ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - physics.ntua.grdris/KLASIKHMHXANIKH061015istosel.pdf · 6 2....

download ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - physics.ntua.grdris/KLASIKHMHXANIKH061015istosel.pdf · 6 2. ΚΕΝΤΡΙΚΕΣ ΔΥΝΑΜΕΙΣ, ΒΑΡΥΤΗΤΑ. 2.1 Ο νόμος της παγκόσμιας

If you can't read please download the document

Transcript of ΚΛΑΣΙΚΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ - physics.ntua.grdris/KLASIKHMHXANIKH061015istosel.pdf · 6 2....

 • 1

  06-10-15

  .

  2015

 • 2

 • 3

  Timeo hominem unius libri.

  Thomas Acquinas

  .

  , , .

  , .

  , . , .

  .

 • 4

 • 5

  1.

  1.1 1.2

  1.3 ( )

  1.4

  1.5

  1.6

  1.7 ,

  1.8 ,

  1.9

  1.10

  1.11

  1.12

  1.13

  1.14 ,

  1.15

  1.16

  1.17 ,

  1.18

 • 6

  2. , .

  2.1 ,

  2.2 ,

  2.3

  2.4 ,

  2.5 , , ,

  2.6

  2.7 ,

  2.8

  2.9

  1) , ,

  1( ) / aV r G r

  2)

  3) ()

  4)

 • 7

  5) Laplace-Runge-Lenz (LRL)

  6)

  7)

  3.

  3.1

  3.2

  3.3

  3.4

  3.5

  3.6

  3.7

  3.8

  3.9

  3.10

  3.11

  3.12

  3.13

 • 8

  3.14 , Coriolis

  3.15

  3.16

  4.

  4.1

  4.2

  4.3

  4.4

  4.5

  4.6

  4.7

  4.8

  5.

  5.1

  5.2

  5.3

 • 9

  1.

  . , , . . . . () . .

  . , , , , , , . .

  , , . . () . , , , . . Schroedinger. () ( ) . , . , , . () Schroedinger.

  ()

  = , ddpFt

  .

 • 10

  () .

  , . . .

  ,

  ddrp m mt

  d

  dpFt

  2

  2

  d d, , .

  rF mt

  mx X my Y mz Z

  (1.1)

  , ,X Y Z F

  .

  , ,

  2

  2

  2 2 2

  2 2 2

  1

  , , 1 1 1

  , , .

  yx zx y z

  x y z

  mpc

  mm mp p p c c c

  p X p Y p Z

  (1.2)

  . () .

  , .

 • 11

  , , .

  , , . . , . . , . () ( ). . . . , .. .

  , , , . .

  , . - . .

  -. , , .

 • 12

  , , , .

  , :

  1) , . .

  .

  2) , ( ) . (1.1) (1.2) () , .

  3) , ( ). , () () .

  , , ( ), () ( ). .

  .

  , , . , . , ,

  , , . : , (local system, ), , .

 • 13

  . . , , .

  Lorentz, , . .

  , . .

  , ( ) , , , , ( , , )F F r r t

  . . , , .

  , , , . . , , , .

  , . , .

  , ,

 • 14

  . L. A. Pars.

  ( ) , ( ) , .

  , , , (.. ) .

  1.1

  . . . . .

  , . . , () . 3 . , , , ... -. . , , : ) , ) , ) )

 • 15

  . (), .

  ( ). . - . , .

  ( ). . , () 1,2,3 4, 4 41 42 43F F F F

  41 42 43, ,F F F

  1,2,3 4 4 (. . 1.1). () .

  1.1

  p m , 2 ,

 • 16

  dF m madt

  dadt

  ,

  , .

  2

  21

  mp

  c

  .

  .

  1.2

  () m, , F

  , . 1.3.

  2

  2

  d d dd d dp rF m mt t t

  n ,

  2n n n

  n 2

  d d dd d dp rF m mt t t

  (1.3)

  n . . (1.6) , , n.

 • 17

  1.3

  , , , .

  . .

  1.4

  . Ox, Oy, . 1.4. t = 0 0 0,x y 0 Ox . t

 • 18

  x, y. 2 . Ox, 0 = md2x/dt2 Oy, -mg = md2y/dt2. ,

  2

  2

  dd

  ym mgt

  , (1.4)

  , t = 0, 0 0 0, d / d sinyy y y t

  2

  2

  d 0d

  xmt

  (1.5)

  , t = 0, 0 0 0, d / d cosxx x x t . ,

  2

  1 22gty c t c 3 4x c t c .

  , :

  1ddy gt ct , 3

  ddx ct

  t = 0 , 0 2 0 4, y c x c

  0 1 0 3sin , cosc c

  :

  0 0

  2

  0 0

  cos

  sin .2

  x x tgty y t

  (1.6)

 • 19

  0 , . 90 - . , .

  1.3 ( )

  ( )u () ,

  2

  2

  d d( ) , 1, 2,...,d d

  A u a b c nu u

  (1.7)

  0u u ( ):

  0 0d d( ), ( )d d

  u uu u

  (1.8)

  ( ) ( )A u A u

  ( ) ( )u u

  ,

  2

  2

  d d( )d d

  A u a b cu u

  (1.9)

  ( 0u u )

 • 20

  0 0 0 0dd d( ) ( ), ( ) ( ).

  d d du u u u

  u u u

  (1.10)

  . ().

  ,

  , a , a m , b , c k ( ), u , u t ( ) ( )A t F t

  .

  () .

  .

  2

  2

  d d( ) , 1, 2,...,d d

  A u a b c nu u

  .

  (1.11)

  () ( ). 1 2 3, ,x x x 1 2 3, ,F F F , 1 1 2 2 3 3 1 1 2 2 3 3, r x e x e x e F F e F e F e

  . . (1.11)

  . mg . 1.5 -mgy OO'. , OO' 0 Oy. 0

  2

  2d d( )d d

  r rF t m b krt t

  2

  2

  d d( ) , 1,2,3.

  d di i

  i ix xF t m b kx i

  t t

 • 21

  . , OO'

  1.5

  Oy . , , . , OO Oy . b k .

  1.4

  , . . .1.6, 1 2, ,...p p

  . j ijF

  i. i extiF

  , .

  1.6

 • 22

  iF

  i . 2 ,

  dd

  ii

  pFt

  . (1.12)

  exti i ijji j

  F F F

  extdd

  ii ij

  ji j

  pF Ft

  (1.13)

  , i :

  extd dd d

  ii ij i

  i i j i ii j

  pF F pt t

  ext extii

  F F

  ,

  tot ii

  p p , .

  - , , ij jiF F i j

  ,

  0iji j

  i j

  F

  , :

  totextddpFt

  , (1.14)

  ext 0F

  :

 • 23

  tot totd 0 .dp pt

  , - ( ) ( ) . () .

  1.5

  ()

  c

  . 1.7. t A t + t 1 .

  1.7

  () :

  1 1avAA r r r

  t t t

  .

  1AA . 0t , t A :

 • 24

  0

  d ( )( ) lim dtr r ttt t

  1A A, 1AA A. e , , . 1.7,

  1 1 , 0r AA e AA .

  1

  0

  d d, limd dtAAr re e

  t t t

  .

  e av

  r .

  c . 1.8

  1.8

  t A t + t 1A 1 , ( ) :

  1ava t t

  .

 • 25

  , c . , 1, ,

  ava

  . 0t 1A A. 1

  A c A. A. , . , . , 0t ava

  c. a . :

  2

  12

  0 0

  d ( ) d ( )lim lim d dt t

  t r tat t t t

  .

  ( ) ( ), ( ) d ( ) / dr r t t r t t ( ) , 2 2d ( ) / da r t t . , , ( ) d ( ) / dA t B t t

  n ,

  nnd ( )( )

  dB tA t

  t . (1.15)

  ! .

  ()

  (1) .

