Συνέδριο - Centro de Estudios Bizantinos .... 9-12 de septiembre de... · Νίκος...

of 26 /26

Embed Size (px)

Transcript of Συνέδριο - Centro de Estudios Bizantinos .... 9-12 de septiembre de... · Νίκος...

 • Δ΄ Πανευρωπαϊκό Συνέδριοτης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ)Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)

  (Πανεπιστήμιο Γρανάδας, 9-12 Σεπτεμβρίου 2010)

  Το Συνέδριο διοργανώνει η Ευρωπαϊκή Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών σε συνεργασία

  με το Πανεπιστήμιο Γρανάδας, το Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών

  Σπουδών της Γρανάδας την Ισπανική Εταιρεία Νεοελληνικών Σπουδών.

  IV Congreso Εuropeode la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos (EENS)

  Identi dades en el mundo griego (desde 1204 hasta la actualidad)(Universidad de Granada, 9-12 de septi embre 2010)

  Congreso organizado por la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos en colaboración

  con la Universidad de Granada el Centro de Estudios Bizantinos, Neogriegos y Chipriotas

  de Granada la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos.

 • 4

  Το Συνέδριο πραγματοποιείται με την αρωγή

  του Υπουργείου Πολιτισμού της Ελληνικής ∆ημοκρατίας

  του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμούτης Κυπριακής ∆ημοκρατίας

  της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Γρανάδας

  της Σχολής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσηςτου Πανεπιστημίου της Γρανάδας

  του Ιδρύματος Κώστα και Ελένης Ουράνη

  ***

  El Congreso se realiza con el apoyo de:

  Ministerio de Cultura de la República de Grecia

  Ministerio de Educación y Culturade la República de Chipre

  Facultad de Filosofí a y Letrasde la Universidad de Granada

  Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada

  Fundación Kostas y Eleni Uranis (Athena)

  Οι εργασίες του Συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν στις αίθουσες της Φιλοσοφικής Σχολής και της Σχολής Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης του Πανεπιστημίου της Γρανάδας.

  Las sesiones del Congreso se realizarán en las aulas de la Facultad de Filosofí a y Letras y de la Facultad de Comunicación y Documentación de la Universidad de Granada (Campus de Cartuja, GRANADA)

 • 5

  Διοικητικό Συμβούλιοτης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών

  Consejo Directi vode la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos

  Konstanti nos A. Dimadis, Γερμανία (Πρόεδρος) / Alemania (Presidente)

  Lucia Marcheselli-Loukas, Ιταλία (Αντιπρόεδρος) / Italia (Vicepresidente)Maria A. Stassinopoulou, Αυστρία (Γραμματέας) / Austria (Secretaria)

  Ana Chikovani, Γεωργία (Ταμίας) / Georgia (Tesorero)Isabel García Gálvez, Ισπανία (Μέλος) / España (Miembro)

  Αναπληρωματικά Mέλη / Miembros Suplentes

  Marjolijne C. Janssen, Ολλανδία / Holanda

  Ekkehard W. Bornträger, Ελβετία / Suiza

  Lia Brad Chisacof, Ρουμανία / Rumania

  ***

  Επιστημονική Επιτροπή / Comité Cientí fi co

  Πρόεδρος και συντονιστής / Presidente y coordinador:

  Konstanti nos A. Dimadis (Freie Universität Berlin)

  Μέλη / Miembros

  Diamanti Anagnostopoulou (Πανεπιστήμιο Αιγαίου)

  Asterios Argyriou (Université de Strasbourg)

  Vangelis Calotychos (Columbia University)

  Philip Carabott (King‘s College London)

  Lia Brad Chisacof (Academiei Române)

  Isabel García Gálvez (Universidad de La Laguna, Canarias)

  Ι. Κ. Hasioti s (Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης)

  David Holton (University of Cambridge)

  Maria Kakridi-Ferrari (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  Tassos A. Kaplanis (Πανεπιστήμιο Κύπρου)

  George D. Contogeorgis (Πάντειον Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  Olga Omatos Sáenz (Universidad del País Vasco)

  Walter Puchner (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  Erasmia-Louiza Stavropoulou (Πανεπιστήμιο Αθηνών)

  Henri Tonnet (Université de Paris IV-Sorbonne)

  Dimitris Tziovas (University of Birmingham)

 • 6

  Οργανωτική Eπιτροπή / Comité Organizador

  Πρόεδρος / PresidenteMoschos Morfakidis Filactós (Universidad de Granada)

  Συντονιστής / CoordinadorKonstanti nos A. Dimadis (Freie Universität Berlin)

  Μέλη / Miembros

  Olga Omatos Sáenz (Presidenta de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos)

  Javier Alonso Aldama (Universidad del País Vasco)

  José Antonio Costa Ideias (Universidad Nova de Lisboa)

  Isabel García Gálvez (Universidad de La Laguna, Canarias)

  Ernest Marcos Hierro (Universidad de Barcelona)

  Antonio Melero Vellido (Universidad de Valencia)

  Alicia Morales Orti z (Universidad de Murcia)

  Encarnación Motos Guirao (Universidad de Granada)

  Penélope Stavrianopulu (Universidad Complutense de Madrid)

  Τεχνική Γραμματεία / Secretaria Técnica

  Κέντρο Βυζαντινών, Νεοελληνικών και Κυπριακών Σπουδών της ΓρανάδαςCentro de Estudios Bizanti nos, Neogriegos y Chipriotas de Granada

  Dra. Panagiota PapadopoulouDra. Paraskeví Gatsioúfa

  Dra. Ma Salud Baldrich LópezIsabel Cabrera Ramos

 • 7

  ΠΡOΓΡΑΜΜΑ / P RO G R A M A

  Δ΄ Πανευρωπαϊκού Συνεδρίουτης Ευρωπαϊκής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών (ΕΕΝΣ)Ταυτότητες στον ελληνικό κόσμο (από το 1204 έως σήμερα)

  IV Congreso Εuropeode la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos (EENΣ)

  Identi dades en el mundo griego (desde 1204 hasta la actualidad)

  Θεματικές ενότητες / Unidades temáti cas

  • Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες / Identi dades étnicas/nacionales

  • Πολιτικές ταυτότητες / Identi dades políti cas

  • Θρησκευτικές ταυτότητες / Identi dades religiosas

  • Ταυτότητα και φύλο / Identi dad y sexo

  • Ταυτότητα και γλώσσα / Identi dad y lengua

  • Ταυτότητες στη λογοτεχνία / – Identi dades en la literatura

  • Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας / Politi cas de formación de

  identi dad colecti va (πολιτισμικές ταυτότητες, τοπικές ταυτότητες, ταυτότητα και

  μετανάστευση, διαχείριση παρελθόντος, ταυτότητα και εκπαίδευση, ταυτότητα και

  μέσα ενημέρωσης, ταυτότητα και κινηματογράφος, ευρωπαϊκή ταυτότητα)

  Αίθουσες / Aulas:

  Σχολή Φιλοσοφίας και Γραμμάτων / Facultad de Filosofí a y Letras:

  García Lorca, José Palanco, 2, 3, 7, 8, 9, 10B, 14, 15, 16, 23.

  Σχολή Επικοινωνίας και Τεκμηρίωσης / Facultad de Comunicación y Documentación: A, B, C.

 • ΠρόγραμμαPrograma

 • 9

  Πέμπτη, 9 Σεπτεμβρίου 2010 / Jueves, 9 de septi embre 2010

  08:00-09:30Εγγραφή των συνέδρωνInscripción de los congresistas

  (Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της ΓρανάδαςFacultad de Filosofí a y Letras de la Universidad de Granada)

  09:30-10:30‘Εναρξη του Συνεδρίου. ΧαιρετισμοίInauguración del Congreso. Intervienen

  Excmo. Sr. Francisco González Lodeiro, Πρύτανης του Πανεπιστημίου Γρανάδας / Rector de la Universidad de Granada

  Ilma. Sra. María Helena Martín Vivaldi, Κοσμήτορας της Φιλοσοφικής Σχολής / Decana de la Facultad de Filosofía y Letras

  Excmo. Sr. Nikólaos Zafi rópulos, Πρέσβης της Ελληνικής Δημοκρατίας / Embajador de Grecia

  Excmo. Sr. Néarjos Palás, Πρέσβης της Κυπριακής Δημοκρατίας / Embajador de Chipre

  Prof. Dr. Dr. h.c. Konstanti nos A. Dimadis, Πρόεδρος της ΕΕΝΣ / Presidente de la Sociedad Europea de Estudios Neogriegos

  Prof. Dr. Moschos Morfakidis Filactós, Πρόεδρος της Οργανωτικής Eπιτροπής / Presidente del Comité Organizador

  Profa. Dra. Olga Omatos Sáenz, Πρόεδρος της Ισπανικής Εταιρείας Νεοελληνικών Σπουδών / Presidenta de la Sociedad Hispánica de Estudios Neogriegos

  (Aula Magna, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της ΓρανάδαςAula Magna, Facultad de Filosofí a y Letras de la Universidad de Granada)

  10:30-11:00Εναρκτήρια εισήγηση

  George Contogeorgis, Καθηγητής πολιτικής επιστήμης / Profesor de Ciencias Políti cas: Η γνωσιολογία των συλλογικών ταυτοτήτων. Η ελληνική ταυτότητα και οι νεότερες προσεγγίσεις

  (Aula Magna, Φιλοσοφική Σχολή του Πανεπιστημίου της ΓρανάδαςAula Magna, Facultad de Filosofí a y Letras de la Universidad de Granada)11:00-12:00ΔιάλειμμαDescanso

  12:00-18:30Παράλληλες συνεδρίες / Sesiones paralelas

 • 08.00-10.00 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΥΝΕΔΡΩΝ10.00-11.00 ΧΑΙΡΕΤΙΣΜΟΙ11.00-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  ΠΕΜΠΤΗ 9

  1η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (12ος-19ος αι.): Πρώιμη νεο-ελληνική.Πρόεδρος: Moennig, Ulrich

  Alonso Aldama, Javier Francisco Diyenís Acriti s: la identi dad de un héroe bizanti no

  Kulhánková, MarkétaΑποτελεί ο Πτωχοπρόδρομος λογοτεχνικό πρόδρομο του Καραγκιόζη;

  Χελιδώνη, ΣτέλλαΤα μοτίβα της ερωτικής θεματι-κής σε έργα της πρώιμης νεοελ-ληνικής γραμματείας: υπερ-εθνικά στερεότυπα ή δείκτες της ελληνικής πολιτισμικής ταυ-τότητας των συγγραφέων;

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (12ος-19ος αι.): Πρώιμη νεοελληνική.

