ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - riganinafpaktos.files.wordpress.com file4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ç...

1
4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ç åöçìåñßäá ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ áò ãßíåé áöåôçñßá ãéá ìéá äõíáôÞ öùíÞ üëùí ôùí Óõëëüãùí ôïõ ÐáíïâåíÝôéêïõ Με την ευκαιρία των εορτών και την τρίτη κατά σειρά έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου Ριγανιωτών «Η Κοίμηση της Θεοτόκου», θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συντοπίτες - απανταχού Ριγανιώτες, τους αναγνώστες της εφη- μερίδας αυτής, υγεία και καλοστέριωτος ο Σύλλογός σας με έδρα το Ριγάνι. Η Βομβοκού με το Ριγάνι, προτού κατα- σκευαστεί ο σημερινός δρόμος Ναύπακτος - Ριγάνι, ήταν σημείο αναφοράς και συνάντησης των δύο χωριών και των κατοίκων τους. Τις δεκαετίες 1920 έως 1960-70, οι Βομβοκιώτες με τους Ριγανιώτες, είχαν αναπτύξει μεταξύ τους φιλικούς και συγγενειακούς δεσμούς. Σε συνομιλία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου σας θα είμαστε υποστηρικτές και αρωγοί της εφημερίδας σας, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τα προβλήματα της περιοχής μας σε μια κοινή πανσυλλογική προσπάθεια συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των συλλόγων της περιοχής μας συντονισμένα και αποτελεσματικά, έτσι ώστε να πιέσουμε δίνοντας λύσεις στα προβλήματα ενόψει της νέας πρόκλησης της διοικητικής μεταρρύθμισης των Δήμων Β~ Καποδίστριας, καθώς οι Σύλλογοι θα κληθούν να παίξουν καθοριστικό ρόλο στον εξωρασμό και την ανάπτυξη των χωριών μας. Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία. Το Δ.Σ. του Εξωραστικού Συλλόγου Βομβοκούς Φώτιος Κυριαζής, τηλ.: 6944673911 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΙΓΑΝΙΩΤΩΝ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ «Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ» Αριθμ. Αποφ. 4805/2009 Ριγάνι 18/11/2009 Αριθμ. πρωτ: 16 ÅÐÉÓÔÏËÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓ ÐÑÏÓÊËÇÓÇ ΠΡΟΣ: 1) Πρόεδρο Τοπικού Δ. Διαμερίσματος Ριγανίου κ. Σταύρο Παπαγεωργίου ΕΝΤΑΥΘΑ 2) Κο Κούμπιο Νικόλαο Αντιδήμαρχο Ναυπάκτου - ΕΝΤΑΥ ΘΑ ΚΟΙΝ: Πίνακας Ανακοινώσεων Συλλόγου ΘΕΜΑ: «Έργα ανάπλασης στο χωριό Ριγάνι» Κύριοι, Στις 05/11/2009 στο Ριγάνι στην αίθουσα του Δη- μοτικού Σχολείου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγου μας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο Αντιδήμαρχος Ναυπάκτου Νικόλαος Κούμπιος. Μετά από διαλογική συζήτηση που είχαμε μαζί του, μας διαβεβαίωσε ότι είναι πρόθυμος να βοηθήσει όσο περνάει από το χέ- ρι του το χωριό μας, αρκεί και εμείς να θέσουμε στό- χους και προτεραιότητες. Μας ενημέρωσε ότι υπάρ- χουν επιδοτούμενα Προγράμματα τα οποία σε συ- νεργασία με το τοπικό και το Δήμο μπορούμε να αξιοποιήσουμε. Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν: 1. Ανάπλαση παραδοσιακών οικισμών σε ορεινά χωριά που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 600 μέτρα, σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί το Ριγάνι και να γίνουν έργα ανάπλασης δρόμων, πλα- κοστρώσεις κ.λπ. 2. Περιβαντολογικά Προγράμματα, που επιδο- τούν έργα ανάπλασης περιβάλλοντος π.χ. πλατείες δεντροφυτεύσεις κ.λπ., σε αυτό το πρόγραμμα μπο- ρεί να ενταχθεί το σύνολο που έχει σχέση με σχο- λείο, Εκκλησία, γήπεδο μπάσκετ, παλαιό γήπεδο, μονοπάτι, παλιό γεφύρι, πέτρινα παγκάκια, παρτέρια σε πλατάνια καθώς επίσης και το αρχαίο μονοπάτι που συνδέει Πόρο, Περιστέρα, Καστέλι, Βρώμαρη, Χάνι Μπανιά. Προκειμένου όμως να προχωρήσουν τα πιο πάνω έργα χρειάζονται: • Να γίνει χαρτογράφηση του χωριού και ονομα- τοδοσία δρόμων. • Ανάθεση σε μηχανικό να κάνει τις ανάλογες με- λέτες. • Άμεση συνεργασία Τοπικό, Δήμος, Σύλλογος. Ο Σύλλογός μας θέτει σε προτεραιότητα τα πιο πάνω έργα και ζητάει την άμεση συνεργασία σας για την υλοποίησή τους. Για το λόγο αυτό εκλέξαμε Τριμελή Επιτροπή που θα έλθει σε συνεννόηση μαζί σας. 1. Κρεμμύδας Γεώργιος - Αντιπρόεδρος 2. Αθανασόπουλος Κων/νος - Ταμίας 3. Πανουργίας Πάνος - Μέλος Δ.