ΣΗΜΑΝΣΗ CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών...

of 27 /27
ΣΗΜΑΝΣΗ CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ όσον αφορά τα Προϊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) Τροποποίηση της με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας ΠΔΚ

Embed Size (px)

description

ΣΗΜΑΝΣΗ CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ όσον αφορά τα Προϊόντα του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ) Τροποποίηση της με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση εναρμονισμένων όρων εμπορίας ΠΔΚ. - PowerPoint PPT Presentation

Transcript of ΣΗΜΑΝΣΗ CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών...

Page 1: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

ΣΗΜΑΝΣΗ CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Ευρωπαϊκή Οδηγία 89/106/ΕΟΚ όσον αφορά τα Προϊόντα του τομέα των

Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Τροποποίηση της με τον ΚΑΝΟΝΙΣΜΟ (ΕΕ) αριθ. 305/2011 για τη θέσπιση

εναρμονισμένων όρων εμπορίας ΠΔΚ

Page 2: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Ένας από τους βασικούς στόχους της συνθήκης ίδρυσης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας ήταν η ελεύθερη διακίνηση των προϊόντων.

• Στις 7/5/1985 το Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων υιοθέτησε την πολιτική της «Νέας Προσέγγισης».

Page 3: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• «προϊόν του τομέα των δομικών κατασκευών» νοείται κάθε προϊόν το οποίο κατασκευάζεται για να ενσωματωθεί, κατά τρόπο διαρκή, σε δομικά έργα εν γένει, τα οποία καλύπτουν τόσο τα κτήρια όσο και τα έργα πολιτικού μηχανικού

Page 4: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Οι οριζόμενες βασικές απαιτήσεις οι οποίες ισχύουν για τα έργα και μπορούν να επηρεάσουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά ενός προϊόντος, εκτίθενται στο παράρτημα Ι της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ και είναι :

• Μηχανική αντοχή και ευστάθεια• Πυρασφάλεια• Υγιεινή, υγεία και περιβάλλον• Ασφάλεια χρήσης• Προστασία κατά του θορύβου• Εξοικονόμηση ενέργειας και συγκράτηση

θερμότηταςΟι απαιτήσεις αυτές θα πρέπει να πληρούνται από μια

οικονομικά αποδεκτή διάρκεια ζωής

Page 5: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Διαφορές γεωγραφικών, κλιματολογικών και βιοτικών συνθηκών, όπως επίσης και τα διαφορετικά επίπεδα προστασίας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο για κάθε βασική απαίτηση ορίζονται κατηγορίες επιδόσεων σχετικά με την τηρητέα απαίτηση στα ερμηνευτικά έγγραφα και τις τεχνικές προδιαγραφές

Page 6: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Οι αναφερόμενες διαδικασίες, λαμβανομένου υπόψη του παραρτήματος ΙΙΙ της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ , οδηγούν:

• Στη βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος χωρίς συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στην παρουσίαση δήλωσης συμμόρφωσης ενός προϊόντος από τον κατασκευαστή ή τον εγκατεστημένο στην Κοινότητα αντιπρόσωπό του

ή

• Στην βεβαίωση συμμόρφωσης ενός προϊόντος με συμμετοχή οργανισμού πιστοποίησης, στη χορήγηση πιστοποιητικού συμμόρφωσης ενός συστήματος ελέγχου και παρακολούθησης της παραγωγής, ή του ιδίου του προϊόντος, από αναγνωρισμένο οργανισμό πιστοποίησης.

