A?yCYd ~!]3dbd '(?~A1;10 '~A~Y!LN '13~0~ "5hed nqu 0!yg19 13~2 ,d ~OIDI~DU QOL Sndodg 5?o~o QLD~~~LL pn '~lqd +nAoyb p~ 'om~jd OA~~IDULO~U 0pA3id F)L 'QOIAD~ QoL ndr?dX QL ?d 'OF mA~yoyb+ A+ ~nln~~dng !oyp~

  myypb pdouidg !DX pn~mAd? DYE 30 !DX p> ~XIL -DAd3, A+ 'd!ny~~ A~LO 136gdj .nou>lc!a>7 5~7 51oobnd -~q :O~L!L A?L ?d pyyou ?1+1pdA3, .TLI~~QO A~LD 13bqdA !nn 13nl;lckl~gq nqL ?~dnmo)( - /WOI~~ ym~ 0, .od~rto$A '51-A -nAdp 'S3!y1dg '513o(?du3nAn~ .53~b~q1dLmdq S?ni~~p pu4 Lqdo~A 103n13 NL (102 H, 'SD!D~~A S~YILOI~IDO~ 5bl 3yd IDL~A!A ~ou Sh~!dmnnv< SOLP)~~ 9 1x3~12 .~~nodX 3up ~IA n!y -pj ~JB 13npri ?a .oXnddp~ m? 1'3ujyg ~?OY;ID 31 .5na S)XI~ ?D IDIMOX?Q AF)~ .nmddqn !nn S3ql)dp S!L '5mynl;ln 5?d'3~01d9 STOL ?d nd3,~?n1lmdLLL~n~ !I)> c\(s;) 1n~~1;13mnmv, .Sonlox IDA^ Sno~ 5od~X) 0, .I)~~bymx!rnu IDA;~ non10u9 no>?n~ncgn 1 901 jnn h~1)Ad? no!r)umd~s COL b~3~1)13d>l? I! Syu ~d~)np I~YI~LOIU -DIV '~KM!W~QA 1 , S\L ~?J-QI~DLI~I~ !En S~~~XOIXIO- Sco~AfllD S~OL ?rl 59x3 Spy p Solq! g 1nn13 n3g Syu IZVI~LOIUPIV 'Snon -3do>nA+ S~OL 7d n63a!lslq! 'oDy oyo>l~ypA ?L 3d IDLM3U3Y03q 'OX 0, 'D~od?3d 1?)111DUDW3~~ F)U? 113~~~?633~ 10!6nu

  .?you pu p 3n13d? 'nod+Ao~mb QOL 13dy-3AAqu -2 q~z .nnA@& SP !uq 'n~)m~))( !,v, n?AmnA~ FLD 'o1d1;1gq ?m13~3Aon!o ~IILOLW)~ '~>!ndon npdp ?D 'n!bDC1Ao~mb h?n'o -1dn~no~3d n!lsd~ p~d 3~3~79 ~7 :1~d(l0)1)gr)1q 'b m 2 k n -I L 13 A d =J~ H, :nq!d3ldhb7 AQL~ .no1 ndyX I! 'nd?m~do)( Q 'n!donnuq I! 'S?Xd? !o nnon!npd A?L ?LCD ?W ~LILP)I~LX)U p n?AnonA~ 'A?~IOV .Sb~y~dmu '~s)~Io)( ?L I+A&u i-~~!~dh0 '!v, ?L .SD!~LDP~~~ S~L ]O~OAS)L !nn pd no^ qn~dmu QL IDAp n3A -GOYAN 01 'n?"0)1 !,v, q?/CnonA~ ?L 3ri '1)uw I)~OAS)L 13>1)y~' '~nmnon(?&dori qn gn~nMu ~?OL '13n?ddo@? 5~01 ~5~dl3n -0Xm~b 30 S3~(?1dmudn~ 5r)[)yy)3 3d SW.?T(AD~IOLD 1~d10y

 • I-) 0

  -

  .O

  &S

  .5 $5-;

  nzt=

  01%

  S " d

  g -2 g-

  I 0

  IF

  -. 12

 • I-'

  u= i

  -P

 • -2 g -r -e

  W $

  5

  3.39; jj- 9

  2L

  g

  -3 ;r

  P -g 13 -g 8

  $5

  ~2

  9 g

  , -8

  5 *

  p

  2 g

  *aB

  g-a

  > 2

  P %

  -? .3

  -9 -.