Σ. Το Δεκέμβριο προτείνουμε μία Κυριακή πρωί μετά το πέρας της Εκκλησίας στο Δημοτικό Σχολείο του Ριγανίου παρουσία του Δημάρχου, των κατοίκων του χωριού να συναποφασίσουμε και να καταθέσουμε ολοκληρωμένες προτάσεις για την εκτέλεση των έρ- γων στο χωριό τα οποία χρίζουν άμεσης προτεραιό- τητας. Ευχαριστούμε εκ των προτέρων ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Γεωργ. Αλκ. Βασιλόπουλος Ο Γ. Γραμματέας Αντ. Γ. Πολύδωρος ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥ ΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός Θέρμου Αφροξυλιά Ναύπακτος ΤΚ 30300 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Αθ. Κυρίτσης ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26340-25927 / 6944307636 Ναύπακτος 21/12/2009 ΠΡΟΣ κο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Το Δ/Σ του Συλλόγου μας σας συγχαίρει για την πρωτοβουλία έκδοσης της τοπικής εφημερίδας πολιτιστικού περιεχομένου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», και εύχεται να αποτελέσει βήμα πολιτισμού και μέσο ένωσης και συμπόρευσης των πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής μας. Στις δύσκολες εποχές του μηδενισμού των πάντων που διανύουμε, τέτοιες προσπάθειες είναι αξιέπαινες και τις χαιρετίζουμε. ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Ιωάννης Αθ. Κυρίτσης Αγαπητέ Πρόεδρε του συλλόγου των «Απανταχού Ρηγανιωτών» χαι- ρετώ εσένα και τα μέλη της συντα- κτικής επιτροπής της εφημερίδας του συλλόγου σας. Έμεινα έκπληκτος πραγματικά από την προσπάθειά σας για μια πε- τυχημένη έκδοση εφημερίδας που αφορά όχι μόνο στους Ρηγανιώτες, αλλά και σε όσους έχουν σχέση με τα παραευήνια χωριά. Όταν μου πρότεινες να στείλω ένα πόνημα για το φύλλο του τριμήνου που διάβασα, δεν φανταζόμουν ότι θα δημο- σιευθεί σε μια περιποιημένη και πολύ καλά στοιχειοθετη- μένη εφημερίδα. Επειδή με τον σύλλογο του χωριού μου, τις Βελβί- νας, έχω μόνιμες αντιρρή- σεις για τις τακτικές δράσης και ενημέρωσης των μελών του, θε- ωρώ ότι η έκδοση του φύλλου αυ- τού, έστω και σε τρίμηνη βάση, απο- τελεί ένα βασικό στοιχείο πολιτιστι- κής δράσης για εσάς, και πραγματι- κά σας συγχαίρω. Αγαπητέ Πρόεδρε, στις λίγες κατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε, διαπίστωσα ότι έχεις υψηλό δείκτη αυτοεκτίμησης. Η έκδοση φύλλου εφημερίδας και οι κινήσεις του συλλόγου σας, όπως καταγράφονται, είναι σοβα- ρές δραστηριότητες, προοιωνίζουν και άλλες επιτυχίες, και αυτό, γιατί οι άνθρωποι που κινούν τα νήματα των δραστηριοτήτων αυτών είναι εκείνοι που πρωτίστως τα έχουν κα- λά με τον εαυτό τους. Από τη μικρή μου εμπειρία με το εκδοτικό σύστημα γενικά, το συμπέ- ρασμα που έχω βγάλει είναι, ότι ευ- καιρίες της ενημέωσης είναι πολλές αλλά λίγες οι αξιοποιήσιμες. Νομί- ζω ότι στηρίζεστε σε καλές βάσεις και η ευκαιρία που έχετε για ενημέρωση, φαίνεται αξιο- ποιήσιμη και με καλές προο- πτικές. Με επιμονή για βελτίωση της ύλης θα έχετε επιπλέον αποτελέσματα αναγνωσιμό- τητας. Παλέψτε και γεμίστε το περιεχόμενο των φύλλων με μεστή ενημέρωση έτσι ώστε να απο- τυπώνεται η δραστηριότητά σας, και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σας δώσει μια επιπλέον ενέργεια για το μέλλον του συλλόγου σας. Στις εφημερίδες των συλλόγων, το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται η «αρωγή». Η «ευδοκίμηση» όμως και οι «αγλαοί» καρποί σαν ουσιαστικά αποτελέσματα θα έρθουν, εφ’ όσον όλοι εκτιμήσουν τις καλές προσπά- θειες, και εφ’ όσον γίνει παραδεκτό από τους αναγνώστες ότι δεν απευ- θύνεστε σε ημιμαθείς για ενημέρω- ση, αλλά σε μέλη και φίλους που διαβάζουν, ενημερώνονται για πράγματα που συμβαίνουν γύρω τους, αλλά για κάποιο λόγο δεν προέκυψε από κάπου αλλού η ευ- καιρία για να αναδειχτούν. Επιπλέον να περάσει το μήνυμα ότι όλοι θα μπορούν να συμμετέ- χουν με θέματά τους και πονήματά τους στην εκδοτική ύλη της εφημε- ρίδας. Όσο δε θα τηρείται η προτε- ραιότητα δημοσίευσης με δικαιοσύ- νη και συνετή επιλογή, τόσο θα αυ- ξάνεται η αναγνωσιμότητα. Παράλ- ληλα θα προάγεται ο πολιτικός πο- λιτισμός, ο οποίος θα επιδεικνύεται με σοβαρότητα ένθεν κακείθεν. Εγώ στην προσπάθειά μου να επενδύσω στις φιλίες μου και να διευρύνω τον κύκλο των επαφών μου, πιστεύω ότι με την όποια συμ- μετοχή μου στις δραστηριότητές σας θα αυξήσω τις καλές κοινωνι- κές σχέσεις. Εύχομαι πάντα επιτυχίες και ου- σιαστικά αποτελέσματα στις προ- σπάθειες που κάνετε για ενημέρω- ση και πολιτισμό. Ευχαριστώ για τη φιλοξενία Βασίλης Νασόπουλος Βελβίνα - Ναυπάκτου Τηλ.: 6936722164 Υστερόγραφο: Θα ήθελα να γίνω μέλος του συλ- λόγου σας και συνδρομητής της εφημερίδας. Πέστε μου πού να κα- ταθέσω ή να στείλω τη συνδρομή μου Ανοιχτή Επιστολή ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÐËÙÌÅÍÅÓ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ «ÁëìðÝñôçò Íéêüëáïò» ÃÝöõñá ÌðáíéÜ - ÍÁÕÐÁÊÔÏÓ Ôçë.: 26340-29335 6973 798313 ÔéìÝò ðïëý ëïãéêÝò - Öéëéêü ðåñéâÜëëïí www.evinosvillagresort.gr