  Πρόεδρος: Henrich, Günther Steff en

  Καπλάνης, Τάσος Α.Νέα λογοτεχνία, νέα ταυτότητα: Στέφανος Σαχλίκης (14ος αι.), ο πρώτος επώνυμος συγγραφέας της νεοελληνικής λογοτεχνίας

  Ροδοσθένους, ΜαρίναΘεματικές ταυτότητες στο κυ-πριακό Canzoniere του 16ου αιώνα

  Vela Tejada, JoseTradición clásica e identi dad neohelénica en los poemas de amor chirpiotas del siglo XVI

  Ταυτότητεςστη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 9

  Σχέσεις της ελληνικής με ξέ-νες γραμματείες.

  Πρόεδρος: Omatos, Olga

  Κασίνης, Κ. Γ. Η ελληνική ταυτότητα της ισπανικής λογοτεχνίας

  Rosenberg, AnnaTranslati on as image making: Federico García Lorca´s Ro-mancero Gitano in Greece

  Τσιντώνη, Ελένη Νίκος Καββαδίας - Federico García Lorca: Δύο εθνικές ταυτότητες διασταυρώνονται

  Ταυτότητα και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 9

  Έμφυλες ταυτότητες στον παραδοσιακό πολιτισμό και στη λογοτεχνία: Λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Παπαρούση, Μαρίτα

  Baldrich López, SaludEl papel de la mujer en El men-digo de Andreas Karkavitsas

  Χατζηδημητρίου-Παράσχου, Σοφία & Καλογήρου, ΤζίναΤο ξύπνημα και το ταξίδι: νεαρές ηρωίδες ταξιδεύουν σε αναζήτηση της ταυτότητας

  Χατζηγεωργίου, Παναγιώτα Μ.Η Μύρρα «στα δόντια της μυλόπετρας»: η ταυ-τότητα μιας αφανούς μυθιστορηματικής πρωταγω-νίστριας

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Ιστορία και μυθοπλασία: Τραυματικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Μικέ, Μαίρη

  Νάτσινα, ΑναστασίαΗ διαλογική συγκρότηση της ταυτότητας ως ερμηνεία της μεταπολεμικής παθογένειας

  Anastasiadis, AthansiosΤραύμα και ταυτότητα. Ψυχο-γραφήματα του θύτη στην πεζογραφία του Αλέξανδρου Κοτζιά

  Καρατάσου, Κατερίνα‘Ατομα και πρόσωπα: το ζήτη-μα της ταυτότητας στο Λοιμό του Αντρέα Φραγκιά

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Αστικό φαντασιακό και λογο-τεχνική ταυτότητα.

  Πρόεδρος: Zimbone, Anna

  Σταυρακοπούλου, ΣωτηρίαΗ Θεσσαλονίκη (πραγματική και φανταστική) στο πεζο-γραφικό έργο των Ν.Γ. Πεντζίκη, Γ. Ιωάννου και Αλ. Ναρ. Η πόλη ως παράγοντας διαμόρφωσης της λογοτεχνικής ταυτότητας των συγγραφέων

  Κόσσυβα, Κατερίνα H ταυτότητα της Θεσσαλονίκης μέσα από το έργο του Γιώργου Ιωάννου

  Παπαργυρίου, ΕλένηΑστικές περιπλανήσεις και λο-γοτεχνικές ταυτότητες: όψεις πόλεων σε σύγχρονα ελληνικά λογοτεχνικά λευκώματα

  Ταυτότητεςστη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ζητήματα θεωρίας καικριτικής.

  Πρόεδρος: Ιλίνσκαγια-Αλεξανδροπούλου, Σόνια

  Νούτσος, Παναγιώτης«Εθνική ταυτότητα»: Αλ-λαγή παραδείγματος στη θεωρητική σκευή των μελετητών της «νεοελ-ληνικής λογοτεχνίας»

  Καψωμένος, ΕρατοσθένηςΙστορικό βίωμα και πολιτι-σμική ταυτότητα

  García Marín, ÁlvaroThe successful self-con-cealment of canonicity: conscious and unconscious oversights in Greek literary historiography

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ταυτότητες στη μεταπο-λεμική λογοτεχνία:Ταυτότητα και διακειμε-νικότητα στις Ακυβέρνητες Πολιτείες.Πρόεδρος: Πεχλιβάνος, Μίλτος

  Fernández González, VicenteΟ Καβάφης και η ιδεο-λογική ταυτότητα του Μά-νου Σιμωνίδη

  Αθανασοπούλου, ΜαρίαΗ Ταυτότητα της Ανάγνω-σης: Διακειμενικές Σχέσεις στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα

  Moennig, Ulrich«… όπως είπε και ο μίστερ Τ.Σ. ‘Ελιοτ.» «Ποιος είναι αυτός αν επιτρέπετε...» Λο-γοτεχνικά αναγνώσματα ως στοιχείο ταυτότητας στις Ακυβέρνητες Πολιτείες του Στρατή Τσίρκα: Η περί-πτωση του Dr Richards

  12.00-12.20

  12.20-12.40

  12.40-13.00

  2η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  15.00-15.20

  15.20-15.40

  15.40-16.00

  13.00-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ13.30-15.00 ΓΕΥΜΑ

 • ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

  Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ JOSÉ PALANCO

  Γλωσσικό ζήτημα και εθνική ταυτότητα.

  Πρόεδρος: De Boel, Gunnar

  Elakovic Nenadovic, AnaThe Role of the Greek Lan-guage in the Greek Identi ty

  Fedchenko, Valenti naArchaizati on in the Greek lan-guage of Constanti nople in the XIX c.

  Jovanovic, MilenaJean Psichari et Ferdinand de Saussure

  Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ JOSÉ PALANCO

  Γλώσσα, ταυτότητα, λογο-τεχνία.

  Πρόεδρος: Μορφακίδης, Μόσχος

  Δημογεροντάκης, ΒασίληςΓεώργιος Κωνσταντίνου, ένας φανατικός υπερασπιστής της ελληνικής γλώσσας και παι-δείας

  Morcillo Ibañez, Francisco El problema lingüísti co en Ko-stas Várnalis

  Mihaylova, ZdravkaΟ Κώστας Βάρναλης. ‘Ενας Μαυροθαλασσίτης ‘Ελληνας της διασποράς. Η σχέση του με τη Βουλγαρία και η εξέλιξη της γλωσσικής και ιδεολογικής ταυτότητάς του

  Πολιτικές συγκρότησηςτης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Ταυτότητα και ετερότητα.Πρόεδρος: Φλάισερ, Χάγκεν

  Carabott , Philip «Θηρίον με γαμψούς όνυχας;»: Αντι(Φιλο)σημιτικές ταυτότητες στο γύρισμα του 19ου αιώνα

  Varvariti s, Dimitrios‘Greek’ outside of Greece? The case of the Jewish scholar Laza-rus Belleli, c1860 - c1930

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες στον 21ο αι.

  Πρόεδρος: Σοφού, ‘Αλκηστη

  Evseenko, Natalia«Εμείς είμαστε πιο πολύ ‘Ελλη-νες»: Ελληνο-Εβραϊκή ταυτό-τητα ελληνόφωνων Εβραίων στη σημερινή Ελλάδα

  Ivanova Kovátcheva, DilianaLa comunidad karakatchani en Bulgaria. Localización, identi -dad y costumbres

  Γιγουρτσής, ΓιάννηςΕπαναπροσδιορίζοντας μια συλλογική ταυτότητα: Η ελλη-νορθόδοξη κοινότητα της Κων-σταντινούπολης στην αυγή του 21ου αιώνα

  Πολιτικές συγκρότησηςτης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Η διαχείριση του παρελθόντος: Η μαρτυρία των μνημείων.

  Πρόεδρος: Mamolar Sánchez,Ma Idoya

  Ertuğrul, ÖzkanΟι Ναοί της Αδριανουπόλεως στην ύστερη oθωμανική περιόδο

  Georgitsoyanni, Evangelia Identi ti es and Diaspora: the case of the Greek Diaspora in Roma-nia (19th - fi rst half of 20th c.) based on the testi mony of the funerary monuments

  García Aragón, AlejandroEl Partenón: símbolo desmemb-rado de la identi dad europea

  Πολιτικές συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Μητσού, Μαριλίζα

  Moutafi dou, Ariadni Ioannis N. Papafi s (1792-1886), a Thessalonian big-merchant of Malta. Identi ti es, benevolent ac-ti viti es and the consolidati on of the nati on

  Koukouraki, KyriakiKulturelle Identi tätskrise im Grie-chenland der ott onischen Ära

  Petrescu, Stefan‘Ελληνες δημοσιογράφοι στη Ρουμανία τον δέκατο ένατο αιώνα

  Πολιτικές συγκρότησηςτης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Ταυτότητα και μετανάστευση.

