Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ...

of 8 /8
XOPHI-OI .ETEK fENIKH ETAIPEIA I(ATA:KEYAN A.F,. Mneprolr Mnpexr Mnlpronr MnpErr (i898-1956). fewnOnxe oro Aou- yKopnoupyKTns feppcrvios, onouSqoe rotprxn xor rpr- ),ooorpio ror ovo6eix0nxe ouvropo orov peyoLure- po y€ppcrvo 6poporoupyo. 3eKrvcbwqs ono nerpcr- lrouopous oro n).qioro rou eEnpeorovrorxou Oeo- rpou, ouvrolro ouv6eer ro spyo rou U€ rn pouoxn nopootoon Kol rous noxi).ous errppoorrous rpo- rlous rou peoonoLeprxou <xopnope>. flopcr?rlnlo pre Tnv ovovroon rou 0eorpou upooxcopei oro €pyon- x'o rivnpa, uroOerei rn popErolrfl Oeropio Kol ou- , yxporei mv ovri).n$n rou ylo ro <trqiKo epyo>. To 1933, pe rnv ovo6o tou Xit).ep ornv eEouoia, syKcl- rol,eiret m feppovio. To 1941 eyxoOiororor oto Xo- trtyouvr. Aro:Kerqr orro us HttA pero rov lolepo crts <uuonros ovrclp€plKovmrbv evepyerdv> ror rSpuer oro Avaro),rxo Bepo).ivo to Mneplivep Avocrpnl. O H rr,rtrps BTBATooHKH Toy BHMAGAZTNo XOPHTOI GTEK fENIKH ETAIPEIA KATA)KEYQN !, i H xqzn yuvoiro ror ol,\es loropir-s I]liAO)EI: 1(A:TANIQI

Embed Size (px)

description

Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

Transcript of Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ...

Page 1: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

XOPHI-OI

.ETEKfENIKH ETAIPEIA I(ATA:KEYAN A.F,.

Mneprolr MnpexrMnlpronr MnpErr (i898-1956). fewnOnxe oro Aou-yKopnoupyKTns feppcrvios, onouSqoe rotprxn xor rpr-

),ooorpio ror ovo6eix0nxe ouvropo orov peyoLure-po y€ppcrvo 6poporoupyo. 3eKrvcbwqs ono nerpcr-

lrouopous oro n).qioro rou eEnpeorovrorxou Oeo-

rpou, ouvrolro ouv6eer ro spyo rou U€ rn pouoxnnopootoon Kol rous noxi).ous errppoorrous rpo-rlous rou peoonoLeprxou <xopnope>. flopcr?rlnlo pre

Tnv ovovroon rou 0eorpou upooxcopei oro €pyon-x'o rivnpa, uroOerei rn popErolrfl Oeropio Kol ou-

, yxporei mv ovri).n$n rou ylo ro <trqiKo epyo>. To1933, pe rnv ovo6o tou Xit).ep ornv eEouoia, syKcl-rol,eiret m feppovio. To 1941 eyxoOiororor oto Xo-trtyouvr. Aro:Kerqr orro us HttA pero rov lolepo crts

<uuonros ovrclp€plKovmrbv evepyerdv> ror rSpueroro Avaro),rxo Bepo).ivo to Mneplivep Avocrpnl.

O H rr,rtrps BTBATooHKH Toy BHMAGAZTNo

XOPHTOI

GTEKfENIKH

ETAIPEIAKATA)KEYQN

!,i

H xqzn yuvoiroror ol,\es loropir-s

I]liAO)EI: 1(A:TANIQI

Page 2: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

Copyright yro rnv ellnvrrn ytrrioocrEr6ooas Kuorovrdm AE, A0nvo 1997

EKAOXEI: KA:TANIOTHAEZotroyyou 11, A0rwo 106 78

ml. 010 3301.208, 010 3301.237, rpot 010 3842.431

www. kastaniotis. comrsBN 960-03-r92t-9

To prplio ouro xopnyn0nr<e euyevosono m fevu<n Etopeio KnrqoKeudvAE

EIKONO|PAOHIH E:OOYAAOYT P. GAUCHER (COM\4ON ARTISTS)

HxomyuvorKoKonoros eixe pro yuvoiro nou nrqv oqv rn 0oloooo. H 0oloooo o?r),oZer pe rcoOe

rpuonpo rou ovspou, ollo oure psyokbver oure ptrcpoiver oure olloZer xpcilpo n yeu-

on. Kor 6e polorcdver ours oxlnpqiver. Orov oroporfloer vo rpuooer o ovepos, Eo-

vonpepeuer rcor 6ev txer yiver 6rocpopenxfl. Kr o ovrpos riupene vq nqer rqEiSr.

Orqv nrov vo Eenvnoer, e6ooe om yuvoirco o,u eixe xor 6ev eixe, ro oniu rou rcor

to epyomnpr rou Kol rov rcnno yupo on'ro oniu rou Kor ooo xpnpoto eixe xep6i-

oer. <O).'ouro eivqr 6rxo pou n ovnrcouv Kol o'to€vq. No ro npoosEets xo.lo>. To-

re clum xpepoomre on'to trorpro rou xr ex),o!.rr Kol rou ein€: <fl6s 0o to Byokl ne-

po; Arpou eipor xoZn>. All' quros rnv xoiroEe xoLo rcor eine: <Av p' oyonos, 0o roKoroespsrs>. Kqr om ouv€xaq rnv o[oxolptrnot.Tdpo nou n yuvoirco eperve nioro povoxn, opxoe vo qoporor noLu yro olo ooo Bpe-Onrcov pes or' q6uvorq xeplq rns: KorqrpopoKporn0nrce. ft' quto rcot otpoqnxt orovo6ep<po rns, rvcrv nohov0pono - K quros m ydlooe. Erol, n ueptouoio rns o).o rcot

