ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...

of 2/2
Η Διημερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της εκ περιτροπής συνάντησης των αδελφοποιημένων με την Έγκωμη Κύπρου Δήμων Ιθάκης Πτολεμαΐδας Χανίων 22 & 23 Απριλίου 2010 Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι) ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ σε διημερίδα Ν Ν Ν Ε Ε Ε Ε Ε Ε Σ Σ Σ Τ Τ Τ Ε Ε Ε Χ Χ Χ Ν Ν Ν Ο Ο Ο Λ Λ Λ Ο Ο Ο Γ Γ Γ Ι Ι Ι Ε Ε Ε Σ Σ Σ & & & Τ Τ Τ Ο Ο Ο Π Π Π Ι Ι Ι Κ Κ Κ Η Η Η Α Α Α Υ Υ Υ Τ Τ Τ Ο Ο Ο Δ Δ Δ Ι Ι Ι Ο Ο Ο Ι Ι Ι Κ Κ Κ Η Η Η Σ Σ Σ Η Η Η
 • date post

  30-Jan-2020
 • Category

  Documents

 • view

  1
 • download

  0

Embed Size (px)

Transcript of ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ...

 • Η ∆ιηµερίδα διοργανώνεται στα πλαίσια της εκ περιτροπής συνάντησης των αδελφοποιηµένων µε την Έγκωµη Κύπρου ∆ήµων

  � Ιθάκης � Πτολεµαΐδας � Χανίων

  22 & 23 Απριλίου 2010

  Κέντρο Αρχιτεκτονικής Μεσογείου (Μεγάλο Αρσενάλι)

  ΠΡ ΟΣΚΛ ΗΣΗ σ ε δ ι η µ ε ρ ί δ α

  ΝΝΝΕΕΕΕΕΕΣΣΣ ΤΤΤΕΕΕΧΧΧΝΝΝΟΟΟΛΛΛΟΟΟΓΓΓΙΙΙΕΕΕΣΣΣ &&&

  ΤΤΤΟΟΟΠΠΠΙΙΙΚΚΚΗΗΗ

  ΑΑΑΥΥΥΤΤΤΟΟΟ∆∆∆ΙΙΙΟΟΟΙΙΙΚΚΚΗΗΗΣΣΣΗΗΗ

 • ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ∆ΙΗΜΕΡΙ∆ΑΣ

  Ο ∆ήµαρχος Χανίων κ.Κυριάκος Βιρβιδάκης

  και το ∆ηµοτικό Συµβούλιο του ∆ήµου Χανίων

  σας προσκαλούν στη διηµερίδα

  «ΝΕΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ & ΤΟΠΙΚΗ ΑΥΤΟ∆ΙΟΙΚΗΣΗ»

  που διοργανώνουν στα πλαίσια της

  ετήσιας εκ περιτροπής συνάντησης

  των αδελφοποιηµένων µε την Έγκωµη Κύπρου

  ∆ήµων Χανίων, Πτολεµαΐδας και Ιθάκης

  στις 22 και 23 Απριλίου 2010

  στο Κέντρο Αρχιτεκτονικής της Μεσογείου

  (Μεγάλο Αρσενάλι)

  17:30-18:00 Προσέλευση – εγγραφές

  18:00-19:00 Χαιρετισµoί- κήρυξη έναρξης εργασιών

  19:00-19:30 Η Επόµενη Μέρα Στην Τοπική Αυτοδιοίκηση Μιχαήλ Ταµήλος, ∆ήµαρχος Τρικκαίων, Πρόεδρος Επιτροπής Νέων Τεχνολογιών & Τοπικής ∆ιακυβέρνησης Κ.Ε.∆.Κ.Ε.

  19:30-20:00 Ψηφιακή Σύγκλιση και ΟΤΑ: Ευκαιρίες αξιοποίησης υπαρχουσών υποδοµών & νέες προκλήσεις

  Αντώνιος Οικονόµου, Ειδικός Σύµβουλος της Ειδικής Γραµµατείας Ψηφιακού Σχεδιασµού

  20:00-20:30 www.chania.gr : ένα πανίσχυρο εργαλείο στην υπηρεσία του πολίτη

  Σεβαστή Πολυχρονάκη, Προϊσταµένη Τµήµ.. Πληροφορικής & Νέων Τεχνολογιών ∆ήµου Χανίων

  20:30-21:00 Συζήτηση

  9:30-10:00 Προσέλευση - εγγραφές

  10:00-10:30 Παρουσίαση των infokiosks του ∆ήµου Χανίων

  Λεωνίδας Μανωλικάκης, Στέλεχος Κ.Ε.∆Η.Χ. (Κοινωφελής Επιχείρηση ∆ήµου Χανίων )

  10:30-11:00 ΕΛΑΤΙΣ-Οικονοµική ∆ιαχείριση µε Νέες Τεχνολογίες

  Ιωάννης Ηρακλέους, Προϊστάµενος Οικ.Υπηρεσιών ∆ήµου Έγκωµης Κύπρου

  11:00-11:30 Νέες Τεχνολογίες στον ∆ηµόσιο τοµέα αυτονόητη λύση-δύσκολη εφαρµογή

  Όµηρος Κωστόπουλος, Εκπρόσωπος ∆ήµου Ιθάκης

  11:30-11:45 Νέες Τεχνολογίες στους ΟΤΑ Αθανάσιος Βούρας, Αντιδήµαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών ∆ήµου Πτολεµαϊδας

  11:45-12:00 Ενέργεια και νέες Τεχνολογίες-καινοτόµες δράσεις και πρωτοβουλίες του ∆ήµου Πτολεµαΐδας.

  Κωνσταντίνα Στράντζα , Σύµβουλος ∆ηµάρχου ∆ήµου Πτολεµαΐδας

  12:00-12:30 Ανανεώσιµες πηγές Ενέργειας και Εξοικονόµηση Ενέργειας στην Τοπική Αυτοδιοίκηση

  ∆ρ.Χαράλαµπος Λίτος, Μηχαν. Παραγωγής & ∆ιοίκησης, Επιστηµονικός Συνεργάτης ΤΕΕ/Τµ. ∆υτικής Κρήτης

  12:30-13:00 Coffee break

  13:00-13:30 Από την µηχανοργάνωση των υπηρεσιών στην ψηφιακή πόλη

  Κωνσταντίνος Μοχιανάκης, Προϊστάµενος Τµήµατος Πληροφορικής ∆ήµου Ηρακλείου

  13:30-14:00 Γεωγραφικό Σύστηµα Πληροφοριών Νοµαρχιακής Αυτοδιοίκησης Χανίων

  Κατερίνα Κλωνιζάκη, Αγρ. Τοπογρ.Μηχανικός υπάλληλος του Γραφείου GIS της Ν.Α Χανίων

  14:00-14:30 Συζήτηση

  Ελαφρύ Γεύµα

  17:30-18:00 Προσέλευση - εγγραφές

  18:00-18:30 Μητροπολιτικό ∆ίκτυο οπτικών ινών ∆ήµου Χανίων- Φωτεινή σηµατοδότηση – TUC

  Γαβριήλ Μαρινάκης, Προϊστάµενος Τµ. Φωτ. Σηµατοδότησης/ηλεκτροφωτισµού, Υπεύθυνος ΜΑΝ ∆ήµου Χανίων

  18:30-19:00 Μητροπολιτικά ∆ίκτυα : Άµεσες και ατελείς υπηρεσίες για τον πολίτη

  Κων/να Γλυµιδάκη, Ηλεκτρολόγος Μηχ. & Μηχ. Η/Υ ∆/νσης Τηλεπικοινωνιών, ∆ικτύων& Υπολογιστικής Υποδοµής Πολυτεχνείου Κρήτης

  19:00-19:30 Ψηφιακές Πόλεις: Σύζευξη Ο.Τ.Α. και Τ.Π.Ε. για Νέες ∆ικτυακές Υπηρεσίες

  Γεώργιος Λιοδάκης, Καθηγητής Εφαρµογών, Τ.Ε.Ι. Κρήτης- Τµήµα Ηλεκτρονικής

  19:30-20:00

  Τα living labs ως µοχλός ανάπτυξης της επιχειρηµατικότητας & ανταλλαγής νέων τεχνολογιών στον τοµέα των έξυπνων πόλεων

  Γεώργιος Βιτσάκης Υπεύθυνος οµάδας εκπαίδευσης Υ.Κ Πανεπιστήµιου Κρήτης.

  20:00-20:30 Ευρυζωνικές Υπηρεσίες για τον Πολίτη Λειτουργία, ∆ιαχείριση & Σταδιακή Επέκταση των Υποδοµών

  Κων/νος Ρογκάλας, Υπεύθυνος Ανάπτυξης Ευρυζωνικότητας Ελλάδας, Ericsson

  ΠΕΜΠΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2010