Οδηγιεσ Εγκαταστασησ Dimplex Deh

download Οδηγιεσ Εγκαταστασησ Dimplex Deh

of 22

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγιεσ Εγκαταστασησ Dimplex Deh

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  1/22

  MontageanweisungInstallation instructions

  Manuel de montage

  Gebruiksaanwijzing

  Instrucciones de instalacin

  Instrukcja montau

  DEH 1802 / DEH 2102 / DEH 2402

  Durchlauferhitzer

  Instantaneous water heater

  Chauffe-eau instantan

  Doorstroom heetwaterapparaatCalentador de paso continuo

  Podgrzewacz przepywowy

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  2/22

  2

  Montieren Sie den Durchlauferhitzer, wie im Bildteilbeschrieben. Beachten Sie die Hinweise im Text.

  Sicherheitshinweise

  Der Durchlauferhitzer darf nur von einem Fachmannangeschlossen und in Betrieb genommen werden.

  Die gesetzlichen Vorschriften des jeweiligen Landes, desrtlichen Elektrizitts-Versorgungsunternehmens und desWasserwerkes mssen eingehalten werden.

  Der Durchlauferhitzer ist ein Gert der Schutzklasse I

  und muss

  an den Schutzleiter angeschlossen werden.

  Das Gert muss dauerhaft an festverlegte Leitungenangeschlossen werden.

  Zur Erfllung der einschlgigen Sicherheitsvorschriftenmuss installationsseitig eine allpolige Trennvorrichtungvorhanden sein. Die Kontaktffnung muss mindestens3 mm betragen.

  Der Durchlauferhitzer ist nur fr den geschlossenen(druckfesten) Betrieb geeignet.

  Armaturen mssen fr den Betrieb mit geschlossenen(druckfesten) Durchlauferhitzern zugelassen sein.

  Den Durchlauferhitzer nur an eine Kaltwasserleitunganschlieen.

  Der Durchlauferhitzer ist fr den Anschluss an DVGW-geprfte Kunststoffrohre geeignet.

  Den Durchlauferhitzer nur in einem frostfreien Raum

  installieren.

  Das elektrische Anschlusskabel vor der Montagespannungslos machen und die Wasserzuleitungabsperren!

  Den Elektroanschluss erst nach dem Wasseranschlussdurchfhren.

  In der Rckwand nur die ffnungen herstellen, diefr die Montage bentigt werden. Bei erneuter Montagemssen die unbenutzten ffnungen wasserdicht ver-schlossen werden.

  Spannungsfhrende Teile drfen nach der Montage nichtmehr berhrbar sein.

  Montage

  Auspacken/Haube abnehmen

  Gert auspacken und auf Transportschden kontrollieren.

  Verpackung und gegebenenfalls Altgert umweltgerechtentsorgen.

  Montagevorbereitung

  Wandmontage

  Der Durchlauferhitzer muss fest an der Wand montiertwerden. Befestigen Sie ihn gegebenenfalls an den unterenStellschrauben.

  Der Wandabstand ist variabel. So knnen Unebenheitender Wand ausgeglichen werden.

  Die Tlle muss das Anschlusskabel eng umschlieen.

  Wird sie bei der Montage beschdigt, mssen die Lcherwasserdicht verschlossen werden.

  Wasseranschluss

  Der Durchlauferhitzer muss entlftet werden. DazuWarmwasserhahn ganz ffnen und das Gert 1 Minutedurchsplen.

  Elektroanschluss

  Die Netzanschlussklemme kann oben oder unten montiertwerden. Die Ummantelung des Anschlusskabels mussmindestens 40 mm in das Gert hineinragen.

  Inbetriebnahme

  Prfen Sie, ob bei niedrigem Wasserleitungsdruck dieStufe II selbst beim gleichzeitigen Zapfen an mehrerenKaltwasserhhnen einschaltet. Wenn nicht, entfernen Sieden Durchflussbegrenzer (siehe Zusatzinformation A).

  Erklren Sie dem Benutzer die Bedienung desDurchlauferhitzers.

  Trennen Sie die bentigte Sprachversion aus derGebrauchsanweisung. Sie kann in der aufklappbarenBedienblende des Durchlauferhitzers aufbewahrt werden.

  Zusatzinformationen

  Schaltet der Durchlauferhitzer aufgrund von zu geringemWasserdruck in Ihrer Hausinstallation nicht auf volleLeistung, entfernen Sie den Durchflussbegrenzer (

  Bild A

  ).

  Vorrangschaltung fr die Kombination mit Elektro-Speicherheizgerten (

  Bild B

  ).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  DE

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  3/22

  3

  Technische Daten

  * Hierzu kommt noch der Druckabfall an der Mischbatterie

  Sonderzubehr

  Rohrbausatz DLE 02RBS

  : Zur Verwendung desDurchlauferhitzers als Untertischgert.

  Vorrangschalter (Lastabwurfrelais):Fr den Betrieb mit Vorrangschaltung.

  Montageset DLE 02AP

  : Fr Aufputzinstallation.