Transcript of ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - riganinafpaktos.files.wordpress.com file4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ç...

Page 1: ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ - riganinafpaktos.files.wordpress.com file4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ Ç åöçìåñßäá ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ áò ãßíåé áöåôçñßá ãéá ìéá äõíáôÞ

4 ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ

Ç åöçìåñßäá ÁÍÁÃÅÍÍÇÓÇ áò ãßíåé áöåôçñßá ãéá ìéáäõíáôÞ öùíÞ üëùí ôùí Óõëëüãùí ôïõ ÐáíïâåíÝôéêïõ

Με την ευκαιρία των εορτών και την τρίτη κατά σειρά έκδοση της εφημερίδας του Συλλόγου Ριγανιωτών «Η Κοίμησητης Θεοτόκου», θέλουμε να ευχηθούμε σε όλους τους συντοπίτες - απανταχού Ριγανιώτες, τους αναγνώστες της εφη-μερίδας αυτής, υγεία και καλοστέριωτος ο Σύλλογός σας με έδρα το Ριγάνι. Η Βομβοκού με το Ριγάνι, προτού κατα-σκευαστεί ο σημερινός δρόμος Ναύπακτος - Ριγάνι, ήταν σημείο αναφοράς και συνάντησης των δύο χωριών και τωνκατοίκων τους.