),ryooreue. Orov to nnpe ei6non, rnv tttloot poupn onelntoiu rcot onorpootoe vooropomoer vo rprber, yrq vo pn hyoo-rer,l.rer n qllo. Kqr rrs vuxres tpeve oypunvn.Eror oppcilomoe.Kqr rcerrorov rc,lpo oro 6ropotro rns Kcn 6ev pnopouor no vo rppowiZer ro oniu. Kt

ouro opxroe vo pnpoZet, rc o o6epcpos ms ppnxe eurcotpio rcot noutrnoe tov rnno rotro epyoompr xr,rpis vo ro rr€l om yuvoirco. H yuvoixo epeve Eon),ou€vn novo oro

fENIKH ETAIPEIA KATAIKEYON A,B eH',".-n,;::,,. @

Page 3: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

MIIEPTOAT MIIPEXT

poEr),opro rns xrrlpis vo ),eer xouBewo Kol oKterorov: Av 6e lerrl xouB€wo, 6ev unop-

xer nepimc,lon vq fio rcopro xoZopopo, Kl qv 6ev rprix,l, n neptouoio 0o otopomoetvo llyooreuer.Kr eror npOov ro rrpqyporq, ilou Ulo ptpo to oniu enpene vo Byer oe n).etornpto-

opo. Hp0ov yr'ouro no}loi ovOpronot on' ol,q to yupar p€pn, yoti nrov opopcpo

oniu. Kor n yuvoixo K€lrorov oro 6<,l1rono ms n orcouy€ rous ovoprbuous rot roogupi nou tnecpre. Kr or ovOponor yelouoov n dleyov: <H ppoxn nepvoet pto'or'rn ordyn n or toixor eiv' erorpor vq ilroouv>. Kot rore otoOov0nre peyo),n q6uvo-

pio xr onorcorpnOnre.

Orqv €unvnoe no.trr, Karorov o'dvq Eultvo 6rrlpotto novol o'evo orlnpo rpeBotr.

Aev unnpxe nopo dvo olo rc olo nopo0uporu Kl ouro oe peyolo u{-ros, xt o rcpuos

odpos 6ronepvouoe ro rlqwo. Kot pnnxe ptoo ptct ypto xot rns pixtnxe KqKloopsvo

Kol rns eine on ro oniu rns noutrn0nrce, ql q ro xpsn ms 6ev rcotrug0nrcov oKopq

oLo n ou 0q tns €6rve evo rcoppon rlx,lpi ono l,unnon, ov Kor o owpos rns ntqv ou-

ros rrou oErZe lunnon. frod tcilpo mo 6ev rou 'xt onopeivet rinoto. MoLs r' qxouoe

ouro n yuvoirco, To 'xoot rot to puo).o rns netpoxtnrce hyon rcot onrrilOnrc on'ToxpeBor. Kr on'outn rn Utpq qpxroe vo 6ou).euet oro oniu Kot oro xopopto. Kot rpt-yupvouoe pe nohopouxo rqt 6ev etpoye oxe6ov tiuoro ror Beporo oute xep6rZe d-noro, yrori 6ev ono[ouoe. Kot rouore oxouoe ou o owpos rns yuptoe.

Tnv emooe peyotros rpoBos. Mnme tpexowos oro oniu rcot xltvrot ro pdrfuo rns xt

erl,roEe vo pper pro roOopn nouxoltioo, oltro 6ev unnpxe xopio. Kt eBole to xepto

nqvo oro ornOn ms ylo vo ro xpt$sr n nrov evrelcbs UqpoUtvo. I(or Eexu0nrce dEol

ono evo niool noproxl rp€xowos oto rurptro.

Aqou, l.onov, trpexe ropnoon rbpo, ercove m ordrfn ou nrov o ovtpos ms. Eixuv

evdloer m Zon rous Kol r<,rpo ourn tov eyrotetreupe. I(t opdoos drove otpotpfl xt

erpeEe nioo, xrrlpis vo oK€ertror rlo ro onin xot to epyoompr Kor rnv nouropioo.Kor rov ei6e ono UoKplo ru etpeEe xorouovo rou Kql Kp€UoornKs oto Lotpo tou.

O ovrpos opos ortKorov xotopeofls oto 6popo n ot ov0pconot rov rcopot6€uov or'to rcordlrpho nov omrt<ilv rous. Kt fltov notru Ouproptvos. Eixe op<rls m yuvoixo rpe-poop€vn nqvo rou, xt oum 6ev onoporcpuv€ rowo to reqolt on'to Lotpo tou ou-

re ro xepro rns ono ro oBepro rou. Kot mv evtc,rOe vo rpdpet rot voptee nrrls eivotqrro ro qo$o ms, enerEn ro'xoo€ olq. Allo tehro onxome ro npoooilo rns Kol rovxoiroEe rqr ei6e on 6ev flrov on'ro <poBo rns ollo on'tn xopo ms. Xotporov tooono),u, nou drpepe. Tore Eovoppnre rcqnos rov equto rou Kql tperhoe n outos rcot

mv oyro.hooe n oto0ov0nKt tvrovo ro Ilooo eixe o6uvqtio€l orous cbpous rot mqitrnoe oro oropo.

n'1.uIUq osEvqs ontros ovOpornos eZnoe rprovro xpovro roLo, xt'lpis unepBolds, rot pero tu-rptrrb0nxe. Aev pnopouo€ nlo vcr vruverqr Uovos rou rcot 6uoxol.euorov oto nlu-orpo. Hp0ov rror ro npoypcrro nou o 0qvqtos 0o'rov onetreu0eporn, xt oxt lto-vo vlo rov i6ro.Kr opcrrs rov nprirto rcotpo unecpspt U€ pro optopdvn npepio. Auto xpornoe nepi-

nou ooo Kqrpo pnopouoe orcopo vo Btr€ner tts vuxtes ov€lpq. Meto oprrls to npoy-

Uoro xslporspe$ov.Eixe 6uo o6tpcpro rou rov nnpov vq Znoet poZi tous Kol rov rppovuZov. Tn pepo

nnyorvov om 6oulero - Kol rorr o rurplos dpeve povoxos onit. fto ortdl n rotilsplooorspss rilpes roOnpeprvo. Orcrd olorlnpes dlpes xoOotov o ovtpos, nou

rprovro olorlnpo xpovlq eixs ro eos rou xopis vo ro ouvet6ntonotei, pes otooxotq6r nqvcD oro xpeBorr rou n tpryuptZe pes oto 6arpono. Imv opxn rov €nl-

oKrrrrovrqv peprroi [ou ilponyoupev<'rs €notZqv poZi xopno - yto ptxponooo.