  ,

 • 26

  ( ) ( ) ( ) ( )x y zr t x t e y t e z t e . (1.16)

  , , ,x y ze e e , :

  d ( ) d ( ) d ( ) d ( )( )d d d dx y zr t x t y t z tt e e e

  t t t t

  (1.17)

  ,

  ( ) x x y y z zt e e e (1.18)

  d dy dz, , d d dx y zxt t t

  .

  ( )a t ,

  2 2 2 2

  2 2 2 2

  d ( ) d ( ) d ( ) d ( )( )d d d dx y zr t x t y t z ta t e e et t t t

  , (1.19)

  ( ) x x y y z za t a e a e a e ,

  2 2 2

  2 2 2

  dd dd d d, , d d d d d d

  yx zx y z

  x y za a at t t t t t

  (1.20)

  (2) .

 • 27

  ( )r r t .

  ( )re t

  . 1.9 ( )e t

  , re . r ,

  ( ) r rt e e ,

  re e

  .

  ( ) ( ) rr t r t e

  1.9

  :

  dd dd d d

  rr

  er r e rt t t

  (1.21)

  ( )re t .

 • 28

  A t B t + t. ( )re t , ( )re t t

  . , A ( )re t t

  . ( )re t t

  ( )re t ,

  OB OA. 0t , re

  1re

  , A . ,

  d

  d dr rr

  ee

  e

  ,

  0t re 90 ( )re t ,

  d dr re e e e

  , re ,

  . ,

  dd d

  d d drr ee e e

  t t t

  ,

  ,

  d d dd d drr r e r et t t

  (1.22)

  d(t)/dt = (t) A O t. ,

  d d d drr r rt t

  . (1.23)

  r ra a e a e ,

  ,ra a .

  d dd dre

  et t

  ,

 • 29

  22 2

  22 2

  d d d d 1 d d( )d d d d d dr

  r ra t r e r et t t t r t t

  . (1.24).

  2

  22

  ddr

  ra rt

  21 dda rr t . (1.25)

  r , :

  2 d d, d dr

  a r a rt t ,

  ( re

  ) .

  ()

  c . 1.10, . s = s(t) c . O s O A, , . t A, s s(t) , t + t s = s(t + t). ,

  1.10

 • 30

  1AA

  s , 0 ( 0)s t , ,

  1AA

  A (. . 1.11).

  10

  lims

  AAes

  e . ,

  0

  d( ) lim dts stt t

  d( ) ( )dst e t et

  ( )t , .

  :

  2

  2

  d ( ) d ( )d (t) d ( ) d ( ) d ( )( ) ( )d d d d d d

  e t e ts t s t ta t e e tt t t t t t

  .

  d ( )d

  e tt

  .

  t t + t e ( )e t

  ( )e t t ( ). A () ( )e t t

  . ( )e t

  A ( )e t t B

  , . 0t ,

  d dd d ne e et t

 • 31

  1.11

  ne e

  A, A . , ( )e t

  ( )e t t

  , B, 0t A. ne

  . ( )e t

  , ( )e t

  t t t , :

  d dd d d d d d ne e et t t t

  .

  ,

  2 2

  2 2

  d d d d d d d( )d d d d d d dn n

  s s s s sa t e e e et t t t t s t

  dds

  , 1 / ( )R t . R A.

 • 32

  . ne

  e

  A ne e

  Fernet A. ,

  22 2

  2

  d 1 d d( )d d dn n

  s sa t e e e et R t t R

  (1.26)

  ( )a t , ( ).

  n na a e a e

  a , na , . , , .

  2 d d d, 0, 2 0d d dA A AA A A A A At t t

  A

  A

  ddAt

  .

  d d0 cos 0d dA AA At t

  , cos 0, / 2 .

 • 33

  1.6

  1.12

  B

  , B , AA",

  . 1.12. . AA". A' . ( ) ( )B B t t B t

  0t B

  , d dB h e e

  B

  t, h B

  (

  ). ,

  d ( ) dd dB t h e

  t t

  ( )t .

  d( )d A

  t et , Ae

  AA .

  sinh B

 • 34

  d ( ) ( ) ( )dB t t B t

  t

  . (1.27)

  ( )t . . B

  , ( )r t ,

  d ( ) ( )dr t r tt

  . (1.28)

  B

  , ( )t ,

  d ( )( ) ( ) ( )d

  ta t t tt

  . (1.29)

  , B A A ,

  d 0dt

  ,

  d d 0d dB A At t .

  1.7 ,

  m ( , , )F F r t .

  ,

  d dpFt

  , dd

  F mt

  , p m .

 • 35

  dr dt , :

  dd dd

  F r m rt

  dd d = d

  drF r m mt

  (1.30)

  1t 2t

  1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2( ), ( ), ( ), ( )r r t r r t t t ,

  2 2

  1 1

  d dr

  r

  F r m

  , 2 2 2

  1 1 1

  2 2 2 22 1

  1 1d d d2 2 2

  r

  r

  mF r m m

  . (1.31)

  212

  T m

  . dF r

  d d ddrF t F tt

  ( t ). 2

  1

  dr

  r

  F r

  1r 2r . 1t 2t . , . ,

 • 36

  2

  1

  2 22 1

  1 1d2 2

  ir

  i i i i i ii i ir i

  F r m m

  . (1.32)

  ( ) ( ) , .

  dF t

  , ,

  2

  1

  2 2 1 1d ( ) ( )t

  t

  F t p t p t ,

  1 2, t t . .

  1.8 ,

  , ( )F F r

  . 1 2 1 2, r r ,

  2

  1

  dr

  r

  F r

  . (

  ). , 1r 2r ,

 • 37

  2

  1

  2 1d ( , )r

  r

  F r f r r

  (1.33)

  1 0r r ,

  , ( )V r r , 0r

  . , ,

  0

  ( ) ( ) dr

  r

  V r F r r

  (1.34)

  ddV F r . (1.35)

  , . d dV V r

  , ( )V r

  (gradient) ( )V r . ( )F V r .

  c d 0c

  F r

  Stokes, nd dS c

  A e S A l , 0F

  .

  F .

  2

  1

  2 22 1 2 1

  1 1d ( ) ( )2 2

  r

  r

  F r V r V r m m

  2 2 21 1 2 2 tot1 1 1( ) ( ) ( ) 2 2 2

  V r m V r m V r m E . (1.36)

  .

 • 38

  . , .

  , ( , )V V r t

  ( , ) F V r t t .

  . E T V . .

  1.9

  . cmR

  :

  cmi i

  i

  ii

  m rR

  m

  (1.37)

  cm, ir R i

  . ii

  m M , .

  - ,

  cmcm

  dd d

  d

  ii i i

  i i i

  ii

  r m pR PtV

  t m M M M

  (1.38)

 • 39

  P

  .

  2

  cm cmex2

  d 1 d d 1, d d dV P R F

  t M t t M

  (1.39)

  exddPFt

  .

  . ex 0F

  .

  (

  )

  cmdd iiRM p P

  t

  (1.40)

  M .

  . - . , , , . . , , .

 • 40

  1.10

  1.15

  m p

  . O OA r

  .1.15 ( ). m O

  L r p mr (1.41)

  m . L

  r p ( , ,r p L

  ). A F F O N r F

  . p O. , ( ),

  ddpFt

  r ,

  ddpr F N rt

  d dd dpr F N r mrt t

  ,

  ,

 • 41

  d d dd d d

  dL rm mr m mrdt t t t

  ,

  0 ,

  d d

  dL dLmr Ndt t dt

  . (1.42)

  2

  1

  mp

  c

  ,

  2

  d d d d0d d d d

  1

  dL r p p pp r m r rdt t t t t

  c

  . 0N

  . .

  0N

  , L

  ,

  .