  Nennleistung

  [kW] 18 21 24

  Nennspannung

  400 V3~ 400 V3~ 400 V3~

  Sparstellung I

  [kW]1. Stufe 6 7 8

  2. Stufe 12 14 16

  Starkheizung II

  [kW]

  1. Stufe 9 10,5 12

  2. Stufe 18 21 24

  Einschaltpunkt

  [l/min]

  1. Stufe 4,0 4,5 5,0

  2. Stufe 5,0 5,8 6,6

  Mischwasser bei Nennleistung

  [l/min]von ca. 38 C 9,9 11,6 13,2

  von ca. 50 C(Zulauftemperatur 12 C) 6,8 7,9 9,1

  Mindestfliessdruck am Gert*

  [MPa (bar)]

  mit Durchflussbegrenzer 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  ohne Durchflussbegrenzer 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Einsatzbereich in WssernSpezifischer elektrischer Widerstand bei 15 C

  [

  cm]

  1300

  1300

  1300

  Nenndruck

  [MPa (bar)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)

  Maximal zulssige Zulauf-Temperatur

  [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  DE

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  4/22

  4

  Assemble the instantaneous water heater as shown inthe illustrations. Observe the information in the text.

  Safety information

  The instantaneous water heater must only beconnected and started up by an s technician.

  The statutory regulations of the respective country, as wellas those of the local electricity and water suppliers mustbe adhered to.

  The instantaneous water heater is an appliance of protec-tion class I

  and must

  be connected to the protective earthconductor.

  The unit have to be connected durably to the mainselectricity supply via an all pole disconnecting device withcontact gap must be at least 3 mm.

  The instantaneous water heater is suitable for enclosed(pressurised) operation only.

  The tap fittings must be permitted for operation withenclosed (pressurised) instantaneous water heaters.

  The instantaneous water heater must only be connectedto a cold-water pipe.

  The instantaneous water heater is suitable for connectionto DVGW-tested plastic pipes.

  The instantaneous water heater must only be installedin a frost-free room.

  Prior to installation, the electric connecting cable

  must be disconnected from the mains voltage andthe water supply cut off!

  Only connect the electric supply after the water supply.

  When making holes in the rear panel, only make thenumber of holes required for installation. If the applianceis reinstalled, any holes that are not used must be madewatertight.

  Live components must not be touched subsequent toinstallation.

  Assembly

  Unpacking/removing thehousing cover

  Unpack the appliance and check for transportation

  damage.

  Dispose of the packaging and, where applicable, the oldappliance, in an environmentally conscious manner.

  Preparation for assembly

  Wall-mounted assembly

  The instantaneous water heater must be fitted securely tothe wall. If required, secure the appliance using the loweradjusting screws.

  The distance from the wall is variable. This allows you to

  compensate for any unevenness in the wall surface.

  The sleeve in the rear panel must fit tightly round the con-nection cable. If the sleeve is damaged during installation,the holes must be sealed water-tight.

  Water supply

  The flow-through heater must be vented. Open the warmwater tap completely and allow to flow through for oneminute.

  Electric supply

  The mains connection terminal can either be mounted

  above or below. At least 40 mm of the connecting cordsinsulating jacket must be clamped inside the appliance.

  Startup

  At low water pipe pressure, check whether the II settingswitches on even when water is drawn from several cold-water taps simultaneously. If not, remove the flow limiter(refer to additional information A).

  Instruct the user with regard to the operation of theinstantaneous water heater.

  Separate the required language version from the rest ofthe operating instructions. This can be kept in the swing-

  out control panel of the instantaneous water heater.

  Additional information

  If the water pressure of the interior system is low, do notoperate the instantaneous water heater at full power, butremove the flow limiter (

  Fig. A

  ).

  Priority circuit for the combined operation of electricstorage heaters (

  Fig. B

  ).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  GB

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  5/22

  5

  Specif ications

  * Plus any pressure loss at the tap mixer

  Special accessories

  DLE 02RBS

  Pipe set: When using the instantaneouswater heater as a built-under appliance.

  Priority switch (load reducing relay):For operation with the priority circuit.

  DLE 02AP Mounting set: For surface-mount installation.

  Rated power

  [kW] 18 21 24

  Rated voltage

  400 V3~ 400 V3~ 400 V3~

  Economy setting I

  [kW]1st stage 6 7 8

  2nd stage 12 14 16

  Intensive setting II [kW]

  1st stage 9 10.5 12

  2nd stage 18 21 24

  Switch-on point [l/min]

  1st stage 4.0 4.5 5.0

  2nd stage 5.0 5.8 6.6

  Mixed water at rated power [l/min]approx. 38 C 9.9 11.6 13.2

  approx. 50 C(supply temperature 12 C) 6.8 7.9 9.1

  Minimum flow pressure of appliance* [MPa (bar)]

  with flow limiter 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  without flow limiter 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Operative range in watersof specific electric resistance at 15 C

  [cm] 1300 1300 1300

  Rated pressure [MPa (bar)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)

  Maximum permissible supply temperature [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  GB

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  6/22

  6

  Montez le chauffe-eau instantan en suivant lesindications portes sur les figures. Respectez lesconsignes du texte.

