Παρουσίαση DXN

of 35 /35
Η ανάγκθ Η ιδζα Η πρόταςθ Η ευκαιρία

Embed Size (px)

Transcript of Παρουσίαση DXN

Page 1: Παρουσίαση  DXN

Η ανάγκθ

Η ιδζα

Η πρόταςθ

Η ευκαιρία

Page 2: Παρουσίαση  DXN

Η ανάγκθ

Η υγεία είναι κοινι ανάγκθ όλων των ανκρϊπων. Συνικωσ όλοι μασ ευχόμαςτε υπζρ τθσ υγείασ.

Αλλά λίγοι ζχουν τθν πρόλθψθ ςτισ προτεραιότθτζσ τουσ.

Οι ςυνκικεσ του αςτικοφ τρόπου ηωισ (μολυςμζνο περιβάλλον, κακιςτικι ηωι, πρόχειρθ διατροφι, ςτρεσ κ.α.) επιβαρφνουν τον οργανιςμό εκατομμφριων ανκρϊπων.

Page 3: Παρουσίαση  DXN

Το ph του αίματοσ και θ υγεία μασ

Αυτόσ ο τρόποσ ηωισ ζχει ςαν αποτζλεςμα τθν ςταδιακι οξείδωςθ του οργανιςμοφ, τθσ εξαςκζνθςθ του ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ, τθ γιρανςθ και τθν εμφάνιςθ αςκενειϊν.

Ζνασ κακοριςτικόσ παράγοντασ που επθρεάηει τα παραπάνω και ζχει να κάνει με τθ διαδικαςία οξείδωςθσ του οργανιςμοφ είναι το ph του αίματοσ. (Κλίμακα ph 0-14, όξινο ph <7, αλκαλικό ph>7).

Page 4: Παρουσίαση  DXN

Οι τροφζσ

Το αίμα μασ για να είναι ιδανικά υγειζσ πρζπει να λειτουργεί ςε ph 7,365 (ελαφρά αλκαλικό) και θ κατάςταςι του εξαρτάται ςε μεγάλο βακμό από τθ διατροφι.

Οι τροφζσ όπωσ: κρζασ, λευκό ψωμί, γαλακτοκομικά,καφζσ, ηάχαρθ, αναψυκτικά , ξφδι, αλκοόλ κ.α. ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία όξινου ph (<7).

Τροφζσ όπωσ: λαχανικά, χόρτα, φροφτα, αποξθραμζνα φροφτα, λεμόνι κ.α. ςυμβάλλουν ςτθ δθμιουργία αλκαλικοφ ph (>7).

Page 5: Παρουσίαση  DXN

Πξινεσ και αλκαλικζσ τροφζσ

Σιμερα θ διατροφι των περιςςοτζρων ανκρϊπων ςτισ αςτικζσ ςυνκικεσ ηωισ αποτελείται ςυνικωσ κατά 75% από όξινεσ τροφζσ και κατά 25% από αλκαλικζσ.

Η υγεία όμωσ του αίματόσ μασ και θ ενίςχυςθ του ανοςοποιθτικοφ μασ ςυςτιματοσ απαιτεί τθν αντίκετθ περίπου αναλογία μεταξφ όξινων και αλκαλικϊν τροφϊν.

Page 6: Παρουσίαση  DXN

Μερικζσ από τισ ςυνζπειεσ τθσ όξινθσ διατροφισ

Ο οργανιςμόσ ςτθ προςπάκειά του να προςτατευκεί από τα όξινα υπολείμματα των τροφϊν δθμιουργεί λίποσ γφρω από ιςτοφσ και όργανα του ςϊματοσ.

Το οξυγόνο που μπαίνει ςτον οργανιςμό λόγω όξινου περιβάλλοντοσ δυςκολεφεται να φτάςει ςτουσ ιςτοφσ.

Οι λάχνεσ του λεπτοφ εντζρου (λόγω επικάλυψθσ από όξινα υπολείμματα ) χάνουν μζροσ τθσ απορροφθτικότθτάσ των βιταμινϊν και μετάλλων με ςυνζπεια ο οργανιςμόσ να «δανείηεται» αυτά τα ςτοιχεία από ιςτοφσ, μφεσ και οςτά.

Αποδυναμϊνεται το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα.

Page 7: Παρουσίαση  DXN

Μερικά από τα οφζλθ τθσ αλκαλικισ διατροφισ

Αποτοξινϊνει τον οργανιςμό.

Ξεμπλοκάρει το μεταβολιςμό του λίπουσ.

Δθμιουργεί ιςορροπία ςτθν κυκλοφορία του αίματοσ.

Αυξάνει τθν οξυγόνωςθ του οργανιςμοφ.

Αναπλάκει τα κφτταρα.

Αυξάνει τα επίπεδα ενζργειασ.

Δυναμϊνει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα.

Page 8: Παρουσίαση  DXN

Η ιδζα Οι περιςςότεροι άνκρωποι

δφςκολα μποροφν ν’αλλάξουντο περιβάλλον ςτο οποίο ηουν ι εργάηονται, να βελτιϊςουν ριηικά και ποιοτικά τθ διατροφι τουσ ι να απαλλαγοφν από το ςτρεσ.