Mrlouoov ylo rnv nol,rnrcn, yro yuvoires, ylo ro pe?rlov. O ovtpos nou rco0orovpnpooto rous 6ev e ixe dnore un' qurq ro rpio, oute xot 6ouleto. Ot ov0prrlnot touSrnyn0nxov o,u n€epov xor 6ev Eovop0ov note. Kqnotot ne0oivouv ypnyopor€'po o['rous qllous.Toul,uxrorov orcrdl dpes rn pepo, qv nrov rux€pos, droBe potrtes o rurpLos pes

oto 6opotro. Merq orro rptls pepes 6e oKovro(prs nto roOotrou. ftq vo nepvoet

n rbpo euxoproro oxerptorov olo ooo eixe Znoet. Atoorcd6oZe pe rn Oupnon orco-

Uq Kql rou Eulou nou eixe cpoer nor6i on'Tous yovtous rou, yro vo yivet xqlos ov-

Op<rxos. Ol' outo xpornoov Kcliloro ouyrexptpevo xpovo. Mero op<rls opxtoovvo rou <poivovror or ortcb rbpes ordLerores. Hruv rptovto xpovcbv rcot pepxtilvpnvcbv. Av eivor rcoveis ruxrpos, pnopei vo nornoet ro eB6opnvto. Mnopouoe,

Lornov, vq elniZer yr'ollo rprovro xpovlq. T'o6€pqto rou rou onorolutlov otteixe opxioer vq 6eixver illo xovrpos. Auro ntov ouvtneto ms eurcotrns Zrrlns nou

drove. Av ouvexrZorov, 0o pnopouoe Us rov Korpo vo yivet tooo xovrpos, nou 6e

0o xcilpoye vq n€poosl qr'rnv nopro. I(qt rote 0o'npene vo rcoppouooouv ronrdlpo rou, qv 6ev nOelov vo rcovouv Znpto omv ilopro. Ms terotes oxdrf-rets 6to-

orce6oZE nolu rcorpo. To onoyeupo eLeye or' o6eprpro rou nos eixe noet oro Bo-prett. Kr ouroi yetrouoov.

Htov xo),oxop6or rcot rov oyonouoov, onos oyonto0vtot petoEu rous ol ovrpes,

ener6n ntov yewoios ov0polnos. Aev rous ntqv eurotro vo rov rppovtiZouv, ol-lo ouro 6ev tous onqoxol,ouor rror€. Imv opxn rov srlorpvqv rlor€ note poZi

rous oro Odorpo Kr ouro rov 6roord6oZe. Allq otn ouvexetq rov tKovt vo Lunn-

@en,*r:6:;:ir;+ FTEK |ENIKH ETAIPEIA KATA:KEYQN A.E ur..,..et.i=,r I

Page 4: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

MIIEPTOAT MIIPEXT

Oei n qnorqlurln tns srolUoppoilns quons rrov leEEov. Kr ntov 0elnpo @eou vopnv roroloBqiver dnote ono pouoxn.Mero qno rcopnooo rcorpo Oupn0nKqv r' o6eprpro rou rros eixe vq Byer eEol nol-l,es p6opo6es. Tov nnpov pro rpopo poZi rous, n ouros qro0qvOnre eEqo0evn-pevos. Mro dr-ln qopo rov o6nyouoe €vq nor6i, rou rov nopomoe yro vo noiEer.

Kororpoporpom0nre - Kol Uovo opyo m vuxro rov o6nynoov nioc,r onin tou. fe-Looov tore r'o6epcpro rou, nou oLn pepo ntov xorotopoypevol, Kqr einov: <Me yu-

vqircq noouvo oiyoupo, e;> Kor: <To pleners; Aev xoroqepvoup€ vq oe Eecpoprrrl-

Ooupe>. Auro to einov yro ooteio, owos xopoupsvol ilou rov EovoBpnrov.Keivn rn vuxrq rcqr yro nol.ln rilpo 6ev pnopouoe vo xorpn0ei. Or 6uo outds rppo-

ous rKovov xqroxn oro puol,o rou, ilou eixe rcqtqwno€l rooo orprLoEevo o€ onor-Eo6nnore euxoprotes orce{.rers, ooo n evq onitt xc,rpis uopoOupo qrt€vovu o€ xcr-

poupevous €volKlcrorrs, rcor 0povroornKov yro ro rolo. Aev eixe 6er ro npooolnorous Kol to loyro rous eixov xoxio. Arpou oKrernKs cbpo noir.l,n xopis vo rorqtrn-€er oe oupntpoopo, rKqv€ ntpo outes ns orerl;es oov UoonUsves oroqulocplouSesoro Bpoprrco norrrlpo, nou eurcoLo pnopei vo yltorpnoet nqvo rous ro no6t.

Kqnorq rpopo rou eine evos orro rous o6eprpous rou evd rpc.lyove: <Mn onp<b-

xv€ls ro rpoi oou pe ro xdpr. Kolurepo vo xpnorpoiloreis 6uo rcourolto>. Aqnoerqro to nrpouvr Bo0ro oorcoplopsvos n ei6e orov q€po nor6rq vo rptilve. Tov rcq-

Onouxooov noh opior,ls. Merq ono liyo rorpo o1rr,ls, quros o o6ep<pos rcqvovr-

oe vo rpciler oro epyootooro. Auro syrve ener6n o 6popos ilou rKovr nrov nolus.O ru<ptros, ilou oro peroEu epyorve povos rou nepinoto oxrcb rbpes m pepo, 6ev

eixe rorolnEsl qKopo oe oupntpoopo or oxron p' ourrs ns orcer$as, otov o ol-Los rou o6eprpos rruxr vo rov pcomoer ov 6uorotreuorqv nolu oro nluorpo. Anorceivn m Urpo o ruqlos qr€KTnor pro andxOero qrltvqvu oro v€po, oov vo'Tovluoooopsvos orul,os. frori tcbpo rou eorvorov ot flqpqrpoBnEe n unopovn rouror 6ev unnpxe Loyos v' onoloppovouv m Zaln rous r' o6epqro rou, orov ouros

doBnve Uss orn prZepro ror m povoEro.

Arpnoe rq ysvlq rou vo peyokboouv rcor 6ev pnopouoe nro v' ovoyvopioer rov eou-

ro rou. To pouxo rou rcl n).evave r' o6dpcpro rou, ollq ono 6ro rot nepo ot l,erce-

6es on'ro eoynro rrou €xuv€ nqvo rou yivovrov otro rcot xslpor€pol. Tnv i6ro ne-

pio6o onenno€ Tnv oveEnynm ouvn0erq vo Eon).orver nov<rl oro nor<rr1to oqv Zdo.