  1.11

  . O, . oiL

  i O, ir

 • 42

  or

  O ( ),

  o o( )i i iL r r p . (1.43)

  i, exiF

  ijF

  j ,

  exi i ijjj i

  dp F Fdt

  . (1.44)

  '

  o( )r r ,

  o o ex od( ) ( ) ( )d

  ii i i i ij

  jj i

  pr r r r F r r Ft

  (1.45) ,

  o ood d d d( )d d d d

  i i ii i i

  L p r rr r p pt t t t

  (1.45)

  dd

  ii i

  rp mt

  dd

  irt

  .

  ,

  o oo ex od d d( ) ( )d d d

  i ii i i ij i

  jj i

  L p rr r F r r F pt t t

  . (1.46)

 • 43

  o oii

  L L

  o o ex( )i ii

  N r r F

  , ,

  o oo od d( )d di iji j

  j i

  L rN r r F Pt t

  (1.47)

  ii

  P p

  .

  - ij jiF F

  () . o o( ) ( )i j i jr r r r r r

  ijF jiF

  ,

  o o o o( ) ( ) ( ) ( ) ( ) 0i ij j ji i ij j ij i j ijr r F r r F r r F r r F r r F .

  o ood dd dL rN Pt t

  . (1.48)

  .

  , oddrt

  , P

  ,

  . .

  o oddL Nt

  . (1.49)

  . , .

 • 44

  1.12

  ..

  ( )

  o i i ii

  L m r .

  i i . ir

  i

  A Ai ir r r

  Ar ()

  A Air A

  i . ,

  A Ai i ii

  L m r o A AL L r P

  (1.50)

  cmi ii

  P m MV , i

  iM m

  cmV

  .

  , O P

  ( !).

  i

  .

  A C .

 • 45

  cm ci i ii

  L m r (1.51)

  cm ci iV ,

  cmV

  , ci i

  ( ). ci

  , . ,

  cm c c c c( )i i i i i ii i

  L m r m r V . (1.52)

  c c c c cc c 0i i i ii i

  m r V m r V MR V

  cc 0R

  () !

  cm c ci i ii

  L m r .

  ,

  o cm cmL L r P . (1.53)

  ,

  exddLNt

  . (1.54)

 • 46

  .

  cmex,cddLNt

  . (1.55)

  , .

  .

  2

  cm cmex 2

  d d dd d dR PF M Mt t t

  . (1.56)

  , , , . , .

  1.13

  i

  cm ci ir R r (1.57)

  cmR

  cir i.

  cm c cm cd d dd d d

  i ii i

  r R r Vt t t

  . (1.58)

 • 47

  i i , cV

  ci

  i . :

  2 2cm c

  2 2cm c cm c

  1 1 ( )2 21 ( 2 ).2

  i i i ii i

  i i ii

  T m m V

  m V V

  (1.59)

  ,

  cmi i

  im r

  RM

  cm cm c cm c1 1 1( )i i i i i i

  i i iV m m V V m

  M M M

  (1.60)

  c 0i ii

  m . (1.61)

  c ci i ip m ,

  , , . kE ,

  2 2cm c cm c

  2 2cm c

  1 1 22 21 1 .2 2

  i i i ii i

  i ii

  T MV m V m

  MV m

  (1.62)

  ,

 • 48

  (, ).

  1.14 ,

  , C ( . . 1.16), :

  cm 1 1 c c1 2 2 c c2( ) ( )L m r r m r r (1.63)

  c1 c1 c2 c2, r r , c1 1 c c2 2 c( ), ( )r r r r r r

  cm 1 c1 c1 2 c2 c2( ) ( )L m r r m r r .

  1.16

  1 c1 2 c2 c1 c20, m r m r r r r ,

  1 c1 2 c1

  2 1c1 c2

  1 2 1 2

  ( ) 0

  ,

  m r m r rm mr r r r

  m m m m

  (1.64)

 • 49

  1 2cm

  1 2

  cm

  1 2

  ( )

  ( )1 1 1 .

  m mL r rm m

  L r r

  m m

  (1.65)

  .

  ,

  cm ex ex1 ex2ddL N N Nt

  (1.66)

  .

  2 21 2

  1 1 2 22 2

  2 2ex1 21 2 1 2 12 21

  2 21 2 1 1 2 2

  d d, d d

  d ( ) dd d

  ex

  r rm F m Ft t

  F Fr r F F F Frt t m m m m m m

  (1.67)

  12 21F F

  ,

  2

  ex1 ex2122

  1 2 1 2

  d 1 1d

  F Fr Ft m m m m

  . (1.68)

  ex1 ex21 2

  0F Fm m

  , (1.69)

 • 50

  2

  122

  dd

  r Ft

  . (1.70)

  .

  , ( ) .

  1.15

  1.17

  A

  O, . 1.17, P

  , P r A

  r B . C A 1 2r r r

  ,

  1 2 1 2( )P r r A r A r A , (1.71)

  2 0r A 2r

  A

  . ,

  1P r A . A

  ,

  , A

  .

 • 51

  1.16

  . .1.18

  np On, n n ( )p e r A .

  On C ( A

  ). O1C

  On. A

  1 n, , A A A

  . 1A

  O1C, nA

  On A

  On . A

  O1C. ,

  1.18

  n n n 1 1 1 n( ) (OO O ) ( )p e r A e C A A A (1.72)

  n n 1 1 1 1 n 1 1 1 1 nOO OO OO O O Op e A A A C A C A C A

  1 1 1 nOO 0, OO 0A A

 • 52

  n n 1 1 n 1 n 1 n n 1(OO ) (OO ) (O C ) (O C )p e A e A e A e A .

  ( ) ( )a b c a b c (1.73)

  2 ,

  1n 1 n 1 1(OO ) ( OO ) 0e A e A

  ne 1OO

  .

  1n (OO ) 0e A .

  ,

  n 1 n n n 1 n n 1(O C ) ( O C) ( ) O C 0e A e A e A .

  ,

  n n 1 1(O C ) (O C)p e A A . (1.74)

  O . A

  nA

  On.

 • 53

  1.19

  . 1.19, A

  O

  A Ox, Oy, Oz. ,

  o

  ( ) ( ) ( )

  x y z

  x z y y x z z y x

  x y z

  e e ep r A x y z e yA zA e zA xA e zA xA

  A A A

  (1.75)

  op x, oxe p

  :

  , , x z y y x z z y xp yA zA p zA xA p xA yA (1.76)

  A

  () , .

  1.17 ,

  ( ) ( ) rF r F r e , .

 • 54

  N

  ,

  ( ( ) ) ( ) 0r rN r F r F r e F r r e (1.77)

  r re ().

  ,

  od 0dLNt

  (1.78)

  o L mr . r ,

  o( ) ( )mr r r L . (1.79)

  ,

  o( ) ( ) 0mr r m r r r L . (1.80)

  r oL

  .

  oL

  .

  Oz ( ) oL

  ,

  ,

  o o oz 0zr L L r e L , (1.81)

  zr e r Oz z . 0z

  . Oz . , z () oL

  .

 • 55

  1.18

  , . 1.20. , , .

  1.20

  , 2 1 1F

  1 2 2F

  .

  , 1 2F F

  . . . , . 1.20, 1 2,N N

 • 56

  1 2,T T , , , () (dry friction).

  ( )

  1 2N N N , N . 1 2T T T , T .

  .

  , .

  .

  , ) , , ) , .

  , :

  ) .

  kT n N (1.82).

  ( ) kn . , .

  ) .

  ) .

  max sT T n N (1.83)

 • 57

  sn , .

  kn . s kn n .

  s kn n n . s kn n , , . .

  2. . . 2.1 ,

  , . r . 1 2 . (2.1)

  1 212 122m mF G e

  r

  (2.1)

  . 2.1 .

 • 58

  2.1

  G , SI 11 2 26,672 59 10 Nm / kgG . 1 2,m m

  , . r . 12e

  12r

  , 1 2 .

  12 121212

  r rer r

  12 0r r

  12r

  1 2. .

  21F

  2 1 1 2 , . (2.2)

  2 121 212m mF G e

  r

  (2.2)

  . 12 21=-e e

  12 21F F

  (. 2.1).

  - .