Page 7: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Τα κράτη μέλη μεριμνούν για την ορθή χρησιμοποίηση του σήματος CE

• Όταν διαπιστώνεται ότι το σήμα CE έχει τοποθετηθεί σε ένα προϊόν που δεν ανταποκρίνεται ή έχει παύσει να ανταποκρίνεται στην οδηγία, το κράτος μέλος, στο οποίο βεβαιώθηκε η μη συμμόρφωση, μεριμνά ώστε να απαγορευθεί, αν απαιτείται, η χρησιμοποίηση του σήματος CE και τα αδιάθετα προϊόντα να αποσύρονται από την αγορά ή τα σήματα να διαγράφονται, μέχρις ότου διαπιστωθεί ότι το εν λόγω προϊόν πληροί και πάλι τα κριτήρια συμμόρφωσης.

• Τα κράτη μέλη φροντίζουν να απαγορεύεται η τοποθέτηση σε προϊόντα ή στη συσκευασία τους άλλων σημάτων που υπάρχει κίνδυνος να εκληφθούν ως σήματα CE

• Τα κράτη μέλη διαβιβάζουν στην Επιτροπή κατάλογο με τα ονόματα και τις διευθύνσεις των οργανισμών πιστοποίησης και ελέγχου και των εργαστηρίων δοκιμών, που ορίζονται από το κράτος μέλος αυτό για τις εργασίες που πρέπει να εκτελούνται για τους σκοπούς των τεχνικών εγκρίσεων, των πιστοποιητικών συμμόρφωσης, των ελέγχων και των δοκιμών, σύμφωνα με την παρούσα οδηγία.

• Τα κράτη μέλη πρέπει να αναφέρουν τα προϊόντα τα οποία εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των κοινοποιημένων αυτών οργανισμών και εργαστηρίων καθώς και τη φύση των καθηκόντων που τους έχουν ανατεθεί.

• Οι οργανισμοί πιστοποίησης και ελέγχου καθώς και τα εργαστήρια δοκιμών πρέπει να πληρούν τα κριτήρια τα οποία καθορίζονται στο παράρτημα IV της Οδηγίας 89/106/ΕΟΚ .

Page 8: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Για παράδειγμα, η πιστοποίηση των παραγωγικών μονάδων των λατομείων ώστε να

τοποθετούν το σήμα συμμόρφωσης προϊόντων CΕ Απαιτεί από πλευράς μονάδας παραγωγής • τον πλήρη έλεγχο της παραγωγικής διαδικασίας • και διατήρηση των χαρακτηριστικών ιδιοτήτων των υλικών εντός

συγκεκριμένων ορίων που ορίζονται βάσει κατηγοριών από τον παραγωγό, ο οποίος και εγγυάται τη συμμόρφωση του προϊόντος.

Για να μπορεί ο παραγωγός να τοποθετήσει αυτή τη σήμανση θα • πρέπει να εφαρμόζει ελεγχόμενο σύστημα παραγωγής και σειρά

ποιοτικών ελέγχων, όπως ορίζουν τα πρότυπα. • Αυτά πιστοποιούνται από ανεξάρτητο αναγνωρισμένο οργανισμό

πιστοποίησης και ελέγχονται για την τήρηση τους τουλάχιστον μια φορά το χρόνο. Κοινοποιημένος φορέας για τη σήμανση CE στα αδρανή για την Ελλάδα είναι ο ΕΛΟΤ, αλλά και κάθε αντίστοιχα κοινοποιημένος φορέας οποιασδήποτε από τα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η σήμανση CE μπαίνει εγχάρακτη πάνω στο προϊόν ή όταν αυτό δεν είναι δυνατόν, όπως και στην προκειμένη περίπτωση, στα συνοδευτικά έντυπα ή σε ετικέτα

Page 9: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Η ύπαρξη σήμανσης δεν σημαίνει ότι όλα τα προϊόντα που κυκλοφορούν στην αγορά είναι ίδια. Είναι σκόπιμο μαζί με το προϊόν να ζητάμε και τα τεχνικά χαρακτηριστικά για να ξέρουμε αν αυτό το προϊόν είναι κατάλληλο για τη χρήση που επιθυμούμε.