Τις δεκαετίες 1920 έως 1960-70, οι Βομβοκιώτες με τους Ριγανιώτες, είχαν αναπτύξει μεταξύ τους φιλικούς καισυγγενειακούς δεσμούς. Σε συνομιλία που είχαμε με τον Πρόεδρο του Συλλόγου σας θα είμαστε υποστηρικτές καιαρωγοί της εφημερίδας σας, αναδεικνύοντας και προβάλλοντας τα προβλήματα της περιοχής μας σε μια κοινήπανσυλλογική προσπάθεια συνεργασίας και συμπόρευσης όλων των συλλόγων της περιοχής μας συντονισμένακαι αποτελεσματικά, έτσι ώστε να πιέσουμε δίνοντας λύσεις στα προβλήματα ενόψει της νέας πρόκλησης τηςδιοικητικής μεταρρύθμισης των Δήμων Β~ Καποδίστριας, καθώς οι Σύλλογοι θα κληθούν να παίξουν καθοριστικόρόλο στον εξωρα&σμό και την ανάπτυξη των χωριών μας.

Σας ευχαριστούμε για τη φιλοξενία.Το Δ.Σ. του Εξωρα&στικού Συλλόγου Βομβοκούς

Φώτιος Κυριαζής, τηλ.: 6944673911

ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΑΠΑΝΤΑΧΟΥ ΡΙΓΑΝΙΩΤΩΝΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ«Η ΚΟΙΜΗΣΗ ΤΗΣ ΘΕΟΤΟΚΟΥ»Αριθμ. Αποφ. 4805/2009

Ριγάνι 18/11/2009Αριθμ. πρωτ: 16

ÅÐÉÓÔÏËÇ ÅÍÇÌÅÑÙÓÇÓÐÑÏÓÊËÇÓÇ

ΠΡΟΣ:1) Πρόεδρο Τοπικού Δ. Διαμερίσματος

Ριγανίου κ. Σταύρο ΠαπαγεωργίουΕΝΤΑΥΘΑ

2) Κο Κούμπιο ΝικόλαοΑντιδήμαρχο Ναυπάκτου - ΕΝΤΑΥΘΑ

ΚΟΙΝ: Πίνακας Ανακοινώσεων Συλλόγου

ΘΕΜΑ: «Έργα ανάπλασης στο χωριό Ριγάνι»

Κύριοι,Στις 05/11/2009 στο Ριγάνι στην αίθουσα του Δη-

μοτικού Σχολείου συνεδρίασε το Δ.Σ. του Συλλόγουμας. Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε ο ΑντιδήμαρχοςΝαυπάκτου Νικόλαος Κούμπιος. Μετά από διαλογικήσυζήτηση που είχαμε μαζί του, μας διαβεβαίωσε ότιείναι πρόθυμος να βοηθήσει όσο περνάει από το χέ-ρι του το χωριό μας, αρκεί και εμείς να θέσουμε στό-χους και προτεραιότητες. Μας ενημέρωσε ότι υπάρ-χουν επιδοτούμενα Προγράμματα τα οποία σε συ-νεργασία με το τοπικό και το Δήμο μπορούμε νααξιοποιήσουμε.

Τα προγράμματα αυτά προβλέπουν:1. Ανάπλαση παραδοσιακών οικισμών σε ορεινά

χωριά που βρίσκονται σε υψόμετρο πάνω από 600μέτρα, σε αυτό το πρόγραμμα μπορεί να ενταχθεί τοΡιγάνι και να γίνουν έργα ανάπλασης δρόμων, πλα-κοστρώσεις κ.λπ.

2. Περιβαντολογικά Προγράμματα, που επιδο-τούν έργα ανάπλασης περιβάλλοντος π.χ. πλατείεςδεντροφυτεύσεις κ.λπ., σε αυτό το πρόγραμμα μπο-ρεί να ενταχθεί το σύνολο που έχει σχέση με σχο-λείο, Εκκλησία, γήπεδο μπάσκετ, παλαιό γήπεδο,μονοπάτι, παλιό γεφύρι, πέτρινα παγκάκια, παρτέριασε πλατάνια καθώς επίσης και το αρχαίο μονοπάτιπου συνδέει Πόρο, Περιστέρα, Καστέλι, Βρώμαρη,Χάνι Μπανιά.