 • 59

  1 212 2 13

  2 1

  ( )m mF G r rr r

  (2.3)

  1 2,r r

  , . 2.1.

  2.2

  1,2 2 1.

  2 121 1 2 1231 2

  ( )m mF G r r Fr r

  .

  Cavendish ( mm, 50 m). 1510 m , , , .

  ( ) . . ,

 • 60

  / /1 2 1 2 1 2( ) (1 e ) er rm m m m m mV r G G Gr r r

  .

  () Yukawa.

  , 3 27,2 10 , 2,00 10 m .

  , . , , , . Eodvos.

  . ( / ) .

  ( ) .

  . .

  1

  n

  ii

  F F

  .

  .

  . . .

  . 2.2 ( ) . 1 , dm . 2m

 • 61

  2 12 3

  2 1

  ( )d dr rF Gm mr r

  dm 2m .

  2 12 3

  X 2 1

  ( ) dr rF Gm mr r

  . 2 1R r r

  2 23 2X X

  d dReRF Gm m Gm mR R

  Re

  1 2 R

  R

  R

  , ( RR Re ).

  , V . d dm d .

  d dm S dS . , S . , , d dm l , dl . , c .

  .

  . , ( , am ) ( , pm ). 1 2 ,

  a1 p212 2

  m mF G

  r

  . 2 1 ,

 • 62

  a2 p121 2

  m mF G

  r

  . - 21 12F F

  a1 a2a1 p2 a2 p1

  p1 p2

  , m mm m m mm m

  .

  , 1 ( ). m .

  m ( ) , ( c ) F ma . 1 2 a .

  1 212 22

  m mF G m ar

  . 2 2m

  2m .

  1 22

  2

  m ma Gr m

  .

  2 . 22

  mm

  . , 1 , m , ,.

  1

  , , M r . .

  . 2.3. y M x .

 • 63

  2.3

  . d dm y M dF

  .

  2 2

  d dd m xF GM GM

  .

  , xF F . ( ) .

  2

  dd d cos cosxyF F GM

  , 2tan , d dcosy ryr

  , / cosr .

  d cos dxGMF

  r . ,

  , 0 /2

 • 64

  /2 1

  0 0

  2 cos d 2 d(sin )

  2 .

  xGM GMF F

  r rGMF

  r

  2.2 ,

  , . , , . , . . . g . ( , )g g r t . g g . ,

  Fgm

  , F

  m

  . m . , m , m . 0m ( ) . . , .

  ( , ) m . tm . r

  m

  tm . m

  tm , t2t t

  rmmFg G e

  m r m

  , . 2.4.

 • 65

  2.4

  g . g , , . . . . , , , .

  , , . . . ( ) . 2.4. .

 • 66

  . .

  gF

  g m gF mg , ga

  gF mga gm m

  .

  g g .

  g

  dS

  d ( d ) d cosg S g S = , . 2.5.

  2.5

  Gauss . , ,

  4Gm , m . . , . 2.6.

 • 67

  2.6

  m S g .

  dS

  , d ( d ) d cos(- ) d cosg S g S g S =

  , 0g , ( ) g . d cos dS S , dS r . d dg S .

  2mg Gr

  2dd dSGm Gmr

  , d

  d ,dS S . d dGm . (). dGm =- . 4 , 4Gm .

  . 2.7.

  1S 2S . c . c

 • 68

  S . 1S

  2.7

  1 0, 2S

  2 0 . . 2.7

  , 2 1 0 . ,

  1 2 1 1+ +(- ) 0 = dGm =- =0. 4Gm . g .

  4Gm .

  (divergence) ( )r

  ( ) 4 ( )g r G r .

 • 69

  , .. . ( ) 0.g r

  ( , , ) .yx zgg gg x y z

  x y z

  ( )1 1( , , ) .r zgrg gg r z

  r r r z

  2

  2

  (sin )( )1 1 1( , , ) .sin sin

  r zgr g gg rr r r r

  . , . 2.4 . , . . . . , , .

  2.3

  , . ,

 • 70

  . m , . 2.8.

  2.8

  tm Ar

  Br

  B

  A

  B B

  ABA A

  ( d ) d cos ( )dr

  r

  W F r F r F r r .

  B

  A

  AB t t2B A

  d 1 1r

  r

  rW Gmm Gmmr r r

  .

  . , . , , .

  (. 2.2),

  tt3 2

  X Xt

  ( )d dRr r eF G m Gm mRr r

  .

 • 71

  t3 2

  t X Xt

  ( )d dRr r eFg G m G mm Rr r

  .

  Ar

  Br

  B B B

  AB t tA A A

  ( d ) ( d ) ( d )W F r m g r m g l .

  l d dll e l , d d dlr l e l

  .

  , .

  .

  0)d()d( cc

  lgmlF , m .

  ( )U r m r Ar

  ,

  A( ) ( , )U r W r r

  . m r , A( ) ( , )U r W r r

  .

  , , .

  , . . . . . . .

 • 72

  , , . , .

  r ( ) ( )( ) U r W rV rm m

  m

  r ( )U r m , ( )W r .

  B B B

  A A A

  ( d ) ( d ) ( d )U W F r m g r m g l .

  ( )g r m ,

  B B B

  A A A

  1( ) ( d ) ( d ) ( d )V r F r g r g lm

  .

  , . ( )A r

  c

  lA 0)d(

  ,

  .. c .

  c

  lg 0)d( .

  (rotation) ( )A r

  A

  , , 0A

  .

  . 0A

  , . .

  , 0g .

 • 73

  ( , , )

  x y z

  y yx xz zx y z

  x y z

  e e eA AA AA AA x y z e e e

  x y z y z z x x yA A A

  .

  ( )1 1( , , ) z r z rr zA rAA A A AA r z e e e

  r z z r r r

  .

  (sin ) ( ) ( )1 1 1 1( , , )sin sin

  r rr

  A rAA rAA AA r e e er r r r r r

  m 1r

  2r

  12 1 2 1 2( ) ( ) ( ) ( )W U r U r V r V r m

  .

  , ( 9.9) r

  X X

  1 1( ) d dV r G m G mr r R

  .

  .

  () .

  , . .

  .

  1 1

  n n

  i i ii i

  U U V m

  .

  X

  dU V m .

 • 74

  , .

  .

  . . , 1 0W , .

  1 2212

  m mW Gr

  .

  1 2,m m ,

  . 1 23 313 23

  m mW Gmr r

  3m

  1 2 m m . n ,

  1 1

  1 1 1 1 1

  n n i n ij i j

  i ii i j i jij ij

  m m mU W G m G

  r r

  .

  ,i j , 1 n

  1 1

  12

  n ni j

  i j iji j

  m mU G

  r

  .

  i j , i j .

  1

  nj

  ij jij i

  mV G

  r

  i

  .

  1

  12

  n

  i ii

  U G mV

  .

 • 75

  ,

  X

  1 d2

  U G V m .

  , .

  2

  12 2 11

  ( d )W F l K K

  .

  1 2,K K 1 2 , . 12 1 2 1 2( )W U U m V V , m .

  1 2 2 1U U K K 1 1 2 2K U K U . E K U . , 1 2E E . .

  , .

  , , , . , , ( ) .

  , , . , , .

  dW F

  dr d dW F r .

  , d d dF mg W m V mg r

  1 2 2 1d d , ( )V g r V V V V V .

 • 76

  d d d cosV g r g r ,

  ,dg r . ()

  ( )V V r , d d d cosV V r V r

  ,dV r . g V

  . g , g , . 0 cos 1 .

  ( , , ) yx zx y zAA AA x y z e e e

  x y z

  .

  1( , , ) r zA A AA r z e e er r z

  .

  1 1( , , )sinr

  A A AA r e e er r r

  .

  m

  ( ) ( ) mV r V r Gr

  . 2

  dd r rV mg V e G er r

  .

  .

  1

  g .

 • 77

  2.9

  m R (. 2.9).