Hrov rooo Bpopxos, nou r' o6epqro tou 6ev pnopouoov fllo vo rov rtqpouv o[ou-6nnore poZi rous. Eror ovoyrcoZorov r<irpo vo ilspvq€r povos rou ns Kuproxts rcor

vo Byoiver nepinoro. Kon retores Kuprores rou ouppoivove Erorpopo oruxflporo.Mro rpopo dueoe rcporrbvros rn lerovn pr r' onov€pq nou xu0nrcqv novrrl aro xpe -

pon rou o6eprpou rou Kr tKqvr notru rorpo vo oreyvdoer. Mto drtrn cpopo tpotre

O TYOAO:

to novre),ovro tou o6epqou rou rcor ro liprooe. Orov r' o6€pcpro rou xoreLnEovoto oupnepooUo ou olo outo ro rKovr enirn6es, oro0ov0nrqv ornv opxn pe-

yoln oupnovro rcor pero rov noporcohoov vo pnv rcover rdroro npoyporo: opK€-

m nrqv n 6uoruxiu rous. Tous qrouoe npepo, pe oxupprivo to xeqoLr, xor qu-loye rn rppoon omv xop6ro rou.flpoono0nocrv, €rions, vo rov rcovouv vo 6oule$er. Aev xorocpepov rinoro. Or

xtvnoets rou nrov oKorlpo rooo o6dEres, ilou Kor€orpser rq uhro. EBlenov ntqncos ptpo pe rn pdpo yrvorov xaporrpos, 6ev pnopouoov opos vo rovouv rino-Tq vt' ouro.Kr eror o rurplos neprnLovrorov p€oq oro ororq6ro ror 6e oK€qrorov nopo n<bs

0o rcororpeper vo rover ro pooovo rou peyo).urspo ylo vo r' ovrrxrl rco).urepo.

frqri rou eolvorov nos rq peyotro Booovo ro unorp€per xoveis nro euxoLo onoro prrcpo.

Auros, nou flrov novro nolu rcoOopos, rooo rilore vo rov rptpver ooo Zouoe n pn-repo rou oov nopo6erypo or' o6cpqro rou, opxrot vq Kqrouplrror nqvo rou.Auro oro0nre orpoppn, cborr r' o6epcpro rou v' ono(pooioouv vo Znrfloouv nl,n-potpopies yro ro ncbs 0o pnopouoqv vo rov Botrouv oe rcqnoro i6pupo. Aum mouZnmon rnv oxouoe oflo ro 8rnlovo 6<rlpouo. Kr orov oKsqrnK€ ro i6pupo, rourpovnrce otroxlnpn n nponyoupevn Zr,ln rou opopen xor qotrervn: rooo nolu pr-

oouoe qum rnv npoonurn. Erei peoo eivqr nol oi ovOpconor oqv Kl €Urvo, oKr-

erorov, nou ro 'xouv Bper pe m 6uoruxio rous, ilou unoqrpouv orolxo. Ercei 0opnoupe orov napqopo vo ouyxopeooupe rcor to Oeo. Aev puoivc,t exei peoo.

Orov r' o6eprpro rou rquyov, €perve oprern rbpo oroplo Bu0ropevos oe oxe$ers.Kor newe lemo nprv on'rnv rbpo nou rous iepipeve vo yupioouv, ovorEe tn orpo-

elyyo rou yro(rou. Tnv erlEroe noh orqv ei6e or crpyouv. A)rlq mv EovovorEe

orov rous oxouoe orn orol,q rcor Eqntrooe oro rpepon rou. Tov Bpnrcov exei xornovtrcoBtrn0nrcqv. O),oKlnpo ro onoy€upo rKqvov npoono0eres vo rou EovoZ<,r-

vrovdrlouv ro ev6roq€pov ylo rn Zcon, ouvqwdvros rnv [slouotrrcn rou ovti-oroon. Hrov pro on'ns oUopeorsp€s pipes rns Zotns rou.Opors rdpo enroneuomre n 6ro6rrcooio yro vo Una oro i6pupo yro ru<p).ous.

Tnv nopopovn rns xoOopropevns npdpos o rurplos pproxorov Uovos rou oro oni-u xr epole cporro. T' o6eprpro rou yuproov onpoo6ornro vr,lpis n eoBnoov rnvnuproyro. flovor exei 6ev pnopeoe rvos clr'rous o6eprpous rou vo ouyrcpomoerrnv opyn rou n opxroe vo oupfuoZer orov rurplo. Tou roroperpnoe olo ro Booovonou eixuv ovoyrcoorei vo unopepouv eEorrios rou, xr,rpis vo nopolsirler oure piooupio rou, xc,rpis vo npoonepooer oure pro rppovri6o rous. Kor pohoro to rpou-

oKovr no).os onoprOp<bvtos ro. O rurplos rov oxouoe npooerurco Kl urropovr-

FTEKfi!sn:rr,{ai:* TENIKH ETAIPEIA KATA:KEYAN A.f en,.,,i**,i.,+ O

Page 5: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

MIlEPTOAT MIIPEXT

1K0 ps Koro0€Plnuevo ilpoooilo. Merq npoonoonoe ooo pilopouot vq rov ilo-

pnyopnog o o}).os o6elqos, rou rov ouurovouos oKouq. Erotoe nLot rou oLo-

x),npn rn vuxro Kpordwos rov ornv oyKqh0 rou. Mo o rurplos o6tpQos 6ev eByo-

tre rcoupivto.Tnv d,}.n pepo t' q6€pQlo dnpene vq QUYouv yto m 6outretq - rot ro 'Kovov Utpopro rop6rq. I(qr ro onoysupq rou yuptoov ylq vo rov o6nyfloouv oro i6pupo,

o rurp).os eixe quyet.

Orov rOto to ooupOuno O rurptros oKOUo€ tO potrOt ms no),nS vct xtunq, xoteBn-

rce fls orcqLes. frcr nou; frq ro Qovoro. tun).orp<,tvros tpoBnEe u€ Kono ro 6popo

ToU Usoo Oil'TCt ooKoKto. EnEoe, rconotOt tov rcopor$erl.rov, oKovrqqte , tov eBpt-

oov. TetrKq pynre eEot on'rnv [o].n.Hrov pto no).u rpuo xtlpcDvlonKn pepo. O rurptros xolporqv oKopq nlo notru llot)

noyolve. Ano to oniu rou eixe rpuyer rcuvnynpdvos. Olor eixov otpoqei evovriov

rou. To i6to rou tKclvt. Xpnotponotouot rov noyolptvo oupovo Ylq Tnv KoTq-

orpoQn rou.

O Oeos 6e 0'ono),oppove ouyxtlpeon'

Aev pnopouot vq ro oilo$sxr€i. Tov eixov o$trnoet. TuqfubQnrce, ovoitto ruQlos,

ror peto rptoooVe Vo TOV xuVnynoOUv tEO on'to ouitt ToU, oTov noyo rcot oTO Xlo-

vrq. Kt cluro ro tKovov rq i6ro t' o$epqlq rou, nou eixov ro rpovoplo vo pldnouv.