Μποροφν όμωσ εφκολα να απολαμβάνουν τα οφζλθ ςυγκεκριμζνων «υπζρ τροφϊν» που παράγει θ φφςθ.

Και ακόμθ ευκολότερα να αξιοποιιςουν προσ όφελοσ τθσ υγείασ τουσ τθν κακθμερινι ςυνικεια να απολαμβάνουν καφζ θ τςάι.

Page 9: Παρουσίαση  DXN

Η πρόταςθ μασ

Page 10: Παρουσίαση  DXN

Η εταιρία DXN

Ιδρφκθκε το 1993 ςτθ Μαλαιςία από τον Dr Lim Siow Jin και γριγορα επεκτάκθκε ςε δεκάδεσ χϊρεσ ςε όλο τον πλανιτθ.

Ειδικεφεται ςτθν παραγωγι εξαιρετικϊν υπερτροφϊν ςτα πλαίςια τθσ παραδοςιακισ ανατολικισ ιατρικισ και φυτικισ φαρμακευτικισ επιςτιμθσ.

Στθν παγκόςμια κατάταξθ εταιριϊν MLM όλων των κλάδων κατζχει τθν κζςθ Νο40 με τηίρο περίπου 1 εκ. δολάρια/θμζρα.

Page 11: Παρουσίαση  DXN

DXN : Ζρευνα και καινοτομίαΕίναι από τουσ μεγαλφτερεσ

βραβευμζνεσ ερευνιτριεσ εταιρίεσ και παραγωγοφσ ςτον κόςμο υπερτροφϊν όπωσ :ganoderma,shiitake, cordyceps,noni, spirulina, ειδικζσ ποικιλίεσ τςαγιοφ, προϊόντα μζλιςςασ κ.α. με δικζσ τθσ εγκαταςτάςεισ και φυτείεσ κακϊσ και πιςτοποιιςεισ βιολογικισ καλλιζργειασ και ISO.

Ειςιγαγε ςτθν αγορά τθν παγκόςμια καινοτομία : καφέςςε ςυνδυαςμό με μανιτάρι ganoderma, δθμιουργϊντασ τον Νο 1 ωφζλιμο για τθν υγεία καφζ ςτον κόςμο.

Page 12: Παρουσίαση  DXN
Page 13: Παρουσίαση  DXN
Page 14: Παρουσίαση  DXN
Page 15: Παρουσίαση  DXN

Technology And Quality (New Millennium Award)Bhd. have been awarded the 28th International Award for Technology and Quality (New Millennium Award) for its trajectory and business excellence

Excellence Malaysian Organic SchemeBhd. has been accorded "Malaysian Organic Scheme“certificate for its compliance with the standard conditions set by the national organic standard

Page 16: Παρουσίαση  DXN

Albert Schweitzer Award By the Positive Life Foundation in appreciation of his exemplary humanism, untiring peace activities and profound compassion in the spirit of the late Albert Schweitzer, a 1953 Nobel Peace Prize recipient.

Certificate of Fellowship World Health, Environment and Peace Foundation By the World Health, Environment and Peace Foundation.

Page 17: Παρουσίαση  DXN

Millennium AwardBy the International Association of Educators for World Peace in recognition of his steadfast commitment to world peace and

friendship through holistic health and healing, thereby promotinga physically healthy, mentally strong and socially developed society.

Page 18: Παρουσίαση  DXN

Ο καφζσ

Καφζσ

Το Νο 1 ςε κατανάλωςθ ρόφθμα παγκοςμίωσ

Το Νο 2 προϊόν ςε διακίνθςθ μετά το πετρζλαιο

Αγαπθμζνθ ςυνικεια εκατομμυρίων ανκρϊπων

Αλλά…

Είναι ζνα προϊόν που ζχει και βλαβερζσ επιπτϊςεισ ςτθν υγεία μασ λόγω τθσ καφεΐνθσ και τθσ καφεδόνθσ

Page 19: Παρουσίαση  DXN

Η καφεΐνθ

Χριςιμθ γιατί διεγείρει τον εγκζφαλο και το νευρικό μασ ςφςτθμα. Αλλά … ςυμβάλλει ςτθ δθμιουργία όξινου ph ςτον οργανιςμό μασ.

Για να εξιςορροπιςει ο οργανιςμόσ τθν οξφτθτα ενόσ φλιτηανιοφ καφζ χρειάηεται 17 ζωσ 20 ποτιρια νερό !

Ακόμθ και θ αφαίρεςθ τθσ καφεΐνθσ προχποκζτει ζντονθ χθμικι επεξεργαςία του καφζ και δεν αφαιρεί τθν καφεδόνθ που για πολλοφσ επιςτιμονεσ κεωρείται εξίςου βλαβερι.

Page 20: Παρουσίαση  DXN

Ο υγιεινόσ καφζσ τθσ DXN

Το πρωτοποριακό και εξαιρετικά ωφζλιμο προϊόν τθσ DXN, καφές με ganoderma είναι αποτζλεςμα πολφχρονθσ ζρευνασ και κλινικισ μελζτθσ. Αποτελείται από τθν κορυφαία ποικιλία Βραηιλιάνικου καφζ Arabica και εκχφλιςμα 100% πιςτοποιθμζνου βιολογικοφ ganoderma lucidum.

