Οδηγίες για την Deste

Click here to load reader

 • date post

  02-Feb-2017
 • Category

  Documents

 • view

  256
 • download

  8

Embed Size (px)

Transcript of Οδηγίες για την Deste

 • 32

  fi - , fi

  Deste, .

  .

  Deste, .Copyright Mara Meimaridi

 • fi

  Deste. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 , fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .11

  Deste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .15. fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .16. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .32

  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .40 fi Deste . . . . . .41 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .42 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .44

  1. Tanridna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .45 tanridna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .482. fi fi . . . . . . . . . . . . . . . . . . .52 fi . . . . . . . . . . .53 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .59

  F.A.Q . . . . . .68

 • Deste

  fi

  . Deste

  fi .

  . fi

  .

  fi 1889

  . . ;

  . ,

  .

  .

  fi

  76

 • , fi fi

  fi fi

  . fi !

  fi fi.

  fi .

  fi fi

  . fi, Deste

  600 ..,

  . fi fi. 1039 ..

  Deste

  . fi

  .

  , fi ,

  ,

  fi 1300 .. fi

  .

  fi Deste, fi

  fi .

  , fi

  9

  , Deste,

  .

  fi , ,

  , , .

  .

  . Deste

  . ,

  . , fi .

  ( ), Deste

  fi. , (,

  , ,) fi

  fi

  fi. .

  ,

  fi, .

  .

  Deste, fi ,

  fi

  fi , : ,

  , fi, , .

  8

 • 11

  it ra Vesta,

  fi fi Avesta,

  5 .. , fi

  zdah,

  fi, fi,

  Deste fi . 1600

  fi fi , fi

  .

  Deste ,

  fi fi. fi

  , ,

  , , ,

  fi.

  Deste, fi

  fi ,

  , .

  10

  fi

  Deste fi (

  ) fi

  fi, fi ,

  .

  , fi ,

  Deste,

  ( , ,

  ..).

  .

  , fi

  .

  fi Deste fi

 • 1312

  fi

  .

  fi .

  .

  .

  , fi

  . fi

  . fi

  , fi fi .

  fi (, fi,

  ).

  fi.

  fi , ,

  .

  .

  fi ,

  . E fi , fi

  . fi

  fi . fi fi.

  ,

  fi. (

  , ,

  , ,

  ).

  fi

  . , .

  fifi .

  fi .

  fi, fi fi fi

  fi , fi ,

  , fi

  . fi,

  , ,

  fi ,

  , .

  fi.

 • 1514

  Deste

  ,

  .

  Deste,

  .

 • 1716

  Deste , . fi . .

  . fi fi 4 .

  , , .

  fi

  . , :

  Sunit

  Saah

  Aral

  Gamhat

  Turan

  Tagral

  Eprahhat

  Dare

 • 1918

  . , :

  Tattaret

  Seltsouksassa

  Mida

  Dastar

  Assyranta

  Urmiaa

  Parsadra

  Adhamdeva

 • 2120

  . , .

  :

  Munzur

  Kalif

  Hesse

  Zara fi

 • 2322

  . , .

  . mag ()

  .

  mag ().

  Attart T

  Vaalinde T

  .

  Selana

  Ariman

  Bedes

  sfahan

 • fi. , Tagral

  ,

  fi . Dastar fi,

  ,

  . fi

  fi

  fi , .

  !. Dastar

  ,

  . fi

  fi .

  .

  , fi

  fi fi fi

  .

  , , Selana,

  Ariman, Bedes, sfahan,

  25

  , , fi

  , fi fi .

  , ,

  ,

  , ,

  .

  fi (.

  fi).

  fi fi

  . fi

  fi fi

  (.. ,

  , ).

  fi fi

  .

  fi , fi

  fi fi, .

  24

 • ,

  .

  , , ,

  .

  fi

  fi Selana, Bedes, Ariman, Isfahan,

  fi ,

  fi

  . ,

  Isfahan,

  , fi

  , .

  fi

  !

  .