  Πρόεδρος: Βαφειάδη, ‘Εφη

  Eideneier, ΝίκηΤαυτότητα, λογοτεχνία και γλώσσα

  Kamushadze, MakaΤο ζήτημα της εθνικής ταυτότητας των Ελλήνων μεταναστών στην ελλη-νική λογοτεχνία

  Αντωνιάδου, Ολυμπία Γ.Λογοτεχνία, διασποροποίηση και συνοροχώρες: η περίπτωση της ελληνικής λογοτεχνίας της μετοι-κεσίας στο γαλλόφωνο χώρο του 20ού αιώνα

  Πολιτικές συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Σχέσεις «χαμηλού» και «υψηλού» πολιτισμού στη λογο-τεχνία.

  Πρόεδρος: Bzinkowski, Michal

  Stranskaya, MariyaΕπιστροφή του νεκρού αδελφού (τρε-μουλιαστή μυθολογία)

  Ταμπακάκη, ΠολίναΕθνική ταυτότητα και η ποίηση ως τραγούδι: ο Παλαμάς και η μουσική

  Ταχοπούλου, ΟλυμπίαΗ ταυτότητα του «υψηλού» και «χαμηλού» πολιτισμού στα διηγή-ματα του Γ. Βιζυηνού

 • 16.00-16.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  3η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  17.00-17.20

  17.20-17.40

  17.40-18.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (12ος-19ος αι.): Πρώιμη νεοελληνική.

  Πρόεδρος: Holton, David

  Emmanouilidou, RitaThe tragic end of female sexu-ality: the relati onship between virginity and tragedy in Chor-tatsis’ Erofi li and Shakespeare’s Romeo and Juliet

  Πασχάλης, ΜιχαήλΤο ακροατήριο των Ιντερμε-δίων της Ερωφίλης

  Moreleón Guízar, NataliaΟ Ερωτόκριτος του Κορνάρου, πηγή για την σύγχρονη Ελλη-νική ταυτότητα

  Ταυτότητα και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 9

  ‘Εμφυλες ταυτότητες στον πα-ραδοσιακό πολιτισμό και στη λογοτεχνία: Συγκριτολογικές προσεγγίσεις.Πρόεδρος: Μαυρέλος, Νίκος

  Λαζαρίδου, Αναστασία Δανάη Ρετίφ ντε λα Μπρετόν και Ρήγας Βελεστινλής: ταυτότητες μιας αισθηματικής αγωγής

  Χατζηγιαννίδη, Αναστασία Εθνική ταυτότητα και φύλο στην ελληνική και πολωνική ρομαντική ποίηση του 19ου αιώνα

  Metreveli, MedeaΤο γυναικείο ζήτημα και η «φιλογυνική» ιδεολογία στην γεωργιανή και ελληνική λογο-τεχνία του 19ου και 20ού αιώνα

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Ταυτότητες στη μεταπολεμική λογοτεχνία: Φιλοσοφικές ανη-συχίες.

  Πρόεδρος: Παπαντωνάκης, Γεώργιος Δ.

  García-Amorós, MailaΠοιητική, θρησκευτική και θηλυκή ταυτότητα σε δύο ποιήτριες της μεταπολεμικής γενιάς: Ιωάννα Τσάτσου και Ζωή Καρέλλη

  Prosiannykova, Ganna. Postmodern Greek poetry and Neoplatonic philosophical no-ti ons

  Βούλγαρη, ΣοφίαΑνθρωποζώα και τέρατα στο έργο του Γιώργου Χειμωνά

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ταυτότητες στη μεταπολε-μική λογοτεχνία: Σωσίες, ψευδώνυμοι, ανώνυμοι ήρωες και συγγραφείς.Πρόεδρος: Μπλέσιος, Αθανάσιος

  Σταυροπούλου, ‘ΕρηΑναζήτηση, αλλαγή, σφε-τερισμός ταυτότητας: η περίπτωση του σωσία

  Μπακογιάννης, Μιχ. Γ. Επινοημένες συγγραφικές ταυτότητες. Σκέψεις με αφορμή τρία παραδείγ-ματα από τη νεότερη ελληνική πεζογραφία

  Βερβεροπούλου, ΖωήΘεατρικοί ήρωες δίχως όνομα: η ανωνυμία ως ταυτότητα στη σύγχρονη ελληνική δραματουργία

  18.00-18.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

  ΠΕΜΠΤΗ 9

 • Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ JOSÉ PALANCO

  Γλώσσα, ταυτότητα, λογο-τεχνία.

  Πρόεδρος: Καραΐσκου, Μαρία.

  Mouatsou, EleniThe role of Grammati cal Gen-der in Kiki Dimoula’s poetry

  Recuenco Peñalver, MariaΗ γλώσσα του Βασίλη Αλεξάκη

  Eloeva, Fati maΟ Διονύσιος Σολωμός – η γλώσσα της ελευθερίας και η ελευθερία της γλώσσσας

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Οι ‘Ελληνες και οι «άλλοι» στον 20ό αι.

  Πρόεδρος: Νούτσος, Παναγιώ-της

  Δορδανάς, Στράτος Ν.«Χαρακωμάτων Ταυτότητες»: Ελληνο-γερμανικές αναπαρα-στάσεις στον Μεσοπόλεμο

  Leech, JasonGreek percepti ons of the ‘good Italian’ and ‘bad German’ from invasion (1940) to the London Agreement (1953)

  Fleischer, HagenΛεξικογραφικές ερμηνείες εθνι-κής ταυτότητας: Οι ‘Ελληνες και οι «άλλοι»

  Πολιτικές συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Ταυτότητες στην εποχή του Διαφωτισμού.

  Πρόεδρος: Motos Guirao, Encarnación

  García Gálvez, IsabelΠερί της νησιωτικής ταυτότητας: το Αιγαίο Πέλαγος και το Αρχι-πέλαγος.

  López Villalba, MaríaEl libro griego en la época ilus-trada

  Πατηνιώτης, ΜανώληςΟι ‘Ελληνες λόγιοι του 18ου αιώνα και οι επιστήμες του Διαφωτισμού

  Πολιτικές συγκρότησης της συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Εναλλακτικά πολιτισμικά δίκτυα.

  Πρόεδρος: de la Nuez Pérez, Maria Eugenia

  Giatsidis, EmanouilLa identi dad multi étnica de las danzas griegas

  Σιδέρης, ΑιμιλιανόςΑρχαία και σύγχρονη ελληνική λογο-τεχνία στην ποίηση των Αρτέμη/Ευθύμη: Συνθέτοντας μια εθνική ταυτότητα με τους τρόπους του Rap

  Kuznetsova, Natalia Ο Καραγκιόζης στη σπηλιά του Κύ-κλωπα, ή τα αρχαία μοτίβα στο σύγ-χρονο Θέατρο Σκιών του Καραγκιόζη ως παράδειγμα της διαμόρφωσης της ελληνικής ταυτότητας

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 • 4η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  9.30-9.50

  9.50-10.10

  10.10-10.30

  10.30-10.50

  5η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  12.00-12.20

  12.20-12.40

  12.40-13.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (12ος-19ος αι.).

  Πρόεδρος: Πηδώνια, Κομνη-νή Δ.

  Κατσιγιάννης, ΑλέξανδροςΙδεότυποι ήτοι απουσία χαρακτήρων. Τρεις περιπτώ-σεις ποιμενικών ειδυλλίων στα χρόνια του Νεοελληνικού Διαφωτισμού

  de la Nuez Pérez, Maria Eugenia Chansons, poésie et identi té: “l’âme du peuple” en Grèce et au Japon

  Bzinkowski, MichalΣτο περιβόλι του Χάρου– εσχατολογική ταυτότητα στα δημοτικά τραγούδια

  Μπίλλα, ΠολυξένηΑνιχνεύοντας την ταυτότητα του Νεοέλληνα στους προ-λόγους συλλογών ελληνικών δημοτικών τραγουδιών του 19ου αιώνα

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (12ος-19ος αι.): Επτανησιακή λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Καψωμένος, Ερα-τοσθένης

  Πυλαρινός, ΘεοδόσηςΚερκυραϊσμός ή κορφίτιδα: Αποδοχές και αντιρρήσεις προς την ταυτότητα των Κερ-κυραίων εκπροσώπων της Επτανησιακής Σχολής

  Tsianikas, MichaelΚάλβος: Κοσμολογίες

  Καζαντζή, ‘ΗβηGiulia Santelmo: ένα ιστορικό μυθιστόρημα του 19ου αιώνα από την ιταλόφωνη παραγωγή της Επτανήσου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945).Πρόεδρος: Βογιατζόγλου, Αθηνά

  Καραΐσκου, Μαρία ‘Οψεις της ταυτότητας του ‘Ελληνα της διασποράς: το πρότυπο του Λουκή Λάρα (1879) του Δ. Βικέλα και η αναμόρφωσή του στον Μανόλη τον Ντελμπεντέρη (1900-1901) του Α. Εφταλιώτη και στο «Εκει π’ ανθίζουν οι δάφνες» (1914) της Π. Δέλτα

  Cengizalp, Fahretti n & Alkan, Gözde Το Αϊβαλί του Φώτη Κόντογλου και του Ahmet Yorulmaz: Η προσφυγική ταυτότητα στην ελληνική και τουρκική λογο-τεχνία

  Καστρινάκη, ΑγγέλαΠίστη, απιστία και Γνώση. Θρησκευτικές κλίσεις στη λο-γοτεχνία των πρώτων δεκα-ετιών του 20ού αιώνα

  Μπίστα, Πολυξένη Κ. Κέρινες ταυτότητες στην Κερέ-νια Κούκλα του Κωνσταντίνου Χρηστομάνου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945).