Προκειμένου όμως να προχωρήσουν τα πιο πάνωέργα χρειάζονται:

• Να γίνει χαρτογράφηση του χωριού και ονομα-τοδοσία δρόμων.

• Ανάθεση σε μηχανικό να κάνει τις ανάλογες με-λέτες.

• Άμεση συνεργασία Τοπικό, Δήμος, Σύλλογος.Ο Σύλλογός μας θέτει σε προτεραιότητα τα πιο

πάνω έργα και ζητάει την άμεση συνεργασία σας γιατην υλοποίησή τους.

Για το λόγο αυτό εκλέξαμε Τριμελή Επιτροπή πουθα έλθει σε συνεννόηση μαζί σας.

1. Κρεμμύδας Γεώργιος - Αντιπρόεδρος2. Αθανασόπουλος Κων/νος - Ταμίας3. Πανουργίας Πάνος - Μέλος Δ.Σ.Το Δεκέμβριο προτείνουμε μία Κυριακή πρωί μετά

το πέρας της Εκκλησίας στο Δημοτικό Σχολείο τουΡιγανίου παρουσία του Δημάρχου, των κατοίκων τουχωριού να συναποφασίσουμε και να καταθέσουμεολοκληρωμένες προτάσεις για την εκτέλεση των έρ-γων στο χωριό τα οποία χρίζουν άμεσης προτεραιό-τητας.

Ευχαριστούμε εκ των προτέρωνΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΓεωργ. Αλκ. Βασιλόπουλος

Ο Γ. ΓραμματέαςΑντ. Γ. Πολύδωρος

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΣ & ΕΞΩΡΑIΣΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣΑΦΡΟΞΥΛΙΑΣ ΝΑΥΠΑΚΤΟΥΤΑΧ. ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Οδός Θέρμου ΑφροξυλιάΝαύπακτος ΤΚ 30300ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Γιάννης Αθ. ΚυρίτσηςΤΗΛΕΦΩΝΟ: 26340-25927 / 6944307636

Ναύπακτος 21/12/2009

ΠΡΟΣκο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΓΕΩΡΓΙΟ

ΠΡΟΕΔΡΟ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΡΙΓΑΝΙΟΥ ΝΑΥΠΑΚΤΙΑΣ

ΘΕΜΑ: ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ»

Το Δ/Σ του Συλλόγου μας σας συγχαίρει για την πρωτοβουλία έκδοσης της τοπικής εφημερίδας πολιτιστικούπεριεχομένου «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ», και εύχεται να αποτελέσει βήμα πολιτισμού και μέσο ένωσης και συμπόρευσηςτων πολιτιστικών Συλλόγων της περιοχής μας.

Στις δύσκολες εποχές του μηδενισμού των πάντων που διανύουμε, τέτοιες προσπάθειες είναι αξιέπαινες καιτις χαιρετίζουμε.

ΜΕ ΕΚΤΙΜΗΣΗΓΙΑ ΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣΙωάννης Αθ. Κυρίτσης

Αγαπητέ Πρόεδρε του συλλόγουτων «Απανταχού Ρηγανιωτών» χαι-ρετώ εσένα και τα μέλη της συντα-κτικής επιτροπής της εφημερίδαςτου συλλόγου σας.

Έμεινα έκπληκτος πραγματικάαπό την προσπάθειά σας για μια πε-τυχημένη έκδοση εφημερίδας πουαφορά όχι μόνο στους Ρηγανιώτες,αλλά και σε όσους έχουν σχέση μετα παραευήνια χωριά.

Όταν μου πρότεινες να στείλωένα πόνημα για το φύλλο τουτριμήνου που διάβασα, δενφανταζόμουν ότι θα δημο-σιευθεί σε μια περιποιημένηκαι πολύ καλά στοιχειοθετη-μένη εφημερίδα.

Επειδή με τον σύλλογοτου χωριού μου, τις Βελβί-νας, έχω μόνιμες αντιρρή-σεις για τις τακτικές δράσηςκαι ενημέρωσης των μελών του, θε-ωρώ ότι η έκδοση του φύλλου αυ-τού, έστω και σε τρίμηνη βάση, απο-τελεί ένα βασικό στοιχείο πολιτιστι-κής δράσης για εσάς, και πραγματι-κά σας συγχαίρω.