  5 09-

  9

  wj $%

  -2 s 5-

  s! 4 .g

  $85 E 9

  .w P 0

  QI

  "2 8

  g -

  '4 ..

  og w

  +a

  ' u

  12

  P

  > ,$

  -i2 -3

  -3 y_ -0,

  k

  ?- . Fk g

  "*"g efo

 • .odqn AqLD 5~13y?bD? S~L inn 5hbd!3 5b~ b~~doco>? A@ ~IA 3.H-0 A?L 3~hAdpdbv '5D~!)l S~L !m Sn!yAAv< S~L 'VUH ~cp 'VX 13 5b~ LIDL~xDs)~~ ?d ripe? 0s &Xossdd,no @L 3d s~6 L'~'~z--.P'sz 5;~ ?q -.cdbnn~ .Z

  -5m~ 5~?6?3 S!L mAnb?q 'S?X+ 5!~ 5?~;i13 MCD +dm? M !LU? 'SD!ykAv' S~L !;OX 'V'U'H APL IV?X 53W.0~ -?p19 !O qw, '"r]~'jdUOdeX? AC)L 50~~ F)L )?~d od-n AQLD 5L+d!3 S~oxh~g &oiy@ao>? A~L ?IA LIDD~S)~D !DX nmdp~g "r]>illol- PQL D~DIX?KU ?I X?IA OIQ?~ SD~L?~!A 'EP61.Z 1' 1 -1 1'8Z 5!1 9U-P 38- 'D!~AA~, I! VUH I! 'VI I3 I! Jcd -?d I U>6( ?u D!O~F) +lo 'SLu\?d,3Xsl S~L LIh;xcx)~vn~ H, '1

  NSIX NV3 AV 305; XNILN .LOB NIX >IJNOd.L OVLN XLYO ?IOYJK 14V(D

  NVLOX NV8 N31LIlliO?I,IN tX XNMV N3IJ LO'>IJN NVX .I.LOX' AO?I 0 N3IX LOAN ?IJNOJ.OLN

  L NV8 N:.IILIJ40?JIJN SNI+X?l XJN06A m8 XJNOLN NV8 JYV@ NU NVH 5;0~~,

  IIVIYJ N91.ILO)IN 08 &Or91\: -I.lliOX NYdL ~~SY~P~LI 'SNIJV II'L OX

  (;PGT 1Ldgd3113g Z 19Ayb -v~iudn;~q I~DX ?123m.=y glh 1101 grin)!uxiq

  91 i?>r?ynQong ?,I w~h no1 ?ou,L~, ?1 ?or. \(I)> 1.~1 i3or)iun(i 91 'no1 51ni.9~~~ 5~~11urin3,\1~ !nx 5!%1y$ 511 5.710 I~Y~IOLO:L~LI% T.5 ~oA~~DIDWC~OL~J lIn.Ll3 lil~h1318 no1 59'0~ (,I 0y0,~ 'klLlld?>3A -D ?ur; LLa3l?q .O~C:IX ?~ri 13.\1/~ 13X;? 6~~~~~ri!.~dx '!UZ ollrld!j2 -3A:J ?m oaslrwt 1uy3 ?A ni~im!!.oziy 01 13x2 n'?~-l:ia q_~

  : oriu?x ~?i oc)by-/+.ip y piill~M~i,zux .~rlnol~?;LDt~,~lg 'rip'u.~~ no1 5.r)p7>d~.oliligi .v 5\1 Sblm(hgfi)~ ~.AI~TODO~X 3-u ti~~ri '5?3?i:j '5i10!~?y 59. 5CWli?01 ?I,I

  '501bd?>3~~ 1Dhl3 t;)A VTh?]mil~ f?l 13x2 5~~1 550~~ '50(33111? 1Dq3 ?A ~>I~!wc.I~

 • "E~OUIJ-F Lxxiyovra -aOilxovra xoi, XQ~ITEL v& Ei(xhq~(;)(~m~ VE p iaa arb I , sh via at~?&q h k b w xarh Evav t e k o bc~onpov~nci, WAh ime6MAow xai 62v x ~ w a ~ p 6 c w v r a ~ cdlv xasc imaq f i v b- X O ~ 6g iox~ ra l 4 &vriucaq.

  Y ) h t ~ p o r h d< yciGq, 6bv & p r ~ i &dh vh y@rpnvp usb pitorrcb < K O ~ ~ I . U ~ ; > > y& vh x&v.voylr vh pfi; &-pcfi- a m .