  Πρόεδρος: Κωστίου, Κατερίνα

  Κόλλια, ΕλένηΖητήματα ταυτότητας στο πε-ζογραφικό έργο του Γιάννη Σκαρίμπα

  Μελισσαράτου, ΓερασιμίαΗ ταυτότητα του αντιπρο-σωπευτικού νεαρού ήρωα και το ελληνικό μυθιστόρημα της διαμόρφωσης

  Καράμπελας, ΣάββαςΗ ταυτότητα του ήρωα στην πεζογραφία του 1930 και η λο-γοτεχνική κριτική του Αντρέα Καραντώνη

  Ταυτότητα και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Λεσβιακές, ομοφυλοφιλικές, αμφιφυλοφιλικές και διαφυ-λικές σπουδές (ΛΟΑΔ).Πρόεδρος: Αναγνωστοπούλου, Διαμάντη

  Apostolidou, AnnaNati onal honour and homo-sexual shame: Eminent Greeks, homoeroti c desire, and the symbolic capital of the nati on

  Παπανικολάου, ΔημήτρηςΟ Ομοφυλόφιλος στο Αρχείο: Ξανακοιτάζοντας τα χαρτιά του Ναπολέοντα Λαπαθιώτη

  Ντουνιά, ΧριστίναΕκδοχές της γυναικείας ομο-φυλόφιλης ταυτότητας στη νεοελληνική λογοτεχνία:1910-1930

  Ρούσσου, ΒαρβάραΗ ταυτότητα της λεσβίας: από την Ερωμένη της στην Κατίνα Μελά μέσω της Θαλασσίας Υλης και της Olga Broumas

  Ταυτότητα και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  ‘Εμφυλες ταυτότητες στον παραδοσιακό πολιτισμό και τη λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Σιβετίδου, Αφρο-δίτη

  Φουρναράκης, Κωνσταντίνος Η συγκρότηση μιας ανεξάρ-τητης γυναικείας ταυτότητας στο πρώτο μισό του 19ου αιώνα· η περίπτωση της ποιήτριας Αντωνούσας Καμπουράκη

  Παπαγεωργίου, ΙωάνναΗ γυναικεία ταυτότητα στο ελληνικό θέατρο σκιών: η διεκδίκηση της ερωτικής αυτο-διάθεσης

  Πασσαλής, ΧαράλαμποςΘηλυκές δαιμονικές μορφές της ελληνικής παράδοσης: Η επικίνδυνη γοητεία των Νεράιδων

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ταυτότητα και ετερότητα στη μεταπολεμική λογοτεχνία.Πρόεδρος: Διαμαντάκου, Καίτη

  Φαλαγκάς, ΝίκοςΗ αναζήτηση του εαυτού στην Κάδμω της Μέλπως Αξιώτη.

  Δομουξή, ΠασχαλίναΑπό την ιδεολογική στρά-τευση στην αναζήτηση ταυτότητας: Μια συγκρι-τική ανάγνωση του Εικο-στού Αιώνα της Μέλπως Αξιώτη και της Αρχαίας Σκουριάς της Μάρως Δούκα

  Μπαλτά, ΒενετίαΟ ‘Ανθρωπος και η Ιστορία: αναζητήσεις και συνθέσεις ταυτότητας σε λογοτεχνικά κείμενα του Μήτσου Αλε-ξανδρόπουλου

  Γλυκοφρύδη-Αθανασο-πούλου, ΘεοδώραΤο Διπλό βιβλίο και ο Θολός βυθός: δύο αφη-γήσεις διερεύνησης της ταυτότητας του ξένου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ζητήματα θεωρίας καικριτικής: Ποίηση, ιδεο-λογία, εθνική λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Κασίνης, Κ. Γ.

  Μπενάτσης, Απόστολος Από την ιδεολογική στην ποιητική ταυτότητα

  Κατσιγιάννη, ‘ΑνναΖητήματα πολιτικής ταυτό-τητας του ελληνικού φου-τουρισμού

  Καγιαλής, Τάκης«Ποιητές άξιοι του έ-θνους»: Στρατηγικές εθνι-κοποίησης της μοντέρνας ποίησης, από το 1960 ως τις μέρες μας

  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10

  10.50-11.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 19

  Μειονοτικές και διαλεκτικές γλωσσικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Tsamadou-Jaco-berger, Irini

  Κυριαζής, Δώρης ΚΓλώσσα των συνόρων και σύ-νορα της γλώσσας

  Badenas, PedroLa lengua judeogriega y el Pentateuco de Constanti no-pla (1547)

  Ανδρουλάκης, ΓιώργοςΓλώσσα, ταυτότητα και μετανάστευση: η ελληνική ως γλώσσα υποδοχής και η γλωσσική ένταξη μετα-ναστών/-ριών στη σημερινή Ελλάδα

  Kisilier, MaximGreek Dialect and Dialect Lit-erature Today

  Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 19

  Γλωσσική ταυτότητα και ο διάλογος με τις ξένες γραμ-ματείες.

  Πρόεδρος: García Gálvez, Isabel

  Henrich, Günther Steff enΠοιος ποιητής έγραψε την Παλαιά και Νέα Διαθήκη (τέλη του 15ου αι.) και γιατί χρησιμοποίησε το λατινικό αλφάβητο;

  Omatos, OlgaIdenti dad de la mano de un copista traductor

  Πούχνερ, ΒάλτερΗ μοναδική θεατρική μετά-φραση του Νικόλαου Πολίτη

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Εθνικές/εθνοτικές ταυτότητες στα Βαλκάνια (12ος-19ος αι.).

  Πρόεδρος: Beaton, Roderick

  Malatras, ChristosThe making of an ethnic group: the Romaioi in the 12th-13th centuries

  Στουραΐτη, ΑναστασίαΗ κατασκευή της ταυτότητας των ελληνικών πληθυσμών στη Βενετική Aυτοκρατορία: μια μετα-αποικιακή προσέγγιση

  Dinu, TudorΗ διαμόρφωση των εθνικών ταυτοτήτων στα Βαλκάνια στις αρχές του ΙΖ’ αιώνα σύμφωνα με τα ποιήματα του Σταυρινού και του Ματθαίου Μυρέων

  Frangakis, PenelopeThe Use of History by Greek In-tellectuals in the Formati on of Greek Nati onal Identi ty during the Greek Enlightenment

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Εθνικές/εθνοτικές ταυτότητες στα Βαλκάνια (12ος-19ος αι.).

  Πρόεδρος: Dinu, Tudor

  Μηνάογλου, ΧαράλαμποςGrecian sculptures, Greek Em-perors, Greek sailors: Το τρίσημο πριν τον K. Παπαρρηγόπουλο

  Myrogiannis, StratosNaming the void: the inventi on of Byzanti um in the Greek En-lightenment

  Ţipău, Mihai GheorgeΟ προσδιορισμός της εθνικής ταυτότητας μέσω του εθνικού ονόματος. Η περίπτωση της Ιστορίας της Βλαχίας (Βιέννη, 1806)

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Ταυτότητα και εκπαίδευση.

  Πρόεδρος: Λεοντσίνης, Γεώρ-γιος N.

  Τσιούμης, ΚωνσταντίνοςΗ διαχείριση της μειονοτικής ταυτότητας στον ελληνικό χώρο και η άσκηση της εκπαιδευτικής πολιτικης: Η περίπτωση των μουσουλμάνων της Δ. Θράκης 1923-1973

  Δρούγκα, Κλεονίκη Α.Εκπαιδευτική δράση εθνοτικών ομάδων στο β΄ μισό του 19ου αιώνα στην Αδριανούπολη. Το παράδειγμα των Ελλήνων και Βουλγάρων

  Κοτζάμπαση, ΜαρίαΕθνική ταυτότητα και εκπαί-δευση στην Ανατολική Μακε-δονία στα τέλη του 19ου αιώνα: η δράση του Συλλόγου προς Διάδοσιν των Ελληνικών Γραμ-μάτων

  Πετροπούλου, ΧριστίναΕθνοπολιτισμική ταυτότητα των μαθητών στα ρωμαίικα σχολεία της Κωνσταντινούπολης

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Ταυτότητα και μετανάστευση: Διασπορικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Καζαμίας, Αλέξαν-δρος.

  Μαραγκούλης, ΜανώληςΑπό την Αλεξάνδρεια του «αίμα-τος» στην Αίγυπτο του Νάσσερ: Συνέχειες και ρήξεις στην ταυτό-τητα της αιγυπτιώτικης παροικίας

  Παπακυριακού, ΜάριοςΣτερεοτυπική απεικόνιση του Ελληνα μετανάστη της στροφής του 20ού αιώνα. Το παράδειγμα των Ελλήνων της Αιγύπτου

  Snigovska, OksanaΚοσμοπολιτισμός της Οδησσού, λίκνου της ελληνικής ανεξαρτη-σίας

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Το πεδίο της διανόησης στην Ελλάδα του 20ού αι.Πρόεδρος: Σταυροπούλου, ‘Ερη

  Μάνος, ΤραϊανόςΗ κριτική ως εκδούσα αρχή: το παρά-δειγμα της «Σχολής της Θεσσα-λονίκης»

  Sartori, Elena«Αρχαϊστές» ή «πασσεϊστές»; Εκδοχές και διλήμματα του μοντερνισμού στην Ελλάδα και τη Ρωσία του εικο-στού αιώνα

  Σακκάς, ΕυάγγελοςΗ αναζήτηση της ταυτότητας των λογο-τεχνών της γενιάς του ΄30 μέσα από την έκδοση του περιοδικού Πνοή

  Κυπριανός, Παντελής & Κουστουράκης, ΓεράσιμοςΗ Δύση στο σύμπαν των Ελλήνων διανοουμένων τη δεκαετία του 1960

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Πεφάνης, Γιώργος Π.