  Consignes de scurit Seul un installateur agr est autoris raccorder et

  mettre en marche le chauffe-eau instantan.

  Respectez les prescriptions lgales en vigueur dansvotre pays ainsi que celles dictes par les compagnieslocales/nationales distributrices dlectricit et deau etapplicables dans votre localit.

  Le chauffe-eau instantan est un appareil qui rpond laclasse de protection I. Il doittre raccord au fil de terre.

  Lappareil doit tre raccord de manire durable et nonprovisoire une tuyauterie fixe.

  Afin de respecter les prescriptions de scuritapplicables, linstallation doit comporter un dispositif decoupure tous ples. Lespace coupe-circuit entre lescontacts doit slever 3 mm minimum.

  Le chauffe-eau est conu uniquement pour fonctionneren circuit ferm (rsistant la pression).

  La robinetterie doit pouvoir sutiliser avec des chauffe-eau ferms (rsistant la pression).

  Raccordez le chauffe-eau uniquement une conduitedeau froide.

  Le chauffe-eau peut sutiliser avec de la tuyauterie enmatire plastique approuve DVGW.

  Installez le chauffe-eau uniquement dans un local nonexpos au gel.

  Avant le montage, mettez le cble dalimentationlectrique hors tension et coupez larrive deau.

  Procdez dabord au raccordement de leau, puis auraccordement lectrique.

  Pratiquez dans la paroi arrire uniquement lesouvertures ncessaires au montage. Si vous refaites lemontage, bouchez les ouvertures inutilises afin de lesrendre tanches.

  Une fois le montage termin, les pices

  lectroconductrices doivent tre impossibles toucher.

  Montage

  Dballage/Enlvement ducapot

  Dballez lappareil et vrifiez sil na pas subi de dgts

  pendant le transport.

  Eliminez lemballage et, le cas chant, lancien appareilen respectant lenvironnement.

  Prparation du montage

  Montage mural Le chauffe-eau instantan doit tre solidement mont

  contre le mur. Le cas chant, fixez-le au moyen des visde rglage infrieures.

  Lcart par rapport au mur est variable. Vous pouvez

  ainsi compenser les ingalits du mur. La gaine doit bien enserrer le cordon dalimentation.

  Si elle a t endommage pendant le montage, bouchezles trous pour les rendre tanches leau.

  Raccordement de leau Le chauffe-eau doit tre purg. Pour ce faire, ouvrir

  compltement le robinet deau chaude et laisser leauscouler pendant une minute.

  Branchement lectrique La borne de branchement au secteur peut tre monte en

  haut ou en bas. La gaine du cble dalimentation doitpntrer au moins de 40 mm dans lappareil.

  Mise en service Par faible pression deau, vrifiez si la position II

  senclenche automatiquement lorsque plusieurs robinetsdeau froide sont ouverts simultanment. Si elle nesenclenche pas, enlevez le limiteur de dbit (voir lesinformations supplmentaires A).

  Expliquez lutilisateur le fonctionnement du chauffe-eauinstantan.

  Slectionnez dans la notice dutilisation la version dans la

  langue approprie puis dtachez-la. Vous pouvez laranger dans le bandeau de commande dpliant duchauffe-eau instantan.

  Informationssupplmentaires

  Si votre installation domestique prsente une pressiondeau faible et si, pour cette raison, le chauffe-eau ne peutpas fonctionner pleine puissance, enlevez le limiteur dedbit (Figure A).

  Circuit commutateur prioritaire si le chauffe-eau doit

  tre combin des appareils de chauffage lectrique accumulation (Figure B).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  FR

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  7/22

  7

  Donnes techniques

  * Lui ajouter la perte de pression au mitigeur

  Accessoires en option

  Tuyauterie de montage en kit DLE 02RBS : permetdutiliser le chauffe-eau sous lvier.

  Interrupteur de priorit (relais de dlestage brusque) :pour lexploitation avec une commutation prioritaire.

  Kit de montage DLE 02AP: pour une installation surcrpi.

  Puissance nominale [kW] 18 21 24

  Tension nominale 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~

  Rglage Economie I [kW]1re position 6 7 8

  2me position 12 14 16

  Chauffage intensif II [kW]

  1re position 9 10,5 12

  2me position 18 21 24

  Point denclenchement [l/min]

  1re position 4,0 4,5 5,0

  2me position 5,0 5,8 6,6

  Eau mlange la puissance nominale [l/min]38 C env. 9,9 11,6 13,2

  50 C env.(eau arrivant une temprature de 12 C) 6,8 7,9 9,1

  Pression dcoulement minimum dans lappareil* [MPa (bar)]

  avec limiteur de dbit 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  sans limiteur de dbit 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Rayon daction dans leauRsistance lectrique spcifique 15 C

  [cm] 1300 1300 1300

  Pression nominale [MPa (bar)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)

  Temprature maximale admissible lentre [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  FR

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  8/22

  8

  Monteer het doorstroom heetwaterapparaat volgens deafbeeldingen. Volg de instructies in de tekst op.