  33

  4mR

  .

  , r R . 1S r . 2.19, g g . 1S

  1 1

  ( d ) d 4 4S S

  g S g S Gm Gm = , m m .

  1

  2( ) d 4 ( )4 4S

  g r S Gm g r r Gm

  2 2( ) ( ) rm mg r G g r G er r

  . g

  r re

  d d rS Se ( d 0)S .

 • 78

  . ( )r .

  , ( )r R 2S

  , 2 2

  ( d ) d 4S S

  g S g S Gm = .

  r 3

  3 3

  4 3

  mrm rR

  . 3

  23( )4 4

  mrg r r GR

  3( ) rmg r G reR

  .

  .

  1 2,m m

  1 1 1 2 2 2( ), ( )r r 1 2,R R . 1 2,r r .

  1 2r R R . 1 22m mF G

  r

  . 1 2,m m .

  .

  . 2.10. im

  2.10

 • 79

  im

  1m ( 1O ) .

  im . im

  1m 1O . ( )im

  1m . , , 2m 2O .

  . 1 212 21 122m mF F G e

  r

  1 2O Or .

  2

  m . . 2.11.

  .

  2.11

 • 80

  . 1r . r . sinR . R 2( sin ) dR R .

  2

  2

  2 sin d4

  Rdm mR

  1d sin d2

  m m .

  1 1

  d 1 sin dd2

  mV G Gmr r

  .

  2 2 21 2 cosr r R rR . ,r R ,

  1 12 d 2 sin dr r rR , 11

  dsin d rr rR

  . 1d d2GmV rrR

  .

  1r r R r R ,

  1( ) d 2

  r R

  r R

  Gm mV r r G r RrR r

  .

  .

  , 1r R r R r

  1d 2R r

  R r

  r r

  , ( ) mV r G r RR

  .

  , .

  ( )r r , r R , . . . . ()

  ( ) mV r G r Rr

  .

  ( )r . ,

  . . 2.12.

 • 81

  2.12

  r . , 1dr , 1r dm ,

  21 11 1

  d d 4G GV m r drr r

  .

  , 1 1 2R r R .

  2

  1

  2 21 1 2 1( ) 4 2 ( )

  R

  R

  V r G r dr G R R .

  1 2, ,m R R .

  d ( )( )d rV rg V r e

  r r

  0g .

  2.4 ,

  () . ,

 • 82

  . , . 2.13. . .

  2.13

  . 2.14 .

  2.14

 • 83

  , ( )g r , (gradient) . g V

  . V

  . (.. ) . (.. ). . 2.15 , .

  2.15

 • 84

  , . , . .

  3 rkA er

  .

  .

  1

  . 2.16. ( )V r

  g V .

  . .

 • 85

  2.16

  . ( )V V r . , . 2.16.

  ( ) ( d ).r

  V r g r

  .

  ( r R ) ,

  2 0mg Gr

  .

  2

  d( ) ( d ) ( d ) .r rr r r

  rV r g r ge re Gmr

  ( ) mV r Gr

  , r R .

  r R , ( ) ( d ).r

  V r g r

  , ,

  1 2( ) ( d ) ( d ) ( d ), .R

  r r R

  V r g r V V g r g r r R

  ( 2 )V

  r R . 2mV GR

  .

  ( r R ) 2

  mg Gr

  m r .

  34 3

  m r

  32 2

  1 2

  4 d 4 2 d ( )3 3 3

  R R

  r r

  r rV G G r r G R rr

  .

  , 34

  3

  m

  R

 • 86

  2

  1 2 32Gm rV V V

  R R

  .

  2.5 , , ,

  , . . re

  , , rF Fe

  , F , ( ).

  . 2.17. m rF F e

  , . ( )

  dd

  F ma m mt .

  2.17

 • 87

  c , . .r F mr

  , .

  L mr .

  d d 0d dL rm mr m mr r Ft t

  .

  0r F , ,r F

  0 , ( sinrF ). d 0, .dL Lt

  , . ( ). , L

  ,r , r ,r L

  ,

  .

  , . .

  d dd drr e r et t

  L

  2d d d0 d d dr r rrL mr mre e r e mr e et t t

  .

  re e

  e

  . .

  2 d d

  L rt

  .

 • 88

  2.6

  . ( )V V r

  ( )A r ( )

  ( ) ( )A r V r .

  1 1 , , ,sin

  , , .

  r r r rV V VA e A e A e e e e A A A Vr r r

  r

  0A A 0V V

  r .

  , d ( ) d ( )( ) ( ) , ( )d dr rV r V rV V r F e F r e F r

  r r

  .

  ( ).E T V r

  () . , . 9.18,

  () . 2 12 2 1 1 2 1d d, , d d

  F m F m F Ft t

  .

  2 1r r r

  , 2 22

  2 1 2 1 2 222 2 2

  2 1 2 1 2 1

  d dd 1 1d d d

  r r F F F Fr Ft t t m m m m m m

  .

  2 1

  1 1 1m m

  , ,

  2

  2 2

  dd

  rFt

  .

  ()

  2 1r r r

  . r 1 2F

  r

  1 2,m m .

 • 89

  . , , .

  2.18.

  2.7 ,

  M . 2.19. m M , . ,M m . M m M .

 • 90

  m 22

  22

  d d 1 d dd d d dr

  ra r e r et t r t t

  .

  2.19

  m ,

  2 , 0rkF e k GMmr

  .

  222

  2 2

  d d 1 d dd d d dr r

  k re ma m r e r er t t r t t

  ,

  2 d d

  L rt

  22

  2 2

  d dd d

  k r rmr t t

  . 2 2

  2 2 3 2

  d 0d

  r L kt m r mr .

  ( ), ( )r r t t , ( )r r .

  2 2

  2 2 2 5

  d d d d 2 d, d d d d dr r d L L rt t dt mr t m r

 • 91

  2d dd dr r Lt mr .

  22 2 2 2

  2 2 2 4 2 5

  d d d 2d d d

  r r L r Lt m r m r

  .

  22 2 2

  2 4 2 2 3 2

  d 2 d 0d d

  L r r L km r r m r mr

  . 1( )( )

  ur

  2

  2 2

  d 0.d

  u kmuL

  ,

  0 2cos( )kmu AL

  , A = .

  0 . .

  2 2

  21 d d 2 d d

  r kE m rt t r

  . u

  2221

  2L duE u kum d

  . 0sin( )du Ad

  2

  2 2

  21km ELAL k m

  . 2

  02 2

  1 21 1 cos( )km ELur L k m

  .

  ( )r r (, , , ).

  2

  2

  21 ELk m

  .

  2

  01 1 1 cos( ) , Lsr s km

  .

  E ,

 • 92

  0 1 , ( 0, )0 1 , 0 1 ,

  EEE

  E T V T V T V .

  ( )r r .

  . A + 0 0r r

  r 0 + (. 2.20, ). (. 2.20, ). +, .

  2.20

 • 93

  0 , +,

  1 0 1sr r

  0 2 1sr

  ,

  2 1r r . 2 1r r .

  , 0 ( 1) 1r , , . () . 0

  2r

  . 1 r r .

  2 r r .

  0

  11 cos( )11

  .

  r r

  r r

  r rr r

  . 2.21 .

  2.21

 • 94

  2

  1Lkmr

  .

  ( 0 , r r ) () .

  Lmr

  , 2

  1mrk .

  2

  2c

  c c

  mGMmr r

  .

  0, cr r , 2

  c

  GMr

  .

  2

  1.c

  20

  0 20 0

  /.

  1 / 1 cos( )c

  c

  r r

  0r 0 , 0 ),( 00 rr

  0r . , . 0r ( ) .

  2

  2

  /.

  2 /c

  c

  r r

  . 2.22 0, rc , ()

  0 .

  . c 20

  , c 20 ( )

  . , c 20

 • 95

  , . )0( 00 rr (), )0( 00 rr 0 . c 0 cr . , c 0 , , )0( 00 rr () .

