· PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ...

of 64 /64
ΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo του προς τους υπαλλήλους της εταιρείας ο Michael Dell, τροδοφοτώ- ντας -απολύτως δικαιολογηµένα- σενάρια κάθε τύπου. Ύστε- ρα από µερικές ηµέρες τα σενάρια έγιναν συγκεκριµένα, και οι διαρρέουσες φήµες έκαναν λόγο για επέκτα- ση της Dell στο retail, για τη δηµιουργία δεσµών µε το παραδοσιακό κανάλι και για πολλά ακόµα. Έτσι, ο επικεφαλής και ιδρυτής της εταιρείας α- ποφάσισε να βγει επισήµως και να τα επιβεβαιώ- σει όλα σε µία άκρως αποκαλυτπική συνέντευξή του! Έχουµε και λέµε, λοιπόν: Αθόρυβα αλλά γρήγορα, τα έσοδα της Dell που προέρχονται από συνεργάτες (η εταιρεία τους ο- νοµάζει solutions providers) αποτέλεσαν τον πλέ- ον αυξανόµενο τοµέα της. Μόνο στην αγορά της Β. Αµερικής τα εν λόγω έσοδα έφτασαν τα $4 δις, ενώ υπάρ- χουν ολόκληρες χώρες στις οποίες η Dell δραστηριοποιεί- ται µόνο µέσω στρατηγικών συνεργατών. Η εταιρεία θα επεκταθεί στο retail (ενδεχοµένως θα δοκι- µάσει και ένα δικό της concept store στο Τέξας) και, µάλι- στα, όχι µόνο στην Αµερική, αλλά και σε πολλές ακόµη µε- γάλες χώρες τα επόµενα τρίµηνα. Μη θέλοντας να αποκα- λύψει περισσότερα, ο επικεφαλής της Dell συµπλήρωσε µε νόηµα: “So stay tuned”. Ο κ. Dell αποκάλυψε επίσης ότι η εταιρεία αρχίζει να τυπο- ποιεί και να οργανώνει τον τρόπο µε τον οποίο θα συνεργά- ζεται µε partners για την προώθηση των προϊό- ντων της. Αναφέρθηκε µάλιστα, µεαξύ άλλων, σε πρόγραµµα συνεργατών, λογότυπο για εξουσιο- δοτηµένους συνεργάτες κ.λπ. Στο πλαίσιο του ο- µοσπονδιακού προγράµµατος που διαθέτει η ε- ταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη και η καταγραφή των διαφόρων συµφωνιών (deal registration). Συνολικά, η εταιρεία θα εξετάσει διάφορα στοι- χεία που σχετίζονται µε την επιλογή και τη χρή- ση συνεργατών και, επειδή η ευκαιρία ανάπτυξης είναι σαφής, θα το πράξει πολύ γρήγορα. Αν και δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσηµο χρονοδιάγραµµα, ε- ξελίξεις θα πρέπει να αναµένονται ενδεχοµένως ακόµη και τη στιγµή που θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές. Συνέχεια στη σελ. 3. Διαβάστε επίσης για τα σχέδια της Dell Ελλάς για την αγορά των µικροµεσαίων, στη σελ. 24. ΤΕΥΧΟΣ 20 ΜΑΪΟΣ 2007 Dell channel partners; Γιατί όχι! Ανάλυση Τηλεφωνία και κανάλι. Μία σχέση αγάπης και µίσους που απαιτεί προσοχή, αλλά κρύβει και ευκαιρίες. Διαβάστε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση του Δηµήτρη Μαλλά. σελ. 30 ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÓÔÇ ÓÅË. 27 Επιχειρείν Νέα δεδοµένα δηµιουργεί η απαίτηση για απόδειξη της επάρκειας των δικαιούχων σε θέµατα project management για την περίοδο 2007-2013. Το θέµα αναλύει ο Θεοφάνης Γιώτης. σελ. 54 Νέα & Τάσεις Ο Γιάννης Σύρρος, γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, παρουσιάζει την εικόνα της ελληνικής αγοράς υπολογιστών για το πρώτο τρίµηνο του 2007 µε βάση τα στοιχεία της IDC. σελ. 12 Partners Forum Από τη Ρόδο µέχρι την Κίνα και από τη Γερµανία µέχρι την Τυνησία, παρακολουθήσαµε από κοντά όλα τα µεγάλα events του µήνα και σας ενηµερώνουµε για τις εξελίξεις. σελ. 44 Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι επίσης, ακόµη και άκρως επιτυχηµένα µοντέλα πωλήσεων όπως αυτό της Dell, που έχουν αφήσει εποχή. Ο ίδιος ο Michael Dell αποκαλύπτει το επόµενο βήµα για την εταιρεία, που προσδοκά να αλλάξει (ξανά) τα δεδοµένα. HOW TO SELL Antivirus Νέοι τύποι απειλών κάνουν την εµ- φάνισή τους κυριολεκτικά κάθε στιγ- µή που περνά, δηµιουργώντας (και δι- ατηρώντας) µία αγορά σε διαρκή ανά- πτυξη. Δείτε πώς µπορείτε να αξιοποι- ήσετε αυτήν την ευκαιρία. σελ. 32 Digital Sima Αποκλειστική συνέντευξη µε τον επι- κεφαλής της Digital Sima στην Ελλά- δα Δηµήτρη Στεφανόπουλο. Ο κ. Στε- φανόπουλος µιλά για την εταιρεία και τους συνεργάτες της, το παρελθόν, αλλά και το µέλλον. σελ. 26 ΑΝΑΛΥΣΗ Áõôü ôï îÝñáôå; Η Dell έχει που- λήσει περίπου 25 εκατ. εκτυπωτές και θα επενδύσει περαιτέρω σε αυ- τήν την αγορά. Αναµένονται νέοι έγρωµοι laser.