  Κιουσόπουλος, ΔημήτριοςΠολιτισμική μεταφορά και εθνική ταυτότητα: το Θέατρο Αθηνών ως εθνικός θεσμός κατά την οθωνική περίοδο

  Γεωργίου, ΜιχάληςΝεοελληνικό θέατρο και εθνική πολιτιστική ταυτότητα. Οι νεωτερι-στικές παραστάσεις αρχαίου δρά-ματος στη Νέα Σκηνή και στο Βασιλικό Θέατρο

  Vratskidou, EleonoraÊtre arti ste dans le nouvel État grec (1840-1860)

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 • ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 10

  6η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  15.00-15.20

  15.20-15.40

  15.40-16.00

  7η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  17.00-17.20

  17.20-17.40

  17.40-18.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Αστικό φαντασιακό και λο-γοτεχνική ταυτότητα: Η πόλη των Αθηνών στη λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Vela Tejada, Jose

  Μέντη, Δώρα‘Ελληνες λογοτέχνες-προσκυ-νητές στην Αθήνα (1833-1903). Στοιχεία για μια πρωτογενή αναπαράσταση της νεοελλη-νικής λογοτεχνικής ταυτότητας

  Λεφάκη, Μαίρη & Τελειώνη Ελευθερία Η ταυτότητα της πόλης των Αθηνών μέσα από την αστική πεζογραφία της περιόδου 1890-1910

  Martí n Montenegro, Salvador La fragata Arapiles y el vicecón-sul de España en Atenas. Tres imágenes de Grecia (1871-1875)

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (19ος αι.): Ο λογοτέχνης και το έθνος στην Ελλάδα του 19ου αι.Πρόεδρος: Tziovas, Dimitris

  Βαρελάς, ΛάμπροςΡοϊδικές ταυτότητες σε συγγρα-φείς του 19ου αιώνα

  Zimbone, AnnaΗ πολυεδρική φυσιογνωμία του ευρωπαίου Εμμανουήλ Ροΐδη

  Van Renterghem, Steven Ο Λέανδρος (1834) και η ιδεο-λογία του Ελληνισμού

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945): Καβαφικές με-λέτες.

  Πρόεδρος: Κατσιγιάννη, ‘Αννα

  Βογιάννου, ΖωήΠροβολές ιστορικών ταυτο-τήτων στην καβαφική ποίηση

  Πέτκου, ‘ΕφηΟι καβαφικές τελετουργίες και η πολιτισμική ταυτότητα του ελληνισμού

  Κωστίου, ΚατερίναΗ ταυτότητα του αφηγητή και η προδοσία του Δημάρατου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945): Σεφερικές με-λέτες.Πρόεδρος: Καγιαλής, Τάκης

  Δρακόπουλος, ΑντώνηςΟ Ελληνισμός στο έργο του Σεφέρη και του Καβάφη

  Παπακυριακού, ΕιρήνηΟ Στράτης (Θαλασσινός) στο έργο του Γιώργου Σεφέρη: Η αναζήτηση μιας ελληνικής ταυτότητας

  Chioti s, TheodorosResisti ng Subsumpti on: Au-tobiographical discourse as thought experiment in George Seferis’ Μέρες

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Ταυτότητα και ετερότητα στη σύγχρονη λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Μελισσαράτου, Γερασιμία

  Φραντζή, ‘ΑντειαΗ αναζήτηση της ταυτότητας μέσα από τον προβληματισμό της ετερότητας. Επιλογή από το έργο της Ρέας Γαλανάκη

  Καρασαββίδου, Ελένη & Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος Η. Περιθωριακές ταυτότητες στη σύγχρονη ελληνική λογοτε-χνία.

  Ιακωβίδου, ΣοφίαΠορτραίτα του καλλιτέχνη ως αποτυχημένου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  Ταυτότητα και ετερότητα στη σύγχρονη λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Καστελλάνου, Γκρατσιέλλα-Φωτεινή

  Βέικου, ΧριστίναΠολιτισμικές επιστρώσεις ενός πολυφωνικού κόσμου: οι επάλληλες αντιστικτικές ταυτότητες στο έργο του Ν. Θέμελη Οι αλήθειες των άλλων

  Kolitsi, PhilotheiThe Other Within: The Repre-sentati on of the Turks and the Greeks in two Contemporary Novels. Maro Douka’s The In-nocent and the Guilty (2004) and Can Eryumlu’s Kalimer-haba Izmir (2004)

  Κούγκουλος, Θανάσης Β.Τα οθωμανικά Γιάννινα στη μεταπολεμική και σύγχρονη πεζογραφία: Η εικόνα του συμπολίτη Τούρκου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ζητήματα θεωρίας και κριτικής: Η αναζήτηση της εθνικής και της αισθητικής ταυτότητας στον Ρίτσο και στον Λορεντζάτο.Πρόεδρος: Παπαθεοδώρου, Γιάννης

  Πεχλιβάνος, ΜίλτοςΤο χαμένο κέντρο (Για τον Λορεντζάτο)

  Δημητρακάκης, ΓιάννηςΤαυτότητες της νεοελλη-νικής κριτικής. Η έννοια του κλασικού από την αντιμοντέρνα σκοπιά του Ζήσιμου Λορεντζάτου

  Ιλίνσκαγια-Αλεξανδρο-πούλου, ΣόνιαΗ ελληνικότητα στον Ρίτσο

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Μυθικοί κώδικες στη με-ταπολεμική λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Πασχάλης, Μιχαήλ

  Παπαντωνάκης, Γεώργιος Μύθος και διακείμενα ως συνθετικά στοιχεία της ποιητικής ταυτότητας του Σωτήρη Σαράκη

  Γιωτοπούλου, Δήμητρα Α. Η πολυδιάστατη Κασ-σάνδρα του Νάνου Βαλα-ωρίτη

  Χρίστοβα, Μαρία Αναζητώντας την χαμένη ταυτότητα. Μυθολογήμα-τα και κώδικες

  13.00-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ13.30-15.00 ΓΕΥΜΑ

  16.00-16.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  18.00-18.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ

 • Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 19

  Το γλωσσικό ζήτημα.

  Πρόεδρος: Προβατά, Δέσποινα

  Marín Casal, GuillermoJosefo Misiódax, un ejem-plo “de carne y hueso” de la dimensión balcánica de la identi dad greco-ortodoxa a fi nales de la dominación otomana

  Tsamadou-Jacoberger, Irini & Vassilaki, SophieLa constructi on de l’identi té du grec moderne vue par Manolis Triandaphyllidis

  Diatsentos, PetrosL’histoire de la langue grecque au carrefour des dif-férentes disciplines: enjeux identi taires et cristallisati on des mythologies linguisti ques (1830-1912)

  Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 19

  Συγκριτικές γλωσσικές προ-σεγγίσεις.

  Πρόεδρος: Κυριαζής, Δώρης

  Κλίμοβα, Ξένια Σλαβικά ίχνη στην γλώσσα της νεοελληνικής μυθολογίας

  Loudová, Kateřina«Οι ‘Ελληνες προτιμούν μια παλιά λέξη από μια νεότερη». Σύγκρουση ταυτο-τήτων ανάμεσα στα Ελληνικά και Σλαβικά

  Berikashvili, SvetlanaΟι ιδιωτικές εκφράσεις ως εθνικές ιδιότητες της γλώσ-σας (με βάση τις συντακτικές αλλαγές στα ελληνικά, γεωρ-γιανά και ρωσικά)

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Εθνικές/εθνοτικές ταυτότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Carabott , Philip

  Beaton, RoderickΟ Shelley και ο Byron για την εθνική ταυτότητα των επανα-στατημένων Ελλήνων του 1821

  Χασιώτης, Ιωάννης Κ.«Σκουλίκια στον σκελετό ενός ήρωα»: Δυτικοευρωπαϊκοί κήνσορες της νεοελληνικής ελευθερίας

  Παπαδοπούλου, Δέσποινα Π. Γ. Ψυχάρης: ένας διανοούμενος μεταξύ κοσμοπολιτισμού και εθνικισμού;

  Εθνοτικές/εθνικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Εθνικές/εθνοτικές ταυτότητες στα Βαλκάνια (19ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Morales Orti z, Alicia

  Morcillo Rosillo, Mati ldeLas relaciones anglo-griegas vistas desde la ópti ca española. Desde el establecimiento inicial a las guerras balcánicas (1833-1913)

  Ζελεπός, ΙωάννηςΑθανάσιος Σουλιώτης-Νικολαΐ-δης. Το πρόσωπο και οι επιρροές του στον πολιτικό στοχασμό του ‘Ιωνα Δραγούμη

  Πλουμίδης, Σπυρίδων Γ. Το έθνος ως ταξική διαστρω-μάτωση: Η κοινωνική φυσιο-γνωμία των ορθοδόξων πληθυ-σμών στην κεντρική Μακεδονία (1904)

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Παπαϊωάννου, Από-στολος

  Naxidou, EleonoraNati onal identi ty in the 19th cen-tury Balkans: the case of Chatzi-christos Voulgaris (1783-1853)

  Florea, GabrielaFrom Orthodox foreigners to Greek subjects: the emergence of the Romanian nati on-state and the civil rights of Greeks in Romania (1830-1887)

  Ράδος, Λεωνίδας Μία δύσκολη επιλογή: Ρουμάνoς ή ‘Ελληνας στα μέσα του 19ου αιώνα. Η περίπτωση των αδελ-φών Ιωάννη, Κωνσταντίνου και Γρηγόρη Στούρδζα

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Σκουλίδας, Ηλίας

  Paparizos, AntoniosGrec moderne le “démonios”

  Provata, DespinaConstructi on identi taire et ensei-gnement du français en Grèce au XIXe siècle

  Pateraki-Chatziandoniou, OlgaL’enseignant grec non-nati f et l’enseignement de FLE

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Ταυτότητα και κινηματογράφος.