  Vei l igheidsvoorschrif ten

  Het doorstroom heetwaterapparaat mag uitsluitenddoor een installateur aangesloten en in gebruikworden genomen.

  De wettelijke voorschriften van het betreffende land, vanhet plaatselijke energiebedrijf en van hetwaterleidingbedrijf opvolgen.

  Het doorstroom heetwaterapparaat is een apparaat vanbeschermklasse Ien moetworden aangesloten op eenaardleiding.

  Het toestel moet duurzaam op vast genstalleerdeleidingen worden aangesloten.

  Om te voldoen aan de geldende veiligheidsvoorschriftenmoet de installatie zijn voorzien van een stroomonder-breker voor alle polen. De contactopening moet minimaal3 mm bedragen.

  Het apparaat is uitsluitend geschikt voor gesloten(drukvast) gebruik.

  Armaturen moeten goedgekeurd zijn voor gebruik metgesloten (drukvaste) doorstroom heetwaterapparaten.

  Het doorstroom heetwaterapparaat uitsluitend aansluitenop een koudwaterleiding.

  Het doorstroom heetwaterapparaat is geschikt vooraansluiting op goedgekeurde kunststof buizen.

  Het doorstroom heetwaterapparaat uitsluitendinstalleren in een vorstvrije ruimte.

  De elektrische aansluitkabel voor de montagespanningsloos maken en de wateraanvoer afsluiten!

  De elektrische aansluiting pas uitvoeren nadat het wateris aangesloten.

  Maak in de achterzijde uitsluitend gaten die nodig zijnvoor de montage. Als het apparaat opnieuw wordtgemonteerd, moeten de ongebruikte gaten waterdichtworden afgesloten.

  Onder spanning staande onderdelen mogen na de

  montage niet meer aangeraakt kunnen worden.

  Montage

  Uitpakken/kap verwijderen Het apparaat uitpakken en controleren op transport-

  schade.

  De verpakking en eventueel het oude apparaat opmilieuvriendelijke wijze afvoeren.

  Montagevoorbereiding

  Montage op de muur Het doorstroom heetwaterapparaat moet vast op de

  muur worden gemonteerd. Bevestig het apparaateventueel aan de onderste stelschroeven.

  De afstand tot de muur is variabel. Zo kunnenoneffenheden van de muur worden gecompenseerd.

  De tule moet de aansluitkabel nauw omsluiten. Als detule beschadigd raakt tijdens de montage, moeten degaten waterdicht worden afgesloten.

  Wateraansluiting Het doorstroomtoestel moet worden ontlucht.

  Open daarvoor de warmwaterkraan helemaal en spoel hettoestel gedurende n minuut door.

  Elektro-aansluiting De netaansluitklem kan boven of beneden gemonteerd

  worden. De mantel van de aansluitkabel moet minstens

  40 mm in het toestel naar binnen steken.

  Ingebruikneming Controleer of bij een lage waterleidingdruk stand II ook

  wordt ingeschakeld wanneer er water uit meerderekoudwaterkranen wordt afgetapt. Als dit niet het geval is,verwijdert u de doorstroombegrenzer (zie de aanvullendeinformatie A).

  Leg de gebruiker uit hoe het doorstroomheetwaterapparaat wordt bediend.

  Haal de gewenste taalversie uit de gebruiksaanwijzing.U kunt deze bewaren in het uitklapbare bedieningspaneel

  van het doorstroom heetwaterapparaat.

  Aanvullende informatie Als het doorstroom heetwaterapparaat wegens een te

  lage waterdruk in de huisinstallatie niet het volledigevermogen bereikt, verwijdert u de doorstroombegrenzer(afbeelding A).

  Voorrangsschakeling voor de combinatie met elektrischeboilers (afbeelding B).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  NL

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  9/22

  9

  Technische gegevens

  * Dit is exclusief de drukvermindering bij de mengkraan

  Speciaal toebehoren

  Buizenmontageset DLE 02RBS: voor gebruik van hetdoorstroom heetwaterapparaat als keukenboiler.

  Voorrangschakelaar (ontlastrelais):Voor bedrijf met voorrangschakeling.

  Montageset DLE 02AP: Voor opbouwmontage.

  Nominaal vermogen [kW] 18 21 24

  Nominale spanning 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~

  Spaarstand I [kW]1e stand 6 7 8

  2e stand 12 14 16

  Intensieve verwarming II [kW]

  1e stand 9 10,5 12

  2e stand 18 21 24

  Inschakelpunt [l/min]

  1e stand 4,0 4,5 5,0

  2e stand 5,0 5,8 6,6

  Mengwater bij nominaal vermogen [l/min]van ca. 38 C 9,9 11,6 13,2

  van ca. 50 C(aanvoertemperatuur 12 C) 6,8 7,9 9,1

  Minimum stromingdruk op het apparaat* [MPa (bar)]

  met doorstroombegrenzer 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  zonder doorstroombegrenzer 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Toepassingsbereik bij watermet een specifieke elektrische weerstand op 15 C

  [cm] 1300 1300 1300

  Nominale druk [MPa (bar)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)

  Maximaal toegestane toevoertemperatuur [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  NL

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  10/22

  10

  Monte el calentador de paso continuo tal como sedescribe en las imgenes. Observe las indicaciones quese dan en el texto.