  Oi ~U&LE< 8Lv & y m G v ~ m ~ h a h o k ~ o i , E ~ V ~ L ?L~U)L $ si) filaywyfi rov; xal d< c i ~ ~ r 6 5 rmq. I I e i , m ~ vh GGwL; 6 ism< rb .me&&~~yua Ehv O i k q vh y i x ~ < 6 6 q y b ~ so6 haoG. TIoA?,oi airvreocpoi pa; ab T O ~ O 6 ~ i ~ m p . u ~ EiEto~, &Ah& h c i ~ ~ o v v x ~ ' dhbr &x.r.bpa o'l awi$kti< TW< Elval 6 5 ~ ) ~ a ~ c i ~ e t t ~ j . Ti) I

 • TO+; 6 ~ , X O V T ~ 0ti; pCiSE; Oh E ~ K ~ V E .ulQ&>.E14fll vu p i f i tdnm~rat x a d ; 6.~~6 Ti; PUCE;. Nh ILL& ~ o h h EvS~crqG~ouaa iotoqia -;i airtb t b Oipa. 'H fip'lsa 02 t i l v .XSQLTTCLMI~ &'t\~at p ~ b ouvre&ptooa T&
 • 7

  13

  -4 *

  QIW

  =Ez 7

  I-

  6:

  1,

  12

  b -4

  u a;

  3-Q

  m0.J

  G a-

  7 4

  " 5

  .g

  -: 23 2

 • I '3Tilino~Q~lh I .nod ?riollsd~~X qi 5mp3.o~ oq Ohy319 5~=(

  -5qXm1u? ?WL o;3A+ inrinoXfi3 5nx I 'DlDn'h!3~~3 - ~XVI) 31

  -3h;k ?A ?A ?ax '5l~xiiiyou 5t$i120dh? 5&1 b1L~oiwrI)co~ hki i 1 ?lh h~filld hFl bh?01t01hl~ hkl Wd31!~7~? '>DO 5?13Q?lf~OdIL 1 1 51,i IJ~XNI~ ;J ~!M?IJY~~ ?A mA 'pry ?lo lux hooio?mg hkir, +xn.+ ?ox mic~ ?ri 3113m ?A '?100auri ~lb?n'.~~~g 31139 -~di ?A piA 3i~oypaco ?e Sip ofi~q' .ah?n'oo2og qy+ on 4 -3 ?)A iohp'oqm !m WY mA ?ohox! '?xi~oirn~~q hXy3io '5bnmjmg 5k hX93l.O '10~;16) ?m .Md 53@ 31DDi)ls

  23x3 MOD?Ub ?h ?lh @~~h~~~'(h~~p ?A '@oioiinrKLXoninl ?A ?mc ~lo~?paru ?A ion~rioioab~~ IDA13 ?A 132~3dU OX ?1D 5dfi (iohd?DU ?Q +W 10hl3Xz'

  .rn3h?dx1yp ;371 hoddpiwhp kxdoy -03g hkl hn0Jl$hhQ0QDX ?h 133L?d'E hX23.l~ D~Q~3IL~

  :p3npx ?A 13U?a= 5Dh?ODX eOx p13Q i

  md$g pi p~ 03: h wriTij)y pi^ 5noh -JT1?00hDlQ '53l$A9 '531?u? ?D '319~d?3 hy ?DX WX 3103LbQ -0lOlrg ?D 'Mny)~? ~1'xa~a3? 5+010 llh7Ih7L1) mivg pl !m U~!AIDIY px (r)o\i13ax 5p> hogu ki 3rinli~'~vw)i~. ?A -

  .5nd \xlllaxol?n AL,L~D 23hld%7~3 ?nx L;xlllax nlrinoh?~ ADX~ 5!3oall0~3 319Dd23 Vh :??lDa~dhQ b1 ~AM+I~ ?N -

  :13qalC '~m? 3rinoogUb ?A m.1 mlpn'w~ 91 hoih?cbn>j !nx

 • '2

  0 1

  u

  d g

  -+ I.,, 1.p - '0

  b'e

  R I.,,

  'e m

  u

  0s-

  S w

  2 I.,,

  .w .p

  RQ

  ' CQ

  .p '3

  b b

  S 5 '" 64

  VL

 • -3

  0

  I-' F

  e d ?-

  me -a

  0 3

  I-'

  -w

  TI-'

  e~

  @

  rz

  > u

  9 3.