  Πρόεδρος: Δερμεντζόπουλος, Χρήστος

  Κορνέτης, ΚωστήςΤο σινεμά ως χώρος διαμαρτυρίας: Το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και ο Β’ εξώστης στη δεκαετία του ’69

  Βατούγιου, Στέλλα & Μπαμπούνης, Χαράλαμπος Διερεύνηση Ταυτοτήτων στον Ελλη-νικό Κινηματογράφο (1950-1970)

  Sawas, StéphaneConstanti nople dans le cinéma grec: l’identi té d’une ville entre silences et nostalgies

  Θρησκευτικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Θρησκευτικός λόγος και συλλογικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Στουραΐτη, Αναστασία

  Παχουνδάκης, ΙσίδωροςΗ δημιουργία δημόσιας ταυτότητας των Ευαγγελικών στην Ελλάδα μέσω της παιδείας από το 1821 και μετά

  Σμυρναίος, Αντώνιος & Γκόβαρης, ΧρήστοςΘρησκευτικές ταυτότητες στη Σύρο κατά το 19ο αιώνα: η εμπορευματική τους διύλιση

  Πίσσης, ΝικόλαοςΑποκαλυπτικός λόγος και συλλογικές ταυτότητες (17ος-18ος αι.)

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 • 8η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  9.30-9.50

  9.50-10.10

  10.10-10.30

  10.30-10.50

  9η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  12.00-12.20

  12.20-12.40

  12.40-13.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (19ος αι.): Ο λογοτέχνης και το έθνος στην Ελλάδα του 19ου αι.

  Πρόεδρος: Gotsi, Georgia

  Πατερίδου, Γεωργία & Δερ-μεντζόπουλος, ΧρήστοςΗ κατασκευή της ταυτότητας του εθνικού λογοτέχνη: η περί-πτωση του Κ. Παλαμά και του Γ. Ψυχάρη

  Παπαϊωάννου, Απόστολος Γ. Ο Αριστοτέλης Βαλαωρίτης (1824-1879): από τους εθνικούς αγώνες στην ανάδειξη της εθνικής ταυτότητας. Ανέκδοτη αλληλογραφία (1878-1879) με τον Τιμολέοντα Φιλήμονα (1833-1898)

  Παπαθεοδώρου, Γιάννης Δημόσιες τελετουργίες και εθνο-συμβολικές πρακτικές

  Πολίτης, ΑλέξηςΓλώσσα, λογοτεχνία, ‘Εθνος: η συναρμογή τους στα χρόνια του Ρομαντισμού

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητα και μετάφραση (19ος αι.).

  Πρόεδρος: Αθήνη, Στέση

  Μαυρέλος, ΝίκοςΗ ειδολογική ταυτότητα του λογοτεχνικού κειμένου και οι μεταβολές της. Μεταφράσεις του El Perfecto Novelista του Manuel Silvela στα Γαλλικά και τα Ελληνικά

  Ξούριας, ΓιάννηςΗ προσωδιακή αναγέννηση του έθνους: η πρόταση του Πλά-τωνος Πετρίδη (1817) για μια νέα ποιητική ταυτότητα

  Παππάς, Φίλιππος Η διπλή ταυτότητα του ‘Ελληνα μεταφραστή (1830-1900)

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 16

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945): Η γενιά του 1920.

  Πρόεδρος: Μπενάτσης, Από-στολος

  Μύστακας, Ελευθέριος & Τσοτσορού, ΑλίκηΤαυτότητες της θάλασσας στην ποίηση και τη ζωγρα-φική της γενιάς του 1920: Πορφύρας, Ουράνης - Οικο-νόμου, Λύτρας

  Βογιατζόγλου, ΑθηνάΗ ανάδυση της ποιητικής ταυτότητας μέσα από την παρωδία και την αυτο-παρωδία: Η περίπτωση του Ναπολέοντος Λαπαθιώτη

  Στέφου, ΛουκίαΝαπολέων Λαπαθιώτης:ποιητής και πεζογράφος

  Δημουλή, ΑγγελικήΡώμος Φιλύρας: ηδυόνειρο και πραγματικότητα, ταυτό-τητα και μη ταυτότητα στο πεζό «Ο Θεατρίνος της ζωής» και στο ποίημα «Ο Πιερρότος»

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 16

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945): Ταυτότητες στην πεζογραφία της Γενιάς του ‘30.Πρόεδρος: Καστρινάκη, Αγγέλα

  Τσούπρου, ΣταυρούλαΗ Φυσιογνωμική ως ταυτο-δοτικό εργαλείο στην πεζο-γραφία της Γενιάς του ’30 και εντεύθεν: παραδειγματική ανίχνευση προθέσεων και (συνειδητών) πραγματώσεων στην «κατασκευή» των λογο-τεχνικών ηρώων και ηρωίδων

  Βλαβιανού, ΑντιγόνηΜ. Καραγάτσης – Romain Gary. ‘Οταν η πολυώνυμη φαντασία συναντά μια ψευ-δώνυμη πραγματικότητα

  Salamina, MicheleΟ Κοτζάμπασης του Καστρό-πυργου και η ελληνική ταυ-τότητα

  Ταυτότητες και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  ‘Εμφυλες ταυτότητες και γυ-ναικεία γραφή (1900-1945).

  Πρόεδρος: Χριστοδουλίδου, Λουίζα

  Σαρακατσιάνου, ΒασιλικήΕικαστική γραφή και έμφυλες ταυτότητες στην Ελλάδα τις πρώτες δεκαετίες του 20ού αιώνα

  Νικολοπούλου, ΜαρίαΓυναικεία σεξουαλικότητα και γραφή στα περιοδικά λόγου και τέχνης (1900-1940)

  Παλαιού, ΝίναΜητρότητα και εθνική ανά-πτυξη: Καθοριστικοί παράγο-ντες στη διαμόρφωση της γυναικείας ταυτότητας κατά την περίοδο 1900-1940

  Ντενίση, Σοφία‘Εμφυλες ταυτότητες και πε-ριοδικός τύπος την εποχή των πολέμων

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι / Ταυτότητα και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  ‘Εμφυλες ταυτότητες στον παραδοσιακό πολιτισμό και τη λογοτεχνία: Λογοτεχνία.

  Πρόεδρος: Ντενίση, Σοφία

  Αποστολή, ΠέρσαΗ αυθεντική Ιστορία της Πάπισσας Ιωάννας (1931) της Μαριέττας Γιαννοπούλου-Μινώτου: Μια άγνωστη λο-γοτεχνική μετάπλαση ενός παλαιού μύθου

  Troupi, MariaThe Life and Death of Karave-las: Gender Constructi ons in K. Theotokis’ novel

  Παπαβασιλείου, Φανή Η έμφυλη ταυτότητα της Αλε-ξίας όπως αυτή διαγράφεται μέσα από την αφήγηση στο έργο της Πηνελόπης Δέλτα Τον καιρό του Βουλγαροκτόνου (1911).

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ταυτότητα και ετερότητα στη μεταπολεμική λογο-τεχνία.

  Πρόεδρος: Sawas, Sté-phane

  Χατζηπολυκάρπου, Μαρία Μνήμη και προφορική ιστορία στο αυτοβιογρα-φικό μυθιστόρημα του Κώστα Μόντη Ο Αφέντης Μπατίστας και τ’ ‘Αλλα

  Ηροδότου, ΜαρίαEξωτερικές και εσωτε-ρικές θεωρήσεις της «κυ-πριακής» ταυτότητας μέσα από λογοτεχνικές πηγές

  Koumarianou, MariaExil et nostalgie : la mati ère de l´ écriture autobio-graphique chypriote. Le cas de Rina Katselli

  De Boel, GunnarΟ Καχτίτσης: μετανάστης του εσωτερικού

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Ιστορία και μυθοπλασία.

  Πρόεδρος: Λαμπρόπουλος, Απόστολος

  Δανόπουλος, ΚωστήςΗ διαχείριση του παρελ-θόντος: ζητήματα ιστορίας και μυθοπλασίας στο μυ-θιστόρημα Το Ρολόι της σκιάς του Θωμά Σκάσση

  Αρετάκη, ΜαρίναΑνάμεσα στην οικογένεια και την Ιστορία: η αναζήτηση του εαυτού στο σύγχρονο ελληνικό μυθιστόρημα

  Αλεξιάδου, ΘεοδούληΣτοιχεία ταυτότητας της δεκαετίας του ‘60. Aλ-ληλεπίδραση ιδιωτικού και δημόσιου στο μυθι-στόρημα του Θ. Βαλτινού

  ΣΑΒΒΑΤΟ 11

  10.50-11.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ11.30-12.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

 • Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 23

  Μειονοτικές και διαλεκτικές γλωσσικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Κωτόπουλος, Τριαντάφυλλος

  Τσοκαλίδου, Ρούλα & Γκαϊνταρτζή, Αναστασία & Γάτση, ΓιώταΠαιδικές ταυτότητες μέσα από παιδικές φωνές: πολύ-γλωσσα παιδιά στο ελληνικό σχολείο

  Lazarova, AnnaΕθνική ταυτότητα και γλωσ-σική πολιτική στη σύγχρονη Ελλάδα και τη Βουλγαρία. Προκλήσεις και αντιμετώπιση

  Μαργαρώνη, ΜαίρηΕβραίοι, γλώσσα και ταυτό-τητα στο νεοελληνικό κράτος από την ίδρυσή του μέχρι τον Α’ παγκόσμιο πόλεμο: προσλήψεις ετερότητας και πρακτικές αποκλεισμού

  Φραντζή, Πηνελόπη Κ.Ταυτότητα και γραπτή γλώσ-σα αλλοδαπών μαθητών (αλβανικής και βουλγαρικής καταγωγής) δευτέρας τάξης δημοτικού σχολείου Πατρών - Τα ορθογραφικά λάθη τους

  Ταυτότητα και γλώσσα

  ΑΙΘΟΥΣΑ 23

  Γλωσσικές διαπραγματεύ-σεις της ταυτότητας.