Embed Size (px)

Transcript of · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ...

Page 1: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo

ΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo του προς τους υπαλλήλους της εταιρείας ο Michael Dell, τροδοφοτώ-ντας -απολύτως δικαιολογηµένα- σενάρια κάθε τύπου. Ύστε-ρα από µερικές ηµέρες τα σενάρια έγιναν συγκεκριµένα, και οι διαρρέουσες φήµες έκαναν λόγο για επέκτα-ση της Dell στο retail, για τη δηµιουργία δεσµών µε το παραδοσιακό κανάλι και για πολλά ακόµα. Έτσι, ο επικεφαλής και ιδρυτής της εταιρείας α-ποφάσισε να βγει επισήµως και να τα επιβεβαιώ-σει όλα σε µία άκρως αποκαλυτπική συνέντευξή του! Έχουµε και λέµε, λοιπόν: Αθόρυβα αλλά γρήγορα, τα έσοδα της Dell που

προέρχονται από συνεργάτες (η εταιρεία τους ο-νοµάζει solutions providers) αποτέλεσαν τον πλέ-ον αυξανόµενο τοµέα της. Μόνο στην αγορά της Β. Αµερικής τα εν λόγω έσοδα έφτασαν τα $4 δις, ενώ υπάρ-χουν ολόκληρες χώρες στις οποίες η Dell δραστηριοποιεί-ται µόνο µέσω στρατηγικών συνεργατών. Η εταιρεία θα επεκταθεί στο retail (ενδεχοµένως θα δοκι-

µάσει και ένα δικό της concept store στο Τέξας) και, µάλι-στα, όχι µόνο στην Αµερική, αλλά και σε πολλές ακόµη µε-

γάλες χώρες τα επόµενα τρίµηνα. Μη θέλοντας να αποκα-λύψει περισσότερα, ο επικεφαλής της Dell συµπλήρωσε µε νόηµα: “So stay tuned”. Ο κ. Dell αποκάλυψε επίσης ότι η εταιρεία αρχίζει να τυπο-

ποιεί και να οργανώνει τον τρόπο µε τον οποίο θα συνεργά-ζεται µε partners για την προώθηση των προϊό-ντων της. Αναφέρθηκε µάλιστα, µεαξύ άλλων, σε πρόγραµµα συνεργατών, λογότυπο για εξουσιο-δοτηµένους συνεργάτες κ.λπ. Στο πλαίσιο του ο-µοσπονδιακού προγράµµατος που διαθέτει η ε-ταιρεία έχει ξεκινήσει ήδη και η καταγραφή των διαφόρων συµφωνιών (deal registration).Συνολικά, η εταιρεία θα εξετάσει διάφορα στοι-χεία που σχετίζονται µε την επιλογή και τη χρή-ση συνεργατών και, επειδή η ευκαιρία ανάπτυξης είναι σαφής, θα το πράξει πολύ γρήγορα. Αν και

δεν έχει ανακοινωθεί κάποιο επίσηµο χρονοδιάγραµµα, ε-ξελίξεις θα πρέπει να αναµένονται ενδεχοµένως ακόµη και τη στιγµή που θα διαβάζετε αυτές τις γραµµές.Συνέχεια στη σελ. 3.Διαβάστε επίσης για τα σχέδια της Dell Ελλάς για την αγορά των µικροµεσαίων, στη σελ. 24.