• Ένα προϊόν θεωρείται κατάλληλο προς χρήση εφόσον ανταποκρίνεται προς ένα εναρμονισμένο πρότυπο, μια ευρωπαϊκή τεχνική έγκριση ή μια μη εναρμονισμένη τεχνική προδιαγραφή αναγνωρισμένη σε κοινοτικό επίπεδο.

Page 10: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)
Page 11: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)
Page 12: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)
Page 13: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)
Page 14: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)
Page 15: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

0780-05 Χάλυψ Δομικά Υλικά Α.Ε.

Υποκατάστημα Λατομικού Κλάδου – «Λατομεία Χάλυψ», Italcementi Group 196 00 Κεραμιδέζα Μάνδρα, Αττική – Ελλάς

- Halyps Building Materials S.A.

Quarry Division – “Halyps Quarries”, Italcementi Group 196 00 Keramideza, Mandra, Attica - Greece

05

0780 – CPD – BBVO514501-50

EN 12620

Άμμος Σκυροδέματος - Concrete Sand

Μέγεθος Αδρανούς Particle size 0/4

Κοκκομετρική Διαβάθμιση Grading GF85 Πυκνότητα Particle density 2,65 Mg/m³

Καθαρότητα Cleanliness Περιεχόμενη Παιπάλη Fines content f16

MB : 0,5 Ποιοτικός Έλεγχος Παιπάλης Fines quality

SE : 65 Μέτρο Λεπτότητας Fines modulus CF

Σύνθεση/περιεχόμενο Composition/content Προσδιορισμός Ευδιάλυτων

Χλωριόντων Chloride content 0,001% C

Προσδιορισμός Ευδιάλυτων σε Οξέα SO3

Acid-soluble sulfate content AS0,2

Προσδιορισμός Οργανικών Προσμίξεων

Sodium hydroxide

Χρώμα διαλύματος ανοικτότερο του προτύπου -

Light colour solution from standard colour

Προσδιορισμός της Περιεκτικότητας σε Φουλφικό Οξύ

Fulvo acid Α

Προσδιορισμός Οργανικών Προσμίξεων με Δοκιμή Κονιάματος

Comparative strength test

Χρόνος σκλήρυνσης: 0%, Θλιπτική αντοχή: 0% -

Stiffening time: 0%, Compressive strength: 0%

Υδαταπορροφητικότητα Water absorption 1,0% WA24

Φαινόμενο Βάρος Bulk density 1686 kg/m3

Ανθεκτικότητα σε Αποσάρθρωση

Durability against freeze-thaw MS18

Ανθεκτικότητα σε Αλκαλοπυριτική Αντίδραση

Durability againt alkali-silica reactivity

Αβλαβές – Innocuous

Page 16: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Στην περίπτωση προϊόντων για τα οποία δεν είναι δυνατό να καταρτιστούν ή να προβλεφθούν ευρωπαϊκά πρότυπα μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα, ή προϊόντων τα οποία αποκλίνουν αισθητά από ένα πρότυπο, η καταλληλότητα των προϊόντων αυτών για χρήση μπορεί να αποδειχθεί προσφεύγοντας σε ευρωπαϊκές τεχνικές εγκρίσεις οι οποίες χορηγούνται με βάση τις κοινές κατευθυντήριες γραμμές.

Page 17: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

ΣΥΣΤΗΜΑΤΑ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

Σ Υ Σ Τ Η Μ Α ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ 1+ 1 2+ 2 3 4

ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ο ο ο ο

Εργοσταστασιακός έλεγχος παραγωγής (ΕΕΠ) Χ Χ Χ Χ Χ Χ

Αρχική δοκιμή προϊόντος Χ χ Χ

Πρόσθετος έλεγχος δειγμάτων Χ Χ Χ

ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ή ο ο

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΕΕΠ ο ο

Αρχική δοκιμή προϊόντος Χ Χ Χ

1η Επιθεώρηση εργοστασίου / ΕΕΠ Χ Χ Χ Χ

Διαρκής αξιολόγηση του ΕΕΠ Χ Χ Χ

Δοκιμή δειγμάτων από αγορά / εργοτάξια Χ

Page 18: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• Εναρμονισμένα πρότυπα: Οι τεχνικές προδιαγραφές που θεσπίζονται από τη CEN ή τη CELENEC ή και από τους δύο αυτούς φορείς, μετά από σχετική εντολή (mandate) της Επιτροπής (ύστερα από διαβούλευση με τα κράτη-μέλη).