  Πρόεδρος: Eloeva, Fati mα

  Σακελλαρίου, Αγγελική Διαστάσεις της πολιτικής ταυτότητας στο λόγο των μελλοντικών δασκάλων

  Charalambidou, AnnaConstructi ons of age identi -ti es in everyday conversti ons through painful self disclosures

  Σαχινίδου, Παρασκευή & Δημάση, ΜαρίαΔιάλογοι κειμένων και συγ-γραφέων. Τα κείμενα ως εκ-φράσεις της γλωσσικής δια-πραγμάτευσης της ταυτότητας του υποκειμένου

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Γλυκοφρύδη-Λεοντσίνη, Αθανασία

  Βλαχάκης, Γιώργος Ν. Η συμβολή της επιστημονικής σκέψης στη διαμόρφωση της ελληνικής εθνικής ταυτότητας πριν και μετά την ίδρυση του Ελληνικού Κράτους

  Μπαρλαγιάννης, ΘανάσηςΗ ταυτότητα του επίσημου ιατρικού σώματος στην Ελλάδα του ‘Οθωνα: ανάμεσα στο ευρω-παϊκό ιατρικό παράδειγμα και στις ντόπιες πολιτισμικές και πολιτικές πραγματικότητες

  Μπάρκουλα, ΧάιδωΗ κατασκευή της εθνικής ταυτότητας στην Ελλάδα του 19ου αιώνα. Διπλωματία και Αλυτρωτική Πολιτική. Το παρά-δειγμα του Αλ. Ρ. Ραγκαβή

  Μητσού, Μαριλίζα‘Ελληνες, Ρωμιοί ή Βαλκάνιοι; Ρωγμές στη νεοελληνική ταυτό-τητα των αρχών του 20ού αιώνα

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ A

  Τοπική ταυτότητα και θρη-σκευτική ετερότητα (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Πυλαρινός, Θεοδό-σης

  Λεοντσίνης, Γεώργιος Ν. Ελληνική ταυτότητα – επτανη-σιακή ταυτότητα

  Σοφού, ‘ΑλκηστηΟι δύο ελληνικές κοινότητες της Βιέννης στην καμπή του 18ου αιώνα: διαχωρισμοί και διαστάσεις

  Γκλαβίνας, ΓιάννηςΟ μουσουλμάνος υπήκοος στις αντιλήψεις των φορέων της ελληνικής διοίκησης την περί-οδο 1912-1922.

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.): Ταυτότητες της επο-χής της Αντίστασης και του Εμφυλίου.Πρόεδρος: Πλουμίδης, Σπυρίδων Γ.

  Κυριάκης, ΘωμάςΑυτοβιογραφία και προσωπική ταυτότητα: οι γραπτές μαρτυρίες για τον ελληνικό Εμφύλιο

  Χανδρινός, ΙάσοναςΗ ταυτότητα του «αντιστασια-κού»: Εθνική Αντίσταση και αυτοεικόνα στην πολεμική και μεταπολεμική Ελλάδα

  Μπάδα, ΚωνσταντίναΗ μνήμη της δεκαετίας 1940 - 1950 στη διαδικασία συγκρό-τησης παροντικών πολιτισμικών ταυτοτήτων

  Βαμβούρη, (Χρυσάνθη) ΧριστίναΗ διατήρηση της εθνικής ταυ-τότητας των Ελλήνων πολι-τικών προσφύγων του εμφυλίου πολέμου (1946-1949) στις χώρες υποδοχής τους

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ B

  Ταυτότητα και εκπαίδευση: Νεοελληνικές σπουδές στο εξωτερικό.

  Πρόεδρος: Melero Vellido, An-tonio

  Jaén Morcillo, María Ángeles & Rodríguez Lifante, Alberto Situación actual de los estudios del griego moderno como len-gua extranjera en España: orien-tación y expectati vas

  Psaromati s, MichaelModern Greek Educati on and Identi ty in South Australia

  Stojičić, Vojkan & Mutavdžić, Predrag & Milojević, IvanaΙσχυρές και ασθενείς γλώσσες: η θέση της νέας ελληνικής γλώσσας στη Σερβία

  Θρησκευτικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Ιστορικές και συγκριτικές προσεγ-γίσεις.

  Πρόεδρος: Gerd, Lora

  Παναγόπουλος, Γεώργιος Δ.Ορθόδοξος Χριστιανισμός και Ισλάμ στο δύον Βυζάντιο: Κριτική παρου-σίαση της θέσης του M. Balivet

  Papanikolaou, Anti goni N. The Lati n Church and the Greek Or-thodox Church in Angevin Corfu at the end of the thirteenth century

  Μπίρταχας, ΣτάθηςΟυμανισμός, Μεταρρύθμιση και Αντιμεταρρύθμιση στη βενετική Κύπρο: αφομοίωση, αντίσταση και νέες ταυτότητες

  Christoforaki, IoannaDefending Orthodox Doctrine against Lati n Heresy: A Visual Testi mony from Lusignan Cyprus

  Θρησκευτικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ C

  Ιστορικές και συγκριτικές προσεγ-γίσεις.

  Πρόεδρος: Βασιλειάδη, Μάρθα

  Gerd, LoraThe Patriarchate of Constanti nople and the Russian Church policy in the Near East in 1900-1917

  Τζιερτζής, Αθανάσιος Σ. Οικουμενικό Πατριαρχείο και ταυτό-τητες στην Οθωμανική Αυτοκρατορία: η οπτική γωνία του Ιωακείμ Γ΄ «εν Θεσσαλονίκη...1874-8»

  Athanasopoulou-Kypriou, Spyridoula The sisterhoods of the Zoë move-ment and their role in the formati on of a Christi an feminist consciousness 1938-1960.

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 • 10η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  15.00-15.20

  15.20-15.40

  15.40-16.00

  11η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  17.00-17.20

  17.20-17.40

  17.40-18.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (19ος αι.): Ταυτότητα και «εθνική δραματουργία» (19ος αι.).Πρόεδρος: Πολίτης, Αλέξης

  Ταμπάκη, ‘ΑνναΗ κατασκευή της θεωρίας του «εθνικού δράματος» στον 19ο αιώνα

  Λαδογιάννη, ΓεωργίαO εραστής, ο καλλιτέχνης και το έργο του. Ο μύθος του Πυγμαλίωνα στη Γαλάτεια του Σπ. Βασιλειάδη

  Αγάθος, Θανάσης‘Οψεις της εθνικής ταυτότητας στα έργα Ιστορικά Σκηνογρα-φήματα του Σπυρίδωνος Ζαμπέ-λιου και Οι Καλλέργαι του Σπυρί-δωνος Ν. Βασιλειάδη

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Παπαδιαμαντικές μελέτες.

  Πρόεδρος: Ταμπάκη, ‘Αννα

  Μάστορης, ΒασίληςΠαπαδιαμάντης μυθιστοριο-γράφος. Η αδύναμη ταυτό-τητα μιας λογοτεχνικής ιστο-ρικότητας

  Καστελλάνου, Γκρατσιέλλα-ΦωτεινήΗ ‘Α-πατρις Μετανάστις του Αλέξανδρου Παπαδιαμάντη

  Kalospyros, Nicholas A. E. Disrupti ng Fading Nati onal Identi ti es and Questi oning the Identi ty of Faith: Identi fying Papadiamanti s

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 2

  Ζητήματα της λογοτεχνίας των αρχών του 20ού αι. (1900-1945).

  Πρόεδρος: López Villalba, María

  Caracausi, MariaΠώς προβάλλεται η ελληνική ταυτότητα μέσα από μια μετάφραση: Ο Νίκος Γκάτσος μεταφραστής του Αρθούρ Ρεμπώ

  Carbonell Marti nez, Santi agoLa identi dad de Prometeo en la literatura neogriega

  Pérez Mena, RaquelDe Petros Walhalla a Marabú: las múlti ples identi dades de Nicos Cavadías en su vida y su obra

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ 2

  Σχέσεις της ελληνικής με ξέ-νες γραμματείες.

  Πρόεδρος: Mutavdžić, Predrag

  Chikovani, AnaΠολιτισμική ταυτότητα στην ελληνική και γεωργιανή λογοτεχνία στο μεταίχμιο του 19ου - 20ού αιώνα (Τυπολο-γικοί παραλληλισμοί)

  Đorđević, Saša Οι έμποροι του έθνους: μια προσπάθεια αποκωδι-κοποίησης της εικόνας του ‘Ελληνα στη σερβική πεζο-γραφία

  Amaranti dou, WandaO Józef Dunin Borkowski- ένας μεγάλος ξεχασμένος Φιλέλ-ληνας ποιητής

  Ταυτότητες και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 14

  ‘Εμφυλες ταυτότητες στον παραδοσιακό πολιτισμό και τη λογοτεχνία: Λογοτεχνία ΙΙ.

  Πρόεδρος: Ντουνιά, Χριστίνα

  Αναγνωστοπούλου, ΔιαμάντηΓυναικείες και ανδρικές ταυτό-τητες σε μυθιστορήματα της Ρέας Γαλανάκη

  Παπαρούση, ΜαρίταΕκφάνσεις της ανδρικής ταυ-τότητας στη σύγχρονη πε-ζογραφία: η περίπτωση του Θ. Γρηγοριάδη

  Tziovas, DimitrisAllegorical Readings and Me-taphors of Identi ty: Sexual-ity, Society and Nature in Vassilis Vassilikos’ To Φύλλο

  Ταυτότητες και φύλο

  ΑΙΘΟΥΣΑ 3

  Αποδομώντας τις έμφυλες ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Καπλάνης, Τάσος

  Kotsovili, Dionysia EiriniDeconstructi ng the noti ons of identi ty and gender in Greek Literature; the case of Galana-ki’s Eleni, or Nobody

  Dimoula, Vasiliki(A-)sexual identi ty and medi-cine in the texts of Antonin Ar-taud and Giorgos Cheimonas

  Λίκα, Φωτεινή‘Εμφυλη ανατροπή στη Μορ-φίνη: στερεότυπα λόγου και συμπεριφοράς στο αφήγημα της Νικόλ Ρούσσου

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Μεταναστευτικές ταυτό-τητες.