ΤΕΥΧΟΣ 20 ΜΑΪΟΣ 2007

Dell channel partners; Γιατί όχι!

ΑνάλυσηΤηλεφωνία και κανάλι. Μία σχέση αγάπης και µίσους που απαιτεί προσοχή, αλλά κρύβει και ευκαιρίες. Διαβάστε την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα ανάλυση του Δηµήτρη Μαλλά. σελ. 30

ËÅÐÔÏÌÅÑÅÉÅÓ ÓÔÇ ÓÅË. 27

ΕπιχειρείνΝέα δεδοµένα δηµιουργεί η απαίτηση για απόδειξη της επάρκειας των δικαιούχων σε θέµατα project management για την περίοδο 2007-2013. Το θέµα αναλύει ο Θεοφάνης Γιώτης. σελ. 54

Νέα & ΤάσειςΟ Γιάννης Σύρρος, γενικός διευθυντής του ΣΕΠΕ, παρουσιάζει την εικόνα της ελληνικής αγοράς υπολογιστών για το πρώτο τρίµηνο του 2007 µε βάση τα στοιχεία της IDC. σελ. 12

Partners ForumΑπό τη Ρόδο µέχρι την Κίνα και από τη Γερµανία µέχρι την Τυνησία, παρακολουθήσαµε από κοντά όλα τα µεγάλα events του µήνα και σας ενηµερώνουµε για τις εξελίξεις. σελ. 44

Οι καιροί αλλάζουν, οι άνθρωποι επίσης, ακόµη και άκρως επιτυχηµένα µοντέλα πωλήσεων όπως αυτό της Dell, που έχουν αφήσει εποχή.Ο ίδιος ο Michael Dell αποκαλύπτει το επόµενο βήµα για την εταιρεία, που προσδοκά να αλλάξει (ξανά) τα δεδοµένα.

HOW TO SELLAntivirusΝέοι τύποι απειλών κάνουν την εµ-φάνισή τους κυριολεκτικά κάθε στιγ-µή που περνά, δηµιουργώντας (και δι-ατηρώντας) µία αγορά σε διαρκή ανά-πτυξη. Δείτε πώς µπορείτε να αξιοποι-ήσετε αυτήν την ευκαιρία. σελ. 32

Digital SimaΑποκλειστική συνέντευξη µε τον επι-κεφαλής της Digital Sima στην Ελλά-δα Δηµήτρη Στεφανόπουλο. Ο κ. Στε-φανόπουλος µιλά για την εταιρεία και τους συνεργάτες της, το παρελθόν, αλλά και το µέλλον. σελ. 26

ΑΝΑΛΥΣΗ

Áõôü ôï îÝñáôå;

Η Dell έχει που-λήσει περίπου 25 εκατ. εκτυπωτές και θα επενδύσει περαιτέρω σε αυ-τήν την αγορά.Αναµένονται νέοι έγρωµοι laser.

EXOFYLLO.indd 1EXOFYLLO.indd 1 17/5/2007 10:09:11 ìì17/5/2007 10:09:11 ìì

Page 2: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 3: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 4: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 5: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 6: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 7: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 8: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 9: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 10: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 11: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 12: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 13: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 14: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 15: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 16: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 17: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 18: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 19: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 20: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 21: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 22: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 23: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 24: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 25: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 26: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 27: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 28: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 29: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 30: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 31: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 32: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 33: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 34: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 35: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 36: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 37: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 38: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 39: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 40: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 41: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 42: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 43: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 44: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 45: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 46: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 47: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 48: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 49: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 50: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 51: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 52: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 53: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 54: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 55: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 56: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 57: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 58: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 59: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 60: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 61: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 62: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 63: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo
Page 64: · PDF fileΤΟ DIRECT ΜΟΝΤΕΛΟ αποτέλεσε επανάσταση, αλλά όχι θρησκεία, σηµειώνει στο περίφηµο πλέον memo