Αγαπητέ Πρόεδρε, στις λίγεςκατ’ ιδίαν συναντήσεις που είχαμε,διαπίστωσα ότι έχεις υψηλό δείκτηαυτοεκτίμησης.

Η έκδοση φύλλου εφημερίδαςκαι οι κινήσεις του συλλόγου σας,όπως καταγράφονται, είναι σοβα-ρές δραστηριότητες, προοιωνίζουνκαι άλλες επιτυχίες, και αυτό, γιατίοι άνθρωποι που κινούν τα νήματα

των δραστηριοτήτων αυτών είναιεκείνοι που πρωτίστως τα έχουν κα-λά με τον εαυτό τους.

Από τη μικρή μου εμπειρία με τοεκδοτικό σύστημα γενικά, το συμπέ-ρασμα που έχω βγάλει είναι, ότι ευ-καιρίες της ενημέωσης είναι πολλέςαλλά λίγες οι αξιοποιήσιμες. Νομί-ζω ότι στηρίζεστε σε καλές βάσεις

και η ευκαιρία που έχετε γιαενημέρωση, φαίνεται αξιο-ποιήσιμη και με καλές προο-πτικές.

Με επιμονή για βελτίωσητης ύλης θα έχετε επιπλέοναποτελέσματα αναγνωσιμό-τητας.

Παλέψτε και γεμίστε τοπεριεχόμενο των φύλλων με

μεστή ενημέρωση έτσι ώστε να απο-τυπώνεται η δραστηριότητά σας,και είμαι σίγουρος ότι αυτό θα σαςδώσει μια επιπλέον ενέργεια για τομέλλον του συλλόγου σας.

Στις εφημερίδες των συλλόγων,το σίγουρο είναι ότι χρειάζεται η«αρωγή». Η «ευδοκίμηση» όμως καιοι «αγλαοί» καρποί σαν ουσιαστικάαποτελέσματα θα έρθουν, εφ’ όσονόλοι εκτιμήσουν τις καλές προσπά-θειες, και εφ’ όσον γίνει παραδεκτόαπό τους αναγνώστες ότι δεν απευ-θύνεστε σε ημιμαθείς για ενημέρω-ση, αλλά σε μέλη και φίλους που

διαβάζουν, ενημερώνονται γιαπράγματα που συμβαίνουν γύρωτους, αλλά για κάποιο λόγο δενπροέκυψε από κάπου αλλού η ευ-καιρία για να αναδειχτούν.

Επιπλέον να περάσει το μήνυμαότι όλοι θα μπορούν να συμμετέ-χουν με θέματά τους και πονήματάτους στην εκδοτική ύλη της εφημε-ρίδας. Όσο δε θα τηρείται η προτε-ραιότητα δημοσίευσης με δικαιοσύ-νη και συνετή επιλογή, τόσο θα αυ-ξάνεται η αναγνωσιμότητα. Παράλ-ληλα θα προάγεται ο πολιτικός πο-λιτισμός, ο οποίος θα επιδεικνύεταιμε σοβαρότητα ένθεν κακείθεν.

Εγώ στην προσπάθειά μου ναεπενδύσω στις φιλίες μου και ναδιευρύνω τον κύκλο των επαφώνμου, πιστεύω ότι με την όποια συμ-μετοχή μου στις δραστηριότητέςσας θα αυξήσω τις καλές κοινωνι-κές σχέσεις.

Εύχομαι πάντα επιτυχίες και ου-σιαστικά αποτελέσματα στις προ-σπάθειες που κάνετε για ενημέρω-ση και πολιτισμό.

Ευχαριστώ για τη φιλοξενίαΒασίλης ΝασόπουλοςΒελβίνα - Ναυπάκτου

Τηλ.: 6936722164

Υστερόγραφο:Θα ήθελα να γίνω μέλος του συλ-

λόγου σας και συνδρομητής τηςεφημερίδας. Πέστε μου πού να κα-ταθέσω ή να στείλω τη συνδρομήμου

Ανοιχτή Επιστολή

ÔÏÕÑÉÓÔÉÊÅÓ ÅÐÉÐËÙÌÅÍÅÓ ÊÁÔÏÉÊÉÅÓ

«ÁëìðÝñôçò Íéêüëáïò»

ÃÝöõñá ÌðáíéÜ - ÍÁÕÐÁÊÔÏÓÔçë.: 26340-29335

6973 798313ÔéìÝò ðïëý ëïãéêÝò - Öéëéêü ðåñéâÜëëïíwww.evinosvillagresort.gr