  Indicaciones deseguridad

  El calentador de paso continuo tiene que ser instaladoy puesto en funcionamiento por un tcnicoespecialista.

  Hay que observar las disposiciones legales del pascorrespondiente y de las compaas abastecedoras deelectricidad y de agua locales.

  El calentador de paso continuo es un aparato de la clasede proteccin Iy es obligatorioconectarlo a unconductor de puesta a tierra.

  El aparato tiene que estar conectado de formapermanente a tuberas fijas.

  Al objeto de cumplir con las disposiciones de seguridadpertinentes, la instalacin debe llevar un dispositivo deseparacin omnipolar. La abertura de contactos tiene quetener 3 mm como mnimo.

  El calentador de paso continuo slo est indicado paraoperar en circuito cerrado (resistente a la presin).

  La grifera debe estar homologada para el funcionamientocon calentadores de paso continuo de circuito cerrado(resistente a la presin).

  El calentador de paso continuo ha de conectarse

  nicamente a una tubera de agua fra.

  El calentador de paso continuo puede conectarse atuberas de plstico verificadas por la Asociacin alemanade instaladores de gas y agua (DVGW).

  Instalar el calentador de paso continuo slo enrecintos protegidos contra las heladas.

  Antes del montaje hay que dejar sin corriente el cablede conexin elctrica y cerrar el paso del agua!

  Conectar la corriente slo despus de haber conectado elagua.

  Perforar en la pared trasera slo los orificios necesarios

  para la instalacin. Si hay que realizar una nuevainstalacin, hay que tapar los orificios no empleadosdejndolos impermeables.

  Despus de la instalacin no debe ser posible tocar loselementos que conducen electricidad.

  Montaje

  Desembalar/Quitarrecubrimiento

  Desembalar el aparato y controlar que no haya daos

  producidos por el transporte.

  Eliminar el embalaje y, dado el caso, el aparato viejoteniendo en cuenta la proteccin el medio ambiente.

  Preparativos para la instalacin

  Instalacin mural El calentador de paso continuo ha de montarse de modo

  que quede perfectamente fijo en la pared. Dado el caso,fjelo en los tornillos de ajuste inferiores.

  La distancia con respecto a la pared es variable. De esta

  forma es posible compensar irregularidades en lasuperficie de la pared.

  El manguito debe envolver bien y estrechamente el cablede conexin. Si resultara daado durante la instalacin,los agujeros deben taparse y quedar impermeables.

  Toma de agua Hay que purgar el aire del calentador de paso continuo.

  Para ello hay que abrir al mximo el grifo del agua calientey dejar que sta fluya a travs del aparato durante 1minuto.

  Conexin elctrica El borne de conexin a la red puede montarse arriba o

  abajo. El revestimiento del cable de conexin tiene queentrar en el aparato 40 mm como mnimo.

  Puesta en servicio Compruebe si, con baja presin en la tubera de agua, se

  conecta la posicin II incluso cuando se abren variosgrifos de agua fra al mismo tiempo. De no ser as, retire ellimitador de caudal (vase informacin adicional A).

  Explique al usuario cmo manejar el calentador de pasocontinuo.

  Separe de las instrucciones de uso la partecorrespondiente al idioma requerido. sta se puedeguardar en el panel de mandos abatible del calentador depaso continuo.

  Informaciones adicionales Si el calentador de paso continuo no llegara a funcionar a

  plena potencia debido a que la presin del agua en lainstalacin domstica es demasiado baja, retire ellimitador de caudal (figura A).

  Conmutador de prioridad para la combinacin con

  radiadores termoelctricos de acumulacin (figura B).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  ES

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  11/22

  11

  Datos tcnicos

  * Aqu hay que aadir an la cada de presin en la batera de mezcla

  Accesorios especiales

  Juego de tuberas DLE 02RBS: Para montar el calentadorde paso continuo debajo de un mueble.

  Conmutador de prioridad (rel de desconexin de cargas):Para el funcionamiento con conmutacin de prioridad.

  Juego de montaje DLE 02AP: Para la instalacin sobrerevoque.