  2.22

  . 2.23 m . (

  ) d1 d 1d d sin sin

  2 d 2 drAA r r r

  t t

  .

 • 96

  ddrt

  d 1 ( sin )d 2A rmt m

  .

  .

  , d d 2A Lt m .

  2.23

  , ( ) . , 12t 12A

  , 12 122LA tm

  12 122mt AL

  .

 • 97

  ab ,a b .

  , T . 2 mT abL

  .

  , 21ba

  ,

  222 1 .maT

  L 2a r r

  2

  2

  22(1 )

  Lakm

  .

  22 34 .T a

  GM

  , , . .

  1

  , .

  2

  , .

  3

  .

  ( ) , . , , . . .

  () . ( ) . - .

 • 98

  . . , , . .

  . )(rVV

  2 2

  2 3

  d d ( ) .d d

  r L V rmt mr r

  2

  2( ) 2LV V rmr

  .

  )(rV 2

  22Lmr

  . 2

  2

  d d ( ) .d d

  r V rmt r

  ()

  2

  3

  Lmr

  .

  2 2 2

  21 d 1 d ( ) 2 d 2 d 2

  r r LE m V m V rt t mr

  .

  0)( rkrV ( )

  . 2.24 .

 • 99

  2.24

  V 22

  m 21

  LmkV .

  0E , 0/21 22 ELmk

  r . 22 /21 LmkE ,

  0dd t

  r

  kmLrc

  2 .

 • 100

  1

  ( ) m R . . . M , RR . . m 1037,6 6 R ,

  24 1098,5 M kg.

  2211 kg/Nm 10670,6 G .

  .

  R RGMmmE 21 2

  1

  , 02 E .

  021 2

  21 RGMmmEE .

  RGM 2 .

  2R

  GMg , 2gR .

  6

  2411

  1037,61098,510670,62

  m/s1,1 m/s 104 =11 km/s.

  R

  GM1

  RMG2

  2 12 2 .

 • 101

  2

  ( ) ) . ) ; . . kg 1099,1 30H M

  - m 1049,1 11 R . 365 .

  )

  skm 42

  sm102,4

  sm

  105,110210722 4

  11

  3011

  H

  HH

  RGM

  .

  ) ( ). . . ,

  skm 7,29s

  m360024365101,4922 11

  TR .

  . ,

  s

  km)7,297,43( .

  , , , .

  3 , 3 2 .

 • 102

  3

  , m , ( M ) , . , ( , ). ( ) . .

  22

  rMmGr

  m , rMmGmUKE 22

  1 .

  rMG 2 r

  MmGK 21 . UK 2

  1 ,

  rMmGU , . r

  MmGE 21 .

  .

  , r . r . , () .

  .

  2.8

  . , . , . , .

 • 103

  . . (International Standards Organization, ISO) (SI), . , . . , . g , Coriolis .

  ggg , , gg

  (

  ) () .

  g , , . .

  2.9

  1.

  0,)( 1

  Gr

  mGrV

  M , 24dd

  RM

  Sm , . 2.25.

 • 104

  2.25

  )(rV r . dR , x ,

  11

  d2d DRGmGdV . cos2222 RrrR , sinRD ,

  dsin2d2 Rr . dd rD .

  d2d rRGV .

  Rr 0 rR 1

  rR 2 .

  rR

  rR

  RGrV dr

  2)( ,

  RrrRrRrR

  MGrV

  0 ,1

  )()(12

  )(11

  .

  Rr Rr 1

  Rr 2

  Rr

  Rr

  RGrV dr

  2)( .

 • 105

  RrRrrRrR

  MGrV

  ,1

  )()(12

  )(11

  .

  . 0 .

  0 , Coulomb. 0 . .

  Coulomb ( Gauss) . Cavendish . , .

  2.

  (Big Bang), . , . M , . 2.26. ( ) , )(tR

 • 106

  2.26

  . () m .

  m , )(2 tR

  GMmF .

  m )(d

  d2

  2

  tRGM

  tR

  . tR

  dd ,

  mEtRGM

  tR

  )(dd

  21 2

  mERGM

  tR

  2

  dd

  21 mE .

  mE . . ,

  ).()(34 3 ttRM

  crtatR )()( , cr ,

 • 107

  (comoving) . )(ta . ,

  tata

  tRtR

  dd)(

  dd)( ,

  mcc EtatGrar )()(34

  21 2222 .

  )(12)(

  38

  22

  2

  tarE

  tGaa

  c

  m

  .

  Friedmann ( ) . . 0a ( ) . 0a . ( ). () mE .

  0mE , , 2a . 0mE ,

  )(ta

  0max cmrE

  GMa .

  0)(dd

  22

  2

  RGMrta

  tR

  c , ,0a .

  0mE . 0a t 0 .

  , ( ), . ( ) . ( ) .

  3. ()

  , , )(,)( rfFFerfF rr

  . ,

  22

  dd ,d

  dmr

  Lt

  tmrL . ()

 • 108

  , mrf

  rmL

  tr )(

  dd

  32

  22 . cr

  crr 0dd2

  tr , m

  rfrm

  L )(32

  2 .

  , () , () . xrr c , crx .

  0)()(d

  d3

  22

  m

  xrfxrm

  Ltx c

  c

  . Taylor

  x ,

  cc

  c

  c

  c rxr

  rx

  rxr

  311

  )(1 3

  3

  3

  3

  xrfrfxrf ccc )()()( , 0d

  d)(

  x

  c xfrf .

  0)]()(3[ xrfrfrxm ccc .

  0 Dxxm . 0D x , . 0D , .

  0)(3)( c

  cc rf

  rrfD . .

  0 ,)( kkrrf , .3

  2 .

  1 , 3 4 .

  4.

  3.

  : )(dddd22

  rftr

  trm

  , 0dddd 2 tmrt , rerfF

  )( .

  , , . ( ), ,

 • 109

  crr , 0dd

  2

  2

  tr . 2)( r

  GMmrf .

  , dd2 Ltmr .

  2322

  cc rGM

  rmL .

  0dd

  232

  22

  rGM

  rmL

  tr .

  xrr c , crx . x

  01)1(

  dd

  22

  33

  22

  ccc

  crxr

  GM

  rxrm

  Ltx . Taylor

  crx .

  c

  c

  rx

  rx

  311

  13

  , c

  c

  rx

  rx

  211

  12

  .

  02131dd

  23

  22

  cccc rx

  rGM

  rx

  rmL

  tx . crGMmL 22

  02131dd

  22

  2

  cccc rx

  rGM

  rx

  rGM

  tx , 0

  dd

  3

  2 x

  rGM

  tx

  c

  .

  3c

  r rGM .

  2dd

  cmrL

  t crGMmL 22 3d

  dc

  rGMt

  ,

  r . ( ) , , , .

  .

  5. Laplace-Runge-Lenz (LRL)

  0 ,)( ,)( 2 krkrV

  rkrf , (LRL)

  ( ), .

 • 110

  , rrmkLpA . r L

  p .

  .

  LRL Lenz . , Pauli Schroedinger, Heisenberg ( Born). Schroedinger .

  ,

  rrLpmk

  )(1 .

  mkA .

  trmp

  dd ,

  tp

  rrk

  tLprL

  dd ,0

  dd , 3

  .

  cbabcacba )()()( .

  A

  rtr

  rmk

  tr

  rmkprr

  rkrt

  rrmk

  tr

  rmk

  tLpLt

  ptA

  dd

  dd0)(

  dd

  dd

  dd

  dd

  dd

  232 .

  rtr

  rmk

  tr

  rmk

  trrrt

  rrrkmrt

  rrmk

  tr

  rmkprrpr

  rk

  tA

  dd

  dd

  dd

  dd

  dd

  dd)()(

  dd

  22

  323

  .

  rtr

  rmkrt

  rrrkm

  tA

  dd

  dd

  dd

  23

  . t

  rrtr

  tr

  trr

  dd2

  d)(d

  d)(d

  dd2

  22 .

  0dd

  dd

  dd

  23

  rt

  rrmk

  trr

  rkm

  tA

  .

  A

  , kmA .

  LRL . 2.27.

 • 111

  2.27

  rrrrLpmkrr )(1cos .

  )()()( bacacbcba

  2)()()( LLLprLLprrLp .

  rmkLr

  2cos mk

  Lr2

  )cos1( .

  )cos1(1 2 Lmk

  r . .

  . mkA . 0 , A

  ,

  . 2.26.

  . 21 22

  Emk

  L , E

  . EmLkmEmk

  LmkA 22222

  221 .

 • 112

  6.

  . , , , . . .

  , a ( ), a . a . () am . , .

  , , , , . . .

  . N , , )( ji rrF

  .

  g .

  jiNj

  jiii

  i rrFgmtrm

  ,...,2,1

  2

  2

  )(dd , Ni ,...,2,1 .

  , ir , ( ga ), ir

  . 2

  21 tgrr ii

  . jiji rrrr

  ,

  jiNj

  ji

  jiNj

  jiiii

  i rrFrrFgmgmtrm

  ,...,2,1

  ,...,2,1

  2

  2

  )()(dd .

  gmi

  . ( )

 • 113

  , . , .

  . . ( ) , , . , . , , . . . , .

  ( ) . , () .

  .

  , , , () . . , .

  , / , .

  .

 • 114

  )

  . . . 2.28 , , 1 2 . ( ) g . 1,2 z 0g . . .

  2.28

  . zz O,O , 1f . g z . 1, 2 g . 1,2 12z , . 2. ( 1,2) , ( 2 ) .

 • 115

  ,

  . czt 12 ,

  t . 2 gt

  cgz 12

  ( ). () Doppler , c ,

  212

  1

  21

  cgz

  c

  fff

  2

  1212 1 c

  gzff . g ,

  , 12 ff ( ), g 12 ff , .

  2

  1212 1 c

  VVff , 21,VV

  1,2 .

  z Doppler , .

  ( ) .

  . hfE , ,

  chf

  cEp . fch ,, Planck,

  .

  g gchfF 2 . c

  . tpF d

  d

  tf

  ch

  chfg

  dd

  2 . td

  tcz dd , zcg

  ff

  zf

  cfg dd ,

  dd

  22 ,

  1zz , 1ff , )(1ln )(ln 121

  112

  1zz

  cg

  fffzz

  cg

  ff

  . 2zz

  2ff .

  12 ff )1ln(1ln1

  12 xxfff

  , 1

  1

  12

  fffx .

 • 116

  ,

  212

  1

  12 )(c

  zzgf

  ff

  .

  . , g () 1m 1 ( . 2.28 , z ). 1f . 2m 2. . (

  ) 1 211 chfm 2 222 c

  hfm .

  ,

  222

  22

  22

  2121

  12

  21

  1222

  2112

  1 gzchfmc

  chfmgz

  chfmc

  chfmgzmcmgzmcm

  .

  2 12

  22

  21

  1

  2 )(11

  1

  czzg

  cgzcgz

  ff

  c

  VVff 1212 1 .

  )

  , . () . . , . ,

 • 117

  . .

  . . 2.29.

  2.29

  ( zx O ) . 0t ( ) , ),( 00 zx . , , zx O c , . xzO . .

  . .

 • 118

  () . . 2.30. ( )

  2.30

  . 0ry =. 0r . ( ) ,

  g 22 chfg

  cEgF

  .

  yF ( ) ( ), 0rx ,

  22/32200

  22/1220

  022

  02/122

  0

  02 c

  hfxr

  rGMchf

  xrr

  xrGM

  xrr

  chfgFy

  .

  M .

  )0( yp y ,

  xFccxFtFp yx

  yyy d1dd0 ,

  2/322

  02

  0 dxrx

  chf

  cGMrpy

 • 119

  pcrGM

  chf

  crGM

  xrx

  chf

  cGMrpy

  02

  002/322

  02

  0 22d2

  , 2chfp .

  20

  2tancr

  GMpp

  y .

  87,0 0,87/3600 . 1,75 , .

  .

  , .

  , . .

  7)

  ( 23 %) . . .

  , , () , ,

  r , , 0 r R

  0, R r .

  , , 0 r . 20 .

  ,

 • 120

  . 2.31. .

  2.31

  .

  , .

  ) ( m ) , .

  Frm

  2, Rr 23 /3

  4 rmrGF ,

  22 ,34 RrrG .

  ,Rr 23

  /34 rmRGF

  2 3 4 1 , 3

  G R r Rr

  .

 • 121

  r , , . 2.32 ( ). . 2.31 .

  2.32.

  ) .

  rrG 0 ,34 2

  Y2 .

  2 2 2Y 4 4 , 3 3

  G r G r r R

  2 2 3 2Y 4 4 / , 3 3

  G r G R m r r R .

  ( . 2.32) , r .

 • 122

  1. . , . 4 . 3 .

  : a .

  3.

  , , . . . , , , . .

  3.1

  .

 • 123

  3.1

  . ( ) . . 3.1

  B Ar r AB (3.1)

  B Ad d dd d dr r ABt t t

  . (3.2)

  AB

  ,

  d 0dABt

  ,

  B AB Ad dd dr rt t

  .

  ,

 • 124

  2 2

  A A B BA B A B2 2

  d d d d, , d d d d

  r ra a a at t t t

  . (3.3)

  , a . , .

  3.2

  .

  3.2

  , . , , . . . . 3.2 .

 • 125

  ddt .

  . XDC AB. x . H

  2

  2d d d, d d dt t t . (3.4)

  AB AB.

  3.3

  B . r C . 3.2 r .

  ddA At

  (3.5)

  ,

  ddr rt

  . (3.6)

  (DC) , (DC) e .

  2

  2

  d d d d d ( )d d d d d z

  r ra r e r rt t t t t . (3.7)

 • 126

  2d ( ) ( )d z r z z r

  a r e e re e et (3.8)

  2 2 nd dsin sin (DC) (DC)d dz

  a r e r e e e et t .(3.9)

  ze e sin

  ACB . 1.20, sinz re e e

  . , ze e

  n ze e e , . 3.2.

  ,

  2d

  d (DC) na e e

  t

  , (3.10)

  .

  3.4

  . . . .

  3.3

 • 127

  , A . 3.3 , , . .

  3.4

  . I II . 3.4. , ( ) III. 1B 2B II. 2B

  B1A1 2 1B A 2 2B A , II. . 2.4

  1 , , . , .. 1 1B C , . B1 A1 2A A1B1 2 3A B 2 1 II.

 • 128

  . . -, .

  , . () . . .

  , . . . 2.5. MI M I AA' BB . AIB, A'IB' , .

  3.5

  I AIA BIB' , = AIA' = BIB'. AIB = AIA' AB A'B' AIB A'IB' .

 • 129

  , ( ).

  . . , . ( ) .

  3.5

  3.6

  B Br r A , r AB

  . ,

  AA Bdd d,

  d d drr rr r r

  t t t

  . (3.11)

 • 130

  A BAV A

  A , BA

  A,

  BA AB . O, A, B

  . z . 2.6

  , ddt . , ()

  () () .

  .

  3.6

  . . . 3.7 A B A

  B

  . AB . .

  3.7

 • 131

  o ,

  OA A , o

  OA. o OB

  B . o 0

  . O , . A B(OA), (OB) . O .

  , .

  3.7

  . 3.6 ,

  2 22 2

  B AA BA2 2 2 2

  d dd d , d d d d

  r rr r a a at t t t

  (3.12)

  Aa BAa

  . ,

  BA c ca a e a e e

  ( ) AB r

  ce AB r

  . ,

  2

  2BA BA c

  d d , d d

  a r a rt t r

  . (3.13)

  .

 • 132

  ddt

  . .

  3.8

  I, II, . 3.8. . . 1A .

  1B .

  3.8

 • 133

  1 1O,A,B,A ,B , 1 1 1 1OA=OA =OB , AB=A B . O 1A,B,B ,

  C. 1OCA,OCB ,OCB OC 1 1AC=A C=B C. 1CA=CB=CB . 1 1 1ACB,A CB,A CB

  . 1 1ACB,A CB . ACB= OC A, B 1 1A ,B . , O I II OC . I II, , . . . = d/dt. , ( )t

  . ddt

  , .

  3.9

  , . 3.9, () OA. KC OA,

 • 134

  3.9

  . C O . , d

  drrt

  KOC

  OA, C. , (KC) . ,

  d d dd d d

  ra r rt t t , (3.14)

  , ddt .

  a C ( ) r r . KC, .

  3.10

  . .

 • 135

  3.10

  . 3.10 () I III. , , I II B B1 III. II III. B1 , . B1. B1 . ( ) , . . , . . . .

  . , , . C,

  C P CP . (3.15)

 • 136

  C, C ,

  ( P) P (

  ) CP

  . CP CPr

  CPr

  C. P

  . C ,

  CPPC P CP P CP CPddd d ( )

  d d d da a a a r r

  t t t t .(3.16)

  3.11

  , Ox'y'z', O'x'y'z' Oxyz Oxyz. Ox'y'z' , Oxyz , O'x'y'z' Oxyz Oxyz . O'x'y'z' ( ) Oxyz. .

  3.12

  G

  , ,

 • 137

  , . , . , . adG

  ( ) rdG

  , . , G

  . . G

  tdG

  ,

  (transport) . G

  rdG

  . "" . ,

  a r td =d +dG G G

  (3.17)

  , G

  ( ),

  . G

  ,

  a r t

  d d dd d dG G Gt t t

  . (3.18)

  ( ) . G

  .

  . , . , G

  ,

  t

  ddG Gt

  . (3.19)

 • 138

  a r

  d dd dG G Gt t

  . (3.20)

  .

  3.13

  . 3.11. M t r Oxyz. AB (O'x'y'z' t). t + dt 1M .

  3.11

 • 139

  1 1A B . Oxyz

  M 1M . AB

  1 1A B .

  , G

  r

  a r t

  d d d , OO O Md d dr r r rt t t

  . (3.21)

  r

  ddrt

  , OO

  ,

  rr r

  d dO Md drt t

  , (3.22)

  r

  O x y z . . 3.11 .

  a r t . (3.23)

  ( ) . , t

  . , O' , t O M r

  t O a r O, r r . (3.24)

  , ( ) ,

 • 140

  , ( ).

  3.14 , Coriolis

  , a r t .

  . ,

  a a r a t a(d ) (d ) (d ) (3.25)

  . 3.12 ,

  r a r r r t(d ) (d ) (d ) t a t r t t(d ) (d ) (d )

  (3.26)

  a t tr rr ta t r

  d d dd dd d d d dt t t t t

  . (3.27)

  , , ( ) , . , :

  tra r tt r

  ddd d

  a a at t

  , (3.28)

  , Coriolis ca

  ( Coriolis),

 • 141

  a r t ca a a a . (3.29)

  ,

  trct r

  ddd d

  at t

  . (3.30)

  Coriolis .

  rt

  ddt . 3.12. Oxyz

  .

  M t t + dt . AB 1 1A B . r

  M M t. t + dt r

  1 1A B M' . . r t(d )

  3.12

 • 142

  M' r . 3.12.

  r r

  t. ,

  r rddt (3.31)

  .

  . tr

  ddt . 3.13.

  t

  O'x'y'z'

  3.13

 • 143

  M , t.

  , O' ,

  t O r . (3.32)

  M ( ) dt M' M' t ,

  t O r . (3.33)

  ,

  r r(d ) ( ) MM dr r t . (3.34)

  t rr

  ddt . (3.35)

  rt

  ddt ,

  trc rt r

  dd 2( )d d

  at t

  . (3.36)

  ,

 • 144

  a r t ca a a a (3.37)

  a r t r2( )a a a .(3.38)

  r 0

  , Coriolis . Coriolis r

  . , 0 . c 0a

  , , a r ta a a

  . ta

  , . (. 3.13),

  t Od + ( )d

  a a r rt (3.39)

  a r O rd + ( ) 2( )d

  a a a r rt

  (3.40)

  a r O( + )r (3.41)

  ( )r . dd

  rt

  .

  3.15

  . . m

 • 145

  ,

  2

  2

  dd

  rF m mat

  .

  . , aa

  ( ) ra

  ( ). ,

  a r t ca a a a r a t ca a a a

  . (3.42)

  2

  ,

  r t cF ma ma ma t c rF ma ma ma

  .(3.43)

  t cF F ma ma :

  rF ma .(3.44)

  , . F

  F

  tma

  cma (

  ) . , F

  , . , . (, ) , 1 2 1 2( , )F F r r

  . ,

 • 146

  t Od ( )d

  a a r rt , (3.45)

  c r2a . (3.46)

  F

  ,

  t c

  O rd ( ) 2( )d

  F F ma ma

  F ma m r m r m at

  . (3.47)

  , , ,

  ( )r ) ( ) .

  3.16

  ( ) 0, d / d 0t , Oma

  . ,

  O rF ma F ma .(3.48)

  , Oma

  . Oa

  ( ), .

  , O 0a

  , r aF F ma ma . ,

  , ,

  ( ) . . a ra a

  (

 • 147

  ). .

  Foucault, .

  4.

  . .

  4.1

  , . ( ), 2i im r , im ir .

  . On , 2n i i

  iI m r . , 2n d

  V

  I r V

  . . ,

  2n dS

  I r S , 2n dL

  I r l (4.1)

  K, In M , In = M K2. K .

 • 148

  4.2 . 4.1. Cxyz C . n Cz x = l Cx. im Ai . A Bi i Cz. B Ci i Cz n . C Ai i Ai n. B A Ci i i

  4.1

  xCy. im n

  2(A C )i i im . ,

 • 149

  2n (A C )i i ii

  I m . (4.2)

  B A Ci i i

  2 2 2(A C ) (A B ) 2(A B ) cosi i i i i i il l ,

  2 2n (A B ) 2 (A B )cosi i i i i i ii i i

  I m l m l .(4.3)

  (A B )cosi i i ix ( ix Ai ). C z ,

  (A B )cos 0i i i ii i

  x ii

  m M ( ) 2

  c (A B )i i ii

  I m C z, 2n cI I Ml . , n Ml2, M l ( Steiner ). .

  4.3

  1.13 :

  2 2cm c1 1 .2 2 i ii

  T MV m

  M ci i , cmV . 3.10 , ,

 • 150

  c ci ir (4.4)

  . . ci iR iR i ( ). ,

  2 2 2cm1 12 2 i ii

  T MV m R . (4.5)

  , cI ,

  2c i ii

  I m R (4.6)

  ,

  2 2cm c1 12 2

  T MV I .(4.7)

  . . , , ( ) . .

 • 151

  4.4

  , O, ,

  i i ii

  L m r .(4.8)

  ,

  i ir , O. ,

  ( )i i ii

  L m r r .(4.9)

  Ox, Oy, Oz ir . ,

  .

  i i x i y i z

  x x y y z z

  r x e y e z ee e e

  (4.10)

  ,

  x y z

  i x y z

  e e er

  x y z

  (4.11)

  ( ) ( ) ( )i i x y i z i y z i x i z x i y ir e z y e x z e y x .(4.12)

  ,

 • 152

  2 2

  2 2

  2 2

  ( )

  + ( )

  + ( )

  x x i i i y i i i z i i ii i i

  y y i i i z i i i x i i ii i i

  z z i i i x i i i y i i ii i i

  L e m y z m x y m x z

  e m z x m y z m y x

  e m x y m z x m z y

  (4.13)

  2 2( )i i i x xxi

  m y z I I x.

  i i i xyi

  m x y I