O rurpLos $teoxoe evo fuBo6r rbonou tcptooe o' €Vq puoKl. Mnnre p€oq. :K€-

QrnKs: T<bpo 0o nseovo. Trbpo 0o pe nopooupfl os ro noropt. o kbp 6ev fltov

ruetros. flotd 6ev uneqepe onotoo6nnote otrlos n€plooorspo.

Mero rcolupnnot ilpos rq Koro'

Y-r . /\bv(l Kctu0ppc[

Kq06s o Mopuv frcep enorpv€ rov ospo rou rvo psonuspl xoro qno tov xo).o

nho rou Iemepppn o' evo 6popo rns po6os, npooeEe rn xnpo Mopi fkpoq nou

flsprrorouot, $eixvovtos rq $uvoro rns uo6tq nlqt otts pttpives, vruUtvn ps Ulq

rpotstvn pouoelivo. Htov {-rnlooopn Kql 6uvom, eixe euloynoei pe yeporo om-

0n rcor olOcpovepO onqlo 11lolvo, ilOU To urpoopo nou xO],],ouoe novr,: rous ro To-

vrZe onotaleopouro. Eixe evo xlopo, uytis npootlno KOI XovTp€S KCtorclV€S Ko-

roi$es moopsv€s Koroo oro nioco ptpos tou reqo).tou rns. Auro rou opso€ Kol

mv nnpe ctno nioot yro triyo. Itn ouvexeto ms pi).noe rot rn prbmo€ ov rou €1rt-

rprils v0 rn ouvo$e$er. Ener$n rnv rcoitoeE Ut U€YqIn Qpooumto rct fltov svq qJn-

Looropo, Eeporctovo rcot peloxptvo pepoLt, ornv opxn qopnQnre xqt 6sv rou ono-

vrno€, qltro rov rKqvr vo Bo6iZer nro ypnyopo ylO vo mv npol,oBoivet. Aev ms

eine rinor' otrtro p itot Eovortpbtoe oto6torco mv oropoEio ms. Tehro tov Ee-

qoprrbQnre: eotptr.l.re oilOropo nloyrO novro oto tqxouvtO rns KOI xrirOnre o' evo

xoroompo veotteptolttilv, povo xot povo Ylo v11 rpuysr pero ono liyo ono tnv ni-

oo ngpTo. Aev eBlene 1tlq ToV frep, ytOri o T€leUTOiOS oTtKoTov niorrr ono svqv

roixo nou eEeixe.

Irn oUvExetO mv oro),ou0noe otOpoxoS ono pOrcpto t'ls to onin rnS. MetO Oil' qU-

ro nnye yrO Qoynro o' rvo rqnos oKor€lvou xopoxmpo KevTpo 8roorce6oons,

onou KqrogpoxQtoe pro proorf.rnlr€vn pooxapioto pnptZolo Kql orn ouvtxtlq rpict

oByo. Mero ro Qoynro rortBooe evo nornpoxt ovqrrs, rKovr qvooKoQss ovout-

oo oTcl poupropdvo tou 6ovuq U€ plo o6owoytrucpi6o rcot pe ro i6to spYoleio Ko-

Qoproe rq vuxto rou. fllnpoos oQnvovros lltvrt rols exoro qilo$tilpnpo xt drpu-

y€ orr'ro rdvrpo. Arpou xtunnot ro Kopnovort ornv xorotrio ms rcupios Mopi

flQorp, il€poo€ pnpooro Oilo plo opopqn unnperprou).o oro oKorrlvo 6ro6popo

xqr onoitnoe vo pt).hoet omv rupict fkpoq. Ereivn $yflxe e€ro €KrlnKrn, rov ovq-

yvdproe ou€oos, eine omv unnpetpro rns nou or€Korqv ornv rlopro <Ae Bpi-

oKopql 6co yro rov xupto!> xt entorpe$€ ornv tponeZopio oilou ro prooqoycopd-

vo rns ppo6rvo oxvtZe novo oto rponeZr. <llotos eivqt o ruptos;> eine o frep. H

Unnperptou).o cnnpixrnrce rpepowOs nOv<rl otOV ilopoorqTn mS noptOs. An'to puO-

lo rns uepooe ootpontoio to tel,eutoio oeEouoltrco eyrctrnpo nou eixe 6roBoosr

ornv sqnpspi$q, nou eixe 6tonpox0ei pe ovnrouom ortrnpornro. TeLtxo eine.

<O xuptos 6ev eivctt 6t1... H Kupio flQoq eivot xnpo>'

Trs reLeutoies ).eEets ms us ontoilqoov, nopo m QE),non rns, ro poupo potto

rou slopoltct. Tts netqEe popo oro 6ovnq rou, pnnols Kol ),Uiln$si Kol rnv oQn-

osl vq aflo€l l,ovot rns rlulornros tns. Auros nnye omv noprq, mv ovotEe rot pnn-

(

)

@en:,:1::'::;,; FTEKIENIKH ETAIPEIA KATA:KEYON A,E. BH':i::ji1i:::i: O

Page 6: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

MIIEPTOAT MIIPEXT

Kr ornv rpqnszopio. Aev xovroorq0nrce rcoOoLou oro rcorrbql,r, oi'}.o nnye ope-ocDS oro onevovu nopoOupo oil'orou Kpspovrov or Leurces xoupdves oilo pou-

oeLivo rt eine: <Ios oyond. Teleubore opos ro eqynro oos Us rnv nouxio oos.Eyd ex<,1 rpoer>. H xnpo eixe Eovorco0ioer, ocpou eixe omoer oud npoosrcxo, pe

rcoppevn mv ovqoq Kol ps ro om0os ms v'oveBorcoreBoiver, om orcnvfl oro 6rq-6popo. Evu,l0e rcbpo vo mv rcupreuer pro prrcpn o6uvolrio. Axouoe to frep vo le-er: <Eioqorr xflpo, opo ql).or ro 'xouvr poZerler ro roipoxr. A)'iq rorr 0o'xer pei-v€l oKopq vo poZeQ<,1K eycb>. H xupio neqe tyerpe prooneOoptivn ornv nLomms rcoper).os, pero opcos rcotoq€p€ vo onrcr.,l0ei opyo, ov Kol oov urvcDTtoprvn,xot npoonoOnor vo (prooa ornv rropro. O frcep opos rnv npolope xor nomoero rou6ouvr novcl oro rpone(r. Eprpoviomrcs n urnpsrplo n o frcep eine 6uvqrq,pe orSeptvro qarvfl: (Eylvs pro nopeEnynon. H oErorrpn xupio enrOupeivo poZe-