• Κοινοποιημένος Φορέας: Οργανισμός που εκτελεί τα καθήκοντα που έχουν σχέση με τις διαδικασίες εκτίμησης της συμμόρφωσης, οι οποίες αναφέρονται στις εφαρμοστέες οδηγίες νέας προσέγγισης, όταν είναι απαραίτητη η παρουσία τρίτου.

Η κοινοποίηση αποτελεί πράξη όπου το κράτος-μέλος πληροφορεί την Επιτροπή και τα άλλα κράτη-μέλη ότι ένας Οργανισμός που πληροί τις σχετικές απαιτήσεις έχει οριστεί για να διεξάγει την εκτίμηση της συμμόρφωσης σύμφωνα με μια οδηγία. Η κοινοποίηση των κοινοποιημένων οργανισμών και οι ανακλήσεις τους είναι ευθύνη του κοινοποιούντος κράτους-μέλους.(περισσότερα: ec.europa.eu/enterprise/newapproach/nando).

Page 19: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Σήμα συμμόρφωσης CE: Η σήμανση συμμόρφωσης ΕΚ αποτελείται από το σύμβολο “CE”, συνοδευόμενο από:

- την επωνυμία ή το διακριτικό σήμα του κατασκευαστή και, ανάλογα με την περίπτωση:- τον αριθμό αναγνώρισης οργανισμού ελέγχου,- τον αριθμό βεβαίωσης της συμμόρφωσης ΕΚ.- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους επίθεσης της σήμανσης CE, και, ανάλογα με την

περίπτωση- ενδείξεις για τον προσδιορισμό των χαρακτηριστικών του προϊόντος, όταν αυτό

απαιτείται σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές,- τα δύο τελευταία ψηφία του έτους κατασκευής,

Πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE: Το πιστοποιητικό συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει, κυρίως, τα ακόλουθα στοιχεία:

- όνομα και διεύθυνση του οργανισμού πιστοποίησης,- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εγκατεστημένου στην Κοινότητα

αντιπροσώπου του,- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.),- διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν,- ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος,- τον αριθμό του πιστοποιητικού,- προϋποθέσεις και διάρκεια ισχύος του πιστοποιητικού, ανάλογα με την περίπτωση,- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου που υπογράφει το

πιστοποιητικό.

Page 20: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Δήλωση συμμόρφωσης CE: Η δήλωση συμμόρφωσης CE περιλαμβάνει κυρίως τα ακόλουθα στοιχεία:

- επωνυμία και διεύθυνση του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου στην Κοινότητα αντιπροσώπου του,

- περιγραφή του προϊόντος (τύπος, χαρακτηρισμός, χρήση, κλπ.),

- διατάξεις τις οποίες πληροί το προϊόν,- ειδικές συνθήκες χρήσης του προϊόντος,- όνομα και διεύθυνση του αναγνωρισμένου οργανισμού,

ανάλογα με την περίπτωση,- όνομα και αρμοδιότητα του εξουσιοδοτημένου προσώπου

που υπογράφει τη δήλωση εξ ονόματος του κατασκευαστή ή του εξουσιοδοτημένου αντιπροσώπου του.