Το γανόδερμα ωσ ιςχυρι αλκαλικι τροφι μεταξφ άλλων ζχει τθν ιδιότθτα να εξιςορροπεί τθν οξφτθτα τθσ καφεΐνθσ.

Page 21: Παρουσίαση  DXN

Ganoderma Lucidum

Αποκαλείται και «μανιτάρι των κεϊν».

Θεωρείται θ Νο 1 εξιςορροπθτικι τροφι ςτον πλανιτθ.

Γνωςτό εδϊ και 2000 χρόνια ςτθν παραδοςιακι ανατολικι ιατρικι για τισ καυματουργζσ του ιδιότθτεσ.

Ζχει 400 ενεργά ςυςτατικά που το κατατάςςουν ςτθ κορυφι των 300 προςαρμογόνων βοτάνων που ζχουν ανακαλυφκεί μζχρι ςιμερα.

Στθν ανατολικι ιατρικι υπάρχει ειδικότθτα γανοκεραπευτι.

Page 22: Παρουσίαση  DXN

Ganoderma Lucidum: τα οφζλθ για τον οργανιςμό

Το «μανιτάρι των κεϊν» ενιςχφει το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα, τθ λειτουργία του ιπατοσ, των νεφρϊν και ςυμβάλλει ςτθν αντιμετϊπιςθ

Σοβαρϊν αςκενειϊν

Τθσ οξείδωςθσ των κυττάρων

Τθσ χολθςτερόλθσ

Τθσ υπζρταςθσ και τθσ υπόταςθσ

Του ςακχάρου

Τθσ αχπνίασ

Τθσ αντρικισ ανικανότθτασ

Τθσ αρκρίτιδασ

Τθσ εμμθνόπαυςθσ κ.α.

Page 23: Παρουσίαση  DXN

Ρροϊόντα DXN

Page 24: Παρουσίαση  DXN
Page 25: Παρουσίαση  DXN
Page 26: Παρουσίαση  DXN
Page 27: Παρουσίαση  DXN
Page 28: Παρουσίαση  DXN
Page 29: Παρουσίαση  DXN
Page 30: Παρουσίαση  DXN
Page 31: Παρουσίαση  DXN

Η ευκαιρία

Σε όλο τον αναπτυγμζνο κόςμο ςιμερα ανκεί θ βιομθχανία τθσ ευεξίασ. Ζνασ βαςικόσ λόγοσ είναι ότι θ πολυάρικμθ γενιά που γεννικθκε μετά τον πόλεμο (baby boom) είναι ςε θλικία γφρω ςτα 60 ςιμερα και ενδιαφζρεται ιδιαίτερα για κζματα υγείασ και ευεξίασ.

Πλοι οι καταναλωτζσ είμαςτε οφτωσ θ άλλωσ πακθτικοί «διαφθμιςτζσ».

Η εταιρία ζχει ωσ τρόπο διανομισ και διαφιμιςθσ τον ικανοποιθμζνο καταναλωτι χονδρικισ – μζλοσ (MLM).

Η DXN λειτουργεί ςχετικά πρόςφατα ςτθν Ευρϊπθ και ακόμα πιο πρόςφατα ςτθν Ελλάδα.

Page 32: Παρουσίαση  DXN

Το οικονομικό πλάνο ςυνεργαςίασ

Page 33: Παρουσίαση  DXN

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΣΩΝ :

ΡΟΣΩΡΙΚΑ 100 PV Χ 25% =

ΑΡΠ ΕΛΕΝΗ 100 PV X (25-6) =19% =

ΑΡΠ KΩΣΤΑ 300 PV X (25-9) =16% =

ΑΡΠ ΜΑΙΑ 1000 PV X (25-12) =13% =

ΑΡΠ ΗΛΙΑ 2000 PV X (25-15) =10% =

ΑΡΠ ΣΑΚΗ 3250 PV X (25-18) =7% =

ΑΡΠ ΑΓΓΕΛΑ 50 PV X (25-0) =25% =

Page 34: Παρουσίαση  DXN

ΣΥΝΟΛΟ ΟΜΑΔΑΣ16100PV

29%

ΕΠΙΣΡΟΦΗ ΧΡΗΜΑΣΩΝ :

ΡΟΣΩΡΙΚΑ 100 PV Χ 29% =

ΑΡΠ ΕΛΕΝΗ 150 PV X (29-6) =23% =

ΑΡΠ KΩΣΤΑ 450 PV X (29-9) =20% =

ΑΡΠ ΜΑΙΑ 1500 PV X (29-15) =14% =

ΑΡΠ ΗΛΙΑ 2500 PV X (29-25) =4%+5%=

ΑΡΠ ΣΑΚΗ 4500 PV X (29-25) =4%+5%=

ΑΡΠ ΑΓΓΕΛΑ 100 PV X (29-6) =23% =

Page 35: Παρουσίαση  DXN