{-rere to rponeZr Kor vcl nluvere rq nloro>.Aeyovtos ourq eixe ouvtxaq rcoprpolpevo ro potro tou nqvo orn Mqpi fkporp - evcr

rlnLo, poupt6epo peirol,r pe rerpoycovo xopoKrnplonxq, ol).q pe ono).o, puc)6es

roppi. H rcupio neqe sKqvs ilpoono0Ero vq ouveL0er, EovoBpnxe oxe6ov ro ou-vnOtopevo ms ugos rcqr eine Koroespvovrqs vo Kuplqpxnoer unorpepro orov eou'ro rns: <Ko0opiore ro rpone6, Awo!> Irpo<pnrce pero npos rov rflloKrnrn rns Kql

rou d6erEe xr,rpis vo ner ltEn pro nolu0povo. Ereivos rcoOroe oll€oos, rpopnEeopos rnv notru0povo eror cbore ro rrpoooflo rou vcr ppioxeror oto ororq6r. H unn-perpto rco0optoe orcrrnn).n ro rponeZr, evrb n Mopio fkpoq nnye orov rcoOptrpm xorrqrconoinoe ro pdrho ms. flnpe xor rcou peoo ono evq rcouron. Mexpr vo Byer nunnpsrplq on'ro 6ropouo, eixe Eovonorcmoer nepinou tov nlnpn ileyxo rns grrl-

vns rns. Ixe6ov rpoyou6roto, 1r'€vo peiypo oyovorcuopdvns oopopornrqs Kql

onepiqpooms erprrlveios, prbrnoe rr 0dler o rcupros. O fxep ovopetpouos rn yr-porn rcoppoorqoro ms pe m 6ronepoourfl rou pono: <Eoos>> eine. H onqvmonrns orouomrce hyorepo BeBorn, ov Kl ouros nrov xoptvos pdoo ornv rrcTolvn no-luOpovo, rcquos oKu(pros, xotroporp€vos xor o),ocpovspo suxqplornlrsvos: <AE oosrcoroloBoivo rcoOol,ou>. Tore quros onrrbOnrce. Iro0nrce oKorclvos oro qovro tnsrcouprivos ono pouoetrivo, <pop6us, $nloo<'lpos rcqr 6uvoros.Mero xoOroe notrr: ourfl nrov n onovrnon rou. <Tr Oetrere or'qtrnOerq;> poup-pouplo€ qurn. (Tooo rcorcn pvnpn exere; Arpnore xoro ptpos ro peBotrBep!> Toocpnoe orolnn).n ilqvo oro rpon€Zr. <Ko0iote roro!> Ynqrouoe. <O xpovos pou

eivor eleuOepos Kr rxo yepo pnporoo. Oo pevrrl e6<b n eoeis 0' ooxoLeiote pe rovolKoKuplo>. Kq0orqv evretrrirs ouvrprppdvn, xclpis vo ro),po vo rleLtrioer dnor'ol-l,o qno evo: <Mo 6e oos EEpco ro0olou>. <flprbr' on' ol,o 0o ntru0ril>, onovrn-or, (Kol pero 0o yvoproroups>. Kor p' quro ro loyro onxrbOnxe, nnye npos ro pd-

@nn::-ri*r,:' FrEK

ENA KAOAPMA

pos rns rcor rn onrooe, o6poxvovros m pe to 6uvoto rou xtplq. <To rpepoutrro-o1"ro oos 6e pe nerpoZ€I, ioo ioq eivqr rcotro onpo6r. Aev eipor oure Broorns oute6otrocpovos our€ qn'rous oyupres trou urooxovror yopous. Eipor epoorns>. Aevm cpil,noe, oltro mv orpnoe orros rnv rcporouoe prooonxrrlptvn vo Eovooc,lpro-

orei ornv rcoperlo ms. Orqv 6ev mv si6e vo xover xol:ro npoonoOero ylo vo on-rcorOei, eueoe nqvo orn prooLrno0upn yuvoiro, rn Urrre€pe orornntro om oeZ-

Lovyrc rcor orouprooe ro xsplo ms ovoxrq novo qn' ro reqoh ms. Yorepo mvorpnoe v' ovoooiver popro. X<rlpis vo ner ItEn erceivn, onxcil0nre , nflye oprorepooro Loutpo n eroipooe rnv pnovrepo. Tn pet€rpep€ oro pnovro Kol oro rpepotrrrou rou e6erEE oLo nupero, xc'rpis vo Eeper oure r' ovopo tou. Ito prooororo6otou xrrlpis nopo0upo 6roporiou dpo0e peoo or novo ror o'eu6orpovio v'oyonoto ox).npo rou xtplq Kql rou 6o0nrce rl,ruxn re xor orbpou.Orov ro oirlo np<,li ovorEe tq rconos npnoptvo ms Bleqopo, oroOovOnr€ ouy-yivero p' ouro ro Etvo xo0oppo Kol rov oyonnoe nopo ro Bpoprrco rou eocbpou-

xq. Inxd0nrce oOopupo, xclpis vo rov Eunvnoer. IguprZe oryovo rnv rbpo nounl,evorov Kol rnv dpo nou xrevrZe ro polho rns oKserorqv ro vuxrsprvo nopo-6eroo orov onoio mv eixe o6nynoer. A)'lq pohs Euuvnor cluros, opxoe n 6ou-trero. Aev exove ono ro eos rns ptpos: nruv nol.u 6uvqros xr eixe peloxprvn en-6eppi6o ror oprcero d'lo orcopo. Aev mv orpnoe vo rpopnEer ns popres, rirprvesrouprives - to {,rntrooc,lpo, poupt6epo roQoppo otoQqvotov pro xopo trouoptvosoto xpuoorpi rpors. Tn vuxro, orov orpopr).rZorqv poZi rns oto rpeBou, nrqv oovtvo onolo, noxu {,ropr Uss orn trrpvoulo rou. Kqr rdlpo nrov Eontropevos oro orr-yvo, om xpuoorp€vro Ootrnrrlpn rqr LrqZotov 6uvqtos rcqr rcorcos. flnpe rov rco<pe