  Potencia nominal [kW] 18 21 24

  Tensin nominal 400 V3~ 400 V3~ 400 V3~

  Rgimen econmico I [kW]Nivel 1 6 7 8

  Nivel 2 12 14 16

  Rgimen intensivo II [kW]

  Nivel 1 9 10,5 12

  Nivel 2 18 21 24

  Punto de puesta en marcha [l/min]

  Nivel 1 4,0 4,5 5,0

  Nivel 2 5,0 5,8 6,6

  Agua mezclada a potencia nominal [l/min]de 38 C aprox. 9,9 11,6 13,2

  de 50 C aprox.(temperatura de entrada 12 C) 6,8 7,9 9,1

  Presin de caudal mnima en el aparato* [MPa (bar)]

  con limitador de caudal 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  sin limitador de caudal 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Rango de aplicacin en aguascon resistencia elctricaespecfica a 15 C

  [cm] 1300 1300 1300

  Presin nominal [MPa (bar)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)Temperatura de entradamxima permitida

  [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  ES

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  12/22

  12

  Podgrzewacz przepywowy zamontowa tak, jak toopisano w czci z rysunkami. Przestrzega wskazwekpodanych w tekcie.

  Wskazwki bezpieczestwa

  Przyczenia i pierwszego uruchomieniapodgrzewacza przepywowego moe dokona tylkouprawniony specjalista.

  Przestrzega obowizujcych przepisw krajowych,przepisw miejscowych zakadw energetycznych iwodocigowych.

  Podgrzewacz przepywowy jest urzdzeniem klasybezpieczestwa Ii musiby podczone do przewoduuziemiajcego.

  Urzdzenie musi by na stae zamontowane do sieci

  wodno-kanalizacyjnej.

  W celu spenienia warunkw obowizujcych przepiswbezpieczestwa naley wyposay instalacj elektrycznw wycznik wszystkich faz. Rozwarcie stykw wycznikamusi wynosi co najmniej 3 mm.

  Podgrzewacz przepywowy przeznaczony jest tylko dopracy zamknitej (stae cinienie).

  Zastosowa armatur, ktra dopuszczona jest do pracyzamknitej (stae cinienie).

  Podgrzewacz przepywowy podcza tylko do przewoduzimnej wody.

  Podgrzewacz przepywowy nadaje si do przyczenia doprzewodw rurowych z tworzywa sztucznego, ktreposiadaj certyfikat DVGW.

  Podgrzewacz przepywowy musi by zainstalowany wpomieszczeniu chronicym przed mrozem.

  Przed przystpieniem do montau wyczy przewdelektryczny spod napicia i zamkn wodny zawrodcinajcy!

  Przycza wodne wykona przed podczeniemurzdzenia do sieci elektrycznej.

  W tylnej ciance wyama tylko te otwory, ktre koniecznes do montau. W przypadku ponownego montau naleyzbdne otwory zalepi wodoszczelnie.

  Czci przewodzce prd nie mog by dostpne pomontau.

  Monta

  Rozpakowanie/zdejmowaniepokrywy

  Urzdzenie rozpakowa i sprawdzi, czy nie posiada

  uszkodze powstaych w czasie transportu.

  Opakowanie i stare urzdzenie usun w sposb zgodnyz przepisami o ochronie rodowiska.

  Przygotowanie do montau

  Monta na cianie Podgrzewacz przepywowy musi by zamontowany na

  stae na cianie. W takim przypadku zamocowa go nadolnych rubach mocujcych.

  Odlego od ciany jest rna. W taki sposb mona

  wyrwna nierwnoci ciany. Tulejka ochronna musi ciasno obejmowa przewd

  elektryczny. W przypadku uszkodzenia tulejki przymontau, naley zalepi otwory wodoszczelnie.

  Przycze wodne Przepywowy ogrzewacz wody musi by odpowietrzony.

  Kran ciepej wody cakowicie odkrci i przez 1 minuturzdzenie puka.

  Przycze elektryczne Przyczeniowy zacisk sieciowy moe by zamontowany

  na grze lub na dole. Izolacja zewntrzna (paszcz) kablaprzyczeniowego musi siga przynajmniej na 40 mmwgb urzdzenia.

  Uruchomienie Sprawdzi, czy przy niskim cinieniu wody w sieci

  wodocigowej stopie grzejny II wcza si nawet przyrwnoczesnym otwarciu kilku zaworw czerpalnychzimnej wody. Jeeli nie, naley usun ogranicznikprzepywu (patrz informacja dodatkowa A).

  Prosz wyjani uytkownikowi obsug podgrzewaczaprzepywowego.

  Z instrukcji uytkowania wybra waciw wersjjzykow. Mona j przechowywa w odchylanym pulpicieobsugi podgrzewacza.

  Informacje dodatkowe Jeeli podgrzewacz nie wcza swojej penej mocy

  z powodu zbyt niskiego cinienia w domowej sieciwodocigowej, naley usun ogranicznik przepywu(rysunek A).

  Wczanie priorytetu dla kombinacji z akumulacyjnymgrzejnikiem elektrycznym (rysunek B).

  I.

  II.

  III.

  IV.

  V.

  VI.

  A B

  PL

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  13/22

  13

  Dane techniczne

  * Tutaj naley uwzgldni dodatkowo spadek cinienia na baterii mieszajcej

  Wyposaenie dodatkowe

  Zestaw ksztatek i zczek rurowych DLE 02RBS: dozamontowania podgrzewacza przepywowego podumywalk.

  Wycznik pierwszestwa (przekanik odciania):Do pracy z wczaniem pierwszestwa.

  Zestaw montaowy DLE 02AP: dla instalacji natynkowej.

  Moc znamionowa [kW] 18 21 24

  Napicie znamionowe 400V3~ 400 V3~ 400V3~

  Nastawienie oszczdne I [kW]1. stopie 6 7 8

  2. stopie 12 14 16

  Mocne grzanie II [kW]

  1. stopie 9 10,5 12

  2. stopie 18 21 24

  Punkt wczania [l/min]

  1. stopie 4,0 4,5 5,0

  2. stopie 5,0 5,8 6,6

  Natenie przepywu wody mieszanejprzy mocy znamionowej

  [l/min]

  dla ok. 38 C 9,9 11,6 13,2

  dla ok. 50 C(temperatura wody dopywowej 12 C)

  6,8 7,9 9,1

  Minimalne cinienie na urzdzeniu* [MPa (bary)]

  z ogranicznikiem przepywu 0,07 (0,7) 0,08 (0,8) 0,09 (0,9)

  bez ogranicznika przepywu 0,04 (0,4) 0,05 (0,5) 0,06 (0,6)

  Zakres stosowania dla wody oopornoci elektrycznej waciwejw temperaturze 15 C

  [cm] 1300 1300 1300

  Cinienie znamionowe [MPa (bary)] 1 (10) 1 (10) 1 (10)

  Maksymalna dopuszczalna temperatura dopywu [C] 20 20 20

  G 1 2 A

  472

  142

  151

  236

  20

  100

  332

  42

  388

  PL

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  14/22

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  15/22

  DimplexGarantieurkunde fr Hauswrmetechnik

  (Speicherheizgerte, dezentrale Wohnungslftung, Kaminfeuer,Direktheizgerte, Industrieheizgerte, Luftschleier, Hndetrockner,

  Fubodenheizmatten, Heizbnder, Warmwassergerte, Klimagerte)gltig fr Deutschland und sterreich

  (Ausgabestand 04/2004)

  Die nachstehenden Bedingungen, die Voraussetzungen und Umfang unserer Garantieleistung umschreiben, lassen die Ge-whrleistungsverpflichtungen des Verkufers aus dem Kaufvertrag mit dem Endabnehmer unberhrt. Fr die Gerte leisten wirGarantie gem nachstehenden Bedingungen:

  Wir beheben unentgeltlich nach Magabe der folgenden Bedingungen Mngel am Gert, die nachweislich auf einem Material-und/oder Herstellungsfehler beruhen, wenn sie uns unverzglich nach Feststellung und innerhalb von 24 Monaten nach Liefe-rung an den Erstendabnehmer gemeldet werden. Bei gewerblichem Gebrauch innerhalb von 12 Monaten. Zeigt sich der Man-gel innerhalb von 6 Monaten ab Lieferung, wird vermutet, dass es sich um einen Material- oder Herstellungsfehler handelt.

  Dieses Gert fllt nur dann unter diese Garantie, wenn es von einem Unternehmer in einem der Mitgliedstaaten der Europi-schen Union gekauft wurde, es bei Auftreten des Mangels in Deutschland oder sterreich betrieben wird und Garantieleistun-gen auch in Deutschland oder sterreich erbracht werden knnen.

  Die Behebung der von uns als garantiepflichtig anerkannter Mngel geschieht dadurch, dass die mangelhaften Teile unentgelt-

  lich nach unserer Wahl instandgesetzt oder durch einwandfreie Teile ersetzt werden. Durch Art oder Ort des Einsatzes des Ge-rtes bedingte auergewhnliche Kosten der Mngelbeseitigung werden nicht bernommen. Ausgebaute Teile, die wirzurcknehmen, gehen in unser Eigentum ber. Die Garantiezeit fr Nachbesserungen und Ersatzteile endet mit dem Ablauf derursprnglichen Garantiezeit fr das Gert. Die Garantie erstreckt sich nicht auf leicht zerbrechliche Teile, die den Wert oder dieGebrauchstauglichkeit des Gertes nur unwesentlich beeintrchtigen. Es ist jeweils der Original-Kaufbeleg mit Kauf- und/oderLieferdatum vorzulegen.

  Zur Erlangung der Garantie fr Fubodenheizmatten, ist das den Projektierungsunterlagen oder das in der Montageanweisungenthaltene Prfprotokoll ausgefllt innerhalb vier Wochen, nach Einbau der Heizung, an unten stehende Adresse zu senden.

  Eine Garantieleistung entfllt, wenn vom Endabnehmer oder einem Dritten die entsprechenden VDE-Vorschriften, die Bestim-mungen der rtlichen Versorgungsunternehmen oder unsere Montage- und Gebrauchsanweisung nicht beachtet worden sind.Durch etwa seitens des Endabnehmers oder Dritter unsachgem vorgenommenen nderungen und Arbeiten, wird die Haf-tung fr die daraus entstehenden Folgen aufgehoben. Die Garantie erstreckt sich auf vom Lieferer bezogene Teile. Nicht vomLieferer bezogene Teile und Gerte-/Anlagenmngel die auf nicht vom Lieferer bezogene Teile zurckzufhren sind fallen nichtunter den Garantieanspruch.

  Sofern der Mangel nicht beseitigt werden kann, oder die Nachbesserung von uns abgelehnt oder unzumutbar verzgert wird,wird der Hersteller entweder kostenfreien Ersatz liefern oder den Minderwert vergten. Im Falle einer Ersatzlieferung, behaltenwir uns die Geltendmachung einer angemessenen Nutzunganrechnung, fr die bisherigen Nutzungszeit, vor. Weitergehendeoder andere Ansprche, insbesondere solche auf Ersatz auerhalb des Gertes entstandener Schden sind soweit eine Haf-tung nicht zwingend gesetzlich angeordnet ist ausgeschlossen.

  Im Kundendienstfalle ist die Robert Bosch Hausgerte GmbH als zustndiger Kundendienst zu informieren.

  Weiterverlinkung auf Explosionszeichnungen und online-Ersatzteile-Bestellungen (nur in Deutschland mglich) bei der RobertBosch Hausgerte GmbH im Internet unter: http://www.dimplex.de/quickfinder

  Fr die Auftragsbearbeitung werden die Erzeugnisnummer E-Nr.und das Fertigungsdatum FDdes Gertes bentigt. DieseAngaben befinden sich auf dem Typschild, in dem stark umrandeten Feld.Bereitschaftsdienst in Notfllen auch an Wochenenden und Feiertagen!

  KKW Kulmbacher Klimagerte-Werk GmbH, Geschftsbereich Dimplex, Abt.: VHP, Am Goldenen Feld 18, D-95326 Kulmbach,Tel.-Nr. +49 (0) 9221/709-564, Fax-Nr. +49 (0) 9221/709-565E-Mail-Adresse: [email protected] [email protected]: www.kkw.de www.dimplex.de

  Auftragsannahme DeutschlandTel.-Nr. 01801/22 33 55 *)Fax-Nr. 01801/33 53 07 *)

  Ersatzteile-Bestellungen DeutschlandTel.-Nr. 01801/33 53 04Fax-Nr. 01801/33 53 08E-Mail: [email protected]*) gltig fr Deutschland

  Die Robert Bosch Hausgerte-GmbH ist an 7 Tagen, 24 Stunden fr Sie persnlich erreichbar! (Gilt nur in Deutschland.)

  Auftragsannahme sterreichTel.-Nr. 0810/240 260 **)Fax-Nr. (01) 60575-51212 **)E-Mail: [email protected]

  Ersatzteile-Bestellungen sterreichTel.-Nr. 0810/240 261 **)Fax.-Nr (01) 60575-51212 **)E-Mail: [email protected]**) gltig fr sterreich

  Internationales Teile-Logistikcenter in Frth Tel.-Nr.: +49 (0) 911/93 04 68Fax-Nr.: +49 (0) 911/9 30 42 44Tel.-Nr.: +43 (1) 60575/4 91 52Fax-Nr.:+43 (1) 60575/5 12 36

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  16/22

  CE-Konformittserklrung

  Dieses Gert wurde in bereinstimmung mit den EU-Richtlinien fr Niederspannung (73/23/EWG) und elektro-magnetische Vertrglichkeit (89/336/EWG) entwickelt und gefertigt. 9 000 008 935

  KKW Kulmbacher Klimagerte-Werk GmbH

  Geschftsbereich Dimplex

  Am Goldenen Feld 1895326 Kulmbachwww.dimplex.de

  Telefon +49 (0) 9221/709-564Telefax +49 (0) 9221/709-565

  Technische nderungen vorbehalten

  Bestell-Nr.: 451505.66.14Printed in Germany 06/04

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  17/22

  4.

  4.

  3.

  I.

  5.

  1.

  1.

  2.

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  18/22

  II.

  100

  1.

  2.

  3.

  4.

  388

  ca.96

  70

  44

  100

  ca.

  72

  332

  5.

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  19/22

  III.

  max. 17 mm

  max. 31 mm

  ca. 2 mm

  ca. 16 mm

  3.

  4.

  2.

  1.

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  20/22

  IV.

  7.

  2.

  2.

  5.

  4.

  4.

  6.

  1.

  3.

  1 Minute entlften!

  Vent for one

  minute!

  Arer pendant 1 minute !

  1 minuut ontluchten!

  Purgar durante

  1 minuto!

  Odpowietrza 1 minut!

  warm

  hot

  chaud

  warm

  caliente

  ciepy

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  21/22

  V.

  min.

  40mm

  0 mm

  min.

  40mm

  2.

  RESET

  1.L1L2

  L3PE

  L2L3PE L1

  6.

  5.

  3.

  4.

 • 7/24/2019 Dimplex Deh

  22/22

  VI.

  3.

  4.1.

  2.

  5. 6.

  7.

  8.

  L 3

  L 2

  L 1

  3 2 1PE

  PE

  2.1. 3.

  A

  B