Page 21: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

ΜΕΘΟΔΟΙ ΤΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

• αρχική δοκιμή τύπου του προϊόντος από τον παραγωγό ή από αναγνωρισμένο οργανισμό

• τακτικός, βάσει προκαθορισμένου σχεδίου, έλεγχος δειγμάτων λαμβανομένων στο εργοστάσιο από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό

• δειγματοληπτική δοκιμή. Τα δείγματα λαμβάνονται από την ελεύθερη αγορά, το εργοτάξιο ή το εργοστάσιο από τον παραγωγό, ή από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

• εξέταση, από τον παραγωγό ή αναγνωρισμένο οργανισμό, δειγμάτων λαμβανομένων από παρτίδα η οποία παραδόθηκε ή πρόκειται σύντομα να παραδοθεί

• έλεγχος της παραγωγής στο εργοστάσιο• αρχική επιθεώρηση του εργοστασίου και του ελέγχου της

παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό• διαρκής επιθεώρηση, αξιολόγηση και εκτίμηση του ελέγχου της

παραγωγής στο εργοστάσιο από έναν αναγνωρισμένο οργανισμό

Page 22: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

Όσον αφορά τη λειτουργία, οι Οργανισμοί οι οποίοι είναι αρμόδιοι για τη χορήγηση βεβαιώσεων (αναγνωρισμένοι οργανισμοί) διακρίνονται σε

• Οργανισμούς πιστοποίησης• Οργανισμούς επιθεώρησης• Εργαστήρια δοκιμών

Ο οργανισμός επιθεώρησης ή/και το εργαστήριο δοκιμών τα οποία συμμετέχουν στη διαδικασία της βεβαίωσης της συμμόρφωσης ενός προϊόντος λειτουργούν υπό την αιγίδα του οργανισμού πιστοποίησης.

Page 23: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

• ΠΔ 334/1994 «Προϊόντα Δομικών Κατασκευών» (ΦΕΚ Α’ 176/25-10-94) για την προσαρμογή της Ελληνικής Νομοθεσίας προς την ευρωπαϊκή οδηγία 89/106/ΕΟΚ, όπως τροποποιήθηκε με την οδηγία 93/68/ΕΟΚ.

• Οι μέχρι σήμερα κοινές υπουργικές αποφάσεις (Εγκύκλιος 1 ΔΙΠΑΔ/οικ/9/14-1-2011), που έχουν εκδοθεί και καθιστούν υποχρεωτικές τις σημάνσεις CE για προϊόντα του τομέα δομικών κατασκευών είναι:

Page 24: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

1. «Τσιμέντα για τη κατασκευή από σκυρόδεμα» με α.π.16462/26/11.7.01, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄917/17.7.01,

2. «Πρόσθετα σκυροδέματος, κονιαμάτων και ενεμάτων, γεϋφάσματα, σφαιρικά έδρανα, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης, πλάκες πεζοδρομίων και κράσπεδα από φυσικούς λίθους» με α.π.6310/41/28.3.06, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄427/7.4.06,

3. «Αδρανή δομικών προϊόντων» με α.π.5328/122/5.3.07, δημοσιεύθηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄386/20.3.07,

4. «Βιομηχανικώς παραγόμενα θερμομονωτικά προϊόντα» με α.π.9451/208/3.5.07, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄815/24.5.07,

5. «Προϊόντα από φυσικούς και διακοσμητικούς λίθους» με απ.10976/244/24.5.07, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄973/18.6.07,

6. «Ιστοί φωτισμού» με α.π.15894/337/20.7.07, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1557/17.8.07,

7. «Στοιχεία Τοιχοποιίας» με α.π.15914/340/20.7.07, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1557/17.8.07,

8. «Δομική Άσβεστος» με α.π.18174/393/30.8.07, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1870/14.9.07,

,

Page 25: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

9. «Κυβόλιθοι, πλάκες πεζοδρομίου και κράσπεδα από σκυρόδεμα» με α.π.12394/406/12.8.09, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1794/28.8.2009,

10.«Επιχρίσματα τοιχοποιίας» με α.π.12395/407/12.8.09, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1794/28.8.2009,