Tou oro xpepon rcor xeivn roitoZe ro yovoro Kol rous pnpous rou nou 6roypocpowovxoro on'ro lenro xoluppo rcqr noOqrve ifuyyo. Allo nrqv tepndlns rcor eixe xop-rqoer. As 6ouleue rdpo ourfl yr' ourov. Aev rnv qnooxol.ouo€ trlo o qniOqvos

rpoflos ms yvr,rprpios rous Kol 6e oxe<prorov onpepo u 0o Enpepdoer oupro. Ap-xZe pro rorvoupro Zoln. O tunos 6ev Kouvlorov Bnpo on'ro 6ropono ms. 3o-nLope us opi6es rou e6rb n exri, rconviZovrqs n noiZovrqs pe ro xpuoorlqpo iloulopnuprZov povo notru qxvo oro 0opno eos rou 6r,l1roriou. Ooo yro xeivn, erpe-xe n i6ro vo rou oyopooer noupo, rou odpBrpe 6uvorq noro, rov yeprZe eqnprepi-

6es. H Zrrln rns eixe qnorcrnosl vonUo: m prepo nrov pnrepo ror rn vuxrq epolpd-

vn. Kt ouros n€epe m 6outrero tou. Htqv €uruxlol.lrvor. Aev unnpxe uopel0ov.flnpe pton 06opq6o, rpers pepes Kor rsoorpls vuxrrs, pexpr vo vrcboer xopro-opdvos. Eixe on),cbs vo rqver U€ ro ou xperoZorov olloyn. H oxo6douorvo flrqvrco),orpuoyptvn, ol-L' ouros Uilopouoe vo rcover povo pe ro i6ro illoro Kqt ps roi6ro noupa - oxt opos Kql ps rnv i6ro yuvairco. Kr dror opxroe vo 6roBoCer ecpn-

fENIKH ETAIPEIA KATAIKEYAN A.E anr::p*!,+ @

Page 7: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

MI]EPTOAT MI]PEXT

p€pi6o oro Kpepqn Kl o ropo6€loos yKoorp<il0nre pe rn pupa;6ro rou rconvou.

Ooo yro xsivn, o <poBos Koro qn'mv r.buxpn pono rou qvuKqr€ornoe mv oyo-nn ylq ro petroxprvo rou otnOos n opxroe vq 6ouleuer ono <poBo, rcqOds outosylvorqv ol.o xor nro o6uo<ilnntos. To npari ms rsroprns vuxtqs rcorq rts fi€vr€ n<ilpo, nprv qKolro rcoloEnpepdoa, rnv oyrohooe yro re).euroio cpopo. To peon-pdpr txove oltrn pro <popo pnovro xor pero ro eoynro yuproe mv n).otn oro Bo-oovropevo ms porro n erpuye qn'lo onitr. Tov nepipeve oro nopo0upo xr,lpis vorol,poer vo rpopnEer ns rcoupdves, ono qopo pnnr,ls ouros pilsl ptoo xor Bper ro<pos notru tvrovo - us rcporoyr ploo orloysuUq pe to xtpr. Ooo yr' ourov, tpryu-ptZe e6d n erei ornv no).n, rnlvr o€ 6rarpopo pnop (eixe roenrboer peprxo xpn-

Uoro), orpnvr nyrUovrKo <prlo6r,lpnporo Kql liyo pero us eEr ro onoyeupo oro-pornoe evo rcopitor nou eixe Byer dEc,l ono evo UqyoZi. Hrov vrponotrfl ror xlo-pn. Tnv nflpe oyrcoZt ror nnyov os Ulo ropepvo rpims xomyopios, onou erpoyovyro ro Bpo6u poorhro. H qutonenoiOnon ms peyokloe.Exeivos 5e prlouoe oxe8ov ro0oLou, povo nou eEqrdqs ms oltroyns nou enZn-rouoe eixe urooernoer evov xoLqxeuuro rovo. Merq ercovqv evo 6i<,lpo nepinorooro nopro rcqr rcqro rn 6ropxero rou rpilnoe ro xtropo ms pnporoo, 1uo rpopo pes

ous oKorav€s rpuLLr.,rores Kql rnv olln rpopo oro oonpo eos rns oorpo),rou. Orovunye ewro n cbpo, mv nnpe poZi rou oro oniu. H xnpo fkporp ovorEe n i6ro mvnoprq ror pero orovtorle [pos ro nioot, o].].o notru eloqpo, oov vo'Tov ilovc,) o'elompro. Ereivos o6nynoe ro ropiror, pe ro xdpr yupro on' ro Urrporoo rns, oil'to 6ro6popo oro 6orpouo. flovrrl rcer rcoiroEe m xnpo xr oum Bynre eE<,1. Irpoy-yuloxoOroe poZi pe ro xopitor oro rponeZr n drpepe pe xoponn6nxro pnpo xo-vtor rcot ytruro rpooi, rco0rbs xor pepxo yluro. Tpcbyove , quros xoiroZe rcoprpalro

to yovoro rns Kor xeivn oryo oryo pd0oye xr opxroe vo rpoyou6o rcor vo yelo. Itorelos rort).nEe vo orpryrctriZer. Tnv o6nynoe orov nrrolvo Kqvoflr ylq vq Kolpn-Oei pexpr vo Eepe0uoer. <To rpeBou nopoeivor noLure),erq ylq orvo), eine rorEculooe o i6ros lrc us Unor€s oro rpeBorr. Iro psroEu n xnpo nrpoor rn vuxrorns oro loutpo ono vrponfl ylq ro u 0o orerprei n unnpstpro rns.Kq0ds ro nprorvo €rove rnv epqovron rou yrcpiZo ror yo.trorcepo Usoo ou'ro xpc,:-

Uouoro rZopr, n ouyrcpouon U€s ornv rl-ruxn ms opxlo€ vq nteZer yr'ouoqooers. Ni-xnoe. Inxrb0nK€ Kcu pynre oro 6ro6popo. flnpe ro nq).ro rcqr to rconeLo ms rrseuys on'ro onirr. Orqv rqro ils 6erq n <bpo eneorpe{-re, n unnpetpro e}.erne n oovrpqs nrov Eontrroprvos orn oe&ovyr. Iro 6opono enxpotouoe peyoln orco-

rqorooio, onr.,rs pero qno svo opyro. Ae Bprororov oro rtqro rou Kqt mv uuo6d-xrnKt Ut npoxtrnnxn erproveio. I(orpn0nre xolo; Aev eixE 6er to <povroopo uovcrt

oro 6epporrvo Kovqn€; Evo Zrilo nrov Eontrcop€vo orov Kovonr Kl €vo oro xpepo-

ENA KAOAPIV

Tl, trol; To nroro nrov cbprpo, dfro n oyonn tou potrrs opxZe, Eror xr o}hcbs enpe-ne vo Bpe0ei opeoos nroto. ElruZe ou eixe xpflpoto nqvo ms - ov oxr, 6e 0o'npe-rrc vo rn otopornoer dnor' on'ro vo Bper. Irercorqv oto rponeZr Kot rov roiroZe.Bpe0nrce rcqOroros ror nnpe ei6non ott rov rcoiroZe. Evo purb6es, €eporlovo rcoOoppro

pe retpoytrlvo xopoKrnproilxq: H eEouoio rou eixe re).er<iroer. Hrqv evo pe0uor.