  Πρόεδρος: Φρέρης, Γιώρ-γος

  Gotsi, Georgia Exclusion, Identi ty and the Immigrant Self in Contem-porary Greek Writi ng

  Σάμιτα, Ειρήνη-ΙωάνναΤαυτότητα και Μετανά-στευση: Οι Φιλέλληνες ή το α-νόστιμον ήμαρ

  Μικέ, Μαίρη‘Ανοστον ήμαρ. Μιμίκας Κρανάκη, Φιλέλληνες(1992)

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι & ΙΙ

  ΑΙΘΟΥΣΑ 15

  Θέατρο και μετανάστευση στον 20ό και στον 21ο αι.

  Πρόεδρος: Νάτσινα, Ανα-στασία

  Διακουμοπούλου-Ζαρα-μπούκα, Αικατερίνη Η ταυτότητα του μετα-νάστη στα έργα των Ελλήνων δραματουργών στην Αμερική κατά το πρώτο μισό του 20ού αι.

  Μπλέσιος, Αθανάσιος Γ. Ταυτότητα και ετερότητα στην ελληνική δραμα-τουργία του 20ού αι. και των αρχών του 21ου. Η περίπτωση των μεταναστών

  Μπακονικόλα, ΧαράΗ ταυτότητα του μετα-νάστη στην Λούλα Ανα-γνωστάκη και στον Πανα-γιώτη Μέντη

  13.00-13.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ13.30-15.00 ΓΕΥΜΑ

  16.00-16.30 ΣΥΖΗΤΗΣΗ16.30-17.00 ΔΙΑΛΕΙΜΜΑ

  ΣΑΒΒΑΤΟ 11

 • Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 7

  Ταυτότητα και εκπαίδευση: Πολυμέσα.

  Πρόεδρος: Πατηνιώτης, Μανώλης

  Χαριλάου, Νεόφυτος & Γλάρος, Νικόλαος & Γαγιάτσου, Σοφία‘Ελληνες λογοτέχνες στο διαδίκτυο. Η λογοτεχνική συλλογή ΠΟΘΕΓ (www.potheg.gr)

  Μπαλτζής, Σωκράτης Δ. & Μάντζιου, Ολγα & Αποστόλου, ΚώσταςΜια επέκταση του καινο-τόμου Ηλεκτρονικού Υπολο-γιστικού Λεξικού της Νέας Ελληνικής Γλώσσας - ΒΝΠ ως Διαδικτυακό Πολυμεσικό Εκπαιδευτικό Λογισμικό Φωνολογικής Ενημερότητας πρώτης σχολικής ηλικίας

  Μαρκάκη, ΤατιάναΠολιτικές συγκρότησης πολι-τισμικής ταυτότητας: σύγ-χρονη ελληνική μουσική και εκμάθηση γλώσσας στο διαδικτυακό τόπο “Webklas light Nieuwgrieks” του Uni-versiteit van Amsterdam

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 7

  Πολιτισμικές ταυτότητες (12ος-18ος αιώνας).

  Πρόεδρος: Contogeorgis, George

  Soto Ayala, Roberto AndrésManuel II y la identi dad polí-ti ca bizanti na

  Kountoura, Eleonora & Koutrakou, Nike“Locals” and “foreigners”: establishing criteria for the formati on of local identi ti es in Late Byzanti um. An ap-proach to Modern Graecitas through the eyes of the Late Byzanti ne high level lan-guage writers

  Λινάρδος, ΝίκοςΗ θρησκευτική και εθνική ταυτότητα του Γεώργιου Γεμιστού Πλήθωνος: ‘Ενα παράδειγμα μεταβαλλόμε-νων ταυτοτήτων στον ελλη-νικό κόσμο

  Πολιτικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ 8

  Πολιτικές ταυτότητες στην Ελ-λάδα του 20ού και του 21ου αι.

  Πρόεδρος: Παντελής, Κυπριανός

  Αραμπατζή, Χριστίνα Α. Συσχετισμοί και αλληλεπιδράσεις προσφυγικής και πολιτικής ταυτότητας στον απόηχο των δραματικών γεγονότων του Διχασμού στη Χαλκιδική

  Καλογρηάς, ΒάϊοςΗ πολιτικο-ιδεολογική ταυτό-τητα της εθνικοφροσύνης στην ταραγμένη δεκαετία του ‘40

  Καζαμίας, ΑλέξανδροςΤο φαινόμενο του «αποευρω-παϊσμού» στις σχέσεις Ελλά-δας-Ευρωπαϊκής Ενωσης

  Πολιτικές ταυτότητες

  ΑΙΘΟΥΣΑ 8

  Πολιτικές ταυτότητες στην Ελλάδα του 20ού και του 21ου αι.Πρόεδρος: Δορδανάς, Στράτος Ν.

  Κούρεντα, Πολυξένη Κ.Κωνσταντίνος Τσάτσος, ‘Εθνος και Κομμουνισμός. Η κοινωνική, πολιτική και κοινωνική ταυτό-τητα σε αδελφοκτόνους και-ρούς

  Μπαζούκης, Αλέξανδρος Δ. Ο άβολος μετεωρισμός ενός φιλελεύθερου διανοούμενου στη δεκαετία του 1950: ταυτότητα και ετερότητα στην πολιτική σκέψη και στο έργο του Ρόδη Ρούφου

  Κοβάνη, ΑθηνάΜεταμορφώσεις της νεοελλη-νικής αριστερής πολιτικής ταυ-τότητας από το μεσοπόλεμο μέχρι τη δικτατορία του 67 μέσα από αναπαραστάσεις-εικόνες κειμένων της νεοελληνικής πε-ζογραφίας του 20ού αιώνα

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 9

  Πολιτισμικές ταυτότητες (18ος-20ός αι.).

  Πρόεδρος: Μπίρταχας, Στάθης

  Serrano Espinosa, ManuelΗ κρητική ταυτότητα μέσα από τις μαρτυρίες ξένων ταξιδιωτών του ΙΘ΄αιώνα

  Λέτσιος, ΒασίληςΞένοι περιηγητές στην Ελλάδα τον 19ο αιώνα: Βίλχελμ Λάγκους

  Bornträger, Ekkehard WolfgangΠατροπαράδοτες αρετές, εκπολι-τιστική αποστολή, και μη ηρωική περιφερειακή καθημερινότητα - Εικασίες για τον εθνικό χα-ρακτήρα των Ελλήνων και Ισπανών

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 9

  Ταυτότητα και μετανάστευση: Διασπορικές ταυτότητες.

  Πρόεδρος: Tsianikas, Michael

  Κεφαλληνού, ΕλισάβετΠολυσύνθετες πολιτισμικές ταυ-τότητες: Ελληνοαυστραλές σε τρεις γενιές

  Palaktsoglou, MariaAustralian-Greek Writers: a “hy-brid” identi ty or an identi ty in “crisis”

  Αθήνη, ΣτέσηΑλέξανδρος Ρίζου Δορ(ρο)μού-σης (1769 - Πέστη 1841): η πολι-τισμική ταυτότητα ενός θεσ-σαλού εμπόρου της Διασποράς

  Πολιτικές συγκρότησηςσυλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10B

  Πολιτισμικές ταυτότητες: Κοινωνι-κοί θεσμοί, συλλογικές ταυτότητες και ιδεολογία.

  Πρόεδρος: Paparizos, Antonios

  Τσουραπά, ΕλένηΓαμήλιες στρατηγικές, κοινωνικές ταυτότητες και πολιτική στην Κρήτη κατά τη βενετική περίοδο: Μια συγ-κριτική προσέγγιση (15ος-17ος αι.)

  Μουζάκης, Στυλιανός Α.Η ταυτότητα των ελληνορθόδοξων κοινοτήτων στο χώρο της Οθω-μανικής Αυτοκρατορίας στις αρχές του 19ου αιώνα και ιδιαίτερα μετά την εφαρμογή του Χαττ-ι-Χουμαγιούν. Ο θεσμός της προίκας και η σημασία του στη διαμόρφωση των τοπικών κοινοτήτων

  Καμήλος, ΝικόλαοςΑδελφότητες και εργατικοί σύλ-λογοι Κεφαλονιάς: Συγκρότηση και διάδοση της σοσιαλιστικής ιδεο-λογίας και συνδικαλιστικής ταυ-τότητας στην Κεφαλονιά στα τέλη του 19ου αι.

  Πολιτικές συγκρότησης συλλογικής ταυτότητας

  ΑΙΘΟΥΣΑ 10B

  Ταυτότητα και κινηματογράφος.

  Πρόεδρος: Παπανικολάου, Δημή-τρης

  Λαμπρόπουλος, ΑπόστολοςΤο σώμα, η επιφάνεια, το όμοιο: κινηματογραφικά «υλικά» και πολι-τικές της ταυτότητας

  Χανιωτάκης, ΙωάννηςΚοινωνική και πολιτική οριοθέτηση των σωμάτων στον κινηματογράφο: ταυτότητες φύλου στην Ευδοκία του Αλέξη Δαμιανού

  Μπασέα, ΕρατώΕθνική ταυτότητα στον Ελληνικό Κινηματογράφο του Δημιουργού: η περίπτωση Ζορμπάς ο ‘Ελληνας του Μιχάλη Κακογιάννη

  ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2010

 • 12η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  9.30-9.50

  9.50-10.10

  10.10-10.30

  10.30-10.50

  13η ΣΥΝΕΔΡΙΑ

  12.00-12.20

  12.20-12.40

  12.40-13.00

  Ταυτότητες στη Λογοτεχνία Ι

  ΑΙΘΟΥΣΑ F. GARCÍA LORCA

  Ταυτότητες στη λογοτεχνία (19ος αι.).

  Πρόεδρος: Moutafi dou, Ariadni

  Valtcheva, DragomiraΛο