  ,

  . fi, , ,

  .

  27

  .

  fi Deste .

  . .

  , fi 4 ,

  fi .

  ,

  ,

  fi

  , .

  fi .

  ,

  fi ,

  fi .

  fi

  fi , fi

  fi

  26

 • fi fi . fi

  fi fi

  . fi,

  fi, fi,

  .

  ,

  .

  fi . fi fi

  .

  (Ariman)

  fi.

  , fi

  ,

  fi fi ,

  . fi

  .

  fi,

  .

  fi . fi

  , . ,

  29

  . , ,

  .

  fi . fi

  , , ,

  .. fi fi

  . fi

  .

  fi

  fi fi ,

  fi

  . :

  (Selana) fi.

  :

  . ,

  , fi

  . fi .

  Selana, fi

  . fi fi

  28

 • . Bedes,

  fi , .

  .

  fi, fi

  . . .

  .

  . .

  . fi.

  . .

  (Isfahan)

  . .

  .

  fi fi . fi

  , fi

  . fi .

  .

  . Deste

  . fi . fi

  , fi

  .

  31

  fi. : ,

  fi. . fi, ,

  , fi , fi

  . . fi

  . fi

  .

  .

  . fi ,

  fi, fi, .

  ,

  fi . fi, .

  (Bedes) :

  fi .

  . .

  , ,

  .

  fi,

  . fi fi .

  ,

  .

  30

 • 33

  .

  fi fi fi, Deste

  .

  39. ,

  , , ,

  , . fi

  ,

  , fi , , fi,

  , , , , ..

  fi

  .

  .

  32

  :

  fi

 • fi

  fi

  fi

  fi

  3534

  ,

  :

  fi

 • 36

  : . fi. fi. . . , , , , . fi, fi fi .

  T

  . , , fi . .

  fi: . , . fi . , , , . fi, fi fi . fi . fi, , .

 • 38

  :

  . . fi , fi fi

  , fi fi. . fi . fi, . Deste , . , . fi fi . 1039, . fi fi. , fi.

  :

  . , . , . fi . fi .

  fi fi. , . , fi . , fi . fi . fi, fi . . . fi fi fi . . . fi fi , . fi fi .

 • 4140

  fi fi Deste, .

  1. tanridna, - .

  2. fi fi.

  tanridna fi .

  fi Deste.

  fi fi . fi . . fi

  fi fi. fi,

  . fi fi ,

  , . ,

  fi . fi . fi .

  , , , .

 • fi . , fi Deste fi fi . , , . fi fi Deste . fi fi fi . , DESTE fi. fi !

  43

  fi .fi, fi fi fi . Deste fi . , fi , , , . fi fi fi. fi fi .

  42

 • 45

  fi, :

  1. fi , .

  2. .

  3. fi tanridna, fi fi . fi fi . fi fi fi .

  4. fi ,( ) ., .

  5. fi (Deste) fi fi . .

  6. .

  44

  TANRIDNA

  , . fi . , . , , , . fi . , fi , . fi . fi. fi fi . . fi. , fi , fi fi. . , , , fi. , ,

 • tanridna, fi fi , fi , fi ( ). , fi fi. fi . fi fi fi . fi . , . . fi fi , . Deste , . fi .

  47

  . . . , . fi. fi . . fi . fi .

  46

  23

  21

  26

  17

  15

  20

  11

  9

  14

  5

  3

  8

  1

  2

  7

  4

  6

  13

  10

  12

  19

  16

  18

  25

  22

  24

  {

  {

  1 tanridna

 • , , , .

  fi, fi fi , , fi , , , , .

  fi fi fi, , (fi ) ( ), fi fi ), fi , fi, .

  fi Deste, fi , fi fi , fi . ,

  4948

  tanridna

  Deste . tanridna , fi, , fi .fi fi, . fi , . fi fifi fi .

  , , .

  , , fi . , fi fi .

  , fi ,

 • fi . fi , , , . , tanridna, fi fi , , , fi fi (. ). :