Mnos n eixe mer; Trilporo €plene olo:rotrepa4revo emnLo, ro rpeBon, m pnpoypevnvrouLono. To rcerpoh ms nrqv pqpu, o)'tro Bproxotov otn Oeon rou.Eine: <Inrcor0eire rcor xoupncilore to nouroproo oos!> Au0oppnro unorouoe. <Tr

o' €[loo€;> prbrnoe. <Tinoro. Mnopsire vo quyere . Av xperoCeore rou, xrunnorero xou6ouvr ylq rnv unnperprol> Inxdl0nrce Ee6rnl,rbvovros oloxlnpo ro u$os rou.Allcr ro 6oporro nrov oprcero peyotro, <,lore vq rou rorproZer. Eine <Meivere 6al!>pe or6epevro <povn - n erceivn seuy€. Eneoe omv notruOpovo yetrdwos, oLL' ou-to 6ev nrov oprcero yro vo e€o),o0pd{.rer mv enovoorqon. Erceivn nnye omv nop-rq Kol qproos pero Byflxe eEro pe pnpo oro0epo. Eperve yro liyo xo0ropevos rorroiroEe evo yupo to enrn).o. Ynnpxov peprxo rllpoio rcoppono. Mero pynxe eEr'1.

ftori pes oro reqoh rou eixe ovor.l-rer tvo cpros. flnpe poZi rou rvq roud pe noupo,opnoEe ro oxlnpo rconelo rou orl'mv xpepoorpo n drpuye qn'To oniu orpupiZo-wqs ps ro rcouti rotcD qn'rn pooxoLn rou, xopis vo noper on6nnore d\.Io. Eroreixe dpOer. (Xalpis to Kouri, oLl,'quro rdlpo nro nrov prooo6ero.)

H xnpo Mopi flqorp €Kovr rvo pnovro. fllnOnre xoLo, erotor ylo ro F€onpe-provo eoynro ornv roKTorrolnptvn rponeZopio rns, xrunnoe 6uvotq ro rou6ou-u ylo rnv unnprltpro Kol, rplv goer, eley€e tous troyoproopous tou vomoruprou.Tore xrunno€ ro KqUnqvon - n o ovrpos eixe yupioer nioor. Ixoneue vo rqverpto Biorn eioo6o, ollo ourn rn eopq 6e Bprororov ornv rorqllnln 6ro0eon rorpoZeurnrce. Iiyoupo puproe xqu oqnro ornv orpooeorpo. Arouoe rn yuvoixo voLeer: <Arbore rou vq qoer omv xouZivq>. Tore, rcqOds n unnprrplo rov o6nyou-ot ornv rcouZivcr, orpuprEe oryovo. flervouoe ror rou eixe rpopnEer rnv npoooxnrou. flivovros rov Koer ms, n yuvoirco pdlmoe ov <ro xoOoppo> eixe rpuyer. Aevvrptilorqv rcoOolou nro. H unnperprognovrnoe xororpormo n n xnpo fl<poq equ-ye. flnye o' evo xoqe onou ouxvo(ov rupies pe rrs onoies eixe qil.mes oxroas.Motrrs nlnoioo€ ro rpondZr rous, €rror oronn. Aev htclv xqOolou overo - n ou-vrpoqro rns ro'xr po0er, pnopouoov vo ro pupioouv nqvo ms. Hrov xopevn. Aevepetve notru, onrcdlOnre ouvropo vo rpuyer. flflye nepinoro. flprilto nepooe onopoyoZro xc,lpis v' oyopooer riuoro, pero ono rcnnous Kot orn ouvtxaq nnye oro-po lroxpurepo. kerprorov ro pepoh K €vurlOe pro o6uvopio oto yovoro. Tpr-yupvoye rror ono 6o n ono Ka cDS ro onoyeupoHtov lentepBpns, xhopn orpooeolpo, rl.rnlos oupovos. Koro rrs ewro ronoros

@ornr4;,i*: FTEK |ENIKH ETA]PEIA KATA>KEYAN A.E. an*..jr*il,:r @

Page 8: Η χαζή γυναίκα και άλλες ιστορίες - Μπέρτολτ Μπρεχτ (Bertolt Brecht)

rns Uilno€. Hrqv evos veopos, pdr.l,ov q6uvoros rcor pe ro),oouvoro porro. Aevnrov Opoous. Tou enerpe{.re vo mv nrqoer oyroZd. Kqvove oKopo pro <ilpo uepi-rlqro oro nopxo. I' o],q ro nayrono rcq0owqv epouro Zeuyopro oe nepiepyooupntrriyporo - or cpullc,lords 6ev rous ercpupov evre).ds. Mrlouoov e).oxroro.Exeivos ms eine ylo us onou6€s yeppovrrns qrloloyios rou rKovr. T' ooteprolopnove uypo. flnyov onin. Irce<prorov: AEv pnopd vo peivc,t Uovn rn vuxrq. Ko-0e opxn rqt 6uorcol,n. Ircegrorov ereivov. To yovoro rns rov oxecprovrov. Erorenerper.tte oro vsqpo v' oveper novrrl. Auros 6ev opvnOnxe .

fldpooov to 6ro6popo nqtdvros otrs pures rc,rv no6uilv rous Kol pnnrov oro 6ro-

pouo. H yuvoixo ontrpuye v' ovo{.rer ro eos. Mes oro orotq6r Bpiorcovrov rlo Ko-

vro. flnpe ro vsopo on'to pnporoo Kol rov o6nynoe orprypevn nqvo rou oro xo-pis nopcrOupo 6c,lporton. TpoBnEe mv xouprivo n orpnoe pro prrcpn o6uvornrcpouyn: Udoo Ksr nrov Eon),c,lprvo ro poupr6epo rcoOoppo Us rnv unnpetpro. Ov€opos ontoOoxdpnor os ro rcevrpo rou 6rll1roriou. H yuvoiro orrlproomre oroyovorq, €xoor ro xeqoLr oro rpeBou n orpdOnrce vo xlorler pe luypous. To xo-Ooppo rcorporov. o

[email protected]::4,:.:ii,,: