θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ...

Click here to load reader

 • date post

  02-Apr-2019
 • Category

  Documents

 • view

  222
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of θωερτψυιοπασδφγηϕκλζξχϖβνµθωερτψ...

,

Kandidatuddannelsen i Socialt arbejde

4. Semester speciale, juni 2018

Aalborg Universitet

Michelle Futtrup Sejrup Johansen

Studienummer: 20161018

Anslag: 145.996

Vejleder: Mette Rmer

MichelleFuttrupSejrupJohansen

2

Abstract

The purpose of this thesis is to examine how the psychiatric diagnoses is

experienced from the perspective of the social workers, that work with people with

mental illnesses at a psychiatric facility home. The social workers have different

perspectives of how the diagnoses influence their work in neither a positive or

negative way. The diagnoses are today becoming the explanation of human suffering

and in a way they participate in defining the standards for acceptable behaviour in the

society.

In the thesis semi-structured interviews have been used as the method to

generate experiences about this topic from the view of five social workers. The

method has contributed that I could get the answers that I needed for answering my

issue and for staying open-minded while exploring the issue.

The results have shown that a few of the social workers in this thesis find that

the diagnosis often inhibit the work, because the people with the mental illness hide

behind the diagnosis and use it as an apology for their behaviour and for not

participating in the activities they need to while they are in rehabilitation.

The social workers find it difficult to handle the restrictions that the system of

diagnosis gives their work, because it doesnt seem to be relevant in the work with

relations, which they find more important in the rehabilitation of these kinds of

people.

Another result in the analysis shows, that the social workers isnt aware of the

fact of stigmatizing effect from them, but research shows that this group of social

workers are in risk of stigmatizing more than they think. It can affect the people with

mental illnesses and be a reason why they become their diagnosis.

Conclusively, this thesis indicates that the social workers at the facility home

seem to have a difficult work, because they have to have the abilities to switch

between to types of identities in their work the professional identity and the

institutional identity. Today the modern society is focusing at the social worker and

that they need to try to make the people as independent as possible and make them

take responsibilities for their own lives. The social workers must not be the expert and

take decisions for what is the best for these people. Instead the people with mental

illnesses have to make the decisions by them selves and find their own way through

their rehabilitation with the support from the social workers. But in the end that is

MichelleFuttrupSejrupJohansen

3

difficult, when the society makes restrictions for their work and they need to follow

these while making acceptable relations.

I hope that the findings of this thesis will be contributing the discussion about

the use of the psychiatric diagnoses and make awareness among the social workers

that work at these places and positions. I hope it will help the social workers to reflect

on their practise of work and think about stigmatizing in their work.

MichelleFuttrupSejrupJohansen

4

Indholdsfortegnelse

Abstract..................................................................................................................2

Indholdsfortegnelse................................................................................................4Indledning.............................................................................................................................................................6

Problemfelt............................................................................................................6Psykiatriensudviklingfrastatsligtilkommunaltregi.......................................................................6Diagnosticeringstilgangensforandringogforstelsenafpsykisklidelse.................................7Anvendelseafdiagnoseridag......................................................................................................................8Nrdiagnosenbliverstyrendeisocialpsykiatrien..............................................................................9Socialarbejderensrolleetskiftfraeksperttilfacilitator............................................................11Projektetsrelevansfordetsocialearbejde..........................................................................................13Problemformulering.......................................................................................................................................13

Formlsbeskrivelse.........................................................................................................................................13

Design..................................................................................................................14Kvalitativtcasestudie.....................................................................................................................................14Casebeskrivelseafbotilbuddet..................................................................................................................15Videnskabsteoretisktilgang..................................................................................16Ontologiogepistemiologi.............................................................................................................................16Epistemiologihermeneutikken..............................................................................................................16FortolkninggennemKvaleogBrinkmanntrefortolkningsniveauer........................................18Diskussionafepistemiologi-hermeneutikoginteraktionisme..................................................18Abduktivtilgang...............................................................................................................................................19

Teori.....................................................................................................................19Stigmateorien....................................................................................................................................................20Institutionelleidentiteter-fraeksperttilfacilitator........................................................................22Botilbudsomentotalinstitution..............................................................................................................23Teoriernesvidenskabsteoretiskeposition...........................................................................................23Goffmansvidenskabsteoretiskeposition...............................................................................................23InstitutionelleidentiteterafJrvinenogMik-Meyer.......................................................................24

Andetvalgafteori............................................................................................................................................24Metode................................................................................................................25Litteratursgning.............................................................................................................................................25Dataindsamling.................................................................................................................................................25Detkvalitativeforskningsinterview........................................................................................................25Etiskeovervejelseriforbindelsemedinterviewene........................................................................26Inklusionskriterierforudvlgelseafinformanter...........................................................................27Rekrutteringafinformanter........................................................................................................................28Interviewguiden...............................................................................................................................................28Interviewene......................................................................................................................................................28Prsentationafdefeminformanter.......................................................................................................29Databearbejdning............................................................................................................................................29Transskription...................................................................................................................................................29Farvekodning.....................................................................................................................................................30Meningskategorisering..................................................................................................................................30Meningsfortolkning.........................................................................................................................................31

MichelleFuttrupSejrupJohansen

5

Analyse...........................................................................................................