11.«Κονιάματα τοιχοποιίας» με α.π.12396/408/12.8.09, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1794/28.8.2009,

12.«Παράθυρα και εξωτερικά συστήματα θυρών για πεζούς χωρίς χαρακτηριστικά πυραντίστασης ή/και διαρροής καπνού» με α.π.12397/409/12.8.09, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1794/28.8.2009,

13.«Εξώφυλλα και Εξωτερικές Περσίδες» με α.π.12398/410/12.8.09, δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1794/28.8.2009,

14.«Συστήματα πυρανίχνευσης και συναγερμού, συστήματα ελέγχου καπνού και θερμότητας, μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης και διατάξεις ανιχνευτών καπνού», με α.π.1782/63/17.2.10/Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄210/1-3-2010,

15.«Πετάσματα όψεων, πόρτες για χώρους βιομηχανικούς, εμπορικούς και στάθμευσης και ύαλος για δομική χρήση», με α.π.1781/62/17.2.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄210/1-3-2010,

16.«Μόνιμα συστήματα πυρόσβεσης», με α.π.1783/64/17.2.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄210/1-3-2010

Page 26: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

17.«Ξύλινες κατασκευές-Απαιτήσεις προϊόντος για προκατασκευασμένα δομικά στοιχεία με διάτρητη μεταλλική πλάκα συναρμολόγησης», με α.π.οικ.8134/388/7.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1091/19.7.2010,

18.«Προϊόντα και συστήματα για την προστασία και επισκευή δομημάτων από σκυρόδεμα-ορισμοί, απαιτήσεις, έλεγχος ποιότητας και αξιολόγηση συμμόρφωσης», με α.π.οικ.8136/390/9.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1100/21-7-2010,

19.«Αυτοφερόμενα θερμομονωτικά πάνελς με μεταλλική κάλυψη και από τις δύο όψεις-Βιομηχανικώς παραγόμενα προϊόντα - Προδιαγραφές», με α.π.οικ.8135/389/9.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1100/21-7-2010,

20.«Επιφάνειες και επενδύσεις από φυσική ξυλεία-Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση», με α.π.οικ.8622/414/21.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1162/2-8-2010,

21.«Δομική ξυλεία-Πολυστρωματικές επικαλύψεις δομικής ξυλείας-Απαιτήσεις», με α.π.8623/415/21.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1162/2-8-2010,

22.«Ξυλεία Δαπέδων-Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση», με α.π.οικ.8624/416/21.7.2010/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1263/6-8-2010,

23. «Πετάσματα με βάση το ξύλο για δομική χρήση-Χαρακτηριστικά, αξιολόγηση της συμμόρφωσης και σήμανση», με α.π.οικ.8625/417/21.7.10/ Υπ.ΟΙΚ.ΑΝΤ.ΝΑΥΤ. δημοσιεύτηκε στο Φ.Ε.Κ Β΄1263/6-8-2010.

Page 27: ΣΗΜΑΝΣΗ  CE Προϊόντων του τομέα των Δομικών Κατασκευών (ΠΔΚ)

ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΣ (ΕΕ) 305/2011 ΤΗΣ 9/3/2011• υιοθέτηση σχετικά με την απλοποίηση του

ρυθμιστικού πλαισίου (COM2005/535), στο οποίο ο τομέας των κατασκευών προσδιορίστηκε ως περιοχή προτεραιότητας, η οποία απαιτεί αξιολόγηση των επιπτώσεων και της αποτελεσματικότητας του νομοθετικού πλαισίου εφαρμόσιμου στον τομέα.

• Οι παραπομπές στην καταργούμενη οδηγία θεωρούνται παραπομπές στον παρόντα κανονισμό.

• ΣΥΝΕΠΩΣ Η ΟΔΗΓΙΑ 89/106/ΕΟΚ ΣΥΝΕΧΙΖΕΙ ΝΑ ΙΣΧΥΕΙ ΜΕΧΡΙ 1/07/2013